Goudsche Courant, zaterdag 12 juni 1897

hl M A M I M toouam D BjUudt Mr C J E Graaf van D Clareq 0 d D DujmMt ru Twiat L F 0 Hoog P r B dt D Vimr T da 0 Wtmaatet ru Cutwgok 0 J Buaa Tia CANDIDATEN hl H t U BK rooaLarriBL B landt Mr CJ K Graai ran Cleriiq D da Ongmatr ran Twiat L P Hoog P van der Viaam J T da Waaaenaar ran CatA gek 0 J E Baron ran van Bytandi niet ttBam toevaïUg één is om sgn voorletter maar in alle opnebten Ito 1 is der inenrrenten Het stembureau is geopend van 8 tot5nnr De toegezonden kaart vermeldt vaar de kiezer zga stem moet uitbrengen Werkgevers zgn rerpUcht hnn ai dwa gedurende twee achtereenvolgende uren geladenheid te geven om te gaan stemmen De schafturen kunnen voor die vrge uren meetellen De kiezer ncsmt zmt oprotpmathritf mede en aUem op vertoon dmarvan wordt hg tot de stemming toegelaten en ontvangt dan eerst een gestempeld stembiljet dat hg in net aangeweaea lokaal op de voorgeschreven wgze zwart maakt Het stembiljet siet er als volgt uit STEMBILJET VerkUêinff van een lid van de Tweede Kamef der StaUn Genermal m het Kieetdittriet QOÜÜA op h Juni 1897 CANDIDATEN Het hat Toothanden potlood maakt de kiazer aaB dan leaaeoHar een wit geblereD rondje zwart en klaar ia hg Men mag natuurlek ook zgn eigaa zwarte potlood gebruiken Eeu rerataudig kiezer maakt het dérite blokje Arart Hg larert het dua bg den rooraitter m ala rolgt STEMBILJET VerltUtmg turn un lid van di TaiaU Kanur der SlaUnOtneraal inhet KiadHtrict QOVDA op i uni 1S97 AaDKevaogeo 1 Nel TlJd van Greeowtch ZomerdleBSt 1897 GOVDi ROTTIIDAH 1 84 8 48 8 87 ttlrecte SpoorwegverblndtngeA met GOUDA 7 81 g iO 9 87 ll 4 1 U ll l Aan het stembiljet moet niets gedaan worden dan éia blokje zwart maken dui gem namen doorhalen of aantdmippen Men gere het temg als bovenstaand tweede model f Van onwaarde zgn dua de atambiljetten waarop geen der candidaten is gekozen waarop de namen ran andere personen dan de candidaten of waarop andere bg Toegingen geplaatst sgn waarop meer candidaten dan één sgn aangewezen waarop de aanwgi nff Tan een candidaat is geschied op eena a are wgze dan rporg Bohreren ia die een aaiüniding ran den kiazer berattan die Aiat Toornen zgn riui den roorgaacbreren atampel 7 60 l n 4 4 18 aOTTIIDiX l 0 8 4710 18 10 80 U M 7 95 8 8 40 18 47 7 48 8 18 8 00 0 47 SOIID A DEN H A AC Zottarmear agwaard Voarbarg DEli AAa eouoA sHage 4 7 S0 7 48 8 $S 1 46 10 11 U t7 ll M IM 144 3 40 4 01 4 S8 S SO 0 12 7 18 7 B H IO qs Voorb S ftS r r 10 17 1 41 s 4 89 8 18 9 84 Z ZegwM 0 9 lO Sfl f 1 58 4 B8 6 80 9 48 Ö 7 50 8 10 9 VJ 8 84 10 14 11 15 18 1019 88 1 87 8 46 4 48 5 88 8 64 8 U 7 84 7 49 8 88 8 64 8JM 10 89 U 6 9 4i 9 4 1Ó 44 U 4I W 48 ijo slÓs 4 15 8 15 6 55 1 88 8 88 8 04 8 81 9 9 99 10 89 U 8 11 44 ps DTÏÏCH T 8 O U D A 6 88 MS 8 49 9 10 10 16 10 38 11 88 1 8 08 J8 66 4 48 6 88 6 56 7 S6 9 07 lO OS 10 84 D T K X C H T 6 O D D A Utieehb Weardea 6 I 8 06 10 88 11 16 4 16 Oudavatec 7 7 Vf4 10 46 0000 4 94 Gouda 7JS 8 87 9 919 69 10 9 fl lO 19 111 88 8 4 P 87 6 90 6 07 7 998 98 8Vl8 5r8 80 8 17 4 88 8 05 8 55 8 10 10 17 10 86 ff 9 87 ff ff ff 7 10 ff 10 84 ff 8 45 8 84 8 94 7 18 8 48 10 41 19 88 1 91 8 08 8 6 8 08 4 7 89 8 59 11 19 11 18 Niemand mag den kieier helpen oiamand AMSTItDA H O ü D A a at 0 7 10 8 18 9 08 10 49 9 68 8 46 f ja 8 14 9a4 19 0 II 1118J8 1 11 4 4 e o U 1 A A M8TIKDAU IM 9 43 IMT lil tl P IJt 10 80 U UI UI 10 17 IM8 lUl H t Bootd der Openb TuMcbeiiMbool Ibier hesft h t plftQ opgerat met en d el cgaer IcerlÏDgen een kgkje te gMQ nemeo op de Dortitche tentoonstellingDe aaabiedmg t d de commisiie dezer tentoonstelliag is dan ook wel uolokkelgk tegen beUtiog Tan 5 ets haeft een leerling toegang Een reisje per boot Tan Gouda naar Dordrecht is boTendien bg gnnstig weder hoogst aangenaam De h er Kraisluter heeft zich na gewend tot dan heer Van der jsrden die welwillend het transport der kinderen te j ba zeer lagen prijs heelt aangeoomea Het plan bestaat Zondag 20 Juni h t nitstapje te maken Wg twgfelen niet of do leerlingen Aa oadars zallen bet Toornemen Tan den haer Kruisheer toejaichen Door enige baldadige jongens werden Woensdag op de Turfsingel naar een dame en een so aat gegooid laats enMmde werd aan het hoofd Terwoud Tegen de daders is proces verbaal opgemaakt De 7 jarige P T sloop gisterenaTond on S rveer 5 aar op het Jonkershof de aardewerk brisk biauen van da firma A Jonker ft Zn stak zonder dat het gemerkt werd zgn hand in de kleimolen met het gevolg dat die ernstig gewond werd Waarscbgnlgk aal de hand worden gaampateerd Ken 7 tal jongens waarran de oudste 13 en de jongste 6 jaar hebben door middel Tan een TiUaene sleutel zich toegang Tenchaft in een perceel in het St Anthonieklooater en daar geld en andere voorwerpen ontTreemd Tegen d schuldigen is proces Terbaat opga mudtt De N fi Ct se t van de antiliberal oandidaten in oins distnot het volgende De h er Dujmaer van Twist draagt een naam die bü da liberalen ia achting is Uaar Uwt de klank ma den naam niemand op een dwaalweg brengen want de candidaat der antiravolntionurea en katholieken is een volbloedËnyperiaan Welke aanspraken bg kan doen gelden op het Udmaatscbap der Kamer is ons eheel oabekend Hg is Ie luitenant der inanterie en als officier moge hg niet onverdianstelgk zgn een man van gezag op militair gebied is hg volstrekt niet en op politiek terrein heeft hg voor zoover wg weten zich nooit ernstig bewogen Van den neer Van Wassenaer van Gatwyck weet men dat hg de naamgenoot en erfgenaam is van wglen den oad afgevaardigde van Leiden tgdens dat district met Katwpkvereenigd was en aeU mede een korten tgd zitting in de Kamer heeft gehad Door bgzondere eigenschappen heeft lig zich overigens in het politieke leven nooit onderscheiden Zonderling m het sehgnen dat men in dit district naast den candidaat van eens Chris telgk Historische kies vereen iging ook nog een van den Christelgk Histnrischen Kiezersbond vindt De verklaring zat wel hierin te zoeken sgn dat de bond noch bg de fractie Lohman noch bg de fractie Kayper bevredi ng z gner politieke inxichten en wenscben vindt Wie nnaia genomen heeft van de politieke voordraohtea van den heer De Visser weet overigens dat hg met waardeering over de liberale Krty spreekt al plaatst ook hg zich tegenover ar Sn nu de candidatour van den heer De Glerca Dat zg kans van alagen heeft zullen lelfa ae vrienden van dezen candidaat wel niet meenen De heer De Oleroq is de apostel van de tandnationalisatio en staat overigens nader b j het socialisme dan by het radicalisme al m4 y sociaal democraten nietopééne Ign worden geplaatst Dergelgke candidataren die alleen scbgnen g esteld te zgn urn Toor een b iMel te getuigen annen slechts strekken om de stemmen te verbrokkelen Éen medewerker van het BawUUbUui beeft den oadminister en kamercandidaat f ïntervieuwd en Troeg bem o a ook wat hg d ibt van den afloop der aanstaande verkiezingen Zgn antwoord verdient wel de aandacht Hndi Ó ïüiirmAjg oHwdw I toturiui Capella HIeawarkelk Hoordnokt Md l lt 8 85 a 9 I Ot t tl Ui 11 l lt 7 f l tl 7 ♦ 81 tt 6 01 UI t T otila ZartahlUiaa Hoatkapalla 18 40 18 51 1 05 M 7 48 8 49 1X7 58 8 61 V 8 07 9 08 aH 8 18 8 08 Onda 8 80 8 87 7 65 6J1 9 07 10 19 10 67 Oiidaw 1 46 8 64 11 14 WoaidaB6 58 7 8 8 18 ll M DtaakI 8 18 7 88 8 88 8 0 8 89 10 61 11 48 0 U Ik moet u bieiop met de woorden van Beets antwoorden Ib wotkm en tienen te hum Ia boven mgn wil en raacbt Zoo ü het ook met deu verkiezingen Om t ae en wat er in de hoofden Tan de nieuwe kiezers om aM is niet mogetgk Ik beu al bigde de diagnose te kaonen stellen Om do oog de prognose op in maken daartoe verklaar ik mg onbevoegd Hoewel ik de juistheid van dit antwoord niet ontkennen kon hoopte ik door een minder rechtstreeksche vraag toch iets omtrent het onderwerp te weten te komen Ik waa e dan ook de vraag of er dau niets opmerkelgks wiu in deze verkiezingen Zeer zeker ik vind het gering aantal socialistische candidaten een eigenaardig verschgnsel De socialisten zgn zeer achteruitgegaan Oe beweging neemt blgkbaar met den dag aan krachten af Het is in ons laad een groot verschil met hetgeen in Duitschtand en mlgië geschiedt c Ën waaraan schrgtt u toe dat het socialisme bg ons zoo verzwakt is Wel in de eerste plaats aan het goedkoops br od en in de tw ede plaats aan de groote vigheid die bun gelaten wordt om honne ideeBn te verkondigen en te verspreiden Nadat de heer P zgne zienswgze hieromtrent nader bad uiteengezet en to elicbt kwamoos onderhond dat onwiU kearig van de a s verkiezingen was afgedwaald wederom hierop terug De verdeeldheid onder de liberaleo z deik zal zeker aan de ctericalen ten goede komen Oe vooraitstnvend liberalen en de ondlibe ralen Wie z ga dat toch de vooruitstrevend liberalen viel de heer P mg in de rede Wel zeide ik de liberalen die aangesloten zgn aan de Ijiberalt Uniê t wgzen liberaal Ja zji noemen zich zoo vooruitstrevend liberaal Maar dat moeten zg nog eerst beTe zeggen Ik ben vooraitstreTend is heel gemakkelgk maar dat moet Qog blgken Een echt liberaal is volgens mg iemand die Toortdorend met zgn tgd med aat hoofd en hart frisch houdt Kn nu te zeggen dat alles heb ik in mg is heel wat gezegdWat nu dis Terdeeldheid aangaat ik vind die zeer treurig maar aau wien de scbuld De IMnraté Unie heeft eea programma opgesteld dat Teel te seherp belgnd is Dit program leidt tot een orthodoxie en deze op hare beurt onwillekeurig tot hypocrisie Sr zullen in de nieuwe Tweede Kamer dan ook misschien vet personen komen die op dit programma gekozen menig kmaavais quartd beure met hao geweten zullen doorbrengen Maar hier komen wij weder aan het toekomstige en dan mo n wg naar Beet terug Dit Maastricht wordt ons uit goede bron gemeld dat het verbaal omtrent de candidaatl st Vliegen sooals dit door bet Volkndagblad rordt graven onjuist is Er Is wel nasoek wlaan naar de echtheid der handteekeningen op die Igst voorkomende ook heeft dit nsKoek in den vroegetf ochtend plaats gehad vóórdat de spoor weg beambten op re waren doch van het ter ouderteekening aanbieden van een briefje waarbji verzocht wordt de handteekening door te halen ie niets anders waar dan dat eenige onderteekenaren bevreesd voor de gevolgen me ds onderteekeniug voor ben zou kunnen hebben uit eigen bewegmg een briefje hebben geschreven waarin om doorhaling van bun handteekening Terzocht werd Hieraan kon natuurlgk geen gevolg worden gegeven N H Ct Reizigers gooien dikwgls allerlei voorwerpen nit een trein zonder te bedenken waar het gegooide beland Te Londen kreeg dezer di en de npachinist van een stilstaande locomotief een flesch geiforpen uit een voorbystoomenden trein tegen het hoofd Een agner oogen is ernstig Mschadigd en een tand werd hem uitgsstooten Twee kooplieden uit Kruiuingen hadden aan eea infanterist te Middelburg die hun mededeelde dat hg wilde deserteeren om esne hem opgelegde straf te ontgaan op diens venodc bargerkleeding verschik opdat hg daarmede zgne uniformkleeding zou kunnen verwisselen 11 11 11 18 11 81 11 81 11 48 1 il 18 88 18 88 18 88 18 88 18 4 19 88 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 8 88 1 88 U St 11 511 10 18 t Ha a lO Ot 10 15 10 87 8 01 8 18 8 86 T il 8 86 l li 10 11 6 S0 11 54 18 08 ZH wsxd devwege kw de rechUMuik te HifUalborg verocwdeaM tot I maud gevang nisstraf terwgl de officier van justitie slechts 3 dagen had geëischt In booger Tteroep vroegen zg p r brief aan het Hof te s Uravenbage dat hun toch in elk t ev geen meerdere straf zou worden of elegd an door den officier was geëiscbt waarbg zg Toorts beweerden niet geweten te hebben dat zg zich aan een strafbaar feit schuldig maakten Hat Openb Mintsterie bg bet Hof achtte evenwel die bewering ongegrond en eischte gisteren beTestiging van het vonnis De beklaagden waren niet voor den Hove verachenen Ook eisehte het Openb Min eveneens bg afwezigheid van den bekladde bevestiging van het vonnis der reehtl nk te Botterdam waarbg een 15 jarige landbouwersknecht te titellendam tot een oiaand gevangenisstraf is veroordeeld omdat hg een veldwachter die hem bekeurd had dreigde te zulten doodschieten Uitspraak over 14 d en In verband met het bericht dat de heer W Odé zoo benoemd zgn tot tweeden redacteur van den Kampioene het volgende de titel twe de redacteur bestaat niet de leiding van bet officieel orgaan is geheet in handen van den heer Fraus Netscher de heer Odé zou als hg in zgu proeftgd voldoet in dienst komen van den hoofdredacteur peraoonlgk die alleen veraatwoordetgk is Toor den inhoud van bet blad De geweldige wandelaar Viatoria vertrok tlaandag avond om 11 u 30 uit Dordrecht en kwam te s Oravenhage om 3 n 27 aan t Zieken aan Zyne gaogmakers vielen daar op een baak in t Hnygenspark neer maar Victoria die een kniertje van 175 kilometers in 27 uren en U minuten achter de knoopen had was nc stevig genoeg ter been om voor zgne vrienden een rgtuig te kunnen gaan opzoeken De 18 iarige wandelaar de reporter van de N R Ct gaf hem 7 jaren te veel beeft door elkaar 6 i kilotseter in t uur afgelegd maar tasschen Èsschen en Roosendaal gaf hg m een zetje extra door zgue stapsnelbeid tot ongeveer 7 i kilometer op te voeren Op de wielerbaan in het Bois de la Cambre te Brussel is een zonderling incident voorgevallen In den Prix de Braxellesc kwamen Morin en Protin na ieder bun serie te hebben gewonnen in de demi finale tegenover elkaar Geen van beiden nam de leiding en t ging zoo langzaam dat in de voorlaatste ronde Protin zich aan het hek vasthield Aanstonds steeg Morin van zgn machine af om te protesteeren tegen de handelwgze van zgnen t enstander en liet Prötiu alleen voortrgden Merin beweerde dat Protin moest uitgesloten worden Hoewel Protin zgne serie gewonnen had stemde hg toe te herbegiunen De twee rgders vertroklÉeo opnienw in langzamen rit Bg den uitdaag der laatste bocht was Protin op de hoogte Tan zgnen tegenstander gekomen langs d n buitenkant Hg scheen te zallen winnen toen Morin die zich Terioren zag zich oprichtte eu Protin een slag in het gelaat gaf Deze laatste glng voort en won met vgf lengten Het geval wekte zeer veel beweging onder de toeschouwers en t scheelde weioig of bet pnbliek was Morii Igf gegwi Bg Barcelona in een boerderg door een gemeenteraadslid bewoond is door het open venstdir een bom geworpen De ontplofluig heeft een paard gedood en Anige materieele schade aangericht Hoewel men hier waarscbgolgk met een persooulgke wraakoefening te doen heeft is de schrik die na de laatste aanslagen naaweIgks was bedaar in de stad en in den omtrek weer ontwaakt 8 81 4 58 4 56 5 08 r 5 0 6 11 5 10 5 86 DA 1 44 1 50 f 8 08 ff 8 14 S 08 8 89 5 40 8 10 4 10 18 87 4 60 4 57 5 04 5 10 De dichter Henri De Régnier beeft toch nog gevochten mat den dichter van de 0de6rs suaves graaf de Montesquion Féeansac Het duel heefl plaats gehad op de grenzen der gemeenten Neujllysur Seine en Levallois Perret De graaf de Montesquion werd licbt aan da hand gekwetai waarna da gefcaq w aas bat bloedbad een einde maakten Als eea bewgs Tan de verbaiMd lage veeprgzen kan gemeld worden dat door een luidbouwer op de markt te Oorinchem een fiinke kalfTaars ia Terkocht voor de rsspectab som Tan f 37 50 De patu heeft een Lat nsch vers nuakt tw verhearlgking van de nietigheid Andrew Lang beeft het voor de World van New York vertaald de Daily News en de Dailv Chronicle geven de vertaling te lezen en ziehier ia het kort bet menu dat de paus roor den dag aanprijst Eieren bard of heel zacht gekookt gebakken of als ommelet op honderderlei wgs af te wisselen huiabakken brood malaefa vleesch met boter gebraden peentjes en mlade salade vooral vruchten appelen in de eerste plaats koffie Chianti maar met water melk honing Wat de paus niet wil is bloemen aan tafel of een opzichtig tafelgerei geen wijnen behalve Chianti geen likeuren dn ook geen likeur der Reverends Pn res Bénedietus of van de RB PP Chartreux geen voorspgzen entrees geen püté de foie gras geen haas geen ortolanen noch duiven noch oesters noch kreeften Wilt gg een groenen ouderdom weet dus waarvan gg u te onthouden hebt en waarmede genoegen te nemen u den nacht van Maandag op Dinsdag werd te Beilen Drente een jeugdige landbouwerszoon door twee boerenjongens aangevallen en zoodanig met een mes aan het hoofd verwond dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen De politie arresteerde beide daders en vond een van hen in het bezit van een zakmes eea scheermes en een hamer Een sterk stokje 1 In den nacht nan Vrgdag op Zaterdag is een brutale inbraak gepleegd in het bais van den heer Bannenberg Bianen Amstel Amsterdam De inbreker kwam doQf verbreking van een glasruit en van de daarachter bevestigde blinden in het sous terrein bet huis binnen en opende daar eenige kasten Op de voorkamer etat hg eenige zilveren theelepeltjes en wat geld Bg zette daarna zgn onderzoekiogstocht tot in de slaapkamer van de dochter des huizes voort Deze jonge dame werd wakker en iemand op den vloer siende kruipen meende zg in het schemerlicht het wu ongeveer 4 nor dat t een jonger broertje wte Zg rroeg hem de radeo van zgn vrtiegtydig osgn doch ontstelde niet weinig toen zg ontwaarde niet haar broertje doch en vreemden man TOor zich te zien die plotseling oprees op haar toekwam met een mes en dreigde baar dood te steken indien a om finlp riep De kerel naar baar uitdoiden een nogjonge man achtte t evenwel nist geraden langer te blgven en Tertrok door de voordeur een oreekgzer achterlatende De politie heelt reeds eeu deel van het gestolene bg een zilversmid teruggevonden en zü hoopt ook weldra den dader in handen te Wggen Het koninklgk paleis Het Loo komt lang zamerhand weer gereed om de Koninginnen waardig te ontvangen Den tgd dien HH MM elders vertoefden heeft men zich tan nutte gemaakt om o a de vertrekken iadertgd door wülen koning Willeih III bewoond te vernieuwen en op koninklgke wgze te stoffeeren voor de jonge Koningin die deze thans zal gebruiken Ook het basse cour is geheel veranderd Al de bloemperken zgn veranderd en tot prachtige mozaïekTakken uit ebreid Gedurende de Pinksterdagen werd zoowel bet Park lüs het Paleis drak bezocht 9 67 10 88 l 18 10 04 f 10 11 10 18 § 10 87 10 54 11 80 0 9 87 10 09 9 47 f 9 14 V 10 01 0 10 07 10 89 7 68 7 68 l 0 8 18 8 88 8 0 0 17 J7 S4 41 47 5 65 10 64 7 18 9 88 9 86 9 49 10 84 I 9 46 lua 7 46 8 49 4 46 1 49 6 18 T 46 Het is van belang er op te wgzen dat elke Voorzitter van een stembnreau volgens art 90 der Kieswet Terplicht is DinsdaguTond 15A Juni terstond nadat alle bg zgn bureau inge komen stembiljetten zgn geopend en vóórdat die verzegeld worden of proces ver baal van de stemming wotdt opgemaakt bekend te maken het getal der geldig ui ubrachte stemmen dat m hel gefaeri ea dot op der ewAdaten ie oitge MhL Op Zatwdag jl ontstond door een onbekende oonaak brano in den hooiberg van P Bikker in den Zuidplaapolder te Moordrecht Door krachtige hulp van de naastbgwonende boeren geholpen door de brandweer die spoedig ter ptaatee was mocht het gelukken de brand te rken tot den hooiberg en de woning te De schulden ia het faiUisaeraent van den spoorloos verdvitenen huismeester Tan Del gl Jacob Borst bedragen 1 279 926 76 terwgl de baten ago i 59 628 05V alzoo een tekort van f 220 298 71 Bultenlandsch Overzicht Te Athene loopt het gerucht dat de bonding van Duitschland de vredesonderhandelingen in gevaar brengt doch de correspondenten van Tiauê en Siandard in de Grieksche hoofdstad trekken de juistheid daarran in twgfel £ n de correspondent Tan de Tinui te Konstantinopel seint Onder de vertegenwoordigers Tan de bemiddelende mi endheden is geen sprake van toegeren op een der drie voorname pnnten annexatie Tan Thessalie opheffiug der capitulatiën en de bepaling der oorlogsschatting Renter s correspondent te Konatantinopel Terwacht dat de Porte ernstig weerstand zal bieden t en de Toorstellen der mt endheden betrefiende Thessaliê en dat kracbtige drak op de Porte zal moeten worden uitgeoefend om haar te dwingen tot towsTen De reden door sir Phillip Currie aang even waarom Engeland zich tegen den afstand van Thessaliê verklaart wordt in Turksche kringen gebruikt om het Uohammedaansch fanatisme op te wekken Engeland kan uiet toestaan zeide sir Phillip dat Christenea die eens ouder het juk des sultans vandaan zgn opoteuw onder Turksch bestuur zullen komen Deze opvatting wordt in Konatantinopel voorgesteld als met de bedoeling te geschieden de zaak Tan politiek op religieus gebied over te brengen Of dit den Turken heel Teel helpen zal kan worden betwgfeld De ontruiming ran Thessaliê wordt door alle mogendheden geëischt En de Ind Bstge verneemt zelfs dat de Czaar aan koning George de verzekering gegeven heeft voor die ontruiming te zullen zorg dragen liabouchere komt in de Truth in het breede temg op zijne beschuldiging dat er met de stichting van de Charterod Company en den aanslag op de Zuid Afrikaansche Bepnbliek financieele kunstgrepen gemoeid zgn Geheel afgescheiden van wat hg tegen dr Harris ingebracht maar als niet te wgzen ingetrokken heeft is dit wat Labouchere beweerd heeft en nog beweert dat bat charter der ZuidAfrikaansche Uaatschappg verkregen is door een aantal speculanten die het gebruikten om zich groote geldsommen te versohaffen door aandeelen uit te geren en die tot versobillende prgzen aan het publiek te verkoopen ofschoon er geen rechtmatige grond waa aan te nemen dat deze aandeelen een shilling in hei pond waard waren en dat de maatscnappg in haar optreden tegen de Portugeezen en tegeh Lfobengoeld meer door dia financieele drgfveereu dan doof vaderlandsliefde geleid werd Telkens en telkens heb ik er t n geprowteerd dat men het pubtiek deze aandeelen tegen hooge koersen liet koopen onder den indruk dat een koninklgk charter tot zekere hoogte een financieel toezicht van de zgde der regeering insloot Deze speculanten c zoo vervolgt Labouchere badden ar ook groot belang bg het publiek aandeelen in Transraalscha mgnen en Trustmaatschappgen te verkoopen en ik gaf als mgn meening te kennen dat de inval grootendeels bet uitvloeisel was van het feit dat de aanl ggers financieel betrokken waren zoowel iiu de Ckartered Company en de maatschappgen onder haar schild opgericht als in de Transvaalsche maatschappgeQ Om op dit punt tot eyi beslissing te komen zou het poodig z n precies uit te vinden wat de financieele belangen van de hoofdaanleggers vaa den inval in dio maatscbappgen waten en hoe de financieele toestand van die maatsehappgen was in het jaar dat de inval beraamd werd Deze inliehtin a moeten niet komen van deae of genm maar verkregen worden nit de toewgtings en oTerdracbta boeken der maatschappgen en naar balansen vooi bet jaar 1895 Ik wil gaarne mgn ongelgk bekennen als die bewgsstukken mtfn beweringen niet staren maar zoolang die bescheiden niet voor bet publiek sgn gebracht komt het mg geheet afgescheiden van de Zuid Afnkaaosche commissie niet juist vooi tez gen dat die beweringen ongegrond zgn bevonden WeokeD voor de Kiezers t leder kiezer ontrangt t n minata dne dagen róór de atamming een kaart waardoor bg opgeroepen j wordt Wie dus op de kiezaralQat roorkomt en deze kaart niet heeff ontrangen wende zich onmiddellgk tot den burgemeester zgner woonplaats i f Elk kiaser orerwege wel en informeera wie de meeat aanberelenawaardige candidaat ia op oe officieele lyst dan ui hg ongetwgleld Tanuman dat het aftredende lid Mr C J E Tminu OU abaiklui Anstaaiuii OUiKatiaa ISM I lomnnui atad loaa 1814 I Nso N Afr HaadaUv auid Anadab Tab Mij Cartilioalea Dalt MaatH happti dito Ara Hypothaakb paadbr 4 CalLMtj der Vorstaai aaad Gr Hypolhaekb aodbr Si Naderlaadache baak aaad Nad Hao lelinaKlMh dito Ü W h Pae Hyp b paadbr t Keu Uypothaekb pandbr 3 l ti Uypolliaafcb dilo 31 OoarzNa OoH Hung baak aaad Seat Hypolbarkbaak paadb 4 AnuEA Equ l hyiMlb paadb 8 Uaxw L G Pr I iaa eert t Kss Holt IJ üpoorv Mij Band Mj tot Bipl r SI 8pw aaad Nad lad SpoorwagB aaad Nad Zuid Afr Spoj aaad dilo dilo dito 19 1 dito lTAUsSpoorirl l887 8 A liob l 8 Zaïd Ital Üpiraiij A H obl i PoLKN WarMhaa Weauen aaad 4 BtsL Gr Rut Spw Hij abl 4V llaltiMhe dito aaad V fXowi dito aaad 8 Ivaag Dombr dito aaad 8 Kaïsk Cb Aiow Sp kap obl 4 dito dito oUig 4 Ahuza Csal Pao 8p Hi abl t Gkio k Nortb W pr C v aaad d to dito Win 8t I atar obl 7 neaverb Rio Gr Spoi cart v a Illiaoi antcal obl ia goud 4 Loai v kSaibviUaOart v aaad Uezioo M Spv Mij Ie byp o 6 Uiu Kanua v 4pot prat aaad N York Uutaaiok Wast aaad dito Paoa Ohio okllg 6 OragoB alif la kVp ia goud 8 Bt Paul Mina h Haait obl 7 Ua Pao Hoofdlya oblig 6 dito dito Uoo kil Is bjtp Oil CAigjiA Cao Bouth Oeit r aatid Ybk C Ballw fc Na Ie b d a ü Amsterd Osaaibui Mij aaad Rottard Tramweg Uaatt aaad NsD Stad Amatardaia aaad 8 Blad Roltsrdaai aan 8 Biuiiz Stad Antnrpao I8l7 Btad HniHsl 1188 1 Homo Thoi Hagullr GcallKB 4 OoSTSHB Slaata eeiiing 1880 I K K Ooat D Cr 1880 8 Sri js BUd Madrid 9 IS88 Nsa Var Bei Hvp Bpc bl oort Vs I0 4 4 844 as8 lOO s iO l loov oo 144 10 7 IWI 74 ♦ V lOD 101 107 M V 100 I4V 141 79 lOlV V UO a ISH i 10 lOOt lOll ll l 19 108 70 aaa iwt bareu mag h n naar iga candidaat rragan Alleaa liuamalgk hnlpbafaoerenden mogen zich mtt verlof vn dom coorritftr doar een aadir doen bgataan Wie zich rergiat mag éénmaal een ander biljet rrageo mita bg het eorate tan den rooraitter tarnggeeft Het ia gewenaeht dat er zoo mogelgk op 15 Juni toezielft gehouden wordt opalleateubnrean a Vooral in sommiga buitengemeentengaat het zoo hniselgk toe dat er met de wetmiaachian de hand wordt gelicht Ook bg deopening lette men er op dat geen briefjesgeldig zgn waar namen anders dan door Kwartmaking ran één blokje De atembureao s mogengeen andere aanwgzing toelaten 84 9 V Dea aronds 15 Jajti kan misschien de nitalag nog bekend mo daar ieder bureau dadelgk de busaen opant en de uitgebrachte stemmen noteert Per telegraaf kunden de roorloopige opgaren naar Gouda gezonden worden waar hat hoofdbureaD rolgeaa de wet orengens eerat Woensdag ten 9 uur den uitslag kan opmaken dau moeten alle processen rerbaal en alle bifjatten daar bezorgd zgn Komt onze candidaat in herstemming dan is bat zaak dadelgk weer aan het werk te gaan want de harstemming rolgt reeds na een dag o 9 Vrgdag 25 dezer 47 1 0 100 10 io Vi 108 108 11IV lIlVs 31 110 De BURGEMEESTER der gemeente ionda Gezien ari 55 der Eieswet Brengt teropenbarebennia datop DINSDAG deu 15n JUNI aanstaande tuaacben dea roormiddags acht en des namiddags vgf uur de stemming zal geschieden ter rerrnlling ran eens plaata in de Tweede Kamer der Staten ÓeneriaL waarroor als Candidaten zgn geateld Ur C J E GRAAF VAN BULAND D DK CLERCg L F DUUMAKR VAN TWIST P VANDEU HOOG J T DE VmSEIl en U i E Baron ran WAStiKNAAR ran MV V Onlvanjyen Nieuwe Dujiiiien HnndiHihocnen FronU Boordeu en Manchetten A TUI OS Al Elsiwag E 73 78a ÖOÜDA TeleplM m m ai ADVERTEMrTÏÉN BIJ WIELHM DEL Üparkkook filadialor lankeelityle Toreadoren MEHCIJUY RIJWIEX EN Grooto aorteering ÜNDKRDEELBN Hepareeren BmaUUeren en f ernlkkatem Hoeren en Dames Rij wielen nn t 110 ei t 115 af J C DE RUITER Bondi rUwlelhenleller Ie Klai KOttïK TIENDEWEG N 10 GÜODA CATWlTCK Sa herinnert aan den inhoud ran art 123 tu het Wetboek ran Stratrecht luidende Ug dia opzettely zich voor een ander uitgerende aan eeoe krachtens wettelgk voorschrift aitgaaehreven verkiezing deelneemt wordt geatraft mat gevaageniaatraf van ten hoogate aan jaar GOUDA dan 10 Juni 1897 De Burgsmeeater voornoemd U L MARTENS Beurs van tmsterdam loiltn 88 V M Vrkn V 8 104 85 8I 817 7i 4 Il O 1057 8 V 81 10 JUNI irsi aai si D Can Neii W S i dilo dito dilo II dito dito dito SHollOiB Oal Oeuill l88lIS t IrtMM Inielir vlnft 1891 91 S OoSTaii OI l in papier 1868 O dito in zilver 18S8 tt PowroOAL UbL met ooupon 3 dito tiolcet 8 RcsUXD OU HiDoatil 18 4 i dito jflcona 18S0 4 il dito bü Rolli 188 t dito bij H ipelS8 0 4 dttaingoud leen 1883 9 dito dito dito 1884 i Srun Pup I aohuld 1881 4 Tcanu Oept Cjiiv ieaa 1890 4 Ore laaoiag Mrie D Oac la mag wrie 0 ZvnAra Hip v obl 18 I Uznco UU Duit Bah 18 0 S Schoen en Laarven iUaguaijn DE ROODE LAA RS vrootste voorraad Heereiy Dames en Binder SCHOENWERK M Mite ti geiyke taarten en mwietten aU BrmtnleMef peeren Jachtschoenen Rig 8choenen eü Linnenschocnen Zwart en Bruin Dames Knooplaatzen Knoopschoencn Rijgschoenen en fiièmschoenen alles extra fijn Mruinleder Groote keoze KINDERSCHOENEN W Koopt iiw Schoenen in De Eoode Laars LAAGSTE PRIJZEN EXTRA KWALITEIT mnherelend J van Zonneveld m