Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1897

No 7399 Vrijdag 18 Jmi 1897 36ste Jaargang ftOMCHE mmm JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN i ADVERTENTIEN wordenjgeplaatst ra 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VERKIEZING VAN LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD De BUKGEMëëSTËR r a GOUDA GaKÏQD art 7 der Gemeentewet en srt 3 rao bet Eoninklgk Beeloit t d den 8d Mei 1897 SUatebUd No 144 doet te weten dftt iu de drie Kieadistrictea wMrÏD de ge Beente GOUDA is verdeeld de periodieïïe verkietiag tbd twee liedeo vea den Gemeeüteraad ia elk dietricfc ekI plaats hebben op 29 Juqi e k dat op dien daj Tan des reormiddags negen nnr tot des namiddagi Tier aar bg hem kannen worden iogeleverd de bg art 51 der Kieswet bedoelde opgaTcn ran Candidaten waarTan de Toorgeichreren ormnliereD van heden af ter Secretarie koetelooB voor de kiezers ver krggbaar sjjo en dftt voor deze verkiezing de Btemmiog zoo die aoodig mocht gn door Bargemaester en Wethouders is bepaald op Trgdag den 9d JqU e k en de herstemming zoo noodig op Dinsdag den 20n Joli d a t GOUDA den 15n Jnni 1897 De Bnrgemeeater voornoemd H L MARTENS ADVERTENTIEN Heden oTerleed ons jongtta Dochtertje JOHANNA W Dl JKU A Dl JEÜ I Haiibxoie Omda 16 Jani 1897 Aan allen die blyken ran belangstelling garen bg het orerlgden van onzen harteIgk gelietden Broeder en Behowdbroeder den Beer JACOB JOHANNES mm BENTOM DIJXHOORN betnigen Wfl onzen welgemeenden duk Uit aller naam C DIJXHOOBN Gouda 1 Jnni 1897 OFENSASE msum OP Vrlidag 18 Jont 1897 des Tóórmiddag 10 ure aan den VEBRSTAL te Gouda ten oteretaan ran don Deurwaarder F B SWJ M te Rotterdam Tan EEN PAETU BUTAIIIDI IS BADD1NG8 PLATEN DAK en ZOX DBRDKBLBN PLANKEN BINTEN BAMEN DEÜBEN BBANDHODT DAKPANMEN etc Te zien Donderdag 17 Jnni 1897 Openljaar Onderwijs ToelatiDg TAD Leerllogen op de Burgerscholen Do COMMISSIE Tan Toezicht op het Lager Ondorvije alhier maakt bekend dat de InschrUvlng vaD Leerlingen wier plaataiog men na het eindigen der zomer Taoantie in 1897 op bofengenoemdo scholen Torlangt lal geschieden op DINSDAG don 29n JDNI 1897 de namiddags ten rjjf unr De Commissie restigt de aandacht dat het schoolgeld op de 2de Burgerscholsn Toor Jongens en Meisjes ia verlaagd tot Aertig gulden s jaars Voor Tordere bizondorhoden wordt TOrwozo naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie D $ Secrttaria J H VAN DBB VOORT Gouda 15 Jnni 1897 Mej J i AUTA Stads Verloskimdige Spieringstraat P 24 Qinds nk n A BKINKUA tt ZOON Grooto of St Janskerk o o V D A Slechts éèn groot Orgel Cohcert op Vrtjdag 19 Juni M 9tf 7 aar door den beroemden Fransehen Componist GAIILLE SAINT SAINS utt Parij PROGRAMMA I Prélude et fugue B dnr 2 Benediction nnptialo 3 Fantaisie Es dar 4 Prélude et lugne Bdur 5 Rhapsodies bretonnes 6 Berceuse 7 Fantaisie op 101 8 Prélnde et fugue Es dur CamUle Satnt Saens 9 Grande fantaisie et fague sur Ie choral dn prophete ad nos ad salutarem undam F Liszt Eutrées f 1 Toogangsbewgzen z n dagelyks te rerkrygen bj de Boek en Mnziekhandelaren J tik BENTDM Zn KöNINKiUKC W aÏAM eTXbï Koninklijke Machinale Fabriek DE HUNIGBL0EI1 vnn tl IM van Schaik Co gerestigd te ê Oravenhage Hepplerttraal en XOa Baby de Begentesselaan ran Z U den KONING van BELGIË Indien gij hoest t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruirenBorst Honig Eitract ME IjIA 2SrTI3 E FLACONS Tan éO Ct 70 Ots en f rorkrggbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt OStda E H TiH MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜDMAN Moordrecht J C BATELAND Soeloop B T WIJK Oudmoaur M KOLKMAN Waddinmeen immnmmukmim KRAEFEUEN HOLH S Q uina Laroche as StaalhüUdende Q u oa Laroohe is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal ran binnen en bmtenlandsche Geneesheer Verkrögbaar in flesschen il ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CieiRETrfi N TEGEN ASTHIi De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Aithmm terstond rerlichting In Etui 80 en 50 Cenfi S almiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prüs per fleschje 20 Cent Ea BPIUBK Uoui Hoflereranciors Zeut I ep6t ie Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingelijfden hg de Nationale Militie met onbepcMld verlof of in werkelijken dienst bg het aangaan van een Terbint nie om TWEE JABEN gedetacheerd te worden naar Oott lndii Aanbrenggeld TWllTIG GULDEN Men melde zich aan Vrifwüligers en MUitieplichtigen met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werfdepöt te Bardtnoijk of by ees der plaatselgke of Garnizoens Commandaflten MilUiepliehtigen onder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef Per bns 90 et doezen 60 en 30 et pakjes 15 et speitje 60 en 35 et NIKU ff MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plaimgedierte a 0 45 per a Aeseh Dooen met roei ter verdelging ran ratten en maizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Allee met gebrniksaauwgzing Hoeren eigenaren Geurig en Onschadelg Zaiverbig 8Tet tegen hranderigheid kliereushtige aangezichts en andere lichaamiroven en wonden etrakheid en stekingen bij verzweringen mnterhanden en voeten bij tchur t dauworm em Zoivert ran onrein insect onder iu en op het rel en haar 10 Cents per doos van Huizen kunnen zich op voordelige w ze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen do er toe d t y door het jebmlk makeD tm den eenvoudiMton weg namelilk luu de hSid eui l r H B S S J i l ppel kekxiwe hoonteTelmietellliig wek U mSS joldj d Wijkt te rijn toot de un leiuw kwtleii lUdiiide meneèSheli D üe g ewljie li ilSier on detvtodtag opjeduu lii eene tMt trttijk iMor xmmtchliÈt T n ket i Ma MtM f ramt wnrden da rt e geseUkteaUSTOB door d lindd onnSddoUUk Mimmmra atel mede ed eld Uet deze geneeewljce werden werkelijk flcUtterenderMaltftteareriDana en Bij maakte xooveel opgang dat van een door den nitvinder geaolireven werUe OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE l ra voorkomlNi en g iieilii binnen torton tijd weafl ds aie drnk verschenen in Dit boekje he t niet alleen Tor het rrwrteonb lek verBtaanbare verklaringen omtrent liet weian der nieuwere therapie en de daarmedelelS r A BL T verkregen uitw rking ma r ook vindt men daann wetemohappeliike verf i 11 f ® die aan deze geneeswijze gewijd zUa eoomeds aftobrift van tal van getnigsohriften vau hooggeplaatate geneeBkundigeii onder welke Ééalèra meri ir proftaiBr aan de palykilnVilt ta Pariji rus dousemont 10 Stelnprelier mid dr praktltwraiid gaiiBHkiar aan bat k akil m peaijoht da Obarealiin SanitMtarath Dr Coha ta Stêttle flwiaiaaa me arrVad Vrü X a Dr p Farutfar B iiuhear dlraotaar van het hoaplUal te Agan aahelairitli Dr Sehanag kaateal BHtanfata ad Emi Darsai med dr gBnaaahaar dlreateur der galvaao tharapaatlaoha InriehllaB vaor mawUldara ta Partla rue Bt Honori 334 Ceniul ven Aiohenbaoh raad dr te Carfu Dr Buabaoh anraad art da Zlrknlti flbar ÏÏ h o i r ï i BongawBl ta La Farrlire Eur lid van daaCanaaltCealral d l yglèaa at de Sanié in Frapkrljk en vele anderen Aan allen wier zenawveRtel me r of minder ncedann of s ii aovoHMiiade Ï T1 m i t V 1 T kenteekenen Jn ohraaiioha hoofdpijn migraine Hhala hoofttJl t n O Pf aj he flBlaagddald alapalooihald llqhamtfjta aniit en anbahagaHJka tatBtand voidei alle ïieken die door beroert getroffen werden en nog lijden aan de eavoliton daarvan looalH var amminBep onvermoBan tot apraken iware taagval meBlB ljk aUkkenTatUrbeM darflawrianen mat woortdurende p In plaatielitka iwakte vBriwakklng vaa gabaagaa e en zH dia reeda onder BeneeakiUidlge behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen all onthoudinmon en kondwHtepknS wrllyeu elecfrUefreti Btoomlooi of Eeebaden geen genealng of lenlrtog hnnner kwaal gevonden hebben en ten slotte ij itie vre fa vevoelen voor beroerte enaiStoe radan habbeS wegena bynfieleu all ïloh aanhoudend anaatlg vaalaa vardoovlaa In hst hoaH haafHalJn nat dattflHiliaM naen sn donkar warden voorde oogBx drukkende plin oadar Rat vaartioofd aaldagta daaaraa liatvoa aa iebeling n an hel alapen van hasdBn ea voeten aan al deze drie oategoriën vaa enawlLldeH Ok aaa Jonge melaje llidende aan bleakzaoht en kraehtalDUheld OoE an seaosde lalfl ua lo a verscbiJnBeleu Hlkkarlnae van krlBDB biBBkZHOht Bn kraehtBlDuhald ook an geionde lalfb aaa Joaga als ook aaa Jonga melajBi llidende paraonen die vbbI mat het hnofd werk n en geestelijke reacUe willen voorkomaiT WOïdt dringend aaa gersten zKh het boven vermeide werkje aan te schaften lietwelk op aanvrage koaUlooa aa fraaae v AmwterdHin door Hl I I RBAS Co Heiligeweg 43 Botterdsm F E v HA VTBJÏ KOLFF Apotheker Kotte Hoofate 1 Utreeht OBRY POKTORf Ondegracht bij de Qaardbnig F SST üp de Jongste hygtenniBcli medioinale teutoonatelUng la de l r WeUam Bn aohe QanaaiwiJie door de UedUclie JuriJ met de Xllveren Hednllle bekroond Gebr Stoll werck s Chocolade en Cacao TkHmi g door de nleuwats uitvindingen op mitchiiiaiil gebied Terbeterd Uiriratle en uitalilitaiid gebruili Tan int M fijnste grondstoffen gtrandeerei ien Terbruücer Ton StoUwerclrs Chocolade en Cacao een aanbevelenswaaniig hbriïaat nannkeDrig betmtiroordende um den inhoud dn leep Eökotten Dt ma behaalde 87 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma g gonden enz Medailles een bewijs van uibunntsnd s febrüoui Keedg 1871 sciireef de Accademie national de Paris Houa Toua déa o r u ona nxie Hodallle ê or i remlire elMwe sn oonatdérfttlon aa votre ezoeUenta fabrication de Ohooolat bonbons vcbrlea to eto bbiikaat ia Terki baar bg H H Confiseurs Banketbakkers Dl au QeneraalTertegenwoordiger toot Nederlaikd Imsterdam Ealverstraat 103 toriawdter ui f de Victorias ron f e Oberia insfein byBns Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der yictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 XLI Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids beTatlende DAMES en KINDERMODES benevens HAND WEEKPATBONEN gr lEDKRE WEEK VERSCHIJNT EEN MDMMBB In ieder v têk t w arte platen moOekraHtekfeaUletm enz esc Ie UitgaTej zontlot itokl plalsn mei 3 aDijpatr n 3 groote geknipte putr Per U ar 1 p poat 1 45 ie i d Ie uitg net danrenboTeit gekleurde pUten l 7 i 1 90 Se Ie l gekl pl aa 1 l tjz gekB p b j het6e no i M S 40 4 i Il bij heU no 1 gekn patr n keiMj lie eea gekleurd fraaie handworkpairooa 3 8 S0 PRÖPMüll EN PROSPECTUS ALOM T gf S fgSo1 BINNENLAND GOÜDA 17 Jnni 1897 Het programma van de mnaieknit oering op Donderdag 17 Jnni 1897 dee a oud ten 8 nnr op da Markt luidt aldai 1 Le ooocoara de Slontlnei pas redonblé li LanaloiB 2 Dne nuit d été On eri nre G Tack lm Dammenioht Waker C Fans Anx borda de U Sambre Fantaiiie G Tack 6 8ohlittenfahrt Polka F ZikoB 6 Marie Benriette Onrerture L M ntagne t Li Vague Walser D Raonent 8 La corbeille deroeea Fan taiaie G J t Dam 9 Galop L André Heden morgan ongeeeer 12 onr ia een lOjarig kind Tan B nit de Vlamiugstraat betwelk een kleieer lueje droeg bfl bet boterhois op de Markt door oen wagen over don toet geredep Do klomp brak on bet kind werd oen weinig geblesseerd In den afgeloopen nackt is door de politie op hoetordaad betrapt en aangebonden J J T D d e iu de bloemkweekerg an Scboennaker is da Korte Akkeren door middel an een seboit otergotaren zich wederrocbtelSk bloemen toeëigende Bedankt Toor het beroep bg de Gereformeerde Kerk alhier door dr L H Wagenaar te Aruhem Heden herdenkt J D van de Water meesterknecht bg den beer D G van Vrennipgen den dag waarop hg voor 26 jaar bg genoemden beer in dieoit trad Door genoemden beer Van YreomiDgen de volontairs en het personeel werd hem bg deie gelegenheid onder gepaate toespraak een holdebigk aangeboden ter herinnering aan dezen dag Door Z B den Commiasaris der Koningin is tot gameente Veldwschter te Stolwgk benoemd de heer D van Qenderen hoofdagent van politie albisr Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Beenwgk door den heer A Dekker cand te Berg Am bocht FEViLLETOX SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAUUELEVEN 1 I Vrouw waar rit je P Door I Ik heb Mur waar hang je ia b hemelanaam uit F f Ja 1 ja 1 hier ben ik al I £ d zoo vlug hloffeo en corpuleutia bet haar reroorloTeD komt de gade Tan den heer Bloem aaoloopen op ziin geroep Qroote grut I hygt xy terwijl ze neertalt op den eeraten stoel d n betten ia ne dat iemand laten achrikken 1 Ik waa juiat aan het gebak maken er moet tooh een extraatje zijn om haar verjaardag te Tieren Wat heb je daar Dirk V j Wat ik hier heb Teeg je handen af moeder wat ik hier heb f Een extraatje om haar terjaardag mee te TiereD dat heb ik bier I ËD met TÏBgera die plotseling beginnen le beven scheurt hij papieren af snijdt hij toawtjea door fVooruohtig Toorziohtig vermaant Doortje Haar hij hoort haar niet hij gaat voort met knippen en aoheuren ondertusaohen sprekend in kort tfj ebroken voUiDuen Toevallig hè Dat de mail juist vandaag moeat aankomen ffik wou het Biet aUe open maken t Brandde me ftttdan in da hand Uur niet waar we hfib De oital van de Terkieninf iu ons district 18 ïooala wy dien Torwacbt baddeo Bg de erdeeldbeid die er onder de aDti clencaleD hearsehte waa er aan eene oTerwiouing der oozen ia één tempo oiet te denken Willen na de tegenstanders van Rome en Dordt naar de stem van bet gezond verstand luisteren dau is onze kaus nog niet varkekea Slaan zy de banden inéén en trachten zg de thniablgvers te winneUf dan is ons de overwinning versekerd Doch wy zeggen het de Standaard na doch dan zal er van beden af tot Vrgdag over acht dagen ook gegverd moeten worden op een manier zooala er tot dasver nooit onder 0D8 gewerkt ia Wie Toor de eerste fliemmiog nog met tien patronen in den gordel naar het front kon oprukken voert na niets nit tenzy met minateus twintig patronen in zgn tasch De Toorloopige oitaUg der rerkieziogen over het geheele land ia oatuariyk voor ous liberalen een teteoratelling Oe uitbreiding van bet kiesrecht btykt zooala troowena wel te verwachten was ïo het voordeel der kerkeiyke partyen te zgn Wy geven hieronder een overzicht van de districten volgens hun potitïeka kleur naar gelang Tan den uitslag der verkiezingen Gekozen Liljeralen io Arnhem Assen Brielle Emmen Ënkbuizen Haarlem Hoorn Loohem MeppeL 1 Oostbarg Tiel Veendam Zierikzee Zutfen I Totaal 14 Badicaleu io Zaandam Aati Eerolntionairen in Apeldoorn Breuketen De gespatieerde namen wgzen de plaatsen aan waar een ndidaat Tan aodere politieke klenr dan die van bet aftredend Kamerlid i gekozen ten bet leed samen doorstaan we moeten ook het pleizier sameo deelen Het laatste papier ia afgescheurd Ër volgen oogenbhkken van ademloose stilte Dan ééa kreet van vader en moeder beiden 1 Anneke 1 i ie sien dat het h4dr portret is maar ook niols meer er ii een mist voor hun oogen Eindelijk anikt een bevende stem A nneke lieQe Och Ood mijn kind mija eeuigsle ivStil tooh vermaant Dirk stil toch I Maak je nu niet oTeratuar ik ben zelf heelemaal in de war ff Ons meisje zoo mooi en zoo groot Een vtjilwaaaeo dame I Wel ik geloof dat ik ze niet keoi en zou ala ik ze op straat tegen kwam Foei Dirk 1 roept nu Doortje terwy l zij met de mouw vaa haar kabaai de groote tranen afveegt die haar over het gelaat rollen f ï oei Dirk je eigen vleeseh en bloed tis zoode ifJa maar ze ii ook zoo heelemaal veranderd sinds de laatste phologrtiphie 1 en do heer Bloem neemt weer het portret ia handen en staart op het lief meisjesgezicht dat hem tegeolaoht tot met een plotselinge bevregiug van onuitsprekelijke teederheld hij het aan zijn lippen drukt bet aan zijn borst klemt Straks met de handen ineen dioht tegen elkaar geleund de oogen onafgebroken gevestigd op de beeltenis van het aangebeden kind fluisteren de oudere in weemoedige vreugde yZie je wel hoe vriendelijk ze ons aanziet KOU ze aan vader en moeder gedacht hebben F fZ heeft haar gUnlaohje nog Weet je wel Dirk Eede Goes Gorknm sGravenhage I Hilversum Kampen Leiden Omni n Sliedl ht Wyk by Daorstede ToUal 12 C Katholieken ia Almeloo Bergen op Zoom Breda Draten EindboreD Etst Grave Gulpflda Belnond e Bertogenboscb Nymegen Ooaterbont Reie Roermond SitUrd Vechel Vealoe Waaiwyk Weer Zevenbergen Totaal 22 Christel yk H iatoriaob in Schiedam Due gekozen Liberalen H Radicalen 1 Anti Revolot 12 Katholieken 22 Chr Historisoben 1 Totaal 50 De clericalen hebben onder de gekozenen reeds een belangrykea voonproog Van hun tegenstanders lyn alecbts 15 terstond gekozen tegenover 22 katholieken 12 anti revolutionairen en 1 vaa de christ bistorische party die ook door katholieken gesteund werd graaf Van Limburg Stiram te Schiedain te zamen 50 leden Van de katholieken waren 7 leden reeds ap 1 Jnni zonij r etrgd gekozen In drie districten Amsterdam ZV en V en hoe lief ze lachen konF v t Zijn dezelfde oogen wat kon zo ona Terwonderd zitten aankeken ala we haar sprookjes vertelden herinner je je niet moeder F Zie eeai tïp je haar niet wat mager Ze entlen haar tüch wel genoeg le eten geven F ffGekheid het eten is er best Ik was tooh heol wat steviger toen ik zoo oud was En tooh l kt ze op haar moeder Ja kind I zoo als jü or uitzaagt een dikke twintig jaar geladen Nee Dirk nee 1 Z6ó ben ik nooit geweest I Ik zal niet zeggen dat ik geen knappe deern was flink uit de kluiten gegroeid gezond en frisch yFrisch ala een meikers dat was je 1 Weet je dat nog P goeie vent I en er komt over bat goedhartig gezicht een glans dat het tien jaar jonger maakt Maar het verschil is toch te groot zie je ik was maar oen burgermauakind en zg ze i kt wel een freule I Eindelijk ryst Bloem overe nd om een plaatsje te zoeken voor het nieuwe portret t Moet in de aohtergalerij hangen zóó dat ze het zien kuDneu beiden dan goheelen dag de moeder heeft een paar rozen geplukt en bekraoet daarmee het Ijjstje dat de vader zelf aan den muur bevestigt er is een wereld van liefde in hel gebaar van dien groote ruwen man als hij het hoofd buigt en een kus drukt op de hand die Anoa s beolteuia met bleemea kroonde Nu worden de oude getrouwen binnengeroepen Zo weten w t men van hou vsrwaohti en vnUateo Derenter komt een liberaal met een radicaal io één Groningen twee liberalen de minister Van Houten en Mr Drnckar in één Leenwarden een radicaal de heer Gerritsen met een parlementair socialiit den heer Troelstra in één Winschoten een liberaal dr Bos mat denzelfden socialist in herstem mi Mg soodafe TOOr die 6 7etela in allen gerallé geen cterioaat gakocen zal worden Daarent en stAan in LooBdninflo m Haarlemmermeer een katholiek tegenover een otirevotmioniir en in Aaierifoort twee aotirev t enover elktnder Winst is tot dusver alleea door de antiraro latiooairen behaald Zy hebben op de It eralan zes Estets veroverd i in Brenkalen iGraven hage Eede Leiden Hilrareum en Wykbg Duorstede Er moet echter nog over 50 letels worden herstemd en daar in 41 districten liberalea in herstemming komen ia r oog aitiieht dai de clericaleo geen meerderheid erlangen Alle krachten moeten de volgende week worden ingespannen om te Terhomleo dat de KnyperScbaepman coalitie de olerioale reai platan teu party die het brood duardar wil makeo in den eindatryd overwint De kansen voor de too ruitstrevenden die geen dunrder brood maar flinke hervormingen willen staan volstrekt niet hopeloos AU men de stemmen op Tersohilleode ri hüogen nitgebraoht nagaat dan zal men ontwarev dat in bet overgroot getal districten waar het spant de teg ostao n van een etericaal be wind gezamenlyk de meerderheid hadden Er i dus slechts aanaanaloiting opoffefipg van persoonlgke inzichten en van kleingeestig heden noodig om de schaal ten gunste der groote party van Toorni ang te doen overslaan De ervaring opgedaan Ba de verkieaing van 1888 die aan de clerialeo de meerderheid gaf maar tot drie jaren Tan nagenoeg gebeeleu stilstand geleid heeft moge een waarschuwing zgn voor de kieurs ia wiar hand nu de beslissing ligt In overleg met de Ned Ceotr Spoorweg My zal de My Tan S S vermoedelijk ovargaau tot de uitgifte van vacantiekaarten op naam en wet van 3 Juli tot 15 September ol op twee bepaalde dagen per week Aan dit t reissysteem sal de Mg vaa S 8 dit jaar grooter nitbreidiag geren door diekaarten ook af te geren op de stations teAmsterdam Rotterdam en Den Haag en Leiden naar noordeiyke stations alsmede oaarMaastricht en de statieni der lyn Sitiard Herzogenrath dan ook eenstemmig dat aonna Anna manis mania sekali 1 is Ondertusscben kyken ze teralnika HMt mevrouwa handen want het ia de gewoonte dat Anna s oude meid op dezen dag geld kr gt om ook achter feest te vieren ioplaata van ééa glgdeu er hedea twee eilverstakken in de knokkelige bruine vingers Champagne wordt ontkurkt gebak binnengebracht ze gobruiken er twijgand van want Bloem die het eerste glas op Anna s gezondheid had willen ledigen wordt door een vreemde prikkeling in z a keel gewaarschuwd Uever niets te zeggen Ze vieren ïoderen keer het half droeve half bl de feest van Anna s verjaardag op dezelfde wijze de brieven die se in den loop van dit jaar schreef worden herlezen da haarlokjes die ze na en dan zond gekust de teekeningen of handwerken die ze voor vader en moeder maakte bewonderd straks eau bezoek gebraaht aan Anneke s ka t het heiligdom waarin allea waa w geborgea wat ze achterliet in de woning die aohl zoo ledig bleef bjj haar vertrek V66t die kaal geknield het jurkje inbanden dat ze den laatsten dag thuis heeft gedragen fluistert straks mevrouw Bloem Ze wordt vandaag zeventien Dirk Ja Door wat zou dat Neen nieta Ik wou a leen maar zeggen i zo ia DU haast zes jaar weggeweest weet je dat wel F Of ik dat weet Door 1 JnffrottW Anna mooi heel mooi is fTerii ptnel i