Goudsche Courant, zaterdag 26 juni 1897

807 47 7 1 0 800 10 106 108 1037 11 Hl i 38 8 110 4 58 4 5 5 88 5 51 6 14 7 81 7 58 6 08 ff ff ff ff 7 5 r 5 0 ff ff ff ff 8 06 ff 5 16 ff ff ff ff 6 18 5 10 5 85 5 40 6 10 6 8 7 80 8 8 IDl 1 44 8 60 8 45 4 10 4 40 5 86 6 17 1 54 ff ff 4 60 ff 6 87 8 01 f ff ff 4 67 ff 6 84 s ot ff ff ff 6 04 V 6 41 8 14 8 0 4 05 4 8 6 10 5 65 6 47 Provincie Xuid BoUand k mmmm Op MAANDAG den 5den JOiï 1897 dea voormiddags te llVi onder nadere goedkeuring door den Voorvitter of een der U den van het College vui Qedeputeerde Staten der Provincie Zoid lloUaod en in bgzgn van dun Üoofd Jngenieur van den ProvinoiAten Waterstaat in Zuid Holland aan bet lokaal ran bet Provinciaal Bestatlr te VffratvnAaj worden aanbesleetf Het vernieuwen van beschoeiingen en basaltmuur lanes de Turisingelgracht te GOUDA en langs de Gouwe te WADDINXVEEN en te BOSKOOP Hamimt 8000 Pe aanbeateding zal geschieden bg enkele inschrgring oveiwnkemstig 8 447 der A V vastgesteld 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van Uot Provinciaal Bestuur van Zaid flolland te vravanAayf en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen hg de boekbaodelaars firma Gebroe era vin CLtw Spui n 28 te t lj fy mhttgt en door hare tusschenkomst in de voornaamste geneenten des Rgks Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bg den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland i van ma ViOT te t Qrattnhagt en hg den Opzichter P J HuiBtEs te Souda door wien tevens des ver langd aanwgzing in loco zal worden gegeven Dt OetUputardt Statm der Pronncis ZMUeOmd FOCK VoowiWw F TAVBNKAAT Orifi N I B O W E ZOMlRtSTOfFEN TOor Heeren Kleedingi A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 7S 73o GOUDA Teleplm n Mo 31 Beurs van Amsterdam Vrhi lotkn 8V 8 a 104 86 85 Vi 681 97 8 lo V S6 677 80 lojv 6Vm 86V l 68V 81 l Obl ioubap 1881 I 41 100 4 45 644 86 lOO i 60 loov soov i V to 186 84 10 101 807 882 100 64V 66 14 68 i 76 101 loiv tv 150 186 10 100 437 ll l 18 108 70 Arendab T b Mij Certiaoalon DaliMaaUehappi dito Arn Hïpolheekb pandbr 4 Calt M i der Voralenl aaod a Gr Hjrpolheekl pandbr 3V KederUudache b uk saad Nad iisndolm Blaoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Bott Hjpotheekb pandbr 8Va L lr Hypolheekb dito S t OoatlKa üoil Hong bank and BuBl Hypotheekbank pandb 4 i AMlalIA Kquil byfolb pandb 5 Maiw L G Ïr Lien oort 6 Nln HoU IJ Spoorw My aand Mg lotEzpl v 8t 8p aand Ked lod Spoonregm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 19 1 dito 5 lTAUt8ooorwl l887 8 A Bobl S Zuid Ital Sprmij A H obl 8 PoLtN Wsrsohau Weeuen and 4 Bust Gt Bu a 8pw Mü obl 4 Baltiaoha dito aand Paalowa dito aand 5 livang Dombr dito aand 6 Korak Ob Aao Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AM Biiii Cent P i 8p Mij obl 6 Chio k Mortb W pr C v aand dito dilo Win St Peler obl 7 DenïorliBioGrSpni cert ï a lUinoUOontralobhingoud 4 Loni liSMh ill Cert v Mod Meiioo N 8pw M j Ie kvp o 6 Mii Kaniaa v 4pot praf and N ïork Ontaaio Woat and dito Penn Ohio oblig 6 Oregon alit la hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlga oblig 6 dilo dilo Lino Col 1 hyp 0 5 CiBini Can 8onlh Jert v a nd ViK C B ll kN l h d e 0 Amaterd Omnibua Mij aand Kotlerd Tramweg Maats aand NzD Stad Amalardam aand 3 Stad Bollordam aan S Btwil Stad Antwerpen lësï J i Stad Bruaael 1886 8 HoNO TbeiM Begullr ieaelUcli 4 OoSTKNb Staatiltening 1860 S K K Oofl B Cr 1880 8 Spi JS filad Madrid 8 1B68 NtB Vor liet Hvp 8pobl oort Van levering over gebleveiit illOO stika lougruamie 54 6 anl D w g ii klBlii fouUo xxUt Mttiat vnliciia niodal uIim o M rMidBtiV t ii dB iiotprUH T n e H re i r mk rftotiUtrwWi mb HH l aivll WBn ni nit VoBlil I M ItmifcK aivlIJtbBre l U IJn witrM U e n r U f u M KI I di h t 1 Bi r l g b l k H kk ndi d4inb4 rl riiU m Li iiiuti l rftndi 1 vw S hr wd tr ei eu vonralon Kifltni VDSrrHS Engelsehe Spori Dabbet Paarden iTeltens Orit it kli ur if i u i 4 j rnoli lK hrMiti orii tn biod tii wij WO iitici r i rlii s Io Mn do T miiimon vmu hut vuk l mi rlit r 1 1UT1 k f p uk Kkn wnrh lljk w r U t IWUllmBwi U Miiden ro t dold Ujk dr UgttD o6riiHb UlliiI f rtmliouni ii VenteiidhnlH Mcrkiinr Oomninnilil il it rli ppr Mrliuli at A stedelijke Q asfabriek te GOUDA tl I II I De priia van het gaa ia 6 cent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 47 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter rrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners van peroeelen van ten hoogste 2 25 per week tunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoettellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen ADVERTENTIEN Namens bet personeel en de leerlingen der Tnsachenecbool betuigt oudergeteekende zgnen hartelgken dank aan den Heer A K V D GARDEN die bg gelegenheid van het nitstapje naar Dordncia zyne boot geheel kosteloos voor de reis naar Rotterdam en terug beschikbaar stelde en aan de Heer A THIM die tegen uiterst geringen prgs de gelegenheid aanbood heerlgke limonade te verkrggen O N KRUISHEER Hoofd der Tuasehenschool Gondo 25 Jnni 91 f af 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NIGHlXDAP Vorkrijgbsar bij M PEETER8 S N B Ma bewijs van eeblheid ia cachet en kurk ataeda voor i uianiu r tien van dan naam der Krma CHirDAM p HOPPK Zeer nette Gesteendrukte wonlfn GELEVERD door A BEIKKMA Z00N4i Blrecte SpoorwegverMndlDgen met GOUDA Zom Jeost 1897 AaDRevaDgeo 1 Mei TUd vas Greenwich 80 7 54 lO U 11 18 f 40 47 lo l3 lo 80 11 18 7 85 8 40 1 58 4 16 KOTTIIIBA U e O D D 1 85 11 50 18 7 rk VmB£L 7 48 6 18 00 47 10 18 10 4 11 54 li 08 18 47 ÏM 7 48 8 4 ♦ g Z 7 68 8 51 f r IJ Jl DIH H ikB eoVDk aHage 5 487 807 4 8S 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 38 80 6 1 7 1 7 55 10 0 Voolb 6 8 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 8 ff 6 18 84 Z Z gw6 6 ff ff ff ff 10 8 ff 1 55 4 58 6 80 46 ZeT M i l7 ff ff ff 10 48 ff ff 06 ff ff ff 6 04 ff 6 8 5 Gfflldl 6 88 7 50 8 18 08 10 1610 6411 7 1 0 1 17 14 4 0 4 88 6 6 0 7 4 J3 10 0 10J8 T 6 07 08 ff ff ff ff ff ff ff iM 6 11 08 46 4 10 4411 46 n 46 1 10 8 06 4 18 1 5 6 88 6 1 8 04 8 81 88 10 8 11 11 44 O l D A U T X I O H T ttosda 80 87 7 56 8 81 07 10 1 10 57 18 00 18 58 1 80 8 17 4 86 6 06 Uudaw 6 46 6 54 ff 11 14 i 87 Woadaa5 58 7 9 8 18 11 45 8 10 5111 46 18 88 1 88 8 06 8 5 08 D T R I O H T S O U D 1 atnekt 6 88 7 46 8 4 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 46 6 85 6 38 7 66 07 10 0 Wawdeil 6 B8 8 06 10 66 11 55 4 16 ff 7 18 ff i Oadawatet 7 07 8 14 10 48 ff r 4 84 i 86 Goud 7 88 8 8 il 10 5 11 10 li ll 1 98 8 4 4 87 80 6 07 7J 8 i6 4 10 84 10 84 10 64 6 56 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 ff 6 84 7 1 4a 10 41 ff 4 7 8 8 6 11 18 11 11 Agentuur bjj de Firma Wed BOSUAN te Gouda ll 8TIIDAH 0DDtJUBaiaaÏHa8 lt 7 10 8 1 05 10 48 1 51 1 46 4 45 7 W M U4 a U 11U4 M6 4 41 48 7 46 8 48 7 S7 l Vo 4 U 6 7 6 10 1 1 U IJ U8 11 W 1 ll l 0 raeQT U fja d KaropeHcbe faulieri Btodt Sielu PbilipMD Wittlefa Dëkitra Carsonw Lensiag Deamaker Fraockeo Bloem de Paaw en vao Haoneo de sergeaot der iof StoarBAQ beDOTeoa 5 Amboioeez D Aan bekomen wooden orerUden de faseliers Leniger van der Werf de Proyer Dnberaard 60 Panweli Levenigevaarlgk gevond werden de Berg nt Tan der Linden de faieliera Fjjt Schneider ZimmerniaQ van Onyo Keizer Toeleke en Bane Niet levenagevaarlgk gewond werden De sergeants Boogert Klein en de Wys de korpotaal de Vink de tamboer Wagelaar de fuieUere van Maarik Ebrenipergen tierToos Loyien Pantekosk Koelemaot Smits Areadi VogetMog Eaiter Goedbart Witkamp Heoter van Bornp van der Boeet Lagthart Yoerot de Bout Boa Schneider PorpiiK Dykhaizeo Kottelaar van Dalen Groeneodaal Yelibniten en Dgk een Afrikoanscbe eu 3 Amboioeescbe faseliers de geniesoldaat de Yob en een Inlandache geniesoldaat Scbampscboten en rnatto kogels bekwamen de Hrg ant Kagie de tamboer Turk de faeeliers van der Meer van der Hoef Friial Schefferi en Patten en 4 Amboioeescbe fuseliera terwijl de Inaelier Nflboer een raodjoewond bekwam Het grooter getal gesneoTeldeo en gewenden DD gemeld is toe te schrijven vooreerst aan de onataodigheid dat na de vnrEending van bet rorig bericht meerdere gewonden werden bekomen en voorts daaraan dat in de eerste opgave alleen het aantal dergenen vermeld kon woideo die zich hadden laten verbinden en er verscheidenen waren die hoewel gewond toch aan den strgd bleven deelnemen terw l thans ook alle schampschoten zgn opgegeven Aan mr J A Kederbnrgh onlangs ter beschikking gesteld van den directenr van Justitie ii door dezen opgedragen zich naar Atjeh te begeren De majoor Bost van Tooningen kommandant der bereden artillerie in Atjeb gaat eerstdaags met baiteotandsob verlof De functie wordt dan tegelghertgd opgeheien Allerwegen wordt geklaagd over het alacbte papier der montbtljetten van t 10 De minister van financiën ia zelf overtaigd ven de slechtheid van het papier Van 1895 af wordt gezocht naar papier de eisohen hieraan te atellsn z n echter loo bgi onder en gecompliceerd dat bet lang donrde eer bet gevonden was Thaoa meent men het goede papier gevonden te hebbeo zoodat men eerlang weer oieowe montjcs tegemoet kan zien Door den Baad van Tncbt op Koopvaardgtchepen te Amsterdam is een onderzoek ingesteld naar de omstandigbedeD waaronder de aanvaring van het Nederl atoomschip IJtroomt door het Sngelsohe schip Bittern in den nacht van 5 op 6 Joni op de Noordzee pltsta bad waarbg het stoomschip IJstroom verloren ging en van dat schip twee passagiers en van de Bittern een staorman en een timmerman verdronken Uit de Bcheepaverklaring voor den oonanl te Londea afgelegd en de verboeren van den kapitein van ds kIJatroom Parlevliet den atanrman Sparreboom den roerganger BijsterTeld den nitkyk Kuiter den maobinist Dainker en een paar matrozen bleek ongeveer De IJstroom was 5 Jnni te 4 50 a m uit IJmaiden vertrokken naar Londen met bemanning 16 paasagiers en een lading atnkgoederen Ongeveer te 2 u 40 ▼ m s morgena deed stuurman Sparreboom de wacht terwijl de kapitein eten naar beneden maar niet ter rnate vras De lichten waren in poaitie en helder brandende Het miatte eenigszins en daarom werd Tan tgd tot tyd met de aioomfluit geseind Seoskiaps zag men een groen lioht win stnnrbeord De aitkgk waarschuwde en de stuurman liet twee stooten op de stoomfluit geven Hg 8 35 8 48 4 56 05 5 68 6 06 6 11 6 1 6 85 7 85 7 8 7 8 7 46 7 55 8 88 4 55 6 05 6 14 5 tl 5 17 7 a nd Mooldraobt Nteuwerkerk CiMUa Botterdaa Utiwkt 6 18 7 88 8JS 1 0 4 10 0 t 81 J7 8 md 6 87 8 16 e si BotUrdua Cpalle Nieuwoikerk Uooidneht knd docht dot men narboord langs stonrboord passeeren kon Daarop werd aan boord van de IJttroom weer gefloten en nu floot de andere boot terog manr nu zag men ook een rood lio t zoedat da andere boot gedraaid moest zga en nu recht op de ÏJstroom toekwam Een aaovating werd onvermgdelgk De kapitein was inmiddels aan dek gekomea en toen de aanvaring volgde en bet vreemde schip de IJatroom bgoa van stnorboord tot bakboord inliep eoodat het onmJd dellgk moest zinken riep de kapitein Jomp ever Jump over Wie in de nabgbeid was volgde den raad en dadelgk toea de kapitein aan boord van de Bittern zich bevond haastte bg zich te maken dat de booten werden losgegooid om de op de klJstroom achtergeblevenen te redden Hier had men intaaschen zalf de banden uitgestoken De ituarman waa zoo lang mogelgk opzga post gebleven Toen de uitkgk bet licht me dde had het scbip een gewone vaart bet maakte 8 mgl terwgl bet 10 mgt kon loopeo De atnuman had in den omtrek geen seinen van andere vaartoigen gehoord en oordeelde den mist niet zoo sterk dat de vaart verminderd moest worden Oet licht werdeerat op een kleine of een halve Kngelscbe m l g zien De staorman dacht eerst dat het een zeilschip was en dat hg stonrboord hondende er wel achterom kon maar toen zag bg eeosklaps bet Toode licht Bg liep naar de telegraaf zette die om op stoppen maar het was reeds te laat De staorman wiens vroaw aan boord was liep terwgl de schepen vast zaten naar beneden en toen bg weer boren kwam was bet te laat om over te springen De Bittern lisp reeds achteroit Hij gaf toen bet overgebleven volk en den passagiers last de booteg los te maken In de eene gingen 23 in de andere 5 personen Op wpg naar de Bittern kwam hnn eigen kapitein ben reeds in de beot van dat schip tegemoet en oam 12 personen nit de eene booc over Hoe de twee passagiers van de IJstroom verdronken weet men niet Oe beide mannen van de Bittern vielen in zee bg bet losmaken ran e i boot Na da aanvaring zonk de slJatroom in 12 mioatcii met alles wat er in was De Figaro deelt mede dat de toestand van Francois Coppée niet zoo ernstig ia als enkele bladen wel willen doen voorkomen Er is zelfs een merkbare beterschap ingetreden De doctoren sgn zeet tevreden over het verloop de zieke heeft geen koorts en Igdt weinig da wende iteneest goed en de eetlnst blgft oitnemend Wel is er eeoige zwakte waar te nemen doch deze wordt als een gewoon gevolg der operatie beschouwd en zal zooder invloed blgven De geneesbeeren hopen dat de Fraosohedichter over een tiental dagen naar Mandres zat kunnen gaan om daar geheel te harstellen Bergiateren heeft te Wörishofen onder bnitengewoon grooten toeloop van belangstellenden de begrafenis plaats gehad van pastoor Koeipp Natnurlgk werd het faoofdbestanddeel van den begrafenisstoet gevormd door de moderne barrevoetersorde maar ook bet landvolk nit den wgden omtrek was dien dag naar Wöri bofen gestroomd Achter den Igkwagen werden de ordeteekenen van den overledene gedragen dan volgden enkele verre familieleden Kneippdoctoren depntatiSn van Kneipp vereenigiogen enz De saken te Wörisboten zul n op denzrlfden voet voortgezet worden door een van Eneipp s ondste leerlingen P Beille 10 1 14 ll tl li l8 11 88 11 8 11 4 1 51 U 8 18 85 18 88 1 SI II 46 11 55 8 58 10 1 10 88 10 86 10 48 10 4 10 06 10 15 16 87 8 01 8 18 8 86 8 84 Dezer dagen heeft de afgevaardigde Bowlaa in het Britscbe Lagerhuis bet geval met de erfenis van tsaar Alexander III ter sprake gebracht Bg den dood ran den tioar in 1894 lag er 213 273 pd st van hem in de Ëogelscbe bank Daarvoor had 13 800 pd aucceslierecht betaald moet worden Maar de som is zonder die betaling aan den gemachtigde van tsaar Nikoloaa II uitgekeerd en wel zonder dat het Lagerhais er in gekend was Dat keurde Bowles of Harcenrt die toen minister van FioanciSn was verdedigde de regeering met te zeggen dat het sedert koningin Anna het gebraik was geweeat aan vreemde souvareioen ïn dien zin eziraterritoriale recbteo toe te kennen en de tegebwoofdige minisier vae Financiën steunde die opvstliog In de wooing van den gemeente geneesheer te Loosdrecht heerscht een vleermnizenplaeg Het is nl gebleken dat tusschen de spouwmuren eene kweekerg van dat ongedierte op buitengewoon groote schaal wordt aangetroffen Beeds werden honderdtallen gevangen en gedood doch nog veel meer bleven er over Het kracht ia men thans bezig de oogenoode en zeer onwelkome gasten die den pracbtigsten zomeravond bhioeo zoowel als boiten totaal ongenietbaar maken te verdelgen Maandag is te Bruinisse het bericht ontvangen dat de daar ontbrekende visachers te Amsterdam verwaaid gelegen hebben en goed en wel te Ëokhnizeo zgn sangekomen Het onbekeode vaartoig dat Zaterdag op bet Krammer ter hoogte van den hoek van Sint Jocob gezonken ia was de tjalk van een schipper van Siut Maartenedgk met Belgischen metselsteen De opvarenden schipper vrouw vier kinderen en knecht moeten met bun boot te Steenbergscbevliet geland zgn Deor de bemoeiing van den borgemeester beeft de beortman Boogert van Leiden zgn schip Zaterdagavond reeds van de Vooroit lic teragontvangen en aangezien het geheel ankerloos waa in de haven doen brengen Waterbelden Zonder op eigen Igfsbehood bedacht te zgn hebben Zaterdag vier neven nit Hardinxveld genaamd Egoe en Ahelejer gedurende het hevigste van den storm met een roeiboot twintig menscben van welke sommigen reeds te hal f er lengte in het water stonden van den dood gered De booten der maatichappg Zeeland c die zich door geen storm laten terngbouden hebben t Zaterdagnacht op lee zwaar te verantwoorden gehad De Koaingin Wilbelmipac had de volle kracht van den storm ta doorstaan Zware zeeën kwamen over waardoor de hut van den fcezagvoerder op de brug vol water geraakte Bg het Hchtsobip van Tongne werd het stoomschip door een verschrikkelijk hooge zee getroflen die het dek van den bak beschadigde de gieren stntten van het dek werden door de kracht van de zee verhogen De passagiers werden echter in welstand om 11 nar te Qeeenbro pier geland In den polder Kgfhoek in de Bieshosch werden Zaterdag 24 runderen en een paard welke in het water stonden door den stroom door een sluis waarvoor ruim een meter val stond heen geroerd maar alle nog levend en ongedeerd aan de andere zgde op den wal geworpen Sedert de tentooostelling van Chicago zijn voornamelgk nit de nieuwe werefd na ea dan berichten tot ons gekomen vermeldende dat de Amerikanen de onde langwgltge manier van Btrgken en stoppen met den kwast en daarna nog eens overstrgken en afrerren hadden prgsgegeven en eeovondïg waren overgegaan tot bet bespuiten of besproeien der te verven oppervlakten met de verf Men beeft die berichten Toor humbug ge bonden doch de bekende fabrikanten A £ Wells Co te Londen hebben thana in bun zoogenaamden Lightning Painter een maobine geleverd die zeer goed moet voldoen en door de roornaamste spoor we gmaatsebappgen en indnstrieete inrichtingen in Engeland en elders met gewenacbt gerolg wordt ge bruikt 8 57 De verf wordt daarmede gelijkmatig en voortdurend over de te verven oppervlakte oitgaspreid door eaa bnigzama lang met sproeistak en wel door de drukking van samengeperste lucht hettg nit een voorhanden inrichting hetzg nit een bg de machine behoorende lucbtperspemp Waar groote oppervlakten geverfd moeten warden is de snelheid waarmede dit geschiedt vgf tot zesmaal grootwr dan bg de gewone wgze van verven met den kwast en kannen gemiddeld 2 vierkante metera met gewone verf gedekt wordeo in één minnut Zoo werd een plaatgceren brngligger van 21 M lengte die een oppervlakte van raim 150 M aanbcod geverfd in twee uren met één sproeier een stoomketel van 9 M lengte en 2 50 M diameter in minder dan een uur en een muurvlak van 27 M in een kwartier tgdi alles met slechts één sproeier Bovendien biedt de machine nog andere voordeelen aan ook voor klein werk De verf hecht zich namelgk in sommige gevallen beter aan het werk dan bg bet gebroik van den kwast zoodat een enkele laag net de macbiae verkregen evengoed is als twee ïageo met den kwast opgestreken Hoeken waar men met den kwast moeilgk bg kan komen zgn gewoonlgk met den sproeier gemakkelgker te bereiken en de streek van den kwast is natnarlgk bg werk met de machine gemaakt niet te zien Met groote besparing van arbeid kannen ook groote en kleine letters en slle andere figaren met behelp van mallen worden roortgebracbt De kosten voor kwasten en horatela die bg ruwe opperrlakten els muren en dergelgke nogal belangrgk kannen zgn vervallen geheel en daarbg verklaren degenen die de machine gebruikt hebhen dat tg zelfs besparing op de hoeveelheid verf teweegbrengt De machine is samengesteld als volgt een sterke ketel of cilinder bestand tegea de benoodigde Inchtdrakking is voorzien van een deksel met klemschroefsluiting en daarin bevindt zich een afzonderlgke pot die de verf herat Deze pot kaa er gemakkelgk en snel worden nitgenomen om opnieuw gevold of verwisseld te worden De lacht die door een perspomp gedreven door stoomkracht of door een electrUoben motor wordt geleverd bgv onder een druk van 1 75 KG per cM voor snel werk wordt eerst in den gesloten ketel toegelaten waar zg opgesloten is en hare drukking uitoefent op de oppervlakte van de verf die dientengevolge door de slang naar den sproeier wordt geperst Een tweede slang voert rechtstreeks nit het lacbtbekken alleen lucht naar den sproeier waar zg in aanraking komt met de daarheen geperste verf en deze in een fljne aproeiiog tegen de te verven oppervlakte blaast De fijnheid van de aproeiiog en da snelheid van uittreding van de verf k anaen aan den sproeier met de hand geregeld worden Wanneer de verf tot eenige hoogte boren de plaats waar de ketel staat moet worden opgevoerd dient de Inchtdrakking ait deu aard der zaak verhoogd te wordeo ds ketel is echter van een handvat voorzien ea kan door den werkman op steigers en stellingen medegevoerd worden Erengoed als voor gewone oliererf kan men de machine gebruiken voor Igmverf of sauB van welken aard ook mits in vloeibaar beid en consistentie ongeveer met oliever orereeokomende De fabrikanten hebben ook nen sproeier voor voricbiltende klenren oitgedacht Met dit toestel kunnen een twee of drie kleuren te gelgk hetzg van elkander afgescheiden hetzg naar willekeur met elkander vermengd worden opgebracht en zelfs artistieke effecten worden verkregen waarvan reeds gebleken moet zgn dat o a deQoratiescbilden met rraoht partg kunnen trekken De Opmsrker i 57 10 86 1 1 10 04 ff B 10 11 ff § 10 18 ff 9 10 87 10 4 11 80 0 1 87 10 09 47 f r 64 B 10 61 B 10 10 07 10 S9 8 8 8 0 7 85 7 46 M Onder de Sardgnenvisschers aan de knit van Bretagne heerscht groote opgewondenbeid De vangst ia bnitengewoon groot aommige schepen keerden met 20 tot 30 000 stnka huiswaarts en daar de marktprgs 12 frs f i 1000 bedroeg ètoomde m ii iaachef nedi na eao kl in Temogen De m rktpiija is an etaowal plotsaUog gedaald Tan 12 op 4 2 eo 1 fra ea aommige Tiaacbsra kiooeo iel i bet laatate bedrag nog niet eana bedtogen omdai da grootbandelaara nog titten met groote roorraden van bet orige jaar welke ig niet bebben kannen afleveren vegena de rerhoogde tarieven dar Vereanigde Staten Den leden n bat 24e Nad Taal en Letterkondig Congroi deien tomer te Dordrecht te boadeo aal een knuatarond aangeboden worden waarop Middeleeawacbe liederen lallan worden oitgeroerd en een Middeleenwiob Abalaiel lal worden vertoond Met groote aorg rgn de liederen aitgekoaen die in een paasende omgeving tallen worden geiongen ot geiegd Ala belspol beeft men de Eamoregtc gekozen dat gebael in Middeleeawscben stgl zal worden opgevoerd alleeo zallen de vronwenrollea mat damea vervuld worden Hoewel dit vroeger niet gobraikoiyk waa inllen hierdoor echter de opvoering eo de indrok bg bat pabliek alechta konoen winnen Ken klacht tal ooala vroeger verkeerd door het N v d Dag gemeld werd niet op het abelapal velgen omdat de 7 Sottfrniën minder geschikt gn om voor een hedeodaagacb beschaafd pnUiek Tartooad ta worden Een Middeleenwsche marktacène met zang en o a met een brniloftaoptooht zal a et een tableain vivant den avoad bealniten Zaowel voor de oitvoering en het accom pagneeren der liederen ala voor het ipelen van het abelapel en de andere vertooniogingen Beiden vele Terdianstelgke Dordtache dilettanten en acbildera met groote welwillendheid hanne medewerking toe zóodat deze knnatavond bgna nitalnilend door Dordtacbe krachten zal worden gegeven Ala welwillende medewetkater van buiten onze atad zal Mevr Cornelia van Zanten uit Amaterdam optreden Men ia met de repititiea begonnen en met alle krachten atreeft men naar dit doel den oongreabezoekers eenige oogeohlikken van fijn en hoog kunatgenot te kuDoen verschafien Dit toch ia het denkbeeld waarvan de Commiaaie bg bet arrangeeren van deze Soiree ia uitgegaan om door ene achoone eo gekniachte itvoeting van Middeleenweche knnst liefde voor deze koost en in t bizonder voor het heerlgke naï e lied der Middeleenwea op te wekken en waar die reeds bestaat in krocht te doen toenemen Niet ieder laodboower weet zeker dat de distels die hem op den akker zooveel laat aandoen omdat ze bg afscboffelen iünatooda weer den kop opatekeo voor paarden een nitatekend voeder oitmaken t Ia daarom wel de moeite waard om het eenige ware middel niitrekkeo eo verzamelen er op toe te paaaen Goed doet men ze eenige oren te laten liggen waardoor ze alap worden en de tekeUjes het paard hg het verorberen weinig meer hindeten Hoe onbekend ook met dit voeder het paard aet het aanatonda gaarne Vooral de wortela zgn rgk aan sniber Het voeder bekomt den dieren goed In tamelgke hoeveelheid gebroikt hebben ze een zwak afvoerende kracht soodat ze op de geiondheid der dieren eao weldadige werking niloefenen In Frankrgk zgn distels ala voeder voor allerlei paarden zoo gezocht dat men er een ferroen prga voor bedingen kan De bekende Pargache circns directenr Victor Franconi gewoonlgk genaamd Ie Père Franconi ia op 86 jarigen leeftgd te Parg overleden Hg stamde in rechte Ign af van Antoine Franconi die den eerenaam van den baaien ruiter van Frankrgk verwierf Victor Franaoni bezat twee troepen waarvan bet eeoe dee zomera in Champa Eljaéea en het andere des wintcra in da filles du Calvaire optrad Zgn zoon Victor die eTensIe agn vader geheel op de hoogte van bat vak ia zal hem opvolgen Een 2 jarige deugniet stal hij een koekbokker te Breda eeo koek van 25 cents nit de winkelkait De winkelilr wiet hem te vatten en bracht den jongen naar de bakkerij Ocb meneertje geef me niat aan de pqlieaie c Neen jongen daar ton ik te veel laat Ton hebben was bet antwoord amaar de koek zult gg hier opeten c Toan da koek halvorwege waa moest de jongen water dnnken daar hg niet verder kon i maor de koek moaat op Mat een nn jongst de groeten aan je moeder c werd de knaap eindelgk walgend nin de zoetigheid ontslagen zear waarachjjnIgk genazen van dieverg en van koeketen Hat itoomjacht aClementiiec aan boord aarvan de koning van Belgii inooenito relat s eergiitereD van Oatende te Nienwediep aangekomen Z M bogaf zich met eenige heeren van ign gevolg aan nl en heeide spoedig taai boord taiog amut het iteht Bnlteilandsch Overitclit 14 JUNI HlutlUNO Calt NmI W S Vi dito dito dilo 6 dito dito dito SHoNOll Ool G6udl l88l88 4 BütusD OU Bianenl 18 4 4 dito Geoona 1880 4 dito bii Bollis 188 4 dito bo Hope 18S8 D 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 Spaiui Perp l aohuU 1881 4 Tiattu Gepr CoDV loea 18 0 4 Geo leening aerie D Geo la nisg aerie C ZuiDAm E v V obl 1888 5 Mexico OM Buit Soh 18 0 6 Op Kreta strekken de internationale troepen hnn tochten steeds verder ait maar in orde ia het ovaral nog niet Bg Kiaaamoa hebben de opstandelingen den atrijd weer opgevat en willen zg de Tnrkache bezetting in de atad aanvallen De oorlogsbcbepeo honden beter wacht want er werd gezegd dat er weer rrgwilligera ia aantocht waren Van Kreta een behoorlgk eiland te maken tal nog heel wat moeite koeten waot eeo doel der muiters bestaat nit roovara van beroep die gaarne hnn ambacht willen voortzetten ook zonder de autonomie In de Dnitsohe bladen ia veel geredeneerd over de oploesing van de criaia waarmee men higkbaar meer en meer in de war taakt Zal ook de gladde Bötticher voltrekken wanneer Miqnel komt En hoe tal het gaan met Mtrscbal De Mnnchener Allg ZeiLamaakt de opmerkiag dat de grondwet verbiedt de binnenlandacbe aangelegenheden geheel en alleeo aan Miqnel op te dragen ala viceMiniater preaident eo Hohen Ichs alteen de bnitenlandsche Ie laten De wet toch kent slechts één verantwootdelgk Minister en dat ia de Rikakanaeliet Ovetigena geeft dit blad toe dat er aan de regeling zooveel moeilgkheden verbonden zgn dat de oplossing der ctisia wel zoo heel apoedig niet zal verkregen worden Vknizckljl AMaTSaDAM KoTTBtDAM Mag men de Italitansche sitaliea gelooven dan zal t toch nog tot een gereehtelgke vervol Oliliirstien 1 6 8 ated Icao 18 4 8 ging van Criapi komen De mioiator van J uatir tie zou aan den Koning het vooratel van 4 PfV n uM ni rechter van inatruetie vootlaggen om eeo attafvetvolgiog tegen den oud premier te beginnen Dit vooratel ton dan wotdso ingediend by de Kamer die een commiflaie van onderzoek tal benoemen welke met het nagaan der proceaatukken allicht eenige maanden werk beeft Het rapport over de taak zou in den eersten tgd nog niet te wachten zijn De grootsche jobileomsfeesten in Engeland zgn geëindigd Wel bljjlt de feesttreogde nog een poos aanbonden maar het officieele deel ia gealoteo met de gata vooratelting in CoventGarden Theatre die door alle voiateIgke personen en hooge gasten werd bggewoond Thans is koningin Victoria weder naar Windsor vertrokken De groote revue bg Spithead zal warden gehouden voer den prins van Wales De onde koningin beeft de groote verBoeieoiasen van de feestdagen gelnkkig zonder nadeelige gevolgen voor baar gezondheid doorstaan The Queen ia very well zeggen de bladen met voldoening en die voldoening ia te grooter wgl de feesten zoo nitmnntend zgn afgeloopen zonder ernatige ongelokken Mtllioenen Engelacheu en vreemdelingen waren in enkele attaten van Londen opeengepakt en I ebalve een paar pairs die van bun paard vielen en een paatt ioifrouwen die het in de warmte te benauwd kregen en flauw vielen zgn geen ongelukken voorgekomen Wat na al de rampen hg andere gioote feestelgkhedeu een goeden indruk maakt en vooral te danken is aan de uitnemende voorzorgsmaatregelen en aan den geeat van orde die eigen is aan het Britache volk Een bolangrgka en verbigdeude mededeeling is door den heer Hanotanx gedaan in de vergadering van den Franseben ministerraad in het Elysée Naar de Daily Newst verneemt kOn de Fransche minister van buitenlandscbe zaken zijn ambtgenooten bericbteo dat bg oit Konatanttnopel de mededeeling had ontvaogen dat de vredeaonderhandelingen in bet paleia van Tophane op het punt zgn tot een guoatig rcnltaat te leiden Torkge is bereid Thessalië af te staan aan Griekenland onder enkele voorwaarden waarvan de mogendheden de varvnlliog waarborgen Ëen dezer voorwaarden ia de regeling van de grenzen waardoor enkele strategiaebe punten aan Tnrkge zullen evergaan Van de betaling der oorlogascbatting wordt in deze madedeeltng niet gerept De burgeroorlog op Cuba ia tog lang niet nit integendeel hg dreigt zelfa in een verdelgingakrgg te ontaarden 1 De leider en aanvoerder van de opstandelingen generaal Matimo Gomez heeft aso de Voorloopige Regeering van de aOubaansche Republiek verzocht een proclamatie uit te vaardigen waarin wordt bekend gemaakt dat de Spaaniche soldaten voortaan niet meer beschouwd tullen worden op denzelfden roet ala de Spanjaarden de Cnbanen behandelen dns als opslandelingan Dientengevolge zallen Spanjaarden die met de wapens in de hand gegrepen worden niet langer gevangen warden gebonden doch eenvoudig worden doodgeachaten Voor de toepassing dezer regels beroept Maximo Gomez zich op bet voorbeeld van generaal Bolivar den bevrg der van Venezuela die dezelfde houding tegevover de Spanjaarden heeft aongeoaDen De Republikeinscbe Regeeriog is naar het achgnt geneigd in deze zieoawgze te deelen Oe sTimoss verneemt nit Santiago dat het ministerie van de Zuid amerikaanaehe republiek Ohili zgn ontslag beeft aangeboden il ll tU i