Goudsche Courant, zaterdag 12 juni 1897

Zaterdag 13 Juni 1897 36ste Jaargang i fo 7204 Wmm COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afionderl ke Nommers VU F GENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 r ls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Lijden aaa Bauw ofEasurvom drooga Tocbtige Sehnbbeitdaawwonn en het met deie kwaal gepaard gaande zoo ondrageIflk laitig iieuken der futtd alsook elke andere hnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door X ri Uebra g Meehtentodt tentodt OnêchadeliJk Gebruik Vitteendigt PrgB zee gul4en Ned Ct tegen Tooroitbetaling ook postifcgele waarop toezending Tolgt Tr ran port en inkomende rechten Verkrflgbaar bjj de St Maritu jyrogerie Danxig Uaitachland Jeiereea w orilt ryK Jonf of oud door onM lu Bio nikkel w Ik ajMlgMi wrdln WTM d lort tot tBriohtlog dMMT P$ T bank kaa men 1 kwkrtj inverp iM r hat ald oUt PryjIScfflis porto extra idatUn da tptiuhmni tiob Mtomiktiaah van arlvr Bent NftiMlara inwarpliiK Kluit sIoR da spiurtMUik Ktitamatianh en geeft taf rtttfdnlykliotingtiWdrpBn weAr nit ii in n lvo rma fl l b7 aii gMpftftrd düf Mnt Ktitomatianh en geeft tagalfkartyd rtttfdnlykliotingtiWdrpBnbearHaAa Na ni itlKil ta nyit ii dn ipKarbank aiUfl waAr te Mlaitan an waltt p niaaw da lott tul Mtii rAB VEiniatidliiK te i raiub of vouraltb r 4 ii ihnU Mflrkur omnmndlt BlatitHcli o Hrliiil rt u o AintUrilim 2 V f rywal nilPEUER HOLl 8 Q uina Laroche Staalhoudende Ctuloa Laroebe ia de meest krachUg en r terftend KISAWIJS Aanbe olen door talTan binnenen boitenlandsche Qeneeeheerea Terkrjjgbaar in Senohen ik 1 90 en 1 00 GKiRETTENTBfiEN ASTBIA De inademing ran den rook dezer Oigaretten geelt den Igder aan AttKmm tentand Tarlichting In Etui 80 en 50 Oante Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel bS JI Mrt en rerkoudtield ov Mtejii en Teraaohtend Prni per flesohje 20 Cent K i ïiLi N il HoiH Hoflereranciers Zóil Depot te Oouda bü den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten rerkragbaar rSAJISCHE STOOMTEEVEEU II Gkemlsche W ssoheriJ TAM H OPl E IIEIMER 1 Kruitkade Botterdam OabreTetaerd door Z U den Koning der Belgen Hoofddepflt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TOor het stoomen en Terren ra aHe Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het stoomen raa pluche mantels veeren bont enz Qordsntoi taWkleeden nz worden naar de nianwste en laatste methode geierld Alle goederen hetzfl gestoomd of gererld worden onschadelgk or de geiandheid en nlgens staal bewerkt StoUwerck sclLe Borstbonbons nhhikeerd na voornchrift van den kon UniTOTBlteite PrcJ Gehm Hofrad Dr HlritM Bonn hebbon sedert 60 Jaren ak Tamchiend niddel tegen hoeoteo 1 beiadüieiil en Hndoemng der ademing 1 organen uitateekende diensten bewezen By spoedige afwisseling Tan warme D koude lacht ia t byionder aanbeTatena i waidig een bonbon te gebruiken TnpakUng Oeele pakjea i 25 cal Alom verkrijibaar Voor ƒ tt09 U Haai Se eener HACBINALB mmij I iiij bestaande nit groot gPOELHUlS HOLEN WA8CH u WRINGMACHINE8 A8 met BIEMSCHUVEN DRUFWERK KUIPEN TOBBEN DROOGSTELLINGE N WAGEN TWEE PAARDEN enz ongereer tachtig goode klanten kan de kooper er by toe krggen deze zaak geeft een best beataan TOoreen groot gezin of Toor flinke jongelni Franco brieren onder No 2433 aan het Bureau dezer Courant Frijstrelcking 15 JUNI 500 000 Mark kil boofdpriji in het gekkkigat gfval bifdt ds olauwBta groot G aid re rioting dia dooT il Hooga RefteeriDg vu Hamburg goedgekaurd ea gewaarborgd it Df voordeeliga ioricbting van het aiauwe plan bestaat daarin dat in dan loop Tan tlachta weinige toaanden in 7 veriotingan van 1 8 000 loten 9 180 prijzeif ragende 11 349 325 Mark ter Tolladige besliBBing zullen komen daaronder Eija kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitoemaDdhieid ocbtar SprijuniM 80 000 SeprijxeoaM 10 000 6pnjx QiM 8 000 lOftprgaenaM 8 000 S06 prO n a M 8 000 S18 crÜKeaa M 1 000 1 18 prgien LM 400 SttSSSprijx aM 165 I9490pr a M 800 800 134 104 100 78 4S 81 Iprys iM 800 000 l prijs iH 800 000 1 prijs IH 100 000 SpryuD ÏM 7S 000 1 prga i M 70 000 1 prija aM 66 000 IpriJB lU flO OOO Iprys kU 66 000 SprijEen iM 60 000 1 pr i a H 40 000 1 prijs it M 80 000 De aanstaande eerste prijstrekking dezergroote door den Staat gewaarborgde Oeldvcrlotiug is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den k iieiToor Drig tot ilaobtyHark 6 of 8 ft0 t l l O mdiug van htk bedrag per poetwiesel rembours 10 JVNI é en kost hiervoor y 1 geheel orig l half 1 kwart tegen inzent of tegen rembours Alle oommissies worden inmidilellijk met de grootste zorgvaldigbeid uitgevoenl en ieder speler ontvangt vau ons de met het wapen t n den Staat voortiena Origineele Lotau aulf in handen B iednre bestelling wordt bet vereiiohte offloieelc plan waaruit de verdeeling der prijzen op de ve ohillende klassen als ook de betreffende inlaggelden te vrroemen is gratis bygevoegd en zerlden wij aan onae Begunstigers onaangevraagd na alke trekking de oficieela lysten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg rsn den Staat en kan door directe toexending of ook nsar verkiezing der Belanghebbenden in atle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is eteeds door hst geluk begunstigd en onder vela ander aanzienlijke pryzeti hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkragen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te vooraien dat by de op den bechutOQ grondslag gevestigde onderneming van atle kanten op eene aeer werkzame dealnaming bei aald kan worden gerekend men gelieve derhalve wagens de reeds opbandett zgnde trekking alle orders ten spoedigste rochtstreakB te senden aan KAUFMANN 8IM0N Bankier en Ueldwisaelaars in HAMBURG P a Hiarmad danken wg voor het vertrouwen ODs tot hiertoe gasDhonken an daar w j by het begin dor nieuwe verioting ter deelae miog inviteeren f allen wy ook v or het vervolg bemoeid zyn door een stipte en roëele bedteuing de tevredenheid vaa oota gverde Begunstigers te verwerven Een ware Schat TOor de ongelukkige slaohtoflers der ZeKbeTlekking Onanie en gehe=jme uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFilEWARING HoUandscha nilgaTe met 27 alb Prja 2 gulden Ieder die aan de lersohrikkelflke geiolgen rÜD deze ondeupl l dt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend Tan een zekeren dood Te TerkrSgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nemnarkt 34 franco tegen iniending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Tent oonstelling te Dordr echt ZONDAG 83 JTUlll Festival en optreden van het Vendel EXTRA VAART rxxet a e SaloüTsoct JTSSEL H Vertrek van GOUDA 8 uur s morgfens van DORDRECHT 10 uur sjavonds BITOUR Ie KI ƒ IJIO 2e KI 1 met inbegrip Tan een Entree Toor de Tentoonstelling Kaarten Tan af boden rerkrigbaar bj de Boekhandelaren 8WABT8ENBÖBG enBRINKMAN in het Hotel DB PAUW Café VEEDEBEST en aan het Kantoor deStoomboot Tr Tl riniiT A K VAN DBB GARDEN Directeur Stoombootreederg DE USELc Voorïde verkiezing op 16 JUNI Wijlt het Comité van 1894 aanbevelen het altredende lid Mr G J E Graaf van Bylandt die getoond öieeft het vertrouwen der Kiezers volkomen te verdienen te Gouda H W F BONTE Mr D K BEOUWEE P M MONTUN A EOOZEBOOM Dr H IJSSEL Dï 8CHEPPEE L EXAIiTO te Moordrecht A MIJNLIEFP LF ïn Oudtrk a IJ F MIJt LIEFFF zn t Krimpen o IJ A TOL te Nieuwerkerk E J VELDHÜIJZEN te Botkoop XLI Jaarffanff van DE BAZAR Dames Modeffids koTattende D A M E 8 en K I N D E R M O D E S benerens UANDWERKPATRONEN koTattende ljyg jg gEK VEHSCHIJNT EEN MDMMEK In ieder UkMt mmmrte phOe m éskr nt€kfeuiUfon enz i 1 mtl t 1 rasiler jekl pUt s mei 3 rijpalr w S groot pknipte pstr P r 18 ir l t p post l it 8 iJ d 1 lig m t aa r nbo en klsurd platm w l S l M 5 1 lïgekl pUiillnj g ka p l gl 0l6eao 60 S 40 4e büh9t no lgekii p tr k uM ISe eoB geVleard h i k ndw rkp iro S i S SO PBOEMMIJR EN PBOSPECTUS ALOi l Het groote aantal zenuwkwalen van iMiiiwhoofdplIn af tot de to nog HtAsds aUe mldduea door de ifnuids ksnteekeDflnTsa apoplexie herseabaroerte tae trotaesna ediaoba wetenichap aancewand Kerat aan den Btsawni tiJdkomt de eer toe dat itl door het ebnuk maken ran den eenToaatnten wsf nameUlk lanfi de bold easa phf alolodiotte ontdekking edaanlheen dle na hondarde i verbreid la en terwijl slJ liiwsteaiohapMUJkefctluKena weldud blijkt te IJn voor de aanHoswawalen liJdeBde ed ujbeeft dle na hondarde pröèmaailngen thana over de geheeUwwald T i u 1 1 a SfUngiteUlng wekt tevens eeoe leld Dmo geneeawljie bi olttevoa deu door deu geweaen Oflloier van Qeaondhell Dr Boman Walssmann te Vilsbofbn an berost op de on dervinding opgedaan tn t M BO Jarlge praktijk D r waaaehlMC ▼ het IuhiM iwal p r MI warden daartwc faa hlkl sl r a door de bald OMelllih h mtmmmV l mede eda Id Met deze geneeawijBe werden werkolijk aohitterenda rasnltaten vsAngUi SB bU maakte cuoveel opganc dat van een door den uitvinder gescfanven werkJa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars vtorksnlsi sa smi ss binnea korten tijd reedi de Ule dmk verschenen la Uit boekje bevat olat alleen vor bet groote pnb Hak verftaanbare veieklaringeii omtrent bet waaen der nieuwere therapie en de daarmede selfs In wanhopige gevatlen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanscbapuelljke verhandelingen Dit de MedlaebebladeBdieaaiideEegeneeflwiJzn gewijd ztin aooraedeanobrift van tal van getalgaclirifteii van hooggeplKKtite geneeakaudlgen ouder welka P léaltra mai Sr profUser aan Se pelykllnTak ta Parijs ras Roaoanionl 10 BfaiagrsltBr naS ér srakttsssPtaS gflaaaalistr aaa het kraakliMMm iHtloht diCharairtBa aaMtatarathDr Doha te Slittln Srsiiiaaii aiaS Sr arrsaS arts tsJBhHBSM Dr P Foreitler ganaaaksar SIraBlsur wan bat heapllaal la Aian aabaiairath Or 8absrin kastaal fiHttafMs lad CMt Deria a s dr laiiaBihiar dirHtaur itr atvaflO lhara SHtt alifl larlDMtei vaor laaawlljlsrs la Parijs raa Bt Honoré 334 Coniul vda AiohanSaolt ad Sr ta Corfu Dr iHaSaoh arrsaS arts da Zirkniti Obarilabaant Jaohl nr l dr te Waai an Dr C Boniaval la La Farrüra Eara Wi vaa M Caassll Daatral d hy t as at da Santé Ie frankrijk en vele amleren Aan allen wier B nKWK as l Heer of nilHdar iumgte4saai la af wtn femMHde eBnwiMbtl b td lIJdeH waarvan de banteekenen atja ohraalsaba hMfltallK ailtralaa tohsla heefdattn hlaadandrani arasta BrHikanaBTliatd a aa dbald alasaloaihald HebaaMtllka aaraat en aababaMblka la tand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gavolgen daarvan igaH tal spraken iwara tsngvsl naetalljk illfckaa atlJfhaM Sar lawrleMea aiat vaart Ïaatoi prwKiii IWBT ian w ww n aiiuvHt Bsr fvwniiotvH nwi naIe vanwakklng vaa gShiagaa eni ta eij die reeda onder geneeaknndige behandeling g v wrllven elpcfni Booala varlaianiiHBen deratidi pl R plaatiBtljka twakle venwakklng vaa gShiagaa e behandeling grweeRt sijn maar door da bekende ulddalAn als oatboadingaenenkondwatarkuiir geen genezing of laoiglag hannat kwaal gevonden 1 To r ber rt en wütoe raden habben wsgaiia ia vtrdoavlag la hst kaofl haarsalja msI SatiaH fcaM wrllven elpcfnitiitTen itoomlool of zeebaden geen ger heoDen en ten alottealj die vreaa c v l To r h verachljnitelnu ala Hak aaaheadaad aagitig vaalaa vsrdo tlkkarlnMn en da kar warden vaar Sa eagaa Srakkaada pijn andsr bat vaerhoafsf aalilag ia ds aarsa hst vaa aa vaa kritBallng n en kat lapaa vaa haadaa ta voatsn aan al daie drie oategondn van Bwl dera ala ook aan toaga mBlajaa ll danda aan HcakiaDhl tn krashtslaoalisld ook an gazonde lalfa aaa laaga ABaatcrdBMB door H € LBBAV dl 4 u Heiligewag 4iL Bttttardam F E van HAMTBIt KOLFV Apotheker Korte Boohteeg 1 Vtrceht LOBRV A rOMTOK Unlegraoht bij ie Qaardbmg F 81 üp de longate hygionBiauh medloinala tentoonatelling la de I r Wataaaaam aoba Oaasas wljis doot 08 Kad lsche JariJ aat da UfaraB Ma4 ni bBha md Onderg eteekenden steunen gaarne de Candidatuur vanden heer Hr C J B van Bylamlt en bevelen die hua Medekiezers dringend aan U ALBLAS Jb G T DOET KROON A G MDIXEfi G SPRÜIJT AzH G 8PBCIJT Gar F A VAH DB TOEREN J C VAM wm OEEEN K VAK pBE TOBSEN Jzs K VAH DEE TOEKEN Kzs A BEEMAN Gmderak B U0 Bk Moordrecht G DWKZWïG I M N DIEKZWAQEB J C KETEL J A F v D MEEEv KÜFFELER P W MARI D NOQTEBEN P VEIJLANDT Mctoriawater ui f de KcforiaJBron f e Ober ehnsfein byBns Tafeldrank Vanh£ oninklykef ui s derjfederlandm Aan de Kiesers Voor de stemming op 15 dezer bevelen wij met aandrang aan het aftredende lid ICr C J E graaf van BUL ANDT Algemeen in het diitrict is men overtnigd dat deze lijn mandaat op vaardige vijze beeft Terrald Hij beeft medegewerkt aan d uitbreiding der kiasbtToegdheid door aanneming Tan de nieuwe wet op bet personeel den burgerstand en vooral de landbouwers aanmerkelijk ontlast de gemeentefinancien beter geregeld in één woord met de liberale partij steeds den weg van verstindigen vooruitgang bewandeld Ku de Tolgeliimp van Dr Schaepman en Dr Kn per samenspannen om de regeering in handen te krijgen en ome binnenlandsche staatkunde op geheel andere banen te roeren ia het zaak dat alle vrijzinnigeu dadelijk de handen ineenslaan om dit onheil te keeren Men bedenke dat het openbaar onderwjj en de vrge handel het eerst gevaar loopen Verhooging Tan lasten TOor nieuwe snbsidiëu aan het bijzonder onderwijs en door braod voor d n klunen bncger en den ambaohteman sollen bet naaste gevolg zijn van de overwinning onze tegenpartij De liberalen die uit plaatselijke voorliefde of wegens gehechtheid aan de letter van een program aan een ander candidaat de Toorkeur geven spelen in de kaart van de clericalen en zullen wiji doen zich tweemaal te bedenken eer zij zich afscheiden van de grnote meerderheid hunner geestverwanten Ala lid der Prov Staten en Gedeputeerde kent de heer Tan Bylandt de proTincie grondig door zijn lidmaatschap der Kamer gedurende meer dan drie jaren is hy ingewijd in de behoeften en befangen Tan bet district Toor de toekomst Terbindt hij zich met de liberalen te arbeiden aan de noodzakelijkste herTonningen op maatschappelijk gebied De heer van Bjjlandt verdient den steun Tan alle Trijiinnigen Gaarne Toldoen wij daarom aan bet tot ons gerichte Terzoek de manifesten der Toorstanders Tan deze candidatuur in ons blad op te nemen FEVILLETOX De Dochters toxi den Compoaist SS Haar qd was bet te laat DU voelde hij Nog xoo q beaauirdbeid en k t iiB mat dan ouden mu gedaan uide hy t u ttavende hand naar baar uitstrekkflode gg z t myo goede weldoende engel geweest fO seide hg na eeo korte itUta dat vaa al mqae kiaderen aleehts e mg bijibiat ia mgtt atervensure Weenend kuste Cjin de koude baad haan radars die de dood reeds ta zyn dorro vingers gevat büld O vader ga niet sterven mikte zg laat mijniet alleen Ik heb u soo lief en gg weet niet beveel ge voor mg geweest sgt Ken droeve glimlach speelde oa dee grgsaarda mond 4t tKinoT zeide kg aangedaan geen varwgt kon my dieper treffen dan deze woorden Ik heb u maar weinig weten te bslooneo voor uw liefdevolle toewgding en teedare zorg Ds kunst beeft ngn gehesle leven ingenomen sy maakt ons bUDd o zelfzuchtig sy duldt geen ander nevens zich Maar de liefde ii dankbaarder daa t gadurende eni ieroa eisckt zg niets en zy verlaat ons otet op baa sterfbed De naoht vervolgd zgn loop ih t slependen treJ ia hel Oosten trak hy iga valea aluiio rsedi terug m an atioode streep tiad te veexsehya dieetiaks Aan de Kienerê voor de Tweede Kamer der Staten Generaal in het kietdiatriet Goudm De Cuitnie Liberale KiesTeraaniging in Uw diitrict me Dt aan alle vrgzinnige kiezen te mogen aanbevelen den Haer Mr G l E Graaf vao Bylaodt onder berlBaering Ie dat uit zyne hoadintf aU lid der Twaede Kamer blykt dat hy als zelfstaodig beleend aan alle Tryzinnige Toorstelleu zyne stem heeft ge ereD 2e dat bü teo aanKien der maatschttppeiyice rraagstnkkeu steeds getoend heeft krachtig te willen medewerken om kapitaal ea arbeid te doen samengaan t r verbetering van de Terhoading der veracbiUande klaiaen tn dus ook ter beTordering ran den welstand der werklieden Se dat hy als lid der Gedeputeerde Staten Tan Zuid Holland ten volle bekend ii met al do verschiltende belangen van ons district daaraan telkens de meeste ioewydmg betoont en ze wff bevorderen zoo veet het al meen belang dit toelaat 4e lat hy niet de minste ritdeii heeft gegeven om by vryzinnigen den wensch te doen opkomen een anderen Candidaat ta stellen en 5e dat hy den meeaten yver ten beate geeft voor al wat het openbaar lager onderwys handel industrie en landbonw ten goede kan komen Het BMtirar dringt diui aan op het vplgn van den gulden rege bg alle weldenkende en vooral bü vrgzinnige kieabevoegden moetende gelden dat een a evaardigde wiens streven altgd prgzenswaardig was geene hunner stemmen behoort te missen Door den heer Mr C J Ë van BYLANDT met overgroote meerderheid te kiezen wordt naar behooren eene waardige vertegenwoordiging van ons district verzekerd Door op hem te stammen bewgstOe te willen een zeer ontwikkeld zelfstandig oordeelend kalm en vastberaden man wiens bedoelingen geleid worden door liefde voor ons Vaderland trouw aan ons Vorstenhuis en een juist begrip van wat de Wetgevende Macht voor het welzgn van Naderland s burgers te doen heeft Kiezers vooral vrgcinnige Kiezers brengt als één man Uwe stammen nit op den Heer te s Oraveahage Het Beituur Ur dntrate Liberale Kieivereeniging in kei Kieadiiiriet Gouda J M NOOTHOVEN vi GOOR Voorz D RUIJTEB Secretarii xgn straten zoa optenden als vlammen om den ganBchen kernel in fuur ta zatten De sterren verbleek ten i r het msanliobt behield nog sgo glstii een enkele vogel tODg tusschen de dorre takken en begiostte het earate gloren van den morgen de ge Iniden in de stad begonnen te outwalceD Nog altgd zat de oude man in zgn leuningttoel voor het veniter maar zga boofd was aobterovr gesonken de bleekheid des doods lag over zgn galaat de zilveren baard viel neer c bet enart uweelen gewaad maar geen enkel cuohtj deed de witte haren beren om den mond speelde een glimlacb Voor hem Btet het gelaat op zijn kniflfla lag zijn dochter Clara en toen de geneesheer eindelijk kwam en baar ophief van den gror d zag hg dat zy bewusteloos waa met haar hand vastgeklemd usiobeD de verstgfds vingeren van den doode XII Johannes zat oj y kamer en arbeidde Op een sto véor het venster lag de kleine Johanna geknield ea ataarde onafgebroken naar da overzijd waarheen haar ndacht in bijzondere mate scheen getrokken te worden Ëen jonge vrouw zat met een driejarig meisje aaa het raam ea lachte en speelde met het kind Zg hief bet omhoog of liet het dansen op haar aehout of egde het in haer armen £ r kwam een vreemde peinzende trek op het stille kinde elaat dat dit hniselgk toopeeltje f eiloeg Johanna keek om naar haar vatfer en ziende dat bij de pon had neergelegd en mgrnHBid achterovr in syo stoel laande klom zg van h iér zitplaats m ging tot hem H$t Btstuur der Liberale A tsnwremüjing te Qouda S M NOOTHOVEN VIN GOOK Vows D RÜIJTBR SeerelAfii H KNOTTfiL H J NKDKRHüRST C M 01 JONG Dr A van U8ENDIJK Het Butuur der KiesvertiHipuig E$nigetindKeidt té CapetU a d IJêêl H HAGEN Vf Htter K MISSEL Vieê Voorzüter B VAN DAM JoMz Secretarie J TAN CAPPELËN Penningmeietir P BDoor op Uwstembiyet het witte stipje lialti naast den naam BYLANDT met potlood itTUt te maken vervult ge in deze Uw plicht 2f4Êt9 and€r9 is geoorloofd Aan de Miiemerê Bet Comité dat in 1894 de verkiezing voorstond van den beer Mr C J E graaf van Bylftvdt heeft gemeend niet werkeloos te mogen blgvün nu voor het eerst volgens de nieuwe kieevet onze meeuing wordt g aagd over de riohÜng waarin wg het tand lirenschen geregeerd te zien De meerderheid dar toenmalige kiezen itelde vertrouwen in den door bet Comité aanbevolen ewdidaat Naar onze meeniog heeft deze tan T ltH aan de verwachting beantwoord De b i Van Bylandt ia steeds all lid der Kamer werkzaam geweest in vryzinnigen geest Hg heeft de kieswet helpen aannemen en mede gearbeid aan de belaogryke wetten die door net t enwoordig ministerie zyn tot stand gekomen Daarby lieeft hg fle belangen van net district niet nit het oog verloren maar die waar het pas gaf steeds verdedigd en voorgestaan Het Comités acht zioh dan ook verplicht den heer Mr C J E Graaf van Bylandt opnieuw aan de kiezers aan te bevelen als een waardig volksvertegenwoordiger bereid om met de groote liberale party in den lande mede te werken ten einde te voldoen aan de eisohaa door onzen tgd aan de Undsregeering gesteld De tgden z jn ernstig nn twee mscbtigs kerkelnke pirtgen zich hebben vereenigd om met alle macht een aanval te doen op de resultaten van den jarenlangen strijd der liberalen voor vrijheid eu volksontwikkeling Met ele bekende en bekwame mannen wier namen een goeden klank hebben in ons vaderland wil de heei VAN BYLANDT op de bres staan om onze eri heden te handhaven goed en geedkoop onderwee te bevorderen on Eerst keek zg zwggeod naar hem op met hasr dnkand geziohtje terwgl zy baar handjo zacht ia de zgna sehoof fPap zeide zg eindeiyk waarom ia mama niet altqd thuis socals ds moeder v n dat kindje aanden overkantP Johannes maakte een bewegisg als had het kind hem ptotseling met een puntig wapoa gestoken rMama moet concerten geren en i oAu en en geld rerdiensn en dan koopt zy dainroor speeU goed en bonboni voor JohauDs zei do arme man en ilroelde het donkere haar dat tegen zgn arm hg Heeft pspa dan geen geld vroeg het kind Ja wet liefje maar hoe meer geld boe mooier kleertjss en boe meer ipoelgoed mans kan koopen roor haar klem Jobanna Ik il gaeu mooie kleerljet en geen speelgoed meer h bh n zoi de kleine Waarom zingt mama niet alleen jjjgf ons f sAls zy ifflis komt dan zal zy weer alleen voor Johanna liugon s het nu goed f Ku gaat mama dan nooit weer wegV vroeg het kind Dat moet ga baar zelf maar eens vragen z i Johannes de pen opoemonde om der kleine vraagalar te beduiden dat hg bet onderboad voor geëindigd hield Johanna keerde stil naar het raam terug en keek naar het venster aan de overzijde maar het was verUlen Terwg tg hierover nadaobt ging de hnisdeer open ea z zy moeder en docbtsrtje naar builen treden in den morgenzooncnchgn Zg werden het hleeke gMciehüe dat hen ga aloeg gewaar n knikten het vrieaiMyk toei tuseeben de kinderen vemetteHlk elke poging a Ie wifemt die ten doel heeft het brood van den werkman duur te maken door het vrya roilverliaer aau banden ta leggen maar daarentaoen met gepaste nudd den bloei vaa laadaouw en nyverheid M onnren Wy iwyfelen niat of alle wa r y i ig ttni aa in bat district üouda lalleu lioh kunnen vereenigan op den naam vaa onzen candidaat die bezaid is al die hervormingen tot stand t brengen welke een nieuwe tgd en veranderde toeatau den noodzakelgk maken vooral om de economische zelfstandigheid vau den werkmansataad ta vertekerea Hat doait het Comité ganoegea dat da vooraaamste kieavereenigingeB van onze richting het met ons eeaa zgn dat de herkiezing vau het aftredende lid ia in het belang van het land en van het diatriet Oaarne latea wy de leiding van dan verkieaingsstrgd verder over aan deze meer ervaren handen maar het komt het ComitiS waaaohelyk TOor met em enkel woord bS onze oude vrienden en meds staudara ernatig aan ta dringen op vamiettwden steun en hartelgke medewerking terwyt w de nieuwe kiezers die prga stellen op aan vrijzinnig volksvertegenwoontiger met aaadraog verzoeken hun etam uit te bnagan op oaaea beproeiden oaudidaat Mr C l £ baaf vaa Bylandt a a Qravmhaga Ut OmU U Vr r BONTB Ur D N BHOUWEB P M MONTUN A ROOZIBOOM Dr H IJSaXL na SCHEFPIB alten ta Qonda L EXALTO ta Uoordreehi A UUNLIBPP L Fzn te Ouderkerk a I U F HUNLIEFr Fz te Krimpen a d U A TOL te Nieuwerkerk ad IJ B J VELDHUIJZBN te Boskoop BINNENLAND OODDA 11 Juni 1897 B Kon besluit is mat ingang van 1 Juli benoemd tot opi van den rgkswaterstaat 3 kl M H A Straatar thana opz van den rykswaterataat 4e kl Bg Kon bealnit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Alphen de hefr A üegerinck thaaa te Goaa V Wall ipRa de sHaagsohs Ct a is da haer P t Ideck te Loosduinen ernstig ziek werduu kusUudjea gewisacld en do gelukkig kl ine aan de hand lisrer moeder keek onder bet voartgaaa herhaaidelgk om naar het eenzame kind aan bet venster Johannes had dien dag de laatste bund getq aan zgn manuoript en in den namiddag maaktü bg zieb gereed naar zyn uitgever te gaan rott wisn bij bet een en ander bespreken wilde Kent dacbt bg ar aan bet kind mee te nemen naar daar het een weiaig verkouden was vond hjj bet raadzamer de kleine onder de hoede van b kindermeltje achter Ic laten Hy word laüger opgehouden dan hg gedaofat had en toen by tehuia kwam vond by Johanna met een yiende koorts te bed zy kende bom niet toen hy zioh over kaar heeaItoog on met angstige smart haar bg doa naam riep liet gazie itje gloeide koqg blig d handjes waren krampachtig gesloten dAogen hadden een akelige strakheid de lippen walVb blaaw ea mat bloed bevlekt bet donkere haar ewierde woest om bet witte kosssn i herbaaldelgk strekte het kind do amun uit on riep om balp Johannes oaderrro dt dioaslboden doch ontving geen voldoende inlicbliag tg s don dat de kleine over tware hoofdpgn had geklaagd on naar bed wilde dat bloed aan baar mondje beteekende niets hel kind had tieb zeker in haa yiend koortsen aan het ledikant gestooten maar zijnapraken tot bem met ontstelde geziobteo en bet kindormeidja at met haar zakdoek voor hot gelaat weenend in de keuken Kietiagcnataande bua gerustatellÉida betuigingen hadlr Johaooes ften onbestemd voorgevosl dat er een ongelnk had plaata gehad erdt emifé