Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1897

36ste Jaargang Woensdag t6 Juni 1807 No 7S97 De Centrale Liberale Riesvereenigiog in het Kiesdistrict GOUDA beveelt voor de slemming op DIKSDAG 15 êmi a s voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamerder StatenGeneraal den Kiezers dringend aan mmm BB E NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ya 1 6 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie öiaanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Süfti ecL©a a cL lici Het Beituur i M NOOTHqVEN van GOQR Voorzitter 1 KUIJTER Secretaris i Haifgold if 200 twet honderd gulden bsi het mgaan van eéle vrSwilUge rbmleai voor ES jaren en voor mgelBtd n bfe delkationale Mil tie met ora epua4verlot f ififrlceimen dien b hetaan LL van n verbintenis om TWüMj ÜiEN gefScheerd te worden naar 0 i i 1 llanbreiwld T V t4 GIJL I M Man 4Sde éch aan rriturUHgers m UUftepUemiigeu met on van het Kt lbniaal Werfiep6j te B dfj ffijk f i by Commandanten 1 S tii MUitieplicMlgen ol fder 4e mP f Hd verlof bï deniComiandant der plaatselflke rf Garpiioen i 1 I oijmiddeligken Ohef Jondergeteekenden iteun ii aarlle de tjlididatuur vande KoMnlcHj e JUaeMnaCe Fabriek DE HüNIGBLOEMe van H K vin Schaili Co gevesti tt te a Gravenlutge Hepplertlraat B en tg naby de BegenteMelaan van Z M den KONIMG ra BELGIË Indien gH hoest I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 7 O Ct en f 1 verkrSgbaar bfl F H A WOLPF Drogist Mtirkt Gouda B H TAN MILD Veerstal B 126 te Oouda A BÜUMAN Moordrmht C KATELAND Boatoop B V WIJK Oudewatnr M KOLKMAN Waddinxveen Mmu woril ryK jong of oui doot otua Vu 10 Hik tel ZukxpAKrh nk wolk e opeigenanrdige wy d laat tot iipArei opwakt Poor da Binryko inriohtliiK dezer spaarbank kan men wal kwfiitlSB luwerpen mft r het geld niet weSr nitnemen nlvo 1 Toaa fl 1 porto extra byoon gespaard ya daar aerit alsdan de iipnarbank zioli antoioatiBoh nu Ivr opent Naiedéte iiiwerping sluit mch da apawbank autoniHtisob en geeft tegelykertyd ihiiilc k liBtinguwnTpaaliearagasa Na gokdlifd t zyn is de spaarbank Beur eurivoudig vreêr te luiten en we t op nienw de lust tot aparen Vemandiiig teg remb ot voonutb Vi r 4 iidUui8 Merhur Commandifc MaütacU O Scimlieit u Co Amttardam N Z i nrbiirswal a f Piyns cents Wat tegen iwht ipjjaeo kortom is de boste in mtoomalrók haa tagoE ra neD TBB al leriei rd Yf§K II HietlutkHli HUM Mttts wenden tegen = pfa t Anker fiinlxpeller T ri ud i H Vat aioet diu iteeda 2i roorluB dflBinideii honlH AiiliBrPa iiExpiillBr in ieder hmBgezb llg Anker Pain Expelier P 60 oenl 76 oenl en 1 26 de ÜBa h Voorhaiiden ia d meeste Apotheken en b P AweRlohter 4 Co te Rotterdam Te GOD DA ba A WOLFP Markt A en DE L4AT en VAN BON apatl Markt KRAEPEUEN HOLH S uina Larochi Q a Staalti udende autina Larocie m de meest krachtige en vemtenkenf KINAWIJN AanbÉTolen floorfr van binnenen bnitenlMidBche Genet heei en Verkrijgbaar in HèBBohen li d 1 00 CIGARETTEN TEil ASrfllA De inademing gwf Cigarelten geeft den aB aan 4êfhnui terstond verlichting lp Etui 80 en 50 Cents i Salmiak Pastilles Ken algemeen alil gofd erkend middel bfl Hoest en Ver oudltetA oplosbend en Torïaoktend Pröe per fleachje 20 Cent Ke isp iibk HiuJ Hofleïeranoiers 1 r tl Depot te Qouda bfl den Heer A a TEKPE Apotheker I en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkragbaar Een ware Schat Toor de ongelnkkige slachtoffisrs der ZelfbeWekking Onanie en geheime mtapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prns 2 galden Ieder die aan de Tersohnkkelnke gevolgen Tan deie ondeojfd Ifldt moet het lewn de opreohte leenng die het geeft redt iaarlSks duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bfl lagaUagazin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wil zek r zyn u t fei Eikel CucaO to alitvwlgun ceaiü L gestald en na vele prirfneftuDgoa i oen handel gekomen onde der naam dea uitvinders Dr MiohaeliB vervaardigd op de beate machines in het wereldbe I roemde étabblissement van Gebrj Sto lwerok te Keulen Ische J p n2icl28ielis Eikcl Cacao in vlerkanten bnsaen 1 1 Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eens aangename gezonde drank voor da1 gelijksch gebruik een 2 theelepels van t posder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg geval jan diarrhee sleohta met water te gebroUten i Verkrijgbaar bij de voornaamste H iApothekers enz K o t Ko prcetbusjea j TT8ór ra9ö oro 35 Genoraalverteeenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvoistraat 103 il Het iMte OMohadelyk en Mk m kl elyk3te poetamiddel voor Heerea eavooraldamesen Kinderectwettwerlc ladeAppretuurvanC M Mttller fc Co v girlln Beutb Str 14 Men lelt o 4 ktiLL op naam en fabriekemerk VsrIryoBur by HeefM WtakeHeri hl Mhoeitwefk flelMlerteii gïty H ri l n6 l t W iril am In Goud Brak BEINKMAN k ZOON ir a J f va ei bevelen die hun Medekiezei s dringendWan aTbEEMAN i ÖOMderaA K VAK D V TORREN JZH ITarfdv w K TAS DUB TORREN Kzn G J BIER jftieuwerkerki A J FIJAN A GELDERBLOM H G HOLSTEIJN A VAK LEERDAM A M MIJNLIEPF L F MIJNLIEFF J OUDIJK A STOUT T DE VOS A A VAK ELK Ouderkerk a U W HOOQBNDIJK vak CAPELLE Ouderkerk ajIJ G RIJKAARD J BÜIJS Moordrechi G DIRKZWAGER M N DIRKZWAGER Ji C KETEL J A F v D MBER KDFFELER P W MARI D NÜGTEEEK P VRIJLANDT H ALBLAS Jb Waddingsveen G V DORT KROON A Q MULLER G SPRÜIJT AzN n G SPRÜIJT GzN F A VAU DEB TORREN J O VAK UEB TORREN eene zendingf Verlovlngs en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwposl met Kllep Bestellinffen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BR li RMA en Zn Voor de verkiezing op 15 JUNI blijft het Comité van 1894 aanbevelen het altredende lid Mr C l E Graaf van Bylandl die getoond heeft het vertrouwen der Kie ers volkomen te ver dienen H W F BONTE Mr D N BROUWER P M MONTIJN A ROOZEBOOM Dr H IJSSEL DB SCHEPPER te Gouda h EXALTO te Moordrecht A MIJNLIEFF LF zn Ouderk o U F MIJNLIEFF F zn te Krimpen ajIJ A TOL te Nieuwerkerk E J VELDHDIJZEN te Boako IIBINNENLAND 3 GOUDA 15 Jaai 1897 Bö kon besloit i met iogatig Tan 1 JoH n P Ropke op ïijH TerioA eervol ontslag irleend aU bnrgemeeater taü Waddinx ea De ariondiswiiients reobtbank te JHaastricht l gihteren nitapraak doende in de zaak tegeo M A Esaers limdboower te Berg Terblïjt gedetineerd baBchBidigd van het toebrengen van tiiM Hohamelp letael den dood ran den BLrbergier Prickaerts te Berg Terbiyt ten geïJllge hebbepde tcrktaarde bekUajzde scbnldig UD foorooettid mJBdrgf en Toroordeelde hem tl dier eake lot eeoe gevangenisaltaf Toor den tfld van 4 jaren met korting oor dea tgd in vborarrest doorgebracht I Door de politie te Maastricht is gearresteerd MD Duitscber neb noemende Cbmtiaan Gierlich verdacht yan het oitgeten van valsche Nöderlandeche bankbiljetten vso f 25 B tijo arrestatie werd nog een vpigtal vao die valsche biljetten op hem goronden Hö BohöOt ook te Eotterdam Oppart gewoond te hebben Men meldt oit Schiedam aan de N R Ct Ëen bakker blikbaar en overtuigd vrgfaaodelur wndt agn faroodwagen door e tadi aan alle sgden beplakt mei Huismoeders 1 Danrder brood door belasting verlang je Eekar niet Oaaroio laat je mannen stemmeu op Mr Tak van Poortvliet De borgemeeater en de beide wethoadere der Limbnrgscbe gemeente Maasniel zyn deze week door de reoht bauk te Roermond viroordeeld tot boeten van 50 en f 25 subs 20 en 15 dagen hechtenis Zö hadden wederrechtelgk de boizenleiding dienende tot afvoer van verwerkt water der papieriabriek aan het Gebroek ofschoon deze daarvoor vergonoing had van het gemeentebestnnr doen vernielen De directeur der fabriek die daarentegen was aangeklaagd omdat fay water had laten loopeo over den openbaren weg werd vrijgesproken daar de rechtbank overwoog dat dit het gevolg was van het vernielen van de buiKen leiding Uit den Haag wordt geschreven i Is er nog ruimte voor kopy die niet over verkiezingen en caodidatan handelt Zoo ja FEVILLETOIl De Dochters vaa den Componist 85 xin 2es jaren eqii vootbijgegaaQ aindi dien ontiettsnden nooht die Elisabeth uit deo glans der wereld aan het sterfbed van baar kiad riep Lang vertoefde bet broia leven op de duistere grenzen van dit aardaoh bestaan maar de somberB wacbter aan de poorten der eeuwigheid liet zich verteedereo door de smeekiugeD der moeder ea gaf het liind aan het leven weer Doch ciemand herkent in bet ziekelijk ioeengedrongen schepseltje bet slanke faeenkind uit vroeger dagen alleen de groote glanzige oogen in het doorsehijuend wit galaat sohijaen Elisabeth aan te atareo uit een ver verleden Met dat verteden heeft zij voor goed gebroken om zich te wijdea aan de £ org die het tesre gestel van bet misdeelde kind vereisoht Zij heeft door baar stille opoffering haar smartelijk en lang gedragen berouw de liefde en bel vertrouwen van haar eohtgenoot herwonnen en de ervaring dat Johanna s verstandelijke vermogens niet zyn geschokt maar zich dagelijks onder haar leiding ontwikkelen is haar een troost in de telkens wederkeerende en ODgeneeslyke smart Het fijne gevoel waarmee de natuur baar dochtertje heeft bedeeld ia door de omstandigheden verfijnd en veredeld en in menig gedichtje en kleine schets toont het stille kind haar diepe gwlaohten en verwoadarlijk opmerkings laat mg dan den wenach uitspreken dat iu geval de voorgenomen verbouwing vno de perceelen die hy de Witte Sociëteit zijn aaoge trokken zonder boa woonhuis niteriyk te hebben verloren de herbouw geschiedde in den deftig aolieden stgl van bet nu al 27 jaren stamde boofdgeboow door Oudsboorc geschapen Wanneer er op het plein dat reeds met een rensBobtig hondenhok hut gebouw vao den flocgen Raad en een boloa ale volière het ministerie van Koloniën is verleelgkt nog een derde aiimmom van wansmaak zou komen deo is outtrekkiog aan het verkeer op aesthetiicbe groodea aan te bevelen ËBu opmerk lgke plek dat Plein vooral des lomera Aan de levendige zlJde centrum van tram en voetgangersverkeer aan de sociëteit kant Haagache kalmte Thans zomer in laad tasBohea 3 en 6 uur leden van dff Witte c onder de beomeu borrelend onafgebrokep bespied door deo Zwgger vcn zgn voetstoï Sedert eenige laren eiodpont van da ulectriscDe tram naar SoheveoiDgeu een eomertrtm nbg al leven makend en schnddend maar tcfïh verbazend practisch en lief gezellig Knappe bollen mogen beb ien uitgi maakt dat voor tramaaolef met electfHcbe beweegkracht bovengroadsche geleiding de beate is zoo n accumn latoreotram is vrg wat sieriyker Ik heb me laten vertellen dat o n wagen per rit f 0 45 aan electricit it versnoept lo d n beginne kostte elke rit vyf maal zooveel All i maar eeoigaziDs kaï gebruik ik t electriekje om naar zee te komen want er ia iets hiyvend pikauts iets altyd treffends in dat niet zien waardoor je wagen in beweging komt De automobielen kunnen daar ook niet tfgen op £ en eleotrische accomulatoifo tram vindt ik t fraaiste vervoermid el zonder pBsrden of stoom Ën dan dat deftige rgden over het Plein een man met een vlag voorop even feeiteiyk op het Touroooiveld een man met een vlag dan weer by het opryden van de Prinsnssegracht een man met een vlag s avonds worden de vlaggen lichten altgd feestelyk Voorop de wagen de man aan bét rad kapitein uitkgk stuurman alles te gelgk t Is nu de tyd voor t eleotriekie en vooral de andere cessen naar Scheveningen Mooi weer Maoostadt in bet Knrhau beden opening van het badaeizoen Vóó en na de stemming kanoen de kiezers zich baden en zoo allicht bnnne overtaigïng nog eena toetseo Golfgeklota doet wel den periosn maar niet zyn politieken ziel wankelen t Kan hem sterken nooit doen versagen Een vergadering van kiezers op bet strand zou ik asubeveleu vooral b j winderig wdêr dan heeft men bat voordeel dat er veel te loor gakt en dat tevens de ernst veriQogea Zij is de trots van haar vader die in het omhalael een vrijen verheren geest ontdekt welke zich zal verheffen boven de smarten en vernederingen van dit aardsche bestaan om in gedwongen vast en eenzaamheid te ontluiken tot vollen bloei Bl jft er ook eea schaduw rusten op hun geluk z o is er tonh een vrede in hun gemoed gedaald die vreemd was aan bun vroeger leven Zij helpen elkaar de teleurstelling dragen en hunne zielen vinden elkander dagelijks weer in het vereenigd streven voor het welzijn van hun eeuig kind Id den beginne toen Elisabeth verpletterd was door den slag die haar van het toppunt harör grootheid in de diepste diepten van bet menschelgk tijden had neergenorpeo en zg ia weuhoop was neergezeten voor bet bedje van haar kind toen had zij de gelofte gedaan voor goed met de kunst te breken ten einde zich niet meer bloot ta stellen aan baar betoovering en verleiding maar door de kalme on verstandige geeprekken met Johannes was zy langzamerhand tot andore begrippen gekomen en had zy leereo inzien dat een gehuwde vrouw de kunst wel mag liefhebben en beoefenen maar dat do eiscben van moeder en gade daar boren gaan dat het niet haar hertstooht voor de muziek maar de eerzucht waa geweest die baar iu de wereld gedreven en wars gemaakt had van alle banden Juhannea had haar zegd dat zgn ei ch niet een onherroepelijke verbanning uit bet rijk der kunst in ztob stoot maar dat zü zich moest blijven oefenen en hem en hnu kind ziobzelve en ook hun vrienden niet van het genot moest berooven van haar in besloten kring ta hooren en zoo was het huis van den dichter allengs een vanamelplaats geworden van al wat sioh in de Tan het oogenhlik onder deo indruk van bet oatDortafereel grootacher wordt gesteld dat t een Nederlandacbe kiezeri bgeenkomst aan grootscbheid mocht ontbreken Met veel genoegen zag ik dat schipper Pronk zyn medaille heeft Vrgda avood vroeg ik de eerepanning voor hem en Zaterdagnvond had hij ba r Ik zal maar aannemen dat dit de invloed is der pers al moest het bealoit heel nit AltAusaee komen Van Plein gesproken en vftn Boheveniogen hoe zou t toch komen dat de mooiste stede Igke wandelwegcn in Nederland de Vgverberg en het Yoorbont in den Haag als Corso geheel en al boiten dienst zyo gesteld Geen wandelaars en geea rytnigen De Conrs de Napoleon van 1811 is verlaten Tocb is t nog da xPaarlen bnort al is de Staatsrente drie percent De grootste parel is daar wel deKouinkIgke Bibliotheek De boekerg troont nu al van 1819 in dit trotacbe paleis waar Willem I een paar jaar woonde en is t een ware schat die daar IS gehuis eat Aan de Oranjevorsten is Éaar ontetaan en haar vuornilgang te danken Het Penningkabinet in dit gebouw eveneens Prins Willem IV begon met de collectie Beide verzamelingen waren ia bet Manritsbois voor bare verbuiring naar dit Yoorbou I ge bon w waar het Bibhotheca regia fier in den gevel prnltt en in en uitwendig alles den ierbie weMkenden stempel draagt baast bad ik gezegd tol B met de hecoekera lelfi maar i Ö erg is t niet Over een dag of veertien komen enkele grootere omnibnaseo dan die on in gebruik zgn verbetering brengen in bet roorspoedige verkeer tuasehen HollandËche Spoor en Regentesaelaan dwars door de stad Ën dan nog een veertien dagea later is bet materieel voor de Ign compleet Van deze verbinding wordt van eindpunt tot eiodpnnt niet t meest gebruik gpmaakt Halverwege Wagenstraat en even boven Prins Reodrikptein is er nog wel een plaatsje te vinden De behoefte in de binnenstad aehgat dos t grootst Telegraaf c Iu een Atjoh oorrespondentie van de Soer Ct leest men onder meer het volgende ïn onze eeutonigheidj is eene aardige gebeurtenis zoo goed geweest ons voor geruimen tgd te amoBeeren Donderdagavond den 15en April kon men eenige brigades mareohauasee net zeer gezwinden pas naar den gereedstaanden trein zien marcheereo en fioisterend werd oua medegedeeld dat deze hen naar Lambaroe zon brengen van waar zy naar Kampong Rikie zouden geleid worden door een gids en etad hunner inwoning op het gebied van letteren en kunst onderaoheidde Het iB een zachte zomeravond en de natuur btoeit m atille praoht Op de veranda met haar ritauleode stingerplanti n en aluimsrende bloemen zitten Johannes en Elisabeth achter het venster met zgn gesloten gordijnen slaapt bun lieveling ii zoete verge talheid Elisabeth heeft baar mau een brief voorgelezen dien zij van Clara ontving waann deze uitweidde over haar huwelgkageluk en tevens de verwachting uitsprak dit weldra verhoogd te zien door de geboorte van een kind De eerste jaren na don dood baars vaders betrok het geschokte meisje de woning barer zuster die zij weder verliet om don man barer keuze te volgen in lief en leed Wet verwonderde het Elisabeth dat die keuB was gevallen op zulk een bejaard en ernstig man als profeaaor Helding maar toen zy die beiden meer te zamen zag en bet karakt r barer zuster in aanmerking nam was zg altenga tot de zekerheid gekomen dat de zachte stille Clara met geen anderen tSrensgezel gelukkiger had kunnen zijn Elisabeth vouwde den brief diobt welken zg zooeven had voorgelezen en staarde mgmerend voor zich heen Vroeger had zg gemeend dat het stille geluk waarvan baar zuster spiak alleen was weggelegd voor dezalkeu als Clara maar sinds de ervaring haar geleerd had welk e n vrede er ligt in de vervulling onzer pliahteo en welk een waas van poëzie een dicbterlijk gemoed weet Ie verspreiden zelfs over de meest alledaagache bezigheden toen had zy ziohzelve bekend dat het getak aleobta dlUr zulks met het doel een befaamdea deaertear aldaar op te pakken Het hoofd van genoemde kampong zoa oni in die poging helpen Belnst op den losprgs die op de uitlevering van militaire deserteurs gesteld ia had dit kampongboofd een keodoerifeest aangerioht en daarop een zekeren Spaan io 1883 navMi sergeant gedegradeerd te zgn gedeserteerd uiigenoodigd Als de kompenie het kampong hoofd nu een handje wilde helpen dan baddea wg den deaerteor en de slimme vogel 500 dollars t Was een pretje van belang dat kon men wel aan de mareohaos ees zien Alles ging vao esn leien dakje Men kwam bg Rikie de kampong werd omsingeld het buis waarin Spaan te ga t was eveneens en op oitnoodiging van het kampongboofd kwamen de heeren Atjebers die bij hem op visite waren naar buiten De Atjehscbe buizen staan zooalB ge misschien weet op palen endaar Spaan de treden van de trap wellicht niet goed kon sien werd hg bggelicbt hg speeiaaU Dit was het teeken voor de mareohansiiee om den slag te slaan Dat ging zeer gemakkelgk Spaan verzette zich geen oogenblik werd stevig gabonden en io triomf mee naar buis genomen Het aardi ste was dat enigen der mareohaasaee hem al dadelgk herkenden t Was waar dat moest gezegd worden Spaan was wel wat apocrief donker maar dat was hy vroeger ook De gooveiuear bigde tuet de vaagst talaUrafeerde Spaan een befaamd deserteur ia kampong Rikie gevangen Dadelgk met bekwamen spoed toog da commissie aan bet werk om de zaak te Oiiderzoeken en hoewel bet onderzoek nog lang niet is afgeloopeo blgkt bet reeds dnidelgk dat Spaan niet geknipt ia De mao die du aohter slot en grendel zit heet Kromodiwongso of Woogsodikromo of nog iets anders is van beroep weggeloopen dwangarbeider sedert 1879 terwyi s maoB inlichtingen volmaakt kloppen met de registors die bg den beheerder van het dwangarbeiders depot zgn geraadpleegd Als dat telegram no maar oiet verzonden wai dan zoo men de geheele zaak voor een Aprilgrap kannen bonden en als het boofd van Rikie de 500 dollarB nog niet ontvangen beeft dan blijft er niets anders over dan de marecbnos=iee te beklagen voor den vermoeienden marsch 4 Door de gebroeders A van Asch te Calemborg is aan den fouragehandel Liaaeo8c de eerste bezending geperst nieuw hooi gezonden Dit ia ruim veertien dagen vromer dan gewoonlgk ligt waar men het vinden wil Twee wegen hadden voor haar open geataan en niet wetende welken te kiezen was zij tusachen beide keerpunten geslingerd zoodat zg noch ter eene noch ter andere zgde vrede met zichzelve gevonden had dooh waar ons bart ons niet geheet doet zegevieren iu deu strijd tusschen twee belangen daar is hst een uitkomst wanneer een worp van het lot den kamp beslecht Zoo was het met Elisabeth gegaan en al keerde zg niet zonder wouden oit den strijd en al moest de liefde tot eohtgenoot en kind veel vergoeden en aanvullen toch rood zij eindelijk den lang gezoohten vrede in het stille huiselijk geluk welks zachte eentonigheid een watfs van weemoed maar ook van bekoring voor haar had yElisabeth zeide Johancea haar den brief van Clara ternggeveude dien bij nog eena voor zich had overgelezen kunt ge u begrijnen dat ons kind reeds baar tiende jaar is ingetredenP Aan het omringende bemerken wg dal we ouder worden maar als ik u aanzie vind ik hetzelfde gelaat weer hoewel stiller en bleeker dat mg eens tegenlaohte io de lente onzer hefde Hetzelfde gelaat misschien sprak ijj weemoedig maar niet meer dezelfde Elisabeth Na veel stormen komt er een stilte in de natuur na veel Igden een stilte io het hart Zou de vrede welken ik nu gevonden beb hot hoogste geluk op aarde zynP Vrede te hebben met sichzelven is verkieslijker dan in de grootheid en den glans des levens te wo nen xeide Johannes Slot volfft