Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1897

36ste Jaargang No T89I Woensdag 9 Juni 1807 nOüMHE COHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst t 1 6 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzendiiig van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers V IJ F CENTEN Wat h 4e bMe iUU awiMa lefM igy g £ Arter PaiiExpeHer TeitnAeM ¥ 1 Ylt kMtMMi iiautoi ideatg ea ilMdi fai l d r hoiiffezlo Aflkerfain Expelhir Pi DO MBt 7e o t M 1 25 de Swih yooriünden In de mewte Apothekeo êa bij ITAAiiokter It Oe te BeUerdun Te GOÜDA bg A WOLFF Markt AU4b ei DE LAAT ea TAN SON apttheker Harkt OFEmBE TESEOm te GOUDA op WOENSDAG 23 JUNI 1897 deemorgene te tl f uren in het Eoffiehnii Haemoiiiic aan de Markt ten OTerataan ran den Notaria G C PORTÜUN DROOÖLEEVEB ran 16 Huizen en Erven allen itaande en liggende t © Q cu d © aa Tan Waterleiding Toorrien en wel No 1 Een rnim ingericht HUIS EBF en TUIN in do Koizeretraat Wgk K No 123 groot 1 Are 93 Centiaren waarin gedert onheugelijke jaren een goed beklante Melknaring gedreren wordt Yerhanrd bg de week Tocr 3 No 2 Eea H0I8 en KEF in de Keiaerttraat Wgk K No 129 Verhuurd bg de week Toor 1 No 3 Een HUIS en EBP en GEOND iu da KomSneteeg Wgk K No i5 Verhuurd bjj de week roor 1 60 No i tot 13 Tien naaat elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND aan den Qtoeneweg Wgk L No 198 tot 202 Verhnurd bg de week en wel No 193 tot 196 elk Toor ƒ 1 60 on No 197 tot 202 elk Toor 1 50 No 14 Een HUIS en ERF waarin VMBOVSNISG in do Molen werf Wjjk B No 31 Te aaiiTaarden 1 Juli 1897 No 15 Een HUIS en EBF naast het forige perceel Wgk B No 81o Te aauTaardan 1 Juli 1897 En Ko 16 Een HUIS en EBF en GROND in de Boomgaardstraat Wgk R B No 18 Verhuurd bg de week Toor 1 25 De perceelen zgn te beiichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den Terkoopdag Tan 10 tot 3 nten en op dien dag Tan 9 tot U uren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te öouda ËimÖTVMTHËL IcB wordt Tcrioctat op t MEHK te letten OIT HBT MiOiïUS TiM M BAVENSWAAY ZONEN QORINOHSM Desa THEEËN worden affeelorerd in Toriagelde pakjes Tan njV twee n een half en een Ned om met Termelding Tan Nommer en Prgs Tooraien Tan nevenstaand Merk Tolgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToering Tan geeerde orders aanberelende J BREEBAART LZ SENIO DEPOT der fijnste HaagsoheBesohait STA LHOUDER IJ Be ondergeteekende blgfl ijjne STALHOUDERIJ beleefd aanbeTelen roor de lerering Tan nette m EN mSEOETSES bj Begrafenisplechtigheden loowel binnen al boitan de stad J N BOTH OmniftuwHeiMt eouda Sehoonheven tegenoTer het Station Teiepboonnummer 27 THEETUIN Ingang BBVG ZBUOSTBAAT oer de Bank Tan Leeniog Mej J IVAIJTA Stads Verloskundige Sjüiingstraat F 24 HOliTDANDEL Vergeer ISander § LoTeren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorten Binnen en Baiteulandsch gezaagd en geschaald Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijten Concurrterend KATTEN8INGEL Q 197 Het Fotografisch Atelier STUBIO is dagelijks wV dts ZONDAGS geopend e Album portretten met It Proeven f IJiO P VAN DKBiWAALS Fluweelen Singel S8S bg de Tiendewog Br a nnEEL 0 KOM KUJK lOMVliKVILKI iM ni AS sf n Hi i Ageatuar by de Firma WedeBOSMAU tcGuada TANDARTS E CASSrTO te GOUDA is de Ze PINKSTERDAG vu 9 lot 11 uur TE GONSÜLTEEREN ikOPa foike oude ♦ r t SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ala bewijs van echtheid ia I oaohet en kurk steedi tooi aien van den naam der Finw P HOFPB ADiomatisehe Tallen VDor ntttan fc 4 l to Tunr muiMn fc tl I voor turnin tiHklierlftkken o iK 4 fl t 0 viuif vourtitnrsnd i i dm tomolit jii r tt u inaii ii if iluktindA keiBrs fn en naolit at lt n üiah TuiiBlfi wtiilar op a Uitti n nl t d itiiniito rauk r Vorkonii te en to Ktindlng van lint b drH i of onder riinihour Veraeudhuls Merkaur OomiMindit MsMtHohariiy e HflhHlirrt € WMMrdvM N Z Toarb rfw t tU 0 QmiM T II BSINKHiJt 11 ZOON Eesvereemging BUUGEEPLICHT te GrOTm i Openbare Vergadering Vrlje toegang roor alle Kiesers in het District Oouda op WOENSDAG 9 JIJI I 1897 des avouds ten 8 i ure in de zaal KUNSTMIN dei Sociëteit ONS GENOEGEN SPBBKEB I De Heer Mr 0 J GOËKOOP Lid van de 2e Kamer der Staten Generaal te s Gravenbage Na afloop der rede cal gelegenheid gegeven wordea om orer het gesprokene Tan gedachte te wJBBelen mmu TELiFiooN iiaTSGimu Q o TJ ID Het Ceotraal Bureau is Geopend Op WEEKDAGEN van 8 morgens 8 tot s avonds O uur Op zou en FEESTDAGEÏT van 8 OV van 19 9 en van 7 8 uur Inlichtingen omtrent aansluiting enz worden verstrekt aan het Centraal TelephoonBureau Achter de Vischmarkt Vleeschliouwer Lange Tiendew eg hoek Wilhelminagtraat RUND m KALFSVLEESGU A P MARTENS é Co DAMES BLOUSEN e Jitai s Patent H Stollen fcl tnrtart iai5f Iruintrin inOliiclt 55 X l er groaats Erfolff WüPHUJlQ nn f i afetU H titoUm êtruniêti hat Anim m Mf tohMmtn ufcrthl4 aen yachahmuttifmy g gtbm Uut kêufa iMtêr uman atettt scharfen H Stallen aar na urn Olreot odar in lolobm EliMtiandlarien k Omm UMtêr PUktt wit Mbamtahimi uaiahingi = IVeMfaton wirf Uugniêêe intk md ffvm WÊÊmmmmmmsasssBm Handgsld f 200 twee honderd gulden bg het aanguii Tan eene Tryirillige Terbintenis Toor ZES jeren en Toor ingelgfden bg de Nttioiiale Militie met onbepaald verlof of in werkelifken dtenet bg het aangaan Tan een Terbinteaie om HWBB JABBN gedetacheerd ta worden naar Oott Indit Aanbrenggeld TWINTIG GULDEN Men melde lich aan rrüwilHgere en MÜUtepUehttgen met onbepaald verlof bg den Commandant Tsn het Koloniaal WertdepAt e Bariervnjk of bg een der plaataelgke of OarniioaneCommandanten MüiHeplUMigen onder ie teaptnen tot hou onmiddellghen Chei BINNENLAND GOUDA 8 JoDi 1897 Beroepen bgdeNed Harr Kerk te Reeawgk de beer A Dekker oand te Berg lmlHuthi Een merkwaardige parMOolykheid op het gebied ran D verheid ia ooi door deo dood oDtfalleo De heer Andrians AnthonieOgflbert Van IteriOD orerleed te e GraTenhege io deo ooderdom tao bgoa 94 jareo Geboreo te Woardeo deo llo Aaguatoi 1803 openbaarde zich by hem reeds vrees liefde tot de üatnorfreteoschappeu ea had hg als joogeliog bet voorrecht om onder de leiding te komen rao den boogteeraar De Fremery die toeomaali den leerstoel voor sobeikonde te Utrecht bezette Later geetflaod door da Tneodatbap ea voorlichting van den gróoteo acheïkaodige prof G J Uolder legde hg zich apeciaat toe op da Btndie der vetzuren en wssbetoptija aaoradeo dat de firma Sch aeveld Westsrbaan Co alhier er toe overging om ia 1853 eeo kleine ateafioekaarseDfabriek aan haar fabriek van aardappel stroop te verbiodeo van welke eerate hg all teohniaoh directear optrad terwgl later weder op Ego initiatief die kleine compagoie cbap heraohapen werd in een oaamlooae veonootacbap welke vele jareo door zgo vaate band en groote weteDsebappelghe keania be itnord tbaoa aao 600 werklieden eeo goed beataao verzekert eo door baar millioenen atearine kaaraen Neerland a en Qonda a oiam op iodartrieel gebied over den gaaichen aardbol verspreidt Na de Pargache teotnoiiatetliDg in 1867 waar bet fabrikaat Gooda met good bekroood werd ontfiag de heer Van Iteraoo aU bewga Taa belangatelling van de Regeering in syn aobeppiug het ridderkrois van de Orde vao den NederlaodscbeD Laeow Da overledeue die ateeds een warm hart had voor 4 r yB eo andere grooie velkabelangen wal ginKAien tgd lid van bei hoofdbaatanr der llaattohappg van Ngveibeid Door cgn hoogen leeftyd geooodsaikt om tieb aan het werkdadige levea te onttrekkeo bleef bg zyo welverdiende raat genietende nog ateeda belangatellen in alle tabkan vao iodaatrie en wetenachap en geooot hg het voorrecht om met welgevallen te mogen terugzien op ziJD afgelegde levenabaao wparop hg zoo veel goede eo grootacb had tot ataod gebracht De begrafeoia had plaata op £ lik en Doinen c ifaandag 2d PioBt rdag Een viertal bloemkransen dekten het Igkkleed FEVILLETOX De Dochters van den Componist Soms ala bat te midden xijaer spelen haar moeder boorde tingen atond bat op en glipte als een zonnestraal door de open deur om zioh b de piano neer te settan en luisterend naar Ëlisabath op te zien Dan hervatte Johannes zgn arbeid want zoolang bet kind aanwezig was werden zijn blikken gedang daarheen getrokken Onopgamarkt sloeg bij zijn dochtettje gade luisterde angstig naar da gesprekken dia het met zich zelve voerde of staarde met weemoedige vreugde naar het hemelacb gezichtje dat omgeven door het glanzende krullende haar zïoh ernstig over bet groote boek gebogen hield Niettegenstsande zgne bezorgdheid had bg bat kind lief gekregen met een diepte van teederheid waartegen f n redeneeren meer stand hield Als hij de trippelende voetjes door het hnis hoorde gaan oi het zoete stammetje hoorde siagen op die aandoenlijke fantastische wijze aan kinderen eigen dan moest hg zioh zelven geweld aandoen om niet da daar te openen en het tot zich te roepen maar dan drong zioh tuaaehen het liefelijke beeld ran zgn kiad het sombere visioen ran de toekomst waarin hg zgn baard ▼ erlatsn zgn woning krndarloos zag Soms kon een ongekende bitterheid ign gemoed rervullen wanneer kg dacht aan de rroaw dia dit klaiwwd met hem dnlda under de onsohatbare waarde ar De gep dirigeer nd officier van gezoodhrid de heer dr Roesaiogb van Iterion bedankte oamena de betrekkingen hen die deo ontalapene de laatste eer kwamen bewgxen waartoe o a behoorde de heer P A Haaxman Jr beelnaralid vao de Haagache afdaeliog der Nedarlandaohe Maatacbappg voor ogverbeid tot welke ioatelling de na overledene laaga jaren ib betrekking atood De spreker herdacht met een kort woord deo lyt de keonis en de energie van deo ootalapeae die zich eee monument heeft geaticbt van grooter beteekenis din in da acboouate grafrede kan worden oeergeachreveo De heer Haaxman bet woord voerende namens de maaticbappg voor ngverbeid herinoerde dat de overledene gedurende 21 jaren een sieraad van da Maataohappg wier directeur hy ook eenigen tgd was beeft nitgemaakt en betuigde dat Van Iteraon de man waa die indertijd de indoilrie hoog heeft opgevoerd ter eere van Nederland io vreemde gewesten De Zoid HoUaodsche Kolfbond hield te fioakoop xgn jaarlgkacbeo wedstryd De Ver eeoigiug Schiedam van Schiedam behaalde deo korpaprga met 364 puoten in 3 seriè n In den perioneeleo wedstryd waaraan een 60 tal spelers deelnam werden gewonnen de eerate prga door den heer G J Vincent vao Schiedam met 136 ponten de tweede door deo heer Wyabroek aldaar met U7 de derde door den beer Wiegant Bruaa te Etoskoop met 115 de vierde door den heer G Boera te Lopik met 114 en da vgfde door den heer J Me er van Sobiedam met 111 punten Door den burgemeester van Boskoop was een zilveren medaille uitgeloofd voor dengeoe die de meeste twaalven zou slaan De beer J Mejer werd daar ao de winner metGttwaalvenc Een gempenschappelgKe maaltgd bealoot den wedatrgd To meer dan ééa district zoekt men nog ateeds al zyn kracht io het boadeu vao meetings Nfl op ziebseU zgn meetings aitatekend Maar jarenlaage ervariog beeft ooa toch geleerd dat diatricten die de meetings wat luwen laten eo ter dege dorp aan dorp eo bnis aao baia bearbeiden op den dag der stembus veel aterker atondeo Er gaat mat die meetings vaak zooveel kostbare tgd verloreo die voor persoonlyk bezoek fao noodig waa We waarschowen daarom eer het te laati Een enkele meeting kan oituemend werken maar wee het district dat de kanst van den hengelaar öf beneden tich acht 6f verleerd is SUnd van te peilen die naar hg meende roakelooa en onbekommerd voortleefde eo de schaduw niat bemerkte welke in zijn verbeelding ook roor haar moest zichtbaar zga die uitging en zoag en straalde in al den glans ran haar tiJent en schoonheid eabawust van den komraar die zijn hart verteerde XIL Wannaar Gmst Rupert zioh In zijn eigen omgeving berond waar niets ham afleidde en alles hem sprak van het arbeidzame laren hetwelk achtar ham lag dan was hg waar do denkende ernstige bgna sombere man ran roorhaen wien niets belang iaboecemde buitaa zgn werkking en wat daarmede in rerbaad stond die zioh om niets bekommerde en met alles ▼ rade had indieu man hem slaobts ongestoord aan dan arbeid liet Toeb hoe weinig Clara ook in deo regel van de tegenwoordigheid baars radars bemerkte als bg zich tehuis bevond was bet baar een trooate rgka gedachte te weten dat hij in haar onmiddellijknabgheid verkeerde an scheen haar de woning niat zoo atil en eenzaam toe wanneer zg nu ia dan zgn zwaren stap remam terwgl hg op en oedei i ig in zgn atudearrertrak of wanneer soma een forseh akkoord door zga maobtige hand aangeali ea dnanand door de inareo van deo ouden rlengel roer Doek aedert hg raa de laatste reis asar sgu dochter en kleinkind was teru tekaerd scheen ar lats in ham rarandard an geknakt als hg ztob op zgn kamer bad afgezonderd bleef bij daar den geheelen morgec doodstil en hij toonde over het gahsel meer neiging om bat gfielüg verkeer te zoeken dan zgn sigan arbeid en de aeazaamhaid Zgn harig opbrui ande aard die lieh Vfoegar meer dan ena c i Het aautat kiezers ïn Nederland voorzOover Di de tot Maandag ontvangen opgaven kan worden berekend bedraagt tbana 574 228 In dit getal is niet meegerekend bet district Gulpen waarvan nog geen opgave ia te verkrggen Berekent men bet aantal kiezers in dit diakict nair het gemiddelde van de andere Limbargscbe diatricten p roim 5000 dan kan het geheele aantal kiezers in het land geitold worden op 579 000 h 580 000 Hen boude bierbg in het oog dat de voor Aauterdam opgegeven cgfers niet definitief zgo en nog wgeigiog kannen ondergaan Voorts dat de kiezerslystan zgn vastgesteld op den grcmdilag van de oude wet op bet Persooeet waardoor het aantal kiezers minder bedraagt daa indiap de 1g iten naar bet nïsQwe Ptftsoneel zoodan zijn o emaakt Op de stimleiunaari vinden de kiezen den 15a dezer officieete potloodeo om het cirkeltje voor den naam van deo candidaat banner kenze zwart te maken Daar va e menichen de ook in t algemeen siasr verkeerde gewoonte hebben de pont van ban potlood mat den mond vochtig ie maken wuracbowen geneeaheeren nu in t byzonder voor dit geval t en het vieze en gevaarlyke daarvan Men ia daarop aan t uitdenken van middelva gegaao on dat bespeekaelen vao de kiejl potlooden onmogelgk ta maken Oonoodig döokt ona Vooreerst toch ia de waarschuwing at vrg voldoende Zij ia bovendien door bordJM boven de lessenaars te berbaleD Maar er is eeo oog beter middel Men be hoeft dat officieela potlood niet te gebrniken Last ieder das zyn flgen potloodje meebrengen dan kan hg er desnoods aao Ukken zooveel hy wit als by dat niet laten kaa Dezer dagen werd melding gemaakt van een reclame wagen welke de verschillende plaatsen fan ODS land zal bezoeken tot bet meer bekeod maken van de voortbreogaelen der NederlandBCbe Qisten Bpiri tas fabriek te Delft Die wagen beschilderd door da bekende firma G H Baaer en Zn te s Graveohnge ia thans gereed eo zal weldra zgn rondreis aanvangen Het voortuig is een waar reclarasttok tonder schreeuwerig te zyo Aan de twee laoga zgden vi Jt men atlea in vlakke tinten afbeeldingen van Delft met de fabrieken van dan heer van Marken iu lilhoaet waaraobter de soa opgaat en daaronder de producten vermeld welke de fabrieken voortbrengen Aan den achterkant staat het wapen van Delft en dat der indoilrie een klsinigheid ia al e n geweld knn TertooneD aoheeo getemperd en opgelost in een lijdzatiin itil sn eenigisioa Imtelooa bestaan Aso sijn Ewaarmoedigfl buien ffSB Clara lodert haar vroegnte jeugd gewoon maar ia zijn tegenwoordigo neerslachtigheid was ioU wat meer haar aandacht trok en haar medolyden gaande maakte Hg klaagde na en dan over benauwdhedsB sn leed aaa dBiEelingen H sprak weiaig wu geduldig ea iiim met alloa geneegen De arme Clara bad in ganach haar mositevol en zorgend leren niet EMveel dankbare blikken rm èaar rader ontvangen all tbana Hy was zeer op haar nsbgheid gesteld a Bij moeat hem voorleden en op allerloi wyse be EÏg hoadoii Kens toen bg avonds by baar zat en lauiiek transponeerde venchrlkte bij baar door eensklaps de pen uil da hand te laten vallen en met een doodsbleek gelaat aohterover in sgn stoel te zinken Toen t uescboot om hem te onderaleunen en sich over hem heenboog xag ze dat bet koude Eweet in groote druppels op syo voorhoofd atond Zg gaf hem wga sast water te drinkaa ket eerste wat zij bij de hsnd bad en langzaam kwam da oade van neer bij Sn keerde de klear op wangen en lippen terue Toen sg er over sprak een dokter te halen werd hg ihtar boos mt zeids dat het nieta Ie beteekenen bad dat het aleohta een Toorbijgaande dii liag was I aDgeo tijd zat hg hijgend en met cfaemt dO i oogen io tija stoel eo dronk af m toe Dit bet glas d t roor ham stond psama zatte bg t n arbeid voort £ ls are r M pebeurd maar Giara merkte op dat de t ïfi n zgi vingen trilde Des ganschan ncbt deeil zegeen oog toe 2d sliep mat open dAir lirirtwiWi aagatig naar alk geluid ia bet aan Rnai rirtnk Nu en daa ngvere by Daaronder veraobillende opfchriften I Ia een mooi atuk werk met smaak ontworpen doeltreffend en fraai uitgevoerd De brand in da Staalitraat Het ooderzoek van de desknndigan hatft aangetoond dat gasontploffing niet de oorzaak van dan brand gaweeat ii Er ia gebleken dat eau groote hoeveelheid benzine aanweaig geweeit is welke zeer waarecbgatyk door van dan Dool die een affaire in drogeryen en verfwareo uitoefende verachaft is Geconitateerd is dat hg kort voor den brand tab maaaa vaa deze gevasrlgko vloeistof ontiangen heaft terwgl hg niet kan verklaren waar de voorraad gebleven ii Atlea wgsl er op dat bet vooraemeo geweest is den brand loo hevig ta doen zgn dat kter niet cot koonan worden nagegaan wat al of niet van den verzekerden inboedel aanwesig wm Hierop stenoende waa dau ook zoo goed all alles te voren op verschillende plaatsen in veiligheid gebractit Deser dagen zyn o a am paar vogels in kooien voor den dag gekoman welke all bet eigendom van ie Boakbont herkend agn Uen meldt nit Amitardam aan de N R Ct c In bat holle van den nacht oaitraaln kwart vóór vieren werd de hraodwear gealarneerd voor een twaren oitalaaDdao brand in da LlndoDitratt no 80 Da manneo van de kaoaroa op de PHnwngracht waren binnen enkele minnten ter plaatse en vonden daar de grooiit verwarring Honderden mannen en vronweo van wie velen naar het scheen een drukken Piaksteravond achter den rug baddan valden de itraat sohreeowenda en kyvende I VerKheidene vrouwen en kinderen badden zich niet deo tgd gegund om over het nacbtjiierad eeoig ander klaediogstnk aan te schieten de brandwaobti werden be4ormd Dwt klachten on raadgevingen Men meende zich verdienitelgk te maken door hier en daar de ruiten in te slaan men bolde de trappen op van percaelea waar niet het minste gevaar basiood om menschea en goederen te redden die veilig waran Onder zalke lastige omitandigbeden moeit da commandant Nieuweobuis bet bloschwerk aanvangen man trapte op de alaDfjen meo ontrokte de straalpgpen uo de vuist der brandwachti dit alles voorsekar met goede bedoelingen maar niettemin het ilechtste wat nten zoo bebben knnnen doen Nadat da beer Nieuwenhoiida banden eenigozins vrg had gekregen en bet eindalgk gelakt was ongestoord water ta geven begaf hg zich stond zg op om naar zjjo bed t gaan en ta laiateteren of ze zgn swfirs doch ger etdo adambaUng nog hoorde Ifig dankte den haraol toen bat dag werd en zjj ham in zgn kamer hoorde op en neer gaan Hg zeide dat hg goed geslapen had mur aaaigastns zwaar in bat hoofd was la da eerste weken herhaalden de benauwdheden ziflh niet doch aana op een arond toen hy laogea tgd stil in z n leunstoel had gezeten an nam zgn warkalooiheid begon te verdrieten stond k j op om een boek ran zgn lessenaar te krggoa en plotsallag zag Clara hem wankelen en om zich heen grjjpen Ware zg niet hanstig toegesneld ou eeo stoel by te sohuirao en hem te steuaen zoo zou hy op dan grond zgn gestort Ken oo enblik later toen de aanral reorbjj was vroeg hg om eeo dokter Sedert dien dag werd hg als patient behandeld Hg begon last te knjgen van hartkloppingen en kortademigheid en bg de minste onrerwaohte beweging beving bam een duizeling Clara verzocht Elisabeth eens orsr ta komen w l haar rader ongesteld was eo deza voldeed onmiddellgk aan dit verzoek maar in die dagen waa de zieke zoo wel dat zij gernstgeateld weer rertrok ü meende dat Clara oh al la bezorgd had gemaakt Haar tegenwoordigheid sokeen den grijsaard goed te hebban godaan hg was opgewekter en nam meer deel aan hetgeen rondom ham voorviel Kliaabeth had hem verteld ran eer kunstiw dia zg mat Baoohart en Joseph ging oaderaemen en ag beloofde hsar rader goed op de hoogte der g urteoissen te boadeo