Goudsche Courant, maandag 14 juni 1897

36ste Jaargang Maandag 14 Juni 189X No 7395 rnmim courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN wordenjgeplaatst ra 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tJroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OPENBARE YSRROOPING te GOUDA ten Oferstoan van den Notaris ü C PORTtlIJN DROOOLBE KJI op DINSDAG 15 JUNI 1897 des morgens te O oren aan het Lokaal Wijk K 2Ü2 aan de Peperêtraai van EEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL waaronder eeu solide Urandkaêt rooits gewerkt GOOD en ZILVER en eenige nieuwe Manufacturen Daags te voren op de gewone uren te Kien Een ieder wordt gratis de kans aaogeboden cadeau te krggen EEir RIJWIEL of 6en prachtig Nickel Toig en Gereedschappen Toor den Laadbonw EENMAIiHlGHINi oi Gereedschappen voor den Landbouw Zoo men US Ct besteed aan TABAK SIGAREN SIGARETTEN PIJPEN THEE CACAO of LUCIFERS fietzg afzonderlgk of Tan alles wat 3 keer 10 cents besteed geeft ook recht op 1 lot bg J F HERIAN Z LANGE TIENDEWEG II No S Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De pr is van het gas is Ö cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 47i ct Onder tekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgaameters bedraagt de haar 10 cent per maand Van eene levering overgebleveii 2000 Btuks zoogenaamde Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabi ïek lampen kooktoestellen enz t n betaling van eenige centen per week in bnur bekomen LeprPaariBii DBkBiis wordm wegai b klei juUt volgens modfil uitgoToerct r adenl tot don iipotprljH tkq fl 4 7S i r ituk reolitsireeka Attn HH iiandlmawom one uitverkooht Desa OIKKG onTfimlUt iHr Ueken iljn warm aU een Pel i o iso x 3Uu oM groot idiiH bet Haard geheel bedekkaodl ilonberlR nin met bsuiutide randoii eu van S breede tTMpeu vuo i£ n Kleina worriaA Eiigclsehe Spori Dnlibel Paarden Dekens OranJ hl i gr oa 160 x lOS benaam m t A prnohtlge breeds ireepen voorEiau bieden wg weKem se or giriii e slechte door mannen vnn liet vak bemerkbare fonten k f A v Htuk aan werkelijke waai de 7 Beat llingen te aenden met dai delljk ftdruH tegen vooxuitbetAling of remhourii aan YerzendhaiH Merknar OommiUDdlt Haataohappy 6 SehHbert A Co Am w ofi N2 Vuorbnigwal 3 B wmXELAC v r KONIiNKUJKi SVooMVKKVl KtJ lil lIl BIISCHI WASWIIIKU Agentuur bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda Klinisk en Polikliniek OBSVEVHIB en arJVjÊBCoijomB roor Spreekuren dagelgki Tim IS S n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 ll nur DORDRECHT Lijnbaan JVo 11 r A CiBYt Geneiêheer DirecUvr OwKlii Brak TH A BEINKUAly ii ZOÜN De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Riesdislrict Gouda ril J e lillMFM beveelt voor de stemming op DINSDAG 16 JUNI a s voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal den kiezers dringend aan aftredend lid Bet Seatuur 1 M NOOTHOVEN s GOOB Vooratter D RniJTKB SeoretarU Tent oonstelling te Dordr echt ZOMDAG 13 JTUll Festival en optreden van het Vendel EXTRA VAAttT 2DO et de Salon Tooct ZTSSEL II Vertrek van GOUDA 8 uur s morgens van DORDRECHT 10 uur s avonds RITOUB 1 KI ƒ l SO 2e KI ƒ 1 met inbegrip Tan een Entree tooi de Tentoonstelling K arten Tan af heden verkr gbaar bj de Boekhandelaren SWARTSENBÜKG en BRINKMAN in het Hotel DE PAUWc CaK VEEOBBEST en aan het Kantoor de Stoomboot A K VAN DEK GARDEN Directeur Stoombootreederjj DE IJSELf Ondergeteekenden steunen gaarne de Candidatuur van den heer Hr C J E an Bylaodt dringend aan K VAN DEE TORREN JzN Waddingsv K VAS DER TORREN Kzs G J BIER Nieuwerktrk alIJ A J FIJAN A GELDERBLOM H G HOLSTEIJN A VAN LEERDAM A M MIJNLIEFF L F MIJNLIEFF J OÜDIJK A STODT T DB VOS A A VAN ELK Ouderkerk a IJ W HOOGENDIJK van CAPELLE Ouderkerk ajIJ G RIJKAARD en bevelen die hun Medekiezers A BERMAN Qouderah J BÜIJS Moordrecht Q DIRKZWAGEE M N DIRKZWAGER J C KETEL J A F V D MEERt KOFPELER P W MAKI D KÜGTEBEN P VRIJLANDT H ALBLAS Jb Waddingsveen G V DORT KROON A G MULLER G 8PRUIJT AzN t G SPRDIJT GzK F A VAN DEB TORREN J C VAK urn TORREN Mineraalwaterfal riek DE CASCADE LEVERT DE ZUIVERSTE LIMOI ADËS en SIROPËi tot eoneurreerende prijxen benevens SPUITWATER op Syphons en Kogelflessclien Vicloria Bronwater op heele en halve flesschen tot ibbrleksprUB Agentschap Tan het OBEEMENDIGBR NATUURLIJK KOOLZUUR Terkrflgbaar in Cylinders Tan 5 8 10 en 2 O Kilo Aanbevelend Dw Dw Dr J H h O O D E Fabriek en Blerbottelar ZEDOSTBAAT No 85 Voor de verkiezing op 15 JUNI blijft het Comité van 1894 aanbevelen het aftredende lid Mr C J E Graaf van Bylandt die getoond heeft het vertrouwen der Kiezers volkomen te verdienen te Gouda H W F BONTE Mr D N BROUWER P M MOIJTUN A ROOZEBOOM Dr H IJSSEL de SCHEPPER L EXALTO te Moordrecht A MIJNLIEFF L F zn Ouderk a IJ F MIJNLIEFF Fïn te Krimpen al IJ A TOL te Nieuwtrkerk E J VELDHÜIJZEN te Botkoap Koninklijke Machinale 1 Uu DE HONIGBLOEMc Tan H N van Schaik Co geTestigd te aOravenhaye Kepplertlraat eu asa naby de Regen teeselaan Tan Z M den KONING an BELGIË Indien gUhoeat 11 Rebrnikt de allerwege bekroonde en Vfereldberoemde Superior DruiTen Borst Honig Eitract n dZEiLiJLisrapiaiE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cl en f 1 Terkrjgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TIN MILD Veeratal B 126 te flouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bosioop B y WIJK Oudetunlrr M KOLKMAN Waidinmeen BBKROONPBWSSBBENWRffl IfiAEPELIEN HOLH S Quiiia Laroche Staalh U l n le duina Larocbe is de meest krachtige en versterkende KISAWIJN Aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsohe Geneesheerea Verkrjjgbaar in flesschen ik X 00 en 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHMA De ioadtming Tan deu rook dezer CigaretteD geeft den lyder aan Aathtn terstond Terlichiing In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bil JS eêt en Verkoudheid oplossend en verzBcktend Prys per fleschje 20 Cent Kbaëfblibk Hout HofleTeranciers Zeiêt Depot te Gouda by den Heer A H TËËPË Apotheker en bü d Apothekers en Drogisten verkrggbaar FEANSCHE ST00M7ERVEEU BN Gbemische Wasscherij TiH II OPPË HEIiaER 19 Kruiskade Motterdam OebrOTeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en yervea tui alle Ueeren eu Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n Tas pluchemantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden aaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzQ gestoomd of gfiTertd worden nschadel k voor de gezondheid en Telgen yBtaal bewerkt Zeer nette Gesteendrukte mumsTJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BINNENLAND GOUDA 12 Jnni 1897 Bet getftt kieaen in de gemeente Gouda voor een lid van de Tweede Kamer der StotenGeaeraAl bedraagt In bet Ie Stemdistrict 864 2e T47 3e 620 Samen 2231 Ko dat Toor leden van den Gemeenteraad In het Ie Kiesdistrict 809 2a 669 3e 565 2043 Samen Ëen zwart potlood nemen DiDsdag de kiezers mee die niet willen gebroik mak n tan de atift welke aan de stemboreaox te haoner besebikkiog wordt gesteld Want zwart moet een der witte pnntjes op bet stembriefje gemaakt worden oiet blauw niet rood enkel ztrart Want anders is de nitgebraobte stem ongeldig De eade alines van art 89 der kieswet zegt uitdrokketyk dat blljetteu Tao onwaarde zyn waarop da aaDwgziog geschiedt op eene andere wyze dan ifl Toorgesohreven b art 77 waar duidelgk den kiezer wordt opgedragen een wit stipje met potlood zwart te maken Een zwart potlood dos Verder zg herinnerd dat Dinsdag a 8 de stembus reeds te aobt oren is geopend Wie dus dien dag soms op reis moet kan na gemakkelper dan vroeger vooral zgo kiezerspliebt nog vervallen Het programma der orgel bespeling io de Qroote of St Janskerk op Diaidag 15 Juni des aTonds 7 uDr door den beer J H 6 Spaanderman laidt aldna 1 Fantasie O MoIl Solt ich meinen Qott nicbt aiogen c Uso Seifert 2 Praetadium et Fnga C dor Job Seb Bach 3 Largo appassionato uit de 2de Sonate L van BeethoTen 4 R Sei Stille dem Herrnc nit bet Oratorium EliaB Solo ToorVox HamaDB Mendetssobo Bsrtholdy b Andante ia As dnr de Lange FEVILLETOK De Dochters van den Componist S8 De geneesheer kwam en sprak van horsensobnddiag Toen JohanoeB hem zijn gissiDgen had medegedeeld begaf do dokter ziob üaar de keuken en ging rechtstreeks op het sohreieade kiodermeisje af Haar handen voor haar laai weg nemende zeide bij baar met strakken ernst aanziende Ge hebt bet kind laten vallea beken het maar De zaak verhelen is haar venwaren Onder tranea en hartstochtelyko uitroepen bekende het meisje dat ze het kind naar bed had wHIbd brengen dal h t gesohreid had en goroepea dat mama moeit komen die gewoon vtas het te slapen te leggen dat het sioh onwillig bsd laten opnemen om van He trap gedragen te worden en zoo door een ongelukkig toeval naar benedon was ge vnllen i e dokter die een goedaardig man en een oude kennis van JohaDDes was en meer uitmuntte door zijn karakter dan door zijn kundigheden ging Bohoorvoetend naar de kamer terug waar het kind lag om da noodlottige tiding aan den vader te bren en naar tot Eyo verbazing nam deze het beriofat kalmer op dan h i gedacht had Ik heb alt d wel geweten zeide bg dat ik het kind verliezen zou Se geneesheer keek hem zwijgend aan begon toen Elegische Fuga D moll Otto Dienel Andantino nit het Tierde Qaartet K moll Mh Volkmpnn 7 Sonate D dnr lex Guiltnant a Allegro moderato b lJh gbe t3 c Allegro fivace Preitof No 2 5 en 7 op verzoek Gisteren avond hield de kieBvereeniging Ons Belangc io de sociteit Réanie albier een openbare vergadering waaria als spreker optrad de heer D de Clercq vao Nanspeet De voorzitter opelide de vergaderiag met de mededeeling dat de Heer de Clercq op veelvuldig verzoek voor de tweede maal albier optrad De spreker begon met den wenscb DÏt te spreken dat Manoa de sohryver van de Goadscbe Spritic ait bet Dagblad c tbans aanwezig zon zijn dan kon deze tocb nu zooveel inlichtingen verkrggen als fag verkoos en bovendien zon spr hem aantoonen dat spr zich niet aan overdrgviog bad scbnldig gemaakt bg gelegenheid van zga vorig optreden alhier De beer de Clercq toonde aan dat elk mensch een ideaal jaoet hebben waarnaar hg streeft Spr heeft zich als ideaal gesteld een maatschappg waarin alle ledeo afs gelgkgerechtigden zich bewegen en allen een menschwaardig bestaan verzekerd wordt Alle middelen moeten aangewend worden om de individnen stoffelijk en geestelgk zooveel mogetgk tot ontwikkeling te brengen Verscbilleade zeken werden nu besproken die verbetering beboeven of wier invoering door spr nuttig en noodig werden geacht De Heer Ue Clercq wilde hieibg niet uitvoerig zga ten einde een raime gelegenheid open te stellen toor wisseling van gedachten ol het stellen van Tragen BierTan werd het eerst gebroik gemaakt door den Heer C Hoogendgk Dëze verklaarde dat hg den beer de Clercq bescboawde alaeen riend Tan den werkman doch in dit opzicht wilde hg voor den spreker niet onder doen De werkman verdient dat wg zgo belangen behartigen en zga toestand verbeteren Evenwel meende de heer Hoogendgk dat wg in deze niet moeten overdrgveo dit zou demoraliseerend werken de werkman moet zich bewastbigren dat hg innerlijke kracht bezit zgn inertie moet levendig gebonden worden Bg vaststelling van maximnm arbeid wil de Heer Hoogendgk verbod van werken bniten den bepaalden arbeidstijd nit vrees dat anders de tegenwoordige werkeloosheid geen einde zal nemen Hierop antwoordt de spr dat bg er geen gevaar in ziet den werkman te brengen in een toestand waarin wg gegoeden verkeeren De werkman zal ook niet in zgn de kleine te onderzoeken en constateerde dat borst en ruggegraat zwaar gekneusd waren Het kind gilde meermalen bij zijn aanraking van pijn en toen er toebereidaelen werden gemaakt tot het aanleggen van een verband worstelde het zoo wanhopig dat de dokter het nauwelüks behandelen kon Hy sprak zijn vrees uit dat zoo het lichaampje al mooht worden ontrukt aan den dood den geest misBohien een nog erger dood te waohteti stond en het dus te wansoben ware dat het leven van het arme kind niet werd gespaard Na den verslagen ider eenige voorsohriften te hebben gegeven baloofda hij den volgenden morgen tijdig terug te komen Den gansohen langen ly densnacht bleef de arme eenzame man voor het krankbed gezeten Hfj had z ju vrouw getelegrafeerd onmiddell k over te komen maar bij daoht dat zij het kind niet meer levend zou weerzien Smart wanhoop en een soort van stille woede tegen Elisabeth vervulden hem Waarom was zg verre terwgl haar plaats hier was Vi i zg als vrouw Jegens hem was te kart gekomen dat moest zg voor haar geweteu verantwoorden maar als mopder behocirde zg ziahzolve oiet toe Wat behoefde zij haar geluk op vreemde paden te zoeken terwgl zg het hier slechts voor het grijpen had I irWare zij thuis geweest zoo dacht hg in s n bitterheid het zou Dief gebeurd zgn en hij slpeg zich met de gebalde vuist oor het voorhoofd ï lyMama mama kermde het kind Mama helplyl Eq het gleo begon opn euw en bet ru telodi i zwaaien met bet hoofdje en het alaau met de handjes het trappen met de kleine voeten eo het kermen en kreanen duurde voort uodst de arme man bgna vrgen tgd gaan arbeiden als bot minimadSloop degetgk geregeld ïs Hij zal dien tgd eer besteden voor stoffelgke en geestelgke nitspeoDing en ontwikkeling I Thans vroeg de Heer J N Both den spr ewige inlichtingen omtrent zgn plannen van landontginning en hoe hg de belangen van den middalstand dacht te bevorderen De spr antwoordde dat een nienwe onteigeningswet hoog noodig was daardoor grond kon worden geëxploiteerd door de gemeente ten behoeve van het algemeen belang Hg toonde aan dat het privaat grondbezit het algemeen belang schaadt Vervolgens werd een gedachteowiiseling ge honden tussrhen de HH J A Donker en de CiMiq over het gildeowezen Eerstgenoemde verdedigde de invoering van het middeleeawsche gildsnstelsel geregeld naar de eisohen van den tegen woord igen gd De heer de Cleeq waarsehawde hiervoor wgzende op een voorbeeld ons door Oostenrgk gegeven Ten slotte trad op de heer E Kok die een zeer sterk alkenrend oordeel uitsprak over de coöperatie c Oe heer de Clercq zette hierop uiteen wat bg met coöperatie op socialen grondslag bedoelde e tooude de voordeelen hiervan aan Met een woord van warme aanbeveliogvoor den candidaat van Ons Belangt en een woord van optrekking tot bgdrtge van een penninkskeu voor de kas der Vereeoiging sloot de Voorzitter deze zeer geanimeerde Vergadering dïcl nitmontend bezet was P S sManusc beeft zich op de Vergadering niet laten hooren hg is dus niet present geweest of bg is bekeerd Beroepen bg de Ned Horrormde Kerk te Nienwpoort de heer A Dekke oand te BergAi b ht rillen van onze lezers die zich in een irbeugen nemen wg het volgende nit een I i bbowblad over betreffende het besproeien d beHdeu Het gieten van bloem en groentebedden sobgnt een seer eenvondiga zaak en toch wordt er oneindig vele malen bg gezondigd De hoofdfoat is dat men meestal te dikwgls en te weinig op eenmaal giet Daarbg wordt dan de oppervlakte bsrocfatigd en bg de wortels der planten komt weinig of wel in t geheel geen water De bladeren der planten zien er dan na het gieten zeer goed uit maar niettegenstaande men eiken dag giet willen de planten in het geheel niet groeien Maar men kan niet alle dagen znike groote hoeveelheden water aandragen zal men denkelgk in t midden brengen waanzinnig werd van smart Mijn lieveling mgn lieveling riep hg telkens niet meer wetende wat hij deed mgn kied mijn eanig kind 1 Maar het antwoord Inidde steeds f Mama help I flHter ben ik uw papa is bg n kent ge mg dan niet fluisterde bg zich over baar heenbuigende maar het kind weerde hem wanhopig van zich af en riep om haar moeder f Uw nïoeder zeide hg zioh eeijsklaps opriohteode behaalt misschien vau avond haar grootste succes terwgl gg hier ligt te sterven Het concert was geëindigd de rgtuigen voerden de toehoorders naar huaae woningen en Elisabeth naar haar hotel Welk een avond welk een succes I Het orkest had haar met fanfares ontvangen het publiek haar begroet met bloemen en lauwerkransen elk nieuw optraden was een nieuwe triomf geweest Haar roep was haar vooraitgesneld en de vereerders van haar genie volgden van stad tot stad Zij broohten het publiek in stormachtige beweging zij verkondigden overal welk een ster er dien avond zou opgaan Zelfs de meest gespannen verwaohtiug werd niet teleurgesteld ja zij die eer geneigd waren af te breken dan op te bouwen moesten der gevierde kensteaares dan tol huuner bewondering betalen Mst bloemen en kransen overladen trad Elisabeth de kamer van baar hotel binnen Zij legde ze aUe op de tafel neer en bleef een oogeoblik in gedachteu verdiept staaa Toen ontdeed zg ziob van haar sieraden en eereteekenen eo legde ze naast de ver welkende bloemen neer Z trad voor den grooten Daarop zg dadeigk geantwoord dat zulks ook volkomen onnoodig is Wanneer bg waim droog weer elke week ééamaol werkelgk gegoten wordt zoodat het water tot de wortels doordringt is dat bgna steeds voldoende Het beste is om voor het gieten met den hark rillen te maken en daarin het water te storten die bet dan in den ondergrond brengen Men zal dan weldra de gevolgen van bet gieten knnnen waarnemen Heeft men gier ter beschikking dan voege men daarvan een weinig bg het water waarmede men begiet Ook bg droog en heet weder zal dat niet aohodon integendeel Bg uitnemendheid gevaarlgk ia bet begieten met behulp vao de sitng der w terleidiog en deze handeling moet dan ook alteen aan deskundige handen worden toevertrouwd daar bg ongeschikte en sorgeleoze besproeiing op die wgs ten gevolge van de te groote druppels de aarde veel meer gesloten wordt dan bg het gieten uit den gieter Het water met zulke groote druppels neergevallen dringt dan veel moeilgker den bodem in en er vormt zieh veel eerder een korst wat in hooge mate nadeelig is En als het eenigszins mogelgk ii moet na af loop van elk gieten van de bark gebreik gemaakt worden want dan blgft de Toohtigbeid veel langer in den bodem DoQr de rechtbank te Roermond werden 9 dezer veroordHld Io Tb Wookers burgemeester van Maasniel 2o W Neelen en 3o G Engelen beiden wethouders dier gemeente beklaagd ter zake van het wederrechtelgk vernielen of doen vernielen eener bnizenleiding dienende tot afvoer van verwerkt water der Papierfabriek aan het Gebroek waarvoor deze vergonning had van het Gemeeotebeatanr snb Io tot eene boete van f 50 subsidiair 20 dagen hechtenis en sub 2o en 3o tot eene boete van f25 of 15 dagen hechtenis De heer A Kooli dirscteor der bovengenoemde fabriek beklaagd tbu water te laten loopen over dèn openbaren weg werd vrggesproken daar de rechtbank overwoog dat dit bet gevolg was van het Tornielen der bnizenleiding Men sohrgft ons nit s Bige Op verkieziuK gebied is het hier zoo stil mogelgk althans onder de liberalen En wat men nu ec dan nog ziet of boort getuigt van groote onhandigheid Zoo bgToorbeeld belegt de kiesvereeniging de Grondwet c eene Tergadering wauin zg de bonding van haren candidaat Mr H 3 Smidt betreurt I Il dat een middel om den candidaat der rereeniging te dosn stegen toiletapiegel eu wilde de diamanten naalden uit het donkere haar nemen Met de handeu omhoog bleef zg eensklaps luisterend staan Wat was datP Een serenade Hoor welk een gejuich I Zg trad naar het venster en hief het gordgn ten halve op Daarbuiten werd haar naam genoemd met stormachtig gejubel en zg opgeroepen om op het balkon te venchgnau Het geheele plein was met menschoo bedekt en verlicht door den gloed der fakkels Er ontstond een nog luider gejuich toen zij op het balkon naar buiten trad Z droeg een sleepend gewaad van zware lichtgele zg de met bou uetlen doorwerkt en versierd met kanten Flonkerende agrafen hielden hot kleed op de sohouden bgeen op haar borst hing een snoer van parelen □ eer Het bewegelgk licht der fakkels wierp een fantastisch schgnsel over de koninkligke gestalte en het fiere bleeke gelaat ja op dit oogenblik vierde zg den hoogsten triomf van mensohelgke kunst en schoonheid Zg trad weer terug ia de eenzaamheid eu liet de gordgnen vallen Daar buiten hield het juichen aan Een oogenblik bracht Elisabeth de hand aan het voorhoofd Zg was overstelpt en lot in het diepst van haar gemoed ontroerd Daat werd aan de deur faarer kamer getikt een bediendp reikte haar een teteeram over Waarom verbleekte zij plotseling en hield zieh om niet neer te ziakeB aan een stoel vast Met bevende vingera scheurde tg het couvert open en na even het bericht gelezen te hebben zonk zg zonder een klacht te uilen op een stoel ineen riè eereoi