Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1897

B 0 U II i A BSTEBDAll 7 8 1 48 10 67 11 10 4 11 0 8 la MI 10 60 14 1 U 1 16 Btrecte SpoorwogverblndiDgen met GOUDA ZomerdieDSt 1897 AaDgevaDgen 1 Nei THd van Greeowicb 3 7 86 8 16 8 86 9 80 9 87 9 64 10 11 ll U ll l 18 1J 18 16 1 84 3 48 8 67 4 68 4 66 6 18 6 61 8 14 7 81 7 61 8 36 8 61 9 67 10 1 6 08 7 6 10 04 7 60 6 86 1 68 4 80TTÏRDA 9 40 9 47 lOaS 10 30 11 38 7 86 8 40 DBN HAAG GOUDA 7 46 8 18 00 SODDA DEN BAAS Souda ZeveahuizeB Moerkapelle Zoetermoer Zegwaard Voorberg s Hage O 7 8U 8 80 17 9 14 10 14 11 16 11 18 11 88 1 87 3 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 34 7 4 8 38 8 64 9 64 10 8 ll SÏM 7 418 41 11 40 t Z 7 58 8 61 T 8 07 08 BOUD A u TÏEOHT Oouda 6 80 8 87 7 68 8 11 07 10 1910 67 11 00 11 63 8 10 8 17 4 88 06 8 66 8 18 10 17 10 86 11 14 1 87 t 1 10 10 34 11 11 1 46 8 84 14 7 18 8 48 10 41 39 10 6111 46 11 31 1 16 8 08 8 61 6 08 C4I 7 8 8 69 11 11 11 11 sHage 6 48 7 107 48 8 8S 48 10 1111 17 11 111 36 8 44 8 40 4 06 4 33 6 80 18 7 18 7 56 1 88 Toorb 6 61 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zegw 10 31 1 66 IZev lI 17 10 48 r l uo a ua o e lenuda 18 7 60 8 18 9 08 10 1810 6411 67 11 601 17 3 14 4 08 4 83 6 15 60 7 48 8 13 10 10 10 88 U T R I O H T e O U D 4 Otreeht 88 7 46 8 49 9 1010 16 10 88 11 88 1 3 08 3 65 4 48 6 86 S 7 6 1 07 10 08 10 34 Weerden 8 68 8 0 10 88 11 66 4 K 7 18 88 i 10 64 Oedewatei 7 07 8 14 10 4 4 84 9 1 Gouda 7 88 8 87 9 819 6110 6 11 1018 111 18 8 46 4 87 5 10 8 07 7 888 18 8 49 10 84 11 10 AMSTIXDAH GOVDl 7 10 8 16 06 10 48 1 61 8 46 4 46 1 18 7 46 41 7 M 8 14 1 14 1 1 iri M 9 46 6410 44lï 4 1l 4 l l o5 J 16 6 i 6 66 Il O 8 04 8 81 9 1 10 8811 6 11 44 10 17 10 86 lUl in btt iteBinen op het Hredend lid H da Raa Muutiiobt 11 Jani 1897 H F Vi H BIS EKKXNBISIiHT Do AaeriksanBche kapitalUtso tu de wetantchap Id 1891 beeft Tbomas Hadgkiui 5 milHoeu golden gegereo aan d Unireraitpit ran Wtibington Het Pratt initituat te Brooklyn oDtring een aom ran 10 millioan Tan een mnoDjmus Do nnivaraiteit ran Chicago ontving 30 miUioen ten geiobenka waarTan er 15 millioen gegenn ign door den heer Bockefala Deze edelmoedige man baeft nog 5 millioen belooid Toor bet jaar 1900 en in dalzelfde iaar zal deze nnirersiteit 2 millioen ontvangen Tan mej BWire Calres De Cornel UoiTerBity beeft 5 millioen van Vanderbilt ontvangen 800 000 galden van een zekeren Schermesboren 2 millioen ran 3etb Iioe en 1 millioen Tan Hoiermajer Het Dreiol Collo of Art entiiSR 8i millieen ran den beer Dreiel en bet Fjeld Colombian Mnaenm 2i millioen ran Field en de Clark Uniferaity heeft 4 millioen ten geicheske gekregen Tan J C Clark Te Anuterdam werd giateren TOor den kan tonrechter de zaak behandeld ran den heer F W Crotch wonende te Landen en secretaria der World s Phonograph Cy die eenigen tgd geleden in een perceel op den Vggendam reclameplaten met een Cinematograaf heeft vertoond zooder daartoe Tèrgenning te hebben Tarkregen Op laat Tan den bnrgemeeater ia deitgds door de brandweer bet cinematograafsoherm afgernkt en daa de roortzetting dier Tertooning belet Bet O M eitchte eene boete Tan f 3 sub 1 dag becbteoii Door den Terdediger mr Boerlage werd betoogd dat hier Tan geene rertooningen aprake kon zgo ea dat eenigen tyd geleden de beer Uerckalbub ongeitraft te zelfder plaatse diseolringiiewa heeft gegeTen Zich beroepende p een arreat van den Hoogen Baad in een geval all het onderbaTige Troeg pleiter ontslag Tan recbtaTerTolging Bg koninklgk beslnit is bepaald dat de bezoldiging Tan alle ambtenaren behoorende tot de departementen Tan algemeen bestnnr TOor den Tortolge per maand in stede Tan per drie maanden looala tot nn toe gebrnikelgk waa kan worden nitbetaald HierTan ia tbatia door den mintater Tan financiën aan de Terscbillende takken Tan beatnar mededaeling gedaan Nanweiyks ia het Scbaveningsehe seizoen geopend of een laiaterrgk aeizoenfeeet zal worden gebeaden Er ia een comité gerormd tot het honden Tan een bloemencorao te Scbevaningen op Donderdag 1 Jnli Dit ia samengeateld nit de heeren Graaf de Orelle Rogier F W baron Tan Tnyll Tan Serooakerken J D Bnys Th Azo É Tan der Ondermenlen J P Crommelin en B Qoldbeck directenr Tan de maataohappg Zeebad Sobeveningeo De samenkonat voor twee of Tierwielige rytoigen en Hoilandscbe ajeezen geaobiedt op bet Oevers Deynootplain achter bet Karhana waar terens de jory haar werkzaamheden voor de bekroding zal Tarrichtan Alle deelhebbers Toreenigen zich des namiddags te 44 oren op het boTongenoemd plein Na de nitapraak van de jnry waartoe ook zntlen behooren eenige dames nit de aanzienIgksta kringen der hofstad znllen de deelnemen aan het corso een tooht doen oTer den zeebonlaTard op den atrandoinar dien zoodoende ala t ware inwgdende Na terngkeer znllan de deelnemera en genoodigden ontvangen worden in den Earbaasbar welke bg deze gelegenheid wordt geopend Hen meldt nit Amsterdam aan de N B Ct In het bolle van den nacht tnsachan half Tier en Tier onr beeft een zware binnenbrand gewoed in de Joden Bontluinen welke aan twee kinderen knaapjes Tan ua en iei jaar bet leven beeft gekoat Omstreeks half vier werd de brandweer ge 8 86 8 41 8 49 9 6S 9 06 6 61 03 11 19 16 7 16 7 81 7 89 7 4 7 66 8 88 4 66 8 06 6 14 6 11 6 17 7 Qanda Ueordreeht maawarkerk OapeUa Botterdaa BotterdaiB Oudew 6 46 8 64 Woerden 6 68 7 8 8 18 Dlawkt 18 7 88 8 18 0 i8 Bt OapaUe jjieuwerkerk Moordieebt Baada alarmeerd en Tond in de Joden Hoattninen eene straat evenwgdig loopende aan de Joden Breestraat het perceel 42 A een dobbel bnis aan de acbterzgde in vlam De brand waa ootstaan op eene achterkamer der eerste verdieping hg de wednwe Plas die eerst io zoodanige verwarring van veritand verkeerde dat zg eint los te maken waa van het denkbeeld dat bare moeder verbrand was welke vrouw echter wel tien hnizeo verder woonde en veilig en wèl wae doch later kon mededeelen dat er een ongelnk met het nachtlichtje was gebenrd Het Tonr trok door het trapgat omhoog zoodat vele bewoners Tan het dubbele perceel zich OTer den zolder en bet dak hebben moe ten redden Indien men weet dat er in dat perceel twaalf gezinnen haiaden met een overvloed van kinderen soodal het ganscbe aantal der bewoners op bg de honderd geschat moet worden dan kan men zich Tooratellen wolk eene Terwarring door de angstig opdringende mannes vronven en kinderen in de bovenkamers moet zgn ontstaan Ook Tan Kollen die de voorkamer der tweede Terdieping bewoonde dreef zjjne vtoow en vgf jooge kinderen evenzeer naar boven Bezig met drie der kleinen die bg met moeite in veiligheid wist te brengen verloreo Eleazar en Isaac knaapjea van zes en vier jaar bonnen vader nit bet oog Van Kollem in doodsangst naar de verlorenen zoekend brandde zich deerlijk aan hoofd en handen en werd aonjer zgne kinderen gevonden te hebben door de vlammen en dan rook teruggedreven Later vonden da brandwachta eerst bet Igkje van het jongste toen dat van Eleasar door verstikking omgekomen Oe beide lichaaaipjes werden naar bet Israelietisch gasthnii gebracht waar Van Kollem a gelaat en handen verbonden werden Ook een zekere G Lakmater die eene achterkamer der derde verdieping bewoonde kwam niet zonder brandwonden vrg Alles aamangenoraen moet men er zich nog over verwonderen dat nog zoovelen in bet bolle van deo nacht en onder zoo ongonatige omstandigheden met den schrik en met verlies van have zgo vrg gekomen Van de twaalf gezinnen waren negen niet tegen braudachade verzekerd Ondauka bet droevig verlies van twee meo scheoleTena kan de brandweer toch geljjk reeda zoo menigmaal met voldoening op haar werk terngzien Te 3 34 wae de bionenbrand gemeld en te 3 39 de telegrammen wgzan dit nit waa de binnenbraod reeda tot een feilen oitslaaoden geworden De brandwachts hebben op menig pont den Toorgloed lot het niterete getrotseerd Aan den hoofdbrandwaoht Schippers gelokte het vrg spoedig door te dringen tot de voorkamer der eerste verdieping waar bg een wicht van twee en een half jaar in de wieg vond Hii bracht bet kind behouden beneden Van Kollem zgn naam is oflScioel opgegeven als Van Kolen moet zich in de verwarring van het oogenblik vergist hebben Hg nam niet alle zgne kinderen mede doch Tier Tan de vgf Het jongste knaapje Isaac werd door den sectie brandmeester Proost en een ander beambte der brandweer Boele verbrand in zgn bedje gevonden Eloazar vonden zg op do voorkamer der derde verdieping OnmiddelIgk vingen zg aan op de voorgeacbreTen wgze de levensgeesten op te wekken Dit scheen eerst te gelukken althans de heer Proost meent een flaowen zucht te hebben geboord Het kind was echter reeds te ler heen en beiweek De achterkamer Tan drie Terdiepingen in de linkerhelft van het perceel zgn geheel nitgebrand de Toorkamers dier verdiepingen gedeeltelgk 11 16 11 81 11 8 1 4 18 66 ll l U IJ 11 1 11 86 11 41 1 61 11 31 11 86 11 60 9 63 10 19 10 8 10 3 10 43 10 4 9 88 11 64 18 08 9 47 10 13 10 08 10 16 8 01 8 11 6 10 7 61 8 1 ii 1 18 Ook nu weder gelgk in de Lindenstraat op den 7en dezer maakte het pnbliek het de brandweer zeer moeielgk natuurlgk niet nit moedwil doch nit onverstand De mannen vinden dikwgls niet terstond de gelegenheid tot het uitleggen der slangen bg het opdringen en de opgewonden bewe na der omstanders En juist voor de redding is het spoedig watergeven de eerste eisch Een redder zonder wateratiaal naaat zich kan in den regel nieta uitrichten Uitslag der VerMeziagea OFFICIEELE OPGAVE L = Liberaal A R = Anti EeTalntionair B K = Boomtch Katholiek C B = Christelijk Hitoriach S D = Sociaal Democraat R = Radicaal P = Protectionist Amsterdam 1 Uitgebracht 2783 geldige stemmen Scbaepman R K 832 Pgnappel L 747 Kerdgk L 421 Bo cb A B 230 van Hasselt C H 228 Koow L 220 en Vliegen S D 105 Herstemming tossohen Schaapman ea Pgnappel Amsterdam III Uitgebracht 2794 geldige stemmen Hartogh L 1015 Bovy A B 679 Gerritsen B 626 Goes 8 D 270 Verkooteren C H 204 Herstemming tnsachen Mr 1 P K Hartogh en W Hovy Amsterdam IV Uitgebracht 1975 geldige stemmen Gleichman L 867 Bergh 8 D 522 Berckel R L 213 Loopnit S D 150 Eegben A B 116 en van Son C H 107 Herstemming tasschen Gleiohman en Bergh Amsterdam V Uitgebracht 3514 geldige atemmen Piereon L 1128 Ketelaar B 911 Passtoors R K 545 Fabioa A R 486 van Sou C H 322 en Kugkhof S D 122 Herstemming tnsscben Mr N G Pierton en Th M Ketelaar Amsterdam VI Uitgebracht 3137 geldige stemmen Cremei L 484 Cugpers R K 789 Koot A R 442 Verkenteren O H 422 Herstemming tusschan Cremer en Cngpers Amsterdam VII Uitgebracht 2412 geldige stemmen Heldt L 901 Paatoors R K 622 Wagenaar A R 438 van Son C H 283 Herstemming tuaschen Heldt en Passtoors Amsterdam VIII Uitgebracht 1656 geldige stemmen Nolting L 459 Heemskerk A B 383 Paestooia R K 355 Levy L 254 en Harmseu C H 205 Harstemming tasschen P Nolting en Th Heemskerk Amsterdam IX Uitgebracht 3385 geldige stemmen Tak van Poortvliet L 1520 Koyper A B 1142 Visier C H 472 Fortngn S D 251 Herstemming tusschan Tak en Kngper Alkmaar Uitgebracht 6405 geldige stemmen Asch van Wjik A R 2719 Fokker L 2158 Kaag L 1413 en Kngkhot S D 115 Herstemming tus cbsn Jonkhr Mr T A J van Asch van Wyck en Mr E Fokker Almeloo Uitgebracht 6472 geldige stemmen Gekozen dr H J A M Scbaepman met 3504 Van Vliet 1295 Borgesius L 771 Zeilmaker R 4G7 Helsdingen S D 435 Amersfoort Uitgebracht 5670 geldige ntemmen Schimmelpenninck 2682 Asch A R 1353 Beaufort L 1283 en Zelvelder L 352 Herstemming tusschen Mr F D Graaf Schimmelpenninck en Jonkhr Mr T C J van Asch van Wgck Apeldoorn Uitgebracht 4859 geldige stemmen Bglendt A R 2455 Oordt L 2164 en Kngkhof S D 240 Gekozen Mr W K F P Graat van Bijlandt Appingedam Uilgehracbt 5503 geldige stammen Schepel L 2128 Bouwes A R 1923 Schoonbeek R 860 Doornboich 621 en Swioderen C H 51 Herstemming tusschen A J Schepel en J Bouwes 4 66 6 01 6 0 6 1 6 86 1 60 8 10 4 10 6 40 8 4 8 81 4 40 4 60 4 67 04 6 10 4 16 5 10 GOUDA 1 44 1 64 8 01 3 08 1 14 11 17 3 09 18 47 Amsterdam 8 at Ootda Arnhem Uitgebracht 4202 geldige stemmen Gekozen Mr P Rink L met 2130 steoimen Scbaepman B K 1168 Löbensels A R 567 Kol 8 D 337 Aaaen Uilgebraeht 3813 geldige ataoinen Gekozea Mr J J Willinge L met 2280 et Timmerman B 1032 v Vliet A E 581 Bergen op Zoom Uitgebracht 4702 geldige stemmen Gekoien L D J L de Ram R K met 3574 stemmen BrninsmaL 1125 Bodegraven Uitgebracht 5361 geldige etemmeo Briel Sasae A R 2470 Engff L IHIO Èemink A R 629 Ortt C H 452 Heratamming tasaebeo Mr J C voo Briel Sasse en A Kngff Hz Breda Uitgebracht 2982 geldige stemmen Gekozen Mr L M P H Baron Miohiels van Verdoijoen R E mat 2367 stemmen Dommere L 615 Brielle Uitgebracht 4265 geldige etemmin Gekozen Mr G J Goekoop met 2277 et Staalman A R 1646 ea Asaendelft P 342 Brenkelen Gekozen J H de Waal Malefgt B K met 3340 stemmen Hoydecoper C H 2178 Wassenaer 575 Uitgebracht 6027 geldige stemmen Beverwgk Uitgebracht 5985 geldige stemmen Borrel R K 2905 Tak van Poortvliet L 2537 Vermeulen A B 344 Ba S D 199 Herstemming tasschen Mr Pb M H Berret en Mr J P R Tak van Poortvliet Delft Uitgebracht 4154 geldige stemmen Van de Velde A R 2042 Pierson L 1288 Wassenaer A B 581 en Nolting E 243 Herstemming tusschen Mr H A van de Velde en Mr N G Pierson Deventer Uitgebracht 5941 geldige stemmen Delden L 2216 Stoffel B 1648 Scbaepman R E 1355 Koer A R 458 en Zee L 269 Herstemming tusschen Mr A van Delden en J Stoffel Dordrecht Uitgebracht 383S geldige stemmen Bens A R 1839 van Ggn L 1531 Smidt L 535 Heratenming tnaaohen Mr J U Rena en S M H van Gga Doetincham Uitgebracht 7700 geldige stemmen Hesselink h 3120 Paawen R K 2360 Brants A R 1792 Bosch 428 Herstemming tusschen Mr H T Hesselink V Snontelen en H A Paawen Druten Uitgebracht 4127 geldige stemman Gekozen Mr J A N Travaglino met 2841 atemmen Six C H 1154 en Schaapman R K 132 Ede Uitgebracht 4518 geldige stemmen Gekozen Jhr Mr L H J M van Asch van Wgck A B met 2744 NagellL 1245 van Borssele 529 stemmen Eist Uitgebracht 6360 geldige stemmen Gekozen Mr W H J T van Basten Batenburg met 3434 stemmen Rink L 1337 Dnjjs A B 1253 v Lijuden C H 284 Enschede Vos de Wael B K 3475 Pierson L 2454 Kol S D 1337 Six C B 473 Alphen A B 414 Herstemming tasschen Mr A F Vos de Wael en Mr N Q Pierson Enkbnizen Uitgebracht 7049 geldige stemmen Gekozen J Zgp Kzn L met 3528 Baat B K 2710 Sluis A R 629 Nolting B 98 Boer P 84 Emmen Uitgebracht 3490 geldige stemman Gekozen Dr P H Boessingh L met 2769 stemmen Valk A R 721 Franeker Uitgebracht 3681 geldige stemman Liafiinck L 1273 Kamstra A B 1008 Middelkoop B 778 Vries C H 532 Her stemming tusschen F Liafiinck en B Kamstra Goes Uitgebracht 4S69 geldige atemmen Gekozen Jhr Mr A F de Savornin Lohman A B met 2671 stemmen Hejjie L 1598 Gorinchem Uitgebracht 4759 geldige alamt men Gekozen H Seret A R met 2511 B 67 10 04 10 11 10 18 10 17 7 61 7 61 1 06 8 13 8 11 8 63 i lO 7 16 8 0 10 88 1 13 u o 10 0 8 17 17 8 34 8 41 8 47 37 4 64 7 45 8 10 6 66 10 01 10 07 48 9 6 8 80 8 8 4 58 6 04 1 18 lO ot atemmen Pierson L 1687 en Herwaarden C H 241 Groningen Uitgebracht 4315 geldige stemmen Draoker L 1709 v Honteo L 1024 Brnmmelkamp A R 1005 Nienwenbnis C H 372 Goee S D 235 Herstemming toaschea Mr H L Druckar en Mr S van Honten Gulpen Uitgebracht 3574 geldige steramen Gekozan J H B M Merckelbacb B K met 1828 stemmen Begoot B K 1552 Wgnands B K 194 Haarlem Gekozen M H J Bethaan Maear L met 2295 stemmen Scbaepman R K 1206 Boogen A R 247 Vallentgoed B 156 geldige stemmen 3903 Haag I Uitgebracht 3812 geldige stemmen Gekozen J Krap A R met 1967 atemmen Smidt L 1026 Mol B 507 Roell L 266 en Combet 46 Haag U Uitgebracht 4464 geldige stemmen Conrad L 1777 Lebron B K 1562 Idenbnrg A B 588 Mol B 348 Daeboe 121 van Meeteren 60 Heratamming tosscben Lebrgn en Conrad Haag III Uitgebracht 4027 geldige stemmen Hordgk L 142 Wassenaer A B 961 Hoogstraten B K 885 en Gnyot L 756 Herstemming tusschen J M Pgnackei Hordgk en J D Baron van Wassenaer van Rosande Boogezand Uitgebracht 3689 geldige stemmen Veegena L 1705 Wiersinga R K 1380 Vliegen S D 390 en Mansholt P 224 Herstemming tusschen Mr J D Veegens en A Wiersinga Hilversum Uitgebracht 5953 geldige stemmen Gekozen 3 baron van Heemstra A B met 3003 stemmen J Baron L 1421 en Ufford A B 1529 Haaclemmermeer Uitgebracht 6836 geldige atemmen Beekers R K 2940 Hooft A R 1950 Lange L 1532 Crommelin 414 Berstemming tasschen Mr F J M A Reekera en G B t Booft Harlingen uitgebracht 4339 geldigs stemmen Asch A R 1758 Bonman L 1019 Visser C H 999 en Zeilmaker B 563 Herstemming tusscheo Jhr Mr T A J van Asch ran Wgck en A Bonman Katwgk Uitgebracht 5242 geldige stemmen Nispen B K 2297 Douner A R 2012 Brandeler C H 933 Herstemming tnsachen Jhr J W J C M van Nispen tot Sevenaer en J H Donner Schiedam Uitgebracht 5247 geldige stemmen Gekozen Mr O J B graat van Limburg C B met 3050 stemmen Tak L 1359 Idenburg A R 802 Tietjerksteradeel Uitgebracht 4250 geldige atemmen J de Vries A B 1867 Troelstra S D 1149 Kantor L 842 L de Vries A B 392 Herstemming tnsscben J de Vries en Mr P J Troelstra Tiel Uitgebracht 4803 geldige stemmen Gekozen Mr M Tgdeman L met 3121 stemmen Bylandt A B 1241 en Mol R 441 Rotterdam UI Uitgebracht 2574 geldige stemmen Verheg L 1243 Schaapman R K 751 Berwaarden C H 314 Pols A B 178 Rot B 44 Herstemming tasschen J B Verheü en Dr H J A M Scbaepman Botterdam V Uitgebracht 2653 geldige stemman Raalte L 1321 Majcheck R K 561 Herwaarden C H 387 Kater A R 323 Goes S D 61 Herstemming tnsscben Ui e £ E van Baaiteen Mr J Uascheck Leiden Uitgebracht 3997 geldige stemmen Gekozen E van Kempen A B met 2029 eteiaman Drncker L 1772 Stirom C H 196 Sittard Uitgebracht 2532 geldige atemnen Gekozen Mr C H Baron de Biebersteia B K met 2240 stemmen Kamp B E 292 Oostarboat Uitgebracht 3599 geldige stemmen Gekoien Jhr Mr J B D van den Berch van Heematede R E mat 3335 stemmen Bosch van Verwolde A B 264 Znidborn Uitgebracht 4571 geldige stemmen Kngper A B 2019 Zeilma L 1373 Boonstra L 971 Helsdingen S D 208 Herstemming tusschen Dr A Kngper en G Zeilma Zwolle Uitgebracht 4698 geldige stemmen Dedem C H 2095 Hoven B 1044 Vos L 815 Kol S D 200 Heratamming tasschen Mr A Baron van Dedam en J Hoven Winschoten Uitgebracht 4281 geldige stemmen Boa B 1415 Troelatra S D 1216 Tijdens L 1033 Wiersinga A B 616 Hereteraming tnsaohen Dr D Boa en Mr P J Troelalra Ngmagen Uitgebnusht 8895 geldige atemmen Gekozea F T J H Dobbelmann met 2778 stemmen Koning L 1117 Sneek Uitgebracht 4518 geldige stemman Heemskerk A B 1890 Gilse L 1423 Kroeae C B 1205 Herstemming tusschan Mr Th Heemskerk en Mr J A van Gilse Schoterland Uitgebracht 3433 geldige stemmen Pgttersen L 994 Zwaag S D 1344 Kayper A B 861 VerkouUreu C R 234 Herstemming tasschen G L van der Zwaag en H Pgttersen Tz Middelburg Uitgebracht 5960 geldige atemmen Lucasse A B 2672 Fokker L 2243 Haldenbroek C H 856 Karnebeek L 177 Kotte S D 12 Herstemming tusschen Mr C Lucasse en M E Fokker Looadninao Uitgebraobt 5932 geldige stevd enBerckel B K 2100 Brnmmelkamp A R 1603 Pgnacker L 1261 Herwaarden C H693 Berstemming tusschen Mr A H M van Berckel en A Brnmmelkamp Kampen Uitgebracht 4304 geldige stemmen Mackag A E 2294 Coperos L 1246 en Hasselt C H 764 Gekozen Mr A E baron Mackajj Wgk bij DoUratede Uitgebracht 5947 geldige stemmen Gekozen Jhr Mr H M J van Ascb van Wgck A R met 3517 stemmen Beaufort L 1993 Verkooteren C H 292 Gerritsen B 145 Weetstellingworf üitsebraoht 3051 rgeUig stemmen Honwing L 1409 vao Vliet A B 948 Zwaag S D 649 Herstemming tasschen B M Honwing en P van Vliet Meppel Uitgebracht 4229 geldige stemmen Oakozen Mr H Smeenge L met 2253 stemmen Wiersinga A R 1207 Klooster C H 682 Vegt E 50 Bruist P 37 Veendam Uitgebracht 4492 geldige stemmen Gekozen Mr E A Smidt L met 2326 stemmen Valk A B 1467 Helsdingen S D 465 Maasbolt P 218 Ommen Uitgebracht 5268 geldige stemmen Gekozen J Tan Alphen A R met 2977 stemmen Visser C H 1534 BiemBdgk L 757 Sliedrecht Uitgebracht 4384 geldige stemman Kngper A B 2409 Wisboom L 1025 Herwaarde C H 950 Gekozen Dr A Kngper Rheden uitgebracht 4924 geldige stemmen Kolkman B K 3136 Van Vliet A E 1147 Vrgland L 646 Gekozan Mr M J M C Kolkman Zaandam Uitgebracht 5711 geldige atemmen Boer R 3768 Windhouwer A R 1045 en Kamphuis B K 657 Gekozen K de Boer Cz Boom Uitgebracht 5811 geldige stemmen Ferf L 3876 Beekens B K 1558 Oosterbaan A B 328 Boreel C B 82 Gekozen Mr P B J Ferf Steanwgk Uitgebracht 4068 geldige stemmen Meesters L 1575 Bosch A B 1469 Boep A R 741 en Boichbruist P 283 Berstemming tnsbchen J Meesters en Mr A P R C baron Vaa der Borcb van der Wolde Zntphen Uitgebracht 6029 geldige stemmen Gekozen Mr H Goeman Borgesius met 3283 stemmen De Jonge A B 2293 Kol S D 291 Varkouteren C H 162 Zevenbergen Uitgebracht 4669 geldige stemmen Gekozen E van der Kon B E met 3234 atemmen Baron van der Borch C H 835 en Borch van Verwolde A B 600 Ridderkerk Uitgebracht 3690 geldige atemmen Goekoop 1801 Borch van Verwolde A B 1709 Asssndeltt P 199 Harstemming tusschen Mr G J Goekoop en Mr A B C Baren van der Borch van Verwolde Leeuwarden Uitgebracht 3950 geldige stemmen Gerritsen B 1213 Troelstra S D 939 Kielstra L 713 Muneter A B 580 n Renkhuis B K 505 Herstemming tasschen C V Gerritaan en Mr P J Troelatra Lochem Gekozen C Lely L met 3886 stemman Tan Cate A R 2614 Haaselt C H 213 Rotterdam 2 Uitgebracht 2760 geldige steramen Klerk L 1135 Van Wgk A B 582 Visser C H 543 Scbaepman B K 425 en Kuikhof S D 83 Herstemming tnaachen D de Klerk en Jhr Mr T A J van Aach van Wgck Rotterdam 4 Uitgebracht 3223 geldige atemmen Hintze L 1511 Van Staveren A R 1166 Viaser C H 448 en Beladingen S D 98 Herstemming tusschen G H Hintzen en dr W B van Staveren Rotterdam 1 Uitgebracht 2637 geldige stammen Mees L 1066 Visser C H 671 Tromp A B 516 Maacheck R K 314 en Gondswaard 8 0 70 Beratemming tnaachen Dr B P Mees R Ai en Dr 3 T da Viaaar utrecht L de Bidder B K 1784 Karnebeek C H 1100 Kerdgk L 297 Troelatra 442 Beuningen L 990 Beratemming tuaschen Mr N de Ridder en Jh Mr A P C van Karnebeek Utriysht IL Bergansios R K 1144 Bistart C B 840 Seyffardt B 593 Troelstra 8 D 444 Brnmmelkamp A E 366 Herstemming tosscben J W Berganaiua en en J N Baaterl BolteDlandscb Overzicbt De MDalag op deo Presideoi Bchyot werkelijk Thü heel weiDig beteekeaii geweest te zgo lotasachen beeft men dun deder nog niet De procoreur der Republiek Athalin en de rechter an instrootie Bertnlni hebben ter plaatse eeo ooderzoek ingesteld Daar ia toen de tweede boinc gevonden die miBSchien wet eenig kwaad bad knnoen doen Men gelooft dat de dader deselfde is die tgdens het bezoek Tan den Tsaar op de Place de la Concorde een donderbat heeft laten springen Waarop dat geloof betast viodeQ wg sobter niet rermeld De stille agent die door de menigte voor den dader geboaden en mishandeld werd ia hoewel vrg ernstig aan het hoofd gewond toch weer op de been Hy beeft een aïlreren medaille en een gratificatie gekregen Hg was het eerat op de plaats der ontplo£Sng en rareemelde de bewgsstakken waarmee hg glinga naar den prefect van politie wilde loopen Daardoor hield man hem voor dea dader In de nabijheid 7gn gerondsD een stuk wit papier waarop Execution de Kélix Fanre aan een boomtak vastgehecht een dolk met bet ingekraste opschrift l j en a bien d aatreB qoi j ont passé Ie op den eenen en sAlsace Lorraiae Polognec op den anderen kant eindetgk een ond en oneohadelgk sakpistool waarop Gondamnation da Féliz Faurelc Keizer Wilhelm zal den 5n Jnli zgn nieuwe Noersche reis aanvaarden per HoheozoIlern geëscorteerd door een kruiser en twee torpedobooten Daarna komt de grooie reis naar St Peteisbnrg geëscorteerd door de pantserschepen Friedrich Wilhelm Brandenburg Weissenbourg Wörthc en eeo advieajtcht Io Sept eindelgk naar de groote mauoeovera te Boedapest Er is das voor den Reisektiser oog heel wat te doen al gaat hij grootmoeder Victoria niet persooulgk feliciteeren De graanhandelaari te Berlgo die wegens de op 1 Jan jl ingevoerde Benrswet waarbg o a de termgnhandel verboden is de groote Bears verlaten hadden en van toen al geregeld boa handel gedreven in het Feeënpalaat waar zg beurs hielden en noteertog uitgaven en natonrlijk ook termgnhaedel dreven ala gewoonlgk Maar op aandrang der agrariërs werd bon eindelgk beteekeod dat hun vergadering ala feitelgke Beurs mede onder de wet viel en zg zich daaraan io bun r Lameut en transaciiëo te houden hadden Zg hielden zich doof maar du Zaterdag werd hnn beteekand dat bon bgeeokomat ala onwettig is verboden eo desnoods met geweld zal verbuidard worden Men daobt dat eg weder oaar de groote Beora zooden teragkeeren maar gisteren verschenen zg niet en besloten veeleer de zaken van kantoor tot kantoor af te doen en dus geen ooteeriog meer te laten veraobguen De oppositie io de Hougaaraoha Kamer zet haar obstrnctionisme voort en heeft den minis terpresident Banffy officieel aangezegd dat zg de beraa slagiogen vao de Kamer zal beletten zoolang niet paragraaf 16 van bet Ontwerp tot regeling van de Strt f rechtspraak wordt ingetrokken Deze paragraaf bepaalt dat voortoan beleedigingen door de pera niet ineer geocrdeeld zullen worden doet de jsrytecbt banken De liberale minderheid van deu gemeenteraad ta Weenen beeft besloten de vergaderingen iüet meer bg te wanen roordet de Stadhouder uitspraak heeft gedaan over de geldigheid van de besluiten die in de laatste rumoerige vergadering zijn genomen De Times bevat een uitvoerig verhaal van den aanval wnarvan een Engetsobe troepenmacht aan de grens van Afghanistan het slachtoffer is geworden De reis van den heer Gee den regeeringscommissaris was van te voren vastgesteld zoodai de vgandige benden hunne maatregelen badden kunnen nemen De ontvangst te Maiiar was zeer vriendachappeIgk Met een klein escorte bezocht de heer Gee oen nabnrig dorp en toen bg terngkwam bood de hoofdman van h t district Sodda Khan dan Engalschea ofBcieren en den Mohammedaanse beo sepojs van bet Escorte voedsel aan Dit heeft de troep miascbiea eenigazina zorgeloos gemaakt want de inboorlingen eerbiedigen gawoonigk het leven Tan ben die hun ten zgn geweest Juist on het ontbgt gaf een priester die bgzond r vriendelgk geweest was bat teeken tot den aanval De troepen waren io h t open veld de vganden hadden zich versbspt in kleine wochitorena vanwaar ag op hun gemak konden schieten De aanval was zoo piotseliog dat bgna terstond de zes officieren ïieergesehoten wnden De heer Gm werd niet geraakt Da troepen die geheel onbewhnt waren moesten wel terugtrekken en deden dit onder het voor dar vgaodeo wier aantal langzamerhand van 500 tot 1000 ateeg Ketat laat kwam er versterking nit Datha Khel waar de troepen te II Qur avond negen nnr na deo eersten aanvat aankwamen De vgand moet een vgltig dooden en vele gewonden gekregen hebben onder de laatsten waren vier priesters die de strgdenden aanzetten De garnizoenen in d grenaplaatsen zga dadelgk versterkt Over een paar dagen sollen in het Tocbi dal 1600 man met zei stokken be eachut en een eaoadron cavalerie bgeen zyo Ontvangeen Nieuwe Dassen Handschoenen Front Boorden en Manchetten A van OS Az Kleiweg Ë 73 73a OOUDA T i t Aooii Xo SM Beurs van Amsterdam lotkn Vrkn 887 Vs 8 104 86 7 5 10 68 67 0 1067 Vs 100 t 41 644 086 1001 60 100 800 ItS iO 977 186 84 109 1017 807 8387 100 847 66 141 99 6 76 1017 101 99 160V 1367 10 100 10 18 103 70 9 8BV s 81 687 16 JUNI HlDlBLiND Crt Neii W 8 s dito dito dito i dito dito dito S HoNQja OM Geudl 1881 88 4 iTiLLia Inschrijring 186S S1 6 OosTaKa Obl in papier 1868 6 dito in lUrer 1868 6 Pobtuojll Obl met coupon S dito ticket S BIISUHD Obl Binnent 1894 4 dito Geooas 1880 4 dito bij Boths l88 4 dito b Hope 188 0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Span Ferprt schuld 1881 4 TcalB Ospr OonT leen 1890 4 Geo Isening serie D Geo Ie nilg serie 0 ÜUIDAra E p T obl 189Ï Manco Obl Buit 8oh 18 0 6 VKNaauKU Obl 4onbep 1881 AMeraaoiM ObÜKStien 18 B 8 BoTTsanui Sted Icea 1884 8 Nao N Afr Haadelir aand Arendtb Tab Mq Cartifiesteo D liMut Ghnppg dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Colt liy dor Toritedl aand s Gr Hypolbeokb psudbr 8l Nederlandsoiie bank asad Ned Haadelmaslioli dito N W t l so Hyp b pandbr 6 Hott Hypotheekb psndbr S s Utr Hypotheekb dito S OoSTENa Uo0t Hong bank asnd RcsL Hypotbeekbsnk pandb 4 AHBaiKA ïlquit hypoth paudb 5 Maiw L G Pr Lieu eert NlD Holl IJ Spoor Mü aand Mij tot Bipl r 81 8pw aand Ned Ind Spoorwagm aand Nsd Zuid Afr Bpm aand 6 647 B dito dito dito 18 1 dito i lTiua8ooor 1 1887 8 ABobl 8 Zuid It 1 8p niii A H obl 8 Polen Warschau Weenen aand 4 UusL Gr Buu Sptr M obl 4 Baltische dito aand Faitova dilo aand 5 Iwsng Dombr dito aaad 8 Knrik Cb A o r Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AxiaiKi Cent Ohio k North W pr 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in gond 4 LouiiT kNMbrillsOort v aand Msiioo N Spw Mlj Ie hyp o 6 Miss Kansas r 4pet pref aand N Tork Ontasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in jond 6 3t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pee Hoofdlijn oblig 6 80 47 V 190 iOO 106 1067 10S7 1087 1187 i i A i 110 dito dito I ino Ool lebyp O S OilJiDi Can Sonth Cert v aand Van CBallw kNa leh d cO Amaterd Omnihas Mij aand Eotteld Tramweg Maats aand Ked 8tad Amsterdam aand S Stad Botterdam aan i BlLOll 8tad Antwerpen 1887 IVsl Stad Brassel 1886 i HoNO Thoiis Begnllr Hesellioh 4 Oostbhe Staatsleeoing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S SpinJB Stad Madrid 3 1868 Na Ver Bei Hyp Spobl eert 8 7 FOSTERItTHlSr LIJST vaa briefen geadresseerd aao oobekenden gedurende de 2e bellt der maand Mei 00 terog te Terkrijgen door tusachenkomst Tan het Postkantoor te Oonda Veraonden Tan GOUDA G Tan Groniogeo Oowerkerk Dr J S K T o Veen Wageniogen J P Scholten Johanneabarg De Directenr aan het Poatkaitoor TOESTHa