Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1897

Voor Ie aansUande HERSTBHHING worii dringenil aaobevolen 30ste Jaargang No 7301 Maandag SI Juni 1807 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken M G J E ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN VAN die steeds trouw de belangen der liberale partij heeft behartigd en zich beslist tegen protectie verklaard EENIGE KIEZERS vau 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag mim mmim te GOUDA op WOENSDAG 23 JUNI 1897 des morgens ie elf uren m het Koffiehuis tüuLKomut un de Markt ten oTerstaaa van den Notaria G C FORTÜIJN DKOOQLEEVER van 15 Huizen en Erven Uen stuude en liggende te CrOTa d a en r n Waterleiding voorzien en wel No 1 Ben ruim ingericht HUIS EllF en TUIN in de Keizerjtraat Wyk K No 123 groot 1 Are 93 Centiaren waarin sedert onheugelgke jaren een goed beklante Melknering jjedreven wordt Verhuurd bij de weck oor 3 No 2 Een HUIS en EKF in de Keiier traat Wflk K No 129 Verhuurd bfl de week voor 1 No 3 Een HUIS en EKF en GROND in de Komijnsteegj W k K No 45 Verhuurd bg de week voor 1 60 No 4 tot 13 Tien uaast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND aan den Gtoeneweg Wflk L Nos 193 tot 202 Verhaard bB de week en wel No 193 tot 196 elk Toor ƒ 1 60 en Nos 197 tot 202 elk Toot 1 50 No 14 Een HUIS en ERF waarin KB OUmflSO in de Molenwerf Wjk B No 81 Te aanvaarden 1 Juli 1897 No 15 Een HUIS en ERF uaast het orige perceel Wjjk B No 21a Te aanvaarden 1 Juli 1897 En No 16 Ben HUIS en ERF en GROND in de Boomgaardstraat Wgk G R No 18 Verhoord bg de week voor 1 25 De perceelen zgn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag rau 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FÜETUIJN DROOGLEEVKR te üouda De COMMISSIE van PIJSTANB ia ïiet beheer der STEDELIJKE GASFABRIEK te Gouda zal ter uitbreiding der fabriek den 26 JUNI 1897 s namiddags 2 uur bfl enliele inschryving aanbesteden de volgende werken in vyf afzonderlyke perceelen ol deze perceelen gecombineerd PERCEEL 1 Het maken van de helmet funderingnrerlieD en der gemetselde fundamentea voor de uitbreiding der Stokerij PERCEEL 2 Het vergrooten en de verbouwing van de Stoealcolenbergplaats fmet vertrek voor de Stokers en bergplants voor Gereedsobappen PERCEEL 3 Het maken van de heimet funderingverkeu en tier gemetselde fundamenten voor a CondoDfior t Scrubber en Washer PERCEEL i Ue vergrooting van het Zuiverhuis PERCEEL 5 Het maken van eenen steenen voet en het leveren en stellen van een ijzeren hek lang 68 S0 Keter Inlichtingen te verkrygen by den GemeenteBouwmeester en op de Gasfabriek te Gouda TANDARTS E CASSl TO Turt nmrkt 171 tiouda Het groote aantal zenuwkwalen Tan nennwhoofdpijii af tot de voArafgoando kenteekeaeo van apoplexie heraenberoorte toa trotw rMl nog BtQeds alle middelen dooi de medierhe wetBnechap aanKawflnd Eerst aan den alenir n tijd komt de eer toe dat sij door het gebruik maken vau den eenvoadtfusten weg namelijk langs de hnïd mm phiraiologigolie ontdekkincgedaan beeft die ua hondetde proefnemingen thans over de geheelewenld Torbreid Is en terwijl zij in weteiifi hapiielijke kringen de hoogste belangstelling wekl tsvflns een weldaad blijkt te zijn vooi de aan zennwKwalen lijdende menscliheid Deee geneeswijse It nltgtTonden dooi den gewezen OfBcler van Oezondbeit Br Homan WeiHamaon teVilshofen en bemst op de on dervindin opgedaan In eeue 60 jange praktijk Uoor ws flhtiiK van het hoofd eenDuuU per dus worden daartoe geiehikte atoffeii door 4e hnld SBmlddellIJk aan het seauw eBtel luedejiiedeelil Met deze geneMwiJse werden werkelijk scbttterende resultaten veikiegaBi n ziJ maakte zuoveel opgang dat van een door den nitvinder gesahreven veikje OVER ZENUWLIJOEN en BEROERTE hare voorkonilfli an Benazlng binnen korten tijd reeds de Ule drnk verBchenen is Uit boekje bevat niet alleen vor het groote pnbliek verstaanbare verklaringen omtrent liet wezen der nieuwere therapie en de daanaede aelfi in wanhopige gevallen varkragen nitweiklng maai ook vindt men daarin wetonschappelijl o verhandelingen aitde mutllKche bladen die aan deze geneeswijze gewild zi n zoomede anohrift van lal van getni schriften van hooggeplaatste geneeHkuudigeu ouder welke P Ééatère mad dr fremnr aan da polyliilnlak te Parijs rus Rounemonl 10 Steinorehar med dr pralitliearend genenbaer hst kranklinnlgen psitloht daCharentan SanltMttrafliDr Colin te Slettin BroMmann med dr arrond arti teJtthHsfleH Dr P rorsitler geneeehter dlrecteur wan het hoipttaal te Agan Qalieimrath Or 8elierla kHtaol Suttnfele Bad Emi Danst med dr genaeshear dlruDteur der galvano thBrapeutliolin inrlohting weer lenuwltjderi tl Parlja rue 6t Henort 334 Consul von Asalieiibaoh ned dr te Corfu Dr Buibash rrtad arts de Zh linitf Olierttabiartt Jechl med dr te Weenen Or C Bongavel tsLa Farriire Eure Ud vaa des Conaell Central d tiygieee et de Saaté In Frankrijk en vele unAereu Aan allen wii r xentiWKUHtel meer of minder aansedaan la of aan xavenaamde EeuBitBohlljtlieid lljflen waarvatt de kenteukenen zijn elironiiolia lioofdplin migraine loliBle heefdpijn bloedandrang grootaerlkkelbairtield gejaagd ba ld alepoleoiheld Uehamatljke onrait en eabehagalllka tetitanil veider alle ïkken die dooi beioeite getiolfen weiden en nog lijden aan de gevolgen daarvan Eooals verlammingen onvermogen tal iprakan iwarc tongval moeielijk slikken atljriield dar gewriehtan mat veertdurende ptjn pIsaliBlIjlta zwakte venwakklng van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskondlce behandeling geweeat zijn maai door de bekende middelen ale outhoudiugaen en kondwaterkanr wrijven eleiFriseeien toomlooi ot 7pebadpu geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebhen en ten slotte zij üm vi rea guvoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegena verschijnselnn als iloh aanhoudend angatig voelen werdoaving In fiat hoofd hoofdeijn met dultellB eld lilkKVingan en donker worden voorde oogan 4rukhende pijn onder hel voorhoofd luizlng la ileooren liatuoe as van fcrlabellng In en het tiapen van handen e voeten aan al deze dile categorlén van aennwiydera ala ook aan jonge melijei lijdende aan bleekiuoht en kraohtelooahald ook an gezonde utU aan jonga parionen die veel mal het hoofd werken en geestelijke i eacUe willen voorkomen wordt dringend aangeraden zieh het boven vermelde weikje aan te haffen tietwelk op aenvrage koateiooa an fttnoa vprzonden wordt door Aaisterdanit door Itf LRDAIV 4 o Helligeweg 43 Rotterdam V K van 8ANTKN HOI rF Apotheker Korte Hoofftteeg 1 IJtreeht LOBRV POItTOV Oudegraclit bij de Uaardbrug F XL Üj de longate hygrennlaah medicinale tentoonstelttng la de Itr Wetaaaiaiut Bche Qaneei wlJie deor de Medische JurU mei do gJUvereu Medaille bekroond iï2 Patent H Stoiïen yA J t f oroHMA Et folg WdPi UM oirt ViUeni H Stollen = 2 errun en hal Aahu zu nt lehledenw v t nhiosen fiuchahmutiifen gsitbên Man xaufe i aber mare atet schar en H StoUvn iwr rut an dlnct odar In lolohan titeniiandlungtn t éanaa aattrPlaktt wit nebvat md ÈUigehinitlÊt S JPreUUêtmi und Zeugnitse gntb und ffrnm toriawdter ui f de V cforialBron f e Oberlahnsfein byüis Tafeldrank Vanh£ oninklyk€ uis der Iederlanden Hoogere Burgeidiool of Schooi roor leer Uilgebroid Lager Onderwijs logezonden Moet mijn zoon naar de H B S f naar de School voor M V L O Menig ouder zal t antwoord op deze yraag vooral waar hij moet beBÜssen tuBSchen wn H B S met 6 jarigen Cur UB en een School voor M U L O Taak Trij moeilijk Tinden Nu binnenkort ook hier ter stede de toelatingaexamenB Toor de H B 8 weer zullen gehouden worden en in deze maand de gelegenheid tot inBchrjJTing op de Tweede Burgerschool TOor Jongens weer is opengeiteld komt boTenstaande vraag als van zelf in meer lan éen huisgezin aan de orde en kan t z n nut hebben ze eens in t openbaar te behandelen Laten we daartoe eerst t Terschil opgeTen tuischen het onderwijs aan een H B S en aan een inrichting TOor M ü L O t Karakter der beide scholen toch ia zeer Terschillend In hoofdzaak wordt dat Terschil bepaald door de keu der leerstof en door de methode t Middelbaar Onderwijs beoogt een algemeen wetenschappeiyke opleiding voor hen wier beroepakeaa een breoden wetenscbappelijken grondslag eischt H B Scholen zgn dus voor énkelen die een hooger peil Tan algemeene ontwikkeling moeten bereiken dan het gros Met het eindexamen in tTerschiet kan de leeraar bij t M O zich slechte en Tooral met vede leerlingen bezighouden Kijk de ÜBt Tan leerboeken TOor de eerste twee klassen eenet H B S maar eens in Wat moeten middelmatige leerlingen er mee beginnen De flinkste jongens hebben er waarlijk meer dan de handen aan Tol Minder begaafde leerlingen zullen dan ook op de H B S langzamerhand ten achter geraken en eindelgk Toor t volgen van het onderwijs ongeschikt blijken Ze blijven öf al in t begin öf heJverwege steken In t laatste geval heeft de bouwmeester een fondament gelegd waarop echter geen gebouw zal verrijzen en waartoe moet dit dan dienen t Middelbaar onderwijs is vakonderwijs Voor elk vak een leeraar die gaarne zal zien FEVlLLETO SCHETSEN EN SCHE föJES DIT ONS INDISGH FAmUELEVEN S Er tiJQ in het hoefdgebouw vier groote benevens twee kleine vertrekken ds heer ad mevroaw Bloem nemen dis zes rertrekken nu aahtereeavolgeni in oogensohoaw alsof zjj ze hedeo voor het eerst zagen Terwijl za de deur rechts opent begizt Doortje fDaze kamer is erg luchtig En raïm ook Ën ik moet zeggen dat trapje hier op zy is heel gemakkelijk Ook ifl het uitzicht vroolijk verklaart nu Dirk terwijl hij voor het geopende venster gaat staan ea de frisaobe morgenlacht vol rozeogeur opsauift ze moet bloemen ruiken en groen tien ali se wakker wordt is t niet moeder Zeker zeker maar de zon staat Lier op vao s morgens tien nur af vDat tB waar ook I Goed dat je er aan denkt vJa je begrijpt gaat mevrouw toort met een gelukkig lachje zoo n meisje wil wel eens in haar eigen kamer zitten teekenen of brieven schrijveB of zoo aNatuarlijk 1 Wat ik zeggen wou ik heb bij Martens gister juist een heel mooi damesschrijftaftltje gezien als ik dat maar vast eens kocht voor Anneke f ïa het een boreaa minUter dat een leerling in zijn vak uitmunt en allicht geneigd is dat Tak als van zeer groote zij t dan niet practische dan toch formeele waarde te beBchouwen Bjj t M O is ook in t algemeen maar weinig rekening te houden met de omstandigheid dat de meeste jongens van 12 15 jaar eene degelijke controle Boodig hebben Ze loeren meestal niet uit lust tot studie of belangstelling in t leervak dat hun onderwezen wordt maar omdat ze moeten t Gevoel van verantwoordelijkheid en de belangstelling in hun aanstaande loopbaan is bij hen gewoonlijk uiterst gering Noodig is die controle dus wel Na t middelbaar het lager t Leerplan eener M tj L S wordt geregeld naar de iets minder dan middelmatigen Bij behoorlijke inspanning gaan ook deze leerlingen ieder jaar geregeld over en bereiken het einddoel De grondslag is hier vooral voor de wis en natuurkundige vakken minder breed de behandeling der vakken heel wat minder wetenBchappelijk maar meer gericht op de behoeften van een gr ot deel van den middenstand en op de eischen van enkele examens waar wiskunde niet het vak bij uitnemendheid is De lagere school geeft geen vakondepwijs maar een algemeen ontwikkelend onderwijs Wat Toor t leTen de meeste waarde heeft wordt als hoofdschotel voorgediend Aan hen die op hun 15e of Ï6e jaar in een vak moeten wordt een vrij goed afgerond geheel van bruikbve kennis meegegeven Bij t L O kan beter dan bij t M O gezorgd werden voor een behoorlijk verband tusschen t geleerde De minder begaafde wordt niet overladen Het onderwijs in éen klas is in éen hand Dat isvooral bij t opgeven van huiswerk vanveel belang Te veel huiswerk natuurlijk niet alleen schriftelijk werk ook tloeren van lessen er onder begrepen zaldaar zeer zeker minder vaak voorkomendan op de H B S Op de L S kan de controle beter zijn omdat ze daar veel gemakkelijker is Dédr voelen de jongens zich niet zoo gauw studenten in den dop Omdat ze te doen hebbeo met éen of twee onderwijzers die Een bureau mtnistor walmeen je daarmee irJa zie je dat weet ik £ elf niet recht Maar omdat je tegenwoordig attgd iu de courant ziet itaan van bureau minister dacht ik eofiJD I Is bot mooi F Hoeveel soorten van hout P ffTwee geloof ik irTwee maar F Dat is niet veel Ats er dan maar goed wat lofwerk aan zit blosmeu en eogeltjes en tirelantijtiljes Mooi is het dat begrijp je Anders zou ik het immers met koopen voor haar Goed dan Kijk eens nu bad ik gedarht over die twee kamers hier Daar vind ik een groot bezwaar tegen Ze hebben bet gezicht op de bygebouweu nu je moet bedenken zoo n UoUandsoli nufje Holiaadsch nuQe F Hè Dirk 1 ze is toob hier geboren Maar ze is ses jaar van hier goweeit Er is bezorgdheid te lezen op het eenvoudif e gelast dat zich tot ham keert met de aarzelend nitgeaproken vraag Dirk zou je dat wezenlijk denken W t Dat ze dat ze veranderd ia Wel neen 1 spreekt bij gernststetlend Moar daarom zou het toch wel kuonen ziju dat ze in bet begin zich ergerde aan enkele dingen Waarom zon je haar trouwens die kamer geven I is er immers nog een hier links P O die is heelemaal buiten kwestie Jo weet hoe die sloot hierachter rieken kan in den Oostmoessou Dan büijft er niet veel ovei DoorI Neen Weet je wat jammer iS Dirk h n WO éen lijn trekken in hun opvattil van regeering en tucht hebben de leerhngen weinig in te brengen Ze moeten leeren omdat de onderwijzers het willen Na t bovenstaande gelexen te hebben kan t antwoord op de vraag aan t hoofd van ons opBtel geateld misschien gemakkeljjker beantwoord worden Heeft een jongen aanleg en lust tot studie bezitten de ouders genoegzamen waarborg dat hun loon elk jaar geregeld zal overgaan tot het einde van den cursus toe en weascht de jongen een loopbaan te kiezen waarop de H B S Toorbereidt dan is de H B S voor hem aangewezen Heeft hij echter die breed wetenschappelijke voorbereiding niet noodig is hij naar t oordeel zijner onderwijzerB niet in staat het onderwijs op de H B 8 gertgeli te volgen omdat hij maar middelmatige vermogens heeft en behoeft hjj toch meer algemeene ontwikkeling dan de lagere school kan geven Iaat hem dan t M D L O volgen dat meer speciaal let op de behoeften van t practische leven De H B 8 is uitstekend maar dringtJw jongens dat onderwijs niet op als zed gave er voor misBen Baadpleeg toch ymti in geval van twijfel den onderwijzer Bij hem zit t belang Tan den jongen even goed voor als bij u en t gelukvan uw zoon hangt voor een goed deelook af van een goed besluit in deze gewichtige zaak 8 BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1897 Heden moritAD liep hier het gsracht dat de Btoemhoot Reierre oragealagea was onder £ orteDOord gelokkig i het aleofatieengeracbt geweest De boot ïs beden niddag hier ter stade gearriveerd Door den Noord Westen wind die beden beerachte ia bet ITselwater zeer boog geweest Boodat de weilanden ondergeloopen zgn ook de steenbakker tjo te Goaderak ondervonden durrao veel schade op de werf Kromhout zijn de werkzaamheden gestaakt moeten worden Op Tersohilleode plaateen t a hoornen ont Dat we eigenlijk de mooiste kamer zelf m gebniik hebben 1 Ja juist Een oogenbllk staan ze zwygend tegenover elkaar dan kijkt mevrouw baar man aan met een vraag in de trouwe grijze oogen Mjj wèl moeder Ooeie dat je bant Wij moeten dan de kamer hierover nemen Ja beste De zoo itaat er op maar dat hindert niet je bent s middags toch meest op het werk Als jy er geen last van hebt je kunt niet al te beat tegen de warmte Gekheid 1 Alsof ik een wassen popje hen dat smelten zou We zullen dan maar beginnen met de meubels vaa onze kamer over te brengen Nu ja daar ia rolstrekt geen haast by Och drie maanden z n andere gauw om I Ën ik zeg altijd maar Ëen mensob weet nooit wat hem overkomen kan we kunnen siek worden logti s krygen en dan is bet op bot laatst baast je repje 1 Maar lieve Door Drie maanden Denk eensaan Za trekt hem tot zich en laat banr hoofd ruaten ti en ZQU borst daa fluistert ze half verlegen Dirk je moogt me niet uitlachen I Ik weetzelre wel dat bet dwaasheid is Maar ik moet iete doen om die drie maanden door te komen Goed moeder Ga dan je gang maar Kun je niet begrijpen dat ik verlang alles voor hoer in orde te brengen F Kom bon je maar niet zoo groot I Je zult het ook wel aardig vindea als kaar kamerve klaar haar bedje gespreid is worteld en takken afgeilageo blyft de wind anbouden dan ia beden arood nog meer lofld is f er wachten Heden ochtend had io de itoommolen van den heer H Bra t eM ongeluk plaati dat echter sich eraitiger Het aanzien dan h werkelijk waa Ken werkman kwam bgongelak met de hand onder da pera waardoor dit liohaamBdeel nog al werd betqbaidigd De heer Sprogt Terleende hnlp De Termoedeiyke dader en het ontvreemde rgwiel dat Donderdag van en beer uit Arnhem in p n onbewaakt oogeublik vaneen itoep op de Markl wat ontvreemd zgn op verzoek van dhr Gomm v P alhier te Amsterdam aaogehondeo n sullen naar hier worden overgebracht om ter beschikking geateld t warden van dhr Commissarii Wy TCBtifren de aandacht op bal Achterstaand bericht dat a s Maandag te 8 oor in Ons Genoden eene politieke voordracht zal gebonden worden door Mr Beilingh ii Wagnniagen Er zal gelegenheid ago lot debat Wjj twyfeten niet of da belaogitelltDg dar kiezers i gfoot genoeg om velen au te eporen deze vergadering bg te wonen Met valitr fcU meafderbeid vm at iian k tok beemraad van t watvriehap ran Staipwgk gekozen de beer A van Triet te Reeowgkfla du plaata van wglen den heer G Graaflanct Bg onderbnndscbe inscbrgving is het maken van een gashoader met bgbehoorende werken ten behoeve der gemeentegaatabriek te Woerdea gegnpd aan de firma M van der Karl M mikkerreer voor f 10900 6g de rekening en verantwoording van den polder Hoog en Laag Bilwgk onder Haaatr cbk over 1896 bedragen ds ontvangsten f 263 11 en de uitgaven f 261 09 derhalve eei batig Buldo van f 2 02 Os begrootiug voor 1897 bedraügt in ontvaogik en oitgaaf f 273 61 Bg de rekening en verantwoording ran den polder Klein Kenleva rt ondar Haascrecht over 1896 bedragen de ontvangsten f 539 08 en de nitgaven 1 322 01 derhalve een betïg saldo van f 17 07 De begroottng voor 1897 bedragen de ontvangsten l 334 08 n de nitf ven f 328 35 derhalve een batig taldo van i 5 73 Omslag over 1897 f 3 80 per beoUre IH Tot de dames dis het liefst gezien werden ia da toko s van Soerabaja behoorde ihaevroaw Bloem Ze was zoo nedeng zoo besobeiden alsof ze in haar hart do jafTertjos die baar bediendoa varsohooning vroeg voor bet feit dat zy die eel e jaren lang aobter de toonbauk gestaan had nu de winjcels kwam binnenstappen als een groote madam gelyk zij t noemde Er was echter nt een andere reden waarom de Trouw Tan den aannemer Bloem daar met meer pleiziar ontvangen werd dan meni e hooggeplaatste dame zïj betaalde en niet na veel afdingen of lang manen maar dadelijk en zoo welgemoed i f ze geen aangenamer bezigheid kende dau tokohouders te ver rijken Na zou men meenen dat bij zulke ongewone eigen schappen in een kalont het beste wat Soerabsfa opleverde roor die kalant bestemd werd Integendool AU er eens iets heel duurs heel opzichtigs of heel waosmakelyks was dan werd het voor mevrouw Bloem terzyde gelegd hier dient echter ter eere ran de menaohbeid io het algemeen en de tokomensehbeid lo bet bfjzouder bijgevoegd dat zjj dat opzichtige en wansmakelyke mooi vond ja nooit gelukkiger was dan wanneer ze in het bezit kon geraken van hetgeen zij aanduidde als zoo n eoht oudsrwetsoh fleurig kleurig patroontje