Goudsche Courant, donderdag 24 juni 1897

4 18 4 65 88 61 14 7 81 7 68 8 S 8 1 8 67 10 88 1 18 08 f ff ff ff 7 8 ff ff 10 04 ff e b 08 f ff ff ff 8 08 ff 10 11 ff n 6 18 ff ff ff 8 1S ff ff 10 18 ff 6 10 IDA 1 44 86 6 40 10 0 88 7 60 8 88 8 3 8 10 10 87 10 4 11 8 8 60 8 41 4 10 4 40 86 8 17 7 a 8 0 8 87 10 08S 1 64 ff ff 4 60 ff 6 87 ff ff 8 47 r 8 01 t ff ff 4 67 ff 8 84 ff ff 8 4 ff i 8 08 ff ff 04 ff 41 a ff 10 01 1 8 14 8 08 4 06 4 88 10 9 47 7 46 8 80 10 07 VIMi GOUD A A HSTIIDAH Ooudl 8 87 8 U 8 48 10 7 11 10 4 11 n 4nMdaB ast 8 18 M 10 80 IJ 1J8 U Koninklijke MaoMnale Fabriek DE HONIQBLOEM ï II van Schaik Co gereetigd te a Oravenhage Kepplertlraat t en o nabg de Regentesselaao van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest II gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cta 70 Ct en I verkrjgbaar bg F H A WOLFF Drogiit Markt acuda B H TIN MILD VeeraUl B 126 te Gouda A BOUMAN MoordredU J C RATELAND Boêloop B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmeen Direct © Spoorwegverblidlngen met GOUDA ZomerdleDSt l AanRevaogeD 1 Mei TUd vao Greeowlcli 8 80 0 87 0 84 10 11 11 18 40 8 47 lO ia 10 80 11 88 7J8 8 8 40 8 88 1 18 4 4 15 Il O TT I B P A M Q O B D i 7 48 8 18 00 8 47 10 18 10 48 11 84 18 08 18 47 eOnDl DKN RtAS Sauda ZeHBliiiimMoetkapelle Zoetermear Zegwaard Voorburg Haft O 7 9U 1 80 8 17 0 84 1 0 14 11 18 18 18 18 88 1 87 8 48 4 48 6 88 8 64 8 11 7 84 7 49 l 88 8 4 0 64 10 88 11 16 XU 7 48 8 48 18 40 8 01 10 08 1 2 7 8 8 1 18 81 f 8 18 10 16 V 8 07 8 08 1 08 8 88 10 87 M 8 18 8 08 8 48 8 14 10 4411 46 tl 48 1 10 8 06 4 18 6 18 66 8 88 8 88 8 04 8 81 8 8 88 10 88 11 8 11 44 OOl DA UTKIOHT tolOa 8 80 87 7 68 8 81 8 07 10 18 10 7 18 00 18 88 1 80 8 17 4 88 6 08 8 6 8 88 10 17 10 SSUud ir 6 46 8 84 11 14 8 87 Wo lde 6 68 7 8 8 18 UM 8 46 8 84 Utmht 18 7 88 8 88 8 0 8 88 10 6111 46 18 81 1 88 8 08 8 68 08 DEK HAAG eoDDA Hage 5 48 7 807 48 8 83 8 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 06 4 33 6 30 8 18 7 18 7 66 8 88 Voorb 6 8 ff ff ff ff 10 17 1 41 4 39 8 18 8 84 Z Z gw ff ff ff 10 38 ff 1 58 ff 4 8 80 8 48 Zef H e l7 ff 10 43 8 08 04 89 9 8 Gouda 8 88 7 60 8 18 9 0810 1810 411 67 18 608 17 3 14 4 08 4 83 1 O 7 48 8 83 10 10 T H 1 E T II I N Ingang I BBV6 ZEUOBTBAAT over de Bank Tan Leeaing U T ï O H T 8 O D D A UUteht 8 38 7 4 8 49 8 8010 1 10 38 11 88 1 3 08 3 66 4 48 3 7 8 Woerden 8 8 8 08 10 38 ff ll 4 18 7 13 Uadewalei 7 01 8 14 10 40 ff ff 4 84 4 7 88 8 9 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 9 819 110 9 11 10 18 11 l U 8 48 4 37 80 8 07 7J98 88 AMSTHDAM SOODA 7 10 8 18 8 06 10 48 8 68 3 46 4 48 8 14 Ki ie 0 U 11UJ8 8 88 4 4T 49 10 17 10 881 11 41 dfl Modidaioar van den heer Daijmter vftti TwUt niei teonea wyl bg op mü Reen erioateD iodrok heefk gemaakt eo ik hem besohoow als iemaod die naar f en kamer MUI hoekert De Spr beeft gfien lofred gehoadeo op deo Graat vao Bylaodt docb in de gegeten omitandigbeden Terdieut hg Z ker aanhef eting Met het oog op de a i QemeeDterakdsTeikiedagen bereelt d heer de Clercq den he r T d Bee roorzitter tbd Odi Uelangc bgd kiezen aan Na een woord reo dank gebaoht tebebbeii aan den geacbten pr en een opwekking om Vrgdi a e te stemmen op deo beer ran Bylandt sloot de Toorzitler de vergaderiog De heer Koijff aftredend Kamerlid roor Bodegraien is eeo popalair man in zgn waonplsats Rietveld Op 15 dezer kwsmfn daar 98 tan de 99 kiezers ter stemhas De acbtergebleTene was een teringl der Een slachtoffer zgaer eerzucht Bg een groote nitgeverifirma te Pargs rersobeeo dezer dagen een Igvig boekwerk Asii de Terbetering der drukproevet alleen TeedH had men tao af Jannari met 30 persooen gearbeid Zooals echter bg een omvangrgk boekwerk onrermijdelgk is waren ook hier eeoige drskioQtsn blgren sehuileo De persoon na dii met de leiding der correctie was belHst eo net onrerdroten gver dag en nacht aan zgo reuzentaak had gearbeid trok zich dit feit zoo herig aan d t hg zich na tevoren blad voor blad Tan bet groote werk nagegaan en opnieuw verbeterd te hebben met een revolverschot Tan bet leven beroofde De mao was dertig jaar en laat twee kinderen achter Gedraai De beer Vos de Wael oaodïdaat tegenover mr Pierion in £ aiohedé heeft ioziende dni de hesohermeode rechten hem deo dood Kallrti aandoen aan zgne E K kieivereenigii verklaard Ik ben tegen graanrecbten Daarentegen Jieeft de heer van der Hü0 die in Steenwgk christ historisch caodidant was en zich vóór den 15n t en protectie veiklaarde nn tegen sgn kieevereeaiging iti den protection istiscbeo antirevolotionair aanbevolen Men ziet hoe diep de overtoigiog omtrent de protectie by de heereo anti liber ten zit Na dit middel om er te komen ii gebleker niet ia te staan nemen ie bon draai By den joogiten storm zga 27 schaiten Tan SobeTeoingsche reeders zwaar beschadigd enkele zgo onherstelbaar Gelgk men vermoedde hebben de homiohaiten die hier voor deu straDdmaer stuao vee meer geleden dan bet oppervlakkig scheen Enkele zgo reeds uit bet zand gegraven en opgevgzeld en nu btgkt het dat door het herhaald bonzen op den voet vao deo strandmnor tgdeoa deo storm de bodem en bet gebeelf benedeogedeelte van het vaartuig zeer groote Kbsde hebben gekregen een schade die niet 100 gemakkelgk te berete len is Men berekent dtt het wel vier fgf weken zal deren eer alle schepen gerepareerd zgn en ter bariogTisBcberii kunnen vertrekken Velen zoUeti daardoar een haringreis minder moeten doeo Zondag waren op verscheiden punten van bet strand vissobers gepoiteerd met harinf tonnetjes als bossen om gÜtea te onttaogec bestemd om in den nood van Soheveniogfn eenigszios te voordien Menigeen der tairgke bezaekers Tan ket strand offerde een penningske De adTOoaat generaal bg het gerechtshof ia Amsterdam cooolndeerde gister tot vrgtipraak Tan den brigadier der politie die door d rechtbank lot 1 maand bechtenii was veroordeeld wegens vrgbeidaberoovmg in de bekende zaïk tegen de jongeheeren Deetman 8 18 8 88 8 48 8 40 0 88 08 8 81 8 08 8 11 8 18 8 88 7 88 7 88 7 88 7 46 7 86 8 88 4 88 8 08 8 18 B ll 8 87 7 Oiada Ilionlmht Hieawwkerk Cai U BeHeidam RolteriUm Oapall Himiwnkvk Hootdnolit Stida Id de afgeloopea week zgn io twee winkeU ta Amsterdam bankbiljetten van 25 golden in betaling gegeven dte gebleken zgn valach i zgn Het vericbil met echte bankbiljetten i dnidelgk merkbaar aan het zwaardere grover papier het watermerk ontbreekt de nummer zgo grooter dan de lelters an het merk ei blgkbaar met gewone iitempels daarop aaage bracht de teekeniag U kleiner dan Tan ecbt bankbiljetten bovendien is zg onzuiver et midder scherp afgewerkt de kleur is donkerder en da tinten ontbreken de groette komt met die van gewooe bankbiljetten overeen De onbekeode ni ever Is iematid van raiD 30 j riged leeftgd middelmatige lengte gezond dik hoofd donker oiterlgk donkere knevel donker bruine colbert gestreepte pantalon gele slipdas regate zwarte hoed Hg spreekt Duitsch eo gedeeltelgk HoUaodicfa Hdbl Het aotirevolntionaireihoofdorgasD neemt een loopje met de tbuisblgvers onder de kiezers De thoiibigver is bet pntk van het politieke leven in Nederland c Zoo meeleveod iod helder ziende zoo boven teder ander g schittt en bekwaam om de groote politieke vraagstukken op te lossen a Omdat hg een mau is die politiek niet slaapt maar meeleeft niet droomt maar hg de pinken is daarom bleef die goede man thQis Eo zoo gaat bet dan voort No de thnisblgvera hebben wel ieU verdiend Alleen moeten wg de Standaardff doen opmerken dat de thoisblgferi niet enkel be staan uit politiek oosandoeolgkeo uit tragen en onverschilligen maar dat er onder hen voor een groot deel ook optimisten acboilen meuBcben die nooit gevsar zien die altijd deoken mgo caodidaat komt er toch wel en die dasrom niet hard loopeo En wanneer nu de Standaard te verstaan geeft dat dezulken en de thnisblgvers in he algemeen alleen aan de zyde der liberalen gevonden worden dan moeteowgeven zeggen dat wg niet te beicbikken hebben over kerkeIgken invloed dat voor onn geen politieke agenten in geeatelgk kleed op huiebezoek rondgaan dat wg niet te bsfchikken hebben over kansels van waar men de lieden tot stemmen oandrgft Of de kiezers die op dese wgte uazr de stambm moeteo gesleept worden bg nitoemendbeid de lieden zgn van pubtic spirit moge de Standaarde voor zich zelf beslisseo In elk geval zal het waar de tagenpart zalke middelen aanwendt hm wel geoorlooM zgn op de tbuisblgven een beroep te doHQ di dan ton slotta toch evengoed etoni io bet kapittel hebban als die enkele thnisbl ar mt Torgissingf die volgeos de aStaodaai c aan da zgde onzer t enpartg sohaileo kan N R Ct Bg het departameat van koloniën is ooivangen het volgeodjvao 22 deter gedagteekeod telegram van B so gouverneur geoeraal van Ned Indi6 betreffende een excursie op t4 dezer naar Gleieog Eerste dag v f sterke beotings genomer Gesneoveld een Amboineesch sergeant niet gevaarigk gewond luitenant J Vetbake matten kogel en 12 millitairen beneden dien ran Vgand liet U dooden liggen Birak Tjot Gb betrokken Tweede dag na ileobting bentiogs tern naar lodrapoeri Vier militairen beneden den ang Tan officier licht gewond Officiesle berichten over de aardbeving m Britaob Iudië luiden Nowgoog 16 Juni Hevige verwoestingen door een aardbeving Geen Europeanen gedood c Naga Hills 18 Jani Hier is den 12n s avonds om half 6 een hevige aardbevioj geweest Geboowen sgn beschadigd maar er ziJB geen slachtoffers onder de Engelscheo c ll U 18 18 U 8S 11 88 11 48 i 1 81 18 88 18 88 18 88 18 88 18 48 18 88 11 88 11 80 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 8 88 7 10 ff 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 7 1 8ja 8 8 18 18 je Manipar 18 Jani De aardbeving is nie ernstig geweest Geen dooden c Een nist Kifficieel bericht zegt dat ta Assam bet recht ebonw het ontvangkantoor de boipita en en ge sng niisea zgo verwoest de oogst in de geheele etreek vernield en de wegen mede door de vele regeus oobrnikbsar gemaakt Men reest dat wel 6000 m nschen in Asaam zgn omgekomeo De Noord BengaalKh spoorw is over 5U mijlen oubroikbaar geworden Te Calcutta zullen met het jnbileom geen kanonnen worden afgevuurd uit vrees dal besobadigde huizen er door zullen ioatorteo en de kerkdienst io de katbedrsai is ook afhesteld omdat men voor bet omvalleo van een der torens vreest De küointtio beeft in lodie bare deelaemin latao betuigen De openbare liefdadigheid zal wel Hpoedig met hare gaven komen BulteDlandsch Overzicht Hare Majesteit Victoria heeft baar intocht gedaan in de hoofdstad van baar rgk Een flpeciale trein bracht baar van Windsor naar Londen oitgeUid door de jobelkreteo van baar onderdanen onderweg begroet met gejuich ontvangen met slle eerbied en geestdrift waarop zg recht hoeft krachtens baar waardigheid Z9itig jaar gehsDdbsafd en vergroot Het grootste deel der ledf n vao da konink Igke familie waren de Koningin voortfgegaao H M was alleen vergezeld van de prinses van Wales en prinses Christiaao van Sleeswgk Holitein die haar gedurende all officieel plecbtigheden in deze week zeilen gezelschap houden In een rijtuig met vier paarden reed d KoDingio van bet kasteel buiten de stad om naar het station Het eigenigke feest roor Windsor begint eerst Woensdagmiddag wan neer H M terugkeert uit Londen De North Western spoor weg maatscbappii heeft een ipecialen trein ter beBcbikkiDg geRteld Dese is ia de werkplaatsen der maat scbappg opzettelgit voor de feestweek gemaakt eo bestaat uit zeven rgtuigea ter gazamenlgkt lengta van 100 meter Het vierde rgtoig U bestemd voor de koningin zelf Het bevat een k eioe antiobambre met bordes een B lon ruioi genoeg om twintig personen ta ontvangen eu twep slaapkamertjes Alles is prwchlig in gericht en gemeubeld en electrincb verlicht Zei miandeo beeft men aan de rgtuigea gewerkt De tocht aaar de hoofdstad was een naro zegetocht Onderweg waren alle stations vetsiejd 60 opgekropt met nenschen die Hare Majesteit bartelgke ovaties brachten Aan d i overwegen stonden overal greepen iKiereo met handen en heeden te wui eu Te Londen waren de hnizen als volgegroeid met raensohen Het statioD was geheel vrggehouden In hetf ontvaag ts ilon waren bgeen de leden van bet bestuur der parochie Paddingtoo die deer gevraagd hadden Hare Maje teit het eerst welkom ta mogen beeten en geluk te wenachen Het station was geheel versierd met bloemen en vlaggen Toeu de koningin in baar rytaif met vier paarden had plaats genomen met df beide prinsessen tegenover ziob weiden de beituiirderen der parochie daarlaugs geleul terwgl de voorzitter de eerwaarde Waltei Abbott de koningin toesprak Het aires vnn galukweoschen werd door den sacrataris d n heer Fraock Detbridge io eeo etui aangehodfo De Koningin bedankte luet eeniga harte liike woorden en voort ging bet rgtoig door de volle versierde straten van Londen naar Buckingham Palace De versiering was zoodanig dat men zicb in enkele straten eer zon wanen in een reeks van epen salons achter elkander don in een straat De geestdrift der menigte wm onbeschrgfetgk By den ingan van Hyde Park kon men de menschenmaasi niet overzien io Kensington garden steeg een gejuich op als bet geluid vao eeo stormeodi zee Alles was getooid met de nationale klenren en met herinneringflpeeningen 18 87 AKrt idaBe 8t a iaa 748 Vgf minutau voor half twee bereikte d Koningin het paleis terwgl de muziek van d beredeo ffo het God save tb QoeeDc deed booren Des middags werden de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden eu de vreemde vorsten door hare Majesteit in audiëntie ontvangen Lord Salisbury stalde de vorstan eu diplomaten voor Des avonds bad een galadiner plaats op Bockiogham Palaoe De Frankf Ztg s verneemt uit Parg dat de uitnoodiging van den Tsaar aan oresident Fsure dezer dag n zal verzonden wordea De reis zoo worden ondernomen ongeveer taiRchen 12 en 20 Angnstua eo 12 dagen doren Bg ds Kamer zal een krediet ontwerp voor d reis worden ingediend om haar gelegenheid te geven zich over de reis uit ta spreken Men verwacht dat de Tsaar tegelgk met den preaident der Republiek zal uitnoodigen de preaidentao van Kamer en Heaaat den eerstami nistar en den minister van Bnitanlandsoha Z iken De Franscbe ministar vsn Boitanlandsche Zaken Hanotauz heeft ontvangen de leden der Amerikaaosche muntcommissie die naar Europa zgn gekomen m t het oog op e Q ieternatiooale overeeukomit betreffsnde het munt vraagstuk De commissie zal weldra ook Loaden en Berlgo bezoeken A s Zondag zal er ta Kiel een sameokomit plaats hebbeo tuascheo den Koning der Belgen en deo Duitflchen Keizer die samen den daar te houden zeilwedstrijd zuilen bgwonen Eonin Leopold zal asn boord van zgu jacht Clémep ine vergezeld zgn vao deo ood minister van Oorlog Brassine Op verlangen van den president MoKinler is een nieuw ontwerp opgemaakt voor een Arbitrageverdrag tusacben de Vereenigde Htatso en GrootBrittaooiS Dit ontwerp cal wasr acbgnlgk niet vóór December aan den Senaat worden voorgelegd De artikelen waarop bet eersta ontwerp viel zgn in de nieuwe vooidracbt niet opgenomen De ex koningin van Hawsi Lilioeokalam heeft bg president McKinley en dea Amsrikaanscbea Senaat verzet aangeteekeod tegen inlgving vao du eilandengroep door de Ver eenigde Staten De New York Timeac ziet in deannezatts een schandvlek voor de regeeriug Eerst zgu door haar u nrpatorsc io Hawaï aan het bewind gebracht eo daarna heeft zg vao de gelegenheid gebraik gemaakt om het eiland in den zak te stekeu Ret blad stalt sarkastiscb roor 50 000 000 dollars uit ta trekken voor den bouw vsn een vloot om de geannexeerde eilanden ta verdedigen tegen Japan Cbili of andere gegadigden Ook de World en de Evening Poste verklaren zich tegen de annexatie De staatssecretaris Sherman ia over deze zaak geïnterviewd en heeft verklaard dat bg er principieel tegen is dat de Vereenigde Statan gaan kolooiseeren doch m t Hawai moet een oitzoodering gemaakt worden met het oog ap de aanspraken van Japau Jajas dat pas zijn bedenking beeft gemaakt tegen de aunexatie van Hawsi door de Vereenigde Staten heeft thans ook op beslistu wgze geproteateerd tegeti de nienweTarief Bill op grond dat de groota Japansobe belangen er door geachaad zouden worden Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Verkoop 23 Juli 1897 gehouden door Notari G 0 Fortugn Droogteaver Huis en Erf Kfizerstraat K 123 I 2050 k L Hoogeoelat Idem aldaar K 129 f 590 kooper H J Lugtbart Idem Komgnstaeg K 45 i 830 koopers A eu J Jansen 3 Huizen en Erven Groeoefreg L 193 194 en 198 f 3150 kooper H J Lagtbart 3 Idem aldaar L 195 196 en 197 f 3U5 kooper J W Woerlee l Idem aldaar L 199 f 915 kooper J Glasbeek 1 Idem aldaar L 200 i 890 kooper T lOJI 9 07 10 08 88 9 38 ff 49 10 84 7 46 I 48 8 81 8 18 1 48 Revet 1 Idani aldaar L 201 f 995 kwper H r Baaiekom Idem aldaar L 302 I 905 kooper J QraTeeteio Idem MoUowerf B 21 eu 31a f 2450 kooper O H A Olifieri NIEUWE voor Heeren Kleeding A van OS Az Md Tailleur Kleiweg £ 73 73a GOUDA Telepkoom So 3M Beurs van msterdam ïrkra alotlir 88 881 98 88 8V s 104 86 86 86 SS ls 81 ls 81 UT 637 J 1 58 7 8 l 81 ï0 7 31 lOSi 96 41 100 Bt 46 644 936 1001 601 100 800V UBV BO 99 s 971 136 9 V 74 94 109 101V 907 8831 100 64V B4V8 66 6fi 4 Ui 9 76 liilV loi A 99 1601 1851 10 lOOs 43 108 ll s 13 103 70 307 47 IV 190 800 106 108 losv 1081 11 18 88 8ïV 110 89 JUNIKEDiaUKu Cerl Ned W S 9 dtto ItLo dito 3 dito dito ilito 8 Ho iOiB 0i l G nd l 1881 88 4 IliLia Insohr jjing 1868 81 6 OosTiNB OW io papier 1888 6 dita ID zilver 1868 5 POBTDOAL Obl met ooupoQ 3 dito ticket S BtiauKD Obl Bionenl 1804 4 dito Gecon 1880 i dito bii Solh 1889 4 dito b Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1683 6 dito dito dito 1884 6 Spanjb Perp t schuld 1881 4 Tnall Oepr C nr leen 1890 4 Geo leeniog serie D Gec Ie nilg serie C auio Ar E p T obl 1892 5 Mmico Obl Buit Seb 1890 6 VENlzciLi Ohl 4oLliep 1881 AwsTiaDAH Oblimtieu 1895 8 BoTniDUi Sted lean 1804 3 Nbd N Afr Handels aand Arendsb Tsb Mlj Certificaten Dali MaaUohappij dito Am Hvpotbeekb psntibr 4 Oull Mg der Vorstenl aind s Gr Hypolheekb p ndbr 8 Nederlandscbe liank aand Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr S Eott Hypotheekb pandbr 3V L tr Hypotkeekb dito 3 i Ooaijm OostHipug bank sand BuaL Hyp theekbaiik pandb 4 AHiantjL Equ t hypoth p indb 6 Maiw L Pr L Ou eert 6 NlD HoU IJ Spoor M i aand Hij tot Eipl V St Spir aand Kad Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aaud 6 dit$i dito dito 1891 dito 6 lliUl SDOor l l887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmü AH obl SFoLiN Warsohsu V eeuen aand 4 BOSL Gr ttuss SpYr Mij obl 41 Baltiscbo dito aand Pastowa dito aand 6 Israng Dombr dito aanil 5 Knrsk Gb Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMMlKi Cent fv Pp Mij ol l 6 Cbic k Worth W pr C v aand d lo dito Win 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr 8pm cort v a Illinois Central obl in goud 4 LoaisT kVashsill Cert v 8and Meiioo N Spw Mij Ie byp o 6 Mils Kansas r 4pot pref aand N ïork Ontaaiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregen aiif Is hyp in goud 5 St Paul Mlnn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito I jno Col Is hyp 0 6 CAKi Dl Cao South üert T aand VaK C EalU kNa leh d c O Amaterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand NsD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdam aan 3 I BlMlB Stad Antwerpen 18 7 IVi BtMl Brussel 18818 Hoso Thois Begullr esollicb OoSTBHB Staatsleening I860 5 K K Oost B Or 1880 8 BtiXIl Stad Uadrid 3 1868 NlD Ver Bes Hyp Spobl oen IHQEZOHDEW M de Bidacltur Naar aaolaiding an wn beaoek der teigaderiog fan da EiesrereeDigÏDg sOoa Belaag d d 22 Jqdï od aeo woord ran debat geaprokao door den heer Donker naar aanleiding sao faat deier dagen reet besproken plan der protoctie haefk genoemde boer de werklieden der stearinekaaraaoiabnek toegeroepen ban stem ugeiren asn den man die Toor bet prolectiastelsel wat want aaide de geachte debaltaor het booidproduct Tan bet door gemaakt ie oliene en die t biar in Oonda bg h b bleekera gepreaentaerd door een bnitenlandsuhe firma Teel lager dan door nw hbriek geleTerd kan worden maar no nndt ik een eerlgk debat loffelgk en weoichel jk maar oneerlgk gebioikte middelen miaaen hoo doel want bg het litgaan dar Ttrgadering werd reeda door TencbiHende werkliedeo betiegeogeaprokeQ want bet boofdprodact ia welde olieue maar oiet jatst i9 de bewerioK datdoor de b b bleekera dat product de boofdTerbrntkera xya naar wel dat deie olieoe int oofdxa k Daar bet boiteDlaod gaat dai toIytrekt niel opgaat te beweren dat er geraardreigt deze tak vao oyTorbeid door protectinberorderd zoo wordeo eo de kaaraeo fabriek daardoor ten oodt r soo gaan uaar Teeleer kan beweerd wordeo geooemde fabriek ateede bloeiten de baodelsataiid daardoor Tolairekt nietftefnaikt wordea R M de Rêdaetéur Zoo eren ootvaag ik eeo alrooibiljetf ooder teekend door reracbeideo penoDeo van dt nt re Kieafereenigiog Ik heb mg geei erd aan deo iobood daarran ea ik vraag a mgnbeer de Redacteor ia bet geoorloofd dat taeo ouder bet maaker Tan Cfanateo te sjjot zalke oocbriat iykec zolke leogeoacbtifief woorden mag neerfcbrgien alleen ten doel bebbeode om bon aodkdaa Dojmaer t Twist te eoen alageo en bountgeloofageoooteo een blinddoek voor de oogeu te boudeo Ik doe de vrai i Indieo alle konderteekenaarSit waarvao ik veracbeideo ken die circulaire geleseo bebbeo vóór dat zg bun naam ter onderteekeoing daartoe leeodeu wnt beb ik m i dan io veracbeidene ooderteekenaars b drogeD en wat Tiod ik hoane baodeliogao oochriateiyk c C dank zeggende mynbeer de Redaclaar Toor de opname Torblgven Hoogacbtend Uw dienstw Dr Z nbiCHTINOEN WBLKfi GEVAAR SCHADE OF HINDEU KDMNaN TBBOOEZAKEN Bargemeeater en Wetboodera van Gonda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat ig rergonaiog hebben Terleend aan J X van der Valk en zgne recbtTerkrggenden tot bet oprichten eeoer loodgieterg en ziokwerkerg io het perceel aan de DoelenalecK wgk h no 221 kadastraal bekend leclie C no 1229 GOUDA den 23o Juni 1897 Bnrgemeester en Wetboodera voornoenid Ra L MARTENS De Öeorelaris BROUWER ADVERTENTIEN Ondertrouwd D J JAGElt 2e Luitenant RiBartiêrmeeiter m IN H G LEOPOLD Deventer Ooudttt I 22 Jani 1897 Heden overleed door een noodlottig gerei onze innig geliefde oudste Zoon JOHANNES HENDKIKU8 in den ouderdom van bgna 20 jaar Zjno diepbedroefde Ouders J H DONiNAI en Ëohtgeuoote Oouda 22 Juni 1897 mag gin Lendenpynen kttnn i Ufnl li ia tjeiftK T al Bhennutiek AakerPaln Ëxpeiier pijnen van i Isriei sant y t ia mat kat Ms M aan te wenden tag Alfcerfaln Expeller Vat neet daa ataaik bi ieder huiagenr ort Aiker PaJihExpeBer Frfs 50 oeat 76 cent en t 25 de e I Hirlündan bi de mseste Apotiiubun en l Rioliter t O te Rottenlain Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4b en de laat ea TAN SON apatbeker Markt jl ls r Hst lieste onschadelykste sn j ihi maJck jrkste poetsnüddel voor Heersaen vooral dames en Kinderscboenwerk Is de Appretunr van C M Muller A Ce K B i Beril Beath Slr 14 Men leH oad ÜlL op naam en fabnelumerk VsrkrvskwSy Hmvwi SU I Mfcaaswart sslaatwlw ssarvMmi Mi emwBal OH Ik r w a w aasas rsaw BE OENTmE IMAIE EIESTESEEmS in het Kiesdistrict Gouda beTeelt voor de HERSTEMMING op VRIJDAG 25 JUNI voor het LidmMtschap van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal den Kiezers ten sterkste aan Hr C J Ë Graaf van Bylandt aftredend Lid Dt VooruiUlmmde Ktemertenigaig ts Botkooft P KOSTER Mr Vooraitter C B VAN NES 8eci tari De Kittv r nti ing Eetugetindktidt te CapetU ojd IJul n HAGEN Vooraittai B TAN DAM Jou Seorataria De KiuoerMniging Burgerplicht te Gouda J M NOOTHOVEN ta GOOR Vooraitter D BUIJTER Seoratane Dt Kiewtrttniging BurgtrjAicht U Krimpen ajd Lek P van nat HOOG Vooraitter J HOEFLAKE Secretaris Handgeld f 200 twee honderd gulden bg het aangaan van eene vrgwillige Terbintenis voor ZES jaren en TOor iogelyfden by de Nationale Militie met onbepaaUl verlof of tt werkelifken dteniit bg het aangaan Tan een verbinteni om Xn EE JABEN gedetacheerd te wurdeu naar Üott Jndit Aanbraigi eld TWIITIG GULUEl Men melde zich aan FrlJteUUgerH en laUUiepHehtigen met onbepaald verlof bg den Commandant ïun het Koloniaal Werldepdt te UardtTtrijk of bg een der plaataelgke of GarniioenaComraandanten MUMeplicMIgen onder de wapenen tot hun onmiddellgkeu Chef ui f de VïctoriaSroji f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van h ninklyke u s derXeder anden Maatschappij tot Exploitatie der ë ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 KpNINKLUKE DIENSTBODE ÜËV11A4ÜD tegen Auguêtu Adroe TURFMARKT H Bf BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLIS Quina Laroche BH Staalti iidcndr diilna Laroch IS de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanborolon door tal van binnenen buiteulandsche Geiieeaheeren Vorkrggbaar in flesachen 1 60 en 1 00 i AAErTflN TEeEN AST HHA De inademing van den rook dezer Oigaretten geeft den lydor un Anthma terntond verlichting In Etui 80 en 50 Cente Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoeêt en Fer o rfA rf oplossend en Teraachtend Prg per flesrbje 20 ent KEAtpauis Bolk HofleTeruciers Zeilt I DepM te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten Terkrggbaar Een ware 8chat Toor de ongetokki e alacbtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroeinde werk Z Dr Retau g ELFBE VAIUl G BoUandiche uitgave met 27 afb Prga 2 i nlden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen Tao deze onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jurlgka duizend van een aekaren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magatin ta Lnpzig Neumarkt 84 franoo tegen inaending van het bedrag ook in poitaegelt an in aUun bo khudel in HolUuid