Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1897

No 7304 36ste Jaargang Donderdag S4 Juni 1807 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 J5 iranco fm post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN OncLeigeteekendeii Ijevelen bij de aanstaande EEESTEMMI17 met aandrang aan het aftredende Lid den Eeer W C J E GRAAF VAN B7LANDT 1 ABENDS A OBAVESTEUN C C J TA MIEROP 0 STEAVEE B L BAASTROP 0 D UEU J J DE MINK H 8TEAVEB Dr BAKKEE NIEMEIJEE F HERMAN Pt L MOOENDORPÏ S 8UTSMA W BKOEEB D HOOOENDHK J A P MONTUN S F TEELIKG 1 W BERKELBACU vu uiu 8FBBNKKL A D H0BN8MAN J J A MONTUN A lUIH P J BELLAABT P VAM DEH HOUT P M MONTUN A L VAN ÜVBN H BEBLUN 0 VA HOUWENINQB H NABEE A TA VEEN U BINNENDIJK H J W HUBER 0 NOBEL C TA TEE 3 0 D BOCK Dr ï H 0 VAN ITEE80N L E OLDEMAN ir TAN DEB VEGT J J P U£H BOBE H JA6EE J OMGEET C W VAN DEB VELDE 8 D BOON P 5 JAGER H OVEEEUNDBB W DB VEN L TIK BOSCH W Dl JEU H OÜDEEKEEK W DB VEN Jb J N BOTH L Dl JONG J OÜDEEKEEK B VERKEEK A BBAAU A JONKER Cl J W P TAK DEB PAia C R VKELOOIJ H BEAAT A JOSKER Kt 8 H POLAK M VEEMAAT Jb E BTAVENISSE l BBAUW C D JUHU8 C G VA DEB POST J VERMEULEN Ht H A C BEINKIIAN Dr W JUUÜS S VA PEAAG 0 J VEBSCHOOE T BDBOHT VA LICHTENBERO H J L KAM8TEE0 ö PRINCE J Q VEBSNEL L BUBeEBSDUK A KAPTIJN G J PRINCE J VIS8EB E 8 CATS H KAIJSEE Dr f W EAABE M DE VLETTEE ph cats J VA KEMPEN A RABOUW H S DE VOOGT T CBEBA8 Dr L A KESPER H BEUNDER8 J L VOS B P VAM CITTEET L D KEUS L M ROOD D G TA VBEÜMINGEN A C C08UN A W VAN O B KLEUN P ROND Pi A WARTENA tt A TAK DA M Jb E VA DUB KLEUN J U RIJK J WERNINK a v i M w VAN DANTZIO C H KRANBVELD P VAN EUK J W WERNINK J VAN DANTZIft Az J 0 KREMP LEO SANDERS W WERNINK J VAS DANTZIU D t i M0 E8 VAN DAMTZM J J KROM M J SANDEBa P TA WINGERDEN J H KHOm J SOHEIJGROND J UPELAAR it A VA EEEDT D0BTL VND W KROMHOUT JR J SCHREUDER J IJPELAAE Pt A i DUXHOOBN C VAM BUK J L TA EUK M M EIJSSELL A H EUEI8 J D BMEI8 W KBOMHOUT Sb J C 81BBB8 J C ZEGEES D W C VAN DB LAAR F SIEVERDINK J ZIELSTRA L M VAN UEB LAAR J SLOP 0 ZOET R LEOPOLD A SNOEK G T ZUTPHEN VAN DEB LOEFF A H SPRUIJT E A ZWAANEVELD 0 L SCHIM VA DtB LOBFÏ C J P 8PEUIJT J ZWART Pt A K VAK DM ÖARDEK J OONDA J MAEKUS J VAN DEB MEER H VA STEEL H J STEENBEEÖEN i 0 GöTTE W F MEUEE W STIKKEE Bij deze lijst behooren nog honderden namen uit de omliggende gemeenten die pen a d U 40 Krimpen a d Lek 12 Boskoop 34 Waddingsyeen 13 Nieuwerkerk bij gebrek aan tijd niet kunnen opgenomen worden als uit Lekkerkerk 144 uit Krim a d IJ 15 Ouderkerk a d IJ 33 Kiezers Men leze de strooibiljetten in elk dezer gemeenten VRAAG VICTORIAWATBR met de tandteekening van den Directeur op het étig uet De Kiesvereeniging OITS BELAÏÏG heeft in hare Verg adering van 21 JUNI j I met algemeene stemmen besloten de Heer jUr C J E Graaf van By landt met den meesten aandrang den kiezers aan te bevelen daar hij tegen protectie is dus tegen duurder brood en de kiesvereeniging vleit zich met de hoop dat die 500 kiezers die hun stem op den Heer D de CLERCQ hebben uitgebracht dezen op den Heer C J E GRAAF VAN BYLANDT zullen over doen gaan Kiezers steunt en stemt N € i G GRAAF VAN BYLANDT NaniBin het BMtnnr N A TAH D R REE Vooraitter e M Ti WAAS Secretaris üiesvereeniging Biirgerplichr TE C3 O TJ X A Openbare Vergadering VRIJE TOEGANG voor tlle Kiezers in iiet district Gouda on Bodegraven op Donderdags 24 Juni 1897 des avonds ten 8 ure ID de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN de Heer DrrPrfl ROESSINGH £ d van dt Tweede Kamer der Staten Oenetcuü te Leiden Q elègrenlxexd tot DeToat HET BESTUUR Kiesers in het District Gouda BIJ ae Herslemmlog kau ik mlJ uog het be§t vereenlgen met de Candidatuur VAU BYLAIDT Brengt den § tenu dien gl mlJ liadt toesedacbt op liein over D DE CLBBCQ Npsbps bt 19 Juni 1897 Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot IJ8EL II op ZONDAG 4 JULI 1897 Vertrek GOÜJDA 8 uur s morgens DORDRECHT 8 s avonds nimr Oer vaart ± 1 MMr Rptniir istp Klasse f 1 Retour 2 le Klasse f 0 60 Sfrlk 1 Toor d TenL t lU g t g n to i derd t ri f op de Boot T rkrS b rAll n gddig Toor de P agier j L l VAH DER GARDEN Voer de herstemming op 25 JÜNI blijtt het Comité van 1894 aanbevelen het altredende lid f l J i ltliï iPMI T di getwnd heeft het vertrouwen der Kiezers volkomen te ver H W F BOl TE Mr D N BRODWEE P M MONTUN A ROOZEBOOM Dr H USSELDBSOHEFPBR te Oomla h EXALTO te Moordrecht A MIJNLIEFP L F ïn Ouderk ajIJ F MIJNLIEFF F zn t Krimptn alIJ lé TOli te Nieuwerkerk Oauli Brak m A BBINKUAM k ZOON E J VELDHIJZEN te Boskoof Voor hen die Dinsdag 15 Juni liun plicht deden in alle opwelclcing tegen VEUDAG B B overbodig Zy zullen dan wel eTen goed op hun post zijn Maar dat wij allen toch een nagaan of niet een beliende nog te vinden ia wien wg moeten aansporen VRIJDAG te gaan stemmen op 111 Uü L Van één stem ican het afhangen Men denlie erom het is kort dag BINNENLAND GOBDA i JbdI 1897 Btitn morgen ia nit ien Blaekeningel opgehaald het lyk v n eeu onbekend jongmenwh mds in aUat n ontbinding Tirkeorende De politie vermeent d t het een 14 i rig kantoorbediende nit AmsUrd m i die reed aedert eeoigen Ijd i vermiat Giateren mond h dJen wjj bet genoegen den heer D de Cleroq van N inapeet voor de derde mul ala apreker te lion optroiien in een open bare vergadering nitgeiicoreTPO door de kiea rMnigiDg Ona belang alhier De Kanatmin dar EUlLLETO SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN Tegen en ar of mtbd kwiin de fii i fii TOor da purden in hun mooiito tuig de jongens iu huu opsiohtijtite toroos mflTrouir met een oienveu hoed die hur ieti minder du deTorigeopeon Indiaanaoh opperhoofd deed icelijken Zoo redaa ae weg gfgroot en toegewuifd door al de goede trieoden uit de buurt t W i een ïerrukkelglt toertje in de fristohe morgenluoht dat toertje naar deo Oedjong Natuurlijk kwamen ze een uur la froeg Sr aren keunieaen ieder toonde tieh eren harteiyk de geheele wereld echoën deel te nemen in bon geluk se antwoordden op rriendelüke gewgdea en wisten niet wat ia antwoordden ze liepen rond te laten neer ae begreprn niet hoe é n uur coo lug duren kon ie staarden elkaar aan als in een droom en toen hun eindelijk geiegd werd dat de boot in t gelicht was moeat Doortje zich aan Dirk Taatgrqpen Nog wat duiielig van de koorts meende Dirk n b steunde haar loo goed ala bij kon maar dat VM niet bijzonder goed bij ook keek naar e stip U de f erte U ntBUB pluti la do tunbaogtn ÏMuod iM dfl kraeht een fftrolg vaq da protbctie c de bloei TftD bet otgemeen kan i etorderd worden i oor ipr eeo geeateiyka aaUo morUle dia bg niet baraikan kan Mea wijat dikwgli op Duttschland bet Inod van protectie en legt dat hpt santal bedeeldao daar geringer ii dan hiar t r laode docb men vergeet er tg te Toi eo dat daar de lociate wetgeriug veel beter geregeld is getuige eeo staats ziekeofondB en eeo ataata peDsioeofonda De oada Liebknecbt een onpartgdig beoordeetoarf zegt dat de toestand io Nederland beter is dan die m Duittcbland Nu wordt gevraagd waarom verklaart men ztcb io Duitscblood door bet algemeen kiearecbt niet tegen protectie Hierop zy geantwoord dat de 52 afgevaardigdeo ran de 3 D arbeidersparty waarbg de meeate aibeiders ziju aangesloteD zicb ia den Ryksdag tegen protectie verklaren doch wat vermag bno deel ran da 350 leden die de Kgksdag telt Omtrent da drankkwfstie is de Heer Duymar van Twi t het aatwoord aan apr ichaldig geblereu De Heer de Clercq kan aan den caodidaat der A Il tyn ateuo nooit rerleoen wyl deze een aSabelmanc ie Orereenkomattg de Criatelgka beginselen moet btj de Babol van zicb werpen Da Spr houdt eeo beacbouwlug over de venobrikkelgkbeid van den oorlog eo be Tan slotte verklaart Spr zicb beslist tegen da candidatnor ran den Heer Duymaer van Twist wgl deze geen democraat i eo in de Kamer geeo baanbrekend perioontykbeid wezen zal De Heer Van Bylandt gut boewei langzaam toch in onze richting daarom allen Vrydag a t op hem onze stem oitgebracbt I Vhd da galegenbeid tot debat werd het eerst gabrnik gemukt door den Heer £ ger van i Gravcnhage Deze bracht den Spr daok voor de aardige wyze waarop by zyn onderwerp had ingeleid ware da Heer Troelstra hier pr i mt geweest by zon het miischieo nog aardiger gemaakt h bben door te vragen Waar bigft de Graal c of hadden wg slechts da s em gehoord van dea Heer die op een Vergadering alhier waar de HaerGoekoop het hun een bmocte maar kwam het door het felle licht of door hei staren op bet gUntter ode water P ze kouden er oiot door zien Eeeds ia de boot op de ree reeds kunoen ze onderscbeideo rood zwart wit den kapitein op de brug het koperwerk dat gloeit in de zon on de paesagiers de in het wit gektitde beeren de parasols der dames Eiadel k I Daar Io het miiden van di groep goudan krullen onder een klmu hoedje Ja dat moet ze z nl Ze wuiven wuiven du zien ze boe er beweging komt in den kring hue door de hflfreti plaats werd gemaakt hoe een tenger kind iu bet wit gekleed over ds versohaating buigt boo de gouden krullen zweveu op de koelte hoe een lief handje hun kussen toewerpt Dan ja we weten bet ze z n zeldzaam maw tocb daar komen Ïd dit leven oot oblikkea dia jajen vergoeden daar komen io dit leven oogeoblikken waarin juichtouen opstggin tM luule dat ze gemor en gekerm en geween oreratemmen oogeobUkkeu die ona venoecer met de aarde wql somtijds da hemel op haar nederdaalt Ze hadden baar tussohen hen iogeuomen op ds aebterbank elk bad een hand gegrepen vadar klemde de reohta in de zijneo dat het kaar pyn gedaan zou hebben ata het t aar ni t looveel goed gedaan had moeder streelde de linker zaohijeii soms ook bracht ie de witte viogertjes die de baren zoo inuig omsloten aan de Uppeo en dan maeade Anna te bepeuren dat dia lippea nah bewogen io aoi dankiebad walUohtP woord voerde beeft ui roapen kiest in geen geval een Graaf t De beer De Clercq wil volksontwikkeling door tearplioht dit willen de A U ook onder voorbehood dat de consoietitie der ooders geen gewald worde aangedaan De onderwyakweitie is door de LïberaUn ais een twistappel m den varkietiogastrgd ge worpen De beer de Clercq steunt den beer vaa Üjlandt otsoboon deze de regeering van Minister van Hooten heelt gesteund is dit coasfqueut Ër wordt beweerd de A R willen Koningin eo Minïaters mejr macht geven maar wil van Bjrlaodt dan t tfgeogestelda De dure boterham is steeds het spook waarmee des werklieden vree voor protectie wordt aangejaagd De beer Ëger bettK gt nn dat de A R naast graanrechlen ook invoerrechten willen op bewerkte artikelen en beweert dat dit de inJostrie ten goede zal komeo Hg hatU ttiana aan welk atkenraod oordeel de hear Pieraon eo prof Quacq over de liberalen hebbeo uitgesproken Hg noemt betonbülgk dat de burgers gedwongen worden de lasfao la helpen dragnn vaa het Siaatsonderagi waarrau zy nul gediend zgn O sr den toestand io Duitioblaod aprekenda zegt hg dat niet ontkend kpn worden dat de tOMtand van dea handel daar is voorottgegaan H aft de heer de Ctercq ter lenng aanbevolen hal werk de Wapens nederc Spreker recomreudeert het Ëogelache werk de blanke bttfan ois iiWrlflIHt tfl krugeo In den toe tatid van de weri Iiedeo in Engeland bet land Tan den rrgbandel Bg de bespreking van de doodstraf heeft de beer de Cleroq groot medeIgden gftoood met den moordenaar de heer Ëger heeft groot medelyden met d tn vermoorde Da spr btaU DO nog aan den redscteor van het sUtrechttch Dagblad dia verklaard beeft dat de Liberalen krachtens hun begiasel zgn tegen de oplossing dar sociale kwestie Bet doel van dan beer de Ctercq is geweest den man met de Sabel c te weren bg beeft den heer Duijmaer van Twist afgetakeld laat hy do eens leggeo wat de Graaf vau Bylandt doen 7Jil als hg weder kamerlid is nu beeft bij geholpen den werkman dejbenspan kieswet Van Houten te bezorgen Da beer J A Donker deed zicb nu in korte woorden kennen als warm protectionist waarna de beer Mulder die een vorige maal de candidatunr van den Graaf van Bjlandt had bestreden titans zgn houding als voorstander van dezen afgevaardigde verdedigde De beer de Clarfq kwam thans aan bet woord de heer Dugmaer van Twiit heeft hem verklaard tegenstander van leerplicht te tgn Op de vraag vau den he r de Clercq aao den Ze f praken met veel de galukkigon ze luisiarden maar naar dat lieve stemmetje naar dien zilveren lach naar dat zoete woord dnt ee in lea lange jaren ntel gehoord hadden den oudernaam Ze had de lieve muDiertjoa nog van vroeger ee legde weer het boofü tegan moedere schouder ea glimlaehte jmst als toen j ze zei woer Vadertje lief vadertje zooala zy alleen dat zeggen kon ia trok hem weer aan zijn baard naur zicb toe om hem te kuisen op het oude plekje onder rie oogeu het eenige dat uiet behaard wai gelyk ze beweerde toen ze nog oeu kind waa Weer groetten en wuifden de kennissen Zij Mgen het niet Zij zagen dIbIs dan baar aangeziohijs met de heortyke oogen met den engelenlaeh Hun buis waohtl hen zooaU sleobts een Indisch buis u wachten kan vroolijk vriendelyk tot hmnentreden nooiigend u welkom heetend iu bloe serogeurer u groetend met htadgefluister o ontvangend mot duiieod liefelijkheden Aan de trap ston len de bedienden geschaard toon ffonaa uit den wagen sprong op haar oude baboe toevloog en haar de genmpel e wangen kuste steeg een ucht gemurmel van liefde en vreugde op uit hun midden Welkom thuis Ze zag rondom zieh overal bloemen kraasen xonBesebyn gezichten atralei d van blijdsofaap ffTader moeder 01 welk een paradijal Dat ia het klad oaidat gjj er in z jt teruggekeerd Da fiwilta met ie Anna had rsi d bastoad heer Eger of dit oiet aoo is antwoordde deie dat de heer D van Tw lid is van aao party wier eminentsta mannen hebben verklaard dat tg niet tegen leerplicht zgn mtU de conBcientiedei ouders niet beiwoard worde Ual dit antwoord is de beer da Clercq niet tevreden Deze toont thana aao dat da b tr vao Bjlaodt bet meest in lyu nobtiog wil werken desa toch verklaart zicb voor leerplicht tegen da doodstraf maar vooral ook tegeo protoette N maals barinnert apr er aao wat hg gezegd beaft bg sgaa bsKhoawiog ovar dea toeatand io Dnitaohland De verbetering der iodnatrie ia geeo kwestie die samvDbangk met invoerrechtoo maar eaavoadig met het kapitalisme Wat toch iieo wy in ona land met Van Marken taiienover Schiedam f De hear de Clercq toont thana enige ataalijae waaruit blyki dal de heer Dugmaer van Twist dezer dagen niet bealagao tea gs li gekomen o a meende daie dat onze nation sobuld 85 mill gld bedrog De spr hield na eeo pleidooi Toor land national isatia eo coöperatie Hg wy t ar op dat sprotaeliac overal geheersehl heeft docb dat algemeen tot den vrybandel wordt teroggekeerd By de beiipeking ran da wederiovoering van dedoodatraf zegt da beer da Clercq door da near dera beschaving door de begmsaleo van bat obristeodom is deze afgeschaft Indian g lOO ricbt bg het woord tot dan beer Eg r da overtuiging hebt dat bet reahtvaardig ia da dooditraf wrder in te voereo hebt g das den moed beal te lyn Op deze rroag is de beer Dugmaer van Twist mg ook bet antwoord schuldig gebleven De beer Eger had nog aangevoerd dat de beer de Clercq op eea vergadering ta B skoop zoo gezegd habbea dat bg een eveotneule herstemming de candidstnnr van den bear Dagmser va i Twitt moaet gesleuad worden Volgens dao Heer De Clarcq is da lezing biervan alfoo ta Boskoop beeft by gezegd sals gg my niet wilt kiea dan den man mak de Sabel Spr verdetllgt da boadiog van dan Haar Van Bjtandt teu opzichte der kieswet ar waa toen Diet meer ta krggen In zgn repliek tegen den Eleer Donker betreurde de Heer De Clercq dat zgn woorden zoo weinig tndrok op hen hadden gemaakt Hg kon daarover niet langer oitweidan dan bg reeds had gedaan maar bg sprak den inoigen weaach oit dat de Heer Donker bewaard mege blyven voor de teleuratelliogen die beaobermende rechten bg eventaeele loTOering noodwendig ook den heer Donker zooden baren Ten slotte zegt de heer de Clercq ik kan nit vier perioneo dea hoer Laorotx door en gelukkig toeval onmiddellyk na a u terairkomat benoemd in dezelfde betrekking vroeger door ham bekleed nameUjk piesident by den raad van justitie bun eeoigen zoon adspirant iDgeuieur bij dan waterstaat geatald tsr beschikking van Zijne Kzoellentie den gouverDear ganeraal van Nedörlandscb Indie en hun oudsto dochter eveneens gureed om Ier besobikking ge lüld ta worden maar van daasluitiga beeren iu Cecilia en Modderluat twee jongere doobtert bleven in Brussel achter tot vottooiing h rer opro ding De Ucroii s waren na eea verlofl d die met behulp van genseskoudige oertifioatea tot een kleine dne jaar w rd gerokt teruggekeerd zooals verlofgaagers plegen terug te keeren arm r aao illusies omtrent vaderland en familie maar njk aan hermueringen van allerlei genoegens m den veiloft d gesmaakt intoreasante reizen vrooljjke ke iuiamakiag met prettige mrnscheo kunstgenot smulpartytjw van lang oatbrerde schotels berin neringen t 6 aaoginaam dat z moestaa maar niet kunnen venoeaen met de ledige beurs die het ouveranderigk attribuut van den terng sakeerden varlofganger is De familie beeft aen dar kleinere huizen op 8impang betrokken en dit zoo eauvoudig gemeubeld ala het aenigsztni met den goeden smaak la overeen te breagea in de voori srtj van dit huis Is het dat w j den hsar Laoroiz junior op zekeran aoikbe ten avond vinden heen eo weer loopen met onrustigen ougeHjkeo tred Daar jaist sloeg de klok half uvea bet visitounr