Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1897

a 0 u u i A liaTiisiii t i a 10 81 18 10 11 B M Mf IM IJ U Mi Wolf 10 ChrMoa rim A NiNW huaei en A S via As OVERLBOSN 9 JuL J van du Pool 8 m J J J Bnjjul 18 m OEBUWD 9 Juni J nn der Neut en O H va Vliet J Leeflang en M A Rollb o Rwlofs J C J Ibelnin en W de Vos T 1 I Dgkman en C J Ziodgk Onlvangen Nieuwe Daswen Handschoenen Pronte Boorden en Manchetten A 7an OS Az Kleiweg E 73 73 i CIOUDA TefeiakMa Ma3i Beurs van Amsterdam alotkri 88 Vi v Aani evaogeD 1 Mei TUd vap tireeowicb ZomerdleDSt 1897 BOHD HOTTlïBiM1 84 8 4 7 4 H Directe SpootwegverblDdlngen met GOUÜi 7 81 to D i tM 10 11 U li si 40 4no i 7 80 5 85 118 4 1 KOIHKP ÖU D t 4 t ia 00 47 lO U 10 4 ii 1 08 u ïk T 48 8 4 J ÏX7 88 8 JI j IJ l H A 8 sHlge 8 48 7 0 7 48 a tS 8 46 0 U 11 17 l i 1 85 8 44 140 4 06 4 88 8 80 6 1 7 18 7 51 ia lO og Voorb 5 5 10 17 1 41 4 80 6 l8 8 84 S S Zegw 10 8 1 55 4 58 6 80 0 48 ef M 6 17 10 48 08 5 04 6 8 8B Onnda 6 88 7 50 8 18 9 08 10 1610 5411 57 18 508 17 8 14 4 08 4 83 8 15 6 6 50 7 48 8 81 10 1010 88 V 1 07 08 1 08 f t sH 8 18 0 08 9 48 0 410 44 11 48 M 4a 1 10 1 08 4 11 8 11 8 88 8 88 8 88 8 04 8 81 O tS 10 88 11 8 11 44 ü T E K O H T 0 O O D 4 irtreeht 6 88 7 45 8 4 8 80 10J5 10 88 11 88 1 3 08 8 65 4 48 5 85 6 S6 7 56 Weerdaa 6 58 8 06 10 88 11 55 4 16 7 18 Oadewatet 7 07 8 14 10 46 4 84 Oouda 7 M 8 87 1 81 Il lO t U l 18 11 l iJK 45 4 87 8 10 6 07 7 898 86 AMaTKtDAlI aOSDA Ml U M U 0 l UliJI M 4 41 i 4 Ol Sl UTBlCHT ttondl 8 80 8 17 7 88 841 07 lO l 10 57 18 00 It Sf 8 80 Uudsw 8 48 6 84 11 14 Woerdeat tS 7 8 8 11 ll ii Ulleekt 18 7 88 8 88 8 0 i S 10 81 ll t It lt 1 81 6 66 8 86 10 17 10 81 7 10 10 84 s 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 8A 11 18 U l 45 11 11 10 17 1 W IMl tang D ging r fawn glioga no dtor in dariehtiog na de Bilt tarwgl Troaw P zichweder oaar hois tpoedde en toen tot de oDaeogeaame ontdekking kwftm dat de man iiehaltehet horloge ook de portamoonaie met eeniggeld had onttreead V D Ean droof ig ongerd had Dioidagnaebt oader de gemeente Oadehoon plaate De icbeepiuaker 6 te Woabrugge wilde icb met ign meeeterknecht per roeibootje nn Ondaboorn naar igoe woonplaata begeren Het bootje ii echter onder laalttgenoeinde gemRente omgeeUgea ea beiden zgo verdroaken Het Igk ven 13 ii giitermorgeo opgoriieht our dat van den meeiterkneeht wordt gedregd het roeibootje ia Terdweoen Naar man legt Terkeerden de beide roeiera onder den inrloed n atwken draak Van Ond Oordiecht lehrgtt de D Ct c Er il hg de atadadrokkere de beeren Morka ft QeoM geiegenheid zich all iobeemieb poorter Tin Oad D rdr cbt te lileii inachrgTen DauTin wordt druk g E raik gamiakt De gegadigden ihrgieB hnnne hiadteekeniag in aan dik poorterboeek en ontnngeo na twee itniT n gioSird te hibbea een poortarbriefje witrop te leien itaat Ontiughen alt inheema poorter gheboortioh njt niti te deeer itede beboeff belilendelwee tujrreia Zondagmiddag hield Borgbemeeater ran der gemeentewegen ijohepaneo Ond Reden en Achten hnnne eente fargaderiog in bet b ii Myiand De Raad tergiderde in geheime zitting Nn too ieta put natanrlgk geheel in het kader der 17e eenw Ni aSoop der rergidaring mm de Rand bniten óór het hnii Nglaad pliili De onrhedeo met bonne korte pgpjee in den mond wat in atjjl is de lange pgpen die meo op Ond Dordt ziet rocken zga dat niet trokken in bnane fraaie kleederdracbt zeer de undaeht Tooril echter de buigemeeiter de heer Hidde Ngland die in een fraai zwart fioweelen koataam geatoken wie eo een zwiren tÜTeren keten all tiekan igner wiardigheid om den bals droei Sedert aan pur dagen kan men zich ep aOod Dordreobtc ook vermaken met koekslaan toor dan civielen prys Tin slechte rier stoiTers De man die de msDscben moet iDimeereo om koek te lUae kwgt zich flink Tan tjjn tuk Hg bondt er een loogeopur opnafSDcemme 91 Een papieren 19 Mawsobe meneer met een beogen hoed op en een binocle roor t oog het hoofd doer een papieren beepe gestoken biedt hem sgn msawerking Onder dien papieren mao leest Bsn het folgende rgmpje Komt allen Borgherlajden en Boeren in deei hoeck En aistze tm lAarbj wat smaeokeijke koeck Laat nyemani iln n allen werokelooi banengun Mur raat 4achtighe èligb ie eerst un Btncken alien D inietprg is IV stnyrers De koekalunderg wil er bg ont6 stidgenootan neg niet best in Zg lokt Tooril rreendelingen iu lelfe een Eagelschmin tigen wg Tan de gelegenheid profiteeren De koek is tid d n heer Xln Stempel Onia teTeotieode eennscba oIrarleUn liet telkena wanneer by optreed een biliBgstelleoiiemenigte om zich gseehurd C lien sobrgft uit Bcboonboren Het bestuur foor de Krimp oerwa r d spoorwegmeitsohippg alhier werd in het bezit ge steld Tin een no roede geheel uitgewerkt en TereenToodigd project toor du loculapoorweg Gouda Schoonhof en Nur men ona mededeelt besUst het foornemen deie belangrijke ungelegeobeid op nieuwen grondslag Terder foor te bereiden totdat ean folledig aaecea zal ign rerkregeu In het Hongliud nn Beieren wur men in Tele opziebteL nog zeer achterlyk i W4t de 6 8 911 a 4i a 49 t t nt i ii e oi 6 11 6 it J M 7 IA Mi I M 4 M t Oi t l l tl Oiuda Heordreeht Nieiwerkerk OapeUi Sattardaa TJ8 ast BotUrdam 3ap Ue Hieuwerkerk Moordreeht ooda ReriallgkbedeB du lerms ungut ie men echter Tele groote steden Ter Tooroit in d ilgemeeoe toepaisiag der electricitoit voor Terlicbting en beweegkncht Men heelt dit un dea orerf leed fin f allend water te danken Vele boeren hebben zelfs in de keuken de stallen en de schuren electriscb licht dit er zóó goedkoop is dat het Toor een klein bidng iu eeos zonder iceter wordt gelererd Gewoonlijk betult by 20 nnrk per jur Toor een gloeilamp fan 16 kuraeo wat gerekend op 2500 uren op oog geen baWen eeot per oor neerkomt terwgl men te Berlgo 2 cent per nur betult Man weet dio ook fiu dekricht die iu de kérgstroomen buist rnimscbooU gebruik Ie miken Wegens dsn snellen stroom beeft men weinig lut tid gs mur wel tio steenen die medegaroerd worden en dis meu deor allerlei hulpmiddelen sloirjes en dimwea tracht tegen te honden De iinleg is uiet kostbur dur men gewoonlgk oude ziigmolens er foor uokoopt eo die op eeoToodige wgi inricht foor de machines Vele hoereu gebruiken de electriaehe kracht ook reeds foor bon arbeid ea ereuzoo kleine handwerkslieden bi wie men fuk motors ziet in de grootte fan een flinken kegelbal Da ferschilleude witeretinden die ifwisielsn flo 1 5 35 bjj lug middelbur n boog water leferen soms bezwaren op Efeozoo onweders die Tuk storing fsroorzakeo Ook in Noord Ameriki wordt op mine scbul Tin waterkracht gebruik gemaakt Volgeos de Eleelricien zgn er thaus reeds 220 bjdraultsobe ioricbtiogen die Ie zaoeu een kntcht leveren Tin 45 000 kilowitt O i werken aldus 28 electriaehe tramlignen fau 265 KM lengte Ongereer 6000 booglampeu en 200 000 gloeilampen warden enkel door electrische watarkricbt geroed De helft der iorichtiugen is schter teTous nu een stoommicbine Toorzieo om dienst te doen bg lug wiler wurmede iten ook dur te kimpeo baeft Sommige helpen zich du mat icimnlitors la Friesland hebbeo de Duitiche grasmaiiers allen werk gal regea Sommige boeren dis io 1896 Friesche nuiers in dienst bidden hekben nn Dniteche genomen omdit eerslgenoemden tp feel sterkeo draok bg bet werk Ke bruikten Bet muiloon is dit jur 2k f 2 50 per mad Een beate muier legt per dag een mid neer Tgdens een herig onweder dat Dinsdig jl Ofer het grootste gedeelte fan Begeren woedde sloeg de bliksem in een kruitmigazgn nabjj Sttpbanskirchen wurdoor 100 futjaa krait ontploften eo 18 gebonwen in de lucht vlbgeu Door den schok werden groote biomeu ontworteld Te Rosenheim dit op een mgl afstand nn de kruitfabriek ligt en de SlephiDskirohfo op 2 kilometer afstand werden deuren en TCnsters oiteengerukt en verbrg leld Oeiakkig Door bet buiten de oerers treden der Marge e de doorbruk der dgkeo nabg Voiron zgn 59 fibriekeu onder witer gezet Ie wsteu 12 pipierfsbriekeu lO wefergen 23 meel molens l trwmolan 3 ugergen 2 druiergea een fibriek foor luciférahoutjes een linoenfabriek een touwsligerj een heunipkloppprg een fibriek fiD linnen weefsels een scbroeveufibriek een stuldrudfabriek een stuIJraBdiabriek eu sen fibriek nn timmermauagereedscbap alle orer een uitgestrektheid fan 22 kilometer tnswhen Saint Aupre en Moirans gelegen Bet onweer fan Zaterdagnacht wairbg de gebeele streek door wolkbreuken en iterhoozen geteisterd werd werd geiolgd door zware hagel uieu die alle ferwichtiogen fin wgngiardeo ooien grunen beoioogat in de dc rpeuMorettn Qrfte eo bet vlek Tullins in rook ded n 11 11 U l ll H 11 t 11 4S t 1 SI U U I5 1 M K M lO SO ll SI 1I 40 U lt 10 1 loja 10 M io a 10 4 1 40 lo oa 19 18 10 87 4 01 k 8 18 a ia 8 17 4 a 6 08 8 87 8 48 8 84 8 08 8 80 1 08 iJt t Ml t it I li ll SI ll i opgun De aehade door desoo ksgelaUg Teroomikt beloopt f erecheidane hooderdduizanden golilens De Fnniche minister fan binnenlaodacba zaken beeft reeds 5000 franca fO r da alacbtoffera fin de ofersIroomiDg toegestaan Efea buiten Venlo zgn door de rgksimbteniren twee snikersmokkelur s uogekoodeu Een bonner wist Ie ootkomen doch ziende dit de indere medegsfoerd werd wilde bg dezen befrijden wurdoor een worsteling outstond eu de imbteDiri D genoodzaakt wareu buu gewi er te gebroikeo Eeu der smokkelurs werd in bet hoofd eo de ander ia den rog gewond beiden zgn mar het Ziekenhuis ferToerd Uen meldt un de N B Ct s Eeo Bcbnoder lindbonwer iu de Beemster de beer Reuimert Noome die opgemerkt bad dat er bg het tot beden gefolgde systeem nog feel gsB iu het water icbterbleef is er io gesliigd de bronguleiding zoodinig te verbeteren dit er nu dubbel z ooreet ges uit hft witer koiLt i s uen er vroeger uit wist te balen Ieder kiu dit sien zoowel un de broogasleidiug van den beer Noome zelf ila i in die nu den amid Wiedjjk in de Beemster op welke beide de vinding is toegepast Door verschillende bezitters eeuer bronguleiding is de heer Noome reeds UHgezocht die Daar igo sjsteem in ts riobteo Te Kestersn Neder Belowe leeft een jager die zeker io liefhebberg voor de jacht door geen ander wordt overtroffeo Het ia de heer J D Slaoi die reeds deisitespeclabelea ocderdoes van 81 jur heeft bereikt en toch oog weder eeo jachtacte heeft ungevrugd D ze is ziJD drie eo zestigste De heer Stam geldt stseds r eeo der beste jigers uit den omtrek De Nad J Het feitivil Tin de maziekfereeniging Lib rtitis Primitae te Brirfie op den 2dBU Pinksterdag werd door duizendeo menscben bezocht De jurj beilsmde nit de heerao C H Coster directeur der ifd Toonkunst te Arnhem J H W Petri directeur der stidsmnziekscfaool te Utrecht eo U l Rgken directeur der afd Toookunit te Apeldooru kende de prgsen toe lis f olgt Voor moziekvsreenigiDgen den eersten prgs gouden kruis uu Kuustlisfeude A te Rotterdam directeur de heer Anton W Gaoter den tweeden prijs ferguld zilvereu kruis un Excelsior te Schiedam directeur als foren Voor zsogvereeiigingeo den eersten prgs gouden kruis UQ de zangvereeniging Potyhjmoia te Rotterdam directeur de beer C L Hoogeveen den tweeden prgf verguld zilveren kruia aan de zaogvereeaigiiig Kunst na Arbeid t Delft directeur 4e heer A P Lade8teiD cn den derden prgs zilveren kruis un de zangvereenigiug Votkszangschool van Aippbiou te Rotterdam directeur de heer F W J Msttur Dinsdag viel ia de werkpIsatsTder jjsergie lerij van de beeren Wiegeriuck Co te Nijmegen eeu gzereu gebint bestemd voor eene brug on en kwam terecht op den rug van den smid J Elders die behalve uit en iu endige ifceusiugeo twee ribben brak Elders naar het ziekenhuis overgebracht ferkeert niet buiten levensgevaar Eten buiten Venlo zgn door o rgksambteoèren twee suikerstnokkelurs ungehondeu Eeu buDQsr wist te outkomsu doch ziende dat de andera medegevoerd werd wilde hg dezen bevrgden wurdoor een worsteling ontstond en de ambtenaren genoodzaakt waren ban geweer te gebruiken Een der smokkelurs werd in bet hoofd en de ander io den rug gewond beiden zgn nur het Ziekenbois fervoerd Door de Rotterdausche tramwegmutschappij werden gedurende de beide Pinksterdagen te Rotterdam verfoerd 8t 000 puDsagiers b Ot 1 B 8 8 80 a io 4 10 i 40 a 4S 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 18 11 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 D EU mi BalteDlandseh Overzicit GUtertn heette bet dat da TndeaoDtferbanddiagen ie KoDstaotinopel reed w goed all geÜnd d waren vaodug krijgt nut den iodrak dat bat n g taog Koover niet it Zelia bigkt dat er weer eeoHDÏei Tolledigeeeuftammigbeid beerscbt ooder 4e mogendbedeo Zoo h wij gisteren needeeldeD verktaarden de geuaten fac Frankrgk Ëogelaod eo Italië ticb tegen deo afslaod ran Tbeseatig nur RaitaDd wetks gesaot De Nelidof bet memorandam orer de grentqoaeetia zoo opetellen verklaarde dat hit rr niet tegen soa zgn wanaeer bet dat Tempe zóó verdeeld werd dat Tirnavo Turkioh werd en Lariiea Griebech bleef Zalk een ooeenïgheid wget teker niet op ipoedigea afloop der onderbandelingeo £ a dat de Porte niet geneigd ii toegefelgk te zgo leidt men af nit de benoeming van Zia Pacha ea van Awim Bej rroeger gexant te i bene om XewfikPacbn bjj te Haan bg de onderbandelingeo lotoaecben veelt Griekenland aicb bljjkbaar dood ongelukkig met al de Tbeesaliwbe vloebtelingeo die bet te onderbondeD beeft Het heeftda mogendbeden weer eeni gevraagd vooral poed te maken met de ooderbandelingen Wanneer dcxe niet binnen veiBrtieu dagen afloopen dan wil de regeerïog niet meer verantwoordelgk cgn voor de gevolgen van den dnidelgken onwil van Torkga De Qtiebacbe ainister van boiteolaodiche zaken Skoolondis heeft verklaard dat el ce vao de 60 000 familiee die ait Thenahë gevlacbt zjJD gemiddeld 35O0 drachmen beeft verloren dat is te zameo 210 000 000 dracbmen Het onderbond der vlacbtelingen kost 25 000 drachmen per dag an daze moeten nit een leege acbatkist komen Van terai keeren naar Theieahë ia volgens de Griakscbe r ireering bg deze oDgeiakkigen geen Bpraka omdat dit bericht bomt ait Atbean maar verwonderlijk sou het niet zgn ds Turkftohe troepen alles pianderea ende grootste wreedheden begaan zelfs op bevelbouner officieren De minister ykooloondiahoopt dat de mogendheden in aanmerkinglollen nemen dat de Tnrkea door ban plaoderingeo de regels voor beschaafd oorlogvoeren prachtige contradictio in terminis hebben overschreden eo daarmee zalUo rekenenbg het bepalen der oorlogsicbatting Deze zonnaar de lastste berichten vier millioen pondmoeten zijn het bedrag dat Turkge werkeljjkzou hebben uitgegeven In den taatateo tgd ia in de groote pen opnieuw de zaak Dreyfjiift ter sprake gekomen de zaak vao den Franscheo kapitein dieaan Doitachland teebeningen en plans zonhebben verkocht en deswege na eerst gedegradeerd te zgn naar hyt ontzettend Daitelseilsnd voor heel zgn leven verbaDnen werd Mevr DrejfuB rest er met ouder zg gelooftin de ODBcbntd van baar echtgenoot en bigftnet trouw en volharding al bet mogelgkedoen om hem in zgn eer hersteld te krggeo Het is oatonrlgli uiterst moeilgk om deze zaak iu geheime rechtbank behandeld te beoordeelen Toch tgn onder den invloed vao de pogingen zijner gade enkele bescheiden bekend gemaakt waarop Dreyfus veroordeeliog moet resten Van die docnmeoten heeft ma vroQW D fotografische afschriften doen ver vaardigen en deze met andere brieyen van deo veroordeelde aan den eersten schriftdes knndige der wereld den heer Csrvalbo te NewYork onderworpen Deze beeft na net baslithrïd uitgesproken dat die afschriften niet van deozelfden sohrgver sis de brieven afkomstig zgn Als D daarop veroo eeld i dan beeft men dit op vervalschte stokken gedaan Carvalho zat naar Fargs komen om sgn getuigenis daar af te leggen maar zat het nu aan mevr O en haar vrienden gelukken een nieuwe berechting der zaak te verwerven 0 67 10 16 10 04 s e 10 11 10 18 s 10 7 10 64 11 80 0 t 87 lO Ot a 47 s v 4 l 10 01 ï 10 10 07 io a 8 S8 8 51 7 5 8 00 8 13 8 88 a is 17 J7 6 84 OÜDA 7 86 7 45 10 84 10 54 07 10 0 6 1 6 i 49 10 84 6 1 1 46 7 48 8 4 De Fransche rj ge9rtog is natunriyk huiverig om in de zaak te laten roereu De krggsrand beeft indertgd met eenparige stemmen bfl scholdigc oitgesproken twgfel aan den ernst van bet onderzoek is feitelgk reeds balMdigend foor M Fmieki lagar Uêu dwalen ia mensckelgk en de atemisen die nn dwaling iprikan vermenigvuldigen tich Bovendien vergete meu niet dit ook de geru4 pleegde Fnosche ichriftdeekundigeo niet eenstemmig wiren £ en vreeaelijk tilereel nn bet leven nn den Toroordeelde ep Dnivelseilud wordt opgehangen in een brief un Cl enue opgenomen in het blid Li Fmnoec sOnlings zegt de schrijver bid ik de gelsgenheid om Dreyiua te sien Bij is vódr sgn tgd grijs gewerden en liebamelgk zoowel als geeatelgk gebroken sleept hg zija beetuu voort op bet eiland Io weerwil van de ifaobaw die meu moet gevoelen nor zgn dud boezemt hg toch medelgdeu in Als hy buiten komt voor zijn digelgkscbe windeliug m de frge aitour gefolgd door een bewiker die tot uu de tinden gewipend is eo geen woord met hem spreekt din gut hg eerst eentge schrsden lingzum loopend als een grjjsurd nur eeo der rotsen die oferil opeteken uit bet folkinische eilind Durni iet hü zich neer uren liug bescbpowt bü met omfloersten blik den somberen griuwea horizont der wgde wgde r e wurin ta midden der golfen als een zwirte streep bet 81 Joaefseiland ligt De zwarte kruisen op de donkere heofeltjes wgzen de bestemmiog un nu dit eilind het dient tot lutete rustpluts voor de gileiboeveu De bewaking die dag noch nacht ophoudt is steeds uiterst streng Weliswur wordt bg wegens zijn zwakte niet meer vastgeketend des nachte mur er is eeu talrijk personeel noodig om hem te bewaken tegen eventueete coups van de zijde sguer vrienden en alleen voor hém beeft meu den post van baofdopzichter geschapen wieo de zware verintwoordelgkbeid is opgslegd om te sorgeu dit de genogeoe niet zal outsnippen De SpsiDscbe zaken zgu nog In statu quo ante doch zullen het wurscbgulgk uiet lang blgveo Men spreekt nimelgk nn een mogelijke scheuring iu de liberale parig waarvan sen gedeelte Siguta getrouw zon blgveu het andere deel hem niet meer als leider wil erkennen Wanneer dit gesckiedt is de unstiiude overwinniug vin de coneerviliefen in weerwil nn illei wit er gebeurd is zoo goed lis zeker Omtrent de Terboudiug tussoben Spinje en Ameriki kin als belaugrgk nieuwe gemeld worden dat eeu nieuwe Amerikaaniobe gevaat te Madrid benoemd is uimelgk generul Jacob DoUon Kocb De bezadigde meeniugeo van dezen nieuwen gezant worden geacht een wurborg te zgn voor de hindfaiving der goede verstindbonüiog tiiBschen de beide lindeo Vrij ruilMikeer tegenover bescaenning in Tragea en antwoorden 1 Vraag Waarom willen tegenwoordigin Nederland sommige menschen belaatingdoen beffen op den invoer van roortbrengaelen Tan landbouw of nljyerheid Antwoord Omdat zij de ingezetenen willen dwingen zich te Toorzien op de duurdere binnenlandaohe markt 2 Vraag Zal dat niet voordeelig zijnToor hen die deze zaken in Nederlandvoortbrengen Antwoord Voor dezen ja maar uadeelig voor alle anderen Nadeelig voor hen die voordeel hebben bij lage prijzen van voedingsmiddelen of van grondstoffen en werktuigen Nadeelig ook voor den uitvoerhandel want wanneer wg weinig invoeren kunnen wij op den duur Ook alechts weinig uitvoeren S Vriag Maar komt het voordeel der binnenlandsche voortbrengera niet ten langen leate weder ten bate van alle andere ingezetenen Antwoord Indien dit voordeel verkregen ia ten koste van alle andere ingezetenen is het voor dezen een schrale troost wanneer men hun voorspiegelt dat er van de welvaart der bevoordeelden op het eind nog wel iets op hen zal afdruppelen Zij zuDen er voor m6eten werken 4 raag Zullen veeteelt en zuivelbe reidii door belasting op graan warden bevoordeeld A ntwoord Neen veeleer het tegendeel Onze veeteelt en onze zuivelbereiding orden niet gebaat door invoerrechten op graan De landen die den invoer van ons vee bemoeilijken zullen dit niet nalaten anne wij den invoer van graan belemmeren want die landen zijn het niet welke ajin ons granen leveren Wg ontvangen de granen uit Amerika Busland No 6 vu de blsa4jes der fsrsenifbig Hel früe raUvarkeW Hoagarge en Engelocb IndiS Ons vee daarentegen wenschen wg uit te voeren naar Engeland Dnitschiand Frankrijk en Daar graan bg ons als veevoeder wordt gebezigd zullen invoerrechten onze veeteelt benadeelan 5 Vraag Welke menachen zullen voordeel hebben van hooge graanprijzen Antwoord Duurzaam alleen de eigenaars van de landergen op welke graan verbouwd wordt tijdelijk de pachters zoolang zij geen hoogere pachten zullen te betalen hebben 6 Vraag Zijn de belanghebbenden bijhoogere graanprijzen talrijk Antwoord Minder talrijk dan men denkt Vele boeren die graan verbouwen verkoopen het niet doch verbruiken het zelve Bij verhooging van prijzen hebben deze geen belang Dikwijls daarentegen koopen deze boeren nog graan bij voor J ittn vee en dan hebben zij belang bij lage prijzen 7 Vraag Waarom echter de landeigenaars al ia hun getal gering niet tehelpen Antwoord Omdat wanneer men eenmaal begint een belastingstelsel te bezigen teneinde aan sommige menschen winsten te verzekeren in hun bedrijf men het staatsbeleid stuurt op een verkeerden weg Als men op die wijs aan sommige ingezetenen voordcelen verschaft ten koste van het algemeen kan men dezelfde voordeelen aan anderen niet weigeren 8 Vraag Zou men dan niet allenkunnen beschermen Antwoord Bescherming is bevoorrechting en dit sluit in anderen achterstellen Allen bevoorrechten boven allen is een ongeremdheid 9 Vraag Als andere mogendheden eeneproteotioniatische politiek huldigen waaromwij dan ook niet Antwoord Wanneer andere mogendheden zich willen benadeelen door een protectioniotisch stelsel behoeven wij baar slecht voorbeeld niet te volgen Nederland in het bijzonder moet als kleine mogendheid zich ontbotdan van eene staatkunde waardoor het in een tarieven atnjd wordt gewikkeld Hier vallen voor Nederland geen eer en geen voordeel te behalen 10 Vraag Bloeit niet elders de Nijverheid tengevolge van bescherming Antwoord In Nederland gaat de Nijverheid sterk vooruit dank zij ons stelsel van vrij ruilverkeer Zoo elders geen bescherming bestond zou daar de Nijverheid nog meer bloeien 11 Vraag Waaruit blijkt dat onzenijverheid bloeit Antwoord De bloei onzer nijverheid blijkt uit de steeds klimmende cijfers van onzen uitvoerhandel naar vreemde landen uit het feit dat in ons land het aantal fabrieken sedert 1877 toen het 2159 bedroeg gestegen is tot 4089 in het jaar 189S uit het feit ook dat het aantal stoomwerktuigen sedert l 877 van 2775 vermeerderd is tot 4812 in 1895 Deze nijverheid verspreidt zich meer en meer over het geheele land In tal van dorpen vestigt zij zich Daar arbeidt zg dik rijl8 in nauw verband met den landbouw Het ia dan ook niet waar dat het platteland ontvolkt wordt De 21 volkrijkste gemeenten buiten rekening gelaten woonden op 1 Jan 1800 in de overige gemeenten 2 460 113 personen en op 1 Jan 1895 woonden in deze overige gemeenten 3 227 847 personen In 25 jaren tijd is alzoo in de kleinere gemeenten de bevolking qiet bijna 800 000 zielen toegenomen 12 Vraag Verdient het stelsel vanbeaoherming dan afkeuring Antwoord Een sterk toenemende bevolking door invoerrechten op graan te dvringen om zich te beperken in haar voedin iddelen hare nijverheid te bedreigen met berooving van vrijheid en met belemmering barer buitenlandsche betrekkingen haar veeteelt en haar zuivelbereiding te benadeelen in het NederlandschlB staatsbestuur de gewoonte te bevorderen dat men ten nadeele van net algemeen oq belastingen vraagt ten behoeve van de voordeeligheid van het eigen bedrijf dit alles verdient afkeuring Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Juni Mirii ouden H i Knija en J Broeri 9 Cornelia Fnneitci dos B W van da Pnootdt i B via dar Vrkrt 98Vs 104 SS 86 85 Wi s 9 7 9 Vs u i V 58 477 ao u 90 1057 Vs too 94 45 644 986 lOO s 50 100 800 U5Vs 50 9 V 97 18 V 99 s 74 10 101 l s 807 100 64 56 148 6 lOlVs lo Vi 19 m i 10 lOO s 48 108 f 108 70 ivsi 8P 68 irisuuao Gert Htd W S 8Vidilo dito dilo 8 dito dito dito 3 Homil Ocl Oeudl 1881 88 4 ailsUKD Obl lliaueal 1894 4 dilo CiiraM 18S0 4 dilo bij Bjtbt 1889 4 dilo bj Hope 1899 90 4 dito in goad leen 1888 6 dilo dilo dilo 1884 8 Spiius PerpM sobuld 1681 4 Tliuiu aepr C inv ieeu 1890 4 Geo leeninK serie D Oeo Ie niijiserisC ZvidAfi Sip t obl 189 S Mmoo Obl Bult Sell 1890 8 Viimosu Obl 4oiibsp U81 AnsrilDUl OMiiisl en 1895 3 EonianiM Bied loeiu 1894 8 KlD N Aft Hsndelsv ssod Arendih Tsb Mg CerliSoslon DsliMssUehsppij dilo Arn llTpothuekli psndbr 4 CultMij dar Vorstenl sud s Gr Hjpolhuokb psndbr J Nsderlsnilscbo bsglt isud Nsd Ilsndeliiisslsch dito N W k P C Hyp b psodbr I aolt Hypotbsekb psndbr S i Ulr Hjrpolbeekb dilo S OccTlKB Ooil Honp bsnk asad RcsL Hypalhuekbsiiü pudb i l AltllIKA Kqu l bypoth pindb 5 64 66V Haiir L Q Pr Lisa eert 6 Nw Holl IJ 8poorw M i Ad Itij tot Sipl f 8t Spw suiil Ned Ind 8poorwegm sud Ned Zuid Afr Spm sind 6 dito dito dito 1891 dilo 5 lTil IlSnoor I U87 S9 A Bobl 8 Znid IUI Bpwfflij A H obl 8 PotiK Wsrsob u Weeuen Mod 4 RtisL ör Ku s 8p ü obl 4VsBllliscbs dilo asnd FsstowB dilo und 5 lirsng Dombr dito ssud 5 Ennk Ub ktan if ksp obl 4 dito dito oblig 4 90 47V VI 190 900 10 i 106 108 108 11 ui A 88 110 Allnril Cent P e 8p M j oH 6 Chic t orlh W pr O v und dilo dito Win SI Peler obl 7 Denver 11 Kio llr Spin eert v lllinoii l nlrsl obl in goud 4 Louiiv t Sssh rilln Uert r nd Me ioo N Spw My Io hyp o 6 Mi Kanis 4pct pruf und N Tork Ontuiok West ssnd dilo Penn Obio oblig Ossgon CsUr Isshvp in goud i 8t Psul Hinu k Usnil obl 7 Un Pso Hoofdlijn olflig dito dilo Line Col Ie byp 0 OAtiu A Csn Soulh Cerl v sand Tix C Bsllw kNs leb d e U Aaulerd Omnibus Mij unit Bottsrd Tr mwogMuli ssnd Nsd 8tsd Aroilerdsm send 8 Blad Eotlerd m san 8 Bsüill Bud Antwerpen 18V I 8tsd Brussel 1886 HOKO Thoiss HeguUrdoMllMb 4 OOBTENS SUaUlueniDg 1860 5 iC IC Ooil B Cr 1880 a STtsit SIsd Uidrid 8 1868 Nu Ver Bet KaDtODgereclit te Gooda Zitting vin Wiüudig 9 Juni 1897 De volgende personen sgo veroordeeld wegens OrertrediuK proviuciul reglsmaol J V W ta Rotterdam tot f 10 of 10 dagen N V D te Widdingsvecn tot i 1 of 1 dag 3 d B te Gouda lot f 2 ot 1 dag Overtreding der ilgemeene politie verordening nu Gouda 1 V d H te üooda tot I 0 50 of 1 dag C G S te Gouda tot f 1 of 1 dag C A T d B en K v V te Oonda iederVot 10 of 3 dagen Twaemul overtreding dar ilgameena politieverordeoiog van Gouda D JL V O ta Oouda tot tweemaal f 0 50 of tweamul 1 dig J W V U t Fgaoord tot i 6 of 5 daoea n f 3 of 2 dajl Oi itndiqt stnfwitf i U tl Oonda tM f 1 of 1 dag P R M wTo iaderlot J A J V d M f 5 of 3 d iwi Openbare dronkensdiap Q V D te Ka nwgk J v D 8 i J IJ F J T Dl au A B H te Uondi T B ie Leiden ka P R ta Gouda ieder tol f 1 of 2 digi A W U Stolwgk tol f 3 of 3 dagen Opeubin dronkeosc iap Iwiamaal bg darde harhating P H te Gouda UI tweimad 3 weken hscb tonis Openbare drookenaebkp bg 5da harbaliog Q A B te Oondi tot 5 dagaa bechtenis en opsandinff voor de tjjd nn 6 nundea Openbira dronkensck4p 8 mul bg de herhaling C K te Oonda toll 8 maal 3 wekei hechte nisstnf Openbire dronkagsdbap lona naai bij 6 hsrbiling A V H to Goadi tot lenuneil da dag hecklenis eo op eodiag voor den tijd van Un jur Opeibire drukeoich p bg 8sto herhiliag C B to Gouda tot 3 dagen hechtania en opsendinf vror dep tgd van 6 maiuden H3iA K K T B r i o h t c h Ooada 10 Juni i 7 Grsasn msl weinig msnvoer soudor verandering kiet kokendo 5 11 voererwlen per 80 Kilo Bruine booneo 650 T rwe ZeeuwHhe IO i 6 ll Hindsra duo 6 tt i 6 40 AfWijkends 1 85 il 5 71 Polder 6 75 i 6 15 Boggei Zeearvsohe 4 sn i 4 60 folder r S 75 i 4 bniloulsndMhe per 70 kllognm 8 60 i 8 10 Oersii Winlei 8 75 i 4 10 Zornr 8 40 il S ao ircie slller 4 0 i 8 81 ksver per heel 3 80 i 8 75 per 100 kilo 7 5 k 7 60 Has oepsudi luUadsob 6 86 i 6 10 BuitenIsodHbiJ 5 50 i 1 71 KsaS riesHid i tOi 7 60 koolisid aieuir 4 nvien Keol erwleo k 6 40 BuilenlendMhe 4 60 4 4 80 Booaen ij a Wille beoaen j niite neoaen k f Dnivenboonsn 6 104 8 80 Pssrdsnbooiten 4 76 k 1 40 Miis per 100 Kiloi BonU AmerikauiHhe 18 70 k 8 86 Oln asaliae l 0 k 5 75 Folskiiso 4 71 l Intsodtcbe mesting t ViKil ilv Uslkvel red euvosr bsndsl en prijseo m lig Veile vsrkens red sanvoer ksn del aulig 6 k 18 ot per bslf KO Biggsn voor Kngelsnd ed sinvoerl bsndel rrij wsl 17 4 18 el per bslf KO Magere biggen goede asnvoer hsodol vr wel 0 80 4 1 30 per week Velu Mhspen goede aanvoer hssdel vlag 17 4 88 Wei l smm ren geede unvoer bsndel suw 5 1 11 Nuebters kilvee goede saaveer handel suw 5 4 8 fukkilvsran Ti U AsDgsvoerd 808 part so ksu Handel vrij Ie i usl 88 i f 88 8e qusl 18 i 81 ZwMrdsre NoonlUollaad ubs 18 k t f Boler red unvoer bsBdst gewooa Uoeboter l TO 1 IJBO WeiboUr 0 90 4 1 p Kilo APVERTENTtgN Voor de moDigvnldige bewüien vin deelneming oatringeQ bg het overlijden vin onien beminden Vidfr en Behuwdvader dan Beer LAMÜEUTU8 JÜIUANUS RU1J0BK8 betuigen wg onien hirtelgken dank M M BCHILTE M M SCHILTB Kutioui JlobI kortom Wgl H de besH iewnrrbif lege stal Bheamsnsk LudMipSpien AabrPahExpeBer Vit ls 4ksllillsllMliaibiwso4eata s AÉfffiiiIxpilB r EeeHpIp VerkenOeM SSS legni fi sea VSB alUMur Vil Met m steeds U lelev balsced Aiinr Piift xpelh Pr 60 eset 76 eelt SI I ÜO de OeesL Toorlündea bi 4e iistl Apelkekae sa tinr A JliAter t Oa HeUesdam Te GOUDA bg A VTOLFF Hirkt A144k ea DE LAAT TA BON ipotheker Mirkt UOIJTBANDËl Vergeer Sanders Leveren Vuren Grenen tinnen en Eikenbestokbont Alle sfotten Binnen en Boileulindach genagd en geschufd floot alamede geploegde en gescbiafdê Uelen en Knalschrooten Amerikiansch Hout in illi maten voorhanden Pr awn Concur KAITENSINOEL Q 197