Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1897

No 7203 Vrijdag 11 Juoi J807 ste Jaargang mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a e I i k a met uitzondering van Zon en FeestdagW De prgg per drie maanden is 1 25 fnulico per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VUF CENTE ADVERTENTIEN wordenjgeplwitot tm 1 8 regel 50 Ceaien iedere regei meer 10 Centen Uroote letten worden berekend wtar plaatsruimte Inzending van Adverten tien tot 1 unr dee midd s s sJ s N ATSL ÜITMB TAS SAOE BOaOKUEEBTEB n WETH0D0EB8 nu Lang € Buigeweidêf brengea bi deu ter kennii TUI het pnbliek dat de futêogeiuot HfJea roertmtfem en Toor fee over de LANGEWEIOSCHEM BBOQ gelegen in den Kerkweg over de Dnbbele Wiericke ui zgn afgesloten TU du Un tot en met den 26n JUNI 18S7 ix RuigiaêiiU 8 Jnni 1897 Bnrgeraeeiter en Wethondire Toarnaemd Oe Wethouder Ue Burgemeeeter 11 TU EDE W H M DOOBUAN Stedelpe Qasfal riek ie GOt3PA D prïji TftD het ffai U 6 cent per M en Toor KooktoMtellea o Motoren 4 i et Ooder ukere TOorwasTden worden peieeelen gratis aan de hoofdbaie verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gnemeter Voor 3 en 5 lichtuasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewonen Tan perceelen van ten hoogte 2 25 per week konnen wekeiyks afrekenen en ran de fabriek lampen kooktoeHtellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnnr bekomen wimmrnmrnnmrnr UIEPEUEN HOLH S Q uina Laroche Staalhuudeode Q alna Laroche il de meeat kraektig en vemterkend KlXA WIJJf AenboTolen door tel v B binnenen baitenlandBche Geneesheere Verkrögbur in Beieohen k 1 90 en ƒ 1 00 CICiREnEN TE6EH ASTHMA De inademing ven den rook dezer Cigeretten geett den Igder un Aithmu teretond verliohting In Etui 80 en 50 Oente Salmiak Pastilles Ben algemeen ali goed erkend middel bg Httt en Vvrkotidheid oplotmnd en Tenachtend Prüi per fleichje20Cent Ekadiuix t Houi HofleveranoietB Ztiit Dep6t te Gouda bg den Heer A M TEEPE Apotheker en bg de meeete Apotkakeri en Drogieten verkrggbaar FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghenilscke WtssokerU TAH H 01 l Ë HËIMFJl 10 KniUkade BoUerdam OabraTateerd loor Z M den Koning der Balgen Hoofddeptt Toor GOUDA de Haer A VAN 08 Az 8pe ialiteit voor het atoomen en verren van aUe Ueerenen Dameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het itoom n lai alnche matateU veeren bont eaa Gordgnen tafelkleeden eni woiden naar de nienwite en laatste methode geverJd AUe goederen hetig gestoomd of geverW worden oneohadelgk voer de geaondheid en rolgeni staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelnkkige slaohtolbrs der Zelfb Tlekking Onaniel en gehe jne nitepatttngan ia het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWABINO HoUandeche nitgave met 27 a b Prj 2 galden Ieder die aan de verscbnkkelnke gevolgen van deie ondeapl Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft rodt jaarlgke duiiend Tan en lekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magaain te Leipiig Neouarkt 34 franco tegen inunding van het bedrag ook in postiegel en in alken boekhandM in Hollud Voor f VO te WLmmp ZDe Zxx xen ta xls eener MACHINALE i HEEIJ bestaande nit groot SPOELHUIS HOLEN WA8CH en WBINGMACHINËS AS met BIEUSCHUVEN DKUPWERK KUIPEN TOiBEN DK00G8TELLINGE N WAGEN TWEE PAARDEN enz ongeveer tachtig goede klanten kan de kooper er bg toe krggea deae zaak geeft een best bestaan vooreen groot gezin of voor flinke jongelui Franco brieven onder No 2433 aan het Bnrean dezer Conrant KonHildijke Machinale Fabriek DG HONIGBLOEMc v m H van Schaik Co gevestigd te b Oravenhage Kepplerttraal en M9 nabg de Regentesselaan van Z M den KONING an BELGIË Indien gij hoest I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorit Honig Extraot 2s E3XiIA liTTia E FLACONS van 40 Ote TO Cts en i verkrggbaar hj F H A WOLFF Drogist Markt Gtuda E H TIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordnOt J C EATBLAND Bosicep B T WIJK OudtaaifT M KOLKMAN Wadditumm 3K ORAWDS FriDtemps TB PARIJ S Zendngratisia franco ket praehtU eiUustreerd MK UM met aederlaudschen of ransohen tekst bevattende de afbeeldiufen der laatst uitgekomen modellen voor het ZomaraalioMi vaa Ueederen hoeden aui voor heeran damaa n kinderen op felVankeerde aanvraag aaa t JULB JILUZOT ê V PARIJS Stalen van lUdea wollen en Katoenaa itoBëtt laken eni aai worden evenaeu draneo toegesonden dook men gelieve diarToor de soorten op te geven en ongeveer la prllien te bepalen Ut album bevat tevens da iaUehUnga welke voor de goedeen prompte oltToeringaa dar beetelUngen beneodigd n MUiafsa J5 Inma m ktt ft r worden meteeae Terbooglng Tan B yOAuM naU Ufril tn MtmmiÊ nêM $ ia etts ftiaiünvm Itilmimd m Halê tmri Da klanten bakkan geene Imnamaitaa Goada Brak aa A BBINKHAN ZOO XU Jaarffane van DE BAZAR Dames Mod nds beTattende DAlIKH eTKINDBBMODES bencTen HANUWBEKPArRONEN ar lEDEBE WEEK TBB8CHUNT EEH HOIOIER I ieder rTuktt mwmrte platen m ekr mlekfemUtf0m ia m U Uitf zonder geU pUtee mei 3 oijpatr tn 3 groole gtknipte p lr Per U ars 1 p post 1 4S e de Ie il net dmMmibuten goHeurd pUteu 1 76 l o 3 1 Ugikl pl M 1 bijz g k p bg hel 6e do 60 t lf 4e i e bg hel s no 1 geko p tr a k ii7 i lie eea gekloard tmue h adw rkpMrooa I M PBOEy miEIJJI PgQSPECTl S ALOi Sr rri f 5 1 J toriawater ui f de VictoriaJBron te Oberlahnstein byBns Tafeldrank Yan heTf nink ykef uis derffederfanden Het groote aantal zenuwkwalen TftD BeBnwhoofil ilj i Af tot de V r afmnds katttMkeiMiti ru kpoplul ImiMnlMroflrta to troUnw oof KtMda ftUfl middelflD door de medfKlis iratsntch MUWAwend ftRrt ua dm olsttma tijd ki d e r to d t ij door bet sabroik m kan tui dtn saTOtidlcftoB wif BMUtük laon d bud t phyBlolaciKbe oiitd kkiiu KMUan IiMft dl u b Hiderde proenieiiiliifni tbuu ovtr d K fa d wtz td Tcrbnld on tarw l i T staimlutpMltJk krin n do hoMtt bcUupitoUlag wokL Ut i mm mldud bUjkt t iljo voor do mo MBQWkwaUn tijdeade uautoUioid D u eMMwÜs Itearc dan door dan cemnn Offlclar tui Qaiondhelt Dr Eomui WeUuuum M VUahoftn bonut op d on darriBdlag qpcedun I wat iO Juico pnbktl k Wt WAMMkbw ▼ h t haMU imMaal p r 4a wvrdCB daartoe f CMfclktc tf ar d b l anitMcmjk mmm h O atj naakte looveel OPCMUE dat van ees door den mtvlDder nachreven warkja SWt l aaaAAcadccltf Hot d M iieOTwijM werden workelljk cbittaraada ra iiltat i TWkMMBi tl fc n t n a d t van BOB door den mtvlndor nachreven wark ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare ¥ eorfcaMlii aa laaailag binnnn korten tijd raeda de Hts dmk veracbeneu la Dit boekje bevat niet allaan Tor bet crooW pab Hek veratsanbant varUarinKen omtrent het weaen der Dieowere tberapta en de daamada s ta in w nho tige aavaltan verkrflf en aitwerkinf maar ook vindt men daarin wetanaobappeUike tofbniidelingon nil de nedlaohit bladen die aan deie geneeawtjEe gewijd Un aoonodB anchrin vaa tal van getalgaebrtften van hMggei laatate geneaakundigen onder welka F UaMra awd dr arafinar a tfe aolyki nleli ta Parlja rua ReuatHMint tO SfaiB rtbar ad r pralitlaaaread laaaaa l iaar aaa bat kraakilnnigan pMticht de Charentea taaltattrath Dr Cabn ta Siglttn SraaamaN and dr arraad arta talShtia Mi Dr P Forsitiar janeMliser dlraataar vaa kat kaapltaal ta A a Bakakamlb Br takartaf kaataal Sataanit BadEmt Dari a mnd dr BanHakaar dlreBtaar dar aalfaafl Uwrarflatliebe lartobUaa vaor teaawHIdara la ParHa rua S Hoaeré 334 Caniul von Aaabaakaali Md dr ta Oarfli Dr Baekaat arraad arta da ZIrfcatti SMraUhaarit Jaoht aiad dr ta Waaaeaj Dr C BaaHwal taLa FarrMra ra Ud vaa daa OaaaaH Caalral d kyaitaa at de taalt la Fraakrltk en vele anderen Ahq alleu wit r K aunrs atcl eer af niadar aaacedaaa la t a BdssvaawacbllKbaldi lljdan waarvau dekenteekenen aijn ehraalaehaliaofd la ilBrBlaa iohalaka rdpl n blaadaadrani araata arlhkaiaaarbaid oajaa aboi ala alaaabald HebamUita aaraal ao aababaaaUlke t zieken died ataed verder alle zieken d door beroerte getroffen werdeiL en nog lijden aan de gavolgen daarru aprakM iwara tenivat HoataOlk aHkkaa atitfbaM dar lew klaa m valrt daranda pijn ptaataaHlke iwaita venwakfclni van labtiiaan eu an aij èie raeda oodar genaaakudlga behandeling geweeat zijn maar door da bekende middelen ala onthondlugaen an koadwatarkanr wrijven elpitriareien atoomluoi of leebaden geen genesing of leniging bniinar kwaal govowUm bebnen en ten BluttcciJ die vr ea vaclcn v r ber crt enoaanoe raden babben wegeaa verachijnselen ata nek aaabBudaad aagtttg vealaa vardaeviBa a bat haaN keafd ilja aat datialliMM Wkkerlaaan en daekar wordae voerde oogan drukkaadapijn aadar bat aarfeaafd aalifag b daoaran hatvaaea vaa krleBaliaB la an bat alapea vaa haadaa a voataa aan al deae dile categorlSn van acaawlU l i ala ook aan Jaaga melal lljdaade aan bleakiHOht en kraDhtalooakaid ook an geaonde taira aaa Jeaie paraaaaa d a vea met het hoofd werkAn pii Eeenteiijke rfaitie willen voorkomen wordt dringend aangeraden xlcfa bet boven vurmelde werkje aan te achaSen hetwelk 0 aanvrage fcaatalaoa an Raaaa ver londsn wordt door Amaterdaaa door M CXBBAH Co Heiilgeweg 4Ï Bottardana F E vaa AKTaiV KOLPP Apotheker Korte Hooteteag 1 Vtroebt l OBRV dl POBTOW Ondegracht bij de Oaardbrng F IU Up de Jongite hyglenauicb medioinatB tentoonatelling ia de Ur Wolaaaaaaa aabe Oe eei wUaa ooor de Hediaebe JnrlJ m do MilTaroa Bedafllo batoooad 1¥E€ EI1I§I ophevving Tan ome Speelgoederen afdeeling iB S besloten de tot nog toe voor I BO geadv U rersch etaks onder den itjiooptprij Tan de hand te doen De hieronder rermelde U stuks koeten dus slecla ts 1 Een beweegb gekl Pop hebb porael 8 Een mooie Klarinet kop m haar en hoed 9 Een mooie doos met Soldaten 10 2 Een Elegant Koffieaerries bestaande stnks uit Koffie en Melkkannetje en Suiker 10 Een Paardenstal pot 11 Twee Paarden Toor den Btal Ben metal Muiiekdraaidoosje 12 Een gekleede Bokkenslagor Een metalen Badkuip 13 Een Kanon op wielen om met erwten Ben porseleinen Zwempoppatje te schieten Een surprise voorst Sinterklaas U Een Verfdooe met 12 Terschillende Een Schaap op rollen m w Tacht kleuren 1 Penseel en VeraendJng buiten de stad na ontvangst ran postwissel root t 1 20 anders ouder rembours Tan f 1 35 fraoco door het gebeele land G SCHUBERT Co Am9t N Z Voorburgw 258 J Patent H Stollen mO Warnung ï mr gro tm JZrfolgt êrrungen M Man lu sefifederm werthloaen Nacfiohmuni en SH Uui kaufê dêhar untera stet nchurfen H StoUm nur ron am limct oiit ki tolchên ilunhandhir e ëvm umar Plaket wta lutvaMMi f ain4ehangttA Gebri Stollwierck s Chocolade en Cacao w iis a i e Doifmatiee door d nieuwst uitTindingen op machinaal gebied tuliflterd ft bri tie utalnltand gebruik Tan b on fijnst grondstoffen garandeerei Icn verbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevoKpawMrdig Sibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhfcd der fWEakoÖen Dt irma behaalde i B Tëts als HofleTeraaeler i Eye Uiploma s gouden enz Medalllea een bewqa de Paris ma a Nona TOoa ddMmona one Hctetlls d vresnière elM e en oon ddr OélTotra axoannta flabrUialion da Ohooolat bonbona irailea eto o IMtoirak a bwïkaat ia verkrijgbaar bg U H Oonfiaenra Banketbakkers Oeaaraalvartegenwoordiger voor Nederland jfiiaa ibttenalodt Kalventraat 103 rant id ja kbrikasd Ke s 1874 schreef de Accademio national BINNENLAND GODDA 10 JQDi 1897 OpKui in ntinats iDScbrgTers bg de giiter a door de direcna der marioe te AmsterdaiD gehoadea opeobAra aaobeitediog toot de lerering T n Vlag elgoeii Kagelech fabrikut Ooadscbe Idfob GareDtpioaerg Oouda f 50 GUteren arood had eeoe opeobare rergaderisg plaats vao de liberale kteivereenigiDgkBargerptichtc in de zaal Kaoitmia der Sociëteit OiLi Oeooegen a Ala spreker tooi desen arond trad op mr G J Goefcoop caodidaat tooi bet diitnct Brielle 960 kiegere haddeo te Brielle voor genoemdeo heer op 1 Juni op de oaDdidateolgateo ge teekend Spreker begon io de eerite plaate mede te deelen dat hel beu eea eer wae hier ter atede op te treden de nieawe kiexera allen een doren pliebt hebbeo te rerrallen een doren pliebt omdAt de liberale partg eeo cirare alag l moeten leveren tegen de coalitie Tan Kojper en Scbaepman Mochten er onder de teeboordera ook cgn die bier gekomen ego on mg caodidaieo te booren aftakelen zg kunnen geroat been gaan ik roer geen atrijd orer persooeu Oraojo oet buiten de etemboa gebonden worden Hei geldt bg de a a verkiezingen welke begloVeleD voor den ataat dienatig zgn U bet liberaliane asdert eq bal e en gevestigd de liberale partg moot nu haar a fersoelleo maar niet Tan koers veranderen Wil een stattkandige partg iets tot stand brengedf daa geldt voor haar ook verafniging eendracht maakt raacbt en al is na te Utrei ht besloten dat een sterke troepenmacht tegen dt liberalen sal in betreld komen dBar de liberale partg een goddelooze party wordt genoemd toch moeten wg fereenigen Aan het manifest der 83 personen ail alle oorden des landa kannen de nieave kiezers tien wat de liberalfu tot etend willen brengen Dr liberale partg beeft geen tanga TerlanglgU opgemialct dat zeer gemak kelgk is maar zg beeft baar verleden en kan daar ua verwgctto volgens bet tCeniramc is de liberale partg een dood paard eo een wegkwgoende fractie ik seg neen de liberale partg is geen dood paard evenmin een wegkwgnende fractie De liberale partg wil eeo vrge slaat geen autocratisch gezag invloed van de burgers op de staatshuiso houding eo vrjje ontwikkeling pers wolijkG dienatplicbt vrgheid van handel en ngverheid Fersoonigke dieoatplicht ter gelgkmatige rerdpeling van alle bnrgera in de weerkracht niet het verfoeiende remplacanteo stelset De li e FEUILLETOK De Dochters van den Componist De peodals op den seboorsteen sloeg n en uer en de aaadseht vso den gryatard nrerd eeosklsps afgetrokken Hy greep osar Elisabeth s brief iKa treedt zg op na de pauze riep hg nit metieta van z n oude levendigheid en ziagt zg wellicht mijDe Ab ndlkuten Jammer jammer dat ik haar niet hooren kan Clara sing me hst lied eeas voor ge zalt het ginds tussohen de uidere muziekcp de pisoo viadeo i Het jonge meisje stoad lungzaam op baar hart klopte bewogsD Sinds diea bewasten morgen waarop sg voor haar vader had gespeeld en haar kindeHgke verwashtiogen voor altjjd badden sobipbreuk geleden bad sg bet oiet weer gewaagd zicb in zgn bgzgn te doeo booree msar zyo afwezighüid waorgenomsD on ztoh ia stilte te oefeaen of ioras met baar saobtp wsltoidende stem zu q heerlgke liederea te tiageo die hsar met geestdrift en bewondering vervulden ëq nu tenrgl zg zooveel jfren haar sdhroom had gekoesterd tot hg eea bgos onoverwianelgke macht vfaa geworden nu zaa weer roor den grooten meester optreden en hier I9 da stilte van het haiivertrek hetzslfde lied ziogea dat ginds ie de verlichte zoal voor een overtalrijk gahoor werd rooigadrofen in al zgn verheven eif diapgevaaldo schouihaid Maar iets ia baai zaide raten willen de godidieott met in den staaf de elarieale partgen wel de staat moet vrg xga van elke godsdienst Spreker noemde achtereenvolgens versohilleode iiartallen op waar nit bleek dat steeds de anti revolntioMiren of geheel of gedeeltelgk bodden tegen gestemd De liberale partg in steeds door de anti rlevolutiooairen gedwarsboomd Ook dat djegeiüke lory voor het onderwgs niet mag wotden onttrokken aok daarvoor beeft de liberale partg te waken zg moet steeds hervormde partg bigven laat net haar een spoorslag zgn om op deu ingctlagen wi voort te gaan Verdtr besprak spreker op nitgebreide wgze de peniiooeering ran node irerkliedeD alsmede verzekering tegen invaliditeit eo ouderdoD de leerplicht en na de paeze besprak spreker het proteetiei telael stelde in het licht dat dit was ia bt t nadeel vao de gebeele maatsohsppij alleen di groote grondbezitters coaden daarbg het mee te voordeet behalen Aan bet eiude vsa xgnen taak gekomen baalde spreker bet gadieht van de Geoestet man en brarht in herinnering dat wat ons ook uocbt verdeeleiOf in liefde van ons Oranje bigven wg toch te sj men gaan In die vrgheid ligt bet oempot voor ons onsfbankel k Tolksbstaao Op dan kiexers alnit de i etederen voor Koningin en Vaderland Ken langdurig applaus beweei spreker g noeg dat hg iu den gest der meeste vergaderden bad gesprokea Aaa hak debat aam i de earata plaats daet da beer N A vao der Rae die spreker haldo braebt voor zgne reden maar epreker bad over protectie wel wat meer mogen Keggen Spr bad ook gezegd dut een afgevaardigde rechtvaardigbeid tnoet betrachleo masr volgens bet coovocatiebiljet was giJea rechtvaardigheid betracht De voorzitter de heer J M Noothoven van Goor viel spreker iq de reden dat dit van het bestuur nitgioK en qiet van den spreker alleen mocht gedebatteerd wordea over bet gesprokene De beer van der Ree ion dan maar enkele vragen doen en wel over de peraoonlgke dienstptiebt over mïuimum looo eo maximnraarbeidstgd oitbreidiog van het kiesrecht met grondwetsfaerziening de slechte wooingtoestanden ophouden van kinderarbeid Over deze ponten bad spreker van dezen avond hem nog niet voldoende ingelicht Daarop kwsm de heer Joh Holder aan het woord die zeide dat spreker heden avond in het breeda had oitgemeten wat de liberalen hadden tot stand gebracht maar de wet op da kinderarbeid wordt die zoo goed uitgavoerdf ik kan n in dazo vergadering peraonsn aanwgzeD die haar dagelgks overtredeo Da heer £ ger trad daarop op daar de heer Oarcksen niet verBoheeo hoewel hij bet haar dat het nu niet den veeUlsebenden knostenaar gold maar veeleer den kraokon loegereaden vader die een anderen noatstaf sou aanleggen voor de ba aohroomde pogingen an sgn troosteres don in de dagen toen bij alle oovruehiboar en middelmatig streven meedoogenloes in de baa deed Door deze gedocuten i emoedigd zette zg zich aha de piano eo long met baar reine liefelijke slem Immer wenn ei Abend luutetHab icb lief erkaoDt Dasz der Herr die Flugel bfeitet Uaber Meer and Laad 1 FlaebYig als orgeltonen ratschten de breede akkoorden door de snaren eo kat was den senzaBea luisterojir alsof een bemelgeest hem troost toezong uit de gewesten van rust ea vrede Met vrome innigheid zong Ctara verder Dasz er seine Kinder alle Sebiitzand übarwoehl Imnda mit treuem Schalie Zn iich loekt vor Nacht 3eheinen drum die lisbea KUage EDgelsatimrasD mir Dia mioh aua der Welt OadrHOge Bttfee Herr sn Dir Het slotakkoord s erf Isngzaam w en het kind stoad met gebogen hoofd sehuobter op en vilde den stoel voorbggaon waarin de grgaaard zat maar hg greep haar hand en trok haar tot zioh au kaste haar 4iel wu dim avond laat eer zg zioh ter roste begaven n toaa Clara zioh allaalf bevoad k haat woerd had gevraagd Deze begon met hel slot der rede vao den spreker waar deis bad gezegd tegen de tti liherslea maar voor Koning en Vaderland Spreker reikt sick en ign partij een breret nit dat sg ook trfden toor Koniogio en Vaderland Ken algemaea gelach rerhiaderde hem Toort ta giaa Hg ii het rolmaakt eens dat Oranje belten de stembas moet blgTeo Spreker baalt gemeend dat de beer Uoekoop een rrg haadelaar is maar ik moet hem op een en ss Motie wijten spreker is niet tegen beaeherraliqi hnnner eigen scholen msar niet toerde anw scholen hotTsel jaren heelt het niet gedanrd eer de eerste christelijke schoei werd gebouwd en eer ig anbsidie kregen Ds heer ioekoop diende daarop de heeran Tan repliek vooral de laatste spreker kreeg er DOg al Tan langs loan de Voorsilter den dank der Tergtdering aan dea hser Goekoop orerbracht rroeg de heet Derckaen het woord hetwelk hsm niet msar werd verleend en sloot dete de Targadaring Bjj koe besluit is benoemd tot birgemeestar tan Stolwgk de heer J 0 Kroon secretaris dier gemeente Bet 11 jarig meisje dat bg den brand in de tjindenatraat te Ainaterdam door den rook Mwelmd raakte en braudwonden bekwam ia IB t blnneogaathnis overledsn Zoo heeft deia brand twee slachtoffers ge iaehl Uit het Zatphanstha kranktionigengeaticbt w den dit janr twee personen outslsgeo die tr M eo 16 jaren in waren verpleegd en i6a na een rerfilegiog nn 44 jaren Een Heutar tclegram nit Weimar meldt Il H M M de KoDingionen zjjo gitteren op het slot Ueltedere aaugekomeo en lallea bier eenige dagen rertoeten De Groothertog begal aioh naar Jena om de Kooiogionen te oatTaogen Omtrent het Tergaan Tan de aUstroomt kapitein Farelrlist ren de Bollandsche Htoomboot Maatscbappg in den nacht Tan Zaterdag op Zosdag jl niet rer ran de Ëogelsehe kast Teroemeo wg dat ten circa kwart toor drie ssn deel Tan het Tolk gewekt werd door twee stoeten op de atoomfioit Het naderende atoomachip Iiittetn bleek echter rseda te nabg althans róór allen aan dak waren had reeds de aaorariog plaati De Bittern c liep de IJatroomt by het luik roor in Oomiddellgli konden zg die boren waren toen de aaa taring lupvertrek toen voelde zg zitb soo gelukkig als zn idaar zelden was geweest in baar teuzosm leren Z J bad behoefte haar dankbaar geitend gemoed uit te storten voor den hoorder der gebeden en bem t tmeeken het dierbaar leven van baar vader zoo het mogelijk ware te verlengen tot beider gelak Toen sliep Eg in mat tranen in de oogan ea de bsnden sKsngevouwen over de borat en zg dioamcla dat Eg in den hemel was en daar moest singen voor den troon van God om de slsl vu haar armen vader ta verlossen dje ia daïsterats smaohtte Op veeren afstand hoorde zg bom roepen gCUrs Clara Zg oirtwaakte Dat waa geen droom Uit het aaagreaaeode vertrek klonk haar de lum van baar rader tegen die in doodabenauirdheid riep Clara CUra Zg sprong op en i lde tot hem Ken noobtlicbt likkerda op den eoboorsteamnantel en in het dhievig roode schijnsel zogsij baar vader balTorBreiDd zitten tegen de hooge kusteni het dek tersgda geworpen het Dseblgawaad op de borst vaneen gereten Z aohrikte van de verandering op eijn gelaat bet was of bij tien jaar oiider wu geworden diepe Igaen hadden zieh op ego gelaat gegroefd loodklenijjlpb cirksU omgaren da oogen ai hol en brandend logsD weggezonken in faun kassea het doodzweet parelde hem op bat foorboofd BansBwd benauwd I hijgde de Igder en hield de baad op het hart Lacht I Clora sloeg da zware bedgordgnan geheel tarM en wi p da doeren open toen schonk z met bavsada hand een glos water in en bracht het aan z n lippen i s ne tandeni sloegen tegen kat glas men hoerda i jb hart benm Nadat ky tan wtU g ft plaata had aieh ap da Bittern redden dit moet ook geschied zgn met eaa groot deal san de pasaagiera Toen ds a Bitterns losraakte bleel nog een deal der equipage achter o a de holmeoslar met zgn Hjarig aooatjo een machinist a twee stoken Deu zoehtsa bet Igl ta bergen in de reddingsboot Die aan Btunrboovdsgde was reeila onklaar geraakt Ook met da tweede boot had men groote moeite baar nit te aetteo Maar met groote kraobleiuapanning gelakt het tMh en de reet der equipage kon aiefa met deae bod redden Sen minuut later aonk de aUstroon a Wat de 2 Terougelnkte paaaagiert belralt omtrent hetgeen mej K waderraren ia weet man geen bgtonderheden De aadera passagier de bser Van P waa neg oa het laatste oogaublik bg da bemanning die op het uiterste mameat de aUatroomt in de raddiogaboot Terlist Men ried hem aicB niet te verwgdei o maar de maa dis reeds oud waa en alacht ran gesiobt ontbrak oen men ds boot aerliet De aIJstiooma moei bttrekkelgk vrg laag op sgne lading gedreven hebben Daar de Bittern niet ver verw derd was bereikte de raddiagboet baar apiwdig en heelt da Bittern c nog eeo sleep aitgneanden om nog een matiooe op ie pikken ran de aUstroomc die te water gwaakt was Da bemanniag is Tol lol orar da behandeliog ap d Bittern a an rardar ta Lauden waar ag ran het ooodigo Toorziett ago daar talen allaa rertoreo hebben en Dgaklead ban Igl nkieeten bwgen GistemoebiMd kwam de beni inniDg per Harwwb boat Ti Rotterdam te Amsterdam Er waren It pasasgisrs aan bMtd mal da bamaaoing auda 3ï perioosn Ken cordate rroow Terwgt de Trouw raa den tuinman P wonende aan de Biltstraat ta Utrscbt zich Maandsgatoud aren naar e n op bet erl slaand schuurtje begal sloop een onbekende man da woning binnen eo nam een zilveren horloge eo seue portemnooaie weg welka beiie in de kamer op een kaatje lagen Juist toen da dial rich met zgn btiit wilde TarwgdeRu trad vrauw P de kamer binnen en zag den indringer staan In plaata van toen berende van schrik op da vlucht t gaan kaak ig bedaard de kamer rond eo bad al baal apoedig bemerkt dat het horloge van het kastjs wal terdwaueo lotuascben bad de man gelegaobeld gehad om te onttaappen en daaraan gretig gebruik gemaakt doch boe snsl bjj dit ook bad gedaan Teel baatte het bem niet daar Trouw P hem spoedig bad achterbaald eo do teruggare tju bat horloge Torderde Blgkbaur in xgu aebik er zoo al te komen gal hij ilaarop het horloge Irouken ksd verkoelde xg Ego brandend galaat en bggeede borrt sa giag vervolf ns de diaastboda wskken opdat deze de hulp vaa den dokier ion gaan inroepui Toen sg weder voor zBa la r stond zaida da knn dat hij uit bat bad wihle daar bet ban te benaawd werd Z j sloeg bem s n kausrjspoo om da ladn en was hem behulpzaam met opstaan Zwaar rustte zijn siddsrende bsnd op baar arm tetw jl bij laagzaam naar eyn lounmgsloel bg hot venster ging daar liet h aioh nrdorzfnkeo terwijl CUra een deken haalde eo er ignT knieea eo voeten in wikkelde H was aan kalme wlatenu ht Da waesaada maan stond als een zilveren sikkel aan dan staalgrauwen hemel enkele stsrrea tintten in lut aindelo licblmser als blauwa vtaRiBi49 i l v met gsbaiaszinnig gernisob voorbg da vensters an streak klagend door de dorre takk sn der boomsn bet was of de soiuade wïakao vao md naehtgaest hen toppen haddeo aongenakt nit de sluimaiitada stad kw am geen geluid tot ben f Wrik een haortgka nacht 1 sei da grijsaard da Ogen ophalende naar dan verliebtps bfemal Clan stoad blootvoets naast ham lUar haar hing golvend neer lot op haar heupen bet witte nach ewoad kulde haar teere gestalte in zgn losse plooien en tosa da grijsaanl ds oogen afwendde van den hemel ea het galaat van z jn kind oajmoatte dat gebeimzinnig straalde in het bleeka liobt dsr maan toer doeht hg ar aan wnlk een engel aan zyaa zgda bad gewandeld door den winter zijns Isfsns zonder dat h haai had gifcaad sooals op dit oogaablik