Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1897

Het aanbod van den koning van Griekonland om een deel van zijn civiele Igat af te staan ten bate van de schatkist wintin waarde doordat Georgios niet ryk ia en een betrekkelijk geringe vergoeding krggt De meeste Earopeeache vorsten zoadeo meerkunnen mmm dan hg laten liggen Van zulke OoeKen zie i zoov i Da r IS bgvoorbe ld de keizer aHer Raseen mogelgk te hrggeo en ik maak er algemeen Aaof evaDgeD 1 Mei TUd vao Greenwtcti Zomerdienst 1897 GOUDA ROTTEKDAM 1 34 S i3 S S7 iM M t 01 il tfl Blrecte 8t oorwegverbindltogen met GOUDA 9 20 9 27 9 54 lO li 11 18 I t 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 11 80 10 09 7 60 5 86 1 58 4 4 16 6 10 rl o T T E H D A M O O 4 l s4 S Ol 1 01 1 14 11 35 11 60 18 10 89 11 64 13 08 l 7 DEN HAAS GODDA 7 46 J8 00 47 QODDA DEN BAAS Goi da ZeTeoliuiMnMoerkapeUe Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage t M 80 8 17 9 84 10 14 11 16 IS l 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 49 P SS 8 64 9 64 10 89 11 16 211 7 48 8 41 18 40 8 01 10 08 2 2 7 68 8 61 18 61 8 18 10 16 V 8 07 9 08 1 06 8 8 10 97 dl t ll 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 4i 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 8 8 04 8 81 9 9 88 10 88 11 5 11 44 Hage 6 46 7 20 7 43 8 8S 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 05 4 83 5 30 6 18 7 18 7 56 9 88 lO ng Toorb 6 68 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 Z Z gw6 10 38 1 56 4 58 6 80 9 48 Zev H 6 17 10 48 8 06 5 04 6 8 9 69 Gouda 6 88 7 60 8 13 9 03 10 1810 5411 57 18 60 8 17 8 14 4 08 4 33 6 16 6 6 50 7 48 8 83 10 10 10 38 O T B E O H T G O D D A ütreoht 8 38 J 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 5 86 6 56 7 66 Wootdeu 6 68 8 08 10 88 11 56 4 18 7 13 Oudevater 7 07 8 14 10 46 4 84 Oonda 7 83 8 87 9 81 9 58 10 6 11 10 18 111 31 8 46 4 87 6 80 6 07 7 898 18 AHaTEKDAM eOTIDA 8 15 9 06 10 48 1 58 8 45 4 46 9 14 10 09 11 1118 18 l il 4 41 1 49 8 o l D A U T E E O H T londl 6 80 8 87 7 56 8 81 07 10 19 10 61 18 00 18 68 8 80 8 17 4 38 6 06 Osd w 6 45 6 64 11 14 8 87 Woerdes5 58 7 3 8 18 11 88 8 46 UtmM 6 18 7 88 8 SS 9 0 9 3 10 6111 45 18 88 1 86 8 08 6 55 8 86 10 17 10 36 7 10 10 84 6 84 7 18 8 48 10 41 4 7 8 8 69 11 18 11 18 9 48 11 1 e O C U A A M8TEBDAU 10 67 18 10 4 11 1 8 1 18 6 15 10 17 10 85 11 41 het WflBtland irooral om de eigenaardige Westlandsche vrachtenteelt te bezichtigen Daarna getneeaBchappelyke maaltjjd m de SpasDflche vloot In 1852 Btemde Groeo van Prinaterer met de geheele reohterzgde tegen de belBatiogplft neD van deo Uberaleo mioiater Van Bosse die bet belegd kapitaal wilde belasten ea de aocyazeo op brnndatofieu eo vleeach afecbaSeo Ia 1855 itemda Elout van Soeterwoude met zgn geeatTerwaateo tegeo de afachaffiog van den broodaccgnt lo 1863 atemde Groen met zgn meeste aanhaagere tegen de afachaffiog van den accyne op brandstoffen door don liberalen miniater Bets voorgedrag n In 1865 stemden alle antir Kamerledee tegen het voentel van denieUden minister tot opheffing der piaataelgke ftccynzen In 1872 Btemden alle aatirBvolutionnaireo tegen de vooretalten Tan den liberalen miniater Blnasé tot invoering eener r kBiokomafcen belastiogi met afsrbaffing van het patentrecht en van de accynzen op zeep eo rondvleeaoh In 1381 bestreden de aDtirevotationnaireD bet voorstel van den liberalen minister Vissering tot invoering eener effoctenbelaating In 1884 temden 17 antireTolutionnairen tegen de inkomBtea belasting van den minister Grobbée In 1871 stemden alle anti revolutioonairen tegen het ontwerp van den liberalen minister JoUoa om deo werklieden vrgheid van veroeniging te veracbafifen Iq 1886 stemden alle anti revolnilonnairen tegeo het vooratel om in de grondwet te bepalen dat aan byzondere aoholen aobaidie nit de rgkakas kon worden verleend Ën drie jaar later stelde ban eigen kabinet betzelfde TOor Wg hebben reeds vroeger aan de hand van bet Hbld het bovenstaande onder de aandacht onzer lezers gebracht No men eb ter van anti revototionnaire zgde weer tracht in het bgzonder het licht te laten Tallen op de tekortkomingen der liberalen mog wg dat nog wel een herhalen en TOegeo wg doarbg wat de N R Grt c dezer dagen aohreef Do liberale parlg wil volstrekt niet poeeeren als londer amet Ook zg beeft hare fouten begaan en hare tekortkomingen gebad Maar men moet niet oitsloitend op bare rekening etellen wat in de allereerste plaata te wjiten ia geweest aan de stelselmatige oppositie die zë vond bg andere partyen De liberale party beeft moeiiyke tyden doorleefd toen zq slechts over eene kleine meerderheid in de Kamer beschikte of wel de partyen tegen elkaar opwogen en aan de overzyde maar zeer zelden iets anders dan felle tegenwerking gevonden werd Ën als men thans eischt dat de liberale party afstand zal doen zal terugtreden voor hare politieke tegenstanders dan past de vraag Maar wat wil men het volk in de plaats geven van bet liberalisme In 1888 hebben de kiezers eene proef willen nemen met bat regeeringsbeleid van andere partyen Maar de ervaring met die proef ii van dien eaid geweest dat bg de eeratTolKende etembna in 1891 de kiezers er genoeg Tan hadden en weder eene liberale meerderbeid naar het Binnenhof zonden Joist ie de behartiging van de rechtmatige belangen der kleine loydan sgn de antirero Intionnairen in hooge mate te kort geschoten Tegenwerken was telkens eo telkens hnn parool En toen zy zelven in 1888 aan het bewind kwamen hebben zy aan belofte tot afschaffing van drukkende acognzen ïo geen enkel opzicht Toldaan ofachoon Da Standaard vóór de Terkiezingen op aear aandoenlgke wgze daarOTor wist te spreken Hon miniater Godin de Beaufort was op dit gebied het voorbeeld van werkloosheid Volgens een pas veraohenen statistiek der spoorwegen io Frankrgk hebben deze thaoa 8 35 8 42 8 49 9 66 9 C6 S 58 6 08 6 11 6 19 6 85 7 86 7 88 7 89 7 46 1M 8 88 4 6 6 06 6 14 6 81 6 87 7 Qouds Moordrecht l euwerkerk Oapelle Botterdam 9 48 10 50 1 6 87 8 16 Jd 0 8 Botterdan Oapelle Mieuwerkerk Moordreoht Oonda een gezameolgke lengte Tan 40 000 kilomelsrs doBf jnist genoeg om een grooten cirkel om de aarde te spannen üe waggons achter elkander geplaatst zonden een Ign Tormen die Tan Parys tot Home loopt In het Tor g jaar yn 317 millioen reizigers Tervoerd die tezamen 402 millioen franca hebben betaald Op elke 1000 reizigers wareo 45 io d Ie k1 die gemiddeld elk 4 ff betaalden 123 2e klasie gemiddeld U fr en 832 3e klasse gem roim 1 franc Van elke lOOU franca brengt de 3e klaaae 547 frs op üe maati chappgen hebben een personeel vao bgna 250 000 personen in dienst en daarvan zgn 25 000 Trouwen Io den laatsten tgd syn de stadenteo van Oxford zeer rumoerig een gevolg van aocialisticche propagande die sedert kort in de univeraiteitBstad gemaakt wordt Een zes weken geledeo kwam het tot vechtpartgeo eo de Btodeoten vielen zelfa de politie aan Het gevolg waa dat ettelgke banner io hachtenia genomen eo beboet werden En een kreeg van den senaat het conailinm abenodi Dit heeft niet belet dat de stadeoteo telkeoa ala de socialisten weer optraden handtaateiyk daartegan in gingen Dezer dagen is opuienw een atndent deavfege voorden senaat geroepen Io de academie te Ne Tork deelde dr Taylor oolangs mede dat hem vertcbillende gevallen bekend waren vao malaria die door oiet aoders kon ontstaan zgn dan door kamerplanten De zieken leefden in een geheel koortsvrge streek en dronken zaiver wpter eo toch badden zg een geregelden aaaval van derdedaagsche koorts gekiegeo Eerat toen de bloemen en planten verwgderd waren werden zg beter Dr Tayler had daarna eens bg toinlieden geïnformeerd en bevonden dat die ook meer dan anderen malaria haddeo Bg had zelfa meermalen het plasmodiom malaria io hun bloed konneu constateeren Volgens monniken een locale overlevering hebbeo de io SaintMaveoio te Trier ongeveer een eenw geledeo teo tyde van den Franaoheo Inval al bon schatten begraven maar niemand went wanr die kostbare schat is De cStraazbarger Poat deolt mede dat een bewoner vao EIberfetd de plaats kent bet geheim is hem door zgo grootvader A ie onlangs gestorven ia onthuld De militaire administratie ia er van verwittigd want het klooater ia inmiddels io eeo kazerne veranderd en er ia bepaald dat de maa die het geifaim bezit eeo borg zat stellen en een derde van de gevondeo waarde zal ontvangen de twee andere derden zullen aan den Staat vervallen de kerkelgke sieraden zallen aan de priesters worden ternggegeveo Io het Bo3ch bg Steinhausen kanton Zag io Zwitserland ia eeni e dageo achtereen de Maagd Maria aan kinderen eo zelfa aan volwassen menscben Teracheoeo Honderden menschen nit den omtrek kwamec er heen om dat zeldzaam scbouwapel te genieten Maar toeo een paar sceptische twgfelaara de Heilige Moeder wit dichter dnrfdao nadereojberkendeo zg een bekende Zigeooerio oit de bnart die tich in eeo dweepziek hoi aU Madonna had verkleed Deze vronw werd door de politie in da gelegenheid gesteld io strikte aftondering oit haar faatastiscbe droomeu wakker te worden En toch zgn er nog vele menseben die volhooden dat bet werkelgk de Moedermaagd Weer is in de Theems eeo naakt Igk gevondeo Het was uu van een man en io ontbiodiog Het moet al maaodeo io het water zgo geweest Dit is in korten tyd het vierde naakte Igk in de Theems gevonden 11 12 18 11 88 M 11 86 V 11 42 k 1 51 18 88 9 88 10 1 10 10 8 10 48 10 4 10 18 8 84 8 50 6 0 7 51 8 96 8 61 10 15 18 85 18 88 18 89 19 46 18 55 GisterenaTond werd fo eene vergadering van leden vao da Coöperatieve broodbakkergen De Volhardiog De Hoop De Eendrachten de Vereeniging in den Haag onder leiding van deo heer G F L deo Brengom de Haas besloten tot opriobtïug eener coöperatieve vleenchhouwerg Met 1 Juli wordt de vlee chboawerü geopend terwyl daaraan I November een apekslagery verbonden zal worden De Ifideo behoeven geen entreegeld te betalen doch jaarlyks zal een galden van bet dividend worden iogefaoaden tot het fnrmeeren an aandeelen van vyf galden Staande de vergadering traden velen als lid toe Bet lidmaatschap der Vleeschhonwery is TOor ieder opengesteld By den bouw van een nieowe brog over den Rijn bg Kebl zyn eeniga ziektegevallen Toorgekomeo waarover bgzonderheden worden medegedeeld io het Berl Klin Wocbenscbrift Bet waren verlammingen bg arbeiders die onder water hadden gewerkt Zatke gevallen kwamen vroeger veel voor o a dertig jareo geleden by bet bouwen van de brog over de Miasiasippi te St Louis Sedert zyn allerlei voorzorgen genomen om bet gevaar te voorkomeo dat hierin bestaat dat de arbeiders die onder hoogea lichtdruk gewerkt hebben ala zy zich voor het verlaten van de toeetelleo niet eerat langzaam aan minderen druk geweonpn door te snelle afacheiding ran gassen io het bloed eo aodere Tochteo erostige atoriogeo kuonen verkrggeo Eeo groote yzereo kist die van onderen open is wordt io de rivier neergelaten eo het water er door inpompen van lacht uitgedreven zoodat de werklieden ruimte krygeo om het bed oit te diepeo eo de kist allengs dieper te doen zinken Op die steeds daleode kist wordt het metselwerk eaogebracbt voor de pylera Midden door dat metselwerk loopt naar de kist een yseren schacht waardoor de werklieden gaao en boveo io die achacht ia eeo ruimte die luchtdicht gealoten kan worden en vier tot zes man kan bevatten Deze blyven e oigeo tgd io die roimte waar de lucht alleogs wordt gebracht tot deozelldeo druk uls in de kist zy kunoeo dan veilig io die atmosfeer acht oren werken Na verloop van dien tyd klimmen zy weer io die ruimte waaruit men dan de zware lacht alleoga door eeo kleine opeoing Iaat ontsnappen Eerst als de lucht binnen aldu ongeveer gelgk is geworden aan de baiteolncht mogen de arheidera het toestel verlaten Meo rekeot gewoonlyk en minnut voor elkeo meter waterdruk Toen de arbeiders ziek werden haddeo zy 25 metera onder water in 2 atmosfeer drok gewerkt Zg haddeo dus 26 minuten behooren te wachten Het is echter gebleken dat zij door de gewoonte onvoorzichtig en ongeduldig geworden reeds na 7 a 8 minnten nit faun cel kwamen en daardoor de ziekte is veroorzaakt Men achrgft uit Bruaset S iS i Bl li 6 K 6 86 5 40 8 45 6 10 4 10 8 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 i 60 4 89 3 09 4 06 I IO 8 14 Amatwdame Bt aoltda 7 11 De welbekeude athleet Raymond ia op de kermia te Vilvorde te midden van muziek en fanfarea plotseling overleden De tent was stampvol en hg deed weder zyo geliefd kunstwerk het oplichten vao eeo schuit waario acht persooen waren gezeten toen hy plotaellng een zgner ribben brak en in elkaar zakte Artiaten en kameraden schoten dadelijk toe en brachteo hem weg maar hy stierf kort daarop Raymond die eeo mooi kapitaattje verdiend had zou jaiat by het eindigen vao de zomercompagne zich uit zgo vak terugtrekken eo bad reeda een koffiehoia aangekocht in bet Park te Gent die de vrge besebikkiog heeft over de iokomateo vao zyo geheele rgk Zijn civiele Igtt bedraagt twaalf millioen gulden Zyn particntier vermogen wordt op zyn minst vier maat zoo groot geachat Ook de Saltan beeft nog een aaozienlyk perfoonlyk inkomen naast de f 9 600 000 die hg uit de schatkist trekt Hg heeft op zyn minst f 24 000 000 per jaar te verteren Daarvan zoo Abdoel Hsmid een flmk leger voor eigen rekening kanuen onderbonden Ds Doitsche keizer krygt wat minder dan f 12 000 000 en heeft weinig persoonlyke inkomateo Keizer Franz Joseph ia ryker en heeft bovendien een hoogere civiele lyst Italië kan zyn vorst niet meer dan f 1 200 000 geven en daar moet nog heel wat af nm de kosten te dekken De koning van Griekenland krygt f480 000 per jaar en van Engeland Frankrijk en Bneland f 144 000 Een vermindering der civiele Igat moet voor dezen vorst wel een zwaar ofier zgn De vergoedingen die de presidenten der repabliekeo ontvangen li a lager De heer Faore krygt 600 000 fra De president der Vereenigde Staten heeft slechts een civiele van 120 000 eo de voorzitter van den Zwitaerschen Bond ootvaogt maar f 6000 per jaar Meo spreekt dikwgls vao de snelheid dertreioen in Amerika Deae heeft niets rerha zingwekkends voor deogene die de lange railsbeeft gezien die zich door de Amerikaanscbeprairies oitstrekken mglen en mglen achtereen zonder een enkele kromming Maar meer moet men Sïch verwonderen over de snelheid diarben ook weet te verkrygen in bergachtigestreken te midden van ravyoen en afgronden Een voorbeeld van in zulke atreken verkregensnelheid die men alleen aantreft in de Vareenigde Staten Oaiangs werd een rgke koopman van Chicago Henry J Mayham der telegram bg zyn atei venden zoon geroepen te Denver in Colorado De afstand langa de apoorrails tassobpn deze beide steden is 1026 mglen en zelfs de snelste treinen leggeo dien afstand gewooolgk in niet minder dan 32 nren af Wat nn te doen De millionnair die too spoedig mogelgk bg zyn zoon wilde wezen huurde van de maatschappg eeu ezprea treto en hg vroeg daarbg de snelste locomotief De maatschappg oam op zich om hem naar Denver te brengen in 24 uar maar zg Terklaarde het niet eerder te kanueo doeo io aanmerking nemende de tairyke ooeffeohedeo op deo weg De trein Tertrok alleen bestaande uit een locomotief met tender en een wapgon om tien nar s piorgeos en kwam reeds den volgeoden morgen om drie uur tweeënvyfUg minnten precies zooder ongeluk in het atation te Denver aan de trein had dua maar bgna 17 oren ooodig gehad eo dua meer dao 14 nren gewoooeu Het was een onvergelgkeiyk woeste rt die ongelukkig voor niets dieDd want toen de vader in Denver aankwam vond bg zijo zoon dood Even boiten Veolo zgn door deryksambtenaren twee snikersmokkeiaars aaogehooden Een hoooer wist te ootkomeo doch ziende dat de andere medegevoerd werd wilde bg deze bevrydeo waardoor eeo worsteling ontstond en de ambtenaren geoeodzaakt waren huo vnorwapeo te gebruiken Eeu der smokkelaars werd io het hoofd eo de andere in den rog gewond beiden zyn naar het ziekenhniB verroerd Een gemakkelgk middel ter verspreiding van aangename en nuttige lectuur onder het volk wordt in de Frankfurter Zeitang aan de hand gedaan door een inzender nit Mïlnchen Hg had het van een bejaard man dien hy eens in den Bierkelder ontmoette 10 86 1 18 8 51 57 10 04 10 11 10 18 10 87 7 81 7 7 6 8 08 8 18 8 81 8 53 10 7 85 8 0 10 54 37 47 14 10 01 10 07 8 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 46 8 80 5 66 10 84 10 54 9 01 10 01 9 18 1 9 36 9 49 10 84 1 48 41 8 18 T 46 Er zyn zei het oude heertje heel wat menseben die de boeken als zy ze eens of tweemaal gelezen en een paar keer uitgeleend hebbeu ongebruikt en vergeten in de kast laten liggen Van zulke boeken zie ik zooveel fiigendom zwerrende boeken Wand rbücher TUI Ik schrjif er TOor en achter ia eenige malen als het kan Zwervend boek c Wie dit boek gelezen beeft die gere het aan e n ander die het op z n heart moet weg geren enz opdat zooveel meuBchen als mogelijk is er genot van hebben c Ën als er nog plaata is zet ik er bij Wie dit boek niet weggeeft maar het behoudt die is slechter dan een dief want hij besteelt het gezamenlyke onbemiddelde Tolk c lk heb ondervonden voegde hy er bg dat slechts zelden boeken worden gehouden dit gebeurt alleen wel eens als er illustraties of verzen in staan Verreweg de moeste doen de ronde lot zg geheel zgn stuk gelezen Het is misschien een voorbeeld dat navolging verdiend en tot dit doel deelen wg het hier mede Te Londen boorde een inbreker James Carney zicb dezer dageo veroordaeleo tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van twee boterhammen belegd met ham en oisentong Deze straf zou wel wat hoog wezen indien de delinquent dezen diefstal niet onder byzondere omstandigheden had gepleegd Bg verschafte zich naraelgk door inbraak toegang tot het zonerrerbiyf vao den markies d Ormoode in ffjde Park waar bg alvorens tot het slaan van zgo slag over te gaan zóó bekoord werd door do georen die oit de keukens van dea markies opstegen dat hg daar eerst eens een kgkja ging nemen Terwgl by aan tafel zat werd hy echter door bet kenkeopereoneel verrast en aan de politie overgeleverd Toeo da man de uitspraak van den rechter vernam riep hg woedend t Is een sobandaal anderhalf jaar voor twee oudbakken boterhammen Op het cooconrs bippique in den Haag werd ao veracbiUende zgdea verzekerd dat te Scheveningen een bloemencorso op til is dat met veel luister zal geschiede PosterUeD eo Telegrapble 128 P 82 T Bg het laatste gehouden examen voor commies zyn geslaagd voor den postdienst de suronmerairs der postergeo en telegrapble A van deo Selaari te Kampen 6 J £ ten Brink te Franeker A P F Dugnstee te Oscb H A M van Poppel te Venloo P J N Hofslag te Bilversom J S Husaem te Meppel F lieintreber toËindboven M in den Berken te Qorinohem J O Way ter te Culenborg J Eenier te Hoorn J H Parker Verboom te Ziorikzee F Schmidt te Arnhem mej A J O do Ridder te Wageningen J Slothouwer te Zaandam A Donkersloot te Vlaardingen M W Bos te Ondenboscb J C Maas te Gouda J K Smit l Smilde W Koezen te Harderwgk mej J M Ledeboer te Velp J Eben e Winschoten K E A Vries te Koog Zaandgk A H Sontendijk te Almeloo J de Wit te Weesp eo J Schoiteo te Wormerveer en voor den telegraafdienst de suronmerairs der posteryen en telegraphic C Evenblg te Zeist H B Jansen te Hoorn en G J D Degenaar te Wageningeo beide eerstgenoemden gu met ingang van 1 Juli a s benoemd tot oommies der posteryea en telegraphic 4de klasse Benoemd 16 Juni Tot Directeur van het postkantoor te Valkenswaard A Boot thans in gelgke betrekking te Oad Beyerland Verplaatst 1 Juni De klerken der postergen en tele graphic 2de klasse L J N Bruinier van het bgposten telegraaf kantoor Haarlemmerplein te Amsterdam naar Weesp en C J F Fuchs van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Haarlemmerplein te Amsterdam de klerk der postergeo en telegrapble 2de klasse J B Schenk van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgtelegraafkantoor Boompjes te Rotterdam tot en met 31 Maart 1898 16 Juni De commies der telegraphic 1ste klasse M Beena van het boofdtelegeaaflinntoor tgdelgk naar het bijpoat en telegraafkantoor Spiegelstraat te Amsterdam de commies der telegraphic 2de klasse J P ScblOaen van bet bijpost en telegraafkantoor Spiegelstraat naar het hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam de sornuraerairs derpestergen en telegraphic A van d n Eslasrt van Kampen B J E ten Brink van Franeker A P F Dnijnstee van Oach H A M van Poppel van Venloo F J N Hofslag van Hilveranm J S Hossem vao Meppel F Leinweber van Eindhoven H in den Berken van Oorinchem J G Wngstsr van Golenborg J Renter van Hoorn J H Parker Verboom van Zierikzee F Schmidt van Arnhem mej A J O de Bidder van Wageniogen J SlotfaoQwer van Zaandam A Donkersloot van Vlaardingen M W Bos van Ondenbosch J 0 Maas van Gouda W Koezen van Harderwyd mej J M Ledeboer van Velp J Enens van Winschoten K E A Vries van EoogZaandgk J de Wit vau Weesp A H Soutandgk van Almeloo en J Scholtan Tan Wormerveer naar Rotterdam ter deelneming aan een corsns in den telegraaf De verplaatsing van den commies der tele graphie 2de klasse J G Anderson van Doe ttnchem naar Tiel gaat in met 1 Augustoa a 8 Eervol ontslagen l Juni De vrouweiyke klerk der postergeu en telegrapbie 2de klasse O R Bange te Parmerend 16 Jun De commies der telegrapbie 3de klasse L C Verkerk te Arnhem BuiteDlandscb Overzicht Toen president F inre zioh gisteren naar de wedrennen te Longchampi begaf werd op 150 meter TOor het terrein een reTOlverschotin zgn riebtiog gelost door een jongen maa an 26 jaar die in de vgfde of xesde rg der toescboawera atond Niemand werd getroffen De dader werd gevangen genomen by droag wapenen bü ziob Latere berichten stellen de zaak eenigazine anders roor Zij loiden aldaa Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de aanslag weioverlegJ was Toen de president voorbg reed ontplefie een gzeren boia Alle persooen in den omtrek werden io hechtenis geoomen Op de plaats der ontploffing werd een mannest gevonden dat beleedigingen t eo den president inhield een pistool waarop gegraTeerd stonden de woorden Dood aan Felix Faare en een kleine delk waarop bedreigingen met den dood waren gegrareerd Men geloofe dat de aanslag het werk van een krankzinnige is Niemand werd gewond Tn verband met den aanslag zgn drie pejsonen gevangen genomen te weten twee broe ders Gallet zonder beroep wonende te Lerallois en een zekere Lanviu en borstelmaker van Gentilly Uit de hniezoekingen in bon woningen en uit hnn verhooreu is echter hnn scbald niet onwederlegbaar gebleken Na een laatate verhoor door den rechter van instrnctie Athaiin werden de drie verdachten tegen middernacht vrggclaten De boop dat bet jub Iee jaar voor Engeland een jaar ran vrede zon wezen is niet vervnld Eergisteren nog schreef de Standardc Lord Saliabnry heeft ons behoed voor twee oorlogen en is op dit oogenblik bezig don dreigenden derden oorlog te voorkomen Er was Viel ataatsmanschap noodig zoowel als groote bedaardheid om vreedzaam en zonder nochtans z n waardigheid te verliezen op te treden tegen de plotselinge nitbaretiog van Jiogoïsme in Amerika waardoor het einde van 1895 werd verduisterd En gedold en vastberadenbiid waren noodig om uit den pgnlykeo eo moeielgken toestand te geralcen ontstaan door den ong lnkkigen inval van dr Jameson En heden staan wg voor het bericht dat een Engetsche legermacht in Indie dicbt by de Afghaanscbe grenzen verraderlijk is overvallen en gedeeitelgk is gedood Een afdeeling van driebcnderd man die tot geleide verstrekte van den regeeriogsoommissaria Gee is by Maiza aangevallen terwgl de mamobappen rustten Diie officieren en 25 man werdao gedood eeo gelgk aantal officieren en maoBchappen gewond De Eogelxcbe troepen werden eenige myten ver door dun overmacb tigen vgand vervolgd Ia Engeland heeft dit bericht groote ont etelwnis verwekt De heer Gee regeerings comniisaaris in het district Sbirani maakte zgn gewone rondreis waarbij hg zich steeds laat vergezellen door troepen omdat de volkaatammen in bet district altooa zeer moeilgk te hestoren zgn en meer dan eena moesten worden getochtigd Die volkstammen behooren tot de Mahsod Mollioks en staan onder het bevel van Mulhh Powindab die bekeod is als een der ergste vijanden van Engeland in bet bergland langs de noordgrens van Pendjab Bg nam deel aan den aaaval op het Ëngelsche kamp by Wano in November 1894 later poogde hg nogmaals opstand te Terwekkea eo werd toen verbannen Naar Afghanistan gevUcht sohynt hy daar een troep te hebben kannen bgeenbreogen waarmede bg thans zgn plan beeft nitgevnerd Het dat van Tochi het tooaeel van de ramp ligt ten noorden van den weg van Gnmat near Gbuzni Sedert de overeenkomst tasseben Dorand an den Emir van Afghanistan ia dit dal in bezit van Engeland dat op verschillende ponten posten heeft gevestigd De opstand der Mnllicka dost natuurlgk de rrees ontstaan dat ook andere stammen zieh met hen zallen Toreenigen De aanleiding tot den aanval is niet bekend doch Mullah Po windah achgnt reeds lang een gelegenheid te hebben gezocht om de Engelschen aan te vallen Een expeditie om den rerraderlgken aanval te straffen ia onrermgdelgk zegt de Westminster Gazette c er zgn voldoende troepen io Pendjab bgeen om dit oomiddellgk teknnnen ondernemen Gisteren had te Brnssel de beraamde grooteche betooging plaats ten gnnite van de afschaffing der plaatsvervanging en ran een reorganisatie van bet leger Sen delegatie van gepeDsionneerde generaals overbanpigde den Koning een verzoekschrift Deze antwoordde bon het volgende De veiligheid en de eventoeele verdediging van het tand liggen mg te na aan het hart dan dat ik niet de invoering van deo persoonlyken dienstplicht zon wenachen Bet volk kan niet nalaten de rerdediging te regelen wanneer bet niet de speelbal der gebeurtenissen wil zyn Wg hebben nationale en internationale rerplicbtiogen en onze militaire instellingen moeten in overeenstemming zyn met die der omringende naties die eec overheerachenden invloed oefenen op de lotgevallen van Eoropa Als in de nre des gevaars het l er zou lyn sameogeateld nit minder geoefende maoacbappen dan onze boren behbeo zoa het geen ander roornitzicht hebben dan zich vergeefs op te offeren Wegens onze mindere getalsterkte moeten wy ona dea te meer toekggen op de krygskonde ïk heb nooit myn plicht verzaakt om het volk te waaracbuwen bet zal zelf over zyn toekomst heilissen De Oostenryksche regeering en haar ambtenaren tgn bezig met den vrede te herstellen en de rnst te bewaren op de manier die in Oostenrgk gebrniketgk is door het verbieden van vergaderingen bet inbestagnemen van kranten an dergelgke maatregelen De Duitache volks vergadering die te Eger zon worden gebonden is door den diatrictsoommiESaria verboden De bnrgemeester van Ege beeft zich tot deo atadbonder gewend met verzoek het verbod op te beffen maar dat zal oatnnrlgk niet baten Badt oi heeft een geheime beschikking uitgevaardigd betreffende het verscherpen van bet toezicht op politieke vergaderingen die ondanks haar geheimbeid in bet Grazer Tagbiatt en in Klagenfnrter kranten verschenen ia waarop de gemeenteraad van Graz met algemeene stemmen oen nadrnkkelytc vertong tegen die beschikking aannam De Neue Freie Presse de Ostdentsobe Rnodschan en de Arbeiterzeitung drie Weensche bladen die de beschikking en het besluit ran den raad van Graz overnamen werden in beslag genomen terwyl het Grazer Tagbiatt en andere vrg mochten nitkomen De Boheaia heeft dezer dagen hetzelfde lot ondergaan als de Weensche bladen omdat ig het besluit van de Doitschera in de vergadering te Brflnn had meegedeeld Kan men iets dommer en onnoozelera bedenken dan znlke maat regelen Het offioiënse Fremdenblatt zegt eindelgk ook eena in een onbeteekenend artikel haar oordeel over den stryd tegen de taalverordeningen Het is hoog tgd beweert het dat dienen die het pari enen tar isme niet te gronde willen Uten gaan het denkbeeld van onderlinge overeenstemming volgens non plicht ondersteunen en niet zonder slag of stoot het veld ruimeu voor degenen wie de nationale vrede in Oosteorgk veel minder waard ia dan de atryd Alle progressistiache bladen die niet ten onrechte de aandacht vestigen op da onverzoenlgkhsid telkens weer door Tsjechische bladen getoond moesten ook io hnn eigen kamp vermaningen uitdee en Ook aan den kant van de Tsjechen bestaan bestaan bezwaren offl plaats te maken voor het inzien van de noodzakelykheid van tegemoetkoming Het orgaan van de Joog Tsjechen Narodni Listy gaat no verder dan het adres ran de meerderheid door vernietiging van de centralistische staatsinrichting te prediken Het wordt tgd z t het Fremdenblatt dat de stem van t verstand ingang vindt Niets belet de partyen de regeling van de taal toestand en door de bevoegde licbamen te bewerken Maar daarbg moet eerlijk uitapraak worden gedaan Alle woede ia nu tegen de regeering gekeerd omdat de taalverordeniogen niet nit overleg met heb parlement zgn geboren Maar tot nogtoe naken de partyen nog geen aanstalten om het pad van verzoening te betreden Daartoe moet er anders gesproken worden dan op de partyvergadering te BiÜno en bg de Ooitschnatio nslen anders vooral dao in Tsjechische bladen Het artikel U eeu doidelgke nitting van de schipper politiek die Badeni graag zou willen volgen hetgeen echter door de heftigheid van den stryd tnsachen de beide nationaliteiten vrgwel onmogelyk is gemaakt Brutaal is alleen io den mond van Badeni de bewering dat niets de partgen belet de regeling ran de taaltoostanden door de bevoegde lichamen te bewerken Io een officiëns bericht in deo Dziennik Polski Poolsch Dagblad wordt gezegd dat de regeeriog er niet aan denkt den eersten stap te doeo om de Tsjechen eo Dnitschers tot bet aanknoopeo ran onderhandelingen te bewegen Ze aal de partyen het onder elkaar laten uitvechten Misschien zallen de conatitntiooeete soogenaamd libetale landeigenaars en de conservatieve landeigenaars de rol ran bemiddilaar spelen 24 Frofessorenin de Medicijnen en duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Zwitaersche Pillen van Apotheker RICHABD BBANUT een uitstekend en overtroffen laxceermiddet zgn omdat zg op zachte wgie werken zonder eenij n laat of pyu te veroorzakeni daarbg zgn j volkomen onschadelgk en goedkoop Wie dna lydt aan verstopping gebruike geen ander middel Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 Gents in de Apotheken Hoofddepot F £ VA SANTEN KOLPF Rotterdam Ontvangeen Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A van OS Ai Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou Mo 3M Beurs van Amsterdam VrknL slockrt 887 881 Vu 98 8 8 104 86V4 8B 88 86 iVii 81 687 687 7 4 m 10 B8 67 20 81 80 81 1051 96 Va 100 94 4B 644 986 100 50 100 200 UB 10 Va 977 136 997 74 84 109 1017 207 2827 100 54V 54V f 6OV4 148 99 62 767 1017 lOl i 99 IBO7 1867 10 100 43 1087a 187 108 70 z 20 477 7 190 800 108 i 106 1037 1087t 11 181V 32 S8V 110 U JUNI Hbubeund Cert Ned W S dito dito dito S dito dito dito S HoMj OW Gsudl 1881 88 iTiLlE Insohrgving 1868 81 6 OosTlNa Obl in papier 1868 6 dito iu ïilver 1868 6 FoRTUQi L Obt met oonpOD 3 dito ticket 8 BusLAND Obl Binnenl lSt4 4 dito Gecou 1880 4 dito bii Bothi 1889 4 dito bij Hope 1889 80 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 ScjiKJB Perpet aohuld 1881 4 ToBïlU Qopr CoQv leen 1890 4 Geo leeoing serie D Qeo Ie nieg serie O ZuidAf Esp v obl 1898 S Mbiico Obl Buit Sok 1890 6 Vbneztbia om 4oiib6p 1881 AüsTZBOiM Obliiratien 1898 8 Bol EBDjut Stpd lees 1894 8 Ken N Afr Uaudeltr aand Ariodah Tab Mij Ceitiaasteo DflIiMaatBohappij dito Aro Hypotheekb pandbr 4 Cult Mg dor Toratonl aand Or Hypotheekb pandbr 3 ederlaDdKlle baak aaitd Ned Han lelmaatBch dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 K tt Hypotheekb pandbr S i rtr Hypotheekb dito S i OoBTKNa Uoül Hong bank aand fiuBL Hypotheekbank paodb 4 Ambbika Ëqu t hypoth pantlb 6 M lw L G Pr Lieu eert 6 Nin HoU r J 8poor Mij aand M j tot Eipl m Spir aand Neil nd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1 fi l dito lTU iBSDOor l l887 89 ABobl SZnid Ital Spirmij A H obl 8 Polen Waraohau Vteeuen saud 4 ScsL Gr Ru B Spw Mij obl BaltÏBcho dito aand Fastowa dito aand BIwang Domb dito aaud B Korsk Ch Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AlCBEiltl Cent Pac Stad Eollordam aan S BiLOlB Stad Antwerpen ISl S l Stad Bruaaol 1886 2 Hoxe Thoiaa Begullr Geaellach 4 OosTBNB Btaataleening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 BiiUli Stad Madrid 3 1868 Nbb Ter Bei Hvp Spobl oort ADVERTENTIEN Ben GEHUWD PERSOON biedt tich aan als REIZIGER goed rerkooper es overal bekend Adres aan het Bareau dezer Coaraat onder Mo 2434 IEMAND eraagt B£Zr6ireO£jr oDmBchil lig welke en waar Adrea aan het Bureau dezer Courant onder No 2435