Goudsche Courant, dinsdag 22 juni 1897

4 Ba 4 55 6 9 5 61 fl 14 7 81 7 68 8 35 8 61 57 10 88 1 18 II fM n p 7 68 ff ff 10 04 ff ff n b 09 H n K 8 0 ff ff 10 11 ff ff 6 U H K r H 8 13 ff 10 18 ff ff 6 10 IDA 1 44 E it S 40 10 32 7 60 8 M 8 63 10 10 S7 10 54 11 80 i tO S 4 10 4 40 6 85 17 7 16 8 0 S7 10 09 1 54 r 4 50 ff S 7 ff ff 47 ff S Ol t 4 5 ff 14 ff ff a 64 ff M V 5 04 ff 41 ff ff 10 01 ff S 14 3 09 4 06 t S9 5 10 6 86 47 7 45 8 10 10 07 10 89 e 0 U U A A MSTEKDAM 17 8i 10 7 18 10 4 11 i lt J1 10 50 IJ 1 11 i ll fabrieks werkers gen la natuur Dat Loilak Zaterdag vóór Piukateren ook hier ter stede herdacht werd on lnrvoud tea ieder in zgn wgk in meerdere of mindere mate Op een kaoloor aiin de Weesperzgde werd LuiUk te baat getiomeo om een aan de telfphoon verkeerd aungeslatene op rermukeIgkf wgze te niiderhoadun Opgetcbeld zgnde ontstond het volgende discoura Duitscber die vprkeerd asngeüloten is Spreche ich mtt Uerrn von der M Opgescnelde die aanatonds bemerkt dat bg voor niets gestoord ia in de optelling van een lant e rekoning Luilak Dsitscher Verstehe nicht gni Opgescbelde Luilak Dniticher Wa8 Opf eachelde Luilak Duitscber Neio sagen Sie êinmal von der M iat das Schiff augekommen Opgescbelde Luilak Ie Duitsober Donnerwetter was agen Sie doch Opgeacbelde Luilakt Duitscber 0 Tauaend Bimmel ist deno ein Vogeï am Telephooo t Opgescbelde Luilak I Duitscber Immer daaselbe Wort Donneiwetter icb verstehe nxbt nnd babe kein Zeit mehr Opgescbelde iLnilak Duitacber Laaft rund verfluchte Holtüoder 1 Schelt af Tel KRAEPELIEN k HOLH S IQ uina Laroche BB Staalh udende utna Laroche is de meest krachtiye en verttterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen baitenlandsche Geneesheerea Verkiggbsar in fiesschen ii ƒ 1 90 en ƒ 1 00 AangevaDgeD 1 Mei Tyd van Greenwlcb Directe Spoorwegverbindingen liiet tiUUDA 9 80 9 87 9 64 lO li 11 U 9 40 9 47 10J8 lO SO 11 88 7 S6 8 8 40 9 88 9 53 7 46 8 18 9 00 Q O U D A DEN Cïoitda ZevenhuizsD Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Veorbarg s Hafïe Q 7 110 8 80 9 17 9 84 lO U U U 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 i9 m 7 48 8 48 18 40 E Z 7 68 8 51 r V f 18 61 V 8 07 9 08 1 06 8 11 lo jiï U 8 18 9 08 9 45 9 E4 10 4411 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 89 8 f 4 8 81 9 9 88 10 88 U 6 DEN HiiO GODDA 33 8 54 8 64 10 39 11 6 Hago 1 48 7 20 7 4S 8 Si 9 48 10 1111 87 18 811 85 8 44 8 40 4 05 4 33 6 80 18 7 18 7 55 9 S8 10 og b 1 68 ff ff ff 10 17 ff 1 41 ff ff 4i89 Zi 6 ff 10 88 ff ff 1 66 ff ff 4 53 Zeff H 6 17 ff 10 43 ff ff 8 06 6 04 öoud 88 7 50 8 13 9 03 10 1810 6411 57 18 50 8 17 3 14 4 08 4 S3 5 16 6 U T B E O H T G O ü D Aj Utrecht 6 83 7 45 8 49 9 80 10 16 10 38 11 88 1 3 08 3 66 4 48 6 85 6 S 7 6 Woetdoo 68 S Ot ff 10 S8 11 6i ff 4 16 ff 7 18 üudenter 7 0 7 8 14 ff 10 48 ff 4 84 ff otld 7 83 8 87 9 81 9 58 10 18 11 10 18 11 1 39 8 45 4 37 5 80 B 07 7 898 88 8 0 1 DA UTKBOHT Ooud 6 80 7 7 55 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 S6 6 06 Uudiw 5 46 54 ff 11 14 8 87 Woorden 5 68 7 3 8 18 11 88 8 45 8 84 ülwoM 6 18 7 S8 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 60 6 08 10 34 10 54 AH8TEI1DA H S O U D A AmitMluoC 3L ff 7 U 8 15 9 06 10 41 8 58 8 46 4 4i Qiiud 7 M 1 14 0 14 10 09 18 11 li M l l 4 47 Ml 4i bard golftg dur allei koopwkrea eoiuTautuis il weggespoeld Men Tervracbt dat de liefdadigheid zich hier o et oubetoigd zti liten daar Tele dezer kleiae kooplieden Toor t oo eDb ik broodelooa zgD De badmeeeter ia een 60 tal efcraDdetoelflo geraakt die door den vlofd ziJn weggespoeld de 0Tarit e waren in T iligbeid ook de strandtentjes met ioTentnri waren geborgen Het herstel t d aTeriJ n n Ie badkoeteeo zal nog al wBt koeten Wat de gerolgen der ramp voor de viascberaplaats betreft zg zgo voor Schfreningen om den Noord bet ergst Van een achttal schniteo ia het TOor of acbtergedeelte rerbr zeldi zoodat deze onzeewaardig zyn geworden Zg bebooreo aan de reeders M en A de Niet M Pronk Van Leenwen e a Zes garnalen booten zgn verbrgzeld andere zwaar beichadigd Om de Zoid zgn ook rao rerecheidene icbai ten boeg en lendenen rerbrgzeld De feeders zyn beden byeengekomeu tot overweging Tan hetgeen er in dezen toealand te doen zy Heden zullen zeelieden gehoor b den bargemeeater vragen om hnip te erlaogdb in ds zeer ernstige ongelegenheid waarin z § geraakt lijn Het boofdbestnar van den CbristelykBiato riscben Kiszerbond heeft bei volgende manifest gepubliceerd Aan de Laden van den Chrietelpk Historiicben Kiezersbond Het is thaoB by de herstemraiog de vraag niet wat wy hebben witten maar wat wy krggen kanoen De Cbristeiyk Hiatorischen geven tbaus in de meeste districten den doorslag Zy das zgn aansprakelijk voor de meerderheid die er komen 7al Slscbta tweeërlei meerderheid ia er in de Tweede Kamer mogelgk Of eene meerdethfid van KoomBchen en Anti revolotionairen te ramen 6f eene meerderheid van Liberalen van allerlei sohakeering en de keuse tosschen die twee meerderheden is niet twyfelachtig Het geldt hier niet elk district op zichzelf te beoordeelen maar den geheet n toestand te overzien en in de gegeven omstandigheden hebben wg van eene liberale meerderheid het minst te vreezen Van meoig Anti rerolationair kan worden gezegd dat hg dichter bg ons staat dan iemand andere maar bet is de schuld van de AntirevolotionaÏTen zelf dat stemmen op Antdrevolationairen na hetzelfde is aln stemmen op Roomsoheo en stemmen op Uoomsohen is ons in elk geval oomogelgk wy moeten dus het wachtwoord geven om by de aanstaande beratemming in geen geval een Eoomacbe of een Anti rerolotionair te steunen maar liever een liberaal en liever ook een radicaal als hg tegenover een Ronmacbe stsat Staan evenwel een Anti revolntionair en een radicaal tegenover elkander dsn willen wg in zoover inconsequent zgn dat wg onthouding aanbevelen Het Hoofdbestanr Prof Dr E H van LEEUWEN te Utrecht Ie veorz Dr J Tb m VISSER te Amsterdam 2de voorzitter C M J MULLER MASSIS te Amsterdam Ie secretaria Prof Dr P J MULLER te Haarlem 2de fooretaris A A BREDIUS te Amsterdam poüningmaeater Dr A W BRONSVELD te Utrecht Lid W J J KOOLE te Middelbarg N J A CSWELLENGREBELte Dflventer Een bende meineedigen Te Iserlon is een bende meineedigen aaogehoDden die voor klinkende mant voor de rechtbank valsche eedeo aflegde Een koopman in oadbeden stond er van aan het hoofd dn ovoriiien wHreti 7 26 7 SS 7 S9 7 46 7 B5 t 3B 42 49 9 56 9 G6 6 68 6 08 6 1 X 6 10 6 26 8 SS 4 55 6 06 6 14 6 ÏI S 27 7 Gouda Moordreoht Nieuwerkerk Oapelia Botterdam Ooud O S Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Udordreoht Oouda Zg aanvaarden ook belaün Door protectie willen de anti liberalen geld bsBcbtkUaar krggeo voor sociale hervormingen Doch dit U zeker de donrste manier Wanneer m n meent voor een of andere hervorming 3 milhoeu uoodig te hebben e i daarom luvuprreciit stel op granen lot een beümg van 3 miilioen heft moet d et teiigevolge de bevolking niet slechts ie 3 miilioen upbreü en iu de duurdere broodp gzun maar ook nog lU andere raillioeneo dii den inlandsch u gruBiiteler door verboogiui der i tnAnprijzen ten goede komen En daar de mingegoede klasjen uatuurlgk propnrtinoeel bet le uwetjd el in zolk ren belasting betalen komt de zaak hierop neer dat zg zelf belast worden voor de berinrmingen hun toejfcdacbt en bovendien nog buu penningske offeren ten bate van grondbezitter en kapitalist Door flamen te gaan met de oud liberalen on dit onheil te verhoeden zien de geavanceerd liberalen oog uiet van buo sociale idealen af Ware het mogelgk samen de meerderheid te krijgen dan ion er nog wel iets tot stand gebracht kunnen wordon Zoo achten alle liberalen leerplicht en persoonlijken dienstplicht noodzakelgk Ht t beginsel van ongelukkenverzekering is uBOvaard en in het wetsontwerp toegepaste Zoo is er met r waardoor de nionwe periode ftiet arm aan wetgevenden arbeid hoeft te zgn t Vooruitzicht i i nog schoon genoeg om te bezielen tot een strgd e om de overwinning der ïereenigde liberalen gewenscht te maken Daarom hebben alle liberalen tegen de c ericalen eu do protectie front te maken De maskerade door het stndentencorpa te Delft in het volgeode jaar te houden zal voorstellen den intocht der verbonden edelen op 8 April 1566 binnen Brussel Bultenlandsch Overzicht De crisis In het Dnitsclie Ryk nadert haar oploaaiug De Duitsche bladen meenen dat voor het vertrek dea keizers naar het Noorden dat op 5 Juli plaats heeft de wgzigingen in bet Kabinet zullen tot stand gekomtiu zijn Niemand twgfelt er meer aaa of Miquel zal van Pruisisch minister een der leidende staatslieden ia het Duitsche Rgk worden Slechts over den vorm waarin hem die leiding zat worden opgedragen is oog uiets ofEfieel hekend Maar het aftreden Mn den beer Von Boetticher als minister an binneolandsche zaken heeft de baan trggemaakt voor het optreden van dan beer Miquel De Voaa Ztg verneemt dat Miquel aU minister van binnentandscbe zaken zal optreden ende Müncb Allg Ztg c zegt Het aanblgven van prins Hohenlohe als kanselier en de voorzetting van zgn staatkunde ia verzekerd docb hg zai van een deel eyner werkzaambedeu worden ontlast Miqoel v at optredea als vice president van het ministerie en als minister van binneolandsche zaken Maar iiierbg xal hel niet higven Baron Von Marschall zal aftreden als minister van buitenlhudache zakoo van het Duitsche Rgk en de heer Von der Recke Von der Hoot de vader van het ongelukkige wetje tot beperking van hot vereenigiuKsrecht als Pruisisch minister van biunenlaudsche zaken De keizer ia verstoord over den loop der zaken en wil jonge krachtige persoonlgkbedcn naast zich zien die geestdrift gevoelen voor zgn plannen eu deze ten uitvoer kunnen bi euKeo Wat van Mtquel te wachten ia wordt door de Voss Ztg uiteeugezet iu een artikeltje over d6 staatkunde van den beer Miqnelc Daarin zegt het blad Bismarck knipt de Grondwet voor het Duitsche Rgk en in t bgionder de verdeeliug dar ambten uaar zgn geweldige persoonlgkheid en naar zijn neigiuKeu en heboefteo Van het oog nblik dat hg aftrad bleek de Duitsche oouöiitutie ouvoldoeLdp Thans zal de heer Miquel het oodernempu eene nieuwe constitutie te soheppen die jesneden is naaj do behoeften Het Vaderland zegt dat de ff avanceerdtiberalen bg herstemming thans d oud liberatüo moeten flteuneii Liberalen van alle gadin mogen er zich voorts wel rekening van geven dat het groote kwaad dat ons thans van d i aDti liberale coalitis bedreigt de protectlr is Tegen de beJrJegtgke toor piegelingen die daarmee samengaan te wsar chuwen ia de duurste plicht van alle liberalen Hooger belastingen te vragen van ons tarief van invoerrechten zou znker leiden tot een duurder maken van het leven tot belemtnering van den haodt l tot een beperking van bet nationale arbeidsveld al zou t ook mogelgk zyn langs dezen weg grondbezitters te verrijken en enkele industrieën een Rchgnleven a te blazen En nu behoeft volstrekt uiet lewofden betwist dat in aommige gevallen een invoer recht niet in btrgd zou zyn met het beginsel van den vrgen handel en dat retorsie of represaille maatregelen wel eens aanbeteljng kunnen verdienen Doch niet het eemou ige feit dat eldere hooge invoerrechten worden geheven van prodacten die voor onzen uitvoer van belang zgn moet ons leiden tot bet belasten van den invoer uit die landen Dit mag voor die andere lauden weinig aangenasuizgn voor ons zelf is dit het uadeeligft Nog altgd blgft waar het Kngeleche adaKium Onesided free trade ia better than no freetrade at all Ma r wel kunnen represaille maatrt gelen in aanmerking komen waar andere landen door open of bedekte export promiëo ons concurrentie aandoen op uuze eigen markt met een artikel dat zg niet jsouden in roeren ils het niet das kunstmatig goedkoop was gemaakt of wair wg onze speciale export arlikelen door differentioele rechten hoven die van andere landen bezwaren of onder allerlei voorwendsels weren Intosschen daar ook represaillemaat regelen nadeeÜH zgn voor den coosament en belemmerend voor den baudel behoort daartoe slechts te worden overi egaan als er eeuige waaTBchgolgkbeid bestaat dat zg doel zotten treffen m a w dat zg andere landen zullen bewegen van bon onbillijke bejegening van on e producenten en exporteurs af te zien Eu omdat dit het un juist ïs wat in zoo sterke mate moet bi twgfeid worden waar wg ons aan een tndnstrieeleo oorlog wagen zal bet wgs sgn om zelfs van overigens volkomen gerechtvaardige maatregelen ai te zien Zomerdlenst 1897 ii n 12 18 n 11 48 l 61 12 88 18 85 18 38 18 89 18 46 18 66 OOUDA HOTTBRDAM 1 S4 3 48 3 67 1 68 4 4 16 KOTTSBDA m g o ü d a 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 12 87 12 47 10 18 9 47 10 06 10 16 10 87 8 01 8 11 8 16 6 65 8 S6 10 17 ljb 8 7 10 ff 10 84 6 84 1 18 8 48 10 41 4 7 89 8 69 li l8 UHi 10 17 l 85 11 41 7 51 8 8 8 1 10 11 6JI0 11 64 18 08 an zgn persoon Dat bij er slag van heeft zgn meeniogen tot bun recht te brengen zal niemand ootkeupen Sedert bg optrad als Proisiscb minister van financiën beeft hg groeten invloed gekregen op bet beheer der spoorwegen en op het onderwgi Zoo tal tig ook in de toekomst zgn meeningen over de wetgeving en het beatnar den Rgks laten geld n Hohenlohe is 78 jaar oud en verlangt uaar rust Genoegen heeft by van de dne jaren van zgn kanselierschap weinig gehad Zgn eeni verlangen is zonder knaleffect van het staatatooneel te rerdwgnen eu als bg weg gaat is Miquel gereed hem op te volgen Het tgdvak dat in den herfat van 1897 beginnen zal k u men de Aera Miqael noemen zooals men van de Aera Bismarck spreekt De liberale partij zoo fcrvolj t de Voss Ztg heeft in geen staatsman minder vertronweo dan in Miqael Zgn geheele belasting wetgeving voor Pruisen is ongelukkig hg gelgkt den architect die op hel papier een heel mooie teekening kan maken maar niet in staat ia die uit te voeren Voo Miqnel is een tegenstander van den gouden standaard maar dat hg een duidelgk dönkbeeld heeft van de invoering van den dubbelen standaard gelooven wg uiet Von Miquel is tegeostauder der handelsverdragen waarvan hg zeide dat de conservatieven mal waren toen zg er voor stemden Von Miquel zal zich tot taak stellen te bewgzen dat wg heidensch veel geld hebben zelfs om de stoutste mariue plaunen uit te voeren en in zyn viudingrgk hoofd zal hg oor dat doel een aantal nieawe belastingen gereed hebben De aanstaande verkiezingen zu len dus plaats hebben onder de lens Voor of tegen de financieele plannen ven Miquel wg rekenen op een overweldigende meerderheid er tegen besluit de sVoss Ztg Mag men den Engelschen liberalen leider Sir Harcourt gelooven dan zal de Britscfae enqoêlecommissie zich in haar rapport znivereu van de imetten die haar om haar vreemde houding zgn aangewreven Zeker iemand heeft aan Sir William gevraagd hoe de commissie zich zoo kon laten beetnemen door den advocaat van Rhodes eu die coraedie met de ontbrekende telegrammen en gevraagd ook boe de liberale leden der eommiasie daarin ten minste schgnbaar hebben kunnen toestemmen Daarop nu gaf Harcourt bet volg ode antwoord Zoodra het rapport der commissie vertcbgnt zult gg zien dat de weg dien zj beeft gekozen uw critiek niet verdient Op het oogenblik kan ik niet meer zeggen niet voordat de geheele zaak publiek is wat naar ik hoop spoedig zal gebearen Barcoart is een betrouwbaar man en dns 7al hei wel gfen praatje voor de vaak zgn waar hg bier mee aankomt Maar toch het zal een kunststuk zgn als de euquêtecommis sie er in slaagt zioh geheel te rechtvaardigen Haast zon men niet kunnen aannemen dat zoo iets mogelgk is Uit Johannesburg verneemt de Times dat president Kruger den Voltsraad voorgesteld heelt de reis eu verbtyfkoaten vaa de omgaande rechters met ééa pond daags te verhoogen Sommige leden vanden Volksraad veroordeelden mee kracht de bondmg an boofdrechter Rotzé die weigert om te gaan zonder verbooging an reis en verhlg f kosten De Volksraad heeft na een tweedaag ch debat een commissie van drie leden benoemd om de geheele quaesti te onderzoeken 6 18 ff ff 9 34 6 80 ff ff 9 48 ff 6 39 ff ff 9 69 ff 6 50 7 48 8 83 10 1010 88 8 07 10 08 9 18 9 S ff 9 49 10 14 7 46 Ml 11 1 48 De Regeering heelt ook aan den Volksraad rapport uitgepraat over Cbam erlain a bezwaren tegen de Immigratie of Vreemdelingenwet welke hofieiyk zgn afgewezen Ve Vreemdelingenwet was niet in strgd met de Loodeosche Conventie waarbg de uitsloitiu van misdadigers melaatBcben en min wenschelglte vresmdeliugen was voorbtbouden Zg is niettemin ingetrokken doch een nadere scbeidsrechterlgke beslissing blgft voorbehouden Het voorstel van Cham berlain de zaak te doen regelen door den EDgel ban agent t Pcatoria en een nttegen oordiger vsn EngelBad ia hoffelgk fi ewaHB De oferige b EV r D rao Cbambedaia tegen het oitleTeriDgstractaaten andere OTereenkoolsten tnaachen Transffaal en Nederland en de toetreding Tan Tranaraal tot de Roode Kroiscoo ventie ta Genêfe zyn onderzocht en met glana afgewezen De Regeering onderatennt lig den Yolkaraad bet beginael der arbitrage en bereelt Zwitserland als den gewenscbten arbiter aan om de hangende qnaeaties tnaachen TranBiaal en Groot Britanië op te loeien NIED WE a OMCRI§lTOFf EW voor Heeren Kleeding A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Mo ai Beurs van Amsterdam Vrkre slotkrs 687 88 98 8 s 98 98 104 86 86 85 85 2W 21 627 831 9Ï 9 Vs 98 10 68 677 20 81 20 21 1067 96 e 100 94 46 644 9 6 lOOV 60 100 200S l 8 50 s 7 186 99V 74 247 109 101 207 232 100 64 54Vg 66 Bfi i 142 9 s 8 76 lOlf lOl l 99 z 160V 135 10 100 43 108 11 13 103 70 20 47 7 s 190 800 106 10 V 103V 103 118 181V 32 88V 110 21 JUNI KanaaiAND Oerl Nml W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Hosaja Obl Oendl 1881 88 4 iTiWa Insohrijring 1862 81 5 OoaTZHaObl iii iap t rl8 8 6 dito in jiWer 1868 6 PoBTUGAL Obl met coupon 3 dito ticket 8 Rusland Obl Biunonl 1894 4 dito Obcod 18S0 4 dito Wi Boths 1889 4 dito bij Hopo 1839 90 4 dito in goud leen 1883 dito üilo dito 1884 5 apiBJB Porp t 8olialdl881 4 TuaiHJ Oepr Oooï een 1890 1 Geo leening eorie D Gec lo niïg serie C ZuiDAre R P T obl 1892 6 Mailoo Obl BuiLSch 1890 6 Vbnbzdiia Obl 4 onbop 1881 AvaTBBDAH OSlii HtieD 1896 3 HorrïBDAK Strd loen 1894 3 NsD N Afr Haiiclelsï eod Atendsb Tab Mij Ceitiaoaten DoliM at ohappq dito Arn Hypotheekb psndbr 4 Cult liy der Vorstenl and Gr Hypotheekb pandbr 3 Nederlandaehe bank aand Ned Uan telms IBoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S i l tr Hypothoakb dito 3 i Ooanii UostUimg bank aand Bdsl Hypotheekbank pandb 4 Ameuea Ëquit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Len oort 6 Nan Holl IJ 8poor Mij aand Mij totEapl t SI Hpw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALllSooorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal Spwmij A U obl 8 Polen Warschau Weeuen aand 4 BvaL Gr Euia Spw Mij obl 4 Baltische dito aand PastowB dito aand 6 Itrang Dombr dito aand 5 Knrak Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahkwka Cent PacSp Mij obl 6 Chic k North W pr C y aanJ dito dito Win 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm eert ï a Illiooifl Central obl in goud 4 Lonisr kNaahrtUn Cert r aand Meiico N Spw Mij Ie hyp o 6 Itiia Kansas r 4pot pref aand N Tork Ontasiot West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 5 at Paul Minn kManit obl 7 ün Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp 0 6 Canada Can South Cert v aand Vin O Ballw kNa loh d o O Amaterd Omnibus Mij aand Eotlerd Tram eg M ats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rolterdam aao 3 BlLGll Stad Antverpon 18 i Sl a Stad Brussel 1886 8 HoNO Thais ReguUr HesolUob 4 OoaTENi Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 SrANJB stad Uadrid 3 1868 Ni Ver Bei Hvp Spobl eert INGEZONDEN Gouda 21 Juni 1897 M de lUdaeUurf De schoolracau tie zal weder spoedig begiunen Vale ouden met meer dan 2 kinderen gezegend xien dien tgd met nugit tegemoet eu Tooral sg die niet in de getegeubeid t a om hunne kindaren naar familie of kennieaen buiten de tad te storen In mgne jpugd kreeg ik raoantie op de Burgerschool alhier ran DouJerdagmiddag vóór de kermis tot Maandag ttk kermis 17 dagen mg dookt lang genoeg Haar thans worden er nog 14 dagen bg genomen dos samen 31 di en althaui op de 4 Bargersohoteo No traag ik U M de R of dat niet wat laag ia men waai wftarlgk uiet waar mao Egne kinderen heen moet staren zg verrelen zich zoolang bepaald Na zoo ik M de R door middel van Uw geacht blad wel aau de beeren leden der Schoolcommissie willen verzoeken om die vaoantie uiet meer zootang te laten duren en al kan het diu uiet als voorheen de vacaatie dan toch niet langer te geven dan 3 weken Ik hoop M de R dat het onderwgï nd personeel op geouemde 4 Burgersohoten niet al te boos op mg ii Ëeue moeder van 4 kinderen M de Redacteur Door den Gemeenteraad il op een verzoek vaa ondergeteekeude en 36 bewjf nera de Vogelenzing besloten genoemde straat voortaan te noemen Wilfaetminasiraatc Beleefd verzoekt hg aan het Dagelgksob Bestuur om de naamborden der straten ook in dien geënt ta veranderen Met hoogachting UEd Dr A DB GRUTJL RE nil8GEVI Ga De BURGEMEESTER der gemeente Goada Gezien art 55 der Kieawüt Breugt ter openbare kennis dtt op Vrijdag den 25n Juui aanstaaude tusscheu des voormiddag Bcbi PD dea namiddags vgf uur de heratemmiug zsl geschieden ter vervollinR van eene plaats iu da Tweede Kamer der StiitenGfoeraal waarvoor als Candidaten zgn gesteld Mr C J E GRAAF VAN BULANDT en L F DÜIJMAER VAN TWIST Eu herinnert aan den inhoud vau art 128 ran het Welhoek van Strafrecht luidende Hg die opiettelgk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelgk voorschrift uitgeschreven verkieziug deelneemt wordt gestraft met gevaogenisitraf van tan hoogste eea jaar GOUDA den 21o Juni 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ADVERTENTIEW DIENSTBODE GËVRA4GD tegen Auguatua Adres TOEFMAKKT H 66 mmm mwim te GOUDA op WOENSDAG 23 JUNI 1897 des morgens te elf uren in het Koffiehuis jHiEHomss un de Markt ten OTerstaan van den Notaris Ö C FORTÜIJN DROOGLEEVEB van 16 Huizen on Erven allen staande en liggende te Q o CLcLa en van Waterleiding voorzien en wel No 1 Een ruim ingericht HUIS ERF en TUIN in de Keizerstraat Wyit K No 123 groot 1 Are 93 Centiaren waarin sedert on heugeiyke jaren een goed beklante Melknering gedreven wordt Verhuurd bj de week voor 3 No 2 Een HUIS en BKF in de Keiierstraat Wijk K No 129 Verhuurd bö de week voor 1 No 3 Een HUIS en ERF en GEOND in de Komynsteeg Wyk K No 45 Verhuurd bj de week voor 1 60 No 4 tot 13 Tien naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND aan den Groeneweg Wyk h Nos 193 tot 202 Verhuurd by de week en wel Nos 193 tot 196 elk voor ƒ 1 60 en Noi 197 tot 202 elk voor 1 50 No 14 Een HUIS en ERF waarin VMBGVSSISG in de Molenwerf Wyk B No 31 Te aanvaarden 1 Juli 1897 No IS Een HUIS en ERF naast het vorige perceel Wyk B No 31a Te aanvaarden 1 Juli 1897 En No 16 Een HUIS en ERF en GROND in de Boomgaardstraat Wyk R R No 13 Verhuurd by de week voor 1 25 De perceelen zyn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór don verkoopdag van 10 tot 3 ren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜUN DROOGLEEVER te Gouda De Liberale Kiesvereenigrinp BURGERPLICHT te Krimpen a d Lek en omstreken besloot in hare verg adering van 18 Jnni 11 met algfemeene steramen om bij de aanstaande herstemming de Candidatuur van ir ll J Ë I IIMfMIIUllT krachtig te steunen Kiezers in het District GOUDA worden dringend uitgenoodigd hun stem op genoemden Heer uit te brengen Htt BM uur der Liberale KiiKereaii ng tBORQERPLlCBTi te Krimpen a d Lek en Ometreken P viH DER HOOG Vooriilier M BOOGAEEDT Bbrdz K VIN DiH BERG Penningmeeeter 8 MAN IN T VELD J HOEPLAKB Secretarie J C GORTER Kiesvereeniging Ons Belang TB o o TJX A Openbare Vergadering OP DINSDAG 22 JUI I dea Avonds ten 8Vi ure lil de aal KU 8T yilN der Sociëteit 0NSGE 0Ë6Ël De Heer TdE CLERCQ te Nunspeet a eleg ea ila eica tot IDeToat VRIJE TOEGANG voor aUe Kiezers in het District GOUDA HET BESTUUR NB Een trouwe opkomst der Leden van ONS BELANG is zeer gewenscht Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot IJ8EL II op ZOI DAG 4 JULI 1897 Vertrek GOUDA 8 uur s morgens DORDRECHT 8 s avonds Buur Oer vaart ± tmr Retour 1ste Klasse f 1 Retour 2de Klasse F 0 60 Entréekaarten voor de Tentoonstelling tegen verminderd tarief op de Boot TerkrggbAar Alleen geldig voor de Passagiers De Directeur L K VAN DfiR ARDBN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne nitspattingen i het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG GI6ARETTEN TEGEN AST HHA De inadcmiDg ran den rook dezer Cigaretten geeit den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etai 80 en 50 Cents Hollandsche uitgave met 27 afb Pr H 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevo n vau deze ondeugd l jdt moet faet leSeu de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend von een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags MogBzin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel iu üollaad Salmiak Pastilles i Een algemeen als goed erkend middel bg Moegl en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prjs per fleschje 20 Cent Krabpiliek BoLH Hofleveranciers Zeitt Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Utogisten verkrggbaar Zeer nette Qestee rukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON