Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1897

GOUD A A M8TEEDAM 87 i 81 9 48 10 7 18 10 4 11 p s i ai 10 50 1 8 1 18 11 nkeniag met Jokii Boll noemt bet blad deze Igk daarop door het in het spoor gebleven gedeelte van d fo trein te worden gegrepen en verpletterd Vgftien getnigen werden in deze gehoerd van wie vgf als deskundigen Dr W Van Krimpen asaisient irts in het Ziekenha s die het eerst werd geboord v rklaarde roet dr Sïmon Thomas het lijk van deti remmer Gebois in en uitwendig te hebben geschouwd Uitwendig liep over den buik van den man van de 7e tot de 12e rib een sleofvormigH verdieping üei linkeibivenbeen n de buik waren sterk gezwollen en hadden een voilblauwgroene kleur Aan den buik en het onderbeen veitoonden zioh vprwondingen terwyl bet Echenubeen gebroken was Inwendig conatateerde geinige dat o a zes ribben van de 7e tot de I2e gebiokon waren en dat ds breukeioden in een schnioe richting in de borstholte ititken De wervt lkolom AS Op twee plaatsen afgebroken de lever vertoonde scbenrea tegen bnt mtddeoTif zat de milt eteneeDB gescheurd en van haar pliiate geschoven de rechteru er lag los iu den balk terwyl de maag geheel wss afgeBclieiden van het darmkaoaal Uit een en ander cooclndserde de deskundige dat de dood het gevolg is geweest van vermorseling der buikorganen Uit het vordere gedeelte tan bet getuigen verhoor hieelr dat geen der wïsselwacbterx eigenlyk wist wie tydena h t ongeluk den wissel 00 25 te bedienen had gehad Ook de voorschriften en reglementen teken door de meesten der als getuigen gehoorde spoorwegarbeiders een boek met zeven zegelen te 7 yo geweest althans de bediening van den trein wa geheel io atryd met het reglement Bekl beweerde dat de wisselwacbter Berendse den wis iel bad moeten omleggen docb moest erkenonen dat bij deo trein niet bad mogen laten opduwen alvorens dit geschied was Berendse hield daarentegen vol dat by wissel 25 niot kon bedienen daar het reglement geen rekening hield met de overige werkzaamheden die hem waren opgedragen Wanneer hy er echter dichterby was geweest zoo by de wissel hebben omgelegd Verder bleek dat de wegwerker Andries de Jong die het ongeluk bad zïen aankomen zoo bard by kon naar den wisJel was geloopei De trein reed niet hard zoodat hy eeo achttal waggons inhaalde Hg kwam juist bg den wissel toen de voorste wagen ontspoarde Onmiddellijk daarop werd bet alarmsignaal gegeven en kwam de trein tot stiUtand nadat den ongelokkigen Qebuia 3 k 4 wielen over het lichaam waran gegaan Het hoofdargoment van beklaagde s verdediging was efeu beroep op de oorogelmatigbeid van de regtementen ïiij verklaarde name lyk dat het bealist onmogelyk is het reglement met militaire stiptheid ua te komen In de praktyk is men door gebrek aan tyd genoodzaaki zich alterlei afwgkingen te veroorloven en een van deze afwykiogen waa ook het geven van het vertreksein voorrlat de wiaael waa omgelegd Dit deed by in de meeoiug verkeereode dat een der wisselwachtels dien hy aaogeioepen bad voor den wissel zoo zorgen Het liep eventrel verkeerd Bit President Van Tienboven bracht beklaagde eroBlig onder bet oog aan welk een onvergeeflijke onvoorzichtigheid hy zich in d ze had schuldig gemaakt een feit dat z i te meer laakbaar was de ar men tyd genoeg h d gobad om den wissel om te leggen Giater bad zich voor de rechtbank te d Gravenbage te verantwoorden wegean oplichting Aaltje VonV gewezen dienstbode t Amsterdam thans kamerverbuurster te Baarn vioegnr gehuwd met een brievenbesteller later met eeo spoorwegcoudoctenr Aan bek werd ten laste gelegd dat zy in den loop van 1896 en in het begin vsn 1897 de dames S die in bet Nooideinde in Den Haig ceue zaak in mantfls en costumes bebbi it heelt bewogen tot afgifte van verachiUende ZomerdleDSt 1897 AaDgevasgeD 1 Met ROTTERDAM Directe SpoorwegverblodlDgen met GOUDA GOB DA1 84 8 48 SO 9 87 9 4 10 11 ll li 11 80 10 09 9 40 9 4710 13 10 50 11 83 7 8 40 9 28 9 5 1 8 4 16 6 10 KOTTERDA M a O U D A 18 87 7 45 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 54 18 08 19 47 OODDA DEN HAAG a 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 19 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 85 6 64 8 U 7 84 7 49 88 8 54 W 4 10 8 ll ö 1 7 48 8 4 l 40 ï ï 7 68 8 61 I l l ai 1 9 08 9 45 9 t4 10 44 ll 4l i8 46 lilO 8 o6 4 16 6 U 5 6 88 tM ÏM 8 81 9 8 10 88 11 B 11 44 tt0Bd 5 8 87 7 66 8 8LJ 07 10 19 lO H isV 18 8 8 8o 8 17 4 88 8 06 8 8 l 5 OuZr 45 8 4 11 14 8 87 7 10 10 84 k T kVï7S sis nu 8 4 8 84 84 7 18 8 4S 10 41 J lrllS JiHsiis 9 0 r lo dll 1 88 1 8 6 8 08 3 58 6 08 4 7 89 8 59 11 18 11 18 10 84 10 4 11 10 IMS T BK D A ll e O ü D 45 10 t Kl 8J6 10 17 10 86 Amstatdaa 0 St 7 10 8 15 9 06 10 41 1 68 8 i6 M6 8 65 10 15 11 41 Ooada 7 88 8 14 S 14 10 09 18 11 ItJB 8 68 4 47 6 48 9 46 11 18 JuDi 97 l a 1 1 VU IV 2 1 opgBte 1895 Baroato CooaoUdaied 3 Bofi Udoora 9 Cr B9DB 3 a George 6och S s QtfiDCftiro 4 8 Balmoral SV JohaDoesburf laveitmeot 6 8 LftDglaagte Hoyal 5 May GoDSotidated 4 s Neoj Primose 8 9 Rietfooteio 6Vi Dao haalt het blad aaoige IgtspreakeD vaoBftroUto aaD LaBt nooit iemand dehandaao a slaao zonder het hem betaald te zetten a sorg altyd den eersten slag uit te deeleOfCsgg hebt geen recht een anders epel te bederf eUf zootang hij het behendig speelt by zal zich ganw genoeg bloot geven ais h nietmeer op EJ n tellen paste zorg aUyd vooreen goed gorden en laat het zakken voor hetpnbliek er genoeg van kr gt of tyd gehad heeft a uit te TÏodaD c Ën dan zegt het blad 0m kort te gsan Baruato maakte gebruiktan een va n die stroomen Taatgdeiyken waansin waaraan gelgk bisschop Butler zegt natieazoowel als iodividuen onderhevig igo om deband ie leggen op alles wat hg van John Boll door slim uitgedachte berichten booms geruchten en de rest thd die moderne lüiddeleo kon meester worden Barncy BarnstoSf zoo bwstuit het blad bad sociale ambities Oonoodig te zeggen dat bg een conserratief waff en even goed als Beit en andere welwillende mannen oitJobannesbarg diep aan het rgk en de oonstitotie verknocht Da Carlton Clab was trotacb hem tot hare leien toe te Itteo en men rekende er vast op dat zgn paleis in Park lane een verzamelpont zou worden van de ariatokratische wereld die altgd de champagne van een millionair drinkt om achter zgn rnghateUjkbeden orer hem te zeggen Wts hg blgren leveo dan zou by waerBchgnlgk in het parlement zgn Terkoteo als aan handhaver tan staat en kerk en waarsohgnlgk bg tgd en wgle in het Haia der Lords zgn verwelkomd want onze oude adel is zgn vroegere vooroordeelea tegen ODgemanierde rgkaarda eo onzedalgke slimheid lang ie boven Ale een eenvoudig middel om papier oiet ontvlambaar te maken wordt aanbevolen het tweemalen te deepen in eeo kokende oplossing van ééa deel alnin in drie dealen water en dftn te laten drogen jQisteren seinde Renter uit Wörisbofeo dat Pastoor Kneipp ia overleden Naar men weet kwam eeo dergelgk bericht in boitenlandsohe bladen reeds eenige weken geleden veor toen volgde weldra tegenspraak doch de Igdelyke hwtencbap heeft zich niet mogen bestendigen In die dagen schreef de bekende Kneipparts Dr S G M Soer te Ginneken bg Breda een levensbesohrgving tan den heken dan pastoor die wg bier thans laten volgen Os slag is getallen 1 Nog sprak bet laatste balletin dat van uit Wörishofen verzonden werd van hoop op beterschap Doch helaas het einde waa te voorzien Eeedi sinds eenigen tgd voelde mgr Kneipp zioh zwakker Ëene verkoadhoid opgedaan by de begrafenis van een collega in Ottobeuren wierp hem tgdelgk op bet ziekbed en een kort daarop volgende inflaenza aaoval noodzaakte hem opnieuw zgne hem zoo geliefkoosde bezigheden te staken sluipkoortson maikten langzamerhand een einde aan dit 77 jarige wel besteed leven 6 96 8 42 8 49 9 S8 a cs 5 1 8 0S 8 11 ia 8 15 7 6 7 SJ 7 7 48 7 Ckiudi se Moordreoht Miattwnkerk Cpelle I Aotttrdun 7 BottardUB Cpglte XiniwdVurk UDoidnoht 8oiid S 8S 4 Bi t OS 1 14 SI 5 S7 tpnoèdHB O Op 29 April jl richtte hg nog an nit een venster van het klooster de volgende woorden tot de Kurgaslen die van de voordracbt te rngkeerden Het warme weder doet mij goed en ik gevoel mg Tan da tot dag beter worden jdooh ik hang af tan den wil tan den Lenker der menschlichen Gepchicke De Paus heeft mg den armen dorpsherder zgoeo zegpo geschonken HS al bidden dat ik nog lani mga beroep mag uitoefenen Dit bewgs van zijn vertroowen is treffend en versterkend v oor mg Schenkt mg ook uw vertrouwen en volgt de regeling die ik op mgn ziekbed vóór nlUa heb gedicteerd opdat gg zondt zien en voelen hoeaeer nw welzgn mg ter harte gaat en dat ik altgd aan o denk AU God wil ui ik spoedig weer onder n zgn Mgne gedachten zgn steeds bij u zoowel gedarende bet spreekunr als tgdens de voordrachten Krakeelen zooals vroeger sal ik wel niet meer kunnen Laat ons het beste hopen Bidt voor m j Ik geloof dat dit zgne laatste woorden geweest zgn in bet publiek gesproken Kneipp behoort tot de geschiedeois Zgn leer h rdt en versterkt vernieuwt om zoo te zeggen de mensohheid door het kind reeds van de geboorte af aan eenvoudig te voeden te kleeden en door kond baden leef later een vondig maak geen misbrnik van genotsmiddelen pas op voor verslapping werk niet boreo uwe krachten vooral niet in de jeugd en last not least laat u behandelen als gg ziek mocht zgn met natuurlgke eenvoodige middelen water en eenige kruiden ziedaar de quintessence van hetgeen hg in zgne brochure aan de menschheid beeft nagelaten Hy was origineel Mogen ok andere reeds voor hem dergelgke water toepassingen hebbeo aangewend zijne methode blgft eigen vinding bg heeft van niemand geleerd en heeft tot het einde zgna levens naar verbetering zgner methode getracht en gestreefd Zyn weg liep niet over rozen steeds omgeven door intricbea en strgd om persoonlgke belangen dikwgis hedrogeo door tuige critiek belasterd steeds oterhoopt met bezigheden ziioe vrge aren ontnomen door indiscrete patiënten tao s morgens vier uur tot s avonda onafgebroken bezig ziedaar zijn leven in de laatste jaren Meer dan 64 000 patiënten riepen in dien tyd zyne hulp in Het aantal inrichtingen volgens zyne methode bedraagt in Üailschland reeds meer dan honderd het boek Myn waterkonrc ia al over de 60e oplage en in alle Enropeescbe talen verkryfibaar Zal het nage lacbt hem den eerbied bewgzan traarop zyn belangeloos itreveu recht had Zullen zgne voorschriften gtivolgd worden tin zal de menschheid daardoor wat gezondheid werkkracht en letenslaat betreft eene betere toekomst te gemoet gaan Ziedaar eenige vra zeu waarop alleen de lyd antwoord zal kunnen geven Wy zyne Tolgelïngen staan met weemoed aan de geopende groete en wenacbendeu onvergetelgken meester met een bloedend hart Hy raste in vrede Voor de Arr Bechthank werd ter verantwoording geroepen P S 27 jaar atsistffotstationschef aldaar Deze beklaagde werd bg gedetailleerde dagvaarding straf reeb terlgk aansprakelijk gesteld voor bet spoor wegongeluk dat d n IVeo Fe brnari jl op het staatsgoederenterrein derS S te Fegenoord plaats had en waarby de remmer B Qebuia overreden en gedood werd Het betreurenswaardige feit bad zich op de volgende wgze toegedragen Naby loods D stond op gameiden dag op een der aldaar liggende sporen een convooitreio die over wissel 25 naar bet rangeerterrein gebiaobt motst wolden Daar moest wissel 25 eau zelfsiniter worden omgezet Zonder dat dit geschied was gaf beklaagde het sein vertrekken hoewel hy wist dat er ongelukken konden gebeuren wanneer d trein den wissel zooals hg op dat oogenblik stond passeerde De gevolgen bleven niet nit op bet oogenblik dat de voorste waggoü den wissel overging de trein werd in strgd aiet ket regie ment opgeduwd zag men het voorste f 6deelte van het convooi wanketen en eenige oogenblikken later werd de eerste waggon omgeworpen Da remmer B Gebuis die zich op bedoelden waggon bevond wilde zich zoodra hy de slingerende bewegingen van den wagen bespeurde i i veiligheid brengen en daalde daartoe nit bet remhokje af nasr de treeplank waarvan by afviel of afsprong om oomiddel ll l U 18 11 S8 11 85 11 48 1 51 li 89 10 19 10 19 10 8 10 48 10 49 li i 11 89 18 89 8 4 18 5 10 08 10 16 10 87 8 01 8 1 8 88 U S5 11 0 goederen ten bedrage van roim t 3000 en tevens tot het aan baar ter lean verstrakken van verschillende sommen gelda tat een be dras van f 1250 Offl de genoemde dames daartoe te bewegen had bekl a lerlei onware verhsten gedaan omtrent hare familie zoo o a dat zg waa mevrouw de weduwo van jbr Van de Poll be hoorende tot de bekende aaozienlyke familie van dien naam dat baar echtgenoot zich TS giftigd bad omdat hy met apecaleeren f 80 000 verloren bad welke toekwamen aan de kinderen van bekl nit haar eerste hnwelgk Omtrent dezen eersten echtgenoot had bekl opgegeven dat hy was qfficier van gezondheid Voorts vertelde zg dat haar vader rustend predikant was te Oud Loosdrecht on baar moeder eeoe juffrouw V behooreode tot een bekende familie te Amsterdam Ouk deed zg zich voor dia eene groote weldoeoster als hoedanig zy dan ook veel goederen kocht en als iemand Tan veel fortuin zÓÖ zelfs dat zy baar laatst overleden man jbr Van de Poll met wien ze zoo g lukkig leefde wel aan geld had kunuen helpen om bet ver iei van de f 80 000 te dekken Zg bad oL nog een achterdenrtje els universeele erfgename van haren oom een heele ryke oom 1 die haar peraoonlyk zoo verteld ze zoo goed bedacht bad omdat hy medelyden met haar had wegens baar veel bewogen leven Het bad baar daarom zoo gespeten dat zg van bet verlies der f 80 000 niets geweten bad Ook had bekl nog opgegeven hg de gezusters y te zyn gerecommandeerd door verschillende personen uit den deftigen stand ia Den Haag De dames S maakten ook nog kennis met en officier met wien bekl verloofd was doch welk engagement later verbroken werd Daaren WBB aan de gezusters S als bekl a verloofde voorgesteld een persoun in Den Haag woonachtig en thans als getnige verschenen die een adellyken naam droeg Voorts bad bekl nog den naam genoemd van eeo lid van de Tweede Kamer vroeger advocaat te Amsterdam eo verteld dat deze gelden an baar onder zich had De gezusters S badden wel eens voor zieh de opmerking gemaakt dat bekl er niet zoo deftig uitzag als zy zich voordeed Op eene naar aanleiding hiervan tot beklaagde gerichte vraag over hare levenswyze te Daift waar de gezusters S haar bezochten aotwcordde zy dat zy met de groote wereld c had gebroken en zich als dochter v n een dorpspredikant beter in de burgerklaise thuis gevoelde ËenmaftI om betaling aangesproken door de gezusters S had bekl zich evenwel als flja gevoelige vrouw daardoor geraakt getoond Bekl gaf ter terechtzitting o b op dat baar man Van de Pot haar medegedeeld bad tot de aaozientyke familie Vao de Pol te behooren Overigens legde zy eene vrgwel voU ledige bekentenis at Uit bet verder getolgenverboor bleek dat bekl S vader wonende te Loosdrecht een kUine burgerman is thans stil levende vroeger k leerbleker of waschbezoTger geen dominee De getuige die zich den jonkheer titel had aangematigd moest van dan president der rechtbank een erostig woord hoorcm over de verhooding waarin hy tot de bekl stond toen hg met baar te Delft woonde waar bekl oüoe dieLStbode hield met wie zy zeer vertrouwetyk omging ea die in plaats van loon kleede ren ontving Bekl s verblyf te Delft was volgens haar Uogenaohtige opgaven slechts tydelgk op een bovenwoningtje aldaar bad een ameublement vaor 14 kamers doch dit was bg iemand te Amsterdam in bewaring gegeven xeide ze Ook bekl s Kinderen waren by baar te Delft en boewei de dienstbode desgevraagd verklaarde dat bekl goed voor haar kinderen was weea de president der rechtbank toch de bekl op ht t slechte voorbeeld dat zg haar kinderen gaf waarvan dan ook de gevolgen niet uitbU veii daar ook haar zoon zich schuldig maakte a iB feiteo die waarschgnlyk strafbaar zgn Oc fluhititmit nfficiep van justitie uir Pipyte Tyd vao Greeowlcb 35 8 1 10 8 1 18 6 14 7 81 4 56 6 08 6 09 5 K 6 86 8 60 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 6 10 4 10 6 40 S 4 8 3 8 10 7 86 8 0 7 60 36 10 54 6 88 4 40 4 60 4 67 04 6 10 7 8 7 9 8 08 8 18 8 88 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 1 44 1 64 8 01 8 08 1 14 17 6 87 6 34 6 41 8 47 GOUDA j 09 5 6 oen H A A Huge 6 t 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 18 7 18 7 65 9 98 10 08 Toorb 6 S8 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z i 6 10 8 1 5 4 63 6 30 9 48 Zev H 6 17 10 43 0 6 04 8 89 9 69 Birnd 6 887 60 8 13 9 08 10 1 10 5411 67 1 60 17 8 14 4 08 4 88 5 15 8 0 7 48 8 83 10 10 10 31 9 07 10 0 9 88 9 8 9 49 10 84 8 18 7 46 7 8 8 49 B T K E O H T G O ü D A Jtratht 88 7 46 8 49 9 80 10 16 lOJlS 11 88 1 8 08 8 65 4 48 85 8 S 7 58 Woerden 13 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 Uudawitei 7 07 8 14 10 4 4 84 Goudl 7 8 8 87 9 81 9 68 10 9 11 10 18 11 1 38 3 46 4 37 6 80 6 07 7 898 88 iaohie bekL s veroordeeling koi twee jur en zee maanden gevangenisstraf Ala verdediger trad op mr Woltetbeek Muller Van de leden der tegenwoordige Kamer zyn er 13 die zooals de stand der verkiezingen thans is niet weder in de nieuwe zullen V racbgnen Daartoe bebnoren de heeren De Beaufort en Rotgers van Rozenborg die voor Amsterdam Viruly Verbrngge en Plate die voor Rotterdam Arie 8mit die voor Ridderkerk en Beol die voor Leiden niet in aanmerking wenachten te komen Verder zgn ala nergens gekozen of in herstemming uitgevallen 7 tegenwoordige leden de heeren Kerdgk lib Amsterdam óuyot lib sQravenbage Quarles van Ufford cbrist hist BiUersnm De Kanter lib Tietjerkateradeel Tgdens rad Winschoten jbr mr W H de Beaufort lib Wyk bg Duurstede en Van Boraele lib Ed Nieow gekomen leden die to de Kamer geen zitting badden zyn tot dnsver alleen zes antïrevolol de heeren De Waal Malefijt Breokelen jbr mr L H J Van Aach van Wgck Ëde Joh Krap s Bage S baron van Heemstra Hilversam A Ë van Kempen Leiden en jbr mr H M J van Ascb van Wyck Wyk by Duurstede BuiteDlandsch Overzicht Om de Paryzenaara te straffen voor bun ODgetoovighetd is er op de Place de la Oonoorde weer een bom in de luoht gevlogen t Regende dst het goot zoodat er weinig menacbeu s avonda op straat waren Daardoor heeft de bom niemand kwaad gedaan en alleen bet Straaibnrger beeld een wtinig beschadigd Alle autoriteiten kwamen spoedig aanzetten Da aanduidingen welke men van enkele aanwezigen kreeg waren alsgewoonlyk niet zeer overeenstemmend Een koetsier zag een man met een lan ten baard gekleed in een blouse wegloopen Andereu spraken van een jongmensch van ongeveer 20 jaar meteen mooi kneteltje Tot heden is er echter niemand gevat Er moet echter bygevoegd worden dst de politie en de rechterlyke macht niet zooals bg de Pauamazaak all a aan klok eu klepel hangen maar ditmaal zooals t behoort de taken verrichten met overleg Ook de onderzoekingen over den vorigeu aanslag worden steeds voortgezet maar de kranten kunnen er niets van te weten komen Mag men de Figaro vgelooven dan heaft men het reeds meer dan eens op Faure gemunt gehad het zou reeds de vyfde bom zijn dia gevonden werd de meeste echter elders op Faare s reizen Men beeft t echter tot heden sti ehonden t Zelfde wai ook bet geval met de bom die in October op de Place de ia Concorde sprong men haeft zelfs nooit onderzoek gedaan naar die ontploffini omdat men meende dat do baÜigheid van het bezoek vau den Czaar er onder ion lyden In alles en by alles mpet men politiek hebben tegenwoordig Daarom wordt er gemeend dat de bommenman in elk geval een niet zeer handig man in zgn tak een Pool of een £ tzaaser moet züd De Polen zyn namelijk mt hun humeur omdat niemand meer over de verdrukking van Polen spreekt na de verbroedering met Rasland de Elzaasers omdat er in bet Mioieterie eeo Banotaux de KieU zit Men hegrgpt er is weinig nieuws en men moet toch wat babbelen Te Belleville eo de Montmartre zyn huiszoekingen gedaan in verband met dreigbrieven die op bet Bljsée gn ontvangen geden beeft een nieuwe bgeenkomst van de gezanten en de Torksebe vredesonderhandejaars plaats in bet paleis van Tophane De Torkache regeering heeft middelerwgl gelegeaheid gehad de voorstellen der mogendheden te bestodeeren omtrent da rectificatie van de Turkacb Grieksche grenzen die Maandag aan Tewfik pacha zyn voorgelegd De Torksebe regeering heeft aan haar ge aantea in Ënropa een circulaire gezonden waarin verklaard wordt Da Porte eutkent beslist dat de wapenstilstand in Theasatiê door de Tnrkscbe troepen geschonden is Alle bepalingen van den wapenstilstaad zgn zorgvuldig door het Tarkaohe leger opgevolgd Eover pacha de Torkiche gouverneur van Volo heeft een proclamatie uitgevrardigd waarin bepaald wordt dat de goederen van gevloohte TheasaliSrs verbeurd verklaard worden Dit beeft in Athene een zeer onaangenamen indruk gemaakt Nadat Ralli hierover sgn beklag had ingediend hg de gezanten te Athene is door de Turksohe regeering aan Eover pacha laat gegeven de proclamatie die hg op ign e n geu en zouder voorkenoia der Potte had nitgevaardigd weder in te trekken Het wordt al moeilgker zeg de Indép om f cbUUude berichten met elkander te rgmen die over de ooderbandeliogea tnsachen de gezanten en de Porte de wereld worden ingestaurd Den eenen dag klinken ze zeer pessimistiichf den Tolgeoden dag geroitstelleod en dan weer beeten de vooroilsichten nist helder Vanwaar die tegenstrijdigheid De Indép zegt dat de reden moei gezocht in de slechte informatie der nieuwsagentschappen de onderhaudelaars zorgen dit er niets van huo beraadslagingen uitgelekt en zoo moet men zich alleen op de geruchleu verlaten Intnischen al die mededeeliogen over de vasthoodeudbeid der porte baar nieuwe wspeningeo enz latende voor wat ze zyn is dit toch een feit dat de onderbandeliogen nog voortduren en dus een re l langzamer verloop hebben dan neo eerst wel dacht Is de Porte metterdaad zoo obbandelhaar of zoekt te tttlkeoa uitvlacbten Hoe t zij Qriekenland lydt er niet weinig onder on gisteren heeft dan ook minister Hkooloudis den geraoten der mogendheden nog eens doen weten dst de vertraging in de vredesooderhandelingeu hoogst nadeelig ia voor Griekenland dat zich uitput door da verplichting eo talryk leger op voet van oorlog te houden terwyl aan den anderen kant alle zaken volkomen atilstaao Tengevolgej van deze mededeeling badden de gezanten oen byeenkomst by de Franache legatie ten huize van den beer Boureo en daar besloten ze van bun regeeriu en inatrue tie te vragen hoe te hsudelen Het antwoord der monendbedeti is nog niet bekend Dat het voor Griekenland ouwelwillend zal luiden is uiet te verwachten maar wat kunnen de groote Staten doen om de Porte tot haasl maken te beween Zeer belangrgk politiek nieaws is hetgeen de laatste dagen nit Duitscbland komt omtrent de veranderingen in bet beatnnr van het ryk en tfto Praiaen welke in eiken parUmentair geregeerden vtaut noodzskalyk volgen op verschil van meeuin ï tu Hchen de volksvertegenwoordiging en dti regeerinff De eerste der verwachte veranderingen in de vervulling der hoogste rijks en staatsambten is thans eew feit geworden De Coutre AmiraU de beer Tirpitz is Staatssecretari i van de Hykfi marine geworden tsr vervanging an Hil mann die aftrad teugevol e van de weigering door den Rgksdag van de beide aangevraagde krui erft Algemeeu wordt thans geloofd dat deze benoemiDg geschiedt is io verband met de plannen van da hooge regeering om op andere wgze l de iodelyke uitbreiding van de vloot toch door te voeren Uit de Beltfische berichteu blykt dat bet ministerie De Smet zich er leelyk heeft ing werkt De afgetreden minister vau oorlog generaal Brassiue deelt in den Ëtoile Beige mede dat de regeering eenstemming besloten had dadelyk ua het bgeenkomen der Kamers een wetsontwerp tut invoering ran den peraooolykeii dienstplicht in te dienen waarvoor men meende op eeu meerderheid te kunnen rekenen Docb ten gevoige van parlementaire knoeiery werd dit plan veranderd en de indiening van het wetsontwerp voorloopig uitgesteld Generaal Brassine wilde daaraan uiet mededoen en trad pf Van verschillende zgden worden thans interpellaties over den tueataiid aangekonpigd zoodat heftige Kamerdebatten te wachten zyu BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aau art 98 der Kieswet door bet Hoofdstembureao opgemaakte procesverbaal betreffende de benoeming van een Lid van de 2e Kamer der Staten Geoeraal bedoeld by artikel 94 dier Wet is sangeplakt aan den Korten Groenendaal aUmede dat gelyk afschrift op de Secretarie der Gemeente i nedergalegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot doa namiddags I are GOUDA den 16n Juni 1897 Bargemeesier en Wethonders voornoemd L MARTENS De Secretal ia BROUWER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat op DINSDAG den 22n JUNI aanstaande aanvaagende des voormiddags ten 10 ure eene Algemeene Collecte met openschalen aan do huizen zal geschieden ten behoeve van bet fonds ter aanmoediging en ooderstenning van den gewapenden dienst in de Nederlanden Namens de Cummissie van IJedoeld fonds brengen zg den ingezetenen in herinnering dat de Collecte plaat hSeft niet om datgene te doen waartse de STAAT verplicht is maar om BUITENGEWONE belooningen oiltereiken aan bes die by de verschillende oortogen zoowel in 1815 en 1831 ala by die in onze Ooitindische bezittingen lijf en leven vopr bet vaderland hehben veil gehad waarnia zg vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van bet goede doel Gouda deo 15n Jani 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS D S cretarii BROUWER Onlvangfen JVieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A ran OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Tetephomt Xo SM Beurs van Amsterdaoi ïrkre sloikrs S87 89 98 8 9 04 86 85 85 86 21 6 S 97 9 8 8 103 68 67V 0 81 21 1061 96 1 ♦ 100 Ut 45 Ui U86 100 60 100 800 U61 60 9 85 99 V4 H oa 101 w 207 ïsa 00 64 64 56 55 4 99 aa Ill 0 l tu 50 3 10 100 43 loat 11 18 08 0 0 47 V 90 iOO 106 108 108 108 u m i 82 88 110 18 JÜ I HanïaLANu Gert Ned W 3 J i dito ilito dito ü dito dito dito 3 tlONQiK O l Qtudl l88l 88 4 ItaUE Inschrijving 1862 81 B OoSTENR O it inpHpierl868 6 iÜXct til zilver 1868 6 FO TUQAI 01 1 ID t 00 1 pon S dito tioktt 3 EUSUND Obl Üinueiil 1894 4 dito ÏHOons 1880 4 dito bit RotHB 1889 4 duo b Uopel83y 90 4 dito in goud lem 1863 6 dito duo dito 1884 5 apANJK Perp t Mohul i 1881 4 Tnaizu GeprCouv ieoü 1890 4 Geo leeniiift setie D Oeo lo Di serie C ZuiüAra Uep v üW 189S 5 Mbxico Oi l Buit Süh 1890 8 Vbnszuïla Olil 4oulie 1881 AMSTEODiM 01 lv iit en 1895 8 RoirTKHUAM St d Iceit 1894 3 Nbu N Afr Himle sv HAuil Arendah Tab My Coftificatea Di liMaaUohappij dit ï Am Hvpothceltb paodbr 4 Cult My dtir Vorsteul Hud s ör HypoiheeVb p udbr S j HderlttiidBclia bank aaud Ndd HandelaiüitBcb dito S W kpac llyp b pjndbr 5 H tt Hypotheekb pauiibr Si i Ltr Hypjtheekb dito Si i OosTVNE OüH Ilimg bank aand KUSL tlyp thflekbank psudb 4 AuKiiKA Ëqu t bypotb p tiidb 5 Mtxw L G Fr L eit oert fl Nin Holl lJ 3poorw M Httii l Mjj tot Kxpl t Bpw aan i Ne l Ind ëpoorwef ni aand Ned 2md Afr Spm aanU 6 dito dito dito U91 dito 5 lTALizBvoorwl 1887 89 A fiobi 8 Zuid Itai Spwm A H obt 3 PoLKX WarBoliau aeiien aand 4 HüSL Gr RusB 8pw Mij obl 4 i Hattisrliu dito aand Vsstowa Ulo aand GIwang Dombr dito aand R Korslc Th Azow p kap obl 4 dito dito obtig 4 AXekika Cent Stad Uotterdam aan 3 Beloie Stad Antwerpen IS S a Stad HruBset 1888 3 HoNO Thuis Eegullr Teaellaoh 4 OoSTBNR Staatsb ening 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bei Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN gAILL IlSlSEl lEWr Bii roDQia der ArrondissemeatB Rechtbank te Rotterdam d d 16 Jani 1897 isdehandelsTennootschap onder de X lrma A J riJJJjBDBGenhareleden e i J TEBBVR6 kleiDgareofabrikantea te Moordreeht verklaard in utaat van faillinsement met benoeming ran den ë A fleer Mr B J A STËBCK tot Rechter Uommiiaarie eu Tan den oudergeteekende tot curator De Curator Mr M M 8CBIM tak du LOEFF AdTOcaatProcnreur Kleiweg 2S fiowjo Openbaar Onderwijs Toelating ran Leerlingen op de Burgerscholen De COMMISSIE Tan Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Luerlinges wier plaatsing men na het eindigen der zomerTacantie in lïi97 op boTeogeaoemde scholen Terlangt zal geschieden op DINSDAO den 29n JUNI 1897 dei namiddags ten Vijl uur De Commissie Testigt de aandacht dat het schoolgeld op de 2de Burgerscholen Toor Jon gens en Meisjes is verktagd tot derttff galden s jaars Voor Terdere bizonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H VAN DKn VOORT Gouda 15 Jnni 1897 SÊfflBWTIfflWWjBnfflATCff KRAEFELIEN flOLH S Q uiiia Laroche BN Staalh udende Q uina Laroche ia da meest krachtige en ver terkende KINA wuif Aanberolen door tal van binnen en bnitenlandache Geneesheeren Verkrygbaar in fleaschen k 1 90 en 1 00 GI iRB TTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Antltma terstond verlichting In Ktui 80 en 90 Cents S almiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bü Moeët en Verkoudheid oploHBeüd en verzabhtend Prgs per lleschje 20Cent Kraepklibn lloLM üofleveranciers Zeitt DepOt te Qouda bg den Beer A H TËEPË Apotheker en biJ de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Koninklijke Machinale Fabriek D £ BUNIOBLOBM vn 11 I van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Heppiertiraai M eu Z9a naby de RegentesseloftD Tan Z M den KONING tan BELGIË indien gijhoest 11 gebratkt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrggbaar hg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAB MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOOMAN Moordreeht C BATELAND BosLoop B V WUK Oudmiai T M KOLKMAN WaddiKnem HM iMte onaoluildrksta ff nukkalyluto poetimldd vooc Hmt ui ivooriüdamiaen Klndencbocnwerk la de Appretuur van C M Mttllsr Ce m ff Bsrlli Beuth Str 14 Men ItOmfxi Mijoy op naam en fabrieksmerk V rftry kur by Hmth WMalteri l eli nwwli uMirtwlM arHwvM au OwarMt Otaet kyi W Swamui Anilw B