Goudsche Courant, maandag 21 juni 1897

4 68 4 66 5 88 5 61 6 14 7 81 7 58 8 36 8 61 9 67 10 86 1 18 6 08 7 69 f 10 04 6 09 8 06 10 11 r 6 16 r 8 18 10 18 f 6 10 5 86 5 40 6 10 6 8 7 60 8 88 8 63 9 10 10 87 10 54 11 80 1 44 8 60 8 4S 4 10 4 40 5 85 6 17 7 86 8 0 9 37 10 09 1 54 V 4 50 6 87 9 47 8 01 r K f 4 67 V 6 34 4 r 8 08 6 04 6 41 10 01 V 8 14 8 09 4 06 4 89 5 10 5 65 6 47 7 46 8 80 10 07 10 89 Olrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen I Mei Tijd van Greénwlcb 1 84 8 42 7 8 16 8 35 SO 9 87 iM 10 11 11 11 J SS M8 7 8 8 49 7 4S 9 0 7 i 8 88 9 C5 9 40 9 4710 1S 10 80 U 3 7 i5 8 8 40 B 88 1 6S 4 4 15 KOTTERDA M G O B D A 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 eOUOA DEN BAAS eouda Zei iilimMii Moerk poUo Zoetermeor Zegwaard Voorburg Haf e 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 45 4 49 5 86 6 54 8 11 7 84 7 49 8 88 8 64 9 84 10 89 U 6 ÏM 7 49 8 48 U 40 01 10 08 B 2 7 68 8 51 H 61 f lj JJ l V 8 07 9 08 1 06 8 16 10 87 rflS H 9 08 9 45 9 E4 10 44 11 4 18 46 1 10 8 06 4 16 6 15 5J6 6 8 8 89 8 04 8 81 9 9 8 10 88 11 6 11 44 DKN HAAG GOUDA l Hage 5 46 7 80 7 43 8 8S 9 46 10 1111 87 18 881 35 8 44 3 40 4 05 4 38 5 30 6 18 7 18 7 65 9 88 lO QI Voorb 6 58 10 17 1 41 i 4 89 6 18 9 84 Z Zggiv 6 10 88 1 66 4 58 6 80 9 48 2 eT U 6 17 10 43 1 06 5 04 6 89 9 59 Qouda 6 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 5411 57 18 60 1 V7 3 14 4 08 4 83 6 15 6 6 60 7 48 8 13 10 1010 88 D T K E O a T 0 O ü D A Utreeht 6 83 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 3 08 3 56 4 48 6 85 6 36 7 66 Woerden 6 53 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 üudewatei 7 07 8 14 10 46 4 84 Gouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 9 11 10 18 11 1 38 8 46 4 87 5 80 6 07 7 898 88 eOl DA UTKICH T Oouda 5 80 6 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 57 11 00 18 58 8 80 8 17 4 86 6 06 Uudaw 6 45 6 54 11 14 87 TVo rdoa8 6S 7 3 8 18 11 88 8 45 8 84 OtMckt 6 13 7 SS 8 88 9 0 9 39 10 5111 45 It SS 1 85 8 08 8 60 5 10 34 10 64 6 65 8 86 10 17 10 8S 7 10 10 84 6 84 7 18 8 43 10 41 4 7 89 8 59 11 18 11 18 AHSTIKDA U e O D D A 7 10 8 18 9 05 10 41 1 68 1 46 4 46 1 14 9 14 10 09 U ll 11 18 1 16 4 47 49 e o U U 1 A USTERDAU ll 9 48 10 57 11 10 4 11 f 9JT 10 50 U UI Ui 9 46 11 1 10 17 10 86 De nitalag der extunens van wege de Ver oanigiog tbd Leeraren ia bet Boekbouden op 24 25 en 26 Mei jl gehondeo in nis Tolf t Boefchonden 83 candidaten i eslaagddeheeren 5 Bareods Jr J Bert er J F Bianchi H Boekdrakker W Diaael Jr ö F Hcffitan H E JorgeDH D P KrygimaB A W Lêit f H van Loo J W C t d Munleo D M ii r L W T Moilwöfc A A t OoBtrom HSchaaf P Ph L achooneoberg P A Stam A froeder en B J Wynkonp ran Amfltordom 6 W Bergen van Walraven ran Schiedam P Dengi Johzn van Alkmaar P Doreit vanZaandgk H J Havik vas Koog a J Zaan L N Hofsté TBD Zaandam J Kaper S n Tan Wormerveer L B J Poortier vin Zirolla B A Remme vin Zaandam J W de Tombe Jr TBD Leiden en Tb Wijnen tbd Utrecht HandelscorreBpondentie in de Franscbe taal 2 candidaten geslaagd P Scbrender Tan Amsterdam in de EogelBche taal 9 candidaten gsilaagd W F H de Btécoart E H E Meli J Smith B 0 Smiti en C L Wgnionw tbu Amsterdam W A van Doekim van Weesp eo A H B Belwig tbo Watergraafsmeer in de Hoogdaitsche taal 3 caadidaten geslaagd H C CoraetiiiJe van Amsterdam en J C Oosterhaize tbd Zaandam Stenographie stelsel Staten Geaeraal 3 candidaten geslaagd G J Bolmau en W F G O Reinders tbd Amsterdam en L Koster Lsn TBo Zaandam In het diatrititRheden kwamen onderscheiden tembiljetteo nit de bus waarop da naam lan den candidaat dien m n wenichte geheel zwart was gemaakt terwgl men hetgeen zwart gemaakt modit worden wit had gelaten De correspondent van de N R Ct t te Bataria leint onder dagteekeniog Tan gisteren aaa dat blad Op 14 Jani beeft een nieawe excoriie tegen Gliëng plaati gehad Polio Polim had rgf nieave bontings opgeriobt welke genomen werden Een kanon werd buit gemaakt Een mindere werd gedood 9 miodeien gewond Bg het TerToIgen van den vgand werden 6 minderen gewond Een eigenaardig voorval in een der stembureaux op Dinsdag te s OrBvenbage Da beoren stemopoemers zaten aan eeu afzoodarlgk tafeltje amakelgk een pUt du jour te gebroikeo dat de Toorzitter zoo welwillend was zgoen atsietenten aan ie bieden en welke spgien door zgn hoieknecht in een mand naar het lokaal waren overgebracht Terwgt de president licb Toor enkele oogenblikken verwgdnd bMit meldt zich een kiezer aan Al kaowende het serTet aan den hals nemen de heeren stemopnemeri aan de stemtafel plaats Uaar nn moest één hunner als voorzitter fungeeren en kwam men een ütemopnemer te kort Fluks werd a Toorzitters bediende die jnist een Aesch wjjo ontkurkte opgeroepen als itemopnemer hulp te verleeoen waartoe bg als ipaorbankkiezer trouwens bevoegd was Oak wne aanbevelingA Aan een kiezer te HelleTOetsluis een bejaard man werd gevrt gd waarom hg op den candidaat der DtireTolutionairen in het district Brielle den heer Staalman had gestemd Antwoord omdat bg in een huisje van mg geboren is Gouda t SO Hoonlreoht h Nieuwerkerk 0 p lle Bottudua 7 HotterduB OêpflU NienwerkMk Uoordrwbt Souli 5 58 0 08 U 19 85 8 05 5 14 B il 5 S7 tt mf 6 87 pioèdaa 0 8 1 16 Gisteren ochtend ontstond te Utrecht eena werkstaking onder het personeel der TrammMtiohappg dioostdoeode op de Ign Maliebaan Oorzaak daarvan was het intrekken gedarende een maand ingaande gisteren van alle verloven en vrge dagen van het betrokken personeel Herhaaldelgk was daarmede zoo mondeling als ichriftelgk gedreigd omd it de dienst in de Maliebaan waar do trams nit drie verBcbillende richtingen te zamen komen om gelegenheid tot overttappen te geren telkens oponthoud ondervond wegens het niet op lijd afrgden der trams aldaar en dit was pergister weder het geval Bei personeel wilde echter gisterochtend atet aan het werk gaan alvorens dezf straf zoo zjjo ingetrokken In het belang van het publiek gaf de directeur die intos chen reeds eenige plaatSTerrangers had gereqnireerd loa en bepaslde dat in stede Tan de opgelegde straf aau bedoeld personeel gedarende een maand alle faciliteiten zullen worden ontbonden waarin berust werd door het personeel dat na een paar ritten niet gemaakt te hebben den dienst hervatte Ter waaischawing tegen Vrgdag den 25d dezer O B in bet district Winschoten is tegen onderscheidene personen procef rerbaal opgemaakt omdat zg in hunne werkplaatsen geen Igst hadden opgehangen van de oren waarop de kiezers onder hunne arbeiders ran bun stemrecht gebruik konden gaan maken Naar men weet is tegen deze overtreding tot 14 dagen hechtenis of f 75 boete bedreigd en moet die kennisgering bier ter stede ook weer Woensdag Donderdag n Vrgd van de volgende week in de werkplaatsen aaowezig zgo Er moeten twee nren achtereen gegeven werden Naar het Ber Tageblatt meldt ia Zondagavond een Hollaodscbe schipper te Boon door een politie agent zwaar mishandeld De schippers vermaakten zicb met bel toe roepen van onschuldige spotterngen aan de Toorbiigangers Plotseling kwam de politieagent tnshcbenbeiden en rerbood deu HolUnders het spotten t kwam tot een woordenwisseling die tot daden overging toen de agent naar t schgnt zonder redenen zgn sabel trok en in den strgd die nu ontbrandde sloeg de agent zijn sabel stok op bet hoofd ran den schipper en sloeg dezen daarna met zgo koppel en liet gevest van zgn sabni De Hollander werd hevig bloedende uit ver icheidene wooden en met een gebroken arm weggevoerd De agent moest vluchten voor de woede der menigte Hei bestuur der ngverheidavereeniging voor gond en zilversmeden te Schoonhoven heelt z eb met het beatnnr van het muaenm van kanstnijrerheid te Haarlem in verbinding gesteld ten einde uit de verzameling van genoemd museum bet materiaal te ontvangen om geda rende de vocantie in de lokalen der teekenscbool te Schoonhoven eene centoonstelling op het gebied van het goudsmidivak te boadeu Deze tentoonstelling zal omvatten OorBpronkelgk drglwerk alsook galvaniplatiache reprodnotiën van bgzondere werkatukkeo pr oeven VBO bewerking op het gebied der iootjkBtatie van niello en van bet emceil afbealdingen van oude zilrersmidswerken ontwerpan teekeoingen en photographieën van nieuwe werken en verder eene verzameling teekeniogen en werkatekken der leerlingen vao de aan bet moaeum verbondene school voor kuostngrerboid Door het Baarlemscbe museum werden in de laatste tgdeo kleine vaktentooosti lliogen georganiseerd in verschillende industrieele plaatsen van ona land De laatste werden gehouden in Belmood en Almelo eu de directie van het museum is steeds bereid met belaogstelteuden die eeoe tentoonstelling voor de indastrieele outwikkeliog banner omgeving wenscbelgk achten ia onderhandeling te treden Een ontzettend ongeluk overkwam Woensdag een werkman in de fabriek de werf Gonradte Haarlem Hg werd gegrepen door en jachtwiel dat hem verscheidene malen in woeste vaart in de rondte voerde bg elke omwenteling kwam zgn liebaara in aanraking met een gzeren balk Met geheel verbrgzelde ledematen werd de ongelukkige als Igk opgenomen ll ïl 18 18 11 88 11 88 11 48 1 1 81 18 88 18 85 18 81 18 8 11 46 18 85 9 58 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 64 18 08 lio 7 61 8 86 8 11 ll 16 Van H H M M de Koningin en KoninginRegentes is bg den beer Daman commisaaria van politie der 4e sectie te Amsterdam ontvangen een hedrag van f 100 ten hebneve van een gezin en ran eene weduwe welke den 2den Pinkaterdag door een brand in de Lindi n traBt alles hebben verloren Da taiootmoediije smokkelaar ran degoede oode romans die ringfn pistolen en dolken droeg die altgd vecbtln tig en nooit gelukkig was wanneer bg niet contrabande kon binneobrengen of kuatwechtera Termoorden behoort tot bet rerledene Maar bet sniokkeleu is gebleven Hoof e luvoerrecbten doen het bloeien en scberpen het vernoft van den smokkelaar Dezer dagen kwam te Hobokeo een atoom boot nit Rotterdam aan Er was een man aan boord die zeer liberaal waa in het pellen van zgo naam by noemde ziob naat ver kiezing Lindner en Schulte maar een ver stokt cousertBtief tegenover de vraag aar heen ng ging of vanwaar hg kwam De gverige douanebeambten kwamen ook bg dezen man en vonden in zyn zakken een paar kunstoogeo die volgens hem voor een verzameling waren bestemd Maar de mannen die diamanten hebben gevonden in kisten met zeep zgn wantrouwig geworden toen Lindner verklaarde dat lig niets te declareeren had werl zgo koffur doorzocht Men vond er een dulibeleo bodem in en daartosflchen knnitoogen van allerlei vorm en kleur bruin zwart en blauw tien duizend in getal Terwgl d oogen de varheoKde denanebeambteo verbaasd aanstaarden pakte Lindner Scbulte agn biezen bg werd aiet weergezien Hg ontloopt een boete van dl 3000 en vgf janr gevangooifstraf Uncle Sam krijgt nu tien duizend jfluzen oof en cadesn terwgl bij andera maar veertig percent der waarde had ontvangen Aan de kiesvereenïgiagen leden van de Liberale Unie f ia door bet bestuar het volgende achrgven verzonden De berstenamiogen stann voor de denr Gg stelt er waArt cbgnlijk prgn op vao ons te vernemen welke leidende gedachte daarbg richtsnoer van uw handelen moet zgn Waar candidaten in tiorstemming komen die bg eerste stemming reeds door u waren gesteld of gesteund is aw laak aangewezen Maar ook daar wsar oiet de man uwer voorkear io de herstemming is begrepen ïs onthouding in geen geval geoorloofd No d i zekerheid bestaat dat de Room cben en bun antirevolutionaire hondgenooten elkan ders candidaten zullen stemmen om de mei rderheid te veroveren zal door u onvoorwaardelgk de candidaat gesteund moeten worden van wien gg zeker zgt dat bg de politiek die vao ben te wachten is niet zal dienen Voorstanders van maatschappelijke bervormingoii mogen de overwinning dier vercenigde partgen niet in de band werken Niet omdat zg ootkeonen dat onk in die partgen voorstanders Ttin maatschappelgke hervormingen worden gevonden maar omdat bg dezen degraanrecbten de prg zgn waarvoor die moeten worden gekocht Immers zg beloven bet volk wel hervormingen maar willen tot dat doel de minder gegoeden ooder voorspiegeliag van nitbraidicg van het nationale arbeidsveld alvast belanten door de eerste levensbehoeften duurder temaken Wat er van d liervormingen komen zal als eenmaal de protectie verkregen is kan men nagaan waar couaerratieve katho ieken de leiding in banden hebben Daar gg met cns overtuigd zgt dat geen grooter ramp ons bedreigt dan de invoering der prrtectie die het volk rerarmt zgt gg verplicht elk lid der verecni de anti liberale partgeu te weren ook al meent gij dat btf op latok vai sociite herrormingen dicht bg u slaat Bg t volgen van deie gedragslgu sgt gg zeker het uwe te hebben bygedragen om ons voor een clericale en protectionistische meerderheid to bewaren 18 47 AmatonUl G St 7 11 l ij Kon besluit is de Ini tenant gen er aal comm indaiit van het leeer en thef van het departement van oorlog in Neder landschIndie A J Vetter op zgn verzoek oervol nit elands dienst ontslagen onder dankbe toiging oor de vele eo gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen en met behoud van aanspraak op pensioen een eo ander met bepaling dat bet aldus eervol verleende ontslag zal ingaan op den dag in de maand September e k waarop de hoogen genoemde opperofficier zgne betrekking zat nederl eggen Bg Kon besluit is de generaal majoor chef van den generalen staf van het leger ia NederlBodach Indie L Swart benoemd tot luitenant generaal en tot commandant van het leger en chef van het depBrtement van oorlog aldaar een on ander ingaande op den dag in de maand September e k waarop de luitenantgeneraal A J Vetter het bevel over het genoemde leger zal nederteggen Tel Te Lochem is aan de temming deelgenomen door een Metalen Kruiser van 95 jaar en 9 maanden eonder dat hg de bril gebroikte of op eenigorlei wgze geholpen werd Te Zntphen kwam een machinist der Staatsspoor enkele minuten voor vgven met zgn trein aan en sprong in een faotel omnibos om zieb door dezen naar zgn stemlokaal te laten brengen Donderdagochtend omstreeks 4 nar is e in klein visechersvaartaig wairin de visscher A Foppen en zgn zoon leilende waren op de Zaiderzee op ongeveer een half nar afstanln van Harderwgk ten eerolga eener hevige windvlaag omgeslagen Beide personen hebben zicb weten te redden door buiten op het vtartnig te klimmen nit welke netelige poailie zg weldra door den vU cber J Jansen verlost werden die hen naar Harderwgk hun woonplaats overbracht Wanneer uw vrslaggever eene beschoawing zal geven orer het orgelconcert door Saint Saëns in de 8t Janskerk alhier gegeven is eene kleine inleiding volgens zgne bescheiden neeoing nier overbodig Het beoordeelen vin een orgelconcert ia geene gemakkelgke taak Ieder zal moeten toestemmen dat het groote publiek te weinig kenoia beeft van het instrument bet orgel dat bet te weinig kennis maaltt met de orgelconcerten om een oordeel te vellen De organist zelf gait volgeun hen t meest op io zijn spel Wie van dat groote publiek zal het wagen te oordeclen over registratie wie zal beoordeeleu het gebroik van t pedaal wie keurt t goed Het groote publiek oordeelt in dea regel alleen over hetgeen haar beeft getrofleo vulgair gez d wat baar pakt dit laatste als gevolg van hare minder muzikale ontwikkeling om op t gebied van orgelspsl te kannen oordeelen Eene fuga van Bach of Saint Saëns of wd eene variatie of eeu of ander bekend thema van deze of gene opera eeoe solo voor vox bnmana een variatie op een bekend thema voor carillon t is niet twijfelachtig welk oordeel ot men over een en ander zal hooreo Dit weten da meeste organisten zeer goed eo t is dus zeer begrgpelgk dat zg rekening honden met dat pnblieb Dit laatste geldt eenigazins voor de gewone orgelconcerten Een oordeet echter te vellen over bet gieren concert van Saint Soëoa hiertoe zgn alleen bevoegd organisten Dit neemt niet ireg dat allen die het concert ran Saint SaënS hebbeo bggewoond eenstemmig zullen zgn en zeggen wg hebben genoten t was prachtig eo velen zullen zich beklagen de gelegenheid te hebben laten voor bg gaan om deze maestro te hooren 9 07 10 08 9 18 t 9 86 9 49 10 84 7 46 1 41 6 11 T 46 Het knnstminnend pnbliek was vrg wel tegenwoordig toch had een groo er publiek met grond verwacht kunnen worden Baltenlandseh Overzicht Alweer is een mutatie in het Prnisiach staatsbestuur van nit het rgk der geruchten in dat der feiten overgegaan De beer Von Recka nametgk de Pruisische minister an binnenlandsche zaken heeft zgn ontslag aangevraagd en zal opgevolgd worden door den heer Von Pnttkammer op dit oogenblik atoatssecretaris voor Ëlias eo Lotharingen Dit laatate kan oatoorlgk oog niet met zekerheid geiegd worden voordat de benoeming werkelgk geschied eo aangenomen is Officieus cbgnt evenwel te oordeelen naar den positieven vorm waarin het bericht van betrOQwbarè zgde komt een en ander spoedig tegemoet getieo te worden Het ontslf van den heer Von Bötticbfr en zgn vervanging als vice president van het Pruisische ministerie door den heer Von Miqoel wordt ook als zeker bcRchoawd minder vast ia nog of deze tevens het ambt van minister van binneniand cba zaken voor bet Duitache rgk van den heer Von Bötticber zal overnemen Het valt niet Eogelscheo niet gemakkelgk de groote populariteit van Koningin Victoria te begrgpen en zg vragen zich wel af wat de groote rerdiensten van deze vorstin zgn dat hare onderdanen met zooveel liefde en bewondering van baar spreken kannen Ëen onverdachte getuige de Dailj Chrontcle orgaan van de linkerzgde der liberale partg en vriend van den werkman de roode Daily Chronicle c waarvan een deftige Brit grnwt moge het ons verklaren Het blad heelt mat leedwezen in het orgaan van de socialistische Onafhankelgke Arbeidersparty de regeeriog vao koningin Victoria ien afbreken en gaat on H M verdedigen Laat ona rerooderatelten schrgft het dat wg in Engeland een republiek op sociatistischen of althans ruim democratischeu grondslag hadden en wg rerlaogden in het hoofd van dien etaat deugden als waardigheid Brlwidzaamheid eerbied voor orde betrouwbaarheid ernst en eenvoud van karakter ïs het dan waarachgnlgk dat wg een gelakkiger vereeniging van die deugden zouden vinden dan de Koning dea volke heeft vertoond Wg gelooven het niet Naar aller getuigenis heeft zg altgd den partgatrgd verzacht over bet geheet misschien in conserratiere richting Zij is na en dan met beslistheid aan de goede zgdetDsscbenbeide gekomen Zg beeft groote reranderingen niet alleen in baar raadsliedao en in de regeering maar ook aan baar hof en in baar persooolgk gevolg oiet altgd met instemming maar met oogemeene loyaliteit gezond verstand en goedmoedig aanvaard Zy beeft geen revolnties gemaakt klein noch groot beeft geen van haar ministère geplaagd geen hofpartgen gevormd is nooit iets anders geweest dan een bezadigde hoog gevierde vrouw die wist boe groot bare taak waa eo hoe ieta onwaardigs in haar zelf die taak bederven kon Zestig jaren van openbaar leven is een strenge toets voor bet karakter en ofschoon de koningin het breede schild van de mioiiterietle veraotwoordelgkheid voor zich gehad beeft zou d t voor den lande niet verborgen hebben gehouden ware zij een gdel roekeloos dwaas of grillig regeerder geweeat Maar de koningin is oiet van dat maaksel 0f wend n tot baar boialgk leven De gesehiedenis daarvan staat geschreven in baar dagboeken nit de Hooglanden in geenerlei opzicht groote werken inderdaad heel eenvoudige eo primitieve boeken Maar wg verbeelden ona dat de maesten die ze lezen tot de slotsom komen dat zg heel big zooden zgn zoo n moeder of soo n vriendin te hebben als de sobrgfster Dit is geen slechte proef voor menseben waarde Dat de koningin zich ook een rrouvi ran veel practiache wgaheid en van ooreri ag i poblieksn zin getoond heeft blgkt nit hare ataatsbrieien enz Wat eeren wg dan roornamelgk in ds koningin Vooreerst een krachtig eo welgeordend leren ten aanschnuwe ran een natie geleid Dan een regeering van ongemeen beleid waardoor zg op het oogenblik de errareoste en meest geërbiedigde sourerein ran Europa is Dan en miasobieo bovenal een wezenigke goedheid ran hart Wg stemmen toe dat in wat de heer Labouohere een orgie ran takeiendom noemt de meoschelgke zgde van de groote viering van a a Dinsdag eenigazins verduisterd is Maar dat is geen reden waarom het niet dankbaar erkend zou worden dat wg als onze vorstin hebben gehad een vrouw van uitstekend hoofd en hart sympathiek en ernstig die haar volk en rgk wel bestuord heeft Ziedaar naar het ons voorkomt een kalme waardeering van wat de koningin voor bet Engelsehe volk geweeat is Dat een Ëogelachraan zgo vorstin eerende ook zioh zelf en zgn land eert komt misschien wat sterk uit in de bewering dat koningin Victoria de ervarenste n meest gcëerhiedigde sonverein van Europa is Om van anderen te zwggen de figour vtn fceiser Frans Jozef rgst aanstonds naast de diamanten jabilaris op en wg willen hier niet besliasen aan wte Europa den palm zon geven Aan de Iodép c wordt nit Stamboel geaeiod dat de Porta aan de bezetting ran Thesaalië blgfl Tasthondeo en volgens Renter beeft Abdoel Hamid zich tot Czoar Nicolots en keizer Wilhelm gericht om hun voorspraak ten desen bg de rier andere Staten De Tnrksche gezanten te Berign en te St Petersborg kregen daartoe in last hg keizer en Czaar een aodïentie aan te ri agen Murawjef heeft den Turkschen gezant te St Petersburg echter indachtig gemaakt aan wat de Sultan bg de oorlogsverklaring gezegd bad nl dat hg oiet op veroverieg uitging m a w dal er van een annexatie van Thessalig niets kan komen No we houden het er ook voor dat Tnrkge het thans bezette gebied ten slotte wel zat moeten prgsgeven maar oudertoaschen wordt de toestand er oiet beter op door al dat tegeoBtribbelen der Porte en haar pogingen om een extra voordeeltje nit den gevoerden strijd te slaan Ziehier wat in een ander telegram uit Konstantinope gez d wordt In antwoord op de gelukwenscheo der geloovigenc met de behaalde overwinningen beeft de sultan verschillende passages ui den Koran aangehaald rakende de plichten van eiken goeden Mobamedaan jpgens den khatif de geldelgke zedelgke en pbjsiake opofferingen die hg doen moet en de Igdelijke gehoorzaamheid aan alle bevelen in het belang der goede z sk terwgl hg betlait met de verkldring dat de kracht van den Islam gelegen is in eenheid en eendracht en dat de dwalingen die tot den val van het Moorsohe rgk hebben geleid niet herhaald moeten worden Dit antwoord zal door speciale afgezaateo aau alle sheiks en nlema s in ludië Epypte en Arabië worden medegedeeld Het begint er naar te igken of de Sultan toebertidselen maakt om den heiligen oorlog nit te roepen indien de mogendheden hem de duimschroeven gaan aanistten Verder wordt nog gemeld dat aan de keizerlgke fabriekten 200 000 uniformen zgn besteld terwgl inj de arseoalen dag en nacht gewerkt wordt aan de vervaardiging vao kanonnen en boskrait Da wegen in bet binnenland van Klein Azië zgn verbeterd en twee battergen zwaar geschut naar het 4e legercorps langs de Buasische grens ge ooden Mag men intnsschen de Standard gelooven dan zoUeo de ambapsadeurs zich door dit alles oiet van de wgs laten brengen Zoodra ze het rapport der commissie van onderzoek iozike Tbessalie ontvangen hebben en het over de byzooderhedan van betaling der oorlogskosten eens zgn zulten ze de Porte preasen c gelgk het bericht zegt om den vrede 9 teekenen En zoodra die onderteekening beeft plaats gehad moet de ontruiming van Tbessalie gelichieden We zullen afwachten wat de ambasfaadenrs gedaan krijgen Hun collega s te Athene hebben althans weten te bewerken dat van nit Konatantinopet aan Euver pacha laat is gegeven om de proclamatie die hg op zgn eigen Êezag en zonder voorkennis der Portn had uiteraardigd weder io te trekken Bedoeld is an die proclamatie waarin bepaald wordt dat de goederen van de vluchtelingen in Thesaalië werden verbeurd verklaard zoo ze niet binnen veertien d gen terugkeeren Het paleis van Topbaoé waar de vredesonderhandelingen worden gevoerd is een kleine kiosk in de dichtbevolkte wgk Tophané aan den Bosporns en diende dusver tot ambtawoping voor den grootmeester der artillerie raaarechalk Zekkipacba Het geheel vrg liggende front geeft een prachtig uitzicht op de heerlijke eilandengroepen van de zee van Marmora De gezaoten komen met bun stoombarkassen van hun zomerverblgven oomiddetlgk voor de kiosk eii behoeven due niet de binnenstad te betreden waar in Juni Juli en Augnstns bet rerblgf voor Europeanen ondraaglgk is I De conferenties beginnen gewoonlgk om half drie des middags en duren tot zes uur £ g worden gebonden in de groote ootraugzaal op i e eerste verdieping die met echt Oosterscbe J racht is gestoffeerd Voor veiverscbiogen is nimschoota gezorgd er is een koffiekamer en en kood buffet met uitgelezen spgzen en wgnen Als bedienden fnngeeren zea doofstomme Torkeo Zoo bevaart de Porte het geheim der tieraadalagingen Burgeriyka Stand OVERLEDEN 17 Juni J de Moog 1 j 419 B Ravestgo 14 j 11 m I ONDERTROUWD 18 Juni W O Boek amp 46 j en J M de Jong 36 j 6 U Gorissen 32 j en J C Elaarwater 18 j H Verborg 24 j en A K de Mol 22 j HaaBtreoht GEHUWD J H de Hoogen E Verboom VlUt GEHUWD D J van den Berg en A Romgn I I E EOXj A 2wd E J i4 Professorem de Uedicijnen a daizenden Geneeaknndigen hebben verklaard at de echte Zwitserache Pillen vao Apotheker RICHARD BRANDT een nitstekend en rertroffen laiceermiddel zgn omdat zg op hte wgze werken aoiidei eeuigen laat o pgn te reroorzaken durbg zjjn ig Tolkomen onachadelgk en goedkoop Wie dos Igdl aan rerstopping gebruike geen ander middel Niet anders te Terkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken HoofddepM F Ë AK SANTEN KOLFF Rotterdam Onlvangpen Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A van OS Az Kleiweg E 73 73a QOUDA TeUiphoen Ko 31 Beurs van Amsterdam Vrkr slotkra 88V B8V 9 98 104 86V 86 y 8i 86 l l ll n Bil 83 7 9 a DS 10 S8 ÜOV 81 80 Si 1051 ♦ 1 100 ut 45 644 S6 lOOV 60 4 lOO SOO 1 5V 10 97 WI mi 74 S4V 109 101 807 3a 100 B4V 5 V 143 99 62 wu 1 1V 101 Btl ISOl 13 10 100 43 loaf ll l 18V 108 70 ÏO V VI 190 iOO 108 loeVi 108 1 103V 118 191 32 sïv 110 is JutJi KiDBiaAND Gert Ned W 3 Vi dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOiR OM Gbudl 1881 88 4 ÏTAUE Inschryviiig 1868 81 ft Oostenk OSI mpnpier 1868 6 dito ÏQ zilver 18A8 6 PoBTUOjiL Old met ooupon 3 dito ticket 8 avSL ND 01 1 Biniieiil 1894 4 dito Grcons 18S0 4 dito bii Kotha L889 4 dito bj Hope l83 90 4 ditoiDHoud lu D 1883 8 dito dito dito L884 6 3panJB Perp t schuil 1881 4 TuBKBij OepT Conv laen 18S0 4 Geo leeniag leiie D Geo Ie nisg lerla C ZuiüAfb Rsp T obl 898 B Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Olil 4onbep 1881 AvetEBDAK Obliiiatiea 1896 3 BoTTERDAH Sted Iceii 1894 8 Nko N Arr Handel ar aand Areadflb Tab Mij Gattitloaten DaliMaalüohnppij dito Am Hypothoekb pandbr 4 Calt Mg dor Vorateal aaiid lOr Hypolbeelch jfiandbr 3V NederlauctBfbe baolc aaod Ned Haaitülmaatsoh dito N W h Pi c Hyp b pandbr B Kktt Hypotheekb pandbr 3Vi ttr Hypjtkieekb dito Sl i OoaTENa Oüsl Hong bank aand BuBL Hypothoekbank paodb 4 AUKIIKA Ëqu t hypotb pamlb K Maxw L G Pr Lieii eert 8 NiD Holl IJ Spoorw Mij aan 1 Mg tot Ëxpl V St Spw aao t Ned InU Spoorwegtn aand Ned Zuid Afr Spm aand Ö dito dito dito 1891 dito lTiUEapoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital epwtng A H obl 8 PoiiBN Warsohau Weeueo auud 4 Buil Gr Ru b Spw Mg obl 47 Baltiscbo dito aand Faotowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud 5 Knrsk Ch Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AlfBUiKA Cent Pac Sp Mij obl 8 Cblo b Morth W pr G v aand dito dito Win St Peter obl 7 Dender Sc Eio Gr 9pai eert v a Illini is Central obl in goud 4 LouiaT VaBhTilInGort v aand Meiiao N Spw Mij Ie byp o 6 HifB Kanaaa r 4pot pruf aand N York Untasiofe Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac l IoofdlgQ oblig 8 dito dito I ino Col Ie hyp 0 5 ÜANiDA Can Soutb Gert r aand ViK O Kallw Na leb d o O Amiterd Omnibua Mg aand Botterd TramwegMeats aand Ned Stad Amslerdam aand 3 Stad Eotlerdam aan 3 BBLQiE Btad Antwerpen 18 7 S i Stad BruBael 1888 S HoNO TheÏBi Begullr GeBellaoh 4 Oosten StaatsleeniDg 1680 5 K K Oo t B Cr 1880 8 Spanje SUd Madrid 3 1868 Nee Ver Boe Hvp Bpobl eert ADVERTENTIEN Daiikbeluiglug ündergeteekende betaigt zynen barteiyken dank san de Heeren Fibki D O ta i VBEOMINGEN de Volontaire en het Personeel der Sigarenfabriek roor de hem aangeboden hnldebiyken by gelegenheid zgner 25 jarige werkiaamheid op de Fabriek Tan genoemde Heeren Hg hoopt dat het hem gegeren moge worden nog rele jaren in aller bgzyn de werkiaamheden Yoort te ttea i D Ti DB WATER VAN Blommestein s Inkt is prOtfonderViiiJelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Wflf inwruMi fe tügen Jiolil Rhoumatiak Ivftnaeapynön kortom lerlei uid S AnlierPaiBExpeller Ylt i nel l t tak uo te weiiileiiteges fafcer Palnlxpeller yg WMt im etoedi k ieder haiacesip Aikerf alnIxpellBr Prga 60 oent 76 oent to ƒ 1 25 de flauh Toorlmadfla ia de meeate Apoüiekan by t Ait üoktar 4 Co te Eoltenluii Te GOUDA bS A WOLFP Markt A144W en DE LAAT e TAN SON apetheker Markt Ulej J l AUTA Stads Verloskundige Spioringstraat P 24 wnskELiC SlO JM i KVr RI I i nr misciii W issniiRi i Agentaur by de Firma Wed BOSMAIf teGoDda CEVHilACin door eeu Juffronw een Geinetil ileerde Kamer met kost eu bediening Opgave ran hunrprye en stand woidt ingewacht onder No 2430 aan het Bureaa dezer Courant IftOPA PDIKE OD DS SCHIEDAMMER GENEVES Merkt NIGELTOAP Verkrflgbur bUt M PEETERS Jz N B Al bewijs Ten oohtheid t caohet on kurk t e U Toor CHIÊDAM I EÏOD vaaiten DRBmder Firna P HOFFB Koninklijke MaèMnale Fabriek DB BONIGBLOEM v iu II V van Schaiit Co geTeetigd te t Oravenhage Hepplerttraat X m gQa naby de Regentesselaau ran Z U den KONING ran BSLGIE Indien gij hoest 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenüoret Honig Extract Iv EE3XjI A lsrTI3 E FLACONS Tan 40 Cta 70 Ct en 1 Terkr gbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Ovuda E H TiH MILD Veeratal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordreda 1 C EATELAND Boiioop B T WIJK Oudtuaifr M KOLKMAN WaddinMten