Goudsche Courant, maandag 28 juni 1897

NIBDWK voor Heeren Kleeding A vaa OS At Md Taillaar Kleiweg E 78 73o GOUDA Beurs van Ainslerdam ilaUri ia Da Heer 8 B G oa LANOI aa Merjufironw U na LANGE hatnigea hniuaii bartelgkea dank voor de soovela bewgzaB vaa vriendschap deiar dagen ondervonden Drithtryn 24 Jnni 1897 Opeabm Vrijwillige Verboping MOERCAPELLB tau overstaan van Notaris Mr L MOLKNAAR te Waddinmn in het Koffiehuis van Hooo Vaasijioi Pi Bji veiling en afslag op Woenêdagfut 7114 Juli IS97 dea middags ten f ure vaa 15 percdeo uilisiiiiltDile j ii OP lUïllli aanaengalagen in den Zuüplatptldir vlak bg bet Dorp en binnen imOHHCJkFBhléK I PoMeruummera 19 tot en DMt 30 van Sectie B I te samen groot 42 Heet IS aren I De notitie dezer verkoopiug bevattende da I paneelabearkrgving opgave van lasten varI baring en voornaamste verkoopvoorwaarden ia I na IS JUNI 1897 te vetkrggen op ratuo I aanvrage gratis ten kanton vau genoemdaig I Notaris Mr I MOLENAAR te Waddaumm te ziaB lagt da aVoao Ztg v 1 Orar da iaatelliag eaon intamationala eonliAla 1 op da Griakieha geldmiddalao ordtniatamear I varnoaien a Het sou te betrearan iija ala dit 1 daakbeeld waa loagelatent aagt da Voae Ztg i En bet blad dankt daarbg oatourlgk in da I eerste plaats aan de vele acholdeihebers au 1 Gnekenland in be t DaitMshe Rgk Bel is I achter de vraag of Dailachlaad de aodere 1 mogendheden van bet nut eeaer zoodan ge I controle zal kuiioeo overtuigen I Ondanks de bealiste verklaringen vau preai I daot Mc Kinlay door generaal Woodforn over fse brenbeu dat de Vereanigde Staten zich voor 1 loopig van actief optreden in de Gubaausobe I kwestie zullen oathoaden hebhen de repabti 1 keinscka leden van den Senaat te Waabingteu 1 besloteo een actie ten gunste der motie an I senator Morgan in te leiden Deze motie strekt 1 sooals bekend is om de Cubaaasche opataode II liogen ta erkenneo als oorlogvoereni e partg enbun de rechten te varlaeneu die het inter ationaal oorlogiraebt aaa oorlogvoerenden toekent II De republikeinacbe club in den Senaat heelt I bealoten onmiddellgk na de behandeling vau I de tariefwetteo deu speaker den baar Reed I te verzoeken de motie Morgan in stemmisgte I breogen en daarna de zittingen vau den Sennal I te verdeden opdat de heer Reed zub metpreI sident Mc Kinlejr knnne vtrataan over de I maatregelen tot voorkoming vad moeilgkhedan I Verechillende invloedrgke leden van den S I naat zgn echter van meeoing dat de GubaanI sche kwestie veel beter laugs diptomatiekeu I weg kau worden opgelost eu dat de oaaiiSI miog der motie Morgan president Mo Kioley I volstrekt aiet io verlegenheid zal breogen I INQEZONDBN i Waarijjk Gonda boKint zoo languimerhaud I ieU op eeo grooM stad te gelgken Ata meu I üst hoe de telefuondraden als een beginnend I spinneweb zich over de stad uitepreideo da is I de bewering hierboven geuit niet geheel ten I oorechte Of het miaslaat och aoo laag als hel 1 zoo bigft faeelemaal niet maar de 1 vliegerijid komt aan en dan ja dau zal bet er treurig niUien Wanneer gij nagaat I hoe bet er uitziet am die enkele telefoondradenvan particulieren t is trenrig En nu behoeftmen uiet heel diep door te deuken oib uist totde conclusie te komen da stad er alias behalvenetjes zal uitzien a a zoovele vliegeroverblgfselea aan dien draad blgvan hangen Zon er geachte Redactie aieta aan te I doen zgn om bet vliegeroploopeo in de atad Ie I verbieden I Ale ik mü aiet vergis ja ik meen mg te I herinneren dat er vroeger een v trbod in dien I zin ia geweut Ik geloof onder wjjlen den I Commis aris van Politie Wieckert Zoodt gg I M de R uw invloed niet kunnen aanweodeu I om te voorkomen wat schrgvar afachuwillgk I leelgk zou vinden nl het d apeeren van de I telefoOLdraden met vliegerorerbljjfselen I Onder dankzegging voor de verleende plaate I rointe DEd Dr I S hoop ook kat Chiaaaaeba vlaeaeh ia irak iMeo beweert dat in d meeate van dargelgka gevallen de voaac niet io ataat ia da leega plek io bet bart van hetjoagemeieja te vallen Zg breken dan da vaas aa zoeken troost bg een andere i jongeu mao Haar toch ign ar die haar baele laven tronw bljjven aan da roode vaaa en deze warden na haar dood voorwerpen van bnitengawona vareeriag eo men ncht voor baar op bgsonderaa Isst dea keizer gedenkteakenaa op aan dan kant van den pabliakea weg Uitslag der UersieaimlngeD Alkmaar Gekozen met 3785 atemmen Ut E Fokker U Jhr Mr T A J van Asch van Wgck A verkreeg 2830 st Amersfoort Gekozen met 3S33 st Mr F D Graaf Scbimmalpenninck A R Jhr Mr T A J van Ateh van Wgck A R verkreeg 1504 st Amsterdam 1 Gekozen met 22z8 at Mr M J Pguappol L Dr H J A M Schaapman R K verkreeg 1111 at Amsterdam 11 eakoaen met 854 at Mr H F Groen van Waarder L F C Mellink Pz A R verkreeg 785 at Amsterdam III Gekozen met 2238 at Mr A F K Hartogh L W Hovy A R verkreeg 881 at Amsterdam IV Gekozen met 1234 st Mr i O Gleichmun L Mr Z van den Bergh R verkreeg 1127 st Amsterdam V Gekozen met 2081 at Mr Th M Ketelaar R Mr N G Pieraon L verkreeg 1789 st Amsterdam VI Gekozen met 2340 st J T Cremer L Dr P J H Cnypera R K verkreeg 1095 st Amsterdam VII Gekozen met 1561 at B H Heldt L W C J Paaatoors R K verkreeg 1065at Amsterdam VIII Gekozen met 927 st P Noltmg R Mr Th Heemskerk A R verkreeg 858 st Amsterdam IX Gekozen met 2309 st Mr J P R Tak van Poortvliet L Dr A Kuyper A R verkreeg 1356 st Appingadam Gekozen met 3730 stemmen J Schepel L loaran Par boot afiandas e ward opgaaoBiaB als a Acht lak paren per boot afiandau c Da Baiaraebe ngverbeidatentooostelliog dia in t variga jaar te Naaraab rg ia gehouden beeft ean tekort van 130 000 mark opgalererd üa loteakenanra van bet waarborgfonds zatlen derhalve 12 pCt van hno iaaeargvingan moeten atortao Te Arnhem eerachean Toor de rechtbank de 34 jarige C M S Bij ifl van goede familie zgoe manieren en taal wgzen er op dat bg van da wieg a een goede oproedinit heeft genoten nogelgk eene te weekelgke Hg ia vermoedelgk te jong getronwd nl taan hg 22 jaar oad was Zgae Troaw is teringachtig Bg heeft ean zoontje Toen hp bowde bezat bj een vermogen van rnim f 13 X 0 en begon met een traktement als noUriaklerk van f 1100 Door omstandigheden bulten zgoe schold verloor hg die betrekking Hg kwam hg een anderen ootaris wa8r hg wegens ooeeoigbeden met den ook daar werkenden candidoatnoteria uiet bigven kon Toen bij Weer een and ren noteiia had verdiende hg f 700 en mosat daarnn f 400 plue belaoting missen voor baisbonr Hat kapitealtje werd aangesproken en versmolt De toeitend werd voor bet kleire gezin onhoudbaar Zg rarlieton dia plaats en C M S kwam in batr kkirg te Eist op eeo saovanhelgk salaria van f 500 Zgne ziekelgke vrouw en kind vonden een onderkomen bü hare moeder t bad un kannen gaan als hg alleea die rerdienaten voor zgn onderhoud bad kunnen gebruiken maar het achgat dat zgoe schoonmoeder ook niet in teer gunstige finanoieele omstAidigbeden verkeert of dat gdelbeid of gemnedeIgkheid of teedere liefde hem aandreef om baar geld te zenden dat hg niet anders dan op oneerlgke wgze in bande i kon krggen Da noteria Fraaokeo uit Eist ontdekte dat gelden die op zgn kantoor betaald waren niet aan ham varantwaord werden Hg schreef een aanmaning aan een achuldeoaar die op zgn kantoor kwam en ham eeue liehoorijjke kwitantie voor de aom waarover de aanmaning liep vertoonde Deze was geteekand per order door zgn tweeden klerk S Zgn eerste klerk A J Bpan is tevens kassier Hg int gelden eu geeft daarfoor kwiunties Die gelden wor den later als ze tot een aanmerkelgk bedrag tjjn aaogegroaid afgedragen aan den noUriv De gelden die zgn ingekomen worden door VrBn B Z 9 s 8 rt 104 89 89 i 99 7 Vs U 68 s 87 0 106 ♦ 1 100 I 9t I 49 644 939 100 I 60 100 900 1 6 60 99 97 196 V 10 101 907 999 100 V 6 s 149 9 78 lOl l 1601 1861 10 100 487 io f ll 108 70 94 JUNI HanlouNi Cert Ned W 3 9 dito dito dito 9 dito dito dito 8 1 HoKe B O I Gt iidl l8Sl88 4 ITUJZ InscbriJTiiig 1169 81 9 OoaTUia OM U papier 1868 8 ltto in uiver 1988 6 I Poatuoa ObU mat eoupoa 8 dito liok t 8 aiIBj tin Obl Hiananl I8 4 4 dito mosi 1880 4 dito bil Bothi 188 4 dito bj HopalS 4 dito in goud Ie in 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpMJZ Psrpt sohuld 1981 4 Tuonu Qepr Uoiiv eee 1890 4 UtM IttuDiDg serie ü Gee Ie mag serie C ÏinoAra Bzp v olil I8 9 5I xjoo OhU BoitSoh 1 90 Vuazozu Old oabep 1681 AasnoDAM Ouliubtieo U 8 BomiDUl 9t d loeo 18 4 8 Nas N Arr H uclelsv asad i I Arnxlah Tah Mij Oeitifioalen I t lt Maauotiappij dito I Am flvpotboekh paodbr 4 I Celt Mg der Toratenl sand j sGr Hypulbeekb iandbr ai I MederlaiidsLbe baak aa d t I Hel Kaodaluia lflah ditü I N W k P C Hyp b pandbr S I Rttt Hjpotheekb pandbr S b rtr Hypitheekb dito Si 1 Oostlka Ooit Hmg baukaaad Sosu Hyp tbeckbauk pandb 4 i AmaUA Kqu t hyiioth pandb 9 Maiw L I r L eu eert 6 Nu HoD I J Upooro Mg aanit Ulj tot Kipl V St Spar aaad Nwl Ind i pooriregn aand Nsd 2u d Afr gpm aaiid dito dilo dito 18 dito 5 lTAl niiDoarlrl 1887 8 A Sabl 8 I Zaid ltal pwniij A H obl 9 J EN Warschau V eaueu aand 4 1 Snal Or Uu a fepw MIj obl 4Vi IMtiseha Uto sand I PaatowH dito aand i I Ivanif Doubr dito aaod barak Oh Ktow fp kap obl 4 I dito dltu ublig 4 I Amoiiii Cent P c8p Mü oid 6 I Chic Il Vortb W pr C v asnd I ditoditoWin 81 Peler ob 7 1 I Uenisrli Bio ir apm eert v a I IlliarisCeiitralobl iogond 4 1 I Luuiav liS aahvill Oflrt v aaad 1 I Ueiioo N Spw Mij Ie bvp o 8 I Mi B Kaniaa v 4pet pret aand I N Ti rkUiitasiokWeat as d I dite Pwo Ohio oblifi 9 I Oregon slif la hyp in goud 6 I St l aiil Mino k ïlaiiit obl 7 Un Pao Houfdlija obliit I dito dito I ino ot La hyp 0 6 I Cah ua an 8oath Cert v aaDd I Va C UalU kNa leb d cO 1 Amsterd Imnibua Ml aand I Bottetd Tramaeg Maati aand I Nzo ötad AmiUirdam aand 8 I Stad Bottardam aaa 8 BaLOM itad Antnerpeu I8 7 9 l Btad Hruisel 1886 9 lloKo Tfaui Begullr leaellieh 4 OuSTSHZ Stsattlt euing 1890 K K Oo t B tr 1880 8 Spmjs tilKl Uadrid 8 18 8 Neb Ver Be 89V 981 91 91 oNnuauKt 64 6 V gelden die ago ingekomen worden door 1 Bchepel L deo klerk geboekt in een kasboek uit welk y j Rouwee A R verkreeg 2238 bgboek e n en ander door dan notaris f ji Gekozen met 3246 st M notans Iw erwijk Gekozen met 3246 st Mr 1 handalsboeken wordt over T £ j Tak van Poortvliet L y Mr Th LM H Borret R K verkreeg S034 at A in de aigenlgki gebraoht Als Span on eeo af andere reden zich van il jg het kantoor moest verwgdereo ontving S l gelden Deze legde hg op briefjes waarop hg K de afkomst van deae bedragen geaohreven had op de tefsl van Span S ian boekte die nadat hg teroggekomeu waa over in bet kasboek Later nadat S eenigen tgd op bet kantoor geweeat was boekte deze ook de bedragen Althans dat moiht bjj en moeat bgdoeo maar van eenige verzuimde hg dat Hg boekte niet en stak het geld in zqa zak Op die wgte moet hg oogerear f 1300 verdnisterd hebben Eisch 1 jaar en 6 maanden gavangenisstral ICotHnbmic MacMnal fa b riekt DB IIONIGBLOEMt w I M K van Schalk Co gevestigd te 0 Oravenhay I Uepplerttraal en aabg de Regeuteaaelaaa 1 HOFLEïERAKCIEliS van Z M den KONING van BBIXJIB I IndUm gijhotmt 11 gebruikt de ollerI wef bekroonde en Wereldberoeiude Su I penor Draiven Borst llonig Extract 2 IiD LI A 3STTIÏB I FLACONS van 4Ü Cta 70 Cta au 1 1 verkrggbaar hg I F B A WOLFF I Drogiot Markt Otuda I B H vi MILD Vearatal I B 126 te louda I A BUUMAN Mooniritht I J O RATELAND Bo i oop I B V WUK OudmaicT I M KULKMAN Waddxnmem met Gekozen Kngff Hzn L Mr J C V Briel Suse A R j verkreeg 2988 st Delft Gekozen met 2327 st Mr H A van der Velde A R Mr N G Pieraon L verkreeg 2056 st Deventer Gekozen met 3248 st J Hteffel ft Mr A van Delden L verkreeg 2256 st Doetinohem Gekozen met 3967 st Mr H F Besselink van Snchtelen L a A Pauwen R K verkreeg 3808 at Dokkum Gekozen met 2418 st Mr B Schaaisma L H Pollema A R verkreeg 2304 st Dordrecht Gekozen met 2296 at S M H van Gjjn L Mr J M Rens A R verkreeg 2166 st Enschedé Gekozen met 4539 st Mr N G Pieraon L Mr Al F Vos de Waal R K verkreeg 3929 st Fraueker Gekiwen met 2476 st F Uei tinck L H Kamstra A R verkreeg 1961 sOravejhagjIIl Gekozen met 2695 st J F W CoRad L H A Ie Bron de Vexela R K verkreeg 2096 at O s 7 7 s l 0 900 108 u 10 V 109 109 11 191 89 110 BCBQEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kenoii dat ter voldoening aao art 98 der Kieswet afschrift van het door bet Hoofdstemboreau opgemaakte proceaverbeal betreffende de benoeminii vau een Lid van da t Kamer der Staten Generaal bedoeld bg artikel 94 dier Wet is aangeplakt oon den Korten Groeuendaal alaa ede dat getgke afschrift op de Secretarie der Gemeente is nedergelegd alwaar daarvan insoge kaa worden genomen op lederen werkdag van des morgana 10 tet des namiddags 1 are GOUDA den 26n Juni 1897 Burgemeester en Wathooders veorooemd R L MARTENS Da Secretaris BROUWER In eeo Duitsch blad komt het varhaal voor van een buwelgksplaohtigbeid welke de schrgver bgwoeade in een dorp in de omstreken van Shanghai Eeo jong meisje in at dorp zon trouwen met den zoon an deu vice kanselier der Academie te Peking Ongelukkig kwam de bruidegom eenige dagen voor den voor bet hawelgk vaatgesteldeu dag te sterven De wanhoop van bat arme meisje waa vreeselgk zg zwoer nooit een ander te zullen toebeliooren en eeuige dagen later huwde zg plechtig met een svaoa met roode bloenie een ymboliscbe plechtigheid waardoor een meiija wil doen uitkomen dal zg voor altgd als waduw wil worden beschouwd Maar helaas sterke aandieningen Hnren knrt en zoo ook deze wan 99 APVERTEN TIEN Hennep I Mei Tijd van Greenwich Enveloppi BargerlUks Stand 1 GEBOREN 25 Juni Hendrik Nieolaas ondara N Knnit en N Hoogendaorn Wilnelmina Margaretha Maria ouders A I Oongalmans en B Q van der Geest OVERLEDEN 24 Juni T van dar Hoeve 54 j ONDERTROUWD 25 Joui O J Jaier te Deventer 25 j en H G Leopold 22 A B Fourniat te Oldeboon 25 j en A Sijtoma 25 j D A Nonner 22 j en W BaHarveld 26 j G D van der Aart 25 an van dar Kemp 25 j Uasitreobti GEBOREN Gernt ouders G Dekker en A L BofBand Isaac Wilhalffios oaders H Kamp an A Stolwgk Directe Spoorwegverbindingen niet tt UÜA Zumerdleust 1897 Aangevangen Dn T it 8 U 8 96 ll iO I7 10 11 U ll U l li lS tnveloppen 2 2 50 en Sade 1000 met Firma bedrukt bg A BRINKMAN ZN 10 88 l 8 61 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 8 96 7 9 7 69 8 0 8 IS 8 99 7 81 4 6 09 6 0 10 6 9 9 611 ll iO I7 M 10 11 U U J 40 9 47 10a9 10 90 11 99 IM 9 9 40 99 11 80 10 M K r lOJ 865 IO 7 16 8 0 10 64 9 87 47 0 64 10 01 10 07 7 60 6 96 0 10 4 10 6 40 S 4 i S 4 19 9 1U OTTBHDiMilUUDi 17 9t 9 8 41 8 47 4 40 4 60 4 7 6 04 9 10 1 44 1 64 9 01 1 09 9 14 19 97 7 46 8 90 W UU 7 49 9 19 00 9 47 10 19 60l D4 ne RAtO Oobda Zi vaahuisan Moalkapelle Soetermear Zegwaard Voorburg s Hwa O 7 au io 9 17 94 10 14 11 19 19 16 19 99 1 97 S 46 4 49 9 99 6 4 9 11 7 94 7 4 JXM 7 49 49 19 40 I M 7 69 9 l 19 91 9 1 7 9 07 9 09 l n 6 66 Voorspoedig bevallen van eene Dochter H Q Ü0NGELMAN8 VAM DKt Gust Ooiiifa 25 Juni 1897 ♦ Ue Heer en Mevroow WlERDA o Laana betuigen hnnnea harteljjkea dank voor de zoovele bewjjzen van balangatolling bg hun huwelijk ondervonden VriAtrym hoiaa Tas Qoirw i ll 4 06 11 47 DENIIJAB OOllDA 11 94 19 08 99 9 94 9 4 10 99 11 10 09 10 19 10 97 I TfflWIHI knxniif T to ii l mBa alHan Aa uas vr aUbatae la i E £ SvS Li i l t i i i r T t e O a T o OUD Utraeht 8 88 7 46 9 4 9 90 10 16 10 98 U 88 l 8 08 9 6 4 48 6 86 69 7 8 Woardea 9 9 0 10 89 11 6i 4 18 7 18 üudewaler 7 7 9 14 10 48 4 14 Oouda 7J9 9 17 9 91 61 10 9 ll lu 19 11 1 89 3 46 4 37 6 90 9 07 7 9 18 10 94 10 64 iJ lO 9 07 10 09 99 9 86 9 49 10 84 lioud 9 90 8 97 7 69 8 91 9 07 10 19 10 97 li MI 19 99 9 90 f7 4J 0 66 9 98 10 17 10 96 Uudaw 9 49 94 11 14 9 97 A I 7 10 10 94 Woenltt 9 68 7 9 8 19 U U 9 4 9 U 9 94 1 19 9 49 10 41 Utiaakt 9 19 7 18 8 98 9 0 1 8 10 1 11 49 19 99 1 99 1 08 9 60 09 4 7 8 69 11 19 11 19 aMnTitKna M e o D D i 7 1 9 19 9 10 49 9 9 9 14 1 14 10 09 18 11 19 99 9 99 9 1U 7 45 9 49 9 19 7 4 4 4f 8 46 4 4T A aUnlamO SL 10 11 1 9 11 41 4 W 9I 11 10 i 7 99 I Di aitilag d gahoadm hontenming U dst nekoHD igo 33 liberalen 3 rwliealin 4 ucnlUten 1 cbriatelgk hutotiKhe 9 latimolatinnsiren n gaen katholieken Op 15 Joni en faeden taumon zgn dni geknan 47 A i I 22 22 iTberalen radicalen loeiatiataD ebriitelgk biatoriaehan aDtirarolauonairea rooniHh katholiakeD De katboliaken hebben due bg da baritem oing drig leteli erlorao twaa BaTer gk en Enichedé aan de liberalen en aan Looadaioen san de anti rarolationairan Daxen wioaan dria letaU twaa Dalft an Kiddarkerk op da liberalen en aan Looadainao op da kfttboliaken g Ttriofen aan zetal 8naek aan da liberalen Da radicalen behbrn Derenter Amaterdaoa V en Amitardam VIII gewouoeD zg rarlorao lieaawardan en Wioicboten De eoeialiatan bebben 4 sate a gewonnen Leaowarden op de radickleo Wiaieboleo en Hehotarland op da liberalen lerwgl ig in Tietjerketaradeal waar mr de Kamer reed fag aartta atanming nitvial bg de heratammiog de wti raTolotionaireD tloagan Een wanklank nor da liberalen te Rotterdam in den dag tan baden wat dat da ohriatalgk biiloriicbau dan aatel tan dr Maaa ia diitriot r varoferden Ua liberalen bebben rarloren Delft en Hidderkerk aan da aoti refolaiionairen op ia ag Snaak verorerdao Devantar aan Ai radicalen Sehoterlaod aan da aoeialiatan en Kottardam I Zg Tarorerden twee Kateli op de katholieken Maar dan eenmaal gekoun itju mr J P R Tak ran Poortrliet in Amaterdam IX en ta Bararwgk en mr P J TroaKtis teLaanwardao Wineobotan en Tietjerkiteradeal TeogeTolge fan da beratammiogen rarliaKen hun Kameraetel da baeteo Borret Voe da Waal en tan Berckel katholieken Baemikerk uti rarolntionair Meea Van Dalden en Pjtlarian libanlan en Oetrltaan radicaal Qiitarocbtend tuachan acht en negen oor woedde borau Amalardam uao kort maar geweldig onwaar nrgeaald ran aaa iwaran ragen In hat Vondelpark aloag da blikiam ia ean drietal hoornen bg de moiiaktent dia gadeslielgk van den baat werden beroofd an op andere wgie havehadigd Een ruiter die daar loor den ragen aao asbuilplaate bMl g W hli kwam ar ongedeerd ai Het paard i aMlHter allei behaUa ingenomen nat dit aranlpur Ook loeg da blikiam in het ia aanboaw Dnda ft K Ziakanhoia aan de Uo patkirtiaat bo t aohalk ward gabeal tot apllntan gaalagen rardar werd aan gteren balk nit da muren gerokt waarna het hemelrnnr tich aan weg baande dwart di r aan muai in cgn tocht aan paar kotgueaf verbrgtetenda Het warkrolk kwam mat den schrik rig aitgawndaid ean mataelaar die door aaa paar rallande ataaueo licht aan het hoofd ward gtwsnd Man Hbrgtt uit Werkendam aan de N R C Mn da poldare in dan Ueaboioh weer droog galoopan agn blükt het dat de achade door dan itorm Tan Zaterdag TerooriaakI haal wal grooter ia dan men aarat rarmoadde Bat water dat die poldert OTarstrooOide obgnt brak gewerst ta ago ten gevolge waarren da gahaela U raid etaanda achoof reddeloua rarlocan il as ar niati anderi onnehoot dan de plotg er in ta aatteo Kan aakar niet raak toarkomende zelfmoord il ta Lainjabard geplaagd Da honderdjarige J H Ij B beeft in dan nacht ran Donderdag op Vrgdag eau einde aan agn leren gemaakt Uraoaooabaid moet de aanleiding ign gaweaat tot dna wanhopige daad l derdag te Marlow 8 96 1 4 9 4 16 I C9 s ta g os 9 11 9 9 De aUrm heeft vooral in Engelai geducht hnisgahouden Te Nor oiannen door den bliksem gedood r s 7 M 7 M 7 4 7 S6 1 8 ii i Ot i 14 t il 9 17 1 Geuda Moordrecht Wauwerlravk CapeUa latterdaai 9 97 91 9 19 Jt Qeoda 0 84 gotterdtia Ospelle Nieuwarkerk Hoordrecbt Soada ia d kerk araatig baaehadigd ep da Thaaai warden booten ooderat boven geworpao vela hniaea xgn afgebrand tengevolge ran het taalaan ran don blitHm ao aan da oogat in Gaaex an andere dealen dea Uada is groota Kbada toagabraeht Tegen 1 N BoogaarU baacbuldigd van bal tervaardigeo en aanbieden van aan tweetal poatwiiaala werd giatarao voor da rechtbank te Amatardaai door het O M waargenomen door mr Hogenpoth tot Aardt een geraagauiiitial van 1 jaar en 6 m andeo geëiacht Mr Bnyaer van Reenen de verdediger riep de clementie dar tacbtbank oor sgn clünl in Citapraak Donderdag 8 Jnli Meo meldt git Laidaa aan de N K Ct Qiste rond te ongeveer 6 aren zeer kort nadat de arbeideri de rerichilleade werkplaataen baddeo rerlaten ootstond brand in da bargplaaU ran rerfitoSan dar Leidicbe Katoen maatechappg voorb fir maauvuMpii j ma Da Ueyder an Co diracteareo de beereo Dtieaaen en Zonen aan da Heerengracbt en oxliggenda baniten De brand breidde in minder dan geen tijd lich zoo snel uit dat weldra het gebealt nitgeatrekla gebanw dar fabriek aan de atadij de in lichtelaaie atond Niaitegenataanda bat spoedig en krachtig optraden der brandweer waren ta 9 nrao de Taraarg da katoendrakkerd magazgneo kantoren met de Teracbilleade macbiaerieëo en invantaria geheel uitgebrand zooder dat bat mocht gelukken iets ran aanbelang ta redden allaan da boeken konden in veiligheid warden gebracht Persoonlgke ongeTallen kwamen zoovarra bekend gelukkig niet voor Ruim 600 personen zjjn door dau ramp f oor rale maanden broodalooe De door de Singetgracht gescheiden ararg bleef door het ruar gespaard Met de uiterste iDspanniog mocht het gelukken de Ooiterkerk aan de achterigde met ean barer gavels siecbta pi m 6 meter van de fabriek rerwgdard te bahoaden om mede io brand ta geraken Aan den voorgevel kraag de kerk nog belangrgke brandschade De hitte op meer daa 20 M afstand van den brand was onuitataaabaar De gevels der hnisen aso de orersgda werden geblakerd en tal Tan glairamen aldaar aprongen Hoeiete eaae ontelbare menigte op de been waa werd da orde niet noemenswaardig geatoord en was da taak van da politie aiet te bezwarend Raim een half uur na middsrnaoht waa bat TUur bedwongen en vrees voor rerdere uitbreiding geweken Ue beide toomspnitan blpaan achter den gehaelen nacht en een daal ran dan dag in werking Da muren zjjn op enkele brokstukken na niet ingeetort da ruïne van t uitgaatrakta fabrieksga onw rertoont ean tot drnevenia stemmend schouwspel Hat geheel ook alle macbinerieéa een belangrijk kapitaal Tcrtogeo oordigeode werd een prooi der vlammen De schade wordt op eanige tonnen gouds gesobbt Juist 36 jaren galaden trof de kaloanlabriak aan dargelgka ramp Man leest in de aMédaobe moderne e Da regeeriug van üoatenrijk HoniBrgs haatt toegeataan dat de rroowan ala student worden ingeaehievan Na doet zich echter ean beswaar voor Een der nienw toegetreden dauies stadenlen heeft een praobtigea baardoa au zwart baar De booglearaar in de ehirnrgiaobe kliniek aiet daarin een bezwaar om baar t a te laten an beeft verklaard dat bg baar aleohta op sqn kliniek wil zien ingeval g haar lang baar af laat knippen De weinig galante raden die deze hoogleeraar daarvoar geeft ia dat wol een voermiddel ia voor ametetoSan 19 99 19 9 19 99 19 49 19 69 U l 19 19 11 9 11 99 11 49 t 91 19 99 11 9 11 90 9 99 10 1 10 99 10 99 10 49 10 49 1 1 7 11 9 99 9 9 10 19 9 90 Hoe zonderling men aoms door de telefoon kan oiiverataan blaak dezer dagen op een telefoenkentoor waar het bericht t Arceir lOiavaaliaaa III Oakonn iMt 2417 a i I H Pgna r Bordgk L I J D Boroa van Waa s a n aer van Roaaade 1 A R verkreeg 1830 st I Onwingas Gekozen met 2651 st Mr H i L Dracker L Mr S VOO HonteD L verkraag 1702 at j Haarlemmermeer Gekozen met 3651 st G B t Hoofd A K Mr F J M A RM ara R E v rkreag I 31 9 at BarUngen Gekoaea mat 2472 at A Boa I man L I Jbr Mr T A J van Asch van Wgck A R I verkreeg 2251 st Den Helder Gekozen met 2918 st A P 1 Staabaan A R 1 C Ulj L verkreeg 2456 t I Honteniaae Gekozen met 2633 st Mr J 6 I ran Deiooe L 1 Mr F F M Walter B K verkrAg 2419 st Hoogezand Gekozen met 2800 st Mr J D Veegens L A Wieroinga A R verkreeg 1596 Ki aijk Gekozen met 2723 at J B Donner A R Jbr J W J C M vanNiapentotSeveaaer R K verkreeg 2359 st Leeuwarden Gekozen met 1873 at Mr P J Troelatra 8 D C V Gerritaen EL verkreeg 1803 Loosduinen Gekozen met 3017 st A Brnmmelkamp Jr A R Mr A H M van Beickel R K verkrop 2412 at Middelbnrg Gekozen met 3137 st Mr C Lucaase A R Mr E Fokker L verkreeg 3123 stRidderkerk i ekozen met 2056 st A P R C Baron van dar Borch van Verwolde A R I Mr G J Goekoop L verkreeg 2034 st I Rotterdam I Gekonen mat 1460 st Dr J Th de Visser C B I Dr R F Mees R Az K verkreeg 1298 st Rotterdam II Gekozen met 1649 st D de 1 Klerk L Jhr Mr T A J van Asch van Wgck A R I verkreeg 1194 at I Rotterdam 111 Gekozen met 1798 at J B 1 Verbejr L Dr H J A M Schoepman R K verkreeg 925 st Rotterdam IV Gekozen met 1980 st O H Biutzen L Dr W B van Staveren A R verkreeg 1355 at Rotterdam V Gekozen met 1862 st Mr EB van Raalte L Mr J Maacheck R K verkreeg 856 st Schoterland Gekozen met 1941 st Q L vau der Zwaag S D H Pgttorsan Tzn L verkreeg 1551 st Sneek Gekozen met 2452 at Mr J A van Gilae L Mr Th Heemskerk A R verkreeg 2451 at Steenwijk Gekozen met 2389 st J Meesters J Rz L Mr A Ph R C Barqo van der Borch van Verwolde A R verkrop 2120 at Tietjerksteradeel Gekozen met 2525 st Mr P J Troelstra S D D de Vries A K verkreeg 2212 st Utrecht I Gekozen met 2865 st Jhr Mr A P C van Karnebeek L Mi N de Ridder A R t verkreeg 2020 at Utiecbt II Gekozen met 2077 st J N Baatert L J W Bergansins R K verkreeg 1538 stWeitetolliogwerf Gekozen met 2174 st w M Houwing L I P van Vliet A R verkreeg 1409 st 1 Winschoten Gekozen met 2276 st Mr P J Troelstra S D I Dr D Boa L verkreeg 1606 st Znidhorn Gekozen met 3022 t G Zglma L jDr A Knjper A R verkreeg 2314 st Zwolle Gekozen met 2550 st A Baron van jDedem A R I J Hoven R verkreeg 2172 st I Bultenlandscb Overzlcb Van alle zgden komt bet bericht dat de vredeaonderhandalingan ten einde loopen Waar 1 achgnijjk zal het loorloopig verdrag Zaterdag in de bgeenkomst der onderhandelaars worden onderteekeiid Havas meldt dat de Euseiacha en Frsnscbe gazauten lest ontvangen hebben de onderhandelingen te bespoedigan DeaVoea Ztg c verneemt dat de oorlogaschattiog is vastgesteld op 70 milUoen francs te betean in termgnen die over vier jaren zollen verdeeld worden Thans moet nog beslist orden welke borgstelling Griekenland voor de betaling der oorlogsschatting zal moeten geven aHietbij is niet alleen Turkge doch geheel Europa betrokken daar bat zich moet verlakaren voor het gevaar dat door de wanbetaling voor den vrede van Earopa kan ont staan Turkge heeft door bet tosechen heiden traden der mogendheden moeten afzien van den marsch naar Athene en van het behoud vaa Tbessahë bet heeft recht ten minste de betaling dat oorlogstchatting hahootlük gawaaiborgd