Goudsche Courant, maandag 14 juni 1897

4 B2 4 66 6 22 6 61 14 7 8V 7 62 8 36 8 61 9 67 10 88 1 18 6 02 J 7 6 10 04 6 09 a u 10 11 f 6 16 i lS 10 18 r 6 10 6 26 6 40 6 10 6 82 7 60 8 22 8 63 9 10 10 27 10 64 11 80 DA 1 44 2 60 3 4 4 10 4 40 6 36 IJ 7 26 8 0 9 87 10 09 1 64 4 60 27 9 47 2 01 4 67 8 34 9 64 2 08 6 04 41 10 81 2 14 8 09 4 06 4 29 6 10 6 66 8 4J 7 46 8 20 10 07 10 29 B EN H 4AG GOUDA 0 ud 80 7 S 8 16 8 36 9 20 9 27 9 64 Moordreoht 1M B 4Ü H KiGuwerkeik 7 8 8 49 OipeU f 7 48 0 68 BsHndun 7 7 B6 8 88 06 9 40 9 47 10 13 Batterdoi 4 8 6 6 7 26 8 OapoU s ot 8 08 Xieawerkcrk e u 6 11 Hoordieolit 6 81 8 10 nl 6 27 0 86 7 46 8 18 9 e 0 D D A A HBTERDAM 8 87 f 21 9 48 10 67 12 10 4 11 p 8 10 OJT 10 60 1 1 1 W echter tot de candidaatstelling Worden er meer candidaten opgegeven dan plaatsen te vervullen zgn dan beeft stemming niterlgk binnen 14 dagend plaats en de herstemming zoo noodig weder binnen 14 dagen Wij gelooven dat vele ingezetenen bet zouden toejuichen indien Burg en Weth zoowel de Blemmiog als de herstemming op korte termijnen bepaalden Houden zg zich aan de gebrnikeigke 14 dagen dan zal de eerste atemining pas op 13 Jnli da herstemming op 27 Juli plaata hebbes Voor een aantal kiezers die joiat met halfJnli vacantia krgglBn is ket van belang datalsdan ook de verkiezingen geheel zgn afgeloopen Welke gegronde reden bestaat er inderdaad om na de canuidnatatelliDg oog 14 dagen te wachten alvnrena de stembus geopend wordt Met de candidaatstelling is de voomaamBte voorbereiding geachied hae eerder dan gestemd wordt hoe beter Dit jaar ia er een bgzondere reden om de raadsverkiezingen spoedig te doen afloopen Zg volgen terstond op de Kamerverkiezingen die reeds weken leng de bergerg hebben bezig gebonden en waarvoc t de herstemmingen die vele zullep zgn erat op 25 Juni volgen Is het niet wenscheUik dat dao zoo spoedig mogeiyk de l ezerg Bcfter den rug is dat de Wg drindan er dsaffom stemdag vdon den Gvmeet 8 Juli de perst mmin op bepaald aiup uu unit ua ttaad uiterlgk op 5 Juli otrden i Men zal fzicb berinneree paaB keer melding maakten Amboukan er in het hnis vft der Goes vtti Nuters te Deltj Die kaMer zal met veetfftndei e k atl auLiqniteiten daar verkocht warden Woönsfa a B foor den heer J Sohnlman te Amer8tofSi t Uit de platen die den patalogas versierel blgl t maqr half hoé rgk ba beeldhouwwei der beroemde kamer i j hoe soi de plafon en e g beeldhoo ifde labrizeeringen I scho lsteenaiantel en boe kostbaar de prac l tige gobelmsizyn die jer de wanden versieren Hat zgn meesterwerkeik an Leyniers te Brussel 1735 Buiten het prachtige meobilair der smbonkamer worden er nog andere Uldzame en fratie antiquiteiten verkocht nl een keurige collectie oud Delftsch waaroodei een gepolychromeerd en vergald stelf waarvnn de stokken geteekend zgn Jan Van Patten en Co Voorts een ond Delftacb boiervlootje vermoedelgk Van Willem Klefljns te oordeelen naar het rgke decor een vrachten schaal van Adriaen Pgoacker een stel aardewerk van Matbaeus van den Bogaert en een paar groote schalen van Louis Victoore sauskom met het merk Joost Brouwer bgltje borden met de portretten van Willem V eo Fredrica Sophia Wilhelmiaa Priuaes van Orïinje uit de fabriek van Piccardt enz enz Onder de waaiers zgn er van zeer hooge artistieke waarde die tot de fraaiste nit het Louis XV tgdperk behooren Voor de liefhebbers van AmateU Haagseben Saksisch porselein en van Chioeesche ceramiek worden bier mede onder de nrs 66 91 de prachtigste voorwerpen aangeboden Éindelgk biedt deze prachtige collectie zeer fraaie antieke horloges doozen en bekers Dag van verkoopiug 16 Juni des nam ten 1 uur Kgkdagon 14 en 15 Juni tegen entree rasp van 50 en 25 c ten behoeve van de armen te Delft Ernstige onlniteu zgn op de tweede Pinksterdag in Hongarge voorgevallen In het geheele land zgn dien dag social iatiache vergaderingen gehouden Te Boedapest verliepen zg rnatig maar elders iu het bgzooder in de dorpen Alpar en Nadudvar ging het woeat toe De overheid slaagde er niet iu de orde te handhaven zg werd zelfs bedreigd door het gemeen De gendarmen gaven vuur veel onruststokers werden doodelgk getroffeut BIrecte Spoorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AaDgevaogcD 1 Mei TUd vas Greeowlcli 3 67 1 68 4 4 16 ROTTBRDAM 12 27 GOUDA DEN HAAO Soudi SiaMnhuiMn Moerkanelle ZootonnMr Zeginurd Vooib rg H ge O 7 80 8 80 9 17 9 24 10 14 11 16 12 16 12 98 1 87 8 46 4 49 6 26 6 64 8 11 7 34 7 49 f 82 8 64 0 84 10 89 11 16 ÏM J 42 8 42 U 40 J Ol 10 00 8 1 7 68 8 61 12 61 8 12 10 16 T 8 07 9 08 1 06 I l H 8 18 9 08 9 48 9 64 10 44 11 48 12 46 1 10 2 06 4 16 6 18 6 66 6 28 6 89 8 04 8 81 9 9 21 10 82 11 6 11 44 aHage 6 407 90 7 4S 8 85 9 48 10 1111 27 12 221 36 2 44 3 40 4 06 4 33 6 30 12 7 18 2 6t 0 28 lO ge Toorb 6 62 10 17 1 41 4 89 18 i 9 84 Z Zeg r8 10 39 1 66 4 68 80 9 48 Z6r H e l7 10 48 2 08 6 04 89 9 69 Gnuda 28 7 60 8 18 9 0810 1610 6411 67 12 602 17 8 14 4 08 4 83 6 16 60 7 48 8 23 10 10 10 88 U T B E G H T O O ü D A Ttreelil 8 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 38 11 88 1 8 08 8 16 4 48 6 86 S 7 6 Woerden 63 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 Ottdevater 7 07 8 14 10 4 4 24 Gouda 7 82 8 S7 9 21 9 62 10 69 11 10 12 111 32 3 46 4 87 6 20 6 07 7 898 28 AHSTEKDA H O O U D A 7 10 8 16 9 06 10 42 2 63 8 46 4 46 8 14 9 14 10 09 11 1118 88 U 4 4T 1 49 OOl D A ÜTBEOHT Midi 6 88 37 7 66 6 21 9 07 10 1910 67 12 00 19 63 2 90 Oud 6 46 64 11 14 2 37 WMrdea6 63 7 8 8 12 11 29 i 2 46 UüMkt 13 7 28 8 28 0 0 9 39 10 6111 46 12 81 1 26 S 08 3 17 4 36 06 66 8 26 10 17 10 86 7 10 10 84 3 84 il 94 7 18 8 43 10 41 3 60 6 08 4 7 89 8 69 11 12 11 12 Aiutaidam O 8k Chnda 10 17 10 81 11 41 T S2 t II mogelijk dat da liberalao niet soo warm gestemd züd omdat zg de beiBtemming tosacheo de Tr zioaige candidateD en die der olericalen trg zeker achten maar toch is hei jammer dat de leiders der liberale pircg niet slimmer faandelea Lateo ae zich spiegelen aan bnoQe tegenpattg Ëen rapport van dr Hope op tast ran de gezondheidscommissie te Liverpool uitgegeren boTat omtrent het gevaar Tan verbreiding der tabercalose door de melk merkffaard gecgters In 2 8 pCt Tan de onderzochte monsters melk Tan koeien nit de stad werd de taberkelbaci gevonden en nog meer dan tienmaal zooveel tot 29 1 pGt in de monsters melk die van buiten werden aaDgevoerd Voor wie de stallen kent op het land zuilen die uitkomsten niet oo erwBcht zgn zegt het rapport Atlea werkt er toe mede om de koeien tnbercnteua te maken alles wat de liekte ook onder de menscben zoo veibreidt onreinheid gebrek aan licht en lacht en rnimte In de stad was da controle veel beter Maar zekerheid kon die nooit gegeven en het rapport ia das een waarschnwing voor wie die nog noodig heeft en een ernstige waarschuwing tegen het drinken van rauwe melk AU een bewgs dat bet strand te SohereDiogen edert er hoofden z d gemaakt is toegenomen wordt gemeld dit er een zestal bommen vóór hotel Dentscfamano en Seinpost tot aan den straudmpur zgn opgetrokken ten einde voor de bariogvisBchery in gereedheid te worden gebracht iets wat de visscbers na den storm van 24 December 1894 tot dusver niet durfden te doen Biouen weinige dagen zal een begin worden gemaakt met het stellen der balustrade op den strand muur £ r zgn werkelgk zeer veel mensehan die alleen lesen om maar niet te denken Het komt er niet op aan of de zon in het Rgk van een Vorst niet ondergaat zooala de Spaansche Koningen eertgds roemden maar wat zg in hiar loop te zien krggt Ik heb altgd gevonden dat do zoogenaamd slechte menschen meevallen als men hen nader leert kennen en de goede tegenvallen Van waarzeggen kan iemand wel leren maar van waarheden zeggen niet De gesneden beelden van heiligen hebbea in de wereld meer uitgericht dan lerende heiligen Wat is het onderscheid tusschen een predikant en een dokter De predikant beschouwt den akker Gods de dokter den Godsakker Oe sehoooa vrouwen worden tegenwoordig onder de talenten van de mannen gerekend Geleerde vrouwen doen met hare boeken als met hare horloges zg dragen ze om te laten zien dat zg er een hebben hoewel het gewoonigk stilstaat en niet nanr de zon gezet is Wy leven in een tgd dat één gek veel gekken maakt maar één wgs man weinig wgzen Kenter meldt uit Weimar aan de N B Cc De Koningin der Nederlanden en de Ko ninginRegentes zgn beden van bier vertrokken om de terugreis naar het vaderland voort te zetten Hare Majesteiten worden Maandag omstreeks 4 onr op het Loo terugverwacht Onze Koninginnen begaven zich te Weimar vergezeld van den Groothertog van SakseoWeimar en den Regent Albrecbt en diens gemalin naar den Vorstelyken grafkelder en legden kransen op de lijkkist van Prinsps Sophie Daarna bracblen HH MM een bezoek san het Goetheen Schil Ier archief tpio dm O SL Bergisterenarond hield de heer J Korver een der candidaten der anti revoK in het district Den Helder voor eene vrg igoed bezette zaal te Den Helder eene politiek lezing Door een paar der aaowesigen werd h m verweten dat hg aich tegenover den heer Staalman o ndidaat had geateld Op dit verwgt antwoordde de heer Korver dat de tegenwoordige afgevaardigde zich welanti revol noemt maar veeleer tot de revolotionaireu behoort Ook bet door den heer Staslmen uitgegeven wordend blad ademt geen vredelieveoden geest daarin wordt ieder wie bet ook zg op lage maaier afgehaald en afgetuigd Onder luid romoer ging de vergadering uiteen In Fraokrgk maakt men zicb in vele kringen ernstig ongerust orer de plannen van de commissiie uit den Senaat die het wetsontwerpBereuger tegen de oozedelgktaeid in de konut uitwerkt Niet alleen de verkoop maar ook het bezitten van knust van een zekere soort wordt strafbaar gesteld en wel zulke kunst dat een aantal stukken in den Louvre en als klasiiek besohouwde literatuur verboden zullen worden De directeuren der musea en van 4e Nationale Bibliotheek zullen op deze wgse strafschuldig worden Zelfi een bezadigd ernstig blad ata de DébatBc dat eens is dat er wel iets tegen de onzedelgkheid gedaan mag worden meent dat de commissie te ver gaat De straf op het weggeven of verkoopen van een verboden werk zou zelfs totUwee jaar gevangenisstraf en tot 5000 francs oeete zijn De vereeniging van gspeosioneerde ouder officieren eo minderen van het NedertandB he leger onderstand aan militairen gepensioneerd vóór de wet van 1877 en bunoe wednweo zal here achttiende jaiiriyksche algemeeiie vergadering honden te Rotterdam op Maandag 21 Juni e k iu de salon der sociëteit Harmonie des voormiddags te 11 oren precies Tot de punten van behandeling behoort de verkiezing van twee leden in het hoofd estaur wegens periodieke aftreding van de b b J G A Prina en J J Tummera welke zich herkiesbasr stellen De algemeeae voorzitter zal eene voordracht honden over het ontstaan het doel en de werking dezer vereeniging en voorts zal besproken worden thoe in de toekomst te hau delen met die gepensioneerden vóór de vit van 1377 die tot nu weigerden als lid tot e verteniging toe te treden c Het boofdbestuur ontving van meju£ rou r W Booms te Graveobage duizend gnldra ter voldoening aan den wenach van har i vader wglen den gapeusioDeerdeo loitenai i generaal P G Booms in leven eere voorzitter van deze vereeniging Voorts werd het hoofdibestunr verrast door d ontvangst eeoer som greot f 250 van den notaris Kugpers te Breda uit een nalatenschap van iemand die onbt ènd wenscbt te blgren De groote glasblazery van Bandoox te Jumet bg Charleroi heeft haar betalingen gestaakt onder de acht honderd werklieden beerschl een beweging die ongeregeldheden doet vreezen Bewapende macht ïs er heen Een Franiche schoener die Dinsdag te Swansea binnenviel rapporteeert dat hg bg Kaap Lizard twee groote schepen tegen elkaar beeft zien vareu Men vreeat dat beiden met man en muis vergaan zgn De aandeelhouders in de Uuez Kanaal Maat sohappg hebben besloten dat aan den ingaui van het kanaal een monument voor De Lessepa zal worden opgericht De kosten zgn geschat op 250 000 frank Tot leden van deo raad van sdministratie zgn benoemd Goichard zoon an den vroegeren president Charmes lid van de Academie de afgevaardigde Gonpert Goillauve Voisin bej en baron De Caters Zooala wg hebben herinnerd heeft op Dinsdag 23 Joui de verkiezing plaata van leden van den Gemeenteraad wegens de periodieke aftreding van een derde gedeelte met September ll l 12 18 11 28 11 86 11 42 1 1 61 12 32 12 26 12 32 12 89 12 46 12 66 10 11 11 18 10 30 11 82 11 86 11 60 10 19 10 29 10 86 10 48 10 49 a 2 9 6S 11 64 12 08 9 00 9 47 10 13 6 20 7 1 a 2 1 1 10 11 De verkiezing bepaalt zich op dien dag Boitenlandsch Overzicht Het wordt loven en biedep in Kouttant oopel Als de saltan éindelgk zat toegeven aan de eiacbeo der mogendheden ao zal het zeer langzaam gaan Officieel wq jji niBts bekend gemaakt van de ooderhand4pen doch uit hetgeen door da Kogelscbe bijlen gemeld wordt blykt dat zg oogeveer dit verloop hebben Zaterdag werd een bgeenkomi het paleis Tophaue Duidelgk ej verklaarde de heer De Nelidi pacha dat de belangen van dei vrede gebiedend de geheele Thesaalië vorderen eo dat aandriogen op de inwilliging Maandag deelde Tewfik pacj gezanten mede dat de sultan dit verzoek der mogendbedei doch dat de volksstemming in tegen verzette komst plaats latiea en der de bebao eing werd tot de reis van het volgejpde ie at baproken iiQBl ibbano4 1 i kA In een l de ptip hotri li n m Parga I vol van di l ni den pre4tl liajdid voor idiogen Din dag had een nieuwe bi waarin de qoaestie der oorlogSBohatting besproken we ling van deu eiach tot pntrj Donderdag uitgesteld De kTemp f deelt omtr president Faure naar Rnslandl lede Us hj f en ffcheid im lÖoo t bij vertegen zicb te waarop di sproken zoov eel ni sdhe regeei Oe i isptannen werden hei tgdeosi h et verbigf van wglei nu tw W js ar geleden ini Frj onderhoda met Hanotauz Verlangen van den l aaar te t b twzoelien ea deed zieh liipz k qnaeatie van e o a Repul liek naai n er verdek s ei ï ifsaar na zgn bezoek Faure nacq zeide l lnï aanWjefigën verat4itm te I op rheagd i en fliget vanj het Fr L te óhtva Jden pi Wi bet ttgdstip u tt achiideo weri Voen niet ger tvireemaill had ne 3 aaarjhet met k gezegd j aË i t f f in 4 FnnvoOrtaaiSi vel rOHesu Vezigpouden Met bèd liug ze i ds Temfls pprekeu wg van de Franacbe regeering wantiin zulk een qnaeatie is de eeopgezindneid van djp opeobare machthebbenden j nog nóodiger dan in eeuige andere De vormen van de reis zalten dus als de Igd daartoe gekomen is door het Kabinet worden pnderzocht eo het parlement zal er natunrlgk in betrokken worden door een kredietaanvraag welke door een presideutieele boodacbap zou kannen worden voorafgegaan dia een nog plechtiger vorm zou geven aan deze nieuwe manifestatie van de sirmpatbie de Franschen voor een met baar bevriend eo verbonden volk Maar daarvan is voor het oogeLblik aog nieta vastgesteld noch lelfs in discussie geweest en zal het ook niet knonea zijo dan zeer kort voor den tgd waarop de reis zal schgnen te kunnen en moeten plaata hebben onder de gunatigste omatandighedeo t ïAl wat men op het oogenblik kan zeggen ia dat de reia in beginsel anogenomeo ia dat zg zal geschieden tgdena het reces der Kamers dat eerat scheen te zullen beginnen omatreeks 25 Jali maar dat thans wel niet eerder Bchgnt te zullen aanvangen dan in de eerste helft van Augustus Laat on er hg voegen dat naar het gevoelen van de regeeriog der Republiek deze reis minder nog een daad van Internationale hoffelgkheid is tegenover eeu sonvarein wiens vriendachappelgk bezoek in het hart der natie onuitwischbare herinneringen heeft nagelaten dan een nieuw middel om de banden nog nauwer aan te halen die ons aan den Russischen 80uvere n en diens volk Terbindea c 10 34 10 64 9 07 10 02 0 28 1 9 8 9 49 10 84 7 46 i 9 9 i U 1I 18 7 48 Deze officieuse mededeeliogeo in uiterst voorzicbiige bewoordingen gesteld strekken blgkbaar iu de eerste plaata om de nieuwsgierigheid te bevredigen die zicb laatatelgkbg dsn Figaro in ietwat geprikkelde termen vrg sIgemetD heaft i opanburd Voorta om er DOg MDB op te wijaeo dat het meegaao vaoLóabet en Brisaon niet in de bedoeling ran den Tsaar Hgt en dat deae geheele reis een regeeringizaak i Éindelgk ia het in aitzicht stellen ran de preaideotiSete boodtchap aan de Kamera een bnitengewoon iets misscbiea een proefballon deze boodacbap zon dan konnsn atrekken om debatten orer het reiskrediet in verband met de algeme ne politiek zooreel mogeiyk af te anyden Daartoe strekt ook zeker de madedeeling aan het slot welke in andere woorden zegt Dit ia geen oleizierreiaje ran Fanre isaar hooge politieke belangen zgn er mee emoeia j De geraebten orer de rermoedelgke aftreding ran den DnitBcbeD ataatasecretftrïs Yon Marsoball ieberstein honden aan rooral omdat naar verzekerd wordt keizer Wilhelm zeer verstoord ia over Marscbaira getuigenis in bet proceaTa ich dat hg genoodzaakt waa tot openlgke vervolging der politieke politie wgl hem geen ander middel restte om zich tegen haar te beveiligen De sVoaa Ztg miakt intnascben de opmerltiog dat de Keizer veel te hoog moest staan om zich aan allerlei kranteDgeBchrgf ran heï geriogste allooi te storen en dos de politiekel politie eenveodig moest afschaffen In Eugwand zegt lij mag iedereen van Victoria zeggl n wat hg go d vindt het deert haar niet t Onlvangfen Nieuwe Dassen h Handschoenen Fronts J t Boorden en ManeljetteB A vai OS lelw E 73 73o ÖCTODA f Telephoon Nlo St leursivan Ainst rdam rrkm alotkri 88 1 88 8 V S 08 il8 104 86 86 861 BBVii 6 21 SVfl 97S 4 f 98 10 Vi 1 68 67 8 Vs 21 80 31 lOBl 1 1 100 91 46 644 936 1001 BOV 100 200 l 60 iVL ISS 9 7 74 24 109 101 207 2321 100 64 64 66 B 142 99 82 76 lOlV wfc 101 99 1501 1861 10 1001 43 1087 ll l 18 103 70 1 1 80 47 IV 190 100 106 106 103 1081 USV 181 32 ssVi 110 1 ijlEUND C t Ned W 81 1 Jdito dito dlro 3 M I j dilo dilo dito 3 Ho toiB tpSl Geudl l88lif8 4 bLia Ijuolirijviug 1862 81 6 OosTSNR ObUia papier 1868 6 di iti zilver 18 88 6 1 PoETUQlL Obl m t coupon 8 dito ticket 3 j UBuro Obl Binnenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 t dilo bii Bolhs 1889 4 i dito b j Hope 18S9 90 4 dito in goud laon 186S dito dito dilo 1884 6 SfiUra Perpft schold 1881 4 Tliaiau Oepr Conr leeu 18 0 4 Geo leeuiog serie D Oeo Ie oiag serie C ZuiDAra Eip V obl 1892 6 Unico Obl Buit Sch 1890 6 VlNïzUBl Obl 4oiibep 1881 Ambteedam Obliifstieu 1895 8 EoTTEaoiM Sted leen 1894 3 Nbd N Afr HandelsT aaad Areudsb Tab Mij Certificaten DeliMaatechappij dito Am Hypotheokb pandbr 4 Colt My der Vorstenl aand s Gr Hypolhoolb pandbr S j Kederlandsobe bank aaud Kfld Kandeltaaatsob dito K W h Vm Hyp b pandbr 6 Eott Hypdheekb pandbr S i t tr Hypotheakb dito 8l i OoBTiNE Uuïl Ucng bank sind BtJBL Hypotheekbanic pandb 4 AHzaiKi Equ t bypoth pandb 6 Max L G Pr Lien oert 6 N D HoU rj 8poor Mij aand Mij tot Ëxpl r St Spw aand Ned nd Bpoortregm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlAl aapoorvrl l887 8g A Eobl 3 Znid IUl Spwmij A H obl 3 PoLaN Warsohau Weeuen aand 4 BiJBl Gr Buss Spw Mij obl 4 i Baltischo dito aaud PastowB dito aand 6 Ivang Dombr dito aaud 5 Kursk Oh AMW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahbsiki Cent Pao Sp Mij obl Chic Il North W pr 0 v aand dito dilo Wiu St Peter obl 7 Denverb Bio Gr Spni eert v a Illinois Central obl in goud 4 LonisT StNash TiHe CerLv aand Meiioo N Spw M j Ie byp o 8 Miss Kansas r 4pol pref aand N Tork Outasiok West aand dilo Pena Ohio oblig 8 Oregou Calif Is hyp in goud 6 9t Paul Minn Si Manil obl 7 Un Fac Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Is byp 0 6 OakibiCan South Cert v aand Vas C B llw liNa leh d c O Amsterd Omnibus Mij aaud Botlerd Tramweg Maats aaud Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aau 3 Blioil Btad Antwerpen lS8i 2Va Stad Brussel 1886 2 i UoHQ Tbeiss BeguUr Gcsellsch 4 OosTKHm Staatsicening ISSO S K K Oost B Cr 1880 3 SrA Stad Madrid 3 1868 Nu Ter Bes Uyp Spobl eert BnrgerlQk Stand GEBaBEN 11 Joni Sophia Pieternella ouders A de Moog en A C Kosters 12 Elizabeth Johanna ouders C A Fortuin en 3 van den Berg OVERLEDEN 10 Jnni H de Zaenw 2 j 11 T G Luiten 8 w ONDERTROUWD 11 Jnni H Knnst 26 j en M Bogtelaar 22 j D de Mol 26 j en E Hogerbrngge 23 j Uaaatreolit GEBOREN Maria ouders C donkoopen A SpekBogder Helena Maria ouders M Dnits en M Sirre Geertje ouders J Slegt en D Buitelaar ONDERTROUWD H Dekker on A Bogert J van den Berg en J Soet Jf oordreclit GEBOREN Maria onders H Boon en D Vermaat Bertus ouden R Eisman en G de Jong ONDERTROUWD J H Perk 66 j on C Vis 25 j OVERLEDEN J van der Koog wed J Poot 79 j C QènoBgelgk 13 j J Wolvers 7 m adverti ntien Ondèrgreteekende wenscht bij de a s Gemeenteraadsvei kiezing niet meer in aanraeAing te kpmen S VAN VEEÜMINGEN OEGELBESPELING in de Groote of St Janskerk op DINSDAG 15 JUNI 1897 f des aronda T uur door dcD Heer J H B SPAiNDERHl N Programma s t6Ten9 bewezen Tan toegang zjjn tegen betaling van MO Cent verkrggbaar by de Boekjiandelaara J TAH BENTÜM ZOON en by den Koster TS C3 OUr De iuBChriJving van nieuwe ieer tingen Toor den CURSUS 1897 1898 heeft plaats op Zaterdag 26 Juni e k des nam 19 4 in het Schoolgeboaw en tot dien datum na schriftelyke aanvrage by den ondergeteekende Het Eerste ToeUtiugsexamen begint voor de hoogere klassen MAANDAG 12 IULÏ voor de eerête DINSDAG 13 JULI telkens te O uur Toorm De Directeur Dr W JULIUS Gouda 8 Juni 1807 EIJ WIELHAH DËL Sparkkook Gladiator Yankee Slyle Toreador en MEROURY RIJWIELEN Groote sorteering ONDERDEELEN Hepareeren EmaiUeeren en fernikketen Heeren en Dames Rijwielen van t 110 en t 115 af J G DE RUITER BondB rijwlellierateller Ie Klas KORTE TIENDEWEG N 10 GOUDA Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN Hedeu ontvangen NIEUWE ZENDING Hunyadi Janos BITTERWATER Natuurlijk genesskraohtig Bronwater Aanbevelend i Slotemaker Co De COMMISSIE tan BIJSTAND in het beheer der STEDELIJKE GASFABMEK te Qouda zal ter uitbreiding der fabriek den 26 JUNI 1897 s namiddags 2 uur by enkele inschryving aanbesteden de Vjilgende werken in vyf afzonderlijke perceelen of deze perceelen gecombineerd F£RCEEL 1 Het maken van de helmet funderingnrerkeaen der gemetselde fundamenten TOor de uitbreiding der Stoker FERCEEL 2 Het yergrooten ea deverbouwing van deStoenkolenbergplaats i met vertrek voor de Stokers en bergplaats voor OereedBobappen PERCEEL 3 Het maken van de helmet lunderingwerkent en der gemetselde fun damenten voor o CondenRor i Scrubber en Wartler FEROEEL 4 Oe vergrooting van het Zul verhuis FERCEEL 5 Het maken van eenen steenen voet en het leveren en stellen van een yzeren hek lang 58 50 Meter Inlichtingen te verkrygen bg den GemeenteBouwmeester en op de Gasfabriek ie Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping üe Notaris J P MABLSTEDE te Bergambacht ia Toornemens op MAANDAG 14 JUNI 1807 des voormiddags ten 11 nar in de Ha bmoniec op de Markt te Üouda in het ODenbaar te verkoopen gemerkt O No 144 zeer gunstig staande eo gelegen te C3O TJ XD A aan de BOGEN op den hoek der HOOÏKADË en aan de TURFSINGELGRACHT bevattende behalve beneden ruime localiteit tot alle doeleinden geschikt ook nette BOVENWONING en afzonderiyke opgang met waterleiding en zolder met beschoten kap Grondlasten over 1897 10 98 De inventaris der tot heden daarin gedreven Smederg kan door den kooper indien hy dat verlangt worden overgenomen Te aanvaarden 1 JüLI 1897 OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTIIIJN DEOOGLEEVEK op DINSDAG 15 JUNI 1897 des morgens te O uren aan het Lokaal W jk K 252 aan de Peperatraat van EEN OOED ONDEKHOUDEN INBOEDEL vaaronder een solide Bmndkaêt voorts gewerkt GOUD en ZILVER en eenige nieuwe Manufacturen Dai s te voren op de gewone uren te zien 1 THEETUm Ingang BBVO ZEUOSTSAAT over de Bank van Leening Wst Uwinvili tegen Jicht RheoiMtiek LeDOsnmjneQ kortom AnterPainExpeller legen pqaen van at iBriei uid fg is met ket tub ma aan Ie wmden tegen mrl Aufcer PainlxpelJBr If It Koet dn steeds in ieder htii esiD AnkerPalnlxpelierT Pnj8 60 oent 7S cent i 1 25 de lla ili Vooriünden in de meeste Apothekeo en bu t Ai Si il teT t Oo tl Botteidun Te GOUDA ba A WOLFF Markt AU4k en DE LAAT en VAN SON apetheker Markt OFEKEABE TEBEOOFIl te GOUDA op WOENSDAG 23 JUNI 1897 des morgen s te elf uren in het Koffiehuis Hakiio iic aan de Markt ten overstaan van den Notaris 6 C FORTUIJN OBOOGLEEVBR van 16 Huizen en Erven allen staande en liggende te Q 0 a d a en van Waterleiding voorzien en wel No 1 en ruim ingericht HUIS ERF en TUIN in de Keizerstraat Wflk K No 123 groot 1 Are 93 Centiaren waarin sedert onheugelijke jaren een goed beklante Melknsring gedreven wordt Verhuurd by de week voor 3 No 2 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat Wyk K No 129 Verhuurd bg de week voor 1 No 3 Een HUIS en ERF en GROND in de Komflnsteeg Wyk K No 45 Verhuurd by de week voor 1 60 No 4 tot 13 Tien naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND aan don Groeneweg Wyk L Nos 193 tot 202 Verhuurd by de week en wel Nos 193 tot 196 elk voor ƒ 1 60 en Nos 197 tot 202 elk voor 1 50 No 14 Een HUIS en ERF waarin FMBOUSMISG in de Molenwerf Wyk B No 31 Te aanvaarden 1 Jnli 1897 No 15 Een HUIS en ERF naast het ïorige perceel Wyk B No 31o Te aanvaarden 1 Jali 1897 En No 16 Een HUIS en ERF en GROND in de Boomgaardstraat Wyk B R No 18 Verhuurd by de week voor 1 25 De perceelen zyn ie bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DBOOGLEËVER te Oouda Mej J NAÜTA Stads Verloskundig e Spieringstraat F 24 ► KdMINKIJJlil Sr ivivi Kvi RU n in mis iii w ssniKRi T Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda Kliniek en Polikliniek OBSTiSTHIK en aVItMBCOMiOGMB voor Spreekuren dagelyks van 13 H n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CiBVLi Geneetheer ÏHrecUur Het teste onsctiidelirksts tii ÉSk maklcelykste poetsmlddel voor Heere f mlifu ea vooral dames en KindertclUMDWcrlc IMU 19 de Appretuur van C M MIIIKr fc Cc CWr Berll Beuth Str I4 I enletla acd f Lt op naam en fabrieksmerk V rtrygkur ly Haws tVInkatleri tn lahoiHwwk filwilwlsa Ireierifa m i fl H raal D pot by W avlimuii Arehsa