Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1897

No 7305 Vrgdag 35 Juni 1897 36ste Jaargang OndergeteekencLeii 1 evele i lij de aanstaande HEUSTEMHIITCf met aandrang aan liet aftredendeLid den Eeer tWUMHE COllANT Nieuw en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken ir C J E GRAAF VAN De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ke met uitzonderiiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeD is 1 irsnco pnr post ƒ 1 70 AfzoMerlijke Nommers VIJF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst m 1 6 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd A QBAVESTEIJN By deze lijst behooreo nog honderden namen uit de omliggende gemeenten die bij p n a d U O Krimpen a d Lek 12 Boskoop 34 Waddingsveen 13 Nieuwerkerk a Men leze de strooibiljetten in elk dezer gemeenten üiesvereenigin Burgerplicht T E G o TT ü A I Openbare Vergadering VRIJE TOEGANG voor alle Kiezers In het district Goudt eo Bodegraven op Donderdag 24 Juni 1897 deg avonds ten 8 ure tD de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN SFBEKEB de Heer Dr P H R0ESSIN6H JM van Se Tweede Kamer der Staten Oeneraal te Leiden Q elegre3=Lla ©ld tot 3D©Toat HET BESTÜÜW De COMMISSIE van BIJSTAI B beheer der STEDELIJKE Oouda zat ter uitbreiding der fi 26 JUNI 1897 a namiddags 2 uui Voor de herstemming op 25 JUNI blytt het Comité van 18 aanbevelen het aftredende lid ll C J i miMII lW die getoond heeft het vertïouwen der Kiezers volkomen te verdienen te Gouda inschrgving aanbestede de volgende werken in vgf afsond rlgke perceelen of dese perceelen gecombineerd PERCEBIi 1 Het maken van de heimet fanderii gvrerkeD I en der gemetselde fundamenten voor de uitbreiding der atokerl FBBCEEIi a Het vergroot n en de Stoeukolenbe rgplaatsmet vertrek voor deStokers en tiergplaatsvoor Gereedschappen PERCEEL 3 Het maken v n de beimet lünderlngwerken en der gemetselde fun damenten voer OondeoRor i Scrubber en Washer PERCEEL 4 De vergrootlng van bet Zuiverhnis PERCEEL 5 Het maken Tan eenen steenen voet en het leveren en atellen van een ijzeren hek lang 59 50 Keter Inlichtingen te verkrggen hg den Gemeente Boawmseetet en op de Gasfabriek te Ooud J ARENDS Dr BAKKKB NIEMEUKE W BEGEEK J W BERKELBACH V SU 8PBBNKEL P J BELLAART H BEBLIJK M BINNENDÜK I D DS BOCK J J P D8N BOER 8 D BOON L M BOSCH J N BOTH A BRAAM H BBAAT E 8TAVENIS8E de BBAUW H A C BEINKMAN T D BURCHT ym LICHTENBEEQ h BURCüUSDUK E 8 CAT8 Pb OATS T CEBBA8 B P ï l OITTERT A 0 C09IJN U A VIN DAM J ANDEIES VAN DANTZIO J TAK DANTZIG Ai 1 TAN DANTZIO D 11 MOZES TAN DANTZW A tan EEEUT DOBTL VND A DIJXaOOEN 0 TAN EI IK J L TA EIJK M M KU88ELL A M EMEI8 i D EHEIB A K VAN SIK OABDEN J OONDA iWiB W B SS BSB J C GöTTK H W F BONTE Mr D N BROUWER P M MONTUN A ROOZEBOOM Dr H USSEL dk SCHEPPER Stedelpe Crasfa1 riek te GOtJDA De prü Tan het su is 6 cent per M en voor Kooktoeitellaa of Motoren 4 i Onder lekere voorwaarden orden peiceelen gntis aan de hoofdbuu verbonden met 15 meter vrae leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uchtgasmeters bedraagt de hom 10 cent per maana Bewoners van peroeelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelflk afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen en tegen betaling van eenige centen per week in bnai bekomen Q diu B k v a A BEINKMAM i ÏOON G D HEU F HERMAN Ps D HOOGENDIJK A D HOENSMAN P VAN DEÏ HOUT O VAK HOUWENINGB H J W HÜBEE Dr F H O TAS ITEBSON H JAGER P J JAGER W BI JEU L D JONG A JONKER Cl A JO iKER Kt C D JULIUS Dr W JULIUS H J L KAMSTEEO A KAPTIJN H KAIJSEB J TA KEMPEN Dr L A KFaPBR A KETFXLAPPEE L ü KEUS A W TAN KLEUN E VA UMI KLEUN H KLEIJWEG C H KBANEVBLD J 0 KREMP J J KROM J H KROM W KROMHOUT Jr W KROMHOUT 8b D W C VAN DSB LAAE L M VAN DKU LAAE E LEOPOLD VAN Bia WBFF O L 8CHIM TAN DE LOEFT J MAEKU8 J TAK vm MEEB L EXALTO te Moordrecht A MIJNLIEFF LF ïn Ouderk o W F MIJNLIEFFF zn te Krimpen alIJ L TOL te Nieuwerkerk E J VELDHIJZEN te Boskoop BIJRGËMBESTËB ea WETHOUDEBSvan Gouda ullen DINSDAG den 6 JULI 1897 des middags ten l l ore op het Baadhais bg enkele inschrgving AAHBESTEDEÏÏ r Hetonderhoudder Kaaimuren gedurende 1897 2 Het uitvoeren van buittnverfwerken aan eenige gemeente gebouvrpn Inlichtingen worden gegeven door den Oemeente Bouwmeeater B7LANDT w F MEiJEB 0 C J VAN MIEROP J J Dl MINK L MOGEN nOBPF J A P MONTUN J J A MONTJJN P M MONTUN H NABEE O NOBEL L E OLDEMAN J OMGEET H OVEREUNDEE H OÜDEEKEEK J OÜDEEKEEK J W P VAN Dï PALS 8 H POLAK C O VAN D POST 8 VAN PRAAG 0 PEINCE Q J PRINCE Dr F W EAABE B L EAASTEOP A RABOCW H REIJNDERS H E VAN DBE B0E8 L M BOOD P BOND Pi J D EIJK P TAN RUK LEO 8ANI KR8 M J SANDERS 1 SCHEIJOfiOND J SCHBEUDEE J C SIBBE8 F 8IEVEEDINC J SLOP A SNOEK A H SPEÜUT C J P 8PRUIJT gebrek aan tijd niet kunnen d IJ 15 Ouderkerk a d IJ H VAN STEEL H J STBENBEEGEN W STIKKER O 8TEAVEE H 8TEAVEE S 8UT8MA a F TEELING A THIM A L VAN UVEN A VAN VEEN O VA VEE t H VAN DBE VEGT 0 W VAN DB VELDE W DK VEN 1 W D VEN Je l B VERKEEK C R VKRLOOIJ M VERMAAT Je J VERMEULEN H C J VERSCHOOR J G VEBSNEL J VISSER M m VLETTER H J DE VOOGT J L VOS D G TAN VREÜMINQEN A WARTENA J WERNINK J W ttERNINK W WERNINK P VAN INGEEDEN J UPELAAR Jt J UPELAAR Pï J O ZEGEB8 J ZIEL8TEA C ZOET G ï ZUTPHBN E A ZWAANEVFAD J ZWART Pi o igenomen worden als uit Lekkerkerk 144 uit Krim 33 Kiezers De Kiesveree aiging OÏÏS BELAÏTG heeft in hare Vergaderii g van 21 JUNIjl met algemeene stemmen besloten de Heer iff r C J E Graaf tan BylandU met den meesten aandrang den kiezers aan te bevelen daar hij tegfen piotectie is dus teg en duurder brood en de kiesvereeniging vleit zich met de hoop dat die 500 kiezers die hun stem op den Heer D de CLERCQ hebben uitgebracht dezen op den Heer C J E GRAAF VAN ÖYLANDT zullen over doen gaan Hlezer § § leiint en slemt ffl C J E CRAAF m mumi Namens bet Bestnur N A viK DBE REE Voorüittar P M VA WAAS Secretaris in het GASFj BRIEK te ibriek den bg enkele Wat znllen de gevolgen tgn in protectie speciaal voor Boskoop Waarom heelt de Antirevolutionnaire spreker hier over Protectie totaal gezwegen Omdat zeer goed b repeu is dat VEIJHANDEL voor Botkoop jnist is een levenskwestie wgl de uitvoerhandel van Botkoop grootendeels bestaande uit luxe planten t allereerst zal worden getnuikt door tegenweermaatregelen van andere grOote staten Behalve DUURDER brood door de graai rechten voor allen ibI t uit draaien op GEEN brood voor Boskoop door beletten uitvoer van de verbouwing Het B tauT der Voonüiirewnde Kiesvereeniging 8 D V o GOOT A KBOMHOüT J O BOaBËRQEN H V o TAK 3 V D WILLIK P KOSTER Mt C B VAK NES J W Dl RUUTEB J J Dl VINK J BOOFTMAN As Zeer nette Qesteendnürte NMUmBTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Voor hen die Dinsdag 15 Juni hun plicht deden is alle opwekking tegen VRIJDAG a s overbodig Zij zullen dan wel even goed op hun post zijn Maar dat wg allen toch eens nagaan of niet een bekende nog te vinden is dien wij moeten aansporen VRUDAO te gaan stemmen op r ü i GiuFïiraiiiï Van één stem kan het afhangen Men denke erom het is kort dag 1 1 1 M WW WW BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1897 De Kieivereeuigiag lOni belaegt stelde ie hare vergadering van 21 Jani den heer N A Tan der Ree als definiiiet eaadidaat voor deu Qemeeoteraid veer de s s verkieting Het Igk giatereoochtend in de BleekeriaiDgel opgehaald is door de familie heikead en bedec morgen ter aarde besV ld Giaterenavond bield de beer Dngmeer va Twist voor da kieier Ie Moerkapelle eene lezing In breede trekkeo bebaodelde spreker de punten van bet prograu vau ectie der anti revoiotiooeireo en verklaarde zicb voer bMOhermende recbteo Hg verklaarde zich tegen personnlgkeD dieoRtplicht maar weaichtu een volksleger De neutrale school aobtte spr de kweekplsst voor liberalisme rsdicalieme en socialisme Hy beschuldigde de liberale partg van godsdienstloosbeid en deelde mede dat bet de liberale partg om niets auders te doea was dan aiD het laadje te ziltea Bg insiDueerJe de liberalen van Gouds die tegeuwoordig waren he m van Duwsarheid te bHscbuldigeD Van dete gelegenfaeid werd gretig gebruik gemaakt door de tegenwoordig zgodetibenleo die deze brutale aaorandieg Biet onder zicb lieten De bb D Ragter G M de Jong en H A C BriukDias trekken tegen de onwaarbeden door den heer ven Twist verkondigd te velde eu beschuldigden hem van onwaar te ago geweest De repliek door deu beer van Twist gegeven wu slecht bg stapelde de eene onwaarheid op den andere Ttfen na afloop noch weder het woord door de debattere werd gevraegd kon dit nie meer worden gegeven daar de tijd ontbrak De heer G Wientjes FEUILLE TON SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAIIUELEVEN Er il eon druk rijdeo en roiun op den ootao rag n lingzamerhand begint het jon e mentch last te krijgBD Taa de warmte een wonder I reed aiDda geraimen tijd werpt by niet alleen hg elk rijtuig dat Dader komt zjju sigaar weK maar teveni doet hy e D forschen rak aan zyii maaohetten ren anderen aan lijn vest om dan de vier trappen van hot bordes af te Tliegen naar Uniten aQa toob in a hemelsDaam BLttea Leo spreekt Qa I afiroix senior terwyl h even opduikt van achter ziJD ooiiraot vje zoudt iemand zeeeiak maken Osder dof gebrom werpt Leo tioh in een wipstoel taekt tn nieuwe sigaar aan springt weer overeind en roept Terbolgen alsof hij over een Treeielfjke iadaad iprek Haar papa hebt u nu ooit aatk Ulmen gexien Za tjjn al meer dan een nur bezig 1 Ed a de heer laoroix matig achter het Soerab asob Handelsblad verschoten blyft fik kan me niet begrijpeD pa hoe u daar zoo geduldig onder kont waaon 1 Je rergpat jongelief dat ik vier en twintig jaar getrouwd ben Ëeamaal toover Verwacht ean man Uta eer tu lijtt Tro dan dat ie klur t KJjn sloot dete Tergadenog osmeQ do Aoti Rovo iatioDBtre partQ met daDkiegging Nogmula heriaoaren wg tr uo d t a D iedereo Iticssr die wsn opro iiDffakaart Toor do gtemmiog op unitU adea Vrydag ootvtDgeu beeft of tgno kaftit hooft Twloroo op ZQue uur rage door of voo wege deo bui emecatar eeo kwt wordt oi oreikt mits hy voldoeode van tgoe ideatitott doe blgken Do oproepiDgakaart moet naar het atomtokaat aiedegeaomen en aan den Toonitter Taa bet Htembureau ter ba d geeteld furdoo Gisteroobtaod ii do om 7 o 55 fae het atatioD alhier vertrekkeode trein door eeo defect aan de Daacbine ia Oadewater blgven atarn o daardoor een half nar te Iaat to Utrecht aftngakomeo Gisteren werd door de Retiblbaak te Rotter dan bat failliaiomeDt nitgeaprokeo ran J H Bik meobelaaaker te St oonhoTOD echtoroommiisartB mr 3 Qratama carator mr J de Raagdt advocaat eo prooarear aldaar Qiatormorgen had te Baastrecbt da aaobe stediog plaats Toor hdt rergrooten en varbetereD van het Schoolgebouw met don Bgbel Voor bet metsel eo stokail oor werk badilen ingflicbreTen a J an Delft albier f 998 b Tb Booft albier f 856 Voor bet timmer smi la ea loodgieters werk a G de Kramer te Langeroigaweide f 797 b C Straver alhier f 768 Hft Bcbilderswerk door O Jaogeliog alhier i 272 Aan da laagste inscbrgrere U het werk gegund Door het boofdbestaar der poHtergeo en telegrapbio is bepaald dat bg gelegenheid der a fl heritem mi ogen alle rgkstelegraafkantoren tot 10 oor Gfeenwiobtgd eu zoo ooodi tot later zullen worden opaoKeatetd Ook deapoorweg maatschappyen hebbt o voor zoover de apoorwegtelegroafkantoren betreft bepaald dat deze tot 10 oor zulleo open blgven De TerkieziDg Toor een lid van de Tweede Kamer heeft te Nieuwerkerk a d IJiel een ceer kalm vt rloop gehad Veel animo tot ktemmen wai er echter niet Van de 237 kiezen bleven er niet minder dan Sötbnis Twe kiezers die van ban reebt gebruik wilden maken moesteu onverrichter zake terngkeereot aauK i zg met lezen konden en doa den i6ór op het uiterste nippertje Ea bij verdw nt achter bet scherm dat bg IndiBcbo zoowel als Hollandsohe buiavadors dienst bewast wanncfr zij geen lust tot prater hebben Kd vindt Leo het oogeiiblik gekomen om de deur der kteedltamer te gaan b mbardeeren Reeds by tija eerate gabons eoht r wordt die deur xeopeud AU ben je daar einde gk P roept hij knorrig maar dan met een bcwonderenden blik op de jooge dame in haar smaakvol toilet i Nu ik moet zeggen de noodige tyd is er aan besteed maar je hebt er eer raa I u compliment van Leo hoort u datï Wel ik dacht dat by ze alleen voor straks bewaarde l Kn broer je knnt gerust wezen hier komt mama ook Nog maar juist by tijds 1 daar z ja ze en weer vliegt hg naar buiten Dat ia de zesde keer fluistert paps en als de arme jongen nu van zyn vergeefscbe reis terugkeert ontdekt hy dat zijn familie ham in koor xit uil te laehen Den zevenden k er rijdt een apiKsplinternieuwa viaa vis bespannen met groote Sydneyen bet erf op Leo helpt marrouw Bloem uitstappen Hij was altyd sterk tn bet manoeaireeren met gewiohten miBscbien vertrouwt hij daarop te veel in dit oogeublik zooveel is zeker dat mevrouw Bloem e oigAins onzacht neerkomt op den grond De oude heer I aoroix snelt met hoffelijke beleefdbeid toe om haar syn arm te bieden mevrouw on VBOgt baar alorrainuamat aaar dit alles is met voldoende om te maken dat de arme Doorlja het minder warm krijgt AUvroent trapt Dirk t u op baar aloop i dan eudidaat niet wisten te vinden op wien sg ban tem weniobten nit te braogen Henige arbeiden aan den Nieuwen Maaiaond op een uiterwaari tgdeoa deo hooiboaw in een keet of rieten schanrtje ban naihtverbljjf hondend werden Zaterdag door den watervloed ingesloten Ontwakende hadden ze nog jaisi gelegenheid op buo acbnurtJA te klanterea en zich daardoor eeoigen tgd voor verdlinken te vrywareo Ëindelük atrtg het water iokiar zoo dat zg zicb door zwemmen moesten skiB te r dden Het was met recht een worRtèlen met de golven op leren en dood aanVtnkelyk ging bet goed doch een vader die ij 12jarige zoon atet meer kon raathouden op den zwemtocht moeat dezen voor zjjne ieo verdrinken lor bet jaar 1896 zyD door den Staatoipoor g uitgegeven 10 782 kil o meier boek jee Ie htuM 38 227 2e klasse eo 31 687 3e klaese ka urnen 78 696 takimeteenbroto ontvangat vae 1 1 613 872 50 Gemiddeld werden er mot deu boekjes 4400 reizen per dag gedaan De beer De Oroot verzoekt ons mede te doatea dat voorloopig de socitftaire Uden der opera gn geëngageerd behalve de vroeger geDoeind de dames L Calletniea mezzo sopraan Alice Lima dagazon Uenriette ds Vries jei ige zaagerea Wilbelmina Klein obanteoso légen do boeren Fran oii do Bancher fortLener K Areos bariton Cb Wyobergen banton en 2e rrgiaaenr H Fransen 2e bariton terwgl nog met andere artisten wordt onderhaudeld De opera De Groot zal op Zaterdag Zondag en Woensdag vooistaihngen geren in den ParkschoHwbnrg die door den eigenaar gebeelawordt gerestaureerd en verwarmd De beer Geert de Jonge redaoteur der NedBakkerscouraot aohrgft m bot Nieuws van den Dag bet volgeode Zal hbt beood mJuaoER woedbn t Is niet goed als de kiezers bij ds stembus nog in twgfat verkeereo omtrent eeo zeer bolangryk pUot Dit iB op toogeoblik bet geval met het vraagstuk zullen eventoeele graanreohteo den broodprga verhoogen zoo ja boaveel dan Dit vraagstuk is reeds van vele zgi en bebandeld De een leverde een meer naowkeorigs berekening de andere becyferde het meer globaal a zelfs kwamen onkcle voorstanders van graanrpchteo tot de cooclosie dat het brood er niet duurder door zoa worden Van meer naby raet het maken van brood blgft haar kanten shawl overal aan haken verder had ZQ zich niet voorgesteld dat die vrienden van Anna xulke yileftige lui waren en eindel k ze ia gekleed 1 en dan gevoelt ze zicb um haar eigen geliefkoosde uitdrukking te gebruiken als een haring op een warme sloof De versobljning van A tana die met een blos als een roos binnenkomt aan Leo s arm werkt kalmeerend verrukt zien de ouders hoe hUn liersUog zich ook by vreemden wist bemind te maken Het ia bij hel eoktpaar Bloem als bij vete andere eohtparen in den loop der tydan gewoonte geworden dat mevrouw het Woord roert Dua gaat Bloem aittsn dampen tóó kalm alsof bg sUeen met dat doel was uitgeredaa in Eenzwart lakenseh pak met iijn gibus onder den arm dus begint mevrouw op een toon die duidel k bewijst dat ze baar speech gememoriseerd beeft y iynheer en mevrouw Wij zqu gekomen oin u t bedanken en u ook juffrouw Adnenne en u ook mijnheer Leo om u hartelijk te bedanken voor 0 mevrouw werkel k I geheel overbodig niet de moeite waard I roept heel de famiiie Ijacroix Haar Doortje ii anders dan de meeste redenaari ze laat siob niet van haar stuk brengen Nooit zulten we vergeten gaafr ze voort boog rood en druk werkend met haar zakdoek nooit zullen we vergeten wat u gedaan hsbL Voor ons Anneke bedoal ik voor ons kind Mevrouw doem me niet kwalgk d t ik niet meer zeg bel outaehiet me en bet is zoo warm en itc ben zoo gaav boüa mg ik a esn kus geven F prgsberekeoiugvn b kend meen ik dnt hetsyu not kan hebbsn ter elfder ure te verklaren Het invoeren van graaorechtoa Ealseeriekor verboogmg van den broodprga ten gerolgu hebben eu wel voor iedere f 1 33 ïnk teobi waarmede men de 100 kilo graan gaat belasten zal het brood 1 cent per 75 lood verhoogd moeten worden Ken voorgaiteld recht voo f 1 50 per 100 kilo graan zal dui den broodprys rnim 1 eent doen Biggen Dit staat ongeveer gelyk nel 10 pCt tau den broodprijs Ieder kan on zelf berekenen wat beu dcca nienwe belasiing zal kosten Naar mgne berekening mI dit de zwaanto belastiug gn die tot nog toe gebovea is Bg de Regeering ia door de ingeniaari Berersao en Van Heurn conoeofie aangevraagil voor deo aanleg van een viasobertbaveu aait den Hoek van Bolland met een spoorwegverbinding naar Scheveuingeu De teekeningen welke op oitvoerige eu duidalgke wyze zyo ontworpen zya tegeiykarfcgd bg bet adres ïagetonden Bionaakort inlten meer bgionderhaden daar omtrent kunnen worden medegedeeld De Röntgen airateo zgn in Den Uaag toegepast ten dienste der jostitie Vanwege bet militair hospitaal liJD nl op verzoek van den auditeur militatr op oen klataiaan uit Vlissiogen proeven genomen met d RÖntgeo stralen om Ie onderzoekeo of ayn opgave juist wai dat bg nl niet zoude kanoen bukken omdat er eeo stnk naald in zgn lichaam zaode zetelen en op grond daarvan voorgegeven bad geen dienst te knnaen verriobtan Bedoelde klasataan was voor den krijgsraad gestald Het onderzoek hnd plaats ten hoiae vaneen stadgenoot die daartoe welwillend zgn doelmatige instrumeqten afstond Eoo stuk van eou naald echter werd uiet in het lichaam ontdekt Omtrent het verongelukken van het vaartuig herkomstig an S Maarteoedgk kuanon wg de volgende bgzonderhedoa melden Hst tjalkichip De vier Gebroeders werd bevaren door schipper A van IJseldyk Cc en diens jongeren broeder Eeretgoooemda beeft reedi eenit e beUndbeid gekregen door zyn kloekmoedig optreden waar men cbeolovens iu gevaar verkeerden vuracheideae malen reeda heeft bg zyn eigen leven op tsptl geset om dat van anderen te redden waarvpor hy dan ook door de Koningin begunstigd in mst een Inffelyk getnig cbtift en een mfdaill Zaterdag 7m iou baspoltolgk geweest zya als zn niet moeder geweest wasj nu trad mevrouw ï aeroix op haurioa om dan kus te ontvangen zy het dia ook uiet te beantwoorden uu reikte mynheer haar de band en voor ééa blik in haar tronwharttie oogen verdween zgn sarkastiacb glimlachje nu Hat Adnenne zioh willig omhelzen eo waa i r telfs een we mg ontroering in haar slem toen ze zaide weet geloof ik oog niet half mevrouw welk eeo do t Ennie is anders zouilt u er ons wezenlijk niet voor bedanken dat wa zoovetl mogelijk van baar lief gpzelaohap profitoerdeo een gozegde dat Anna noopt Adrienne om den bels te vallen eo waarvoor Leo z n zuster dankt met een sprekenden blik Op deo fijnt osobaafden toou welke zoozeer afsteekt bfj dien barer bezoekster begint du de gastvrouw ffOnze meisjes waren op BiJBWgk altijd samen Adnenne vond een lieve vn ndia in Knnie en het waa mg eoa genoegen als ze soms de raoaotiss by ons kwam doorbrengen Nu sdbynt eindelijk de heer Bloem zijn tgd gekomen t aobteu om iets in het midden te brengen gV hebt er ons x er mee verplicht I En dat u voor kaar hebt willen zoraeu gedurende de ra a daarmee hebt u ons eeo dienst bewezen een dienst a propos kli ik vragen mag t ea ik a ook m iets veraohuldtgd r 0 aeenl IntsgaodeeU haast zieb de beer Laerolz uit te roepen Want u beyrijpt als bet geld weet wel wat ik n zond roor onverwachte uitgaven als dat soms mvoldoeodo aU het miasohien aiot g Boeg muf y frf wreo y