Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1897

36ste Jaargang Donderdag lO Uni 1807 No 7292 mmm tumkm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst T a 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JDe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderl ke Nommen VUFCENTBN StedeUóke GasfaMek te GOUDA i prjjg rtn het gu ie O cent per 11 en TOOT Kooktoeatellen of Uotoren 4 i et Onder lekere Toorwurden worden peiceelen gratie ud de hoofdbnia Terbomlen met 15 meter rrije leiding achter den gumeter Voor 3 en 5 lichtgumeten bedrugt de hnnr 10 cent per mund Bewonere nn perceeUn on ten hoogite 2 25 per week knnnen wekelgk afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in faaar bekomen OübEN MKUAILLl ssraumw IRAEPSLIER ft HOUI 8 Q uina Laroche Staalh udende Q olna Laroche ie da meest rrae t i en ra rile n I KISAWIJJf Aanberolen door tal Tan binnenen baitenlandacbe Oeneeaheerea Verkrijgbaar in fleaMhen k 1 90 I en 1 00 CKiBEnEN TEGEN iSTHlA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan AHhm teratond terlichting In Btui 80 en 50 üenta Salmiak P astllles Een algemeen ata goed erkend middel bg Mout en r rA H Ih i I oploaaend en Teraachtend Prü per fleachje 20 Cent KaïEPiLiiK t fioui HoSeTeranciers iZtitt Xttpltt te Omida bë den Heer A H TBEPB Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Urogisten Terkrggbaar RoninMijke Machinale fabrielit DE BüNiaBIX BU vnn II N van Schaik Co garestigd te ê Oravenhage Uepplentraat 9 en abg de Begenteaeelaan ran Z M den KONINO ran BBLOIB Inaten gij hoett 11 gebrnikt Ai allerwege bekroonde en Wereldberoemde SnI perior Dmiren Borat Honig Extract 3S ElLIA lsrTIIE FLACONS Tan 40 Ota 70 Gta en l rerk gbaar hj F H A WOLPF Orogiat Markt Omda E B TiN MILD Vaeratal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Uoordrakt i C ATKLAND fioaioop B T WIJK Oudewairr I M KOlKakH Wadduumm HOITÜANDEL Vergeer Skaoders LeTeren Varen Grenen Dennen en Kikenbeatekhont Alle soorten Binnen en Bniteulandach gejaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansoh Hont in Wie maten roorhanden JPHJneH Conourreermtd KATTEJtSIWGEL Q 197 Oomla ndt T i A BaiNKMAN OOK FrijstreUci g 10 JUNI 500 000 Mark Il koofdpnjs 10 bet geUkkigit geval btedt de nituwtU groote ïetd flrlotiag die donr de Hooga Regeeriag vaa Hamburg goedgeketrd ea gewaarborgd ia De voordeelige ioriebtmg Tan bet lieuwe plln beataat daano dat ta den loop van alacbu weinige maanden in 7 veiriotingeo van 1IS 000 loten 6fi lS0 prijsea bedragende 11 349 325 Mark ter rolledige beatiHÏag znllea komea daaronder ziJD kapiUla prijzen van yTeotaeel 600 000 Mark fa uileemeadheid eckUr 1 prija i M 800 000 Ipriji iH 100 000 Iprqs iM 100 000 Sprgien kU 1 prija kis l prüi a M Iprja iM 1 prüi i U Spr ai iM Iprys tH lpr MnlU tO 000 ÏJpriJMniM 10 000 66 priiiee a M 1 000 75 000 70 000 It OOI 00 000 t OOI 60 000 40 000 lOtprguoiiM 3 000 SO prij iDaM 1 000 812 i rijzea k M 1 000 ISUpnjMü aM 400 8H63prTJl iM 1B6 19 90 pr a M 800 100 184 104 100 78 46 Iprij iM 80 000 l l De aaoataaoda eerite prijitrekkiug decef I groote door dan BUat gewaarborgde Geld1 Terloting ia ran aaibtawege bvpuld plaau I babben op den I 10 JVSI e k I sa ktist bierroor I 1 geheel orii lot laobU Hark of S B I 1 W 8 1 7 I 1 kwart l i I tegen tawndiog van het bedrag per pottwiaae I of tegea remboart I Alle commiHies worden oomiddellyk me 1 da grootste torgvuldighflid uitgeroent en ied I speler outTftngt ran ons de met het wapen ra I den Staat Tooraieae Origineele Loten zelf i 1 handen I Bi iednre bestelling wordt het rereisoh I ofBoieele plan waaruit de verdeeliog der pr 1 sea op de Tenohillend klassen als ook d 1 betreffende inlaggelden tf rrrnemen is grat I bijgevoegd en zonden wü aan onze Begunat 1 gers onaangerraagd na elke Irokkiag de oO 1 cieele lijsten 1 De uitbetaling der prijzen iieaohiedt steeds 1 prompt onder waarborg rsn den Staat en kan 1 door lireete toezending of ook naar rerkleting I der Belanghebbenden in alle grootere plaatse I I an Nederland bewerkstelligd worden I Ons debiet is steeds door het geluk bcgno I stizd en onder rele andere aanzienlijke prvseil hebbeo wij meermalen volgens offioieele bewj 1 zen de eerste Hoofdprijzen verkregen en ónze 1 Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 6t 000 I 100 000 80 000 60 000 40 000 enz I I Het is te voorzien dat b deze op den 1 I heohuten grondslag gevestigde oodememiag I van alle kanten op eene zeer werkzame deel 1 I neming be taald kan orden gerekend men ge I lieve derhalve wegens de reeds ophanden I zyode trekking alle orders ten spoedigste I rechtstreeks te aenden aan KAUFMANN SIMON Een ware Schat Toor de ongelakki e slachtolbra der ZeUbeTlekking Onanie en gehe jne nitapatüngen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWABING HaUandscbe nitgare net 27 afb Prba 2 auldea Ieder die aan da Terschrik kelgke gerolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geefl redt jaarljk duizend van een zekeren dood Te Terkrögen by hetVerlags Magaziu te t ipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bednu ook in postzegela en in alken bow I handel in Holland I Bankier en aeldwtueUare io HAMBL RO I P 8 Hiermede dankon w voor bet vertrouwen I ons tot hiertoe geeobonken en daar w hij I bet begio der nieuwe verlotiog ter deeln I miog iafiteeren tnllen wjj ook voor bet I vervolg bemoeid lyn door ren stipte en I raeele bediening de tevredenheid vaa onire I gxdrde Begunetigen te verwerven FEMSCHE ST00MYEB7SBIJ Ckemtseke Wisselieri TIK H OI PË MHEIilEB 19 KmiakaOe Bottarda Qebiereteord door Z M den Eoning der Belgen Hoofddep t Toor QOUDA de Heer A VAN OS Spaciatitoit Toor het stoomen en TVTe ran aHe Ueeren en Pameagardetoben alsook alle Kindergoederen Bpeeiale inrichting roor het stoomin tu pladiemantels Teeren bont ena Qord neu tafèlkleedea eni worden naar da nienwita e laatste methode gererid Alle ooeideren hetzij gestoomd of gererfd vordan naohadeiyk Toar de gaiondhaid en Talgraa atMt bawaikt te O OTJrJ au Openbare Vergadering Vrye toegang voor alia Kiecars in het Dlrtrlct Gonda op WOENSDAG 9 JUKI 1897 dei aTonda ten S i ore in de zaal KUNSTMIN der Sociëteit 0N8 GENOEGEN SPBMKBB De Heer Nr 0 J GOEKOOP Lid van de 3e Kamer der Staten Qeneraal te s Oravenliage Na afloop der rede zal gelegenheid gegeren worden om OTer het gesprokene ran gedachte te wisselen HET BESTTJUH XLI Jaareaner van DE BAZAR Dames Modegids berattende D A M K 8 en K 1 N D E E M O D E 8 beneren HAND WEEKPATEONEN SVIEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN MgMMEB In ieder Ukêt mwarte platen mo4tekromiekreHUteU H u en Ie Uitgave zonder g kl platen mei 8 smjpatr en 8 groote gtkniple pstr Per U ars 1 J p poet 1 48 Ie 1 als de Ie uilg rast daarenboven 6 geklenrde platen 1 76 l M 8 Ie l gekl pl enlbgz gekn p bi het6eno 60 tM 4e 8e bü het 8e no 1 gekn pair n keur lie eea gekleurd irasie handwerkpairoon w S 8 10 mmmm m mmm alom Tage Tfoo ïo1 i Per bos 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et apaitje 60 en 35 et NIEÜW MIDDEL tegen enot bS Hoenders en alle Plnimgedierto ft 0 45 per fleech Dooen met roer ter Terdelging ran ratten en mnilen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwflzing Heeren eigenaren Genrig en Onachadelg Zalrerlan Tct Uijen iranderigheid ktür achtiije aavgtsicku en an dete lickaarM rovm en uionden strakheid en tte kingen bij Wrtweringm leinterhanden en voeten bij tchur t dauworm ent ZaïTert ran onrein insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per doos van Huiaen kunnen loh op voordeelige wijn voor 10 jaar Abonneeren voor toriamater de reinheid In hunne hnurpyeeelen tiifde VictoriaSron f e OberFahnsfein byGru Tafèldra vk Visnhjf ipmnklykef uisdér federfanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 WEGEmS OPHEFfriNG o I Tan onze Speelgoederen af AeelinfU Ün Ö besloten de tot nog toe Toor LBO geadr U rersch staks onder den inkoopsprijs ran de hand te doen H De hieroiider Termelde 14 staks koeien dos sleclxts 1 I 1 Een beweegb gekl Pop hebbi porsel 8 Een mooie Klarinet kop m baar en hoed 9 Eau mooie doos met Soldaten 10 2 Een Elegant Koffleserries bestaande stuks Twee Paarden Toor den Stal Een gekleede Bekkenalager Een Kanon op wielen om met erwtente schieten Een Veridoos met 12 rerscbillendeklenren 1 Penseel enz Verzending biuten de stad na ontTangst Tan postwissel groot f 1 20 anders onder rembours van f 1 35 franco door het geheele land G SCHUBERT Co Araste N Z Vöoj burgfw 258 Ë n metal Uauekdraaidoosje Een metalen Badkaip h Een porseleinen Zwem poppetje 6 Ken aurpnse voorst Sinterklaas 7£en £ ISchaap op rollen m w racht nit Koffie en Melkkannetje en Sniker 10 Een PaardensUl Gebrl StoU werck s Chocolade en Cacao DmtroatigA door de nieuwgto uitvindingen op machinaal gebied Terb t rde fiabrie tlel OU uitalohand gobruik ran QJM en xiste grondstoffi garandeorei len verbruiker van I Stollwerck s Chocolade en Cacao eeo aanbaralenmanüg itbrikaat nauwkeurig beantwoordende aau den inhoud da reap Etikotten Dt nia behaalde 97 BreretB als HonererftBcier 44 Eere Di ploma s gouden enz Medailles eeo hewiJB van nitamntend n fiibrikaist Keeda 1874 sdireef de Aecademie national de PariaT Kona vooa d tea iu ona nne iallle i ur rreaalèrc elacne en o niaid ratloD aaTstra auallant fttbrioatlon da Ohooolat bonbona varlea eto ato Mhnnk t hbrikaat ia verkrügbaar bij a H Gonfisevs Banketbakkers enz nz OtonaalTertageDTroordiger voor Nederland I Iffiitordam KalTemtraat 103 BINNENLAND GOUDA 9 Jaai 1897 Dfl kwr D da Cleroq caodidaat der kietTaraaaigiMg Oni Belaag voor de TweedeKamer dar Stateo Generaal tal op DoDderdifi 10 Jaai fca Ouderkerk mji Ueel Vrgdag 11 Jaai te Goada to Zatardag IS Joui to Kriuipeo d Lr k optreden Id dan ooderdom vaa 37 jaar if l Bodegraten orerledeo mr H J Kapt yo uudbargvmeeiter van Mijoshaereolaodea Weetmaoa Bg hek giiteran te f Oraveohage gebonden Akte examen L O VQn o a gesliiagd de keerea J J Sobep Q A van Oi van deu Abaeleo Tfto S bnoaho eD Behalfe de gouden en tiWeren Toorwerpeo die men Zoo agavood vond by de lieden die by den laodboower G de Br te Uaaikr ecbt willekenrig in hais waren gekomen zgn er Dog eeaiga gouden roorwerpeo Kooala een goodea ketting eeo juwaelen boot eoE tauk Die voorwerpen faebbéa tg zeker reedi buiten verborgen lóór men beo loapte Zaïerdagavood ti ta Oodewatar door d politie naar aaolaidiog vaa een bericht van dan oommiuaria van palitia ta VUilrdiagen varsoekende opaporiag van zekeren Jan verkee ring hebbende met een dienetmeiije nik onze gemeente ariogebouden Je F ond 23 jaar geboortig oit Hoogereen van beroep echipperikneebt mear tbaoi boiten betrekking en wel ala verdacht van inbraak met diefstal van geld Diadagmorgeo jl ia bg ter beschikking geateld vaa genoemdan commiiisarie van politie te Ylaardiageo Eao daad van moed en menichlievendbeid werd Donderdag door een der ingetetenen te Zevenhuizen verricht Terwg hg eenige bezigheden achter zgoe woning verricht hoort hg 000 plana een gii I Xeratood apringt hg io en ovar eeo kreeda aloot klimt over een hooge efaotting tot hg kont op da plaali waar het gelnid vandaan kwam en ziet eao volwaweo Qieiaje in de diepe Botcbgracht liggen on en dan zinkende en naar boven komendee £ rbg epriogeo aalf lioken en naar boven komen is het werk van een oogenblik Hg ziet het gavaarlgke vao ign toeatand io doch varlioct dan moed niet want grgpk bij se dan sgn beiden verloran Daar komt de vader van t maiije aangetoopeo siat beiden eo apringt ook FEViLLETOK De Dochters vm den Compomst 80 Z hield woord want er ging geen week voorbq of Emat Rupert ontving tgding van de raizigara vao hun lotgavallea aa van de plaatHo waar zg lioh kaddea opgefaooJen Eliaabetb icbreef opgewekte honende brieveo die den ouden eentamen man tfimgvoerdèn naar de dagen syner eigen jeugd toen hg de wnreld i aa doorgetrokken en overal ayn lanweren had verdiend eo hy baalde een ainda vele vele jaren reikten dagboek ta voorsehyn waarin hij in agn joage dagen al agne wedarfaardighedao had opgeteektiod Eeaa toen hg b ig waa er in Ie bladerea en Clara enkele brokatnkken vooriaa waar zg t taaien om Ikehten kwam er een brief vaa Eliaabetb die beider rreolijke atemming teaiperde Zg aebreef aan het einde Hedca avond hoop ik mijn grootste ancoea te bebidn met eeoige liederen uit uw nieuw albom Het aga drie meeatoratukjaa Abentlauteo Xur ioi Innre tiaf gedrongen en Stroph i aaa der Fremde Aoh deaa voorden nit het laaUte lied boe zijn z op mg toepaaaeliik Uier wollte ieh ala frommer Farae beten Hier aiogeB naeh der Sterne reioem Takt Uier Bit der Donaeratimme dea Fiojtheten Oott tnrakaa jaoeksen mit dem Katarskt tn water De mannen geven e kaar de hand de tM n houdt den aodar die geen groud tu er onder de voelen beeft boven Nu sgn te toover dat o bat meiajd grgpen kunnen eo met verMiiigdo pogingao van vader en bourman wordt het meiaje gerwl Ëare aan den moe digea mao die xgo eigen leven niet ontsag om dat van ago naaata ta reddeo De brief waarover da Baarlemache justitie een matroctie bseft geopeud na oiet voor de Haarleiaacbe bank beatemd inanr werd door de Roiterdamacba bank met f 3500 verieudan aan eao firma te Umutdeo en bleef aeo aacbt aaa bet poetkantoor te Haarlem Toen hg te Umnidaa werd afgegavao varktaarde de geadreaaeerde dat bet geld er uit waa Uen meldt ona nader nit Delft omtrent het ongeval de Waldeck Pyrmoot van da V6ravenhaagaehe atoombootmaatHcbappy orerkomeo Da boot waa met enn kleioe 300 paeaagien Ie 6 onr van Rotterdam vertrokken Dicht bg Delft bleek bet dal de boot eeoig water maakte doordien men verzuimd bad het achterprivaat te aloppen De boot zette bare paasagieri aan wal en heeft na eenigopontboad bftar geregelden dienat knnnen hervatten N E Ct € Men meldt nit Onwaraohia aan da N R Maandagochtend omstraeka elf oren kwam een roeiboot met 2 damea en 2 heeren ia aanraking met eeo groentenaehoit waardoo de aerate omsloeg Alle vier werden qferod door L Spittera eo A Soaathorat die zicb daartoe te water begaven eo zwemmende en doikesde de rerongelokten ann dan wal brachten De Standaarde kom ar tegen op dat men de pi aati ver vaaging in oQza legerorgaoiaatie atempelt met den naam bloedbela8tiDg Die naam zoo joiat sgo meaat h t bl d iodiao de g oeda klaaae van da lotióg aavrggeateld of indien iemand de verplichtingkon worden opgelegd om aU remplayaot iodieoat te gaan Maar soo vervolgt dao de De Standaard dit ie niat soo Wie niet ela rempla ant wil gaan ÖJign eigen nammer wil b3Qden dieo staat dik volmaakt vrg Indien daa ookJSde lagere klaoae metterdaad zoo gekant ware tegen de plaata ver ranging zoo zg zelve het volkomen io baar macht hebben om morgen aan den dag zender eenige wet den p rsoonlgken dionatptiobt in te voeren Ich wollte ja ich habe aieh vermciaen Auf dieaon Höh n lu auoheo mir mein Oliick loh wullte aoh and koante nicht vergeeno Die Welt die ieh im Tbale lieaz znrüok I Mijaaeread ataarde de onde man op don brief zgner dochter en Clara boorde hom herfaaal4e muien enohlen terwgl hg ds Uadagden laa en berlaa ïindelyk aprak hg met diepe neerabchHgheid yWg babben Eliaabetb ta v l voortgajaaiid op do baan dor knnst en aas den avond van mgn leven na mij allea ontzinkt genot room en eer nu de riel tot ziehzetve inkeert an peinat uu voet ik dat de vrouw voor wie een lot ia weggelegd ala dat van myue Etiaabeth nooit kan komen tot het ware geluk De wereld benijdt baar den glaoa dien zg om zioh heen verspreidt maar ig weet niet dat het een gloed ia die da ziel verteert eo den vrede verstoort Gelakkig zg wie het lot die gaven spaarde welke den menicb voortdrijven vau de p ek der ruste gelukkig zij die ban vrede vinden in zichtelf Arme Klitabeth t de stralende keten die ge achter aan leept wordt net eiken sohakel zwaarder en trekt u af van ben die a het liefit ziju op aarde En toflh ala men u de kenee tiet tnaach n een atil on onbekead beataan ea dit sehitterend levon zouUt ge rarkiezta u voor korten tgd te verheffon tot da middaghoogte uwer grootheid om dan voor goed in deiatwnis onder te gaan Zoo ia de mensob hg grgpt naar de gttnatereddey atarren boren aieh en laat hetgeen beneden ia oogeooteD voorbggaan hg drgft den geeat op tet eene hoogto waar al het aardaohe io nevelen voor hem verzinkt En siet kg daarboven me dan een ander f O ja hg bes daar ten ninate boa oobareikkaar dan Umal is Sn Durloe toch zoo aa nieta te doen hebbeo dan te maken dat niemand zich als rempla aat aubood of ook oiemaod gn nommer wilda yerwiiselen l £ Dan son vanzelf een ieder peraoonlyk moeten Itianeo i Doch joiat dat geecbiedt niet I Oakeel vrgwitlïg bieden ze sioh hg boopen Mt en kantoor bg kantoor loopt ow hoia af ls ie weten dat er kani il om e n remplaelut bg a ta plaatsen T lata wat niat gezegd wordt om te reagearen D ont beginsel dat de defenaieperaoonlgkan ntpliobt eisobt maar om dan toch aeo de dhaid op de kaak ta atetleo van wie onder argeven dat hg bet voor da arnera klasae wtpamt ona met het geroep van bloadbetaa w naloopt Laat men ons aeoa aéo enkelen man oit da tlgere mm aaowgian dia anders dao geheel f willig aa wak graag zich ala rampla ant H k inigven I Te Amskerdim hebben da parlameukaire en rtvolationaire sodaaldemokraken t aan dan Iftk gehad Nadat in aene vergadering de oabdidaten der eeritgenoemdao van dar Öoaa e a badden geaprokeo kwamen van £ mBt ea en Oorneliiaen ben aaotaateo De var aderiDg stelde zicb io twee groepao w ke over en weer elkander met de grofste Maedigingan an baaohnldigingen bombardaarlés Hat waa aegt da berlefatgavor 4 r tN R Ctc een weerei o wekkend toooeel van baat ngd en wangooat men moest wel den indruk krggen dat hier geen meeniogen of begioielen werden aangevalteo en verdedigd mi ar dat hak teitelgk een vecfateo waa van persoaeo met peraoneo die met aeo duodelgkeo baak en ooverzoeolgken wrok tegenover elkao der atooden Tevergeefa trachtte de voorzitter Fortoyo de orde te herstellen de vergadering waa eenmaal ontaard in eeo getier waartegeik Mn praalden ta hamer niets varraoohk De kaatalein eisebte tlnitiog der vergadering waarna de commissaris vnn politie da laal deed ook raimeo HH MU de Kontegionan aollan van 1 10 JoDÏ te Weimar van 11 13 Jaai te Arolsan Tertoovep en daarna zich naar hek Loo begevtn Man lohrgft nik de rasidaokie Dl komende eo gaande maoc bracbk ook ditmaal op Pinkskaren aeer veal levendigheid keweeg io da residankia eo baar bekoorlgke bulplaats Op deo eeraten Pinkaterdag was ouder gewoonte niet zoo bgzooder drok behoon men in de atalioiis der HolUndacbe ast die bittara wetenachap kan hg weer nsar beneden komen De onde maa liet het hoofd niamoedig op de hand ilnkeu en nam z n dagboek vao de tafel op Xa er eeiiigen t d laatelooa in gebladerd te hebben begon hg weer te spreken en zaide fWat ia n n levaa geweest en laat hot eenige voldoening aohter Wat rest mg nu van al dat genot van dien roem eo die eerbetooning f DoM het iota toe tot de rnat m nor cieU kan hot mgn naam aan de vergetelheid ontrokken Kn indien ook wio tegt mg dat indien mgn geest uU eeo ander beslaan kon neerblikken op dit leven hij niet msdeludend glimtacheo soa om die uK naamde oB8ter o ykhfid welko wg op aardodoorioovoo strgd en zooveel arbeid moeten veroveren Rn toch kind niettegenslaande onze wijsjieerige en miaaohien awart gallifïe betptflgolingen Diettegenataasd alles ona spreekt vaa rermattgiag en vergankeiykheid ea v tetfs de kortstondigheid der di igen kennen waarvan wy OOI een eeuwig beslaan voorapelden toofa ziet ge altffn gisn en jagen dezen naar wat gold genen naar wat eer tech hankeren wy allen naar de grootachbeid dea levens alaof wg er een eindelooa gelak mee koaden behalen Clara wilde den grgsakrd aiat tegenipreken te misder omdat zg de veranderlijkheid van igo karakter kennende wiat d t hg het eene oogenblik verhief wat bg het and re wegwierp en misachien straks ia strgd met z jn zoo even nitgeaprokea in ilohten zon gaan arbeiden voor hetgeen hg tainacbteod wat eer bad genoemd Z trachtte hen af U brengen van sija aombers overpeiasingen en seide tot ham en Staataspoorwegen toch ook Maandag het nnk kon besefVin der getrofien maatragalan het doen loopen van Tola axtn aa vanWrkt traioan ahi andantios Aan da zeeplaats werd op dan aarskan Pinksterdag een betaogatelleDd bezoek niet onthouden maar men voud t er algemeeo to h niet aaageoaaffl vooral niat aau hat strand waar t soma gedoebk goor kon syn terwgl s avonda aan vochtige eo koode damp han die niet gïogen gaoieten van de moiiek io Knrhana of Saiopoak spoodig faoiswaarts daad kearen Maar op Pinkster U den dag iraarap de bastnarders dar ondernemingen van vermaak eo de explaitaoten dar direria varvoermiddelan ditnaat vermeerderd aataanomoibMdianik van Rgawgk naar Schaveningeo t n een matig tarief oigeolgk rekenaa was t weer fiink drok niettegenstaande bat weder niet aoo bgsker nitlokkeod was Itaeds vroeg in dan oobtaod stroomden aan da laidalgka waetalgka eo oostelgke toegangen tot de stad zaar valao vooroamalgk uit di o ataud vao ooze goede buitentoi de residentie binnen on alle verkearamiddeleo i spaorwagao stoomtraoia skoonbootjee eat akten han last daar nf waarna de locale vervoermiddelen ala omoibastao trama hoarrgkoigea da menigte weer vardar atadawlarta io brachten of io niet onbelaogryken getale linea recka naar bek viaaebersdorp boeren en boariflDekioe lachten han nit omUgganda plaatuan dia aoi aanbaMavdn in spoorlraio of stoomkram gevochten baddan gal oik daar sg aaa boa braven btea ol bao oovermoeibareo vos de kaak badden toevertrouwd bun chaise of kilbory in veilige haven te brengen Maar die bniUnloi moesten k toflh io geteliterkte afleggen tagon da daoaa an beerer die par lleka kwamen Kortom bek was een levendig en opgevat toooeel io den oohtenüatond en da menigte verapreidde sicb s middags in bek Üiwib waar ook op den 2eo Pinksterdag aen lnaziakoitvoariog io de Soeieteitsteot werd gagovao veofta io da Diergaarde en eindelgk voor t grooUte gedeelte naar Hcheveoiugeo waar het bezichtigen van dan atrandmoor mak hgna gereed gekomen breadao wandel eo rgwag de bewondering opwekte van iodar dia varladan jaar Pinksteren aiodsigk nog wcioig kon varmoedeo haa bat vardadigiogswara daar ar e igeoliik jcoa oiUien a Namiddags tagao vier nnr n e n grook gadaalte van den avond bracht de Khareoiogscba bevolking haar gehraikatgk tagaabnoak aan de bavonan dar bofstad Ter keonia van belanghebbenden wordt ge ik keb wel aem gedacht of niet jnist die draag welke in ona leeft en ona doet hakeu em ons weian aan de vergetelheid te ontrukken een bewga Ia van oaae ODsterfetükbeid Hoe komoa w aao dien drang inditn hij niet In ons werd gelegd door den schepper aller dingen ala grondtooa van ona beatean P Kind antwoordde de grtJBaard fik heb vroeger ook veel gepeta d over vragen waarop nen toeb gaen antwoord krijgt Ec thans na ik het einddoel soo nabg ben en hot mij mlaaehian weldra zal vergund wordon i n slip op te tiehten van den onnetelijken sluier die ever de eeuwigheid hangt thans leg ik er het hoofd by neer nfati meer vragend maar vertrouwend dat zooala de Ufost der liefde eo dor wijaheid het over zyne acbepieleo beeebikt heeft het OOI zal zgo Hat jonge meisje zag baar vader oplettend aan zijn gelaal aehean haar terwgl hij zoo sprak vercaoht en rerodoid en bg de plotaelioge smart die zg voelde toen haar uit zgn woorden de gedachte aao een naderende soheiding tegenklonk waa looh eenige balsem gebleven om de wonden te vorzaoblen ea haar ziel te vertrooalen wijl z on wiat dat de ver moeide strgder rnrtlf sn vertrouvend de eenwighfid inging Zg Bwegon eea poos en terwijl fj hareo arbeid hervatte eo haar vrieodrtgk gelaat nederboog ward zij van deS overkaot gadegeslagen r een paar ernatlge oogon dis op haar trekken lazen wat er omging in haar hart