Goudsche Courant, dinsdag 22 juni 1897

No 7303 Woensdag 33 Juni 1897 36ste Jaargang G01M1HË COHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEETENTIEN worden geplaatst ra 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteatien tot 1 uur des midd t H n P4 1 s ai h Pn P PQ q £ € o QC SS 5 j uii t spy Deze dag zal voor de naaste toekomst Tan ons vaderland zeer gewichtig zijn Dan zal worden beslist of de kiezers nog vertrouwen stellen in de groote vrijzinnige party waaraan het land bij al hare tekortkomingen 2ulke groote verplichtingen heeft dan wel öf zij eene gevaarlijke proefneming lal doen met een bewind uit de verbonden kerkelijke partijen die onder bedrieglijke leuzen zich tijdelijk vereenigd hebben Dan zal beslist worden of men zal voortgaan de staatkundige vragen van den dag te regelen naar de beginselen van ons taatirecht onafhankelijk van de kerk die op haar eigen terrein vrij blijft dan wel 01 de pastoors en de calviniBtische predikanten het hoogste woord zullen voeren op het gebied van het maatschappelijk onderwas de militaire zaken de rechtspleging de koloniën en wat niet al dat buiten hun bevoegdheid ligt Dan zal beslist worden of het stelsel van vrijen handel dat ons land doet bloeien plaats moet maken voor beschermende rechten waarvan duurte van de eerste leventbehoefteu het eemte en belemmering van ruil en verkeer vermindering der nationale welvaart het blijvende gevolg zullen zijn Ieder kiezer wordt geroepen over deze vragen zijn meening te zeggen Hij overwege daarom wel wat hij doet Het recht van stemmen legt de verplichting op naar zijn beste weten aan te wijzen in welke richting het land moet geregeerd worden Voorkeur omtrent personen en programma s komt thans niet meer te pas ieder der beide candidaten vertegenwoordigt een der beide hoofdstroomingen in de tegenwoordige staatkunde Wie vrijzinnig geregeerd wil worden zonder inmenging van kerkelgke invloeden stemme met ons op MLCJ RvanBylandt die ons district tot nu toe uitnemend vertegenwoordigde Gaarne geven wij weder een deel der beschikbare ruimte in onze kolommen aan de manifesten der voorstanders van deze FEViLLETOJM SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH ÏAHUELEVEN Huil en tmn waren in volmaakte ordo de goedanft was roonsien alsof er ie pUats Tan een jong Beiqe een feeWraat Tcrwaobt werd in de wagenkaaer stond de nieuwe TiB u vis in mevrouw l rderobe hing een roen satgnen naast een burdeauxUeurige japon beiden gHnaterend en ritselend aU ran verlangen om te worden aangetrokken Giateren xond de kteermaker münheers bestelling tehuis een zwart paV een gibus zes prachtige gekleurde dassen benaTens een dosijn handschoenen tan No 9 Ed nog moest er eeü maand rerloopen I Ze Koobt en zoobt maar kon geen bezigheid meer ▼ inden zelfs in A noa s kamer niet Toch zagen de bedienden haar eiken morgen daar bwngaan Z hield een plameau in de hand sU wilde se ban gelijk zichzelve wijsmaken dat zij er nog ieti te doen bad Ze begon dan ook met een kteedje te TereohniTen een bloemraasje recht t zetten onzichtbare stores te Terwijderen maar atrak § stond ze stil met ledige banden dar liet ze zich neergl deq op een der fantasiestoeUjes niterst Toorziohtig alsof ze bevreesd was dat zo zouden be wijken onder baar gewicht staarde rondom zich m het D e dat ze haar blank dnifje had bereid candidatuur oTertuigd dat eene vrijzinnige Btaatknnde in het belang iB van ons vaderland Aan de Kiezers in het district Gouda voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal De atembos heeft den 15n dexer gesproken Doch zy beett sich de eene besltssiog ToorbeboadeD aan U Kipsere ia de heilige en dtire plicht no er voor te waken dat het slotwoord vaa de Stembaa op Vrgdag 25 Jani a s zji io bet aarachtig belang van Keniogia en Vaderland Niet in de bedoeUng wg nemen het aaa maar toch in de strekking beeft onze tegenpartg den sbryd aangekondigd tegen het openbaar onderw fl tegm de bron van bestaan in t na welvarende Boskoop tegen het belang van landbouw en veeteelt tegen de totsverbeteriog van de niiuvermogenden dat is o a tegen het verachaften aan oe jeugd van gelegenheden om tot kennis es betohaving zonder middeleeuw sche beperking te geraken tegen Tryhandel en rrg rnilverkeer wil zg protectie vooral invoerrecht op graan Dienaangaaiide behoeft geen twgfel meer te bestaan Toen eindeiyk in 1835 het stelsel van Richard Cobden en Rbbert Peel de overhand verkregen had en het invoerrecht op graan was a eschoft betaigden de tegenstanders van dat stelsel gedwaald te hebben daar zy zi en dat daardoor de graanhandel eeue vlucht nam hnoger dan ooit verwacht was en dat bovendien het brood goedkooper werd in vroegere verhouding tot de pereentage der invoerrechten Het samengaan van twee tgdeiyke verbonden hoewel heterogene partyen schonk aanvankelgk de meeste stemmen aan een Candidaat wiens medestanders jaren lang tegen bgkans alle wetten gestemd hebben welker doel was meerdere welvaart van de minvermogenden Die tydelgk vereenif den komen met gdele lenzen aan om de oude sleur te bestendigen Om elkander ta beheven offeren zy vroeger erkende meeningen op Reeds hoorden wg Kelfs van t herstellen van een gezantschap gewagen dat geen reden van staatkundig bestaan meer heeft ook van tbehoudeu der ongeIgke verdeeling van militaire plichten Kieaers vooral vrgzinnige Kiezers volgt een beteren weg Zorgt dat gekozen worde R I UlUi liiUUilill I llllLflUiiUUX het aftrodend Lid der Kamer een man ten sloot de oogen en droomde den heiligen droom der moederliefde Soms werd ze plotseling gestoord Bloem was ook verbazend ongedurig in den laatsten tijd wat b nooit gedaan had h reed op alle aren van den dag midden nit z Vwerk naar huis en als ze zyn waren stap hoorde woerklinkon dan wist ze dat het regelrecht afging op Anna s kamer Immers hij kwam niet meer in de stad of hjj liep een toko binnen hij liep geen toko binnen of h zag daar iets dat juiat geschikt was voor Anneke Kij zag niet iets dat geschikt wns voor Anneke of hij kocht bet Mavrouw Bloem waarsebuwdo wel dat hot veel te vol werd dat er on wezenlijk geen rnimte meer was maar toch als hij tahnis kwam met een nieuw snuistcrijtje kuste ze hom zóó innig ali za hem nooit gekust had voor een geschenk haar gedaan Dan liepen ze zamer rond om nog een plaatsje nog een hoekje te vinden en als het gevonden was dikwerf zeer ten nadeele van het geheel dan stonden e ia bewondering den lieuwon aankoop te bekijkeD dan draaiden ze er om heen als klnderec dan vrpegen ze elkaar voor do honderdste maal af boe ze bet toob wel vinden zon en lazen het antwoord op die vraag in elkaara verrukte blikken Maar weldra brak de tijd aan waarop Doortje niet meer zoo kalm kon neerzitten op d lage stoeltjes in Anna s boudoir Er kwam een groote onrasl een niet te bedaren gejaagdheid over de arme moeder ze liep door het huis als iemand die vervolgd werd ze opende kasten laden doosen er ontbrak toob niets neen I vofle bekend met Uw district met warmte gverende voor z ne welvaart zoo veel het algemeen belang dea Lands gedoogt Door zgne houding in de Kamer en in de Staten heeft hg recht op Uwe hulde Steeds liet hg met kortti woorden doch vaite overtuiging na rgp overleg verkr n zgne stem hooren waar het vtgzinnige regelinff gold van openbaar onderwijs vrijfiandel arbeidireqe ling verbetering van arbeideratooningen en al wM naar de tydaomstandigheden voorziening eiseht Salm en vastberaden stond onze kundige Oandidaat steeds pal voor het toepassen der liberale beginselen Zgne warme liefde voor ons Vorstenhms palrt zich aan die voor het Nederlaodsche volk Kiezers ook gg die ten getale van ± 1200 n eerst hebt onthanden komt nu op I Kiezer toont bg de waardeering die hg in honger en lager kringen geniet ook de uwe en geeft de meerderheid van stammen aan Mr C J Ë graafvanByiandt Alleen hobt ge het ronde witgelaten vakje links Tan zgn naam zvrsrt te maken Bet Btttmr der CenlraU Libenk Kietvereeniginff in bet Kieedütrict Gauda 1 M NOOTHOVjKN tik GOOK Voonsitter O RUIJTËB Secretaria Het Beetuur der Tjiberale Kieevereeniging te Gouda ïya NOOTHOVEN TA GOOB Vooniilter D RUIJTBB Sefretaria H KNUTTEL H J NEDERHOKST C M M JONG Dr A TAï IJSBNDIJK Bet Bestuur der Kiewereeniging Eenegesind lieid te Capelle aid IJiel H HAGEN Voorzitter K MISSEL Vice Voorzitler B TIN DAM JoHz Secretaria J fin CAPPELEN Penningmeester C TiN D E HOOG Het Beetuur der Liberale Kietoereeniging voor Krimpen aid Lek en Ometreken M BOOGAERUT Bin te Krimpen a d Lek Loco Voorzitter J HOEFLAKE t Krimpen a d IJael Seor K Ti D BERG te Lekkerkerk Penningm C J GORTER te Ouderkerk a d IJsel S MAN IN X VELD te Lekkerkerk Dr TAK LANGERAAD te Lekkerkerk Het Beetuur der Vooruittlreveude KieevereenigiTig te Botkoop P KOSTER Mz Ie Voorzitter C B TAS NES 2e Voorzitter J W DB RÜIJTEB Ie Secretaris J J Dl VINK 2e Secretaris al wat de liefde had kunnen uitdenken wachtte het kind Soms als het baar hl te benauwd wordt vlucht ze naar de slaapkamer zoo lief met baar overdaad van Beteldoek en kant haar glanzen van rozerood en wit zoo droomerig kalm met haar waringingefiuister voor de vensters Zacht Bokuift ze de gordyoen terug teeder strijkt ze bet sneeunwitte dek glad bevend van verlangen drukt ze de lippen in de kussens op do plek waar het dierbaar gezichtje maten zal waar ze de slapende engel zal bespieden tot door moeders blik gewekt ze het goudgfllokte hoofdje opheft de heerivjkB oogen vol liefde de lippen geplooid tot dat glimlachje dst verrakkelijke glimlachje waarnaar da moeder gesmacht heeft zes lange jaren Ood I t is haast al te heerlqk om het te kunnen gelooven fluistert ze Dan aangegrepen edoor eeu ploUeUngen zielsangtt zinkt ze op de kniecn en snikt ffUeer ge waakt toch over onee lieveling F ge zult baar toob veilig overbrengen P Do tijd komt nader en nader reeds is er geseind van Aden Eu nu leert de heer Bloem voor bet eerst in zijn huwelijksleven f de beteekenii kennen van dat vreeselijk woord een zenuwachtige vronw Arme Doortje 1 ze slaapt geen enkelen naoht ze lijdt aan hartkloppingen congestie ze eet niet ze klaagt over icheele hoofdpijn over een atnk in de keel Het plan was geweest Anna b aankomst te Batavia te ontvangen maar de overspannen toestand waarin mevrouw Bloem verkeerde wenl mst den dig erger en zoo zat den morgen wsarop de kuit J HOOFTMAN Tt Penningmeester S D TAH DIK GOOT A KBOMHOUT J G ROSBERGEN Dr H TA Dia TAK J TA ore WILLIK Az Man de MUemeri De verkiezing Tan 15 dezer heeft door de Teelheid Tan candidaten niet geleid tot Mn beslissend resultaat Het comité dat in 94 de verkiezing van den heer Mr C J E Graaf van Bylaadt heeft bevorderd en dat thans weder sgm kerkiezing bg U heeft aanbevolen betreurt zulks omdat het overtuigd is dat aaneenslaiting van alle kiezers welke geen vrede hebben met het drgven der verbonden kerkolgke partgen reeds dadetgk tot de verkiezing van onzen candidut zoo hebben geleid Het comité verwacht thans dat allo weldenkenden die van graanrechten atkeerig z n en geen heil zien in een ministerie waarin de katholieken den boventoon zonden voeren de handen zullen ineenslaan om het land voor zulk een ramp te behoeden De een moge wellicht wat verder willen geen de ander wat minder ver dan de liberale candidaat die thans in herstemming is ieder din ons du zgnstem onthoudt pleegt verraad aan zgne beginselen en aan de zaak dei vaderlands welke ous allen ter harte g aat Het comité veroorlooft zich bg deze nogmaals den kiezers en vooral den nieuwen kiezers onder het oog te brengen van hoeveel gewicht bun uit te brengen stem is voor de naaste toekomst Onze tegenpartg wenscht al te breken wat met zooveel inspanning door ons verkregen is Zg wenscht den pas geëindigden gchooltgd weder te openen en vooral door het invoeren van beschermende rechten een onherstellmren sli toe te brengen aan hwidel en verkeer waarvan het eerste en onvermgde Igke gevolg zgn zal dat het brood dat hoofdvoedsel van den werkman duur gemaakt zal worden Dien weg wilt gg zeker niet op Met vertrouwen zien wg dns de herkteziag tegemoet van Mr C J E vaaBylandt Zgn verleden de driejarige werkzaamheid als lid der 2e Kamer zgn jarenlau e arbeid als lid van Prov eu Gedeputeerde Staten is een waarborg dat onze belangen in igne handen veilig zgn Door hem te verkiezen behartigt gg het landsbelang en werkt mede aan de oplossing van vele dringende vraagstukken op moatschappelgk gebied welke door het optreden van een anti Uberale regeering met boot vertrok de Ironwe ecbtvriend voor het bed waarop zijn echtvriendin neerlag in oen heete koorts Gelukkig reisde de familie onder wier geleide Anna uitkwam regelreobt door naar Soerabaja er werden telegrammen gewisseld hartelijk en teedor als men niet gelooven zou dat telegrammen zijn konden Mevrouw Bloem herstelde door de vreugde over Anna s behouden aankomst en zoo kwam dan het einde van den langen wacbtenstgd zoo kwam dan de laatste avend de laatste morgen Toen op dien morgen de buren hnn jaloutlén openden zagen ze het echtpaar Bloem in het welbekend Qcgligé dat om er niets andera vaa te zeggen meer praktisch dan ffieriyk beeteo mocht bun tuin doorkruisen Mevrouw gewapend met een reusachtige sobaar op den voet gevolgd door al haar meiden trad door het natte gras stapte over hinderpalen dook weg verrees weder sprong met hoog opgeheven sarong over hekken of slootjes en vertoonde bg al deze evolatiën ongewone vlugheid en een paar dikke enkels Mgnheer intOBsohen eeu groot mes zwaaiend omitnwd door tainjongens worstelde met onwillige heesters stak zich do vingers te bloeden aan nijdige rozealmiken verloor bij bet opepringen naar onbereikbare takken eerst zijn kalctje toen tijn sloffen eindetijk zijn evenwicht De bnren koken toe maar ze lachten oiet De een had twee meisjes In Holland de ander zou binnenkort z n oudsten zoon daarheen brengen ee laehten das niet maar plukten hun schoonste bloemen en zonden die naar het buis der vreugde fTprji 9emlfl