Goudsche Courant, maandag 21 juni 1897

Voor de aanstaande HERSTE1IIHIN6 wordt dringend aanbevolen MG J E GRAAF VAN BTLANDT die steeds trouw de belangen der Liberale partij heeft behartigd en zich beslist tegen protectie verklaard i EENISE KIEZERS 36ste Jaargang No 7302 Dinsdag 22 Juni J807 mmim mmm Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centoa iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is ƒ 1 25 franco p r post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN TB Ca OTJIDA De imêehryeing van nleHioe le r Uégtm toor den GUBSC8 1897 1898 heeft plaaii op Zaterdag 26 Juni e k d a nam 11 4 in het Schoolgeboaw en tot dien dattMn na echriftelgke aanrrage bg den ondergeteekende Het Eente Toelatiogeexamen begint voor de he gere kUeaen MAANDAG 12 JULI voor de eergte DIHSOAQ 13 JULI telkens te 0 nar vooim De Directeur Dr W JULIUS Gouda 8 Juni 1807 Aanbesteding Hat BE8TÜÜR van den Polder WILXiMSS hy Gouda is voornemens den 24sten JUNI a avonds Ie f uur AAN TE BESTEDEN Eet 7erBiexiwen der Sluisdeuren en herstellen van diverse werken aan de Sluis Het Bestek ligt ter inuge in het Koffiehnis iDB KiPc te Gouda Inlichtingen geeft C P W DK8SING Architect te Qouda Vergeer filanders Leveren Varen Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Baiteiilandach gezaagd en geschaafd Hont alamede geploegde en geachaafde Delen en Kraalachrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Pril en Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 Queda Drek A BEINKMAN k ZOON TANDARTS E CASSUm Turrmarkt 171 tiooda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag l 2v£ar3is t T H E E T € I Ingang BBUO ZBUGSXB4AT over de Bank van Leening tf M lgJ la JMfmte L AiWUu Ui FEMSCEE STOOMYEEVEEU Gliciiiiscke WasscheriJ ViB H OPPF HEIilEU 19 Kruiskade Sotterdam Qabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepftt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iuriohting voor het stoom i van pluche mantels veeren bont eni Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de geiondheid en volgeai atMl bewerkt Kiesvereeniging BUUaERPLICHT te O OXJID A OPENBARE VERGADERING Vrye teegang voor alle Kiezers In bet District Gouda en Bodegraven op IvCaa n d agr 21 T u aai 1S©7 deê avond fen S ure in de zaal Kunstmin der Sociëteit 0n8 Genoegden DeHeerMr wTRUGHDz t Wageningen Gelegenheid tot debat HET BESTUUR Afdeeiing Gouda en Omstreken der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw 8 JAAELUESCHE VEELOTIUG VAN Paarden en aanverwante Artikelen l tf gelegenheta der VRIJE E A SjJD Eii ni LA TSb s r op Ijt Octolier a § Mnnehrijtingen voor ILoieHt worden ingewockt róor 1 JULI a s bg den Beoretaris der Afdeehng met de rermeldiiig InschryviagsbUjet op het Courert InschrgTitigea voor MÉ LOTEN a fO en MÊO voor 07 AO moeten contant worden betaald voor grooter aantal Loten op 1 October a s mitci door de inaebrlJTers solide borgen worden gesteld De Secretarifl der Afdeeling A VAN VEEN Dubbelebuurt 9a Per bas 90 et doozen CO en 30 et pakjes 15 et apaiije 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot b Hoenders en le Pluimgedierte 0 45 per Vi flesch Dooen met roer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 et Pakjea 10 et Alles met gebroiksaauwyzing Hoeren eigenaren van jO Jaar Abonneeren voor Geurig ea Onschadel k ZuiveriBgs ret tegen hranderigheid klieruehtige aangezichtê en ander e liehaamê roven en vonden ttrakheid tn sU kingen bij terzteeringehi mnterhauden en voeten hij sehur t dauworm enz Znirert Tan onrein insect onder in en op het rel en haar 10 Cents per doos Huisen kunnen sich op voordeelige wijse voor de reinheid in hunne hnurpePceelen BINNENLAND GOUDA 21 Juni 1897 Politieke Toordracbteo van liberale zflde worden gebonden Maacdagavoud Mr Rejliogh teGonda DinedagaroDd de heer D de Clercq te Gouda Dinsdagavond Mr Goekoop ta Boskoop en Dr Roessingh te Waddingtveen Woensdagavond Mr Goekoop te Ouderkerk a d IJsel Donderdagavond Dr BoetBiogh ke Gouda Overal gelegenheid tot debat Do perioon die verleden Donderdag te dezer Btede een rgwiel oatvrftemdde en te Amsterdam werd aangehouden wordt heden nsar bet hois van bewaring te Rotterdam overgebracht Werden er vroeger reeds gerachten vernomen ontrent da oprichting raa eene vereeuiging ArmeDZorg thtns zyn w in itaat als zeker medu te deeleo dat die vereeoiging is tot stand gekomen Er i een bestuar benoemd ver ohiUende cemmissiëo zgn samengesteld en binnen eenigen tyd zallen de irigezetentn per circulaire op de hoogte gebracht worfl van bet doet der vereeniging en zal er een beroep worden gedaan op hnone ofier vaardigheid waarwan het van een goed deel afhangt of de wreeniging baar doel tal bereiken Ta Oodarkaik a d IJsel is vooruametyk door de etaeDbbrikanten vaal Mshade gttleden tengevolge van de oodervloeiing der meest buitendijks gelegen tatvelden met pas gevormde stéenen waarvan doizenden verloren gingen Ook de hooioogat l dt aanzieolgke scbide Als een byaonderheid deeten wg mede dat in het bij Woerden gelegen Rietveld woon plaats van den beer Kngff aftredend Ud 98 Tan de 99 kiezers ter stembus zgo opgekomen De achtergebleveae was een teriogl der De oudste kiezer uit Utrecht en boogstwaarscbynlfjk tevens ook wel de oudste kiezer ntt Nederland die aan de elemming heeft deelgenomen ia geweest de beer F P vau Bogen gehore ïn 1799 Op hem volgt ongetwijfeld de 97 jarige E W de Boer in de Friescbe gemeente Haskerlaud die eveneens ter stenbos toog De afd Scfaoonhoveu van den Christ Hist kiezersbond heeft besloten bg de a s herstemming voor een Hd der Tweede Kamer de candidatnnr KngfF te stennen Voor de A rrondissemeote Rechtbank te Rotterdam dieode Zaterdag de fiscale zaak van Z E den Minister van Fieenciën tegen L De FEViLLETOJX SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN ♦ Qedoflt in een dier onmogelgke matinée s waarvan fij bet geheim besat gewapend met een reusachtigen waaier die baar alles eer scheen toe te wuiven dan koelte met een hoed op of liever oaaflt hst hoofd die door ziJQ wapperende rederbosseD haar opgezet geiioht op dat van een roodhuid deed gelijken ging se op zekeren morgen cotamissiea doen Allereerst Hat ze haar coupé atU houden voor het magazija vao Kiehl Als een visch op het aas eoo sohoot een oalioot toe ze werd naar binnen geloodst en gaf op de haar sieeo beacbeidene wiJEe het doel van haar komst te kennen ze wilde axeublemeDten riea tla voor een boudewaartja zegt ze terwyl eeu gelukkige laoh haar gelaat verheldert oeen boudewaartja voor eene jonge dame Er was eea ameableiaent groeue bloemen op een lila fond omdat het in Hollaad zoo o horreur geTimden was had men het naar Indié gestuurd maar bier zelfs wilde niemand het koopen Mevrouw Bloem indt het prachtig Toch aarzelt ze toch blijven haar vederboBsen weigerend wuiren jrHet is n missehien wat bont vraagt d employé yNeen dat nietl Maar ziet u ik wou maar watan t kan nen by dit smeabUmant rooda portiirH J 37 jaar lanilbonwer te Waddmgaveeu beklaagd van ontduiking van den accgns op helgeslacht Den lösn December van het vorig jaar desmiddags omstreeke 3 oor begaven de com miesverificateur L Van Dorp en de commiezenH I Eras eo J B Engelman te Gouda siohnaar de Voning van beklaagde op wien deverdenking rustte dat by frauduleus een roodzou hebben geslacht een feit wiarvoor bjyvroeger reeds vervolgd was I De ambteoaren vondau ten haize van verdachte een partg van + 112 kilo versch g slacht atgobakt rundvteeHcb dat getazeejd werd op een waarde van + f 107 Desgevraagd verklaarde verdachte aan de ambtenaren dat bg geen qaitaotie over be taalde accgos eo eveomin een geleibiljet kan tertoonen daar bij de gewo lilte had die papieren te verbranden Later verzekerde hg dat hg bet vleesch gekocht bad Wsar eo vjin wien dat wist hg echter niet te zeggao zjja geheugen reikte zoo ver niet beweerde hg Genoemde amkteoaren mai k eu daarop vao ban bevinding proces ver baal op en egd n verdachte op grond van art 3 der wet op het geslacht een bokenriDg aan Door den prt ent mr Van Tienhoven ondervraagd hield beklaagde thans vol dathybet vleescb gekocht had I Pres Van wien en r heb je dat vleeéoh gekocht Bekl Dafc weet ik niet mgnhaer ikVfSttzoo korb van oDtbonden Pres Van dat mannetje in de maan soms zooala wg dien onbekeode noemen Beklaagde i cbeen in te zien dat er met de baeren oiet ite gekscheren viel eo hield dos verder zgu niond Na bet verhoor der ambtenaren voornoemd requireerde de rüks dvoeaat mr E E Van Saalle tegen bekUagde die zich z i aan een vermetelde sifiokkelary bad schuldig gemi ak dat hg zou worden Bohnldig verklaard aan het ten latte gelegde eu veroordeeld tot eeu geldboete van nitijt minder dan f 10 en niet hooger dao f 150 niet verbeurdvArklariog van de getaxeerde waaide van het vleescb Het O M bg monde van mr I Z Mazel vroeg toewgting van de vordering der admi nistratie eo requireerde dat bg niet betating der op te leggen bjete een hecbtemsstraf van niet minder dao een dag en niet mear dan een jaar z6n worden toegepast Uit Amsterdam wordt ons gemeld Uit het water aan den Zeebnrgerdgk zgo eergisteren opgehaald de Igkjes van ds 2 sedert acbt dogen lermiste knaapjes van 4 en 6 jaren oud Dt lukjes zx a haar de Ooaterbe gebruiken P Waarom niet antwoordt hjet jonga monsoh net een moed eetj betere zsak waardig vA ls u d arop gesteld zytP irJa natuarlijk B od vind ik altijd too n liiooie kleur u niet f ifZeker zek r We hobben keel mooi rood Kepa en damast of prefereert a misschien aatijn P Damast dbnkt me Oroote grut I ja i at is waar ook ik g iloof toch dat het beter is geen rood te nemen Waal weet u ik zag gtsteran bij dea Chinees zoo n erg mooi alkatief blauwe be quetten op een licbrgrgsen gropd en dat heb ik maar vast fi ekocht Oqs wilt u blauwe portieres herneemt het heersobap verbaasd over zooveel weifeling bij iemand die er anders maar op los koopt Blaaw Ja ik weet eigenlek niet 2ou dat wel üjn staan blauw hg paars P want fijn moet het wezen 1 Het heerlje zwijgt Die vraag beveettgend te beantwoorden dat is zelfs bem te kras Nu komt een aardig wiukeljulfertje tus scheubeide tAls u wat fijns verlangt mevronw dan geloof ik dat dit amenblement u minder passen zat We hebben missBhien wel iets dat u bevalt witt u eecs aien De bediende maakt zicb uit de vootan en verklaart lijn collega s dat hij niet begrijpt wat mevrouw Bloom mankeert van daag men kan in hot geheel niet met haar opschieten Mevrouw Bloem keert sich tot het meisje of t een reddende engel geweest ware iU hebt last van dien bosd menonv Zsl Ik nufplaats gebracht Tefikenen die vermoeden fta misdaad zouden kannen doen rüzen le ecden d Igkjes niet op Men achrgft ons i lo een strooibiljet van wege de centrale utirevolotionaire kisevereanigiug in hnt district Katwgk verspreid tot aaobevaling vanden beer D Qner werd iroolsob vau den libetaleo tegenModidaat jhr Van den Brsndeler gesegd Bi9 zal de wetten zeker ook de ZondagsW enkfl toetsen aan Guda Woord Dit stiooibiljet werd op Zondag 13 Juni IOH cbeo 10 eo 11 uur voormiddags te Leiden c de pust gedaan en moest das des Zomlags Aoor dd post verwerkt worden Uen ziet daaruit noe deze antirevolutionairen d J zoo mooi over ZuadagsbeiligÏQg scbrgveo U de practgk dit beginsel toepassen N R Ct Men meldt ons uit Rgtsen Nadit Diosd door den voorzitter van bet alHubureau aan een der kiezers het Btembitjet waa overbaudif d vroeg da man Wat mok dlur nou met doon bargemeiBter i waarop hem kennen werd gegeven dat een dar wtlte lÜppen moest worden zwart gemaakt 0 wacb dao mèr sprak onia kiezer Miaakta zgo vingar met de tong nat en wilde biennede oter het papier slrgken Ofschoon men er niet aan twyfelde oi de vm ar was voldoende geprepareerd werd hem toch verzocht liever van het zich in het stemhokje bevindende potlood gebruik te mahao N R Ct Geoerial Vetter de commandant van bet Ned Indiscbe leger wien met September e k op zgn verzoek eervol ontslag wordt verleund nit d landt dienst i in 1837 geboren en bereikt dit jaar dus den ze tigjari en leeftgd Hg zal dan d n korten tgd tasschen zyn eerste o itslag en zgn weder in dienst tredao madegerekend bgna 38 dieoatjarea bebb n vervnld Men zat zich herinneren dat hg na de expeditie op Lombok tot een goed einde ta bebben gebracht in 1895 met eervol ontslag naar het vaderland is tsraggekeerd maar in 1896 toen wegens den alval van Toekoe Oemar bnitengewone maatregelen in Atjeh noodig waren gehoor gaf aan het verzoek der regeering om de leidiog van bet Indische l er op zich te nemen Nu de toestand in Atjeh neder gunstiger is geworden dan sinds jaren bet gsvnl is geweest wenscht lait generaal Vetter fego taak neder te leggen De dankbetuiging bg bet konioklgk besluit uitgesproken wegens de vele en ge bem wat rerht zotten vraagt eze YriQDdelijk pDank ui Dat malle ding t Zit altijd te dan sen op mgn hoofd alsof het dronken was Daar ik zet bem af en ik ben een boon al ik hem ooit weer opiet Na niet IftQger getergd door de vederbossen vet friscbt door een glas limonade geheet op haar gemak met het voorkomend juffertje begint mevrouw Bloem trouwhartig vNu moet u me eens goed terecht helpen hoor 1 U komt pas uit Holland niet waar P Dus weet u zeker wel hoe de jonge meiijei da r haar kamers inrichten f Ja wel mevrouw yU begrijpt moP t Moet alles heel Hollandsch zijn nant de jonge dame Och k zal t u maar z gi en t is voor mijn dochteri Ze komt uitl jfDai hob ik gehooid mevrouw vOroote grut I Hebt u dat al geboord P Eu van wieo P Het meisje bedwingt met moeite een glimlaofa H hebt hot me verteld toen u verleden week bier m de toko waart ZooP Ja ja dat kan wel wezen Waar bet hart van vol ia Loopt de mond vna over Ziet u eena wat dankt u van dat licht grijs f Of vindt u dat bruin met goud mooier F ffDat brum met goud P Hoor eens juffrouw ik zal u wat zeggen ik vind ze allebei leslijk niet flaarig genoeg begrypt u P Maar dat doet sr niets toe ho ik het vind Mevrouw f fNetn I vestnlijk I On n ds waarheid ta isggsn wichtige diensten door bem aan de land beweten is eeker ten volle verdiend Zgn aanstaand opvolger de generaat majoor L Swart thans chef van dan generalen staf v U opvolger van nu wglen generaal majoor Do Moulin is thans 51 jaar ond eo werd ap 18 Aug 1867 tot 2de lait benoemd Hg lat dus bij het aanvaarden van bet oommaodantscliap vaa het Indische leger 30 dienstjaren tellen Hg behoort evenals agn vooi angar tot da infanterie Uit naam der Sohereningicba reedan ia hedan een telegran gezonden aan H M de EonioginRegnntes luidende De Scheveningscba reedara smaekan Uwa Majenteit eerbiedig den toestand gedurende het nu beerscheud tormweder te doen opaamen c Ook syu door hen de minister vau wat jr staat en burgemeester en wethouders tflesraB ob uitgeooodigd om op de plaats desonbaila ziob te komen ov rtuigen van het onbondbara van den toestand Tot de velen die gister te Schaveningan kwamen behoorden eaoige ministers onder anderen de mlniater van waterstaat Ook het lid der Tweede Kamer de baar J F W Conrad dia ook bg vorige gelegenheid zooveel balnagstelling toonde was ter pl atae om opnemingen te doen Van officieele agde wordt nog medegedeeld dat iu dao vroegen ocbteod omstraaks half aai by hoog ty ten noorden van dea itrandmaur een gedeelte dainiand waarop aan 100 tal stoelen stonden weggeslagen is Doordien bat water lang bleef vloeien is daai het duinzaod sterk afgenomen Verscbitlenda schuiten varIo ren zwaarden en roer Nu het watar is teroggeloopen siat man toflsohen Scheveningen en Wassenaar het strand bezaaid met sohewpsmaterialeo voorwerpen nit de teuten planken enz Ook het pUnkiar voer de teutenrg is weggespoeld Voor Boover waar te namen is noch aan den alrandmoar noch aan de boofdeo en slagen eenige schade toegebracht allaeo is doordien bet dak der vrouwenloods sttande aan bet strand wegwoai een der ijzeren staanders van het hekwerk van den monr middendoar gebroken De winkelgalerg aan het strand met haren geheeten inventaris is totati weg De Maatschappij Zeebad lydt daardoor groote ohade maar reeds bedenoobtaod had de gedelegeerde commissaris een conferentie over den zoo soal mogelgkeo herbouw opdat da nariogdoeodea zoo spoedig mogalyk geholpen worden Voos dezen die iu bet seizoen de eerste kotten Dog niet badde i goedgemaakt is t toch reeds e n ik hob goon vou utie moer ia mijn eigen keus U moet weten laatst heb ik twee dsmes vrieodinneo van me dus t was niet uit batelijkbeid hoeren zeggen dat ik zDo n steohten smaak had irWel foei mevrouw I Hoe is I mogeiyk P ICn het juffertje slaat haastig de bruine kekers neer om de ondeugende flikkering daarin te verbergen yNu kind kat is zoo erg nietl t Heeft m u man nooit geh pl erd en mg ook niet Maar nu zit ik er toch fl Want als hel niet in ds puntjes was i i Mag ik eens probeeren of ik u helpen kan ffGraag I Wacht ik moet u nog wat zeggen het gold komt or niet op aan Dat weet ik Maar het duurste is niet altijd het mooiste iO juffrouw u moet niet denken dat ik h t zeg om te blulTen Ood bewaar mo I Maar siet u het is Onze enigste en ze is zes jaar weg geweest en ik hab zoo n gevoel of we haar niets kunnen gevou dat goed of mooi of duar geaoeg voor haar is IV Drie maanden is een lange waohtenstijd voor eena moeder die na jaren van sohelding haar kind zal wederzien Wat dieu waehtenstyd Iroor mevrouw Bloem b oa ondragelgk maakte t w s dat ze zich zoo gehaast bad on kUer te zijo l