Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1897

Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich Zomerdlenst 1897 GOUDJ SOTTEKDAM Directe Spoorwegverbindingen met diUUDA 7 31 18 86 ir r i 4S 18 66 1 63 4 4 16 6 10 ROTTBRDA M 6 O B D A 9 80 9 87 9 64 10 11 7 80 6 86 9 40 9 47 10 18 10 80 7 26 8 8 40 9 98 4 40 4 60 4 67 6 04 9 6 10 6 66 DBN HAAS 7 46 8 18 9 00 9 47 10 13 10 49 11 64 19 08 18 47 SODDA DEN HAAG Souda Zevenhuiien Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage S 7 8U t iO 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 49 211 7 48 8 48 18 40 f 8 01 8 i 7 68 8 61 19 61 8 18 T 8 07 9 08 1 06 96 H 8 18 9 08 9 46 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 9 06 4 16 6 16 6 66 88 8 89 8 04 8 81 8 O l D A U T B ï O H T ioada 6 30 SI 7 66 8 91 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 9 90 8 17 4 88 06 8 66 8 88 10 17 10 85 Üuda 6 46 64 11 14 8 87 I IO 10 34 Woerden 6 68 7 8 8 18 11 99 8 46 8 84 94 7 18 8 43 10 41 Ulnckl 6 18 7 88 8 8B 9 0 9 89 10 61 11 46 18 89 1 96 8 08 8 81 6 08 4 7 89 8 60 11 19 11 18 s Hage 6 48 7 90 7 48 8 83 9 48 10 1111 97 19 991 36 8 44 3 40 4 06 Voorh 6 68 10 17 1 41 Z Zegw 10 38 1 66 Zev M 8 17 10 43 9 0 F S8 8 64 9J 4 10 89 U 18 10 08 10 16 10 87 9 9 98 10 89 tl t 11 44bnuda 6 98 7 60 8 18 9 03 10 1810 6411 67 19 609 17 8 14 4 08 4 88 D T R E C H T e O ü D A Utreeht 8 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 48 6 36 S 7 66 Woerden 68 8 08 10 88 11 66 4 1 7 18 Uudewalet 7 07 8 14 10 48 4 84 Oouda 7 99 8 87 0 91 9 69 10 69 11 10 19 11 1 99 8 46 4 37 6 90 07 7 S 8 9 AMSTEBDAH SOUDA 8 16 9 06 10 49 9 68 8 46 4 46 9 14 10 09 19 11 UJ 9 l 4 41 i 10 84 10 64 S O D U A A MSTEKSAH 87 91 1 48 10 6T 19 10 4 11 p 8 U 9 81 10 10 1 1 1 1 1 6 11 9 46 lUI 10 11 10 18 11 41 Zondag ging hei er op de tentoonstelling te Dordrecht vroolgk toe Den geheelen dag ttroomde het bezoekere Teel vreemdelingen die met alterlei rei getpgaaheid gekomen waren Ook Teel wielrydera heele troepen gelflk nit alle ieelen van Zoid HoUand nit Utrecht Gelderland en Noord Brabant Te 11 ooT reeds arriTeerdeo de eerste d r tien m nïiekgexeUchappon Toor het feBtival Het aantal korpsen die zich hebbeo opgege en bedraagt 85 tot den 15ea Aogastoa zgn alle Zondagen er door bezet i Toen het lientul klompleet was werden ze in een langen stoet opgesteld die zich ondor het blazen van marscbea begeleid door een dichte menigte nieowsgierigon naar het terrein begaf naar na de feestelyke ootraligst de toewij ing van tijd en piaats waarop elk gezeliohap spelen lou plaats had De korpsen van heden waren de volgende Oefening te Standaardbniten Winl e 8 Dfarecorps te Winkel Eendracht te Dietereo Boskoop s lanfarecorps te Boskoop Zaandijk a id te Ziandgk Vlgt en Tolbardiog te Alpien Harmonie Unie te Feyaooord 3e reg reftkngart te Gorinchem Concordia ta Dordrecht Korps hoornblazera te Rotterdam Nn van het oogenblik af dat dit vroolgke tiental zyoe honderden leden op bet terrein had afgeleverd ontbrak het er mat aan lerendigheid Het was een getoeter en geschater en gesohal dat als het naroischen van den wind in de lacht bteef hangen ook wanneer de tnaBohenpanzeD waren ingetreden en dat DBtaurlyk vele nieawigierigen naar binnen lokte Te 2 Dor had bg den moziektempel deoplatiog der poitdoiven plaats 300 van de vereenigingen TVillems vrienden en De Vrge Rotterdamsobe Postdaiveabood beide te Botterdam en 260van de vereeniging Merwevlocht te Dordt Oe wedvlucht was Ditgeaohrevea door da sport teotoonstelling te Rotterdam Preoiea te 2 uor werden de maadeu geopend en Ag mea de vogels trip trap naar buiten stappen wa irnn sg de vlengele oitaloegen en ala op kommando opvlogen Het waa aen groote grijsblanwe w lk die het licht onderaohepte eenige oogaoblikken hangen bleef totdat de laohtreizigera het terrein verkend en de richting bepaald hadden om toen Isngzaam aitaen te draven en zich naar verflcfaillende hamelatraken te verspreiden de Rotterdamachu in DOordwe telyke richting de Dördtsohe hg groepjes hereo derwaarts om hunne bokken 60 tillen op te zoeken e 3 aar eierceerde bet vendel Na ijjn teragkomst nit Haoao waar het deelgenomen heeft aan de feesten ter herdenking van de Btiohtiog dier stad had men plannen gemaakt om het feeatelgk te oDtvaogeo De regen en andere omstandigheden zgo oorwak geweest dat dit toen niet is doorgegaan op de wgze tooals men het gawensoht bad Ën al waa er gaan gelegenheid om dit te redresaeeren de neigiüg om een blgk van belaogstelliog te geven aan bet aardige korpa oitte zich nu spontaan door de aanwezigheid van een dichte menigte nieuwsgierigen eo de aanbieding van een krans door de bewoners van bet huU Croyaenborgh die hot vendel kan voegen hg de eereteekaoen w lke bet nit Hanau heeft heeft medegebracht 8 36 8 48 8 49 9 1 1 9 C6 6 6i t OS 8 11 8 19 6 8 1S Oenda 30 1 ii Uoordreeht 7 S Nienwerkerk 1 Oapello 7 Bolterdam 7 T tS Rotterdam Oapelle Hiauwerkerk Uoordreeht Sonda 8 88 4 5t t 0 6 14 5 11 B I7 0 8 De gemoedelpe stemming die op Oad Dordt den toon a ingeett uitte zich baden op eigenaardige w ze De heer Zoetbont voorzitter van Vak en Kanat vierde zijn jaardag en hield op het marktplein receptie in do open lucht Daar was de hloemeu en lauriefbulde opgesteld hem van verf ohillende zgdeu gebracht en daarheen begaf zich ook de vroedschap met den burgemeester aan het boofd allen in koatnnm om haar medelid die er aln vertegenwoordiger van de güdeo in de oude Dortache regeering heetten dezen de Goede loyden van den achten zitting in heeft te complimenteeren Vooraf had de vroedschap in plechtige zitting den jarige een oorkonde met het oude stadezegel overhandigd a s een herinnering aan dezen dag Ook van het veudel had da voorzitter de hulde in ontvangst te nemen Er is on een reorganisatie gekamen ïn de verdealing der hetoegdbeden wnardoor OndDordt met inbegrip van bet vendel geheel onder de aoapioiën ao den burgemeaatar komt De vroedschap heeft heloten ook krachtiger dan tot nu toe op ta treden tegen kleioe anachroniimen die nog dikwyla voorkomen Oulanga werd gemeld dat in het zniden van Rusland eenige ktnizeoaars sicb levend haddeu laten inmetselen Daily News geeft no uitvoeriger hgzonderheden betreffende dit vreeseIgk voorval waaruit bigkt dat mea te doen heeft met eene dweepzieke secte en dat niflt alleen inmetseling naar ook levend begraven van een aantal menachen plaata had De hoofddader Fedor Kovaleff woond3 in het dorp Ternotka aan den oever van den Doiester Aan t einde van een klein liefelgk gelagen open terrein ziet men piotseling de glinsterend witte maren van KovalefTs woning vour zich in een achoooe lommerryke omgeving Mgn metgezel schrgft de correspondent wggt a H zwggend een gapende holie een zwarte vlek naast een der muren In deze keiderdiepte werden de eerste ne eo stachtofiers begraven waaronder Kovalefi s vronw eo twee kinderen van 4 jaar en 4 maanden eo zgne gaster Bg onderzoek staat men er verwonderd over hoe negen peraonen in die nauwe holte koodnn liggen De slachtoffers pcb nen evenwel de meest gemakkelgke houding aangenomen te hebben om de beperkte ruimte voor beo allen groot fjenoeg ta maken door dicht tegen elkaar te erhuiveu en hoofdeinde en voeten einde af te wisselen Id een nabggelegen plek van Kovalefi s grond waa een nog open eo ondiepe grafkuil waeruit de overbigtaelen vao zes andere slachtoffers waren opgegraven Ia de toiuen van Sukhoff en Gorsio werdeo zes en vier alochtoffers gevonden Verscheiden tgkon waren in vergerorderden slaat van outhindiog Negen personen warden levend ingemetseldin Kovateff s kelder op 23 December zesin Kovaleff s tnin hieronder ook Kovaleffamoeder op 9 Febroari en de laatste vier inSnkhoff s tnin op 28 Febroari Geweld nochpgnbank wareo in staat Kovaleff te bewegen de begraafplaatsen van de an lere alachtoffereaan te wgzaa nadat die welke in zgu kelderlevend waren ingemetseld ontdekt waren Alleen door de hamane behandeling en dewoorden vpu dan gonveroenr der gevangeniswerd hij ten slotte overreed de geichiedeaiste openbaren eo de drie andere begraafplaatsenaan te wgzeo Het levend begraven had plaats hg nacht in eao of twee gevalten iü tegenwoordiii beid van twee van Kovaleff a gezellen en in de andere in tegeowoordigbeid van verscheidene aectegonooten De slachtoffers vao den ritneelen moord waren op t fraaist oitgedost over hun mooia kleediog hadden zg een doodagewaad uange trokken Zg gingen stil eo gelaten in hun graf liggen op de rechtbr zgde eo zonder een zucht of kreet te slaken zonder zelfs een haod ta verroeren atooden zg toe levend begraven te worden ojder de aarde die Kovaleff op tien stapelde Bankbiljetten als verbaodmiddel j Sen Italiaaosche soldaat die na een tg laog io gevangenschap bg de Abeasyniers geleefd te hebben dezer dagen in Napels terugkeerde werd in het bezit gevonden an een bedrag van f 10000 aan Italiaansche hnnkbiljetten die met bloed bevlekt waren 1 84 8 48 U IJ ll l 18 18 11 8i 11 86 11 48 11 88 1 81 18 88 11 86 11 60 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 6 90 Ml 8J t l 10 16 Hg was namelijk io gewonden toestand tegenwoordig bg aene verdeeliog onder de Abessyuiers van geld en andere waarden die zij io den oorlog badden buit gemaakt Toeo hg zag dat se de baokbiljntten als waardeloos wilden verbranden wist hg ze aan te praten dat het heilige voorwerpen waren die op wondpo gelegd eeno wonderdadige geneeskracht becatan Zoo gelokte het hem de baokbiljetteo te redden en ze nadat ze hun dienst ali pleister gedaan hadden voor zich te behotdeo De Standaard bentrgdt niet dat velen slechts door den noud gedwongen er toe komen zich als rempla aut te verbiiden Daardoor vervalt de beweriog van De Standaard dat men zich geheel vrgwillig eo wat graag voor dien huurlingf ndienst verbindt Maar waar bet np aankomt is dit De Standaard heeft zgn draai genomen in de plaatsvervaogiogaquaestie Eerat een groot voorstander vao de afschaffing van de plaatsvervanging wil het blad de zaak nu laten roa en met de zonderlinge uitvlucht Ue lagere klasse heeft hel zelve in hare macht de plaatsvervangiog af te schaffen door den haren te beletten te teekenan als plaatsvervanger of het lotiDg aummer te TerwiBaeI n Op denzelfden grond zou de stelling verdedigd kanoen nordeo dat eeoe Zondagswet geheel overbodig is omdat de winkeUtand hei in zgn macht heeft den verkoop op Zondag af te schaffen door den winkeliers die wet op Zondag willen terkoopen te beletten hunne winkels te openen ËD aan welken rechtsgrond zon die lagere klasse de bevoegdheid ontlneneo in de vrgbeid van hare feden in te grgpen Die klaase mist boveadieo de geldelgke middelen om hg dit ingrgpeu in de geschetste gevallen den mun op de been te houden £ eo treurig ongeluk wordt nit Darmstadt bericht De grondeigenaar Simmermacher die met zgn vriend Daub op de jacht waa bg Grosz Biaderau werd door een onvoorzichtig schot van laatatgeuoemde gedood en toen Daub zag wat hg gedaan had schoot hg met Simmermacher s geweer zicbzalren voor bet hoofd Ken flink optreden Ooder den indruk Tan den noodlottigeo afloop van den brand in de Lindonstraat te Amsterdam in den nacht van deo eeraten ep den tweeden Pinksterdag is aan het lot van enkelü der geredde gezinnen raioder aandacht geschonken dan anders ellicht het geval zou geweest zgu Het Nieuws kwtim omirent het gezin dat de voorkamer van de tweede verdieping bewoonde nog het volgende ter oore De kamer werd bewoond door de weduwe R ljkhof haar 24 jarigeQ zoon en een dochter De oude vroow is 62 juren en stokdoof de dochter Igdt uan menigvuldige en hevige zeDowtoevallen Toen in den nacht vao den brand de soon tengevolge van het gerucht door de boren gemaakt ontwaakte waa zgu allereerste gedachte aan ague oude moeder en zgae ongelukkige zuster Hulpbehoevend ala heide vrouwen waren viel er geen oogenblik te wachten e i begreep de jonkman dat t er op aan kwam snel en met allo krachtinapanning te handell Bg nam de moeder onder den eeneo eo de zuster onder den anderen arm en sleepte zich zoo tegen de trap van de derde verdieping op Halverwege en terwgl de rook al dikker en dikker begon te worden kreeg de zuater een barer hevigste toevallen sloeg met armen en beenen en krabde iu baar willooze woestheid hem tot bloedens toe in het aangezicht De moeder riep hem toe dat hg baar ïos zou laten en eerst d zuster redden maar dat wilde de ferme uittt Met z go tanden hield hg zich vaat aan het irapkoord en zoo met bovenmeuachelgke luapanniog mocht t hem gelukken de boveogelegeu verdieping en vervolgens deo zolder te bereiken waar hg met bebolp van buren duor een dakvenster zgn kostbaren last in veiligheid kon brengen Welk een voldoening zal de braTe zoon eo broeder toen gesmaakt hebben 1 6 SS 6 61 9 14 4 68 4 65 6 08 6 09 6 18 6 86 8 60 S 67 8 10 4 10 6 40 8 4 i 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 06 7 10 8 14 Ajulacdaa 0 SU aoil 7 99 Een droevig spoorwegoogelok heeft Zater dag plaata gabad in Wales Een pleiziertrein van BarmOQth aaar Oldhsm ia in volte vaart gederailleerd Alle rgtuigen werden nit de rails geworpen met het treurig gevolg dat negen personen gedeod en vgf eo twiutig meer of minder ernstig gewond werden Vrg spoedig was de ambalancedienst ter plaatse Da ge wonden io de omliggende dorpen liefdevol opgenomen Het treinpersüoeel is er met lichte verkondingen afgekomen Daarentegen zgn éen passagier John Briggs beïde beenen afgesoeden Andere reizij era hebben armen en beenen gebroken De gedooden hebben voar t grootste gedeelte weioig geledeo Drie honoer lagen met Terpletteideu schedel één een vroow was de borst ingedrakt Io da Limburgsche l ladeti bevelen de eandidaten zich zelf aao Ziehier een paar staaltje van d wgze waarop zolks geschiedt Ik heb gemeend dat veteerend verzoek niet te mogen afwgzeu en alzoo de i edoelde kandidatuur aangenomen U mgne heeren oaarran kennis gevende bon ik zoo vrg mg voor de op den loden dezer plaats hebbende verkiezing in uwe goobt aan te beveleo mg ovarigeos refereerende aan de n toegezonden circulaire Laat u niet beetnamen door een zoetsappigen candidaat van wian gg wat t dat hg lo hart tegen Boerenbonden i doch on bg moet gekozen worden prasent is bg alle fe tivala eo paarden markten om door handdrukjes uwe stem te arkrggen Ërkente1gk voor het sedert 1892 in hem gesteld vertrouwen beveelt do oodergeteekenda zich voor de hernieuwing van iga mandaat bji HH kiezers beleefdelgk aao c Buitenlandsch Overzicht Alweer oieawe WBpeqio eD ia bet Oosten waar tbaaa weer 32 Torksche bataljons f ereedstaan op te rnhken terwgl da mobilissatie raaneg 70 bataljons overwogec wordt en io dearsenalen met koortaacbtigen grer wordt ge werkt Waarom Ziedaar een raadsel dat de Boltan one roer legt maar eeo raadsel dat steeds moeiiyker is op te lossen Want niets an al wat tot verklaring is aangeroerd recbtraardigt zulk eeo oproering der legersterkte zoodat de Porte geleid wordt door overwegingen welke voor de buitenwereld niet doorgrondelgk zgn Wel wordt melding gemaakt van de vcrscbgning eener Boelgaarscbe bande niet ver van Nenlik io Macedonië Maar er zjjn daar reeds zooveel troepen bgeeo dat zelfs ren aanval van een geregeld leger een wanbopende etryd tegen een overmacbt ven zgo Vroeger is wel eene gespot met die mobilisatieplaonen van Torkge de correspondent te Konstantinopel gewaagden van een papieren mobilisatie en verzekerden Wesl Enrapa dat men beuscb niet gelooveo moeet dat al die duizenden onder de wapene zonden komen Maar in dat opzicbt beeft men geleerd wat minder lachthartig te oordeelen Wal wordt aangekondigd wordt uitgevoerd en wat wordt uitgevoerd gebeart goed zoodat er zeker geen reden meer is om de scbonders op te balen als men van nieuwe mobilisatie orders boort In doorgaans goed ingelicbte kringen te Weenen wordt gewaarsobnwd tocb geen geloof te bechten aan de dolle beriebteo over de vredesonderbandelingen in de Ëogelscbe krant rn De Mogendheden zoo wordt bier verzekerd bigven het in de hoofdzaken eens en slecht op enkele ondergeschikte ponten blgkt een verschil van gevoelen De sobadevergooding van Griekenland wil men zoo wordt er bggevoegd oo klein mogelgk nemen aangezien Tnrkge door de verhooging van zgn gezag toch al vee gewonnen heeft Wanneer de heoren van de groote Mogeodbedeo onder elkander rekenen rekenen zg anders President Paure reed Zondag naar Longchamps om er den Grand Prl te zien verrijden In bet eerste rgtoig door Monjarret voorafgegaan zat de President met mevrouw 1 Faure generaal Hagron en kolonel Ménatrcz 8 S6 61 9 67 10 8 10 04 10 11 10 18 9 10 10 87 10 64 7 68 7 69 8 08 8 18 8 99 8 17 87 0 34 8 41 47 30 V DA 1 U 8 63 11 80 10 09 8 0 9 87 9 47 4 10 01 10 07 7 96 8 90 10 99 6 80 19 7 18 7 SS 9 98 lO ct 18 9 84 4 68 6 80 9 48 6 04 8 89 9 69 6 16 60 7 48 8 93 10 1010 88 9 07 10 08 9 88 9 88 i 49 10 34 7 41 8 4I 18 1 48 io het tweede LaoieFanre met mevronw Berge dtfb heer Berge en majoor Meanx Saiot Marc Om 3 uur onder het afdalen van de helling bij de cascade van Longcbamps klonk eerr pistoolschot Het kwam uit liet dichte kreupelhout rechts van den weg De paarden van bet presidentieele rgtuig steigerden maar nieraaad werd gewond Een deel der aanweeigen die president Fame levendig toejuichten drong dadelgk bet struikgewas binnen Sen agent in bnrgerkleeding werd eeu oogenblik voor den dader aangezien men scheurde zgu jas aan stukken en sloeg bem tot bg door de agenten die bg het rgtuig waren ontzet werd In het kreupelhout waar eeu dikke rook uit opsteeg vond nten da óverblgfselen van eeu cylindervorlbige bos van 20 cM boog en 10 C M middellgo In de nabijheid lagen stukjes gzer een oud pietooi ecu dolk en een stok papier waarop geschreven was Execution de Felii Faure Eenige arrestaties zgn niet gehandhaafd Het is mogelgk dat men nier met een georgaui leerden aanslag te doen heeft maar een slimme organisatie was bet dan toch niet Iemand die in het dichte bont achter de langs ie weg geschaarde menigte verborgen lat moet het ding daaruit naar bet rgtuig gor aliugerd hebben Het is onderweg ontploft n de renbaao werd Faure bartelgk ontvangen De voorzitter van Senaat en Kamer de ministers het corps diplomatique en grootvorst Sergius van Rusland kwamen den President in zgn loge gelukwenschen Toen Faure naar Pargs terogreed werd bg met groote bartelgkheid toegejuicht In de stad beerschte zekere opwinding en do bewakiog van het Elysae werd versterkt Dit is de tweede aanslag op den tegenwoordigen President De eerste geschiedde toen hg op 14 luli verteden jaar naar de groote revue Longcbamps reed en werd gepleegd op slechts weioige meters afstand van de plaats vanwaar thans het bommetje werd geworpen Het internalionaal mgnwerkerscoogres te Lnuden heeft zich verklaard voor bet vaststellen van een minimum loon waarvoor desnoods gevochten moet worpen De voor en tegenstemmers vertegenwoordigden 964 000 tegen 226 000 mgnwerkers Een mntie het ontslaan van werklieden wegens bun toetreding tot bet Beginsel der amkacbtsvereenigingen afkeurende werd eenstemmig aangenomen Aangenomen werd ook eun motie ten gunste van eeu internationale regeling der steenkolenproductie de gedelegeerden van Northnmberland en Durham stemden tegen en eeu ten gunste van pensioenen voor den ouden dag Het Kaapsche Parlement boraadalaagde over een bgeenkomst met den beer Cicil Rhodes aangaande de Betsjoeaoasche SpoorwegmaatBCbappg betrefieode de exploitatie der Igm van Mafekiug naar Buluwajo Met 41 tegeo 22 stem Bsen werd een motie verworpen van de heeren Scbreiner Merriman en Saner om de overeenkomst naar een commissie t verwgseo Luid gejuich der ministerieolen bograetto den uitslag Velen der Hollandscbe partg stemden tegen De heer Rhodes is te Kimherlej aangekomen In Oostenrgk wil het nog mear niet met den vrede De Doitech liberalen bigven woedend en de Czecben houden vast aan de nieuwe taalverordeoing Badeni werpt nog meer olie in t tuur door liberale vergaderingen die t te bont maken te laten ontbinden en de kranten dito in beslag te laten nemen Terwgl bg ons de zaak der verbetering san de defensie en der intoering van den algemeeoen dienstpliobt verlaten wordt door hen die men als de trouwste vrienden daarvan beschouwde is in België een nieuwe beweging voor deze zaak op touw gezet Gisteren werd daor geheel België voor de afschaffing der plaatsvervanging betoogd in Broesel was de optocht waariyk indrukwekkend Ken delegatie van oud generaals nit het Belgische leger trok naar het paleis en overhandigde deo koning een adras duizenden au duizenden oudmilitairen van alle rangen en itanden en duizenden burgers namen deel aan den ontzagwekkenden optocht Brussel had zich versierd met vlaggen en groen om de ondstrgders te ontrangen Het bestuur werd door den koning ontvangen en deze sprak in een kort en baitelgk antwoord zgne volkooaen instemming met het doel der hetooging nit Als oen bewgs met hoeveel zorg deze betoeging is voorbereid kan dienen dat de Brusselsche lEtóile Beige Maandag wegens de betooging verscheen in een buiteugewnne editie au 16 pagina s waarin slechts de utwoorden werdan afgedrukt door tal van bekende en hooggeplaatste perssnen gegeven op deze drie vragen lo Gelooft gg naar bet woord na den beer Beornaert dat het behoud der plaatsvervanging een staatkundige en maatsebappelgke font is Kan de afschaflSng der plaatsverranging niet onmiddellgk worden aangenomen onafbaokelgk van de andere militaire hervormingen die de regeering noodig loa kanoen achten aan het Parlement voor te stallen f 2o Ueeot gjj dat de argameoten en ge tnigenissen ten voordeele eener gewgzigde legerorgauisatie zoowel van de staatslieden zonder onderscheid van partg ala van de hooggeplaatste militairen in itaat zgn uw overtuiging te vestigen ten gunste dier afschaffing 3e Mag men eenige waarde hechten aan een stelsel waarin bewterd wordt dat de nentraliteit ons ontheft van elke noodzakelgkheid tot defensief optreden daar alleen de mogendheden die de neutraliteit waarhorgen ons mogen beschermen tegen een aannillerU Bgna alle antwoorden op deze rie vragen zgn gelgkinidend de beide gepM werden bevestigend de laatste ontkennend beantwoord BurgerlUks Stand GEBOREN 12 Joni Apolonia Adriana ouders J Hooimeger en A A LeeflauK 13 Elisabeth Agnes ouders J M F Beudeker en T M Nolet OVERLKDEN 10 Juni H de Zeeuw 2 j 11 T 6 Lniten 8 w A S van der Klego 7 m Ontvangen Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA retephoon Xo 3Ë Beurs van Amslerdam Vrkrs slotkrs 88 88 9811 JS s 98 A 98 104 86 85 86 86 21 l nV 627 637 9 7 V 9 111 68 67 20i 81 80 21 1067 06V i 100 91 46 644 9S6 1 lO l s 601 100 aoo l S s 50 s S7 s 136 90 74 ü lVi 109 loiv 807 232 100 64 54Vb 66 56 142 9 s 62 76 IM s 101 99 160V 1351 10 lOOi 437 1027 ll l 187 108 70 20 47 7 s 190 200 106 106V 1087 103V luv 121 82 38V 110 11 JUVI Sedi land Cm Ne W 3 8 dito litn dito 3 dito dito dito 8 HoNOiK O I G udl 1881 88 4 iTiLlE InsohnjniiB 1863 81 6 OosTINR Cll inpap iTlBBS 6 dit i in zilver 1868 S PoaTüQAL QUI m t coupon 3 dito ticket S Klisura Obl Binuenl 1894 4 dito iiTOns 18 4 dito bii Boths 1880 4 dito bij Hope 18S9 90 4 dito In joud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJl Perpt schuld 1881 4 TüKXKij Gepr Conv leen 1890 4 Gec leeninK serie D Gec Ie niig serie 0 ZuiDApa UKP v obl 1898 5 Mexico Olil Buit Scli 1890 8 Tenezdela Obl 4onbep 1981 AMSTEEDiM Olili BBen 1896 S RomaoiM St d loen 1894 3 Nbd N Afr Handelsv aand Areudsb Tab Mij Oerliflcalea D liMaatJohappij dit Arn Hvpotheekb psndl r 4 Cult Mi der Vorsteel aand s Gr Hypotheekh pandbr 8 Mödcriaiidache tmnk aaad Nad Hanaolmailaoh dilo N W 11 Pao Hyp b pa idbr 5 B tt Hypotheekb pandbr 3 ftr Ilypotlieokb dilo S s Oosten Uo t H ng bank aand RüsL Hypothoekbaok pandb 4 Ameeika Equ t hypoth pandb 6 Maiw L G Pr L en eert 6 Kbb Holl IJ 9poor Mü aanJ Mg tot Eipl f St Spw aand Ked lod Spoorwegm aand Xed Zmd Afr Spm oa jd 6 dito dilo dito ism dito 5 Italië SDOorivl 887 89 A Bob 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLBN Warschau Weeuon aand 4 EosL Gr Buis gpw Mg obl 4 Baltischo dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Azow 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 AüEKlEi Cent Pae Sp Mij obl 6 Chic It North W pr O v aand dito dilo Win St Peler obl 7 Denver Rio Gr Spoi pert v a Illinois Central obl io goud 4 l oaisv l a8h illnOo t ï aand Meiioo K Spw Mij Ie hyp o 6 Mils Kansas v 4pot pref aand N ïork OntasioJi West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 hyp in goud 6 8t Paul Minn it Msnit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la byp 0 6 Oahaoa Can South Cert v aand Vis CEallw k Na Ie h d o 0 Anuterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramneg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam san 8 I BiLfliE Stad Antwerpen 18 7 Jl s Stad Brnssol 1886 S UoNO Theiss Begnllr Gesellsch 4 Oostenk Staatsleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 SpANJE Stad adrid 8 1S68 N Ver B Hvp Sp bl eert INQB80NDEN Gouda 15 Joni 1 97 U de Redacteur f Zondag 13 Jani j l htd ik bet genoegfln eeo becoelc te brengen aan de Derdtsohe tentooDstelliDg Ik waa daartoe Cjiitgeiokt door het heeriyke weer eo das door het voorDitzioht op eeo prettig daagje De flipke aaDgeoaam ingerichte Bnlonboot IJm1 Ilf tan de atoomboolreederö delj el waa door den directeor den lieer A E tbd der Gafdea voor bet pubtiek ter beacbtkkiog gesteld om een tocht naar de Merweatad te doen Velen kennen dat gemakkel k en aangeoaam ingericht schip en weten dos dat een tochtje daarmee begnoatigd door bet beertgkate zomerwfder tot ean der gruotete geooegena van dat jaargetflde behoort De prys van orertooht f 1 50 retoor eerate en f 1 retour tweede klasse met inbegrip van aen toegaogabiijdt voor de tentoonatelliog waa Boo taag mogelgk geeteld en bet viel daa te verwachten dat een groojt aantal peraonen van die welkome gelegenheid gebrnik zon ma ken De boot bad echter niet bgzooder veel volk aan boord De tentoonatelliog is een bezoek overwaard Zg 19 wel van beactieideD afmetingen miiar at r te zien valt loont de moeite van besicbtigiog dubbel Vissoherg en scheepabonw zyn vooral rgk vertegenwoordigd Ooze stadgenoot de heer H C van Staveren heeft een inzending van papierstnc die zqü fabrikaat eer aandoet Moge zgn moeite van inzending vergoeding vinden in tal van Dieaw B atnemers van zgn product £ d dan dat schilderachtige Oad Dordt Daar zon men den geheelen dag willen vertoeven We wanen ons daar verplaatst io de 17fl eeow en zien een stnk 17e eeawfch leven voor ons in 1b exercitiëo van het vendol Wat eeo kleurenpracht in de aierlgke eu loase kleediog dier dagen Ook de stad Dordrecht met zgn prachtig rivierge icht en zgn heerlgk park noodt tot bezoeken nit Elet speet mg dus voor de reederii de IJseU met haar wakkeren d irerti or den heer A K van der Garden dat niet meer pnbliek nn de zeldzaam mooia reisgelegenheid gebmlk maakte To hopen is bet voor die reederg die al dilrtvgli zoo veel dead om bg beerlgk zomerweer dan Gouvenaara een aangenaam daagja te bezorgen d t bg mogelgke borhating van den tocht naar Dordrecht zg in een bnitengewoon tairgk opgekomen plj bliek het oOD van haar moeite viadet Ik kan aUhans beslist een ieder die een aaDgeoaam daagje verkiest zoo n tocht ten aeerate aanbevelen V dankend voor de opname dezer regelen he j k de eer te zgn Uw dw dnr H LOTING VOOR OE SCHUTTERIJ 1 AFKONDIGING BURGEMEESTER n WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wet van 11 April 1827 Staatsblad No 17 breogen ter kennis ran de bela gl ebbendeu dat de LOTING voor de SCHUTTERIJ zal plaata hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op Maandag den 21n Jnni aanstaande des voormiddaga ten 10 nre voor de inResohrereiieu van dezen jare of geboren in 1872 en tea eU ure voor de iiigexebrevenen van vorige jaren of geboren in 1863 tot en met 1871 ingesloten wordende zg in ban be ang eangem aud om op de hierboven gemelde plaats en op deo bepaalden tgd in persoon tegenwoordig te xgn of ingeval zg door siekte of eenig auder wettig beletael hierin verhinderd worden eenander methonne belangen of omslandighedeo bekend in hunne plaata te doen verachgneu Voorts worden de ingeschreven verwittigd dat de Alphabeliache Naamlga voor hen ter inzage lit t op de plaatselgke Secretarie van Woensdag den 16n tot eo met Zaterdag deu 19a Joui 1897 dea voormiddaga van tien tot twaalf nre GOUDA den 15o Juni 1897 Burgemeester en Wetfaonders voornoemd R L MARTENS De Secretarie BROUWER ADVERTENTIEN Heden orerïeed zacht en kalm m n geliefde Ëchtgenoote WILHELMINA 8CHARLBMAN geb Oüw l in den ouderdom van 63 jaar en 10 maanden F T 8CHABLEMAN Oouda 14 Jnni 1897 Aan allen die blgken ran belanggielling garen bg l et orerlgden ran onzen harteIflk gelielden Broeder en Behuwdbroeder denHeer JACOB JOHANNES TiM BENTOMDIJXHOOBN betnigen wg gmm den dank Uit aller nü C DUXB Gouda 15 Jnni 1897 Groote of St Jaiisker o i D A Slechts één groot Orgel Concert op rrtjaag ia Juni MSOf 7 nar door den beroemden Franechen Gomponiet GAfflILLE SAINT SAlNS M Fartft PROORAUMA 1 Pr udo et fngne E dur 2 Benediction nuptiale 3 Fantaieie ËB dor 4 Prélude et iague Bdar 5 Rhapsodies bretonnee 6 Bercease 7 Fantaisie op101 8 Prélude et fugue Es dar CamUle aaint Saênê 9 Grande fantaisie et fugue sar Ie choral du prophete ad nos ad salutarem undam F LuzT mntrée t É Toegangsbewgzen zgn dagelgks te verkrggen bg de Boek en Muziekhaudelaren J tak BËNTDM il Zh Dagelijksch versclie AardbeziSn Terkrggbaar bü P HOOFTMAN Jz Kleiweg 1 Kliniok en Folikliniek OBSVBVaïïB en avivMBCoijOGMm oor Spreekuren dagelgks van lü Z n Uratis Spreekuren Uaondag Womidag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A GBYI Geneesheer Vireettur Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De pfiis van het gas ia 6 cent er M en voor Kook toestellen of Motoren 4 1 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Hchtgasmeten bedraagt d huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fahrielE lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haur bekomen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N Chemische WassoherlJ 11 OPPEi HEIMEK 19 Sruiskade Botterdnm Qebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verveii van alle üeerenen Damesgarderoben alflook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plache mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Zeer nette Gesteendrukte mumsTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON