Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1897

tel 36ste Jaargang ADVERTENTIEN worden geplaatst mm 1 5 rc i a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters vorden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd enkele achnttersvnrpenigmgen De bnrgeueeatera van de Weallandaoha gemeenten Monitar Naaldwgk en a Oravenzande volgden eveneena het stoffelyk butael grafwaarti van den man MD wien btt Wnklaod aeoveel te danken heeft Ëan groote groep ran meiKhen die ook van de jubileefeetien te Londen zal trachten party te trekken ign de piok pocketa Deze heeran rekenen op buitengewone inkomaten In den gewonen tyd wordt Londen bewaakt door 16 000 politieagenten Tooi de jabilee week tge 2000 ood konatabels in dienai genomen die elk 10 ah per dag ontvangen Tiet politiekorps ia daardoor op 18000 man gebracht Maar wai fnijeo dtiieu kannen doen Ata er oieta bgaonderi ie doen il ayn er ia Loodeo reeds 50000 dieven maar men verwacht dat dit cgfer byna verdobbeld ui worden door den toevloed van het vasteland ea van Amerika ülr tal daa nog niet één agenk voor vier piok pockeis tga Overigena agn door de overheid de baste vooriorgsmaatr e en genomen Zoodra een agent in de menigte een bekendan piek pocket tiet zal hg bem in hechtenis nemen egana laodtoopenj en hem naar de Bollowaygevao genis zenden In de Landensche gevangeaisien is zooveel mogelgk rnimte gemaakt alle gavangeneo die niet volstrekt te Londen moeten blyven sgn naar de provinciale haiaen van arreet overgebracht Zoo tyn er een paar honderd cellen vrggekooMn rai de rwwwdito gaaien Aan een telegnm van den goavernenr gadagteekend 18 Mei wegens storing der ielegrafiaohe gemeenaohap eerst den 24b ontvangen wordt met betrekking tok de varrichtingen onaer troepen ïn Gti ëngop IGUeJ door de Java Oi het volgende ontleend Na de vermaeiiefing der verschillende vyandelyke vertterkingen werden dete betet gehouden waarbg de vgand het vaar bleef voortzetten Kerst nadat alle henreUiellingen geslecht waren keerdan de troepen s namiddags om half tea naar Indrapoeri terug waar zg oa dHrwi g nagenoeg alleen door flankvaor van da overzgda der Atjeh ririar verontroat om half twaMf aankwamen Op den terngmanob overleed de kapitein der iuf O M P Scheoer aan sgne bekooan wonc Mi Dü verwonding van den kapitein J N 0 hnron van Heerdt blgkt niet leven age vaarlgk te zgo terwgl nog eveneens niet levenaga vaHr1 k gewond werd de Ie Inttenant der art J C P W A Steenkamp vOndar K u voorwaarde spreekt de preiidsst Dat Adrienne h ar vnendiu ook een souvenir mag aanbieden zooals dat do gewoonte ia onder sehool meisjes VL Ze r den naar hnii fiaeds vaa verre glinstert hun in zilveren maanlioUtglans bun parades legen bloemengeur stroomt bun te gemoet rroolyk hond geblaf heet hen welkom tooh ii het een hunner of een engel met vlapimend B aard aan den ingang ilaat of voor baar Ut paradijs nimmermeer een paradijs weten kaa Arme Eva 1 se heeft gCKelea van den boom der kenniasa das goeds m des kwaads Ze weet liet nu wat hot ii dat sedert den terugkeer in het outterlyk huis haar zooveel stof gaf tot nadenken dat haar heeft bevreemd verwonderd en ontstemd ja achoou ce het zich thans voor t eent bekent geërgerd ze weet nu waarom het is dat al da liefde al de hartelykheid van vader en moeder haar niet geheel kouden voldoen waarom ze tich bg hen niet tevreden niot gelukkig geroeide Ze weet het helaas en m 1 die welensohap kan het paradijs nimmermeer een paradijs voor baar wezen Groote grutl hijgt mevrouw Bloem terwfjl ia in de roorgalerij reeds begint baar japon loa te knoopen is ma dat het benauwd hebben I Maar wat en gezeur en gexanik ook I Foei fo I d trauiparaoea breekt me aan alle kanten nit Nu we gaan om ganw lekker maken hè 1 ICom vent ja zult ook wel varlatgea om dal zwarte pak uit te gooien en met een vriendel k knikje aan Anua a adres tiekt ie laMÜfef in de kleedkamer SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH EilILIELEVEN Er komt een trek tw onwil en ergerniB op het celttt ïan den president Na een oogenbhk aaneleofl hHU hij aiju portefeuille uit en terwijl hy Bloem en Reeloten oouvert toereikt Mgt hij U bad die taak onder vier oogen willen afdoen Mur nu n er van ipreekt mag ik a hierbij het MMndene rertitoeeien P De heer Bloem kijkt Terbaasd bUmt de onkosten r Bt waren geen onkoaton Me dankt toch Kom Dirk Talt hiet moTroow Bloem in Uat komt immeri Mometeen lerecht en M geeft haar man een Teelbeteekenend knipoogje Na in s hemeleBaam daD xuoht rader Bloem tarwyl hq het oon ert aanneemt Anneke kom eeni voor den dra d Stnkt 1 flniatan het meiije wier rownbloe purper werf En waarom nn niet Verlegen Daar b toch geon reden voor Komaan meidlief 1 Jo knnt het gernat laten xian 1 moedigt mevroaw Bloem aan H t ttiM kind wm eft mMr in h t nauw ge 4 Ph i 98 SS fM oc CS H 1 No 7306 Zaterdag 26 Joni J80T mmim mmmi l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesciiiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN w fen den heer P F L Waldeck lid der Pratinoinle Staten TanZoid Holtand eecretariapeafeiogmeeBter vaa de BoH Maatnchappg van lauJiwaw enz enz genoten ia alle kringen en bepialdelijk nin züd wooupUata Loosdoinen po in t gebeete Westland spiegelden zich heden af op den doodenakker Ëik en Duinea waar agD atoffeiyk hnisel ten omstreeks 12 me in bet familiegraf werd nedergelalen Bg het vertrek van den stoet att Loosdni aen hadden de meeste bewoners dier gemeente ten teeken van roaw de gord nen bnnner woningen nedergelaten en woonde een talryke die bewogen menigte het vertrek van den ronwi ioet van bei Bterfhnia bg Qebeel bedolven ondir eene opeenatameling vftfl bloemen terwgl op een afzonderiyke baar bloemen n nogmaals bloemen werden oagedrafen geiooden door zoovele vriendeDbauden aid namene tal van vereenigingen en inétetltngen oao welks belangen Waldeck tieh mek den bekenden boitengewoneo yver ea met bark en xiel wgdde werd de kist bevattende het aUiffeiyk overaobot naar de groeve gedragen voorafgegaan door een sterke depntatie met onftoertste banier nit de Ksninktyke Vereeniging bei eereteekeo voor belangrgke krgg rerrkhtiogen waarvan de overledene eerelid WWb Maar ook aan de groeve zelf werd met een vaKDdel dat van het Ie bataljon rtutende s ttenj in Zuid HoUaod t welk in majoor Waldeck aija eommaudant verlieat een Laatet salnat gebraoht aau den wakkeren chef Achter het vaandel stonden geschaard ren depntatie nit de officieren en de maniehappen van bedoeld bataiion de officieren in groot tenne de manechappeo enkel de nniformpek dragende Ën achter den atoet van verwanten eloot ticb aan een onafziaobare nj van mannea nit de kringen waarin Waïdeok a veisoheiden een groote leemte heeft achtergelaten AaDWeag waren het voltallig college van burgemeaiter en wetbonders vao Looaduinen en alle leden van den Rawl d er gemeente bei gebeele boofdbeatnur de oud leden daarvan en de eereleden van de Hollandscbe Maat ohappg van Landboaw bet beaioar van bet Nrderlandicb Rnodveestaraboek depataieo nit bei dageIgkecb besiaur van het Landboaw comité de afdeelingen Kotterdam Schiedam en omstreken Den Haag en Westland van de HollaDdache Maatsohappg van Landooaw da Vereeniging van officiereit der schuttery in Nederland den Bond der raatende flcbDtter geniQ Znid Bolland de Nfld Schuttery kaderb de achottertraad te Loosdnioeo de Ned Mg voor tninbonw n plantkonde domUeura onderoffi ieren van de acbietvereeoiging te Ijoosdninen en Toorta osenigte de kinderen op te wachten Toen de leerlingen den heer Van der Garden hieronder pmerkten klonk een welgemeend lang aal bij teren c In blijde stemming ging de jeagd dankbaar TOor het genotene huiswaarts Ten slotte een woord ran dank san denAeer Krngibeer van wien het initiatie tandit tochtje oitgiog en een woord tan bnldeaan de heerea Van der Garden en Thim diemetterdaad getoond hebben kindertriendente zgn Uit Leiden wordt gemeld dat in de fabriek der Leidsche Katoenmaatsebappg voorheen de Be7der Co brand is uitgebroken BINNENLAND GOBDA 25 Jani 1897 Ta Utrecht i gMlugil c bet Tveade latiiDrkandig examen de heer G Straier alhier GUteren ii t Gravenhage geelaagd Toor het akteMamen lager onderwga de heer M Boogasrdt alhier De heer Goekoop is Woeosdagatond te Ouderkerk s d IJssel opgetreden voor een talrgk pobliek Met het bakende manifest der 83 mannen als leiddraad werden de beginselen der liberale partg door beu niteengezet terwgl gewezen werd op da berrormingen die de liberalen sedert 1848 hadden tot stand gebracht en wat ig toor de toekomst wilden en niet wilden Dit laatste met bet oog op de protectie zncht dei eleriealen wairran de werkman het stachtoffer zoo yn Het strooibiljet der anti rarolutiooairen in het distriet Gonda tegen den liberalen oandidaat t Bylandt als zon deze staan tegenoter God en godsdteoat werd door spreker onder donderende toejuichingen gebrandmerkt als na pamflet dat men wellicht beneden den Moerdgk KOU terwacht hebben maar zeker met aan den IJsael Ds Boonstra pred der hert gemeente te Ondeikerk met den spr in debat tredend kon niet toegeven dat de aangeTatten oitdrokking sloeg op den heer r Bjriandt ae bad allééo betrekking op den beer Van Booten dtarin allereerat met name genoemd Mr Goekoop nildrukkelgk acte nemende rnn het feit dat da BooDstra onderteekeoaar tan het biljet opkwam toor de terfoeieijjke smsuede ten aanzien tan den buer t Btlandt w eB er op dat het zinsrerband nooblans geen andere uitlegging toeliet dan hg daarnan bad gegoen en hg wraakte elke andere bedoeling daaraan toe te kennen Nog debatteerde de heer Dercksen uit Gouda die door spr op afdoende wgie werd beantwoord Begnnetigd door itetekend weder werd gutereo door de leerlingeo der Openb Tn achenechool alhier het nitetapje gemaakt naar de Dordtaehe Tentoonetelliog Ruim leven aar tak do boot onder gejaieh der jeogd T o wal Een tochtje por boot ran Gonda naar Rotterdam biedt heel wat beiienswaardig aan oodat de kinderen hierran flink konden ptoflleeioo Daarbg wm door den heet Thim alhier gezorgd dat de kinderen roer ner lagen prj een ferlrisschmg in den lorm Tan een heetlök glas limonade konden tor kfÖK O dit trajoot werd den leerlingen nog een grooto erraeaaing beleid door de modedeeling an den neer van dor Garden dal bj het tranipott gratie Tolhraoht en wenichtr dat hierroOT de kinderen het een of ander ion worden aangeboden Balf tien waa Rotterdam bereikt en gingen we oior op oen dar booten ran Pop Smit oB Co De roii naar Dbrdreoht die keurige gelichten aanbiedt dnnrdo circa anderhalf nnr oodat WB t 8 halt twaalf te Dordrecht tui wal lapten Nn een heerlgke wandeling naar de tentoon telling Daar werd eent een glas melk gobm kt waarna in groepje doverschiUondo afdeelingen beiocht werd6n 0ad Dordt ronden de kinderen inlercant terwal m het Hoofdgebonw ook reel te Hen wa wat hnn ilangetolling wekte Van eenige Termakelgkhedeo en spellen werd flink gobrnik gemaekt Tot ruim drie nor werd op de tentoonetelliog rertoeft en na nog een glas melk gohroikt te hebben werd een wandeling gemaakt naar hel Patk dat waarlflk cboon mag genoemd worden Te ha f jgf arriveerde de Letmanec een der wriBk to kooien ran de reederö Fop Smit en Co die ons naar Rotterdam lerogbraohl Men scbrgft oit s Gratenhage aan de iN B Ct € onder dagteekening tan gisteren De baiten ewQne groote mate tan populariteit en de teelzgdige sjmpathie alhier door Op dit tochtje werd do wensch ran den heer Van der Garden rotrnld en den kinderen een lonmnir aan 0nd Oerdl aangeboden Tcmb nnr lag IJ el II gereed om one nairUondn te tmnaporteeren Onder darorend gaang en gejnich iloog de Ijd tan de rei roorb Bg de aankomst te Gooda stond een onafiwnbaro FEVILLEIOIM dreven dan bltk fforestigd op hot donker gelaat van den heer des huizea etamelt Adrienne papa en mama wilden dat ik je een klein cadeautje zou seven rrAls een bewijs van onze dankbaarheid meent mevrouw Bloem te moeten aauvnllen Adrteane kuit haar vriendin en opent het étui Ennie I Hoe prachtig I Een diaraanten kruis I Zie eens mama i En de donkere oogen fonkelen niet minder dao de edele steenen O Leo kijk eens hoe mooi Het kroii doet de ronde Dii ia een oogenblik waarvan de Bloems aioh veel hebben voorgesteld fn met bljjde voldoening knikktn ze elkaar toe Aniu alleen staat vol spanning den indruk gade dien het geiohenk op de verschiltende leden der familie maakt ze ziet hoe een gloeiend rood Leo s gelaat komt verven hoe mevrouv Laeroix opeens veel koeler en statiger wordt hoe mijnheer niet sohynt op te merken dat Adfiennc de hand uitatrokt naat het t tui maar het sluit tji voor zioh oeertet op de marmeren tafel Nu vraagt Bloem niet weinig verhaald over dit atiliwygen f Wat eegt u er van Invalt bet nog al Het il prachtig spreekt de president fftepti ek tig aelfc fEen klein bewijsje van onse erkentelijkheid Daarvan gaaft o vroeger reeds genoeg bewgaen En wesenljjk wat we voor uwe doehter deden as zoo lattel dat ik niet fOroote grutl Ujjntuar Iduroix n wilt het tooh sin w i trfii fTot mijn leudweien zie ik mij daartoe verplicht Hoor eens dat wordt hier malligheid 1 U begrijpt tooh dat ik straks dat geld alleen heb teruggenomen omdat ik voornemen was do gemaakte onkosten want onkosteo hebt u gehad dat weet ik Keker op deco manier te vergoeden Wat is het dat opeens de Laoroix s too trotscb zou ongenaiikbaar maakt Ze tiJD arm en do vergoeding is een vergoeding van vele hondordep guldens De heor des huiles neemt bet étui vao de tafel en reikt hei den ontbntaten gever toe We danken u zeer voor uwe goede intentie maar tot ons leedwezen kunnen we uw cadeau heti dan bedoeld ala vergoeding van gemaakte onkosten hett i als bewijs uwer dankbaarheid niet aannemen De Bloem s begrijpen er niets van blykbasr ontsteld staren ze elkaar m het ho gekleurd gezicht reeds maken ze aansialtan om op lo staan Maar on treedt l eo op tijn moeder toe vMama kyk Knnie eens grief haar niet I Ik kan het niet verdragen Om mqnentwtl manal U wfct toch Mevrouw bedoLkt zich eea oogenblik dan keert te tich tot de maisj s die bekootmerd en verlegen bij elkaar staan Kont kinderen wat ia dat Enoie lieve schrei ni f daar ia volstrekLjeen reden voor Wat dunkt je Laooil da MiS s eadeauije eens eunvondig beschouwd l sle eipi j Arinnwiag aa de prettige reis die we ivaen üt n O ja eWouw doPdat doe datl aaikte hat atMUadï