Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1897

36ste Jaargang Zaterdag 10 Juni 1807 No 7300 fiouDSCHE mum Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VU F CENTEN Te GOUDA by A WOLFF Markt AUdk en DB LAAT en VAN SON apatheker Markt Groote of St Janskerk C o P D A Slechts één groot Orgel Concert op rryOag MS Junt I8 ï 7 nar door den beroemden Franschen Componist GAfflILLE SAINT SAfiNS uit Partje PROGRAMMA 1 Pïélndo et fngue E dnr 2 Benediction nuptiale 3 Fantaisie £ a dar 4 Prélude et iugneB dur 5 Rhapsodiea bretonnes 6 Berceuse 7 Fantaisie op 101 8 Prélude et fugue Eadur CamUle Saint Saèn 9 Grande fantaisie et fugue anr Ie choral du prophete ad nas ad salutarem undam F Liszt Bntrée t Toegangsbewgzen ifln dagelflks te Terkrygen by de Boek en Muziekhandelaren J tan BENTDM Zn 3JE asAiTDm tiA aAsofa du Frintenips TB PARIJS Zenden gratis Nfranco mot het praohtiff geiUustreerd lerlandflchi nederlandflcTien of fhinioheii tekst bevattenda de afbeeldingen der laatsi uitgekomen moftelten roor het ZomeraeiKoan van kleederen hoeden enz Toorheeren damef n kinderen op gefï ankeerde aanrraag aaa IK JULES JILÜZOT ê 6 PARUS StalM Tan ilJden trollen an Katoanea toOan laken eni Ma WordeD TenMU llranoo toegezonden dooh men gelieTa daarToor de soorten op te gvrrn en ongereer At prijzen te bepalen Dit album bevat teTens de inUehUngM welke Toor de goedeen prompte oitToeringea dar bestellingen benoodigd lU SnMHinjM on II francs m kaoftr norden mat eene Terbooging T n S 0 0 hi iM mM nart can ntemmdt nthttii u oMt piiuum vm Nvttrtmd tin kuli fiorgxl D kUntan hebben geene formaliteitel Stedelijke Gas£al nek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder xekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbois verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 üchtgasmeters bedraagt de hunr 10 cent per maand Bewoners van perceelea van ten ho et0 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen er week in haar bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der 2 elfbevlekking Onanie en gebe jne oltspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollaudaoho uitgaTC met 27 alb Pri s 2 galden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeo d Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neuioarkt 34 franco tegen inzending van het bedraff ook in postzegels en ia alken boekhandel in Bolland Itodc Taa A BKINKIUK fc ZOON PEANSCHE STOOMYEEVEEU aH Ghemiscb Wissclterij TIN 11 PPE HEIillEU 19 XruUkaiU BoUerdam GabreTetecrd drcr Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom D van pluche mantel8 veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Van pene levering overgebieven 2000 stuks zoogenaamde Alle goederen hetz gffiitoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt word n wegetis klelna foatcn nlatjiiiit volgeiiB model uifftOToerd mudHn t t dnn tipotprUn nn e lier tuk TeohtstjfeeM aanHH Ijnndh niwer friK iiitrerküBht DeB J IIU e OBvei nUJïhiMe Weken lu warm I eon Pel ca ISO f 1 ïoucM grnot lt b liat Paard gebeal bedekkpndi ilonkcrbraln met b na ide mndon en vnii 1 braede ireepen vooraun Kleine OiTM Engelsebe Spon Dubbel Paarden eltens Ornnjokl fii gr o iwxïoi benfiiud ni t 4 prar hti e br edn treopen voorBien biedfin ij woKeni aur gcnnge sleibte aoi r imaniien T n hot vak bemerkhBre fouten fc A 4 p Btuk aaa werke BeBtellIngen te Kendon m l dolduUjk nar b tenen TOOruitbetBlintf of rembourH aan Verzendhuis Herknur Commüiudit MH t rhrtpvy e chiibert Co Amt dam NZVoor u gwl l iFEIDQaRC J KONIMKIJ IKt Sn loMvr Rvi 1 M C irr iistilt w Sb Mil Agentuur bjj de Firma ri Wcd B08MAI teG la EÜAlLCr BÉKkOOND MËTüOUDË KRAEPELIEN HOLM S iQ uina Laroche Staalh udende duina Laroche 18 de meest krachtige en versterkende KINA WIJN AanbeTolen door tal Tan binnen en buitanlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in flesschen ii 1 90 en ƒ 1 00 GISMTTEN TEGEN ASTHMA De inademing Tan den rook dezer Cigaretteo geeft den lyder aan Aêthma terstond Terlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bfl Moest en Verkoudheid oplossend en Terzaehtend Prüs per fleschje 20 Cent KEABïtLiBK 4 HoLH HofleTeranciers Depot te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bji de meeste Apothekers e Drogiste n verkryghaar Wat IB d bObtH Inwruniig Lti ou Uxbi Rheomftlóek Ltadeapyoen kuiiun pqnen van al lerlei nard Yg it met hat koti imn un t wsodea te u sip Anker Palnlxpeller Vat u do dflo worden fe boiulM leder hoiagezin ir Pril M cent 76 OMt m 1 25 de IliKi Voorlisiidon io da meMte Apothekso bö bi r 1 Sionter 4 Co If Rotterdam ABkerPain Expeller XLI Jaarffans van DE BAZAR Dames Modegids beTattende D A M E 8 en K I N D E R M O D E 8 beneTens HAND WEEKPATRONEN W IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEM M0MMEH In ieder tek t marte platen moaekroniekfeaiUeto enz ena la Uilgaie zonder jekl platen met S uijpntr n S groote grkn pte p tr Por 18 r l SS p post l tS 3e aU de Ie uilg met daarenboven 6 gekleurde pUton 1 78 1 o Ie ISgekl pl enl biii ge n P l ijl ot6eno IM i no e U bijlietdenö Ig ekn patr n keu lie een gekleurd traaie hsndwerkpairoon i 8 i S M Patent H Stollen Der grosuf Krfoiff dm unten l atent H ifoUm tfruH n Ht Anim zu rtflehledtman werthlosen Hactiahmunnfu aèthm Mm itaaft dihar umarê stvlê sch4iiTfen H SfoUen nar rort uiu dli dot odtr tn totohm tkentiandlu f n Htm amir PiMktt wie nabtmtahmdi mitgabangt ld = Preittisten am Zeugnisse inOa una ft Ülf krnung PROEFNOMBEli EN PRöSPECTyS ALÖÏ US fo 2 io1 HandgGld f 200 twee honderd gulden by het aangaan Tan eene Trywillige Terbintenis ïoor ZES jaren en Toor ingelgfden bj de Nationale Militie met onbepaald verlof of In werkeHJken dieniit bg het aangaan Tan een verbintenis om TWEE JABEN gedetacheerd te worden naar Ooat lndii Aanbrciiggeld TWIKTIG GULDEN Men melde zich aan TrlijwllMgera en UUUiepUchtigen met onbepaald verlof H den Commandant Tun het Koloniaal Werldepót te Bardtrmjk of by een der plaatselgke of Garnizoenscommandanten lUUitiepltehttgen onder de waptnen tot bun onmiddeliyken Chet Het groote aantal zenuwkwalen phyaiolojHiiohB ontdekking gedaan beeft die ua honderde proeltaeiiiii eld DMe geneeiwiJ nltgrroa Gezoodheit Dr Roman WelBimannteVtlitiofen en benut op d TflrIiTBid tt en terwijl zif iii wetensohappelijke kringen de hooMts belangBtelltng wskt tevani en weldaad blykt te lijn voor de aan zennwkwaltn lijdende meniènhe ön d6rvinÏÏng opgêdaaiim ëe né 6frjMÏge per taa worden dnnrtoe gcaehlbte SMffen door de batd onalddellljk u bet seanw deK dw ia Het desë genêëBwÜze wsrdenVerkel k BcbittërüdV aiütotü vë t nnwi 1 = flrt van een door den nitvinder geaolireven werk ZENUWLIJDEN EN BEROERTE den door den geweien Offlcierjv 1 zij maakte zÓDve l opgang dat van een door den nitvinder geaoiiiêvên w erkjt OVER hare voorkomlai an fluiileg binnen korten tijd reede de Jle drnk verachenen is Dit boekje bevat niet alleen vot bet groote publiek vorntaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede selfa lu wanhopige gevalien verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weten ohappelijke verbandellDgen nlt do uiedlanho blmleii die aan deze geneeswijze gewijd zIJd Eoomede ancbrlft van tal van gotnleacUriften van hooggeplaatste geneeekttndigen onder welke P Éénl n mad dr prohiior aan de polykhnTak ta Parlja ma Rouaemont 10 Stalagrabar ad dr praktlaearend Banaaahnr aan het kraakilnnlcan Bfiitloht ds Charanton 6aflltUarBt Dr CbtinleStatlln Sroaamaan med dr arraad arta taJShlla aa Or P Forestler Benauhear itireotaur van hat hoapilaal ta Agan aahalrarath Or Sobariag kaaUal Sutanftla 8ad Emi Daraei mad dr Beneeahear dlreotsur dar aalvano tdarapaullaoha InriaMIng voer lanawlMdera ta Parlja ruB 8t Nonoré 334 Consul van Aiohanbaah mad dr ta Corfu Dr Baabaoh arroad arte da ZIrkalti Oboritabiont Jeohl med dr te Weenen Dr C aongaval te La Farrfèra Eura Md vaa dan Conaatt Central d hyalh et de SantA In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier xonnwyeatel me r of minder aanvedsAn iai of aan aovenaamde cennwacbtlgrlietd lijden waaivan dekenteekenen zijn obronlioha hoofOlln mlBraina aohala hoofdpijn bleedandrang jiroots jrlkkalbaarbeld BetaaBdheti alapalooaheld Hehanittijka onrnat en obahaBOltJka too aland verder alle zfeken jiedoor bdoéfté getroffen werden en nog lijden aan de gavolgen daarvui looaU vBrlammliiB onvariaogan tot iprakan zwara tongval moalalljk allkkan atljffceld dar gewrlelitaainat voortdurande pün plaaUalIjltB zwakte varzwakklng van gahaHaenj ent CB zij die reeda onder geoeealmncUge belmndeling gpweest i ijn maar door de bfktndp middelen ata onthoudingaea on kondwaterknS wniveii elprtriaopieii Btoomlooi of 7fiebadfiii g en genezing of ieiiiging hnnner kwaal gevonden hebben en ten elotte tj dio vrt cn Kevovlen voor ber ePt en daartoe reden hebben wegeni verBrhiJQHeleii ale ilalt aanhoudend angclia voelen verdoovlog la hal hoofd hoardplln nat daliBlInlaK IlikkerinBOti an OonkBr worden voor de ooflflft drukkende pijn onder Eet voorhoofd aolilng in a noraa M voa aa van krleöftllnB In en hel alapgn van handen en vosten aan al deze drie calegondn van aennwlUdera alH ook aan jonae mBisjei lijdende aan bloekzuoht en kraohtalooihaldrook an êezonde lalft wn lonaa paraonen die veel met het hooM werken pu geentelijke leaotie willen Voorkomen wordt dilnMnd aaigeraden zich het boven vermeide werkje aan te chaffen hetwelk op aanvrage koataloot en ango verzonden wordt door Ameterdam door M CLEilAK 4 € o Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTBW KOf FF Apoth k p Korte Httofateei 1 UtreoM r OBRV PORTOS Ondeguctft bU de Gaardbmg F aaT Op da longate hvgienniech medlcluale tentoonstellingla de r WeiaamsRB aohe QaBeaswUze door de Sledisolie Jurij m t de Kilvercn BlAdaflle bekraoBd ui f de VictoriaSron f e Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Van hé ninklykef uis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Kouw aarteD en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRli K IIAl en Zn BINNENLAND GOUDA 18 JoDi 1897 Zondag 13 JmdI j l hi ld de Postduiveo Sociëteit Da Sme let een oodorliog concoura Tan Qit Keulen De dnifen wareo odb 7 uor te Kealeu in frgheid gelaten De aitatag is aU olgt De heer P M Tan Wau preset teerde de eerate duif aan bet lokaal Harmonie ten 9 Qur 20 miouten de heer Degraa ten 9 our 26 minoteD 10 ec en ten 9 oor 30 minntec Verder werden nog duiTen tan de heereo Brakel en Begeer gepreienteerd Dese vlucht ran Keoleo naar Gouda mag gerekend worden onder een der snelste ntlke door een duif kan geschieden Maandag 21 Jooi a avonds ten 8 aur vergadering der kiesTereeniging OnB Belang c in het boTenlokaal van den heer A Dam Kleivegi inzake de hentemmiug Een he r utt Arnhem die gisteren op de Markt ven E n rgwiel onbebeerd liet staar kwam Qfe de mi der aangename ontmoeting dat zgn rgwiel ontvreemd wa Men vermoedt dat de dief zich io de richting tbb Rotterdam heeft v6rw derd De goütiti doet onderzoek De bevolking der provincie Zoid Hollaod hedroeg op 1 Jaonari 11 blgkens de opga ven ia de Staute Courant fan hedpu vnor iedere gem ente dier proviocir 522 943 man neo 559 735 vrouwen te lameu 1 082 678 Kielen Hiervan komen op Delft 32 021 Dordrecht 36 687 Gorincbem 11 865 Gonda 21358 fiGraveuhage 191 530 Leiden 53 368 Rotterdam 286 105 Scbiedam 26 627 Slindrecht 10 638 Vlaardiogeu 15 497 aielen De oreriga gemeentes hebben minder dnu 10 000 inwoners De bevolking dezer proviocie bedroeg op 1 Jan 1896 512 731 M 549 097 V 1 061 828 T en is alzoo toegenomen in den loop van 1896 met 10212 M 10638 V 20850 T De loop der bevolking dezer provincie was io 1896 ala olgt geboren werden 19155 M 18336 V 37491 T terwgl tiervan 9635 9421 19056 Vertchil 9 20 M 8915 V 18435 ï Het centraal oomité der aotirevolutionaire FEVIILETOM SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN Weer volgt een Unge stilte de heer Bloem bladert in een boekje van Gooverneur haar lievelingaboekje peinst en staart op het titelblad en mompelt Tan ffhard hard Daar valt mevrouw Bloem uit Ja bard ia bet je eenig kind eoo lang Ie moetrn missen Maar je hebt ook je woord niet galiouden Dirk I Toen je haar vsd me hebt weggenomen toen zei je dat bet maar voor een paar jaar was De Tad antwoordt niet op dit verwyt misschien hoort hij bet niet Toch eensklaps vliegt hg op uit sgn gepeins hij grijpt Poortjes band en met een atem tohor van ontroering vraagt hij Willen we baar thuis laten komen DirkPl O ja 1 ja t Z u ODveratandig lijn vrouw heel onverstandig 1 Oob snikt de arme wal komt er dat op aan We tjjn nu ua jaar lang verstandig geweest en ziJB er beiden grijs onder geworden Maar ze is nog niet volleerd schrijft de mevrouw ie moet nog knapper worden fDirk geloof me te ia knap genoeg Hisechien reeds te knap voor ona 1 kiesvereenigingen heeft reeda gisteren z q advies bekend gemaakt over de bondiog welke volgen Het geeft dit adfiea omdat toiet elk distiict de algemeeoe belaogeu van de gebeele partg in den lande kan overzien Het stelt op den voorgrond dat de regelen van een eerste stemming niet by een berstemmiug kunnen gelden eo dat b herstemming tusscben niet door bet comité gesteldefcandiHateu alleen gezegd kan worden wie van beiden betProKram van Actie bet meeflt io bet gevlei komt of ooit waar zelfs dit niet ia ait te maken welke hooding in bet algemeen voor de antir party hat meest gewenaobt scbyut Het aotireTolutionair Centraal Comité adviseert zgn partygenooten daarom in distriLten waar andere candidaten dan aotirevolauooairen IQ bertttemmiog komen te atemmen op de Katholieke candidaten en verder in drie districten waar enkel liberalen n radicalen of Chr hifltonscben in herstemming komen io Groningen op mr Drncker in Amsterdam V op den heer Ketelaar in Hetterdam I op dr J Tb d Vis er Over de andere districten onthoudt bet comité zich van aaubeveliog In Groningen geefj dos bet Centraal Comité der antir aan mr Drncker Liberale Unie de voorkeur boven mr S van Houten In Amsterdam V aan den radiasal Ketelaar boven den liberalen ood miuiatvr Piersoo iu RattacAmXjttiidMAhaiyLhiatetiaehM oaodidttat dr De Viaier boven den liberaal dr Mees Met deze aanheialiog is biykbaar de takttek gevolgd om door te Amsterdam aan de radicalen en td Rotterdam aan de Cbr liii4tori cbeD in het gevlei te komen de btcmmeo dier ncbtiogeu Ie w Tveu voor de aotir candidaten die io andere districten ia herstemming komen Het z l zeker nogal opzieo wekken dat het antir comité ouder voorzittarschsp van dr Kuyper in Amstrdam V den radicalen onderwyzer Ketelaar steoot tegenover den heer Piersoo Men schrijft nit Tiel Merkwaardig ia de uitslag tfer verkiezing in dit district met bet oog op het vraagstuk der invoering van graanrechten De dorppu rondom deze stad langs Waal Rijn en Lïnge hebben van uadsher boofdzakelyk bestaan van tarwebouw eo in de laatHte jaien lydfu de landbouwers door de dnhng der prezen groote schade Nu zou de caodidaat der anti revolutiona ren hierin verbetering breogeo zooa a uit zyn naam beloofd werd door de invooring van graanreebteo te be ordfreo Do Nog aarzelt hij Maar zij plotaolinj welsprekend geworden roept nit O man 1 zoo n ngel in je huis I zoo n vriendelijk ireziohtje tegenover je I zoo n lief kind altijd bij je Zeg je hebt hot toch dok met vergeten hoe ze je tegemoet liep als je s avonds van bet werk kwaamt boa ko dan zegsen kon vaderije vadertje ffSohei uit vrouw schei uit ffWe worden oud Dirk Wie weet boe kort we noi maar met haar samen zulten cyn P En dan fDirk als jij nog langer zonder haar kant ik nietl f Ik ook met I Ik zal morgen schrijven ffOoddank 1 O Goddank Dan kan ie over drie maanden b ods zijn rOver dria maanden Dirk I Over drie maanden Door En de gelukkigen vallen in elkanders armen En Anna s geboortedag wordt gevierd zóó feestelijk als in geen jaren bat geval was n De architect en aannemer Bloem bewoonde op Embong Malang e n eigen huis Jat wél niet tot de grootste ait die buurt gerekend werd maar zeker tot de rijkst gemeubelde behoorde en dat beteekent iets op Soerabaya aar ieder zich de weelde van rijk gemeubeld te zijn schijnt te durven zg het dan ook niet altijd te kunnon veroorloven Wat men minder algemeen vindt t ia dat het aai ingericht huis ook goed onderhouden wordt Maar mevroaw Bloem was de verpersoonlgkte totoh Booals die in den loop der tijden een gruwel ia gtwordea ia het oog van den Javaan aUyd cudidaat der liberalen verklaarde er zich in meetings uitslnitend door tandbonwers bezocht openlyk tpgen Niettegenstaande de landbouwer hier doorgaaob tevens eigenaar van den grond is toonde verreweg bet grootste gedeelte dat zg in de beloften van den protectionist geen verlroQwen stelde Het geüond verstand behaalde een groote overwinning Mr Tydenian verkreeg 3121 atemmen en de antirevolutionaire oandidaat niöt meer dan 1241 Hoe deze tegenatanders by verkiezingen werken daarvan gei ft een acbryven uit Leiden mcda in de Tgd een voorbeeld Reeds om 4 uur op den dag der stemming zoo leest men daar kon het bestuur der R K kiesvereeniging coostateerao dat op een 5 tal onwilligen na eo uitgezonderd enkele kiezers die uit do stad waren alle R K kiezers gestemd hadden Aan dezen yver hunner kiezers hebben de clerioalen bet te danken dat bun candidaat teveos die der party van dr Kayper gekozen werd Tegenover zÓöreel krachtaiospanning is elk verzaim aan onze vgde eene onverantwoorde lyka daad Na gebonden vergelykend examen ia met ingang van 21 Juni a s W Tuinzaad te Ztvenhoizen leerling der Tweede Burgerschool JMÈa Jongens benonod tot k erk d l Poaterypn n Telegrapbie Te Parys heeft een vyftienjarige jongen zgn vader vermoord Eerst af by dezen die aan een bareau zat te acbryven met een konppel een slag op het hoofd zoodat bet bloed te voorsrbyn kwam Toen haalde by een lang mes en er ontstond een verschrikkelyke worstcIJDK die met den dood van den vader door vyfen twimig messteken getroCTen eindigde Daarna stak de jongen zichzelf bet mes in bet lyf Toen de politie kwam vond y de twee lichamen naaat elkaar en de kamer overal met bloed bevlekt De moordenaar kon worden bjjgebracbt en kreeg daarna bevige toevallen By heeft blykhrar een aanval vao raze rny gehad Steeds verdiepte hg zich in bet lezen van moordverhalen en bloedige tooneelen en bad reeda meermalen bet plan te kennen ge igeven zelf te zullen handelen De vader sprak hem attyd voor ihy zal rerbeleren zeide de arme man telkens Er worden in de Engelsebe pers oog andere temmen Ternomen dan van bewondering t or Barnato s energie en slimheid ea zyn brousk fichoonmakeud altijd uithalend haar wuUust vindend n zeepsop en wrgdap De damea barer kennis verwonderden zich niet weinig over het feit dat ze bedienden houden kon maar ze vergaten hoe de ruime beurs het vroolijkc humeur en de onuitputtelgke goedheid van mevrouw Bloem genoegzaam waren om haar zelfa een zoo vreeselijke ondeugd als netheid te doen vergeven Tock op den morgen na Anna s verjaardag begon er zich zelfs onder haar bedienden oen gevoel van ontevredenheid to openbaren t Was niet atlean omdat mevrouw vóór dag en dauw opgestaan het geheela personeel stoorde in zgn zoete morgenrust t was niet alleen wijl ze alles in rep en roer bracht door haar ontijdig geroep om koffie maar dat zenuwaohtig vragen naar meiden die juist verdwenen en jongens die nog niet verschenen waren werkte nadealig op het humeur van de aan sleur verwende Javaantjes Eindelijk war n dan tooh da tuiojongens op het appèl dadelijk werd Dirk die zich met schoone plannen van klimratschieten in zijn loierstoal had neerg laten opgepord bij den arm gegrepen een hoed op het hoofd gedrukt on meegesleurd de trappen af naar buiten dit alles met een haast alsof er geen oogenblik te verliezen viel Èenmaftt in den tuin stouf mevrouw Bloem van voor naar achter van links naar reohts Niets bleef onopgemerkt van nl hetgeen de inlander kleinigheden vindt een heester die omvergawaaid een muurtje dat afgebrokkeld een pot waarvan de voet ingestort is paden vol onkruid hekken die niet sluiten goten die niet loopen willen niets bleef onopgemirkt 1 ea telkeii mreit Dirk beloven dat hij ceuvoodige manieren Ziehier wnt do Daily Chronicle achryft Eergisteren nog sprak ieder over zyn loopbaan en nu is lyn levenloos lyf op weg naar Eogeland dood door eigen wil Hg had van bet leven genoeg voor hy vgf eo veertig was Bengd door dwaten was by inderdaad ziek van lichaam en ontwricht van geest een stofielgk en ledelgk wrak Zoo o treurspel is wel duizend preeken waard en honderd zedelyke vertoogen want het laat de wetten die onze natonr beheerschen in de werkelgkbeid optreden Het is ronduit gezegd het gepaste einde van een held van bedendaagsche finarciën Voor een tgd tanmiotta cal op niet weinigen een soort zedflijke iodrok tgo gemaakt da indruk dat de tragische dood van Baroato bet juiste zinnebeeld is van een algeheele zedelgkin z Ifmoord Waar de Daily Cbroniole geen oogenblik geschroomd heeft over bet Zuid Afrikaansche hocDs procna hare meeniog rondoib te zeggen gevoelen wg nu het recht te hebben even onomwonden over Barnato s loopbaan te aprokeo Men zegt ons dat hy een vrieodalgke man was minzaam goedhartig met de gemakkelghe oppervlakkige deugden die zoo dikwgls bg zgn soort gevonden worden Eo dat zal wel waar wezen maar wij wenschen hem niat uit t zonderen van de menigte stoatmoedige speoDlanten die den Engelscbeo naam in oneare hebban gebracht an den zedslgkan standaard dei natie verlaagdon De mortuis nil niii bonum ia gffWooulgk een veilige en het ia da eeniga fat oenlgke gprenk voor hm dia den doode hebban aangebeden en pangehangen in zgn dagen van rykdom eo roem Maar zg die overtoigd zyn dat de dolle apecolatie van bet KsSer circns niet alleen de getdelgke belangen van Eagelacbeo benadeeld maar ook hun zedeIgk leven getroffen beeft zyn genoadeo dat vierkant te zeggen Zy kuuneo niet ergeten dat van dien troep gavaartgke duikelaars Barney Bnrnato een van de voornaamste was Het kwaad dat bg deed overleeft hem wg kunnen dat uit pure goedhartigh rid niat verhelen Na Barnato s lotgevallen te Kimberley aangegeren te hebben gaat bet blad voort Uarnato richtte toen zgn aandacht op bet goud kocht laod te Jobanoeabarg en zette vete maatscbappyen op touw Menige Engelscne geldbelegger begeerig naar snelle winst an afkeorig van de langzame belooning van gednidigen arbeid zon na wenichen van die maatschappgen nooit gehoord te hebben Tot vprduidelgking Tan dit gezegdf haalt de Daily Chronicle het volgende lyntjo aan van Barnato waarden wat y in 1895 goldden en wat nu Baruato fl werkvolk veel werkvolk zou zenden om alles iu orde te brengen Nu Wfls da wagenkamer aan de beurt Mylord dogcart coupé paarden tuigen allei moest de rovue pnsseeren mevrouw praatte druk eo de koetsier stond bij de ksreta s met een gezioht alsof hg geen tien kon tellen nauwelijks eohter had zo zioh omgedraaid of hg deelde zija trawanten mede dat er een via a vis zou g kooht worden Immera mevrouw had geproken mynheer had zijn hoofd geschud gepikerd toen was mevrouw mijnheer om den hals gevallen dus weer een rgtuig meer om schoon te maken I Een reusachtige alautelhos vaste voorbode van luchten en uithalen kwam nu te voorsohgi de huisjongens naderden de niaisters kwamen langzaam aanslenterpn peinzend op dat stilzwijgend verzat dat in lijn geheimzinnigheid Indische huisvrouwen tot wanhoop brengt plotsehnge ongestetdheden dia den pati nl voor dagen aan zijn kamer kluisteren of even plotselinge sterfgevallen onder papa s en mama s die hen naar de kampong roepen Maar toen mevrouw Bloem haar geheelon staf zoo rondom zich verzameld zag gereed om aan het werk te gaan voor de groote gebeurtenis toen kon ze zich niet langer bedwingen er straalde van haar gelaat een zonneschgn die ook de donkerste wolken van de gezichten barer onderhoorigen wegvaagde ze rammelde met haar sleutelbos ze gooide een stof doek ia de hoogte en roet een juiohkreet die in eeo snik eindigde riep ze i Hoezeel Nonnadatangl 1 1 De jongejuffrouw komt u