Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1897

No 7S98 30ste Jaargang Donderdag 17 Juni 1897 mmim cohmt NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en On streken De üiiga ve dezer Courant gfeschiedt dage lij les met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1J26 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN wordenJgeplaatst vaa 1 6 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos midd 4475 il Openljaar Onderwijs Toeliling van Leerlingeo op de Uurgerscholen De COMMISSIE Tan Toelicht op het Lager Osderwgs alhier maakt bekend dat de InschrUvlng van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomerTacantie in 1897 op boTengenoemde acholen Terlangt zal geschieden op DINSDAG den 29n JDNI 1897 des namiddags ten Tgf aur De Commissie Te tjgt de aandacht dat het schoolgeld op de 2de Burgerscholen Toor Jongens en Meisjes is verlaagd tot dertig golden ajaars Voor Terdere bizonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Seeretarv J H VAN DBB VOORT Soudo 15 Juni 1897 Aanbesteding Het BE8TDÜR Tan den JPolder Wllr XJMSS Vq Gouda is Toomemens den bisten JUNI s aTonds te 7 uur AAN TE BESTEDEN Het 7ernieuven der Sluisdeuren en herstellen van diverse werken aan de Slcis Bet Bestek ligt ter inzage m het Koffiehuis Da Kap te Oouda Inlichtingen geeft C P W DBSSING Architect te Gou la BÊKBOONiniEinKnnTE MEBAILLE KRAEPBUEN HOLM S iQ uina Laroche Staalh udeoüe Q ulna Laroctie ia de meest krachtige en versterkende KINA WIJS AanbeTOlen door tal Tas binnenen bnitenlandsche Qeneesheerei Verkrggbaar ia fl ssehen a ƒ 1 90 en 1 00 GIGARBHEN TEGEN AST HHA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond Terlichting In Etui 80 en 50 Cents Sal miak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en Ferftoud tetd oplossend en Terzackt Dd Prgs per fteschje 20 Cent KaAiPiuiK Hot u HofleTeranciers Zmt JDepót te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten Terkrögbear Een ware Schat TOor de ongelnkkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jue uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEW KL G floUKDdwfae aitgave met 27 afb Prga 2 Hooiden Ieder die urn de Tersohrikkelgke gevolgen van dew ondeugd I dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlagB Mï azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedn ook in poatzegelfi en in eiken boekhandel in Holland HOGTnANDËL Vergeer IS aiider § Lereren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorte i Binnen en Buiteulandsch gezaagd en geschaafd flonl alsmede geploe e èn geschaafde Delen en Kraalsehrooten Amerikaansoh Hout in alle maten Toorhanden PrIJtten ConcurreeitHd KATTENSIISGEL Q 197 SoninkHlke Machinate Fabriek DE HONIGBLOEM Tan in K van Schaik Co geTestigd te a Oravenhage Hepplerttraat en 9 naby de Begentesselaan Tan Z M den KONIMG ran BELGIË Indien giij hoest t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 3VE ELI J lIsTTH E FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrflgbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAB MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordnda J C RATELAND Boa cop B T WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddmxveen j ic aüAtiDB MA aABjrrs na Pijntemps TE PARIJ S Zendengratismfraiico bet praohtiR geiUuttreerd IBK ILHI ffltt nederlandBohen of franiohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Zomerseizoen van kleederen boeden enz voor heeren dames n kinderen op geft ankeerde aanvraag aan 1 JULES JU UZOT è tf PARUS stalen Tan lUden wollen an tatoenw toffan laken au esi worden Teneau franco toegezonden doch men gelisTe daa Toor de soorten op te gsTen en ongaTaer da prijzen te bepalen Dit album berit teTtna da Inllohtingaa welke Toor de goedeen prompte nltToaringai dar bestellingen benoodigdidln BMtiUingtn van iff francs m kaogor worden mat asna Tertaooging Tan 8 0 0 mnee tnoM Moiil luttmênit nchtsn m aUa ftaaiu Mm Niltrtamd eaa kalt iucrfit Dei klanten hebban geene fonnalltaltai Toor de inklaring of uidersinta t TarTuilen daar ons ré$xpiiltltlialt U HnuUmt Umi Braliant daarmede belast ia A ntnnr bg de Firma Ved BOSM lV te Gouda Mej J l ALTA StadsV erloskundig e Spieringstraat F 24 Qouda Druk ria A BRINKMAN fc ÜOON Geurig en Onsofaadelg ZaiverlaKS ret te en hranderiffhad kUef aehlige aavgezichtt en andere lichaamaroven en wonden i strakheid en atekingen bij verzweiingem winterhauden en voeten btj eehur t dauworm enz ZniTert Tan onrein insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per doos Por bns 90 et doozon GO en 80 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 ot NIEUW MIDDEL tegen snot bji Hoenders en alle Fluimgedierte a 0 45 per 7 flesch Dooen met Toerrter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrnikeaanwgzing Heeren eigenaren van Bulsen kunnen zich op voordeelige wijze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne hunrperceelen Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor XES jaren en voor ingelgfden b do Nationale Militie met onbepaald verlof of in teerkelijken dienst bg het aan gaan van een verbintenie om TWME JAHMN gedetacheerd te worden naar OoH lndU Aanbreoggeld TWIITIG GIILDEI Men melde zich aan VrtémUligerê en MUUiepUchtigen met onbepaald verlof big den Commandant vun het Koloniaal Werfdepöt te Harderieijk of hg een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten Xilitiepllchtigen onder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef Het groote aantal zenuwkwalen TAnzennwhoofdpiJn af tot da voorafgaandakaiitaekeQeQvasapopletla banenberoerte to trotiMm noK ateeda alle middelBD dnor de medische wetenachap aansewend Berat aan dan nieuwen tijd komt de eer toe dat eij doortast gebruik maken tkd den eenvonctigateii weg namelijk langa de hold WM phj BiologiHclie outdekkiDg gedaan beeft die na bonderde proefnemingen tbana over de nbeele wereld verbreid Ir en terwijl zï ia veten schappelijke kringen de boogHte belangatelUnt wekt teveniMa weidaad blijkt te sijn voor de aan zenawkwalen lijdende menaGhheld Deie ge eeawljie ta oltfevoBden dooi den gewexen Offloier van Oezondbeit Dr Roman Weisamuui te Vilabofen en benut op de on dervindiog opgedaan In eene W Jarige praktijk Hoor waaseklnr T n het haefd MBaa per dus warden daartoe gee kikte aiairen daar de held atmlddellUk mam ha aaamwiFeatel medesedeeld Het deie geneeawtjKe werden werkelijk o iitterend reioltkten vwkrena tn zij maakte looveel opgang dat van een door den aitvinder gesohreven werkt OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE iu wanüoplg Kevallon varkregea uitwerking i ImiideliDgeii uiïde medische uiHilen die aan dezft geneeBwlJze jewiidzijii 80 iiMchriften vftn hooggeplaatitö geneeakniidigBn ooder welk P Ééaliri mad dr profuur bv voerkomlai aa ganeilnB binnen korten tijd reeda de üle dmk veracbenen ia Dit boekje bevat nJst alleen vor het groote pnV liek verataanhare verklaringen omtrent het weïen der nianwere therapie en de daarmede aelli 1 ook vindt men daarin weteneobappelijke ver l n soomede ahobrlft v P Ééalira mad dr prora L aan de polykiinUk ta Parlji rua RsugainonI 10 StalngrebBr mad dr praMlaaeraad ganatabeer een liat kraakilnnlflBD neatloht de Charenten SanlUtmthDr Cohn taStatlln aroaanaaa ned dr arroed erti tiJttlillaiBHi Dr p Foreitler genaeilieor directeur van het hoaBitaal te Aaan aehalaritb Dr Seheriaa keeteel autaehie Bad Emj Oaraea nifld dr genaeiheer dIraotBHr dar galvano tharMHtiaobe larieMlag voor laaHaflldara te Parl a me St Honoré 334 Coniuf von Aaoheabaak mcd dr ta Certk Dr Bukaeh arraM acta da ItirknlU Obertlabiarit Jeohl med dr te Weenan Dr C Boagavel te La Farrlère e ra M vaa dia Caeaall Central d hygiiee et dB Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aennwuestel aifcr of minder aancedaaa la ar aan afenaanida KenawMchtlcheid lijden waarvan de kenteekenen xiju Dhreiriaoht beenpUn mlgralna lohal heefdpljn liloedandrang groota prlkkglbaarhald gsJaaBdheid alapalooibeid fiohainatl a enruat es oababegeHtk tea and vei der alle steken die door beroerte getroffen warden en nog lijden aan de Mrotsen dauran fooaln vorlammingan onvormogen tot iprikan iwara tongval moalalljk likken stljnald dar iirlehtehmat veorldurends pim plaaliellike zwakte vanwakking van gaheuBen enz emslj die reeda onder sneeakondige behandriling K wer iit ziju raitar iloor de hekttnde middelen aU oatbondlngaen en kondwatorkanr wnhfiLp eleifriBPeren stoomlooi of zeebadpn geen genenmg of leniging hunner kwaal gevonden hebhen en ten iilotte ij die vr e sevoelfn vaar beraerta oadaütoe reden hebben wegena veifiphijavelen als zlah aanhoudonil angitlg voelan verdoevtng In bel haaH tieafdalja net dalialit d nikkerlnoen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bal voerbeofa aalilag In da ooren het oa an wan krlebeilng In n het lUpen van handen en voeten uan al deze drie categorldn van aenuwlljdera ala ook aiiu Jonge melijei lijdende aan blGekiuoht en kraohtelooahald ook an gezonde telfi aan Jong perionen diB veal met bat hoofd werk n en ReeeteiijkB reactie wiüen voorkomen wordt dringend aangeraden Eich bet boven vermelde werkje aan te achafren hetwelk op aanvrage keileloaa en fnnw tntonden wordt door AmHterdam doof M LKBItN Jk Vo Ileiligeweg 43 notterdam F G tn HATIt RN KOI FF Apotheker Korte Hoofateeg I titrcelit I ORRV A POKTON üudegraoht bij de Qaardbrag F 5Ö Op de tongBte hygienniMch modloinale tcntootiHtelllag ia de l i Welaeaiana aDhd Qeneea I door 9 Uediache Jurtj mnt lie Kllvfr n qudallla behraand Wtc ui f de VIctoriaiBroTt f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Vanh ninklykef uis derj iederlanden Maatschappij tot Exploitatie der t ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Qébrt Stollwerck s Chocolade en Cacao oa ec I BtBimatige door de nIeuwHte uitvindingen op machinaal gobicd rerbeterd fkluieatle uitdwtond gebruik van fijns en fijnste grondstoffen garandeerci ien verbra er T n Stollwerck s Chocolade on Cacao leen aanbeTelenswMrdig fabrikaat nauwteorig beaotwoordendo a n don inhoud der tesp Etiketten Dt Hrm behaalde 87 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Diploma s genden enz Medailles oen bewijs n uitBiunl nd fijn bhiikiut tieeds 187t schreef de Accademie national de Paris Kona Toiu d Mrnons nne Hcdallle d ar mremlire elnmie en oonsldAntk ae ▼ otv excellente fhbrloation de Obooctlat bonbons varies etc eto MtUwariill a fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers nx GeneraalTettegenwoordiger Toor Nederland Amsterdam Kalverstraat 103 XLI Jaarffanff van DL BAZAR Dames Mode ids beTattende D A U E 8 en K I N D E E M O D E S bensTena HANDWKKKPATEONBN oa IEDERE WEEK VERSCHIJMT EEN MOMMEE In ieder n tektt owarte platen modekrontekfeuiUetou enz em lo ïïilgBTe Mnder gnkl plaUn mei 8 snijpatr an 8 groot gtltnipte patr Per IJ ar 1 81 p poit 1 45 2e U de lo itg met daeronboion 8 gekleurde platen 1 76 l BO 8e i Ie 4e 1 3 bpeHeno lgekn patr n kouMi lie eea gekleurd lraaie hand rkpiirooa 8 S SO PaOüfMMEE m PRÖSPECTO AWI l i SrV foSo1 BINNENLAND GODDA 16 Jnni 1897 Bg de gisteren gebonden Tsrkieziog Toor een lid Tan de Tweede Kamer der Suten Generaal in het kieadietrict Gond ijjn Uitgebraebt 4513 at Van onwaarde 40 Geldige Volitrekte meerderheid Daattan Terkregen de Heeren li F Dngmaer tan Twiit 2084 st Mr C J E Graaf lan Bjlsndt 1249 D de Clereq 495 P lan der Hoog 291 O J £ Baron Tan Wasaenaer fan Catwgok 279 J T de Viseer 77 Zoodat herstemining moet plaats hebbeo tnescben de bh L F Dagmaer Tan Twist en Mr C J E Graaf lan Bflandt Beede heden morgen per bolletin aan onze ftbonné s binnen de stad bekend gemaakt Het Tolgeod getal stemmen is in onder sfcunde gemeeoteo nitgebraobk Saatal mtgrtr Uum yM Oeada 2231 1862 Boskoop 612 528 Moercapelle 80 73 Waddioxreen 487 371 Moordrecht 219 166 Nieowarkerk a d IJsisI 237 152 393 274 Krimpen a d IJssel 232 182 Krimpen a d Lek 295 240 Ooaderak 207 126 Lekkerkerk 500 354 Cappelle op dlJasel 235 187 Totul 5728 4515 Te Stolw k ia het aanUl kiez ra TOor de Tweede Kamer 384 Uitgebracht werden 226 itemmen en wel op Kngfi He 186 J G Ton Briel Suae 19 J OrU 13 Eeniiik 7 1 bluioo biljet Het getal kiezers te Bodegrafeu Mratgt 613 Uitgebracht 484 et ran onwaarde 23 waar Tan Terkregeo Von Briel Saise 245 KDgff 129 £ emiak 54 Orti 33 FEVilLETOai De Dochters 7aA den Compomst XIII ffAla ik het geltk ergeaa op aarde zoeken sou dan ware dit in den raensoh telren in t n liefde ea z Q pUohUbetraehttng £ en erattig lerenidoel ▼ enoent altijd met onstelrea en eindelijk ook met het leTBD en waDoeer dit doel gericht ia op bet geluk Tan anderen daa rinden wjj hierin ook odb eigen geluk Uit aoo menig lefon galmt geen weerklink teng omdat men alte echo s in zich houdt opgesloten uit de duiatere valleien der zel noht Toert g en W9g naar den Teriiohten bergtop der liefde Dikwijls heb ik gedacht dat de Trede gelijk is aan een bloem die in een heilig wond in diepe schaduw groeit en alleen gevonden wordt door den rromen wandelaar die de stilte en eenzaamheid liefheeft Nog lang spraken zjj te zamen totdat de zon was ondergegaan eo een geheimzinnig rutsehen in de boomen het naderen ren den naobt verkondigde Atfn den hemel traden da sterren te ToorsohUQi alsof daar een donkerblaow gordijn met tiohtencle stippen langzaam werd ontrold De nacht aal verhief zijn stem uit het lage hout en zoog zijn aroa llied voor het Inistereud w Qe dat haar vleugelen uitbreidde over de slaimereode jongen De bloemen neigden haar ranke hoofdjes tot elkander als waren lij rermoeid TM de middagua en weuobtan sü elkaar bon Uef Düor de arrondiaaements rechtbaDk te Rotterdam werden giatereo de volgeode rooaisaea geweten A ran Schaik Jzn 45 jaar A van Scbaik Ckq 28 jaar boerenarbeiders en slachterH en G Tan Sobaik Jobz boerenarbeider en kraidenier allen te Polsbroek wegens poging tot diefstal van een natnorlgk gestorven en door O de BragQ begraven varken tot 14 dagen gevangeniastraf ieder A K 20 jaar mandeDtnaker te Bergambaobt wegena mishandeling tot 1 maand geTaogenisitraf Zoodag is ia den laten avond te Papendrecbt een moordaanslag gepleegd op den rietanyder Adcianua Loawrens Als de Termoedelgke dader ia in arrest genomen JohanneB S Deze zon Loawrens hebben opgewacht by zyn woning en hem met een steen een slag op het hoofd hebben toege éracbt teogevolge waarvan by bewusteloos ineenzeeg en later door zgo boisgenooten werd aangt troffen Volgens den geneesheer ie de wond levensge raariyk Ër beitond tnsaohen S en Loawrens een veete laatstgenoemde had de koslvronw van 3 in Febraati jl met een steen een slag gegeven waarvoor hg door de rechtbank te Dordrecht tot 14 dagen gevaogenisstraf werd veroordeeld Biettegenstaaude die straf bad S aich Toorgenooiea hem tocb nog eens onderhanden te nemen waaraan bg scbgnt gerolg te hebben gegeven De dader moet reeda hebben bekend De voetreiziger Pierre Robin ia Woeosdag te roet ait Pargs te Brnaaet aangekomen Vrgdag vertrekt hg ever Antwerpen door Nederland Duitscbland Raaland en Siberië naar Cbina Heeft bg Enropa en Azie doorgewandeld dan gaat bg per boot naar Amerika om dat werelddeel eok loopeode door te trekken binnen drie jaar hoopt Robin in Fraokrgk te ign Bg bet Bamenstellea van trein 36 der H IJ 8 M ie te Oldenzwl de dienstdoende wisselwachter Ter Groote van de treeplaok gevallen nder den trein geraakt en gedood Sinda Zaterdag heeft zich een onderofficier der koleniale reaerre te Ngmegen in gezelschap van eene jnffionw verwgderd met eene som van f 500 naar men zegt ten nadeele van de conpagnies min istratie dezuebten toe te flutsteren in den stillen zomernaoiit De maan rees langzaam op aan den hemel en verschool haar gelaat achter een doorziohtigon waaier van niisohend loover Eindelijk blikle z rein en vol op de twee eenzame mensohen oeer Dezen volgden baar loop waar tij al hooger en hooger steeg in het bewegelyk luchtmeer en vroegen zich af wat die weatelsnde hemelbollen ia hun eenzame praeht aan de mensohen verkondigden uit de hoogte Spraken ój ook ran een leren ea een strijd Omvatten liJ ook zoDveel raadselen als deze aarde f Waren z zriven geen raadselaehtïge lichten die dm menschelyken geeat in verwarring brachten fVie zal het antwoord geven op de vele vragen die dage ijka rijzen ait het onbevredigd mensobenhart W j weten alteen dat wy bier op aarde z n om re leVen te lijden en lief te hebben en onzen kortatondigen droom te droomen waaruit wij ontwaken ia de eeuwigheid Maandagavond is te Millingen opgeviscbt het Ipk van een onbekend manspersoon naar gidsing ond 45 i 50 jaar Keutpekenen grootte middelbaar baar zwart met gryzenden baard kleeding vest katoenen b md Tnrkscb leeren broek gestoken in water laar zen De drenkeling iswaarachgnlgk een Dattacber Op bet Igk werd gevonden een kaartje waarop de naam vaa L Strob De Zoid Hollandscbe gtasblaierg te Kapelle a d ÏJael is gesloten Bonwvalligheid der ovens was de oorzaak van bet staken der werkzaamheden Door de drakte zullen ze evenwel zoo spoedig mogeiyk worden hersteld loodat men bmnen een maand de fabriek kan heropenen In de Rustenborgerlaan 27 te Haarlem woont een rronw in en allerdisrlgbsteo toestand Tot Febraaj van het vorige jaar was de 5S jarige vrouw Alolema hniahoudster bg wglen dea amanaensie van de H B Schooi Metze laar Na diens dood bleef zg ü de Woning ea al heel spoedig bespeurden de baren dat de Ttoow vervuilde Zg wieseb zicb nooit at slechts brood eo dfonk water en aan het hnis werd niets gedaan Daar er geen hniahnar werd betaald oek maande de boisl aas baar aan de woning té veriateo dooh daaraaa voldaed zg niei en de boisbaae die tegen de kosten van oitsetteo opzag beeft haar laten blgren Tot voor eenige weken kwamen zg zoo no en dan eens te voorschijn doch toen dit aitbleef gingen de buren eens zien en ronden de vroow liggend op een stroozak die op zyn beort was gelegen op een plank rustende op twee Bobragen De marmeren schoorsteen diende tot hoofdkussen Zeker bad zij ziob in geen jaar verschoond Uit de kleereo en uit gaten in het lichaam kruipen oogediertea de haren staan rechtop als bg een wild dier Muizen en ander ongedierte loopt en kruipt over den grond Men bracht haar eerst een paar dagen voedsel doch spoedig hield men hiermede op uit angst voor het ongedierte Donderdag ji aarscbowden de boren de pelitie £ en inspecteur stelde een onderzoek in eo heeft rapport nitgebracbt doch aedert heeft niemand iets van den uitslag geboord De toestand is das dezelfde gebleven en thans is bet een leeraar in bet teekenen aan de amba btscbool die den moed beeft de vrouw tweemaal daags van eten te voorsien De politie verklaart aan de zaak niets ie kunnen doen Alleen de burgemeester en het burgerlgk armbestnor zgn vetgens baar bevoegd hierin iete te verrichten Vroow Uolema beweert een lijfrente te hebben van f 7 s weeks Bg Padua Italië wordt een moddersoort zonder plantaardige bestanddeelen gevonden vBlcaniecha slib naar men vermoedt niets anders dan verweerde lava dat uit den bodem opborrelt en zich in kleine meertjes verzamelt Zg is zeer dik en vet en heeft de eigenschap moeilgk verwarmd te worden maar dan ook moeilgk weer af ta koelpn in 5 aren koelt zg bgv 1 graad af Daarmee nu behandelt men rbenmatiscbe patiënten niet in zg modderbaden zooats in enkele Daitscbe badplaatsen maar eenvoudig door iowrgving van het aangetaste lichaamsdeel met de verwarmde modder zg wordt door stoom tot de gewenscbte temperatnar gebracht welke afwisselt tnsschen 30o eo 40 R d i iets hooger dan bloedwarmte 28 R De patiSnt ontkleedt zich en de plaats waar de orhenmatische verscbgnselen zicb hebben voorgedaan wordt bedekt met eea laag van het vette goedje Vervolgens wordt bg in een laken gewikkeld daarop in een guttapercha laken en tan slotte geheel in dekens gestopt zoodst een hevige broeiing pUats beeft Op een rnstbank ia een verwarmd vertrek wordt hg dan eenigen tgd te rnlten gelegd soms een half nar soms rgf en veertig minaten naar den toestand waarin de patiënt verkeert Na enkele behandelingen gevoelt men trekking in de aangetaste ledematen wat een begin van beterschap beteekeot Na den rusttgd wordt de verpleegde gebaad waarbg de modder zeer gemakkelgk met lauw water af te spoelen is Of de geneeskundige kracht in het broeien dan wet in da modder lelf ligt is nog niek aangetoond Of dat volkaniseereD helpt kan men tegenwoordig ook ta Amstardam beproeven Op bet geneeskundig congres ta Berign is gesproken over dea aard en den oorsprong van chronische rhenmatiek Van de eene igde werd beweerd dat zg beamettelgk is evenals infiuenza en dat de aanwezigheid van bactariën raatgeatetd was Prof Chvostak uit Vl eeneo sprak dit echtar tegen en beweerde op grond van attgebieide proefnemingen dat zg het gevolg il van een tozine en dat de ontwikkeling van baotoriën sleohta veroorzaakt werd door den zieken staat der gezwollen gewrichten Prof Noorden uit Frankfort gaf verslag van de uitkomsten van RSn fen stralen in gevallen van gewriobtarheamatiek Daarbg kon geconstateerd worden of het been daardoor was aangetast Prof Behrio nit Uarbarg deed voerts verslag van igoe oudersoekingen betreffende een antitnbercolose seram Hg bad zside hy uit tuberketbacillen een beel virnlentar vergif gekregen dan het tnbercaline van Koch Door voortgezette inenting van dieren met dat nieuwe gif hoopte hg een sernm te verkrggeo dat mensohen voor tobercntoze onvatbaar zon maken door een passieve metbodei in t enatelling van de actieve metbode van Kocb De goede nitkomsten van bek antidiph tberie serum achtte Bebring boven twgfel vastgesteld Alle andere soorten sernm tot nu toe aitgevtfnden noemde hy waardeloos Alle pogingen om hek genezend element in het serum van dieren die door inenting immuun waren geworden in eniver chemischeu vorm te verkrijgen waren mislokt omdat de eigenaardigheid van het antitozioe niet in zgne chemische samenstelling ligt maar in egnt eigenaardige inwerking op bek toxine De oorsprong van de krakeling is naar ds Banketbakker mededeelt de volgende Nadat Karel de Groote bet Saksische volk tot bet Christendom bekeerd had bleef dit nog in het geheim aan faeidensobe gabraiken getrouw Het offerde aan de oude goden en vierde de niet vergeten feesten Bg een daarvan werd ovaal in ringvormgemaakt gebak gebrnikt dat aitauntte door greote smakelgkheid Daar dit niet verboden kon worden koo veroorloofde men dik in Saksen onder beding dat een krnis tn den ring moest gebakken werden waardoor het een Christelgk gebak werd Een Americasn is op een vernuftig denkbeeld gekomen om te verhinderen dat de gevangenen nit hun cel breken Hij laat voor de vensters in plaats veiU tralies waterleidingbuizen aanbrengen Dia behoeft men niet eens zoo bgsonder sterk te maken want zoodra de gevangene ze wil doorvfjlen stroomt bet water uit de opening On waarschuwt de eipiers £ n om nu het ontvlochten heelemsal onmogelgk te maken stelt de man voor ook door de muren der cel dergel gke pg pen te laten voeren De volgende advertentie las men in It Zaterdag ta Maastricht verschonen dag en weekbladen Wandelkiesleerur Ik beb de eer aan heeren Kiesert kennis te geven dat ik a s Maandag en Dinsdag door de stad zal wandelen om ieder kiezer desverlangends kot advies to knnnao dienes