Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1897

iVo 7296 Dinsdag 15 Juni 1897 36ste Jaargang Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlflke Nomiöers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN wordenjgeplaatst tm 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verlcrygbaar bjj M PEETEBS Jz N3 Als bewijs van eohtlieid iacachet en kurk steeda voo u I E n A u ön van den naam der Firma ll l r i p HOPPE Lijders aan Dauw ofHaarworm drooge Tochtige Sehnbbendaawworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrage lykUastig ajeuken der huMt aleook elke aodeni huidziekte wordt onder waarborg genezen Itelfa hy hen die door niemand genezen konden worden door I r Hebra Mechtentod Onsehadeiyk Gebruik Vitwendiff Prys zea galden Ned Gt tegen ToornitbeUling ook postzegels waarop toezending Toigt Trg Tan port en inkomende rechten Yerkr gbaai by de St Marien Drogerie Dan ig Dnitschland De Centrale Liljerale lüesvereemgiiig in het Kiesdistrict Gouda beveelt voor de stemming op DINSDAG 15 JUNI a s voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal den kiezers dringend aan rUllillMFÏiBÏMin aftredend lid litt Bestuur J M NOOTHOVEN tas GOOR Vooraiter D EUIJTER Secretaris De Vooruitstrevende Kiesvereeniging te Boitkoop en de Liberale Kiesvereeniging Bubgebplicht voor Krimpen aid Lek en Omstreken hebben tot Gandidaat voor het Lidmaatschap van de 2e KAMER der STATEN GENERAAL in het KiesdistMct Qmda eenparig gesteld de Heer P m DER HOOG Lid derProvinciale Staten van Zuid Holland te Krimpen aid Lék die met den meesten aandrang ien Kiezers Wordt aanbevolen Het Bestuur der Vooruitstrevende Kiesvereeniging te Boskoop P KOSTER Mz Ie Voorzitter C B TA NES 2e Vooreitter 3 W D RUIJTER Ie Secretaris J J D VINK 2e Secretaris HOOi TMAN Tï Penningmeester S D TAK MR GOOT A KROMHOUT G ROSBERGEN Dr H TA DU TAK J TAN UBE WILLIK Ai Hef Bestuur der Liberale Kiesveresnigitig voor Krimpen a d Lek i Omstreken U BOOGAERDT Bi te KrimpeB a d Lek Loco Voorzitter J HOBFLAKE te Krimpeii a d IJ el Secretaris S TAK DïB BERG te Lekkerkerk Penningmeester C J GORTER te Ouderkerk a d IJsel S MAN IN T VELD te Lekkerkerk Dringend wordt voor de stemming op 15 JUNI a s voor het Lidmaatschap van de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL voor het District Gouda den Kiezers aanbevolen de Heer D DE € LER€a Oud Lid der GemeeRteraad te Haarlem en vertrouwen dat alle Kiezers hunne stem zullen tbrengen opeen zoo n waardig Candidaat Kiezers § leunt ea stemt P DE CLERCQ Bet Bestuur der Kiesvereeniging iOtis Belangt te Gouda N A TAB DU REE Voorzitter P M TA WAAS Secretaris C TAM ARDBNNE Penningm isoat ntematm vermutmen het mmntfett U terne Tentoonstelling te Dordrecht Het Bestuur der Liberale Kiesvsreeniging ie Boskoop J GROBNEWEGEN VoorzitUr L TAK BEMMElJ Secretaris P TA PROISSEN Penningmeester Vendel ZONDAG 13 JVmi Festival en optreden van het EXTRA VAART muot ie SaloEL boct USSEIj II Vertrek van GOUDA 8 uur s morgens van DORDRECHT 10 uur s avonds RBTODR 1 KI f ISO 2e KI met inbegrip T n een Entree Tof de Tentoonetellmg K r n Tan af heden Terkrygbaar bS de Boekhandelarei SWARTBENBORG en BRINKMAN ia het Hot l DE PAUW Café VREDEBEST en jan het Kantoor de A K VAN DER GARDEN Directeor Btoombootriederj DE IJSELi Per bus 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bfl Hoendera en alle Plnimgedierte a 0 45 per fleseh Dooen met Toer ter Terdelging Tan ratten en maizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Allee met gebrniksaanw zing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abcomeeren voor Geurig en Onschadeljk ZniTerlugsTet tegen iranderigheid klierachtige aangezichts en an dere lichaams roven en wonden strakheid en steking m bij verzmringen winterhanden en voeten bij ichur t dauworm enz aiTert Tan onrein inaeot onder in en op bet Tel en haar 10 Cents per dool Huizen kunnen rich op voord elige wüae voor de relnlieid ia bonne fauurperceelsn Voor de verkiezing op 15 JUNI blijlt het Comité van 1894 aanbevelen het aftredende lid Nr C l Ë Graaf van Bylandt die getoond heeft het vertrouwen der Kiezers volkomen te verdienen te Gouda H W F BONTE Mr D N BROUWER P M MONTUN A ROOZEBOOM Dr H IJSSEL de SCHEPPER L EXALTO te Moordrecht A MIJNLIEFP L F zn Ouderk a IJ F MIJKLIEFFF zn io Krimpen ajIJ A TOL te Nieuwerkerh E J VELDHDIJZEN te Boskoop Schoen en Laar en Magu ijn DE ROODE LAA RS Grootste voorraad Heeren Dame s en Kinder SCHOENWERK fn aUe mogeiyke êoerteu en modetlen at Bruinteier Heeren Jachtschoenen Rijgschoenen en Linnenschoenen Zwart en Bruin Dames Knooplaarzen Knoopschoenen Rijgschoenen en Riemschoenen alles extra fijn Bruinleder roote keuze KlKDERSCflOEKËN Koopt uw Schoonen in De Eoode Laars LAAGSTE PRIJZEN EXTRA KWAHTE IT Manbeeetené J van Zonneveld Mineraalwaterfaliriek DE CASCADE LEVERT DE ZUIVERSTE LIMONADES en SIROPEi tot eoneurreerende prtjiten benevens SPÜITWATER op Syphons en Kogciflesschen VictoriaBronwater op heele en halve flesschen tot fabrieksprijs Agentsobap Tan het QBEKMENDIQEB NATÜOaLIJK KOOLZUUR TerkrSgbaa r in Cylinders Tan 6 8 10 en 20 Kilo AanbeTelend Dw Dw Dr J H ROODE f Fabriek en Bierbottelarl Z EDG8TBAAT No 85 tctomwdter i f de Vïctoria Bron te OberlahnstewbyEms Tafeldrank Van ieF n nkJyAe ij s derjfeóerlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 FDIEB ODDB f Sf SCHIEDAMMER GENEVEE TANDARTS E CASSITO Merkt NIGHTCAP Turfmarkt 171 uouda van 10 tot B uur kehaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Toorm iddag HOlTnAAIDEL Vergeer Sander § LeTeren Vuren Grenen Dennen en Eiken bestekh out Alle soorten Binnen en Boiteiilandflch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten AmerikaanBch Honi in aUe maten Toorhanden PHjiten Concurreerénd KATTEJ SIISGEL Q 197 Omda Dnik laa K BBINKMAlv t ZOON Aan de Kiezers Morgen Dinsdag van 8 tot 5 uur ie de stembus geopend Onze Candidaat is de heer VAN BYLANDT die gekozen wordt door het witte stipje in het vierbmtje vóór zijn naam op het Stembiljet zwart te maken rCIUIUFWlEMil is onze afgevaardigde sedert 1894 en verdient om zijne bekwaamheden en zijn degelijk karakter te worden herkozen Wie niet meegaat met de verbonden partijen van Dr Kuyper en Dr Schaepman wie goed onderwijs en geen graanrechten wil zal wijs doen reeds dadelijk op onzen Candidaat te stemmen BINNENLAND GOUDA 14 Juni 1897 Van 8 tot 5 oren zgn morgen de atembaiseu geopend Wi kÏMW i moat een kaarfc bebben t nt Taogen waarbfl hfl tot de Terkieïiog wordt opgv roepen Wie zoo n kaart niet meebrengt kan niet worden toegelaten Het il mogelgk schoon niet waarschünlp dat een kieagerechtigde door een verznioi of TergisBÏng zgn kaart niet heeft onUangeo Dan Terroege hjj zich op de secretarie liefst met een paar bekeodsn die kunnen verklaren wie hg ia Dan moet bera alsnog een kbart worden aitgereikt Van zijn kaart foorzien Terschgne meu aan het daarop aangewezen atembnrean Men stelle de kaart den voorzitter ter hand die daarvoor het stembiljet uitreikt Hoe dit er ui ziet hebbeo wg reeds ia ow blad getoond En hoe t ingevuld moet worden ook Men gaat daarmee naar een der afgeschoten leBsenaara en maakt er den candidaat zgner keoze met potlood zwart Dit ia het eenige wat men doen moet of mag Wia meer dan éen candidaat wart maakt of een naam achrgft op het biljet maakt het ongeldig Meu make dai zwart het vak voor V BYLANDT FEVILLEtOX De Dochters van den Componist 84 Maar er iraa geen miouat te verlieEen Zy richtte Bioh niet inspanaiiig op en wierp een langen met bont gevoerden mactel over baar ooacertktead Daarop giog zij da kamer van haar broeder bianeD die zich met fiBCchart over dan faestelijkea avond onderhield ealagde het telegram voor hen neer met da noorden iVt moet dadalyk met deu sneltreia weg ik heb den bediende om een rqtutg gestuurd Zoodra do vigelante voorreed verliet zij zw nBui het mat kransen en eerebl keD versierde vertrek en ging IsDgs de marmeren trappen welke zij aooeven in triomf waft opgestegen door de hel verlichte vestibnla naar buiten Met droomerigen blik staarde zij voor zioh uit het lein was nog gevuld met menacheo en een jabelkraet gtog op toen zij uit het voorhuis trad Zy zag de toortsen flikkeren da ramen der omliggande woaingen met hoofden gevuld zij EBg de bloemen liggen ouder haar venster en hooide den klank van muziek en zang maar dit alles gold eene andeie E isabeth Toen da train des anderen morgena te Leipzig stilhield was Elisabeth een der eeraten die uitsteeg Zy nam haastig een rytuig en reed in vliagenden g op door de zonnige tlrateu naar baar woning I e gordgnen varen uee gelalen en het zonlicht speelde op den gevel In de gong ontmoette zij eau Met het opgevouwen biljet verachyut men weer voor den voorzitter en toout bet met den kant waarop de atenpel staat waarna de voorzitter vergunuing geeft het in de bes te doen Werklieden moeten van hun patroons twee uur vry hebbeo om ia de gelegenheid te zyn te stemmeu Niemand verzoime na hg t aerst z n bargerplicht ongehinderd zelfatandig kan oitoefenen van zyn recht gebruik te maken Omstreeks het midden van Maart waren de graanpryzen Dantzig 100 kilo Daitache tarwe f 9 18 f 9 72 Hamburg 100 kilo Duitache tarwe f 9 48 f 9 90 Koningsbergen 100 kilo Daitaobe tarwe f 9 30 f 9 48 Frankfort 100 kilo Uoitsche tarwe f 9 60 f 9 90 Rotterdam 100 kilo binnanlandsohe iarwe f 7 25 f 7 90 Te Rotterdam wai de pr a dna ongeveer f 2 li er dan in groote Duitache bandels tedeu en dit ia gfen wonder want Duitschland heft voor elke lOO kilo ingevoerde tarwe f 2 10 aan invoerrecht De noteeriug van 29 Mei jl geeft betzelfde te zien Dantzig 100 kilo f 9 48 f 9 72 Hamburg 100 kilo f 9 60 f 9 90 KoniogBbergen 100 kilo f 9 60 Leipzig 100 kilo f 8 28 f 9 12 Groningen 100 kilo f 6 75 f 7 07 Dus weer dezelfde aaazieolijke verachillen Twae galden per 100 kilo tarwe d i ruim 2 centen op t kilo brood Want dat apreekt ala n boek de broodverbrmkei a betalen dat verachil in de graanpr zen Ten foordeeta van de landeigenaars willen twee partgeo nu ook het Nedertandaobe volk met znike graaarechten gelukkig maken Wie Dinadag a a niet het z ne doet om te zargeo dat geen antirevolDtionaire of Room Rcha Kamerleden worden gekozen die helpt aan de invoering van zulke graaareohtea mede Want krggen dia twee partijen samen de meerderheid dan zullen ze znlk een beschermend recht invoeren Zg beroemen zich er zei ven op Wie Diusdfg op een tegenatander van die twee partgen dtemt helpt dat kwaal afwenden Wie Dinadlg thuis btgft denkende wat kan mg die pcilitiek scheteoic die helpt de voorstanders der brood belasting der beneüenbeweners die haastig ia zyn kamer verdwaas toen hij I aar gewaar werd Er heerschta e u angaüge atilte Met moeite beklom zij de hooge trap haar koiceu knikten sij wa elde op haar hooggehakte salijnen schoenen ËiDuelijk stond tij voor het slaapvertrek Waarom aarzelde zij binnen te gaan ea leunla zij met het hoofd tegen de deur alsof Eij schreidd of bad F Zy richtte het neergebogen gelaat weer op en trad ds kamer in da zon drong door da jieergelatea gordynen en liutte hier au daar eau voorwerp met een zilveren straal Voor het bed znt een gestalte met den rug naar de deur Was dat Johancps zoo oud en gebogen of bedroog haar da schemering dia in het vertrek beeraobte Uit bet ledekantje drong aan zaeht gekerm tot haar door en het was der arma moeder alsof men haar op het bart aloeg Zü wist niet poe het kwam dat zy dacht aan de stille avonden roor het badje gesletan turende achter de rozeroode gordijntjes naar het eugelaDgeziohtje in zoete rust Ziy was nader Ketradeu en bleef nu ataau in smart lyke beschouwing VTas dat haar kind dat daar uader lag haar beeldschoon meisje dat E i zingend bu spelend achterliet Was dat haar Johanna dat arme schepsal e met did doodakleur op het gelaat an die lijdende oogen Een natta doek was om het voorhoofd gebonden en enkele druppels waren op het gezichtje blijven ligneu als groote tranen uit de mondhoeken vloeide bload bet uaohtkleedje eb het losse hasr was er mee bevlekt vZeg mij in Gods naam wat er gebeurd ia sprak Elisabeth zioh tot Johannes wendende die bleeiÈ en sprakeloos hg h6t bedje lat Ken zevental jongens van ongeveer 13 i 14 jarigen looftgd bebben giatereuavond op den Haaatrechtschen dgk twee meisjes aangerand en van een de horlogekettiug afgerukt en weggeworpen De politie heeft onmiddehjk deze dtuguieiea opgespoord S eie T heeft gisterenavond in het lokaal vsp het Heilslegar apeotakel gemaakt zoodat hg daaruit ia verwijderd by zgoe overbrenging beeft hg zich tegen de politie verzet en misfaaUdeld Procesverbaal is opgemaakt Naar men ona meldt zaf de beroemde Fransoha componist en organist Saint Saëns op Vr dag 18 Joni a s des avonds 7 unr in de Groote of Rt Janskerk een orgelconcert geven Wg hopen dat de heer Saint Saena hier eeu evKO tairgk gehoor zal hebben als in andere plaatsen iii eos land waar by de laatste dagen reeds optrad De ambtenaren van den post Belliogwolde bobben den eerateo Pinksterdag 3 peraonen bekeurd wegens invoer vin 27 K G kandgen 15 6 liter gediuti leerd ad 82 pCt De bekeurden warpn beruchte sinikera uit de Lethe Men meldt uitDen Baagaan de N R Ct ee knapen 8 en 9 jaar oud zgn Zaterdagmiddag bg het zwemmen in de Trekvliet nabg het Molentje verdronken De drie en zestigste vergaderiog van de geweutnlyke vereeniging Zuid Hollaud van het Nederlaudsch Onderwgzersgenootscbap werd gister te sGravenhage gehouden onder voorzitterschap van den beer C W Valken van s Gravenhage By de opening der vergadering bleken 16 afdeelingen tegenwoordig te zgn uitbrengende met het geweatelyk beetnur te zamen 91 stemmen Het verslag van den toestand en de werktaambedeo der geweatetyke vereenigiog over het jaar 1896 waarvan reeds een kort overzicht in dit blad ia medegedeeld wordt na enkele opmerkingen voor kennisgeving aangenomen De rekening en verantwoording over 96 bedragende in ontvangst i 352 70 in uitgaaf f 268 11 sluiteede met een saldo von f84 59 wordt na onderzoek goedgekeurd Het voorstel va i het bestuur om volgens art 17 van het geweitelgk reglement aan de gawestelyke commissie voor bet ondersteaninga Zg hebben het kind laten vallen antwoordde hj met onbewogen gelaat voor zioh uitziende De dokter spreekt van hersenschudding Er ia weinig hoop r O Ood I kermde de moeder en zonk als gebroken voor kat bedje neer da bonten mantel gleed van haar sohoudera Johanna Herelingl fluisterde zij Het kind dat strak voor zich had ges aard keerde het gelaat eensklaps uaar haar toe maar het auhrikte van die onverwachte verblindaude versabijning die zioh over haar heen boog met ontblooteo hals en armen en zg weerde haar toornig met beide handan af ffZiet ge niet dat het kind bang voor u is in dat kostuum zeide JoBauties koud en hard Elisabeth richtte zich op en ging wankelaud de kamer uit lu baar alaapreitrek gekomen ontdeed z zioh van haar ooncertjapoo van haar bloemttn en paarlen een diamanten naald bleef verward in haar lokken zitten en zij truk die met geweld los zoodat zij zioh het haar uitrukte Zij bad dien gansohsa schttterenden hoop van satijn en goud eo edelgesteenten minachtend onder haar voeten kunnen vertraden Het artistiek kapsel werd uit zgn kunstige bochten gescheurd en in en zwaren wrong om het hoofd gewonden Toen deed zg een eenvoudige zwarte japon aan en ging gebogen en bevend over al haar leden de trap weer af naar do ziekenkamer Nu eerst duldde het kind haar bij zich Eau flauwe glimlach gloed over de Igdende trekken eu in den strekken blik kwam eeu glans van blijde herkenning vMama flaijterde t j toen Eliubeth haar gloeiend fonds voor 1898 toe te staan eeu bgdrage van f 50 en bovendien bet tekort ad i 15 ovfr 1895 en 1896 te dekken wordt met algemeeqe stemman aangenomen Naar aatileidiog van dan bescbryvingabrief voor de algemeene vergadering van 1897 te Kampen wordt een voorste van do afdeeliog Schiedam om dö afgevaardigden naar die vergadering een imperatief mandaat te geven in zake bet al of niet voortbestaan dergewestelyke vereenigingen van het N O G verworpea met 47 stemman tegen 42 Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering worden benoemd de heeren 0 W Valken te e Gravenbaga en R J Kortmalder te Rotterdam Als plaats waar in 1898 de geneetelyke vergadering zal worden gebooden wordt aangewezen Alfen a d Rgu Tot leden in bet geweatelyk besluur tar vervanging ran de heeren H J W Hubar van Gouda eu H J Hgman van Rotterdam worden benoemd de heeren J van der 8cheok te Bodegraven en Nic Beya te Gorincbem Na de pauze ii aan het woord de h er Q J Ligthart van sGravenhage t r inleiding van het onderwerp Hst onderwgain de naamvallen verdwyne van de lagere school Spreker treedt allePeerat in een theoKftiache bescboQwing waarin bg doet uitkomen dat de naamvallen in onze taal oorspronkelyk samenstellingen zyn en geen bnigingsnitgangan de fliexie ia onze taal ia dns niets anders dan eea verbleekte samenstelling Toen de kracht van die naamvallen verloren was heeft man de behoefte gevoeld andere vormeu te hebben die de betrekking der verBchilIonde ziasdeelen nitdrokteo De naamrallBD zgn dna feitelyk in onze taal vervallen Spreker toont door tal van van voorbeelden aan dat deze theorie in voikomen overeenstemming is met de praktgk De inleiding van den heer Ligthart beeft een langdurige beraadslaging tengevolge waaraan deelnemen de heeren Gedekiog Sobrender Landsman De Ridder Prini en de Toorziiter die met het oog op bet vergevorderde nnr bet vraagpunt onbeslist het Het aangekondigde onderwefp iets over schoolreizen door den beer R J Kort iiulder van Rotterdam werd tot de volgende vergadering aangebonden De vergadering die ook bggewoond werd door den inapectenr van de tweede inspectie den heer J C Fabios werd hierna gesloten Voor en in de pauze had en expoaitie plaats van een nitgebreide collectie leermiddelen Na afloop der vergadering bood de afdeeling Weatland den bezoekers eeb rytoer aan door handje aam en kuste waarom is n heengegaan F Zy hebbflu mij van een hoogen toren geworpen eu als u er was geweest haddeil zij dit uooit durven doen Eu mama papa heeft gezegd ik moest u vragen of u nu nooit meer wagging Elisabeth knielde eensklaps voor haar man neder en greep ztjae band met eeu stomme bede om deeluaming in haar verpletterende smart maar zijn vingers lagen koud en st f in da hare en zij liet dio los om haar gelaat te bedokken Er werd aau de deur getikt eu Johannes stond op en begaf zich op het portaal toen hij terugkwam bad hij een telegram in de hand Hst bevatte de tijding van Krnst Rupert s onverwaohten dood Een kreet ontsnapte hem en Elisabeth hief luisterend het hoofd op keerde ztch langzaam om en zag hem aan Wat is fr zeide zij zich mt baar knielende houding opnobtends Het papier dat hij iu de hand hield trok op geheimziUDiga wijze hsar aand oht en nog eer hij van zijn verbazing bekomen was en het had kunnen verbergen hsd zy er een vluohtigan blik op geworpen en den korten vreeaelijken inhoud gelesen Als versteend bteef zg bij de tafel stiian en sag Johannes aan De stille vertwgfeling vau haar doodsbleek gelaat ontroerde au verzachtte zijn verbitterd gemoed Hg strekte plotsoling de armen naar haar uit en met een doiïeu kroet zonk zg bedwelmd en sprakeloos aau zijn hart U ordt vervol fd