Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1897

e 0 1 1 a IHSTEIDIH 87 f n 48 10 7 18 10 4 11 f 8 10 M7 10 50 l t IJ 8 5 18 ten als ar meer vraag dan aanbod ia van werk De werklieden zullen dus met den vollen last der booge broodbelasting gedrukt worden zonder eeoig voordeet Zg znllen bavandion de f 9 tot f 39 die zg meer voor hun brood moeten betalen niet kunnen besteden als thans voor verdere benoodigdbeden ander voedsel ichoeoeQ kleederen meubelen ligging enz enz Degenen die hun nu die benoodigdbeden leveren worden dos benadeeld znlljsn minder omzet hebbao en derhalve zich ook moeten bekrimpen Dit zal voor vele werklieden in die bedrgven ton gevolge hebben dat y ontslagftn worden Het getal werkloozen zal du3 weder vermeerderen en de loooou znllen nog meer gedrukt worden znllen veeleer dalen dan itggeo Dit zgn gevolgen van graanrechten waarop veel te weinig gelet wordt Al wie met werklieden kiezers en alle minvermogenden die stemrecht hebben verkregen in aanraking komt make hen op die erastige gevolgen opmerkitaam roolang het nog tgd is 6V4 brood bel ast ing voor een talrgk werkmanigezitt met het vooruitzicht van lagere loon ja van werkloosheid ziedaar waartoe de segegraal Van de protection isten leiden kan Barones H K eene geboren Britsche onderdane te s Graveohage wonende beeft het jubilenm van koningin Victoria weoscbeo te vieren door eeue gift van duizend goldea voor Scheveuiogen om te dienen ter leniging der ellende door den storm van Trgdag te weeg gebracht De tolbeanbten der brigade van Bavels hebben in den nacbt zeven koeien anngHslagcn zeven prachtige exemplaren van het Hollandsobe rat De tolbeambten Jales de Brnyn en Karel Annet van Ravels waren giaterennnobt op dieust geweest nabji den Klaverberg c Ten 1 oor 45 was hun dienst geëindigd en keerden hniswatrta over de heide Tosseben dan Klsverberg en Kgltverdriet omstreeks 800 meters daii kempische vaart zegen zg eensklaps verscheiden koeien over een gaanpad naast eeo boscb voorbg trekken De diiisternis belette hun de geleiders te onderscheiden Wel denkende dat zg bier met een smokkelpartjj te doen hadden snelden zg spoedig toe Zg waren den troep nog niet genaderd toen zg 7 personen in blanweo kiel gekleed in altei baast de vlucht zagen nemen Het inhalen was onmogelgk Daarbg badden de twee beambten meer dan werk genoeg om de zeven hoornbeeiten ia beslag te neigen Gelukkig hadden de smokkelaars den tgd niet gehad de leikoordeo af te sDgden De koeien werden aan elkandbr gebonden en zonder veel moeite konden de tolbeambten ze naar Ravels geleiden Elairblijkelgk moesten de dieren dienen voor de veeteelt Op hft Museom van Knnstngverbeid te Haarlem zullen van af 27 Juni tot 15 Juli twee zeer belangrgke tentoonstellingen gebonden worden De eerste bevat de kostbare verzameling mioiatoren eigendom van Jbr Mr Victor de Stners De tweede zal bdstasn uit eene verzameliog geïllustrieerde werken die door William Morris op de Helmsoott Fresa werden varvanrdigd Deze laatste omvat zeker de meest compleete verzameling van dien anrd die in ons laud te zien was en werd door verschillende belangstellende knnstliefhebbers ter expositie afgestaan Vrgdag is te Vlissiugen een officier van de mailboot Koningin Regentes door de golven van de brog geslagen Hg is aan de gevolgen overleden Te sGravenpolder is een achtjarig knaapje door een molenloik op den steeneu vloer gevallen tengevolg waarvan bet kind oomiddellgk dood was Directe Spoorwegverblndtagen met GOUDA ZomerdJeDSt l897 AaDsevaDgeo 1 Mei TUd vao GreenwIcI U n 18 18 11 8S 11 85 11 48 1 1 18 88 1 6 1 84 3 48 r 18 4 18 55 1 58 4 4 16 6 10 HOTTUDA M B O 1 D i 11 86 11 60 18 87 1 44 1 64 11 54 18 08 18 47 8 14 80 9 87 9 54 lO U 11 18 9 40 9 4710 13 10 80 11 88 9 98 9 68 10 19 10 88 lo sa 10 48 10 49 8 40 7 45 8 18 8 00 9 47 10 18 eODDADKN HtAB fiouda Zeraahuisan Moerkspelle Zoetenoeer Zegwaard Voorbarg s Hait O 7 8U 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 10 18 88 1 87 8 45 4 49 5 86 5 64 11 7 84 7 49 ÏH 7 48 8 48 18 40 01 I Z 7 681 51 t 18 51 8 18 V 8 07 9 08 1 05 8 88 M 8 18 9 08 9 48 8 14 10 4411 48 18 48 1 10 8 06 4 15 5 16 5 56 8 88 89 8 04 8 81 Ol DA UTÏlOHT iosda 6 80 8 87 7 55 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 58 8 80 8 17 4 88 6 8 85 8 88 10 17 10 86 Qadaw 6 46 8 64 11 14 8 87 7 10 10 34 Woerdea6 68 7 3 8 18 11 88 8 46 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 Ulswkt 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 5111 46 18 88 1 86 8 08 8 68 08 41 7 89 8 9 11 18 11 18 MS 8 54 9 54 10 89 U te 10 08 10 16 10 87 9 9 8 10 88 11 5 11 44 n T K t O H T 0 O D D t Jtreeht 88 7 46 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 58 7 58 Woerden 68 8 08 10 88 11 65 4 18 7 18 üudewater 7 07 8 14 10 48 4 4 Ooada 7 89 8 87 9 81 9 58 10 69 11 10 18 11 1 88 8 45 4 87 80 07 7 S9 8 AMSTIIDi M e O g D 17 10 8 18 9 05 10 48 8 58 45 4 4 1 7 45 14 14 10 0 18 1118 J8 8 8 4 41 8 4 1 48 8 48 7 51 8 80 8 lO K 10 17 10 88 lUl I 6 80 lü den vroegen I morgen betonden zij xicb met han raertnig onder de knsfc ven DoireUndt doch bjj het opsteken van den wind zich deer niet veilig meer achtende licbtteD z het anker ten einde eea veilige reede te vinden op Noord Brabants koet waarvoor de wind gan tig WM Door de steeds sterker wordende windvlagen werd de woonroel van het dek gerokt en door de mindere dichtheid van den vloer onder de roef hadden de overslaande zeeën frg epel om bet roim van bet scbip binnen te dringen Van IJseldyk dat beipeorende gaf de hoop om Dintetoord te bereiken op en beproefde het vaartoig op deKrammelplaat voor Ht Filipeland te zfltteo hetgeen gelokte doch spoedig tengevolge bad dat het ichip door middeo brak De oudste der broeders Bptoog toen in de boot en redde tevens lyn jongeren broeder die ats wezenloos op het voordek lag Na een worsteling van bijna twee en een half nor met de woedende golven gelakte het hem voor Dinteloord aan land to komen Fai waren zg echter geland toen de seedyk doorbrak van den polder waarin zg zich bevonden Wederom moesten zg de rie men opnamen om op vasten bodem te geraken Id den nacht van Zaterdag op ZoDdag omstreeks twee uor bereikten zg de onderlgke woning waar zg met vrengde tegemoet gezien werden doch hou vaartuig waarmede zg voor zich en bun bejaarde onders het brood moeten verdienen is weg bedolfen onder t zand Hg die reeds menigeen beeft gered verkeert thans zelf in de haohelgkste positie Bet moge waar zijn dat de werkman eenige centen meer voor bet brood sal hebben Ie botaleo daartegenover staan de groote voordeden dat de toestand vsn ons land beter zal worden dat de werkloosheid zal veraiederen en d loooen znllen stggen c Deze voorspiegeling der protectioniiten beeft de beer Van Asoh van Wgck dezer dagen nog eens te Rotterdam gedaan Wat er aan is van die paar centen meer voor het brood toont de heer G G Plate Mn in de N 11 Ct f van gisteren Hg heelt de broodrekeoiog nagedaan van 52 werkmansgezinnen Het verbruik behalve nog van meet loopt oiteen van 7 tot 30 kilo per week natanrlgk naarmate van bet getal kinderen Een invoerrecht van f 2 per hectoliter tarwe b6teekent bg een verbruik van 7 kilo per week i 9 10 sjaars en voor groote gezinnen die 30 kilo noodig hebben niet minder dan i 39 per jaar die meor voer het brood zgn te betalen Een werkman die een weekloon van f 12 ontvangt en hoevelen hebben niet eens zooveel zal dua hieivan 6 pCt broodbelBBtiog moeten opbrengen slU de proteotionisten en clericalen de macbt iu banden krggen Op het Igatje komt ook een weduwe voor die met hare kinderen 18 kilo brood per week gebruikt en f 23 40 zal moeten opbrengen van haar karig inkomen Baar en allen anderen kleinee hearten zooals oaderwgzers bootwerkers winkelbedienden post en telegraaf beambten en dergnlgkeo zaltot troost dienen dat zg medewerken aan vermindering van werkloosheid io den lande en stggiog van loonen I ËQ zoo voegt bet sHbld fsr bg als dit nog maar het gevolg was wat dan nog geen reden zoo zgo om juiit die onvermogenden 100 zwaar te belasten Maar znlke voordeelan zoUen niet bet gevolg van graanrecbten zgn Aangetoond is dat de graanbonw aan minder bandeu werk geeti dan de tuinbouw welke bg invoering van graaorechten ten deele door graanteelt zal worden vervangen De veeteelt tal door donrder voeder zeer worden benadeeld ei dit zal velen werkloos maken 8 35 1 48 8 49 g Bt t CS 7 7 7 7 4 7 it Oouda D ao Uoordreobt Nisuwerkerk OapeUa Bafterdam 7 aotteraam Oapelle Kieuwerkerk iioordreoht 8o ida 1 118 4 65 5 58 8 05 08 5 14 11 5 81 8 19 5 87 88 7 86 Ooida G St Bovendieu geiteld de werkloosheid vermindert dan znllen de lootten niet stggen want het aanbod der no werkWote banden zal zeker groot genoeg t n on de loonen laag te houden LooQstyging is immers alleen te wach PosterUes es Telegraphie Bg het luut gehoaden MnfalliogKiaajeD Toor klerk der pottergen en telcgrapbia zgn ge li gd De direotear van bei postkautoor ie Marke loo P Viaier de klerken der poaiergao l ie klaue C na der Belm te WiDtenngk B H Mlllenur te Hensden H Addena te Bauoin J Bakker te Zaandam N G Serruu te RnHcbede de klerk der poftUrgeo 2de k asBe K ras dar Steen te Franeker de telegrafi t E A Alings te Amsterdam de klerken der telegraphie hte kla ie J M C den Brengom de Baas te Sittard J C Niemeger te Arubeu de klerken der teleg aphie 2de klasse P Verduin te Medemblik G A Cnnce te IJzendgke A Maat te Amsterdam aa mej H Ë Snoek te Haarlem Bepoemd 16 Juni Tot adsittent te FraDeker R RoeHzema geagreëerd klerk te Delfzgl en te Delfzyl mej K Polak geagreëerd kterk te WilderTBnk 21 Juni Tot klerk dar poUergen en telegraphie 2dd klasse mej A van üiermeo mej B B de Boer M ran der Bal J ran Dgk mej M B Bopiter K Uribg B Lietz S Goïnga S J H Wesseliak A J Kak J H J dn Saar T de Vries J de Boer P J W Hogberj E H Kroes B de Groet T Nieland J Konit P M Polak J fan der Uude W A Dreg B Meger W Meienaar G Uunk M Wierdemso H ran Engelen A Reimeringer J G Roozee L M Hart 8 übbel J O Smit A N Viner G Valkeoburgh A P J Dngnatee en W Rab alien ta Amsterdam J F Besier J Jonker H J van de Kleinemul der mpj 8 A C ao Linscboten mej C W Tea Bglevelt G A Romyn R ran der Brog F L ran der Laan A Regnders W 8 Tuiniaad H F Goudiwaard A Monster E P Asselberghs A P Standaert J P Hacquébard C L Kiehl J Ootthois an C Joppe alien te Rotterdam 1 Joli Tot brierengaarder te Alem J M Brouwers Verplaatst 16 Juni De Trouwotgke klerk der telegraphie late kla se E Dnoeelman ran Amsterdam naar Purmerend De klerken der postergeo lite klasse P Oosterharen ran Franek r naar Vriezenveen en R N Hagenbeek rau Uelfzgl naar 01deniaal Verplaatst 1 Juli De brierengaarders J Bnigbolt ran Metslawier naar Urk en E Dbaenens ran Alem naar Rgen KsrTol ontslagen 16 Juni De commies der telegraphie late klasse A Boomama te Arasterdam 1 Joli De klerk der postergeo en telegraphie 2de klasse M de Jong te Amsterdam Bultenlandscb Overzicht Hoe grool bet Ëngelacbe rgk wel is blgkt 00 eerst recht Van alle doelen van den saidbodem komen berichten over de wgze waarop koningin Victoria s feest gevierd is Uit west en oost stggen bjmoen op baar ter eer in noord en zuid woift de vlig van bet Vereenigd Koninkrgk in den tintelenden wioterbemel van de verre landen aan de pool in de zengende blaewe lucht vau bet r kringsgebied Ëo blis duar waar de Britscbe invloed zich niet direct doet gelden overat zijn £ ngelscben uveral waar fichepen varen overal waar de handel den wig der beschaving drgft in de vaste bianeolanden overal wonen Britscbe onderdanen Het feest van koningin Victoria wordt gevierd zooats bet kerstfeest gevierd wordt op bet eenzaamste eiland in de uiterste hoeken van wildernis en beschaving 4 56 6 08 6 00 6 1 6 86 ABatariaa0 ai e da 7 88 De ËDgelsche bladen bevatten kolommen vol berichten uit de koloniën lu Au tmlië worden in alle groote steden parades en op tochten gebonden De hntzeD zgn versierd handel en ngverbeid staan itil en vieren feest De baide wetgevende haizen van Qoeeosland hebbea een adres gesondeo waarin zg hernieuwen den eed van trouw aan hel Britscbe koDingi huis en herdenken de gezegende regeerlog van koningin Victoria die nog lang voor baar rgk gespaard moge bigven Te Wellington werd door de New Zealand Herald een plebisciet uitgeschreven over de wgze van herdenking van het merkwaardig feest Met groote meerderheid werd besloten een standbeeld voor de koningin op te richten Ook in ËDgelscb lndie heerscht groote vreugde De regeering zal 400 bannelingen op ds A ndamao eilanden ontslaan en meer dan 19000 gevangenen in de Indische gevangenissen Te Kaapstad werd de eerste steen gelegd voor den vleugel in het nieuwe Somerset hospita dat naar fooingin Victoria zal genoamd worden Het bericht dat Sampson en Davies door president Kroger zgn ontslagen heeft in geheel ZnidAfrika groote tevredenheid ge wekt Dat is zeker eau feestgave den notielen Boerenpresident waardig 1 Malta bet kleine eiland in de Mïddellaodscbe Zee altgd gebald m eeo feestkleed van uatuarschoon heeft een extra feestkleed aangetrokken Het wedei was eerst niet gunstig voor de plannen daar een ettirks mistral golfde door de lucbt In Canada zgn bgzondere jubileepostzegels uitgegeven Deze waren oatnorlgk heel spoedig door de handelaars opgekocht Binnen drie nar na de uitgifte deden de posizegeU van dollarcent bg de liefhebbers een halven dollar Er waren combinatieo van opkoopsrs die zekere soorten geheel voor zicb tracbtten te krggea doch dit gelukte oiet Behalve deze weinig verkwikkelgke feestviering ontbrak bet niet aan meer hartelijke oitiagsn van vreugde 9 07 10 08 9 88 9 8 9 49 10 84 10 84 10 64 11 10 9 48 U U In Egypte is de zon niet zonder scbadnw vvorbggegaan Ofschoon niet daartoe oitgenoodigd woonden de diptomatiebe agenten van alle groote mogendheden te Ksïro uitgezonderd de vertegenwoordiger van Frankrgk den dienst bg in de Ëngelscbe kerk Het baarde nogal opzien dat de Fransche agent niet verBobeen Ook de houding vsn deo Kbedive gaf aanleiding tot veel commentaar De gezanten hadden voorgesteld de ambassadegebouwen te xluitsn op den feestdag van de Koningin doch da tkhedive weigerde bieraan zgo goedkeuring te hechten ea veroorloofde alteen aan de Britscbe diplomaten eeo vacantiedag te nemen De Griekeche lUgeeriog heeft in een nota aau de internati9nale commiss e die te Eonstantinopel dè vrang der scbadeloossteUing regelen moet oog eens in bgzonderbedeo voorgerekend dat het haar onmogelgk valt iets te betalen Zg beweert de Mogendheden het land niet ten onder te brengen en beroept zicb op de circulaire au graaf Moerawjóóf lahoadende dat geen van de oorlogvoerende partgen voordeel zon mogen trekken van den oorlog De oogst van Tbessalië gewoonlgk 60 millioeu opbrengende werd dit jaar op 73 mitlioen eichat en van de thessalische belastingopbrengst ad 10 millioen was reeds 4 mm voor administratie der provincie uitgegeven De oorlog heelt aan Griekenland 36 millioeu drachmen gekost en het onderbond der vlacbtelingen van Tbes alie Ëpirus eu Kreta 3 millioeu zoodat de staatsiokomsten over 1897 in t geheel niet meer dan 65 millioen sollen opbrengen terwgl de uitgaven 135 millioen bedragen Het tekort kan slechts voor een deel gedekt worden door eeb hinDenlaodethe leening zoodat het oog altooe op 40 millioen te schatten is plas 10 millioeu scbadeloossteUing aan de Tbesvaliërs Derhalve meent Griekeotand kan er van oorlogsschade vergoeding aan Turkge geen sprake zgn IMGBgQHDBH Gonda 24 Joni 1897 M i R I Vergun mg een plaatsje in U reel geletan blad om enkele lasiaraara eten nader een goede en jniste weg t wgien door mededeeliogen ran de volgende letteren Voor een ieder ia de correapoodeniie gevoerd iaaichen de kieavereeniging Ons Belang en da heer D de Clercq ter inzage bg endergeteekende die hoopt dat K K en AatireTOIntiooairen hier van gebruik sollen maken als dan sollen ae sien dat De Clercq reeds nn al het eerste oogenblik ons aanraadde Van Bjlandi te stenoën daar hg tegen protectie is enz £ n dat bg ook bereid lass voor Ons Belang nog eens op ie treden om over die ponten te komen spreken Das die personen die leggen dat hier omksoperg in het apel i raad ik aan bg mij inzage komen doen en aal dan ook tevens laggen en bewgxen waarom ik in Nonapeet geweest ben U dank seggenda voor de verleende pliatiraimta M de B toekent Uw dw dr N A ïi D E BEE HAR TBEB ICHT EN Gouda 8 Juni 1897 Qraaso teer vast Tarwe en Mais werden vrij wst hooger verkocht met goede vraag Tarwe Zeeawsobe 6 e s 90 Mindere dito ƒ SS a SO Afwijkende S 75 i Folder ƒ t ii ƒ SS Bogge Keeawiohe ƒ 4 96 i 4 60 Polder f 8 90 i 4 buitenlandsobe per 70 kilogram ƒ 8 60 i f 8 76 Gerst Winter 8 7B i 4 10 Zomer ƒ 3 40 i 8 0 Chevallier 4 75 i f 6 4 Haver per beet 3 96 i 3 70 per 100 kilo 7 86 a 7 50 Hennepiaad Inlandseb 6 85 a ƒ 60 Baitenlandsobe 6 60 a 6 7S Kanariesaad 6 60 è 7 60 Kooluad aisuir a ƒ Erwten Kookerwts il Niet kokende 6 86 1 S 40 Baitealaodiohe voererwtea per 60 Kilo ƒ 4 60 a 4 80 Boonen Bruine boonen il 7 76 Witte boonen f Daivenboonen ƒ 10 i 8 60 tsardeobooneo 4 90 i ƒ 5 40 Mai per 100 Kilo Bonte Amerlkaansobe 8 80 k 4 86 Cinqnsntiae 6 60 a 6 76 Poxsnian ƒ 4 76 l f 6 Inlandscbe mestiog i f VssHiaKT Melkvee weinig ssDvoer handel ea prijMn matig Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 16a 18 ot per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrij wel 1 l 17 ot per half KO Magere biggen goede aanvoer handel vrü wel 0 80 ik 1 30 per week Vette schapen goeie aanvoer hsndel Sanw 16 ƒ 84 Wei Lammeren red aanvoer handel gewoon ƒ 6 i 10 Nuchtere kalven goede aanvoer handel 8aaw f i ï f 10 ïokkalveren 9 i 14 Aangevoerd 153 partijen kaas Handel vlag Ie oal ƒ 84 a 8 U qual 1 è ƒ 88 Zwaardere 7 NoordHolland sche 80 k 88 Boter veel aanvoer handel flauw Ooehoter 1 10 i 1 80 Weiboter f 0 86 i 0 9S p Cilo Ihrichtimgem welke gevaar schade of hinder rdmnes teeoorzakbn B0BGEMEE8TKR en WETHOÜDEBS van aonda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen Ier algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zgn gelegd verioekeo met bglagen van G Tieeema te Gouda om vergunningtot nitbreiding zgner smsderjj door plaatsingvan een gasmotor van 2 P K ia het perceelgelegen aan de Cappenerateeg Wgk Q No 14 kadastraal bekend sectie G No 638 en 636 T Zaal am vergnnning tot uitbreidingtgner koeken banketbakkerg door plaatsingvan eeo tweeden oven in het perceel gelegenaan de Turfmarkt Wgk B No 67 kadastraalbekend sectie B No 1349 H M J Ooorisseo te Gouda om verganning tot oprichting eeoer tabakskerverij meteest op een open terrein gelegen achter hetperceel aan den Kleiweg Wgk E No 80 kadabtraal bekend sectie B No 556 Dat p Woensdag den 7 Juli 1897 des namiddags ten IJ nre op het Baadbuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vbrgnnoing in ie brengen en dat gednrende drie dagen voir dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen sohriftoren kan worden kennis genomen GOUDA den 23tt Juni 1897 Binnmeester en Wethonders voornoemd E L MARTENS Da Secretaris BEOUWBR BargerlUke Stand QEBOBEN 21 Jnni Gsrardns Beritardna Clemani Aloysins onders A W Roes sn H O Druiien 22 Fraaeiscns Anih nins OBden A Mt J M Bsanmoat en N Horoea 28 EliMbetb Sa ouden J van linkel an £ J Janaen 24 Gerardaa Philippos Oonelis Hondrikos oudere R L Begneo en E M Polman Cornelia Adriua ouden P J Pluken P ita Leeawen OVERLEDEN 22 Juni M Begeer wed J de Koning 74 j J H Donnaie 19 j P W Birrer 8 m 23 F J W Aicher 14 j 24 C J van Loon 14 m GEHUWD 23 Juni B Kaïut ea M Bogtelaar D de Mol en B Bogerbrugge 24 6 vaa Wingerden en Ida Klansz BeeuwUk GEBOREN Arie Oornelis onders A de Jong en M C lao Hankamp OVBHLEDEN Abraham van Triet 10 j Jan Hendrik van der Hee 2 m NIEU WE voor Heeren Kleedingf A vaa OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mft 31 ADVBRTENTIEN 4 Getrouwd M H KNUTTEL M EN 0 A A J ïAS GELDER Voorburg 24 Juni 1897 mmm iË De Heer en Mevrouw KNUTTEL VAN Qelder betuigen hun bartelgkeu dank voor de vele bewgzen vau belangstellmg bg hnn huwfilgk ondervonden Gouda 2A Juni 1897 Provincie Zuid BoUand m umm u Ill I 1 iiiii Op MAANDAG den 5den JULI 1897 des voormiddags te ll i uren zbX onder nadöte goedkenring door den Vooraitter of een der Leden ran het College van Oedepnteerde Staten der Provincie Zutd üolland en in bgzyn an dun Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Znid HoHand aan het lokaal van het ProviociftBl Bestuur te tt Qravmhag worden aanbesleed Het vernieuwen van beschoeiing en en basallmuur langs de Turlsingelgracht te GOUDA en lanjfs de Gouwe te WADDINXVEEN en te BOSKOOP naming 8000 De aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrgving overaenkomslig § 447 der A V vastgesteld 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid HoUand te s Gravênhage en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg de boekhandelaars firma Gebroeders van Clbef Spni n 2Sa te t iravtnhags en door hare tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rgks Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J va der Veot te iOravenhage en bg den Opzichter P JHuiBERS te Gouda door wien tevens des verlangd aanwgzing in loco zal worden gegeven Dl QedtfuUtrde Stolen der Provincie Zmd B oUand FOCK VooriUur F TAVENRAAT GriffUr DIENSTBODE GEVRAAGD August M Adres TÜRFMABKTH 66 üoktootul Tcntoonit iUlii 8oho Mnftk8iy W ldb Mteind Sohoen Appr tttiiP Llp rtn 8 Wo w sn d W nilUdw voor hal SOndMT moaiu ksuri po ta a tab aU awart on klwiKT PJho wrwk yarkrnbMT Y wbikalim lu cboonwn k UUn i d op DMua oi fwrteUBMfk IE GENTBAIE UBEBAIE EIESTEBEEMNS in het Kiesdistrict Gouda bereelt voor de HERSTEMMING op VRIJDAG 25 JUNI J toot het Udmaat schap Tan de Tweede Kamer der Staten Oeneraal den Kiezen ten Bt kste aan afiredeod Dt Kieeveremiging BurgerpUcht € te Gouda J M NOOTHOVEN vak OOOR Voorxitter D RUIJTER SecreUris De Kieevereeniging Burgerplicht € te Krimpen a d Lek P jvAN DER HOOG Voorzitter J HOEFLAEE Secretaria Mr C J E Graaf van Byiandt Lid De Vooruititrevende Kieevereeniging te Boëkoof P KOSTER Mr Vootaiiler C B VAN MES SecreUris De Kieevereeniging Eenegeeindkeid U Capeile ojd IJeel H HAGEN VoonitUr B VAM DAM JoHE Secretaris Men wordt beleerd eu dringeud vergQcM vó6r ULB te homcii sicmmep De Kiesyeree iigiag OFS BELAlTö heeft in hare Vergadering van 21 JUNIjl met alg emeene sterai men besloten de Heer Mr Cv J E Graafian Byiandt met den meesten aandrang den kiezers aan te bevelen daar hij tegen protectie is dus tegen duurder brood en de kiesvereenig ng vleit zich met de hoop dat die 60 kiezers die hun stem op den Heer D de CLERCQ hebben uitgebracht dezen op den Heer C J E GRAAF VAN BYLANDT zullen over doen gaan Hlezeri steunt en stemt W G J E GRAAF VAK BÏLAi DT Namens het Bestuur N A Hf DEa REE Voortitter P H VAN WAAS Secretaris Uc IN ederlandscli Hervormde Kerk en hare bezittingen loopen gevaar indien DIJ¥M Elt WN TWIST gekozen wordt want hij maakt geineene zaak met de mannen der doleantie Aan allen die belang stellen in hunne kerk Wor t derhalve dringend aangeraden als één man op te komen en te stemmen op XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids Iwvattende D A ME 8 en K IN O E RUO DES benevens HANUWERKPATRONEN ur IEDERE WEEK VEH80HUNT EEN MDUHER In ieder n ttkêt mwurte ptateu maaekrontek fetaUeton enz enz Ie UilgsTa toador gakl pUtee met S anüpatr on S grooto eknipl patr Per 18 ars 1 95 p post 1 45 Se K all de te uitg mtt daareuboveu 8 okluurde jlaleii 1 75 De i Ie ISgakl plaa 1 kijs geka p bgheteeao i SOi Ito I0 Nr C J E Graaf van Byiandt 4e Se by hel is no 1 Kekn pair n kiure ISe een gekleurd trssio hand artp troon D SII pioïmiER m nmmi alom i S ïï foSoJ Voor de herstemming op 25 JUNI blyit het Comité van 1894 aanbevelen het aftredende lid C J i llilMFmBmiT die getoond heeft het vertrouwen der Kiezers volkomen te verdienen L EXALTO te Uoordreehl A MIJNLIEFP L F ïn Ouderk a IJ F MIJNLIEFFF in te Krimpen allJ L TOL te Nieuwerkerk E J VELDHIJZEN te Boskoop H W F BONTE to Qouda Mr D N BRODWER P M MONTUN i A ROOZEBOOM Dr H IJ88EL DE SCHEPPER Vlctoriawater ui f de IHctoriaSron f e Oberlahnsfein byEm $ Tafeldrank Van i£ o ink yAe i s derji èder anden