Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1897

De te Maastricht wegens het uitgeven van valsche bankbiljetten aangehouden persoon blyft alle schold ontkennen en geeft voor de biljetten te Amsterdam te bebbeo ontvangen zondpf te weten dat zy valflcb waren Hy had te Maastricht reeda 9 biljetten van f 25 uitgegeven zonder dat du vnlsohbeid daarvan bemerkt werd Toch zyn die biljetten gemakkelyk van de echte te onderacheideo daar het papier dikkfr is en bovendien bet watermerk wordt gemiflt De aaogeboudene had by zyne arrestatie een geladen revolver by zich tweede de heer De Klerk 240 en in het eerste dr Mees 253 stemmen Ook ten aanzien van het naastvolgeode groote aantal uitgebrachte stemmen onderscheidt het vyfde district zich bet gonatigat van de andere paar kreog mr Van Baalte er nl 760 meer dan de heer Maacbeck met wien hg in herstemming komt 1321 tegen 561 Dan volgt b t tweede waar de heer De Klerk er 553 meer ontving dan de heer Van Aach van Wyk 1135 tegen 582 Dan volgt het derde waar bet verschil tengouate vanden beer Vorbej 492 bedraagt 1243 legen 751 op dr Scbaepman vervolgens het aerate met 395 meer voor den beer Mees 1066 tegen 671 op dr De Visser ea eindelyk het vierde met 345 meer voor dan beer Hiutzen 1511 tegen 1166 op dr Van Staveren Wat het vierde district betreft waar het verschil het geringst ia verdient bel opmerking dat daar de liberaal tegen de verbonden clericale partijen antir en katholiek oreratond Er valt by deze verkiezing op één gonstig pant te wyzen en dat is dat niet alleen in gebeel Botterdam maar io elk district op zich zelf de verbonden liberale partyen nog bet ateikst zyn niet alleen sterker dan elk der overige partyen op zich zelf doch ook krachtiger dan de antirevolutionairen en Katholieken te zamen Op de tib rateo werden nl 6276 op de Katholieken 2634 en op de antirevolntionairen 2180 stemmen niigebraeht Tot dit totaal cyfer voor beide laatste genoemden komen wy door het getal stemmen van dr Van Staveren in het 4e district in twee gelyke helften te verdeelen als tyode deze de candidaat van de verbonden anti revel ationairen en katholieken Wat nogal verbazing wekt is de kracht welke door de Christelyk Historiscben dntwïk keld ia Men beschouwde deze party over bet algemeen als van niet veel beteekenis en nu blykt dat zy in t gebeel nog meer stemmen heeft nit ebracht dan antirevolutionairen 2363 tegen 2180 terwyl in het eerste distriet haar candidaat zelfs in herstemming komt met den heer Meea Deze party aal dus in het vervolg en reeds by de herstemming den doorslag geven In het heideveld te Kea Dr is door een ontginner by het graven eener sloot een brandbaar gas misschien brongaa ontdekt By aanraking met een brandende luoifer ontstond er terstond eene lichtgele vlam Voor de Amsterdamacbe rechtbank stonden gisteren twee reciilivisten terecht Willem Karel Reiivekamp en Machiel Berkel handelsreizigera die van de geleganheid dat een zekere kettner Stempel en zyne vroaw by wie zy inwoonden en overhois verkeerden van elkander acheiden en das ieder afzouderlyk wonen gingen gebruik bobben gem iakt om dit echtpaar ran het grootste deet der haiameubelen te berooveu By de verbuiz og boden zy yverig halp De vrouw van den kelluer betrok eene woning in de Jan Steenstraat en Beavekamp zou met zyn meisje by baar b yven inwonen Mair na de verhuizing zeide Reuvekamp dat hy eene an dere kamer wilde zoeken Berkel troonde op een goeden avond de vroow weg om een glas bier met hem te drinken en in dien tyd deed Beovekamp de meubelen oithy chen en voorloopig in een stalhoudery opbergen lotusschen badden Renvekamp en Berkel eene valsche nota van overdracht der meubelen opgemaakt waaronder de bandteekening van Stempel wai nagemaakt waartoe diens bandteekening op ftyn huurcontract tot model diende Deze vaUche nota moest dieoen om het desnoods later te doen voorkomen alsof Stempel de mpubelen boiten weten zyner vroow aan Beovekamp had verkocht Het huurcontract bad Berkel op listige maaier voor eenige dagen in banden kunnen krygen De heide heeren rekenden er waarsohynlyk op dat Je vrouw nieta meer met Stempel te maken zoo willen bebben en das in hst verüea harer meobeleo berusten zon Maar zij ging toen zy dea avonda door Berkel thuis gebracht haar vertiea gewaar werd den volgenden morgen vroeg naar haren man zoodat de ware toedracht der zaak aan bet Hebt kwam Stempel zocht met een recbercbear Renvekamp op en fond hem in een koffiebois buiten deMniderpoort Renvekamp zwoer echter van niets te weten en beloofde zelfs de menbelen te zolleo helpen opsporen De beide beklaagden heetten alles gelogen Berkel beweerde geeu hoIa geschreven te hebben en bet huarcontract onmiddeliyk aan Stempet gezonden te hebben en Renvekamp beweerde dat de nota van overdracht echt waa en dat hij de menbelen van Stempel gekoeht en aan hem f 411 betaald had zoodat by bet recht had de meubelen weg te voeren De Terhuiawagen werd door den recbeicheor gevbnden en weder gelost zoodat jofiron w Stempel baren eij endom npoedig terugkreeg Beovekamp werd later gearresteerd ia een tap pery aan de Martelaarsgracht Hy vlochtte de trap op om over het dak te ontkomen maar werd hy het dakveoster gegrepen Vanwege den commissaris van politie te Scheveningen worden de personen opgeroependie eerftiater van een man aldaar nieuwe door misdrijf verkregen schoenen hebben gekocht om zich ten spoedigste in ban eigen belang aan te melden aan bet commissariaat Het vonnis van den krygsraad te Haarlem waarby de voortvinchtiga artillerie luitenant jbr vftu Naboys werd vervallen verklaard van zyn militairen rang gebannen buiten het grondgebied van den Staat en veroordeeld in de koateo is door bet hoog militair gerechtshof goedgekeurd en Dinsdagmiddag te Haarlem io het openbaar nitgeaproken MaaDdagnamiddag ongeveer 4 uur arriveerde te Ulvenhont de eerste Rotterdamscfae gezondheidskol nie welke aldaar een drietal weken zal verblijven en hare hniavesting neemt io het gebouw der kolonie gaboawd in het ülvenhootsche bosch Met rytuigen werden de kinderen onder geleide vpq den heer en mejuffroow Van Ommen daarheen vervoerd van af bet station te Breda PosterUeo en Teiegraphie Sarawak Berneo welk gebied onder Britsch protectoraat staat zal met ingang van 1 Juli 1897 deel uitmaken van de Algemeene Postvereeniging zoodat van dien datnm af op de verzendingen oit Nederland naar genoemd gebied de poiten van toepassing zyn welke voor verzendingen naar de overige vereedigingalanden gelden nl voor brieven per 15 gram gefrankeerd 12 ongefrankeerd 25 cent ropr briefkaarten 6 cent per kaart en i cent voor elk formntier voor gedrukte stokken monsters en papieren en bescheiden 2 cent per 50 lïram met een minimum van 5 cnnt voor Zooals men weet zullen in alle distristeo te Rotterdam herstemmingen plaats vinden De correspondent van het Hand schrijft naar aanleiding van dezea uitalag het volgende In het vytde district waar mr E E van Biialte stond was de oitslag het gooatigst Het scheelde daar slechts 5 stvmnsen of dd heer Van Baalte zou gekozen zyn Dan volgt bet derda district waar de heer Verhey niet méér dan 15 stemmen beneden de volstrekte meerderheid bleef Id het vierde district kwam de beer Hintzen 149 stemmen te kort in bet 1 Nel Tlid van Greenwicli 1897 Aaogevaogen TTIKDA M Pü ecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst G o u D A R 8 36 8 61 9 67 10 86 10 04 10 11 10 18 9 10 10 87 10 64 6 98 S 61 7 68 7 69 8 06 8 13 8 98 4 65 6 09 6 09 6 18 S 85 8 60 8 67 9 80 0 87 9 64 10 11 ll li 11 80 10 09 6 40 8 4 i 4 06 7 60 1 36 8 40 9 47 10 13 10 80 11 38 7 86 8 8 40 9 88 4 16 6 10 1 0 O U D A 87 1 44 1 64 8 01 9 08 8 14 DAM 18 7 96 8 0 4 10 8 87 9 47 9 64 10 61 10 07 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 7 46 8 80 10 89 5 66 3 09 18 4 7 48 8 18 9 00 9 47 10 18 OODDA DEN HAAS Sovdi ZeMBhuKMMoorktpelle Zoetennwr Zegmurd Vooibïrg H g S 7 8U 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 19 16 18 88 1 67 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 34 7 49 f 88 8 64 8 64 10 39 Jl 7 488 4 18 40 IS Z 7 68 8 61 18 61 V 8 07 9 08 r 1 06 f t l rit 8 18 8 08 9 48 E4 18 4411 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 6 6 88 8 89 8 04 8 81 9 9 88 10 88 11 6 DEK HAAG GOüDA iHage 6 46 7 80 7 43 8 3S 9 46 10 1111 87 18 99 1 36 9 44 3 40 4 06 4 33 6 80 8 19 7 18 7 66 9 98 lO o Voorb 6 69 i 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zagw6 6 j 10 39 1 56 4 68 6 30 9 48 IZeir H 6 17 ir 10 48 9 06 6 04 6 89 U TO 9 89 Gmd 6 88 7 60 8 13 9 08 10 18 10 64 11 67 18 608 17 8 14 4 08 4 83 6 11 6 6 60 7 48 8 IS 10 10 10 88 11 44 G O D D A mncht 6 33 7 45 8 49 9 9010 16 10 8 l9ni l 8 08 3 56 4 48 86 8 36 7 66 Woarden 6 58 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 Oadevatar 7 1 7 8 14 10 46 4 94 Goad 7 99 8 S7 9 91 9 69 10 6 11 10 19 11 1 89 8 46 4 37 6 80 6 07 7 998 98 eoDDA UTElOHT ttoidl 6 80 6 87 7 66 8 81 9 07 18 19 10 87 19 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 08 6 86 8 S6 10 17 10 86 Olidtw 6 46 6 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Wwid 6 68 7 8 8 19 11 9 8 46 8 34 6 94 7 18 8 43 10 41 Vtnekt 6 18 7 88 8 98 9 0 9 39 10 6111 46 19 89 1 86 8 08 8 68 6 08 4 7 99 8 69 11 19 11 19 0 8 pR V 9 07 10 09 9 98 9 38 9 49 10 84 10 84 10 64 AH8TEBDA K 6 O V D A 8 18 06 10 4 8 14 1 8 18 1118 88 8 8 GOUD A A M8TEKDAM 10 7 19 10 4 11 P 1 1 18 18 8 46 4 48 6 18 7 46 4 47 8 49 7 48 8 4 48 11 18 Avitirdail 8 St 7 10 OmiM 7 99 8 14 lO lJ 10 86 11 41 Verder ii de Exploitatie My ran plan dergelijke kaarteo af te geren voor een bezoek san de gemeenten Brammen Dieren De Steeg Yelp Arnbem Ngmegen en Zatpben oan de stations die tot nog toe gedorende de Komermtandeo kaartjfs Toor de excorsietreinen aitgaren Men schreef gieterenmiddag ait Steenderen aan de tph Ct Als een onriositeit dient vermelding dat een kiezer aldaar die lezen nocb schr fen kaa doch wien ingeprent was het 2e hokje zwart te maken de kaart onderste boven In zga banden had 1 2 de Jonge had een Btem minder van Kol een stem meer Dat is ook te Qonda aan het Btembnrean gebeerd Bet 24Bte Ned Taal en Letterkandig Congres te Dardrecht te bonden belooft eeer belangrgk te worden Een aantal sprekers ii reedt ingeïcbraven en dagelyks ontvangt de Commiaiie nienwe aanvragen Beriofaten van toetreding werden reeds oit Tele pltatsen van Noord en Zuid oatvaogen waaronder vele bekende namen enz b v Boele van Hensbroek sQravenbage J Boachnry Antwerpen Mr de Beaufort Iiensden Mr Boasers Antwerpen Prof J ten Brink Leiden Prof Paul Frederecq Oent Prof Fabios Amiterdam Dr J H Gnnniog Zwolle de heer Horn öcbiedam Mr L Hurrelbrink Amsterdam Mr J E Heeres den Haag Theréae Hoven den Haeg Hof van Bnren Tiel Mej £ Haighton Amsterdam A L B Ising den Haag Prof Kern Leiden v Loghem Amsterdam Ur J A Levy Amsterdam Dr Laarillard Amsterdam Prof Mutter Leiden Dr A Oprel Brielle de dames Peaax e Gulpen Jan van Bgswyk en Max Rooief Antwerpen Dr M Sabbe Brnasel Dr £ W Schmidt den Haag F Tal den Haag enz Aan allen die nog deel willen nemen wordt ten uerste aangeraden zich zoo spoedig mogelp op te geven daar andera in verband met het groote vreemdelingen verkeer dezen lomer te Dordt geen zekerheid is te geven Toor beboorlgk logies Aan een snb commissie van het Congres is opgedragen voor de boisvesting te zorgen en bare taak zal veel gemakkelgker werden wanneer zy voorait ongeveer weet hoeveel personen logies noodig callen hebben Woensdag 16 Jnnil l snamiddagate Snnr werd te Amsterdam gehouden de 16de Gewone Jaariyksobe Vergadering van Aandeelhouders in de Algemeane Maatschappy vin Leven iv r elrering en Lytrente te baren kantore Damrak 74 aldaer De vergadering werd gepresideerd door Mr W van der Vliet als Presideat CoKmissaria Uit het verslag der Directie bleek dat in het boekjsir 1896 werden voorgesteld 3042 verzekeringen riiet i 12 044 836 04 kapitasi en f 171 5 24 rente in behandeling waren gebleven 97 verzekeringen met f 448 018 kapitaal en f 4 596 05 rente zoodat in 1896 behandeld ayn 3139 verzekeringen met f 12 492 854 04 kapitaal en f 176 501 29 rente Geweigerd werden 443 verzekeringen met f 1 965 270 kapitaal en f 15 287 19 rente er bleven in behandeling 92 verzekeringen met t 345 528 kapitaal en f 1 13563 rente Te zamen 535 verzekeringen met f 2 310 798 kapitaal en f 16 422 82 rente zoodat er werden afgesloten 2604 verzekeringen met f 10 182 056 04 kapitaal en f 160 078 47 rente De vonroitgang bedroog 1723 verzekeringen met f 6 514 434 69 en f 128 255 86 rente Zoodat op olt Dec 1896 verzekerd was 14293 verzekeringen met f 54 967 933 75 kapitaal en f 693 791 09 r nte De JFwrpremie vermeerderde met f 300 363 34 zoodat deze thans ia 1 2 425 133 34 Het geheels inkomen beliep f 3 660 737 25 De prèmie reserve vermeprderde met f 1 955 450 07 r ood i deze 8 38 8 42 8 49 9 68 C8 6 68 8 03 8 H 8 19 8 88 7 7 8 7 89 7 48 7 SS 8 83 4 68 8 06 8 14 6 11 6 97 7 0 iid Uooidieekt Niaawakerk hpaUe Bottudui 8 87 8 81 9 48 oijdMiaat 8 18 9J7 10 0 aottarduE Cpella Hirawarlterk Moordreekt Sood thans bearaagt f 9 212 485 78 en het gebeel der Reserven f 9 446 828 724 Aan itkeeringen en afkoop werd betaald f 890 622 03 Bet wioitaaldo bedroeg f 132 955 23 Oommisaarissen deelen mede dat dereserveberekeoinf is opgemaakt door de Directie terwyl zy door den Wiakondigen Adviaeur van Commiasarisaen werd geverifieerd dat zy zich overtuigd hebben dat de opgegeven cüfers overeenkomen met de boeken dar Maalschappy en dat de ala actief opgenomen waaiden merkelijk aanwezig zyn Commiarariasea stellen voor lo De Balans en ds Eekening en Verantwoording goed te keuren 2o Het dividend aan de Aandeelhoodera vast te stellen op f 70 voor de nietvolge storte en op f 23U voor de volgeatorte aaadeelen 3o Aan de verzekerden met aandeel in de winst wederom 1 pCt uit te keeren over at de door hen gedurende het bestaan banner verzekeringen betaalde ptemiëo zoodat ty die van den aanvaeg af verzekerd zyn 24 pCt over ééne jaarpremie ontvangen Deae vooratelten worden door de Vergadering zonder discussie aangenomen Na bebnndeling van eenige onderwerpen van haisboadelyken aard wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten In het Meinummer van De Mentor c worden opgenomen de antwoorden door de heeren Van Marken Beidt en Kater gpgoTen op de door dit tydaohrift gestelde vragen betreflende de verzekering van werktoozeo Wy gaven daarvan destijds een overzicht In bet jongste nummer vtrordt nu i Og het oordeel meedegedeeld van een tweetal anderen Wy lezen daaromtrent Op onze eerste vraag Is verzekering tegen werkeloosheid wenscbelyk antwoordt de heer Fabina volmondig ja er by voegende dat de gemeenschap in haar geheel de rampen heeft te dragen die enkele barer deelen treffen De heer Fokker van de weoschelykbeld ten tölle overtuigd acht baar nog niet uitvoerbaar omdat er eene verzameling van materiaal i e atatistiache gegeveus aan dient vooraf te gaan welke de geachte schryver vreest dat niat te verkrygeo ia Op onze tweede vraag Zoo ja acht U deze verzekering in ons land reeds practisoh nitroerbaar antwoordt de baer Fabius Neen uit gemia aan betrouwbare gegerens en ervaringen een antwoord dat cok de heer Fokker geeft om dezelfde redenen Op onze derde vraag Wat is Uw meening omtrent de oriaia in verband met een eventueole verzekering tegen werkloosheid geeft de heer Pabina ala zyn meening dat dit moeilijk te beantwoorden is omdat men niet preaideeren kan wat er bij een crisis voorkomen kan Ook de heer Ifokker onthoudt zich dienaangaande van een antwoo rd zoodat wy ome lezera niet konnen bevredigen met een oordeel van genoemde heeren over pnnt 3 Wat onze vierde vraag betreft Zou een betroawbare en volledige warkloozen statistiek nu reeda kunnen worden opgemaakt daarop geeft de beer Fabius als zyn meening te kennen dat het niet mogelyk is zoo ook da beer Fokker Op 1 Jali a s wordt te Neerboseb het 34e jaarfeest der Weesinrichting gevierd De heer Van t Lindenhout zegt over hot afgeloopen jaar Het jaar dat achter ona ligt ia een der moeilykste jaren geweest op financieel gebied De inkomst bleef benedon betcyfer van alle andere jaren Van de andere zyde was er nooit een jaar dat financieel zoo ryk gezegend ia geweest Ëen erfenis zoo groot ala nooit aan de weesinricb ting ia gelegateerd is bet eigendom der inrichting geworden Doch voor het oogenülik kan hiervan gef n enkele wees gevoed worden 18 88 18 88 18 89 18 48 19 66 11 91 18 18 11 83 11 86 11 48 1 61 18 88 1 68 4 11 86 11 60 9 68 10 19 10 99 10 36 10 48 10 49 11 64 18 08 10 08 10 16 10 87 8 01 8 18 8 86 6 80 7 61 8 86 8 1 1 Wat de gezondheidstoestand aangaat was procentsgewyze het aantal sterfgevallen nimmer zoo gering ala het afgeloopen jaar mooatan au nn 12t ni nor ptpiereo en baseheidan Aan Tanoekso tot expraaw beetalliog n t ragTordering of wgitging ia bat adrea ran atukben wordt geen gerolg gegeven Monsters Tloeistof Teiteo of in poederrorm alameda tevende bgen zgn toegelaten op de voorwaarden vermeld in art XIX van bet Reglement op bet Algemeen poitveidrag tan Weenen Yoorta knnneo voorwerpen io glaa op den voet van monster worden vertonden In het verkeer 3iet Eameroon en met hel Togo gebied zgn thans pakketten welke vloeiatoffen baratten ter verzending toegelaten daarentegen ia de verzending van planten naar die landen verboden Het commissieloon dat overeenkomstig het bepaalde bjj art 1 van no 1254 der Verzameling wordt afgetrokken van het bedrag der postwissela welke door tnsschenkomst van de Britsche poatadministretie met sommige landen en koIoniSn knnnen worden nitgewiaseld is nailer vastgesteld op 3 d voor sommen tot en met £ 2 6 boveo£2 £ 6 9 £ 6 £ 10 De aandacht der afzenders van postwissels voor dia landen en koloniën aarvan een nienwe Igst hieronder volgt worde bg voorkomende gelegenheid op het vorenstaande gevestigd De tabel A gevoegd hg no 17 der Veraameling van 1892 is hiermede in overeenstemming te brengen Benoemd 1 Jali Tot Directenr tan het post en telegraafkantoor te Dedemtvaart W van der Heide thans commies der poatergen 2de klasse t Groningen Verplaatst 16 Jnoi De commies der teiegraphie 4de klasse E J van Braband van Ondenbosch naar Terneazen de commies der postergen en teiegraphie Ide klasse W H van Kiel tan Terneuzen naar Ondenbosch 1 Jnli De commies der telegraphia 2de klasse A G Bromsen van s Hertogenbosoh naar Arnhem de klerk der posterijen ea teiegraphie 2de klaase L t Blokzgl van Rotterdam telegraafkautoor naar Dordrecht telegraafkantoor de vroowelgke klerk der teiegraphie 2deklasse H ë Snoek van Haarlem naar s HertogenboBch Eervol ontslagen 16 Jnoi De troawelgke klerk der postsrgeo en teiegraphie 2de klasse W O Aslders te te HengeloD Overleden 31 Mei Da brieveogaarder 6 F Yogelzang te Langezwang Bnltenlandsch Overzicht Onder de vredesonderhandelingen te Konstaotinopel geeo enkel bericht Geen igding goede tgding znllen wg moar denken Üit de bnitenlandscae kranten begint de rnbriek OrieksobTurksche osrlog langzamerhand te verdwgneo t Werd tgd ooii en net pnbliek weet er nn genoeg van voor zoover het iets weten wil In het hotel Boyal te Napels heeft e n feest maaltgd plaats gehad door eenige geestverwaotan dan Minister president Di Rndimi aangeboden Eenige ministera waren ook van de party benevens zeventig Kamerleden De premier hield een rede waarin hg dankte voor do bewgzen van sympathie en zoide dat de Regeering zich begverde vooa een politiek van vaeds ook ten opzichte van de koloniën opdst daardoor mogelgk zon sgn oitsloiteod de zorg te wgden aan de bertormiog der administratie De Minister van Marine beeft een verboogiog van ago begrootiag aangevraagd aangezien die tak ts veol verwaarloosd was Do gelden zonden gevonden worden door bezuiniging op het hoofdstak koloniën De volgende week verwacht men in de Kamer het verzoek tot strafrechtelgke vervolging van Grispi wegens Ëoaocieele knoeierg Grispi ontkent de bevoegdheid tan de gewone Rechtbank en zegt dat hg voor den Senaat moet terecht taan Verschillende bladen spreken weder over de Znidafrikaanscbe qnaestiea De Times c verneemt nit Pretoria dat in vele kringen het voornemen van den Volksraad om een commissie te benoemen die voorstellen zal doen tot wgziging der Grondwet voornamelgk met het oog op de positie van bet HoogGerecbts hof niet in overeenstemming wordt geacht te ign met de belofte van president Kroger om daartoe aelf een plan aiM i Volksraad voor te leggen Men meent dat de rechters den thans ingeelagen weg beachonwen ala een besliste schending van het door hen io de UitToerande Macht gestelde vertronwen en slechts all het verslag der commissie anders aitvalt daa de namen der benoemde commissieleden doao vemoaden ziet men een mogalgkfaeid om aan hat gevaar U oatloopen dat deze qaaestie Het schgnt dat onder de rechters verschil van meening bestaat over da wenschelgkheid om de zaak tot het uitersto te drgven maar men neemt als seker aan zegt de Times dat de meerderheid der rechters en daaronder de opperrechter besloten hebben hnn reebten tot het einde toe te handhaven al zoa daardoor ook de qaaestie die men geendigd geloofde weder worden geopend Naar aanleiding der komst van dr Lejds in Dnita hland bespreekt de Bamb Corr do hooding die Doitscbiaod in de Znidafrikaanscbe geachillan kan ionemen Bet blad zegt dat dr IiPjda in alle Dttitachs kringen hartelyk zal worden begroet idoch Daitachlaod is met den beit in wil ter wereld niet in staat al ware bet slechts door den toestand zijoer marine Transvaal daad werketgk te bnip te komen Het kan niet anders dan zgn Boreelen sieon asubieden Het blad bespreekt daarna bet bezoek van dr Leyds aan Frankryk en klaagt Prankrgk koo toor twee of drie jaren een vrieod van Tranbvaal worden genoemd In September 1894 kwam een Frannch oorlogsschip te Delagotbaai om mede te werken tot het verhinderen dat LoreniEO Marqaez door de Engelsche bezet zou worden In 1896 werd deze staatkunde gewijzigd en koos Fraokrgk openigk de zijde van Engeland £ en groot ea invtoedrgk deel der Franache pers omgekocht door Engelsch good nam een ongewooo vgBodige houding aan tegen Transvaal Toch kan niet ontkend worden dat bet kabinet een meer vriendschappelgke hauding tegen de Boeren aanneemt Bet zon niet oêbelangrgk zgn de oorzaken van deze hooding op te sporen Soortgelgke opmarkingen worden ook gemaakt door de Kordd Allg Ztg c Belangrgker dan deze kUcht over de maritieme onmacht van Doitschlaud die sfimenvalleod met de villen ƒ tan Frankrgk Traaivaal oierlevert aan Eugeland s willekeur is de medèdeeling in de Hamb Korr dot Bageland en Transvaal het eens geivorden zgn oter de instelling van een scbeidogencht DeAtereenkomlst strekt om het voornaamste punt tan geschil de opheffing of verandering van de contentie van Londen onbesproken te laten De beide Staten willen alleen oter de nitleg ging vao de bepalingen dier Conventie een onpartgdig oordeel inroepen De Bamb Korr t wijst erop dat Eegelaod door dit i oed ta keuren een groote oterwinning op zichzelf beeft behaald Tot dnster werd niet alleen elke opmerking uit Pretoria met scherpte beantwoord maar werd elke paging tan eenige mogendheid om voor Transvaal op te treden onmiddellgk dreigend afgewezen Dr Leyds die dit verzoeoepde optreden tot stand heeft weten te brengen moet een zwareo strgd getoerd hebben doch zgoe pogingen zgn wel vergemakkelgkt door de toegevendheid waarmede president Kroger in de kleine geschillen zijn meening voor die tan Engeland deed wgken Het Doitsche blad hoopt dat thans de grondslagen zullen gelegd worden toor een vreedzame en vriendscbappelgka oplossing van alle geschillen Traostaftl heeft door de resultaten van bet onderzoek de moretle voldoening gekregen de Eogelsobe staatslieden in Kaapstad en de financiers in Londen als de aanstokers van alle moeilgkhedeo ontmaskerd te zien De tTimess is met deze mogelijkheid eener oplossing zoo weinig ingenomen dat het in zgn aftreksel nit het artikel vaj den sHamb Eorr alles weülaat wat op de arbitrage betrokking heelt en zich nit Pretoria laat seinen De alKcmeene zienswgze te Pretoria is niet hoopvol daar meO het als onwaarscbgniyk beschouwt dat de heer Chamberlain geneig is too to stemmen in het voorstel der Transtaalsche regeeriug om de geschillen over de conventie te onderwerpen aan arbitrage üit Washington wordt met zekere stelligheid gemeld dat Mc Kinley besloten heett Hawaï bg de Vereenigde S aten in te Igten Hg ion het daartoe strekkende stuk geteekend hebben tóor hg oaar Nashville ging Volgens den New Torksohfu correspondent der vTMmes begint het Amerikaansohe pobliek in de inlgting te bei nsteo die door Bawal zelf gewild wordt of althans door de partg die aan het roer is De meerderheid in de Senaatscommissie voor de boitenlandsche zaken is ook voor inlgving maar toch ii het niet onmogelgk dat de vereiecbte twee derden der sremmen in deu Senaat er met voor terkregen worden In geen geval zen echter de inlgting van Bawal bg de Staten een agressiever politiek ten opzichte tan Cuba beteekeoen MAR TBEBICHT EN QOUda 17 Juni 1897 Hoewel geen hooger prijzen te bedingen wares was de stemmiag toor granen beden toch tsster Tarwe Zoeuwsobe 6 50 è lt 86 Mindere dito 6 86 i ƒ 6 40 Afwijkende 5 60 j 6 78 Folder 6 76 ü ƒ 8 15 Eogge Zeeuwtcbe 4 96 a 4 60 Polder f 3 90 i 4 bnilenUndsche per 70 kilogram ƒ i Gerst I Winter 8 76 4 10 Zomer 8 40 i 8 80 ChetaUier 4 76 k ƒ 6 4 kater per beat 3 30 a 3 76 per 100 kilo 7 95 a 7 80 Henoeptaad Inlandaeb 6 96 a 6 60 Buitenlandsoke 5 50 i 6 76 fCanarieiaad SO è 7 50 Koolsaad nieuw a Erwten Kookerwten i Kiet kokende f 5 85 k 5 40 Buitenlandsoke Iroererwten per 80 Kilo ƒ 4 60 i ƒ 4 80 Boouen Bruine boonen 6 è 7 76 Witte boonen i ƒ Duitenboonen ƒ 6 10 i 6 50 PaardenhooDeo 4 90 ii 5 40 Mais per 100 KilOi Bont AmerikasBsobe 8 70 k f 4 CinquButiae 6 60 i 6 76 Polsnian 4 E0 a 4 76 Inisudtcke mesting i ViEMAaiT Melktse red aanroer handel en prijzen tr wel Vette tarkent red aanroer haudel matig 17 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland red aantoer handel matig 16 i 17 ot I per half Kö Magere biggen goed aanroer handel vrg wel ƒ 0 80 a 1 96 per week Tette sohapen goede aaetoer handel flauw ƒ 16 a ƒ 95 Wet Lammerea red asDtoer handel matig 6 a 10 Nuchtere kalven goede aaotoer handel tlug 6 i 10 Fokkalveren 7 il 13 Aangevoerd 173 partjjen kaas Handel vrjj wel Ie quel ƒ 3J a ƒ 35 8e qual 19 ïi 81 Zwaardere 6 NoordHolland ohe SO a 38 Boter red aautoer handel matig Goeboter 1 10 1 20 Weibotar ƒ 0 86 a 1 p Kilo Onlvangpen Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A van OS Az Kleiweg B 73 73o GOÜDA TelepAoon Ma 3i Beurs van Amslerdam Vrkrs slotkrs 887 881 98 V 98 98V 98 104 86 86 86 86 81 ls Sl 637 637 97 9 98 1 68 30 SI 90 81 1067 96 41 s 100 9 46 644 936 100 60 100 200 U57 EO 99 97 s 136 99 74 24 109 101 807 383 100 64V 54 66 in U 149 99 62 76 lIlVs lOl ll 99 z 1601 1361 10 100 437 109 ll l 103 70 z 90 47 J t 190 900 106 106 103V 108 118 131V 82 8 V 110 16 JUNI I KlBSaLiND Cert Ned W 8 dito dito dilo 3 dito duo dito 3 HoNOiK om Gbudl 1881 88 4 ITALII luschrgving 1863 81 5 Oostkne O jI in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 PoETUOAL Obl mut coupon 3 dilo t iok t 3 EuaiAND Obl Bianenl 1894 4 dito GncoM 1880 4 dito bil Both 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SsAlua Perp t sohuld 1881 4 TnailU Qopr 0 mt leen 1890 4 Geo leeoing serie D Geo Ie nisg serie C ZuidAfi Bbf V obl 1898 6 Mznoo Maiw L i Pr L si oert 6 NSD Holl rj apoorw Mij aand Mg tol Bxpl t 81 8pw aand Nod Ind Spoorwogm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dilo 1891 dito 6 h il llSooorwl l88J a9 A Bobl 3 Zuid Itel Ppwrnij A H obl 3 FoLBN Warschau W eeuan aand 4 Husi Qr Bu s Spw Mij obl 4 Baltiacbo dito aand Paalowa dilo aand 6 Iwang Dombr dito aaod 6 Knrsk Ob Asow jp kap obl 4 dito dito oUig 4 Ambeika Coot P o 8p Mij obl Ohio k North W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denser i Bio Gr Spoi cert t a Illinois Oonlral obl in goud 4 Lonist bNsshtilInGert t aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 8 Mils Kama v 4pot pref aand N Tork Ontasiot Wo l aand dilo Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 SI Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col 1 hyp 0 5 Oimni Can South Cert t aand Vb C Eallw Na leh d c 0 Amsterd Omnibus Mq aand Bollerd TramwegMaati aand Nsn Stad Amalardam aand 8 Stad Botterdam aan 3 BaiolB Stad Antwerpen 1887 ï l Stad Bruaael 1888 8 HoNO Theist BoguUr HeaellBch 4 OosTBKa Staatsliening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 SpiNlB Stad Madrid 3 1368 Na Ver Bei Hïp Sp jbl oort BnrgarlUka Stand GEBOREN 16 Jnni Jacques lahannea Cornelis ouders H A van Lnenen en C B J Vermaat OVEBLEDEN U Jani C Manschot 10 j W Honwel hnisvronw an F T Scfaarlenan 63 j 16 J de Jen 2 m M Burger 8 m GKBÜWD 16 Jnni C J van Wgngaarden en M de Graaf C van Balen en A C Berngreeo A M van der Pool on H Agien O Dovidaon en S Cata S SejjSsrs en A de Jong Reenwtjk GEBOBEN Jan oudere L Erogt en T van Ës OVERLEDEN G van der Heiden 4 m GEHUWD G O Klngt en P N E Krugt ADVERTENTIEN TANDARTS E CASSrTO vnn 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag l MCHAl l Turfmarkt 171 uoada ÖcmHAAC Koninklijke Machinale Fairiek DE BONIGBLOEM vim H I van Schalk Co gevestigd te s Qfavenhage Kepplerttriua en M9 nabg de Begentesselaan van Z M den KONING tan BELGIË Indien gijhoent t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroivenBorst Hosig Eitract FLACONS van 40 Cts TO Cts en 1 verkrggbaar hg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda B H ym MILD Veerstal B 128 to flottda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bosioop B V WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmun I II il Kliniek en Polikliniek OBMVBVHIB en tiVltlMKltlOijOaitt voor Spreekuren dagelgks van J 2 o Gratis Spreekuren Haondag Woetudag en Vrijdag 9 11 uur DORDKECHT Lijnbaan No 11 Dr A CBYIi QtnKthetr Direetmr Dm PDIKE ODDE ttwP SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Verkrygbaar by i M PEETER8 Jz N B Ala bewijs tan echtheid iaoaehet en kurk steeds voor uianskj P aien van den naam der Firma CHICPAM I p BOFFS NIGHTCAP