Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1897

s 10 JUNI I 500 000 Maik U boofdpHJi ia Ui K takkig t geral biedt de aiwweU grooU Oeldferlotiag die door de Hoogfl Koftoeriig tui UuBbarf goadgtkiBrd eo gtwurborgd ia Ui oorile ligt ioriebtiiif tu bat iwiweplu bMbut dMrtD dM io deo toop im tttchuw iiiige muoden in 7 Ter otingeD vu 111 000 1 lotM 6t l60 pryien bedragendt 1 11 349 325 Mark ter ToUtdige bmlisfling lolUn kom n dairoader Kgq kapiule praten vkü avsolueel 60O 0OC Mark bg uiinemeodhaid wbUr SpnJunaM 10 00 aeprguaaM lO OOOl 10 pryxeiiiiM 3 Q00l tOSpryr eniM S OOO 8 3 vrgiea A M 1 01 ol UUprüsenthM OU 3tVK3pryE h M UB 19490 pr aM SOO SO J Il34 104 100 7S 4 J names Do hertog van Telaaa Uqft miniatat van bniteolandacbe aakao da vuiatalag aaa I dan aaaator Comas gegevea blgft ongawrokoa jen de liberale partg aal haar lijdalgk gedrag 1 van de laatsta jaren dat tg er thana aan ge 1 geven heeft na deze gebeur1enij eo niet opnienw I aannemen Het is waar da Cortes zgn ver I daagd Maar lang kan bat kabinet zonder I hen toch niet regeeren I Ea dan ia er nog iets Bet scheen vaat te I slaan dat hoe de crisit ook afliep generaal 1 Woyler de onfortuialgke opperbevelhebber op 1 Cuba ala slachtoffer zou vsllen Wie ook doer I de Hegentee geraadpleegd is de voonitters der I Kamera de asaarichalken Campos Blanco en Damingnez alleo warea tg van oordeel dat generaal Wejier moest worileo teruggeroepen Deze heeft op al die vertoogeo geantwoord met de fiere dadeljjk nit Havana nair Madrid geseinde verklarii dat een generaal voor den vgand zgn poet niet meest verlatea en dat er dns van een vrgwillig heengaan zgnerzgds geen sprake kao zgn Canovae van wieo Weyler 4a creatuar is he ft echter thana verklaard diena inzichten te deelen en Wejter Igft Vooral deze beslissing togen deo raad der meeat gessghebbenden in zal ve ontevredenbeid wekken Reeda nu spreken de bladen den wensoh uit dat da overwegiogeo der RegoQtes en de adviezen die zg ontvangen heelt sollen worden openbaar gemaakt Na den giateren gebonden ministerraad ia men iotussohen niet wgzer geworden De mioiatere hebben maar een our samen vergaderd en vervolgens ieder voor zich aan ie bot hooren wilde verklaard dat zg het verhaal van de orisia hadden aangehoord atellig met groote belaogatelliog en merkbare verrassing m dat zg oen telegram van generaal Weyler badden gelezen waarin gezegd werd dat de regeeriog der üaie kalm bleef en zich volstrekt niet met ham bemoside De burgers der Uoie zuilen misschien minder kalm denken over het aanblgven van het conservatieve kabinet Verder werd v rklaard dat er aan een bgeenroeping der Kamers oog niet gedacht werd I dat hel Kabinet den buidel vol genoeg bad I om het tot het eind van het jaar uit te houI den en dat hiertegen ook geen bezwaar kon I beataan waar de oppositie toch besloten waa I zich ta ontbonden I Neemt men van deze overwegiogen kennis I dao begiot het weder optreden van het kabiI net en de handhaving van den hertog van I Tetuan te Igken op een coup d état Prijstrel brtcikt dai door den Kofiinklgk ProiMiieben opperprMÏptnt der RgnproTine ta ottgetMr digd de folgende polititTerordening Ie Schepen en Tlotteo mogen op 18 Jnoi uaetuode taiicheB balf acht des aTObds ea fllt oren des oacbU het riviervak bg Keoleo TftD B denkireneo tot de ichipbragteMQlheim toomiUtioD Km 181 kot 190 niet befaren 2e Stroomopwurt varttode lieeptreineD oafzooderlgke voartaigeo moeten bene en de cbipbrog te Mfilbeim ilroomafwurts Tarendeileeptreineo en afzonderlgbe Tsartaigen borenRodenkircben itilliggeo 3e Het veren met roeibooten il op bet hierborengenoemde riviervak van xes nren dei avondi tot middernacht verboden Gedareode dien tgd moeten roeibootan daar aan dan oever gemeerd liggen 4e Oe locaal stoombootvaart Kfiulen Ualbeim mftg van half acht dea avonde tot negen nren des avoodi nog op bet riviervak FrobogaiM Malbeim worden uitgeoefend maar oet om negen oren geheel ophouden 5a Na negen oren dea avondi mag geen vaartaig aan de landiogsbrng bjj de Frobngaaae l gen of wanneer bet aan den oever ligt biiten de bmg nitileken 6e Het overzetten van Kenlen naar Dents mag taaachen negen nren dea avondi en elf oren a nsebti niet plaaia vinden 7a De gezagvoerdera van aohepen moeten licb gedragen eieraenkomitig de bevelen van de met de handhaving der orde belaate ambtenaren der rivier en haven politie 8e Overtreding dezer verordening wordt mat eeoe geldboete van ten hoogste zaatig mark of in geval vaa onraraaogeo met daarmede overeenkomende hecbtenïa gaatraft 9a Deu verordening treedt in werking op dan aohttiendan Jnoi aanataande 8tot Da wetgever haeft aan de oienwa kiezan voor ioover zg bg anderen in dienat zgo een waarborg willen verachaffen dat ag vao bon recht knnoan gebraik maken Ware gelgk in vele andere landen het geval ie de Zondag voor de atemmingen bepaald het overgrook neerendeel der werkliaden kieiers sou vanzelf die gelegenheid hebben verkregen Om de bekende red hel godidienstig bezwaar van een deel der Nedertandacbe bevolking heeft da miniiter Van Uoaten er van afgezien den Zondag ata itemdag voor te atelten Zelfa ia aitdrokkelijk bepaald art 159 der kieawet dat 100 een der voar kies verrichtingen aange weseo datnms op een Zondag of algemeen arkendan ohriitelgken feestdag valt daardoor da earatvolgeode werkdag in de plaati tresdl Ou dia raden w dan ook raeda de termyo van aangifte voor het kieareobt die dit jaar op 14 Febraari aen Zondag eindigde met één dag verlengd Bg dat artikel is ook nog gavoMd dat de hestoren die bij de uitvoering dar kieiwet optreden da Zondagen en algemeen erkende Cbriitelgke feestdagen i wteQ vrghoaden Zoo mogen bgv Borg en Weth voor de raadsverkiezingen die dagen niet aanwgun Valt da atemming dns iteeds op een werkdag door de artt 57 en 58 is gezorgd dat den warktiedea alidao de tgd wordt verschaft om van boa recht gebroik t maken Het hoofd of de bratonrdar van een bedryf of onderneming waarin mannen van 25 jaar af onder arbeid verriobleo in fabrieken en werkptaataen ia nl verplicht te zorgen dat ieder dier peraonen die kiezer ia gedurende ten minste twee achtereen volgende nren tniaohen 8 en 5 nor pelegenbeid viadt te gaan stemmen Hg moet daartoo in zyo fabriek of werkplaats op een plaats waar arbeid wordt verricht gedurende de twee werkdagen vóór den itemdag en op dien dag self 15 Joni en zoo herstemming Doodig is 25 Juni op een zichtbare wjjze een door hem onderteekende Ijjst ophangen of doen ophangen waarin de genoemde oren termold ago voor elk afsonderlgk of voor alleo gezaBenlgk Blgkeos de woorden der wat is de bepaling niet toepas lijk op fabrieken of workplaatflM j Beurs van Amsterdam Vrkri e i 8 8 s 104 SB 97 ló 58 TV 0 u 80 10 41 100 i 4i 44 981 100 60 loo 800 UB eo 7 185 99 74 4 109 101 I 807 188 MO 547 66 141 70 loiV loi i 9 150 1851 10 100 48 ll l 18 108 70 tiatlin 88 8 V 8 I JUNI WzDIEiaSD Oerl Ned W S J dilo dito dito t dito dito dito 8 HosojB OM Oeodl 1881 88 4 ITAJ 1B loBobrgving 1869 31 6 OosTENa Obl in pupier 1868 8 dita in zilver 1868 6 PuKTUOAL Obt mul oimpoQ 3 dito ticket S BusUHD Obl Binnenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bil Boths 1889 4 dito b J Hope 1889 90 1 dito io good leen 1888 6 dito dilo dilo 1884 6 SuKJi Perp l sokuldlSll 4 Tuanu Amaaa Ceat Pa i iêp Mij oU 6 Chic It North W pf C v aand dito dito Win st l etar obl 7 Denver h Eio Gr eeri vjl Illinois Central obl in goud 4 86 1 88 1 Mei TUd vas GreeDwlch Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA ZomcrtJeBSt 1897 G0DD4 R0TTIBDAM 1 84 8 48 8 17 4 88 14 7 81 64 68 1 18 4 4 11 1 10 KOTTIIRBA O O D i 8 17 M7 8 84 8 41 4 S i lO i SB 8 47 DEK niAO GOUDl 11 14 U 08 H 47 Uln 8 417 80 7 48 8 3S 48 10 11 li i7 18 811 86 8 44 8 40 4 01 4 88 i SO 6 1i 7 18 7 11 88 lO Qc IVoocb 8 8 ff f ff ff 10 17 ff 1 41 ff 4 8 ff 8 18 84 Z Zww6 8 ff ff ff 10 81 ff ff 1 58 4 58 8 80 48 ff Zer iL8 17 10 48 8 08 5 04 8 89 ff i Onadt 8 887 50 8 18 08 10 1810 5411 57 18 101 17 8 14 4 08 4 88 5 15 10 7 48 S iS 10 10 10 88 UTEl OHT 0 OUD 4 Otnekt 8 88 7 45 8 41 iO 10 11 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 6 85 8 58 7 58 8 07 lO OS 10 84 WMcdm 8 68 8 01 10 S8 11 66 4 18 7 18 18 i 10 64 hld nl 7 07 8 14 10 48 ff 4 14 ff 9 88 Goad 7 11 8 17 SI 6i lO ii 11 1 Am HOiM SODDlAwtartwa l ff 7 10 8 11 1 11 10 41 I II 1 45 4 41 8 11 7 41 41 I M 1 14 14 1M Ageataar bg de Firma Wed B08M IV te Guoda j T i Hat besta ooachadalykata an ik oMkkalykstspowsodildelvaorliaaraa ca vooral danua en KtiHiaTaehoaawark de ApprMour vao C M milor A Ca Sarlla laatk Sh M Maaleltafoad l m op naam m fabrlakanwk VarivyHaar k kaawa aaartwa la iiSaaawart saaalailaa ae a aa aa aaira a l ai m W I a ia llraa at t it 8 18 10 17 1 8 v 7 10 ff 10 84 ff t if 7 18 8 48 10 41 8 1 11 18 11 1 10 11 waar allaan parsooaa ondar 25 iaat werkzaam zijn of oaderao die geen kiearoeht m gei uitoefenen Voor de bet ekenia der woor den I arbeid en fabrieken en werkptaataen wordt verwezen naar da Arbeidswet Ooder arbeid w rdt daar ventasn alle werk zaamhadeo in ot voor eeoig bedrgf behalve lo die in of voor laodboow taioboow boecb t boow veeboaderg ot veeoderg en 2a dieboiten fabrieken en werkplsatieo in of voor bet bedrgf van hem hg wieo degeao die ze verricht inwoont voor zoover die werkuamheden ook bnïtep eenig bedrgf in een bniahoadiog of itatliog plegen voor te komen Ooder fabrieken en werkplaataen verataat de wet alle zoowel open a a besloten rnimten waar in of voor eenig bedrgf pleegt gewerkt te worden aan het vervaardigen veranderen bersielten versieren afwerken of op andere wgze tot verkoop of gebraik geachikt maken van voorwerpen of atoffen of waar in of voor eenig bedrgf voorwerpen of stoffen een daartoe strekkende bewerking plegen te oodergBan Kenkena en loortgelgke inrichtingen waar spgzen an dranken roor ooidydellgk gebruik worden bereid benevens aponeken zgn hieronder niet begrepen Volgens deze omsehrgving ia de bepaliog niet toepaiaelgk op kantoor en winkelbedienden boere Dar beiden hoiabedienden en het personeel van apoorwegen trama poitergen enz Oe chefs van haodelshoizen en magazyDeé de meeetera en de beaturen vao de genoemde inrichtingen zullen echter ook wel bug ooderboorigea de gelegenheid geven den kieiplicbt ta vervullen Daar de stemdag een Dinsdag ia vallen de twee werkdagen op Zaterdag 12 en Maandag 14 Joni fvoor laraëlietea op Zondag 13 en Maandag 14 Joni Overtreding der genoemde bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 14 dagan of geldboete van ten hoogste f 75 Om misbraiken te voorkomen ware bet wel raadzaam geweeat voor te achrgvan dat vertooning van de oproepingakaart door den patroon kan werden gevorderd Nu zal het voor een patroon die de kiezenlgst niet bij de hand heeft niet gemakVelgk zgn na te gaan wie onder zgn werklieden al dan niet bevoegd sgn aan de stemming deel te nemen en dos tweo oren vrgitf moeten bebbeo Ten slotte zg nog opgemerkt dat gelgk bg de behandeling der wet is gezegd de twee oren mogen samenvallen met den achafttgd De Minister verklaarde dat ook aladan da voorgesohreven tgdroimte voldoende ia te achten Men achrgfk aan da N R Ot Zandagmergen heeft te Döbbeldam een zoon gn vader vermoord De omstandigheden waaronder de misdaad voorviel zgn de volgende Do veralagene Machiel B 00S geheeten vas spoor weg waoh ter aan den overw van den z g Kruisweg an stond bekend als een zaer opvliegend man die zeer woeste bnieo kon hebben Sedert eenigen t d woonde hg hem in zgo 18 jarige zoon Teon die ats schaapherder bg een boer in dienst ii De jongen had eao goeden herdershond met wien de vader het niet best vinden kon Hierover waren al meermalen tosschen vader eo zoon woorden gewiaaeld J l Zondag had de vader een trein afgeaeind eo wilde zich met zgn aeinvlag in de hand naar binnen begeven toen de hond dia sao den ketting lag begon te blaffen De man die de gebaele week al slecht geluimd wai geweest ontstak daarover in woede en ging den hond met den vlaggestok te fgf Het ongeluk wilde dat de stok brak Fliirdoor nog meer geprikkeld haalde hg een gzeren stang sloeg daarmede op dan hond in zoodat bet dier half verlamd ia en trapte het hok aao stok Allengs aohgnt de woede van den man tot razerng te zgo geiteen No hg aan den SO 7 B4 10 11 11 18 U n U lB i 88 8 41 8 40 0 88 0 08 8 88 8 08 U o ia 8 8 8 18 7 81 7 88 7 8 7 48 7 11 0 iid Untdnolit Nlniwwknk 0 i U BottaidUB Botttidui 0 ptU Xieamrkak Uoordnekt ad 18 81 li 8 1 48 ll 11 88 11 4i 1 1 1 40 47 lO U 8 88 4 18 I OB 8 14 8 81 l 7 7 11 81 11 10 7 tl 8 40 il lO H I V f ff 7 41 1 18 00 47 ff ff 10 8 le ii 10 88 10 48 10 4 eOIJDl DEN BI AG lond Kgn drift niet meer koelen kon moefti O l D i D TUCHT Ooiia 8 10 8 87 7 88 IJl 07 10 18 10 17 11 00 U Bt i lO 8 17 44 Ml M w 1 41 I B4 ff 11 14 ff 17 WMnl l 8S 7 8 8 18 ff ll t i 4i 8 84 UlmU 8 18 7 18 8 18 0 8 10 1111 48 ll 8 l ll 8 08 8 H 1 08 4 ïji 7 11 IJ Ml 1I 1I 48 10 i 8 87 18 8 11 Ml ODD k k MITIIDAII H lt U 10 4 U t M a ifc U US Ml da eigen zoon het oatgalden Deze bevond zich op den zolder en waa van daar getuig geweest van zgoa vadera woestheid en de mishandeling van den hond Toen zgn vader bem ri p weigerde hi dan ook te komen Machiel Koos stormde on de trap op om zga zoos van boven te haleo Maar hg had eog niet de vierde trede bereikt ot er koatden achterceovolgODa drie ichoteo waarran een hem in de volle borst trof Teon die een galaden reeolver in zijn kist had liggen bad van deu zolder op zgn vader geachoteo De gewonda moet na het ontvang o van bet schot oog de kracht gehad hebben out naar beoeden te gaan Volgens aommige verbalen zoo sgo zoon hem nog een achot in den rog bebbeo nagezonden Hoe dit zg de man ii nog naar buiten gegaan en beeft daar den laatiteo adem nitgeblazen De dader is gearresteerd De Öriekacba regeering heeft officieela b richteo ontvangen omtrent ongehoorde groweldaden door de Turkscfae soldaten io Ëpirns bedreven De soldaten icheoden de vrouwen en mishandelen de echtgenooteu of vadera die baar trachten te beschermen zg ontwgden de kerken en rooven alles wat eg vindea De officieele telegrammen vermelden de namen van mishandelde periooen en van geplunderde dorpen en spreken van den onbeschrgfelgkeo angst dien daza berichten te Arta teweegbrengen Door aen derlïDtwikkeldste regenten op Java dien van Demak moet schrgfide J B een memorie aan de Kegeeriog zgn iogediend waarin gewezen wordt op deverurmiog vao deo Inlaodacbeo adel en de verkeerde richting vao het Inlandsch onderwgs hetwelk taodoeode een wetenschappelgk proletariaat in het leven roept terwgl mi Jdeien a in de hand worden godaan om in een en ander verbetering te breogen De strekking van de memorie zal wel eeniguins anders zgn dan wordt gesegd waQt bet lager ooderwgs dat aan eeu deel der inlandsche bevolking gegeven wordt en zelfs hetgeen aao zonen vao baofden wordt geleerd beeft met wetenschap oiet veel te maken en waar eeoige kennis van het recht eo van de medische wetoDSchap wordt verspreidt vinden de beoefenaren daarvan in dfu staatsdieust emplooi zg bet dan ook dat huone bszoldlgingeo ver achter bigven hg die hnonerambtganooien oit het oTerbeerKcheade ras Voor het overigo is het de vraag of het waoBohelgk is de verarmiag van dan adel tegen ta hoitfleo on deze niet als in Weaterache landen met eene toeneming van den welstand dea volka gepaard giog masr dit eao volk van proletarifirs gebleven ia De J B scbrgft in baar niail overzicht Terwgl er heel wat goede wil toe behoort om nit de berichten van Atjeh op te maken dat wg daar flink vooruitgaan en aan hetbegin vao bet einde zgo van den oorlog hebben onze wapenen in een ander deel van deoArcl ipel eene onbetwiste overwinning behaald en dit zonder dat aan onze sgde eeoig verliesgeleden werd het oorlogsschip Javac heeftoamel k het dorp Telalora op het eiland Marcel eeo vao de Babber eiiandeo iovda residentie Amboina getachtigd omdat de inwoneia zich in 1894 aan zeeroof hadden schuldiggemaakt welke toobtigiog waarschgniyk voUgeos gewoonte hierin heeft bestaan dat dekampoog door geichotvaar ia vernield eo dateene laodingadivisie de ruobtboomeo heeftuitgerukt Dit wapenfeit kan moeilgk den uitroep ontlokken dat de Trompen en de Ruiters nog leven en de marine zal er zich dan ook wet oiet op lateo voorslaan maar het eerder hard vindeo dat g dienen moet om da eigen ondardaaen onveroordeeld te tucbtigeo in ge v vallen waario bet anders gebruik is te vonnissen en te strafifon Ook is het voor da bewouers vao des lodisohen Arcbijwl op die wgze zoo moeilgk de Aani evaDgeD 4 18 I Oi l 6 l lt Lil i lO S ii l ll 1 40 3 4V 8 88 4 40 4 10 4 17 1 04 1 10 1 44 1 84 1 01 i 08 1 14 18 17 4 08 8 0 8 10 4 10 zagomogen van oio beetaor op da joiate waar ta aefaatten waar de hand soo atraf is satleo zg aan de lieflgkhnd van het gamoad oiet willea golooven Naar Ons Belang meldt haeft aenbdtend codperator relatiëo welke een goeden uitslag doen varwichteo in Ooet lndië aaogekooo om aen geregetdeo afzet van Hollaodaeba boter van deogdelgke kwaliteit te versekeroD Twee inwooers van Amboiae de beeren Frédérie en Adrian Tativao respectievelgk 65 eo 64 jaar ond dU aen fietstocbtie ondernamen wilden Zondag aan dan Focbetweg de spoorign passeeren loon opeens de aoettrein BordMUXParga kwam aaosnorreo Beiden werden door de trein grepen eo letterlyk vermorseld Dit ongelok ia aan eigen roekeloosheid te wgtea daar de alagboomen van deo overweg gealotoo warao Een watarhooa te Voiron Zondagavond is door een machtig nrtoorverschgnael in en om het Franache plaatsje Voiron dep sére een ware ramp veroorzaakt Tegen tien nar stortte eeo geweldige hoos vergezeld van wolkbreuken zich over da stad oit De Morge een vrg aoelle beek verbrak haar dgkan en zette in eeo oogwenk de geheele Morge vallei Qoder water De Morge lerert veracheidene fabrieken langs haar oevers drijfKracbt De meeste dezer fabrieken viodt men tnsacben Moirans eo Voiron of Merer men vond ze er thans zgo bet meereodeels vormlooze puinhoopen geworden Men spreekt van een acbade van 5 miUioen galden Het stadje Voiron heeH het het zwaarak to erantwoorden gehad De voornaamate straten liepea doordien het water 7 a 8 meter boven normaal peil reea geheel onder hier en daar stood het water zetfa tot aan de eerste verdiepingen der bnisen Verscheideoe gebouwen zwichten voor dien asndraoK en atortteo in De geheele stad was één sigkpoet waarin zgden stoffen weefgetooweo eoorme gareospoelen koopmaosboekeo boomeo kortom alle mogelgke dingen dia door de overstroomiog waren meegealeord ronddreven Uit de lionenfabriek vsn Caslelbon werden iloor den stroom meegevoerd 15 weefgetouwen 2000 rollen gartn geacbat op een waarde van t 20000 en 500 stuks van f 65 elk Op2a4 icilometer afstand rond men van bet vermiste een en ander terog Op sommige plaatsen bedekt4 ii lgklaag van 20 a 25 cM hoogte den groW Drie bruggeo zgo door het water woggeslagkn terwgl over de geheele vallei van dey huizan die overniod zgn gebleven honderd dreigden in te storten Naar verhouding van den omvang der ramp heeft fmeo wonder genoeg zeer weinig per sooolgke ongelukken te betreuren slechte twee Igken zgo aangedreven ean oude vrouw en eeo kind Het spreekt van zelf dat er uitgebreide maatregelen zgo genomen om da schade zoo apoedig mogelgk te herstellea Kenige bataljons genie eo infanterie roime i mat dynamiet de poinhoopen op die een geregelde afvloeiiog vao het water belemmeren Nabg Pargs hebben Zondag de afgevaar digden Thomson en Mirman op den degen geduelleerd aanleiding was een beleedigend dagbladartikel van den laatste Het doel vond plaats op deo weg vau Versailles en wat bij andere doels zeker niet bet geval is waa t publiek hetwelk dit vechtpartgtje tusachen twee deftige heereo als een oiet alledaagscha Pinksterzoodagvermakelgk heid beseboQwde O a woonden eeo veertigtal wieUgdera en een dertigtal boeren het doel bg Zg hebben huo hart aao de voorstalling kunnen ophalen want bet doel donrda niet minder dan een nor De afloop waa gelukkig niet erg droevig Mirmp werd licht aao dei voorarm gewend i ll 17 10 04 10 11 10 I 10 87 7 H 7 8 8 08 8 18 8 ii 8 88 10 7 il 8 0 7 10 1 85 10 88 1 18 10 14 8 87 47 14 10 01 10 07 11 80 10 09 BnlteiUiidsel Ovenleht 1 Bet mdwliag od na de puleiiMBUte I uqoête ia Eagelasd wekt ia Daitêcblud ketneaidbg De Toee Zlg oatraagt ait iLondea herieht dat er aog eeaige tetrieaiogaa ia het et nja 1 Uit goed iogeliokte kroa Terneeai ik dal 1 da telegrammeB die Rfaodee aehiergeboad o heeft ea waarren de aitleieriag niet door e 1 enqoêtecoiaoii ie geëucbt icbgnt te lall n 1 worden ceer eompromittant rga voor dal heer Cbamherlaio Een dier telegrammen moet loiden Chamberlain tegi Haait o voordat bet I ernet wordt met de VeneeoelaanKbeqoaeitie c 1 Het leb nt dat thani niet langer Rhode I doch eitelgk miniater Chamberlain op het 1 baokje der beiehaldigden ait of dat Chamber lain in elk geval kenoia gehad beeft v n I Jameeon i plant I Dit denkbeeld ia mett aitgeeproken De I iDailj News die nn krachtig partg trekt 1 tegen Chamberlain egt Het aftreden vaa Chamberlain ia onvi mgdelgk ala hg die vermiaie telegramm n niet voor den dag weet te brengen Bg kan 1 en mag de openbare meening niet langer I trotaeeren En de Speaker die tot nog toe staeda s 1Chartered Company an haar aanhang verle 1 digde aagt dat Chamberlain ioh noodsakelgk 1 moet verdedigen Kan bg dit niet dan ta I het ign plicht tgn betrekking ali miniater 1 neer te leggen 1 Thana is de beurt aan den beer Chamberlain I Over het proces Tanseb Lotzow wordt in e 1 Dnitache bladen veal nagepraat Taoaeh is wal 1 Trggesprokeo maar hg komt er toch niet beat 1 ai Vele getuigen legden gnoetige verklaring n 1 af ten opaichta van zgn gver en warkzaambe d I maar aan den anderen kant heeft hg zich ingelaten met iotrigea die soms aan grootbsidiwaanzin doen denken de man wilde door hllerlei zonderlinge manoenvree waarbg bg zeer minne aojetten gebrnikte invloed uitoefenen op de graote politiek Vandaar dan ook dat de procnrenrganeraal zgn rede tot de geswo renen eindigde met de woorden ffoe ook ow uitspraak moge loiden niemand zal er toe ko men am ie zeg eo de heer Vou Tanaoh is door dit procea schitterend gerechtvaardigd hij is zonder schnld Neen al levert de behandeling dacer saak niata anders op dan heeft zg toch ten aanzien van dezen faeechotdigde geeooetateerd eea oogalooflgk gebrek aan tact een ongeboorde licbtvaardighaid en een verbazingwekkende onhandigheid in het opsporen ao feiten Dat allea blgft aan hem kleven ooschnldig is bg niet c De meaning dat de vrgapraak van Tanach en nederlaag ia voor den Staataaecretaris van Bnitenlandache Zaken Van Marahall achgit dan ook oitgastrooid door de vrieodan van Taasch die zeer gverig in de weer zgo Van inlke politieke gevolgen blgkt niets Marshall cal na zgn verlof naar Berign terngkeeren sn Tanach zal een ander baantje moeten zoeken irant hg is bij de politie een onmogelgk man geworden De zitting van den Ooatenrgkachen Ilgkataal ia gesloten Dofh de agitatie tegen de taaiverordening in het parlement begonnen wordt daar buiten voortgezet Da Doitsche volkspartg heeft een oproeping gericht tot het Daitsche volk in Ooatenrgk waaria verklaard wordt dat de partg na zorgvuldig alle gevolgen overwogen te hebben bealoten heeft de werkzaamheden van het Parlement zoolang tot atilstaod ta brengen tot de taalverordeniog ia ingetrokken De Dnitache kiezers hebbeo eensgezindheid kracht en bereidvaardigheid getoond in deze moeielgke dagen zegt de oproeping En deze heading laat ook voor de toekomat geen vreee bij one achter Thaaa ia het zaak vol Ie honden en op niemand te vertrouwen dan op ons aelf a Ook in den gemeenteraad van Weenen is de taalquaeatie Ier sprake gebracht De Baad had bealoten een adree tegen de taalvarordening te doen overhandigen aan den keizer Dit adrea ia niet ingediend Op een interpellatie naarde oorzaak antwoordde dr Longer dat hg dan miniater preiideat om een audiëntie bj den keizer bad gevraagd doch geen aot woord had gekregen Overigens hadden edert bat nemen vaa het besluit io den Baad voorvallen plaata gegrepen die hem tot de overtuiging gebracht hadden dat thana aen andere meeaing hg dea Raad voorzit dan toen het bealnil genomen werd aaide Laeger Bet nieuwe kabinet Canovas ia betonde inhinet Canovas Abb deze oploaaing had niemaad gedacht Er kon aan kabinet Sagaala komen of aen kabinat d a irea of Canovas kon de opdracht krggen tot het vormen van een nieuw kabinet Maar dat het onde in agn geheel zon aanblg TOD waa al ta onwaarschgnigk Bet zon dan ook wel knnnen bljjken dat t bealuit van da Bagontaa geen oplosaing is Immera door het ontelag aan te bieden is de positie vaa het kabinet Canovaa ontegenseggeIgk zwakker geworden Men legde het mandaat neer wegene de konding der aaniiealgke liberale minderheid Maar dat deze thans vaa houding zal vaiuidena ia niat ito te 80 47 VI 190 iOO 106 108V 108 108 11 V lil Si 110 St Paal Mina k Maait oU 7 Ua Pae Hoofdl B oblig dilo dilo LUe Col la byp 0 5 Oanuii Can Vax CBallir tNa l h d c O Aouterd Omnibua Mij aand Botlerd Traaweg Uaali aand Neo Stad Amsterdam aand 8 Stad Rollerdam aao 8 Antwerpoo 18H i Stad Rrossel 1186 8 HOHO Tkeiti Kedullr ieaallich 4 Ooarzsa StaaUlreaioK I860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 Sraajt Stad Madrid 8 18 8 Naa Ver Bei H vp Spobl eert 81 A van OS Az Kleiweg E 73 73a OOUDA Onlvangfén Nieuwe Dassen Handsi hoenen Fronts Boonlen en Manchetten Telepk0 u 33 ADVERTENTIEN Eies7ereeniging ONS BELANQ VRIJDAG 11 JUNI I dea avonds tan nn In de Soeletcit REUNIE OostlUTn Spreker deo Heer D ÜE GLERGOf te Nun$p4tt CanMOmat er Tteeeée Uamen Ood Lid der Gemeenteraad te HaarUm Entree f O Cent Werklieden S Cent HOITDANDEL Vergeer Skaoders Leveren Vnren Qrenen Dennen en Bikenbestekhont Alle aoorten Binneh eo Boiteulandsch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalachrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijnen Concurre r nd KATTENSIMGEL Q 7 KMek on FolikMek OBSTKTHMB en tiwm ÊBeoiMatB voor Spreekuren dagelgks van i 8 n Oralis Spreekuren Maandaj Wonudaij en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A CIBVL ömtaheer DirtcUur Waf Is da beats bwnjvinu ta en JioUt dl Bksomatiek Leolenooaa kortom = AakBrPaiiEx ieHer Vit l etkelMsüS aa la a ia l Hit haiS esli Pnia 50 oant 75 osat aa flX de iirh TaorLmilan in 4a msaale Apethafcen an bg T A TOokler Oo Ie Bo tterdaia gUm Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4h ea DE LAAT ea TAN 80N apotheker Harkt 1 priji a M 300 000 l prija ik M 100 0001 prü iM 100 000 pruteii a U 7S 000Ipriji aM 70 000 Iprija iU t OOO 1 prijs lU 80 000 Ipriji lU 5S 0U9SprgUB lU SO OOOtpriji aM 40 000 Iprija aM SQ OUOf 91 1 De aauataanda eerttt prijalrekktof d r I groot door den Staat tiwaarborgda iatd1 varloting ii van aabtaw b paald plaata 1 babben op dan 1 en koet biarnwr I gebeaUrii tot tlaobto Uaj k fl of S ie 11 half 3 f 1 7 I l kwart l i I tegeD iRMQdiuK van bet badng p r poatwiual 1 of teROB reabonn I Alle wmroiHtM worden onmiddellyk m l I da grootste torgvuldiKheid uitgevoerd en ied r 1 p ler outvangt va ona da mat Uet wapen van I I d D Staat voorüeBe Origintele Lotto ulf n I haoden Bij iedore beatelllng wordt ktit vereiKhte I officieele plan waarsit de vwdaeltog der pr I x n op de vertobilleBda klaaaen ala ook da I botrafTaade inlt alden te vemaman ia gratia I b gevoagd en a iid ii wy aan onu Beguuat 1 gara onnangtvrti na dka trakking ae oSri ele Igatea De aitbataling der prijtaa eaobiadt ateeda prompt onder waarborg van den Staat r n k n I door liraote toaaendtog of ook Baar verkleiiug I dar Balaogbebbaoden in alle grootere plaatam I van Nederland bewerkstelligd warden I Ona debiet ii atteda door bat geluk l egunI atigd au ouder vele andara aauiienl ko pr eeti I 1 hebben w j meermalen volgeoa offioieele bewijI eao de aenta HoofdprtJMn varkragen en on I beKuuttigera tatf uitbetaald o a Mark SKO OOO I 100 000 80 000 QO QOO 40 000 anx I Uet te voofiiee dat bjj deae op den I henhuten grondalai gaveettgda tiidemamiBg I van alle kanten op eane taer werkiame dMl I neming bettaald kan word gerekend men geI lievo derhaivf wegana d reeda ophanaen I a nda trekking alle ordera un apoedigste I rMhtitreaka ta aaadea aao I KAUFMANN 8IM0N I Ranklara tn OaldwlNelatra In HAMBURG I P S Hiarmada danken wij voor bat vartrouwan ona tot hiertoe geacbonkeu en daar wiJ by N bet begin der mauw verloting t r daalu É ming inviteeren xullen w j ook voor het I varvulg bemoeid tgn door reu stipte eo I reéeie bedieuinjfj de Mvredanüeid van onra I gvvrde Begunittgtra t verwerven FDXKB OUDE 2r SCHIEDAMMER CEITEYEB Merkx NIGHTOAP Verkryibaar bjl Jz M PEETERS N b Ala bew a van wklk eÜ ia cachet on kurk atae s voor ruisnau r en van döH naam dar Firma CHItPAM j p HOPPE Mej J AUTA Stads Verloskundig e Spioringstraat F 24 4 IJ IHIHi BI H kroond Tmtuo HBHHifBac An t e li iirlff pooWvii vui alle awwrt an Koklntfif Rbh Mawark Vta ayg 3 ms by winkvlUra in noliomwart okla lorUn I roK ry n w Um laita ro d op iia tn n r briek m rk a n A aiit W lardMwaa AmliaBB Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN k ZOON