Goudsche Courant, zaterdag 26 juni 1897

36ste Jaargang Maandag 38 Juni J897 No 730T vaia alle aaogr crooxli an clerx ftOüMHË COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tot ougekeiid lage prijzen D SAMSOM ADVERTEMTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels k 50 Cent n iedere regd moer 10 Centen Uroote lettere worden berekend aaar plaatsruimte Insending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e i ij k s met uitH ndering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AkonderUjke Nommers VUF CENTE Salmiak Pastilles Een algemeen al goed erkend middel 1 Hoeet en VerkoH thel l of o mxi X m verzachtend Prua per fle 9hjo20 tent Kb u Ii i k B01 U Ilofleïeranoiera uepM te Oouda bg den Heer A TEEPE Apotheker en bg de meoete Apotheker en Drogiaten Terkrggbaar HOIJTBANDGL Veraecr IS aqiIer § LeT fen Varen Grenea Denneu en Eik b t khoni Alle B 7è t Boileul nd h geza i d i aUmede geploegde en geacbaafde De en en Klïïaichr5 t nrAmerikaan ch Hont n alle miSn Zrhinden Prijum Conmirreerend KATTENSINGEL Q 197 OoBlU brak nw A BRINKMAN fc 200 Een ware Schat TOOT d oBgolnkki e Uchtoffitn d r ZeHIwTlakking Onuite en gefarjn oittptt iiigen il het beroemde werk Dr Iletau n z ELFBEW RI Wi Bolluiilsche aitgaTe met 27 atb Prgt 2 tfuMen leder die aan de verscbrikkelgke gevolgen ran deze ondeogd Igdt nuwt het lezen de oprechte leenug die bet geeft redt Uarlgki duizend van een lekeren dood Te Terkrjgen bj hetVerlaga Mngazin te Leipzig Nemnarkt 34 franco tegen inzending Tan het bednu ook in poetzegelt en in eiken boekhandel in Holland R minl tm MeuiMnale Fabriek DE BÜN1QBL0EU Tim IH K vanSchaik Co geTeatigd te Oravenhage Hepplertlraat 9 m S naby de Regentesaelaan HOFLEVERAIICIERS TUI l U den KÜNING ran BELGIË Indien gijhoeët ï ï j ebrnikt de allerwef e b krooud en Wereldberoemde 8aperioT DraivenBorst Honig Extract M Hl LI A lsTT lïE FLACONS Tan AO CU 10 Cta en 1 I Tarkrggbaar bjj F H A WOLFf Dtogitt Markt gitda B a TAN MILD Veerital B 12 te Omda A BOUMAN Moordnekt 3 C BATELAND Bot cop B T WIJK Oudtwairr M KOLKMAN Waddinxneen tfMMMMIHHMHMMBHiMHMI Hi IBEKROONDUETOÜUUEN MEDAILLE KRiEPE IEN HOLI S Qiiiiia Laroche Slaaih iideade Q ulna Larocbe ia de meest kraehUg eo oemrterfcanda KI KA WIJN A nl eTolen door tal van binnenen bmtenlandsche Ueneeaheerea Verkrggbaar in flenohen i I W en 1 00 CIGAREnEN TE6EN iSTHlA De inademing Tan den rook dezer Cigaretten geelt den Igder aan Aêtbma teritond Terliohlihg In K ni 80 en 50 Opeataar Onderwijs TeeUiiB B Uerliixn p de Borgersekolei De COMMISSIE Tan Toezicht op bet Lager Onderwy albier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen vier plaatsing men ua bet eindigen derEomerTacBofcie in 1897 op bovengenoemde acbolen verlangt ui gewhieden op DINSDAG den 29n JUNI 1897 dei namiddagi ten vgi nnr De CommiMie vestigt de aandacht dat h choolgeld op de 2de Burgerscholen voor Jongens en Meiajee ia vtri uigd tot dertig galden ijaars Voor verdere bisonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Oouda 15 Jani 1897 FEMSCEE STOOMVEEVEEU CkemischrWiffickertJ TiK 11 lH i MHFJ IEIt 19 KruUkade Rotterdam OebreTeteerd ituor Z M den Koning der Balgen Hoofddepit TOor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor hel itoomen en Terre Tan aUe Heerenen Dameigarderoben altttok alle Kiadeiigoederen Speciale inrichting roor het etoon n raa pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar d nienwite en laatate métbode geverfd Alle goederen betzg geatoomd of geverfd worden onachadeiyk Toor de gezondheid en Tolgena ataat bewerkt t Kliniel en Polikliniek OB TBVHMB en tlVMMmnOIMflMB Toor Spreekuren dagelgka Tan lü H n Uratia Spreekuren Maandag Wotntdag en Vrijdag 9 11 unr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A BVL Qenathttr Direelmr D Jg aRAJPTDS Irinteips TB PARMS Zsndiii gratis II franco ket praehUf geUlutraerd nedarludaoheu of Tanaehen tekat toTat eada da afbaeldinien der laatit ultfakonaa odallan Toor het Zomapaabtowi vaa Uaederriï hoeden eni Toor beeran daniM m Undenn op gefrankeerde aanvraai aaa HL JniiS JIUIZOT I c PARMS Stalah van aljdan wollen en utowivi offeD teken ent eoi worden eTeoeeu franco toegezonden doch man gelleTe daarvoor da aoortan op te geTaa en ongeTaer iê prijzen te bepalen Dit albnm boTat teTona de inUdiUagea alkeToor de goede an prompte BitToarüifw w beaUIUngen buioodigd üli MUUAifM M U mui aa eeyar oa dan met eaie Teikooglng van S 0 0 fl Mt maU Mtrtf HU MuuiM wAlM ada ptaalMi m SmUrlmd Ml tuiii M Uantan hebkaa faane fonnalltattaa voorde inklaring of andwaiatt te TeirBlIaa daar ona mtpSuMtlê H HtnMltH Waard J Baknwad iWllntSahMikaaftkeqr e H e Aat l8a oiOw moeite Md Op sMm n flktetiVwaerii WMenti W nU lii M ii kxtAÊm trubant daarmede belaat la Per bna 90 et doozen flO en 30 et pakjea 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen anot bg Hoendera en alle Plnimgediorte ii 0 45 per A en met voer ter verdelging Tan ratten en muizen 35 en 20 et Pakj a 10 et Allee met gobruikaaanwgzing Heeren eigenaren van 10 laar Abonneeren voor Geurig en Onachadel k ZatveriiiKS Tet tegen hranderigheid kUertuMige aangezicht en andere Uchaameroven en vanden strakheid en af kingen bij verzweringeu winterhanden en voeten Uj echtr t fauuform ena ZniTert Tan onraii insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per dooe Huizen kunnen lich op voordeelige wiJie voor de reinheid In linnne hnurperceelen Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot IJSEL II op ZONDAG 4 JULI 1897 Vertrek GOUDA 8 uur s oiOrg enB DORDRECHT 8 s avonds Uumr der taart ± k Mr Retour 1ste Klasse f 1 Retour 2de Klasse f 0 60 Entréekaarten Toor de Tentoonalelling tegen Temin rd Uritf of de Boot Terkrggbi r Alleen geldig voor de Paaaagiera De Direelmr L l TAN BER 6ARDEI i Y e YictoriaSron f e Obérlahnsfein b Bm Tafeldrank Van hé onink yk€f uis der federlanden Maatschappij tot Exploitatie der B ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Het groötè aantal zenuwkwalen Tan Mnnwhoo pl n af tot devoorafgjijAnd kentekenen VAD popl xifl h Tienbeto tt tOT weldAAd blijkt ta lijn TÏor de nca teBnwkwUen lt d nde meoKbbtid Dsm centtMVÜw g nltieTon d n Hoor den ceweian OfDder vu GMondbftil Dr Komu WelMmuut t VUthofén n berut op d on dnrrlnding optedwi in eet W Juige pnktljk IMor wiwwhlBa vm k mU MMiaid ptm Mr w r4Mi 4e rtM g 4eklk e UffM Anmr da hoKI oiiMl44 UI k au ka mmw Mtel MS I U Het deie geaaMwijM werden werkeli k Utt rwde TeetüUtn T t eMi n Bi miwkte aooveel onnu itX tah een do r des aitvlnder Miell4 MB w l bark ve rlieHl n MMiInd binnen kortm ti d reede dk ül druk vereohenen U Dit boikje bevet niet a11s d vor het RMto ib tiek versUknbKe rerkUrlngen omtrent het weien der niaowero therapie en de daarmede self In wanhopige YaUeD 5 £kre en nUwBrki4g maar ook vindt meu daarln wetloacbapMtUke vor tatvangetnlj kt f ante RMMMei l iiljiee leetlebt la rentee SaelUtai OVER ZENUWLIJDEN tN BEROtRTE e aftebrlft v DganVMe mêaiukiïAÏMlM dtê Mndeie genèeawjikë teTiidiÜn KMntede i Oi SaelUtaratliOr MeteStillle Or a Maa iMd r arrtatf artt tellhUem Of P raruUer i Htaar vaa het haapltanf Apa Qaketaratli Dr eNrtoi kaMeal Oeteihli Bad Cm Dareaa mU t wlaMk rafta der laNaaa tMeaMtrttMiba larWitlai vaar leaavllldara tl Part t r e 8t l M i7334 CaMat vee Aaeheafeaefc Md dr ta Oarft r Salbaafe arraad aria A UrfcnHt OMr tabeant JielC te Waaaea Dr aSeafBMt HU Farrito Cara MvHdMOtateHCtatral d bnMai t de Santé ia FrankriJI en vete andpran Aan allen win awccatal neer of Mlndar daaa la tmmm aaceaaimd iiwMhtlKkatd IU4M waarran de kenteeketMn ilJn ahra taskeh anplja ari ralaa aebalahaaraaile kleadaadrani iraete frlkkaikaarlieia efaaHl afapeleaaktti HehaawU a aaraaf en aakalwieH ka tae taad verder alle Bleken die door bttnerU getroffen werden n nog lijden an de nvalgan MrraB Booals ariawalaiM aevaraiam tat aBrekea iware teatval aieanÏHIk aUken et aid dar gKriMiUa at vaartiareade ft a l el ke mtla vertwakkhifl vaa iMkaHn eiu an i die reedt vaOa geaaaakniidlge bebandalbig geweeat Bljn aar door da bekende middelen ala oatbondingaaaenkoadwateikanr wrijven elëcrrtaeeren atoomtool of seebaden geen genezing of leotglBff bttaner kwaal gevonden hebban en ten alott bU die Tr a c T al a r t b r crt en uütoe reden hebben wegena verachijnaeleu ala liofe aaaheedwi aaiatlt vaatan verdaeviaa Ie ket feaeft baefinlte ml riaHaDsUld WUariaaaa ea aeakar wertaa vaar de aaien dnkkeade eetlar ket waarkaaflit vMm fe deaerea kat vea ea vaa lulebaltei la aa kei lieM keariea ee vaetaa aaa al deae drie oategOTiün TU aenaiwIUderm aU eek aan Jeaie ntli aa ll danrie aaa klcakiaokt aa kraebtaieoikald ook an geionde lalf aaa Joage tdraaue dia al met kat hoofd trii B n iteeatelljke reacUe wiUan vftorfcoman wordt dringend aangeraden li h het boven vermeldp werk eaan teechaffcn hetwelk opaanrratfe kaal leoeeafraaeav Boaden werdt door Ani t rdn door M OI RBAK A Ce HeiligewRC U Rattordain F B MAIVTB KOLf V XtwtbekAr Korte Hot teM 1 i ir l l LOBBV dl PORTOS Oudegrai hï bh de O aardbrufc P lF Uj dn toDFitn byKlanuiaeFi iuedlelnale tentoonatelling la de Ur Walaaama lSte QenaMwUie d or de Uedlaplie Jnrg Mei d KUveran MediuVle kaferM d XLle Jaargang ran DË BAZAR Dames Modegids WTattende DAMK8 en K IN D ERM0DE8 beneïeiis HANDWERKPATRONEN M IEDERE WKEKVËHSCmJ NT EEN Mt7Mft£R U isdèr kv mwmrU ptatem m éekroniek fémiUetou enz eas la Vi tTS nmder gskt pUtan met 8 snqpatr en S tooin gekDipts patr Pwr IS n l Sii p pMt M S 1 If da la uUg mtt daareobovra 8 Rekleui a xAmnu 1 7K 1 99 8ft la y lSx ltl pUalb gekn p bijh t6 w S t 4 4e ff a bijti t no l ftekn patr n keuKi ISd aan gakleard trsaie budwarkpatrooo S S 30 PROEFMIIlil EN PIOSPECTliS ALMI ü Tl foSo Ingezonden De Terbonden anti reTolutionairen en katholieken zgn Tenlagen en de kalho lieken zijn het hind van de rekening Dat ii de uitkomst ran de bentemmingen voor de Tweede Kamer een uitkomst die Toor Telen niet onverwacbt ii Ben bondgenootBchap tusachen de Bteile calTinisten en hunne erfTijanden de katholieken ia tegen natuurlijk Ook deze rerkieiingen hebben geleerd datoTeral waar een antireTolutionair in herstemming kwam de katholieken aan het bondgenootachap getrouw bloTen en Toor deo antireTolu tioaair hun uiterste best deden Maar de antireTolotionairen De cijfera bewijzen dat de oude baat tegen Bome al mogen de leiders al afspraken maked bij vele zeer Tele calvinisten zoo onoTerwinlijk is dait zy de in herstemming zgnde katholieke caddidaten niet ateunen Ia het diatrict Deutiohem bijvoorbeeld badden by de eerste stemming de katholieke Pauwen 1300 de antirevolutionair Brants 1742 samen 4152 stemmen by de herstemming kreeg de katholiek slechts 3808 stemmen mimtene 344 antirevolutionaiien hieven dus thuis In ket dietriot Hontenisse kregen by de wrste temming de katholiek Walter 2264 de antirevolutionair Pompe van Meerdervoort 1412 stemmen zamen 3678 bij de herstemming weiden op den katholiek slechts uitgebracht 2419 stemmen minstens 1269 weigerden dus op den katholiek te stemmen Door het thuis blijven van de antirevolutionairen verloor de katholiek Borret zijn zetel in Beverwijk terwijl hij het van den heer Tak van Foortvliet zou hebben gewonnen als de afspraak van beide zyden was gehouden Wy zouden zoo kunnen voortgaan met een enkele uitzondering zyn de in herstemming zynde katholieke oandidaten toen het er op aankwam door een deel van hunne anti revolutionaire vrienden verlaten Men vergeUjke slechts de cijfers in de districten Enschede waar de aftredende katholiek Vos de Wael viel Amsterdam VI waar Dr Cuypera sluohts werd gesteund Amsterdam VU Pastoors Rotterdam III waar Dr Schaepman in eigen persoon in den steek werd gelaten Rotterdam V Mr Maschek Last not FEVILLETOISI SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAnUELEVEN Anna put werktnigel k naar haar boadoir dat boadoir waarin allea apraekt van de teedere vutf harar ouders Ze denkt daaraan geen oogenblikiie linkt geheel tïekleed op den divan neer en lit daar de haadeo aaamgeklemd in den aohoot de ogen op n punt gev tigd bat bleek gatiebtjs 100 ktnk of se tien jaar ouder geworden aa Zou Adrieone om hen laohan F O ja ik Toalde het vosd hen dwaas bargarl flc nobbiah te vond het geven van datdarakruia blufferig parvenuBchtig ik u het aaa baar gezicht ta bedwong ticb met moeit ff n wat moeten se geweoat s a in de oogan van rnqohaar Lscroix van hem die altijd iproekt over ebrek aan n gsvoet gebrak aan lakt of hrt aeo doodiottde waa l Hevnmw o ik kan me vooratallen boa sy 14 heeft waggawaifd met die eigenaardige baweging vaa haar waaier weggewnifd it haar roorgalenj Qtt haar oonveraatiekring ffO ik wt t boa ié gelaobso faebben aa geapot I Zou ik niet P Heb ik niet hoDderd malen het met bn naagadaan F Heb ik niet aU wa in bet Ëoseb tk BohsFwiBgM mBsehn i Mi sootOs looala least verd in Loosduinen bet aftredende katholieke lid van Berckelop zijde geduwd door een antireTolutionair Met deze cijfers en feiten Toor oogen zal het onB zeer benieuwen of bij de a s gemeenteraadsTerkiezingen de Uoudache katholieken wederom door dik en dun met hunne oude Trienden de antireTolutionairen zuUen meegaan Of zullen zy in de drie districten onzer gemeente eigen Candidaten stelleo BINNENLAND GOCDA 26 Jnni 1897 Bgdegiatereo gebonden beratenamiog voor een lid Tsn d Tweede Kiner dei SUten Qeoerul in het kieediatrict Oouds tgn Uitgabrubt 169 at Ven onwwrde 31 i Qeldige 5138 at Durven verkregen de Baereo Mr C J E Grut Ten B Uadt 2584 at L F Dnymser ran Twial 2554 Zoodet gekozen ia de Heer Mr O J E OKAAP VAN BYLANDT Bg d eerste atemmiog wea bet uotel oitgebracbte atemnieu tn de 3 Steindialricten klbiar sla Totgt Diatrict I asot kiasera 864 oilgebr at 718 Diatriet 11 747 63i Diatrict III 620 610 Bg de tweede itemmiog Diatrict I Oraef u B Tludt 423 Dnümeer t b Twist 358 Ven onwurde g m Diatrict II Grut T o Bjlandt 294 Degmeer len Twiat r 417 Vso onwurde 1 m Diatrict UI Graaf aD Belandt 269 Dugmeer ise Twiat 302 Ven onwurde 8 I74 vadi r en moeder eur o Ooi ik wiet het niet I ik wist bet niet dat ik beii aa m n eigen eoders ta bespotten Toch t is niet mijn a haldt Wasrom hebben se me laten opvoeden ia inlka dankbeelden F waarom me laten omgain mat metiseheD dia t66 oordeelen P waarom roe grootgebracht m oen omgevJOK waarin wg niet thuia behooren Waarom me Daar Ryiwijk gwAndeoF Immers ik bohoords daar oiet a ik een bnrgerkiod was van burgef afkomst bestemd otf met een burgerman la trouwen neen dat niet t dat niet t Zoa Leo bet ook hebben opgemerkt Nataurlükl bg die Eoo fijngevoelig is zoo ktotoh Maar hy sal niet om hen lachen xooala Adrieone hij sal bedenken dat het m n vader is myn mofder ffDat moet ik ook bedenken fik heb bet beproefd 1 Ik beb myn best gedaan I Ik heb gestreden mat al wat in me is gestreden tegen die akelige waarheid dia lick altfjd weer au me opdringt God hoe heb ik me geweld aan gedaan om n et te üan niet op te merken niet te b rijpen Haar van avond kon ik niet langer bet ouderscheid is te groot tesscben b en de Laoroix i tsssoheD hen en al df menseben aurt wie ik ia Holland omging Ze verbergt het hoofd in de handen Als ze het gaUat eiodeiyk opheft ii het nat van tranen Straks treedt se toe op lïe eonsdie die in fraaie lysteo de portretten barer ouders dnuigt Zy brengt ze aan de lippen met ongewone teederhe en t ia nauw hoorbaar sis se fluistert Och vadertje I lader a waarom hebt u me van u weggesonden F ik sou u M lief gebad hebbm als ik altü bg n gebUfsa was I Ik soa daa aeoit geleerd hebbaa me roorn Bet Tolgend getal ateBman ia in onderatsaode gaeieentgu nitgebrecht AuUl Ivita kiu n towmiH 2231 1862 612 528 80 73 487 371 219 166 237 152 393 274 232 182 295 240 207 126 500 354 235 18 5728 4S15 QMd Bukoo ÜMrcapells WaddiozTaen MMrdrecbt MiMw rkerk s d IJhsI Owfcrk tk a d IJaael iEltapen a d IJaael KliBpen a d Lek Qcndemk Ukerkerk C Walle op d IJasel 2U75 64 76 439 193 193 239 214 254 168 440 216 Oistaraoavond wsrd door davrötinDigakiastsr sDigiDg Ooadsc tot cMdidatan toor dan Omseateraad geproclamsard da hb District B JAQBR SD Dr F H O T ITKRfiON Diltriot II G STRAVÜR ta N A T n BKE Dlitrict in C O T D P08T eo a PHINCB iaor da B K klasTereaoigiog afhï r tSo tot CADdidftteo voor dfo QameaDtaraad gaprodancerd da bfa A W R w voor diakriot l M H A Slruter Toor d strict II ea A J J Vos fOor district 111 Nsar wij TarBamso al da teniooDstelUag dor prijsaa foor da tarloliog ten bata dar aiaav gaboawda school raa bat K K Littfdat esttebt xear wMmhjJQtiik wordro ffiboadao de tweede week ia Juli en wal in het door ds B Leesveraeoiffing MDgekoobt gaboawaan ds WaslbAfeii B 182 De datoiD TOor da opeotnf m1 Later par sdfaii Dtia ia dit LUd wordaa bekend gemaakt De dames dia sich reeds mat trucbt ootedig bieldeo met de plMtaiog dar lotan h bbeo lioh sodarmaa bt achikbsAr gesietd Toor bat ragalao derprguneoi Het Beatoar TBodie lorichtiAg beeft eb buitendien verzekerd tau de medgwarkioif taq enige ingereteneo witr namen OBs als bet ware een waarborg iga foor het welslagen deier laak Zondag 27 Jnni m1 de Postduiven iociaUit d Smerlec een wed lacbt boudan vaö Krankfort am Msio waar vq door ile Frankforter te schainoB I Ik eoo dan uooït vermofd hebben dat bet niet genoeg it om looals u braaf te agn I Waarom hebt u dat gedaan F AU ik uw eoiiTou dig kind geweest was du hadden wc gelakklg kunnen worden En na Nuf t Is niet altijd opreohlbeid die ons er toe brengt ta reioian te verbergen t kan somw lon deernis ign Alt straks dat eerentienjarig meiije baar plaaU aan tafel inneemt mot een mnaker voor het gelaat dan draagt se dat masker nit liefde uit medeigdee dan is bet wyl ta heeft besloten dat haar ouders nimmer tolIeD weten hoe het laag verbeide wedenien een teleurstelling ta geweest voor hun kind m tit u tussofaen hen in en laobt en keuvelt ala gewoonlyk drnkker dan gewoonl k selfsj dus geeft ze voor de eerste maal toe aan vaders drang en ledigt het stevig glas wyn dat by beaohouwt ala panacea tegen alle Indische kwalen dus bedient ze bem tooals ie weet dat hij het gsame heeft dus pryat ie het gebak ea rraagt moe verlof het een volgenden keer te belpon maken Na het eteo zoeken ze hal terras op dat onbe dekt rtraiard met groen eo bloenen bat plelga b uitnemend b id is om een luchtje te scheppen Na maakt ze het zich drttJE mat thse schenken Maar se is nog n nieuweling in het reïnten bet masker benanwt Itet en st haar sfgemaf altttt se da oogen leant ua het gloMead voorhoi tegerf deo koudan pilaar Straks schrikt se op Maar neen ze hebben niets bemafkt moeder is nog steeds bezig met uitUazen een bmigheid dia bjj kaar garagald arogkoat aa elke iaspsoaiog ook PoitduiTeooIub ken 6 aar wordaa loagalatao Het constateeren tal plaats habben in t beoaden lokaal vaa t üfé Uarmouiete loodat ieder lielbebbar galagaahatd baalt dik bü U wanao Beroepen bg da Nedard Oarelorm Q m Nootderkerk B Torlmarkt alhier Da I vaa Uaahegaa te Kataadraefat Aan do ontTeniteik ka Laidan ia hak dookoraal eiaiaen geneeskunde afgalegd door de haar L C Kersbargao Afloop peblieka Tarkoopiag vaa sm baia at gatimtBartao an aanbabaoran aan dan Tankweg ta Stolwük daa 22stoB Jaai 1897 door noUria J P Mahtstwle te Barg AnbMht geboQdao Koopfr T C Kooi to Stolwük reor 11750 B9 da Harsteaniag to Baaatraobk avM aitgebraobt S90 fan da 305 stommaa waarfaa da haar A Korff 156 an de baer J C raa Brial Basse ar 130 bekwam en 4 van onwaarde 1 vColftmissarie van PoHUa in da Se MBkie to Ma am baraaa J O Maywptelo varioakt n Auans da vroow opsporing van Bartog Philip Soeator 40 jaran poeliar aldaar Jodan BraadttMut € 3 laag 1 7 nuter vaorlwold hoog baar en wenkbrauwen twart oogen broio oeas gewoon kin rood baard twart aangesicbt ovaal klaio geiood semietieeb aitoriyk dekleed mat swart colbert vhI en broek waaraobgolgk basoiak mak bloed en vederen swarto pat bottioaa mat knoopjes frank mat blanw en wit dasje Rrjjie onderbroek en boiatrok batf linnen hemd blauw en grjjs gekleed sportbemd penseekleunge kooseo aan gebreid B beeft 19 datar da acbtelgka woniog varlatec ao is tot di sverra daarin niet teruggekeerd Man Tsraoadl dat ham aan on gelak is ovarkoman De Rnofdoonmiaaaris van PoHtia U sOravaofaaga heriopart aan sïjo verzoek tak opspo riag van den boud van mr Bergenia Bitaiate an KoloaiSa voorkomnnda op blads 842 van 1897 Deze bood is een gele DeeDscb bastard doig teer groot tosscban 4ÏJ k 50 kilo cwaar laistereode nur den naam Hertor ra raobtorvoorpoot tuist een stok van aen oagal draagt en lederen balaband waarop naam en adrra van dan eigenaar ds Royterstraak 54 sQra venhage £ r is aen goede belooning oilgatoofd die van hel eten v ler ligt s o p0p te rooksn en naar de sterren ts kijken Verbeeldt ze het zich F ia bat moet varbeeldiagtijn I Waarom soa hel goedig lact e dat sltfjd om iën lippen speelt ou verdwnen waarom so i hy soütber gsslemd veseii F Ze heeft imnen nieU verraden t Maar toefa se wil niet langer toegeven aan het gevoel van lusteloosheid dat baar een oogeoblik heeft verlamd ze boft zich overeind uit baar stoel en met het theelepel aeo marsoh slaande op Ut yzMren tniulafel roept se uit Hit wat z o wa saai vso avond I U ang een kopje thee moe f i va F Niemand meerP M s kstt i ZoiMlrs de jongen met het ihsabisd verdwenen Is Uj t de heer Bloem zya pyp ter s de en t is op ongewoon zaehten toon dat hy onder het uitkloppen dier p p b int LieQe ik wou je gsama aan vrai doen Kom hier kind didit by ma dat ik je in dk oogen zien kan Kn als ze vour bem slaat Vertel me nu eens waarom noemden ie jfi daar by die Laeroii a tooh iltyd door KnnieF Daar ze zwygt gaat by voort met hoogen ernst Kind je weet dat ja dea nsam raa grootmoeder dnact F Ws vsder Vader F Anneke kyk eena opt zeg lieQe waanna praatte je daar straks telkens van pa aa l Nasm wig ilTwét mrv