Goudsche Courant, maandag 28 juni 1897

30ste Jaargang Dinsdag 20 Juni 1807 No TSOS UTn4 II dn bette InwraTiu tngen l t lit lOIIMHE GOMAIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Jjnker Paiw Expefe E 1 na U irloi rd 2t II mat Iwt Ml mm aui ta wandm t i iiD = S Anfcer faiiilxpeller Wat ïi oSSi iftnkBT Paifttxpeniii liowtaa ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a SO Centen iedere r fel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur dea nddd De Uitgave dezer Courant gesohiedt dagelyka met uitBondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 tranco per poet 1 70 Afaonderlyke Nommers VÜFCENTEK kkigwee m verdMar Pi 80 oant 76 oent u f 2 de B 1 Vooriündtu in da mwMte Apothekaa li F UVai M r 4 Oo t Rijttvrdiun Te GOUDA bjj A WOLFF M fkt AlUk ei DE LAAT ea TAN SON apatheker Markt T H e E T V I N Ingang BBVO ZBVOBTBAAT OTtr da 9 k Tan Leaning Agent Bode Voor het reedt beataande LadenUl UITKBSRINO BIJ OVBBLUDBM te Omit wordt geeraagi met goede werkkracht in itaat om vele leden aan ta brengen tegen liooge proviiie en roordeelige Toorwaarden Aanbiedingen onder Lett P 0 8311 aan den Kantoorboekh BLIKMAN k SABTÜEIÜ8 AmHtrdam H011TII4NDËL Vergeer filander § LeTeren Varen Qrenen Dennen en Bikenbeetekbont Alle aoorten Binnen en Bnileiilandacb getaagd en geschaald Bont alimede geploegde en geachaafde Delen en Kraalacbrooten Amerikaannsh Hout in alle maten roorhanden PrlJ en ConeurreertnA KATTEN8INGEL Q 197 Open baar Onderwijs Toelailug vtn Leerlingen op de Uiirgerscholen De COMUISSIB Tan Toexiobt op het Lager Onderwya alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomerTacantie in ld97 op boTengenoemde scholen Terlangt aal geichieden op DIN8DAQ den 29n JOCH 1897 dea namiddaga ten Tgf nnr De Commissie Teatigt de aandacht dat het ohoolgeld op de 2de Uurgeraoholau Toor Jongens en Meiajes is veriaagii tot dertig gulden ajaara Voor Terdere bizonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljeiten Nanena de Gontmiasie J H VA DEK VOORT Qouita 15 Jnui 1897 FEANSCHE STOOMYEEVEEU au Cbeiulsche WissekerlJ TiN H OPl E IIKIMKIl 19 KriitiiltaA Kotterdam OabreTeteorl i or Z M den Koning der Belgen Hoofddepit Toor OOUDA de Heer A VAN OS z tipacialiteit Toor het atoomen en Terrea Tan alle Heeranen DamesgaMeroben alsook alle Kiadei goederen Speciale inrichting TOor het atoom n Tan plnone mantels veeren bont eni Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geTerid Alle goederen hetzy gestoomd of geverid worden onachadeiyk Toor de geaondheid en Tolgens staal bewerkt V Hal liast enachadalykm an i IFn anvoeraldamatanlQiularachoaawarlc MMl la dt Appratwir van C M NUllar Ce Ki Berlla StBUl Str I4 Manla avx tO X f luun D fabriakamart Taruntaai k Haana Mallan la aUaa aft lalaaHriaa aaar aa ai aaa eaaaraal4aaaiw Svaaanaa kaaa Denkt om de Inmaak der ESersen op Brandewijn deze zgn thani op yn beat en iifllen zeer apoedig niet meer te Irggen zgn Het voordeeligste gemakkejdjhte 1 este en vertrouwdste adres is Mej J l AUTA Jf Stads Verloskundige Spieringstpaat F 24 FIJNE COGNAC BIJ Slotetaaaker Co t X SCHIEDAMMER fEUEVEE Uerki Verkrügbutr b t PEETEE8 Jz A U bewyi van echtheid U cachet n kurk steeds voortien Tftn den dmid der Firm P HOPPE TANDARTS E cAssrm Turfmarkt 171 uonda DiGiyjunTiijiïiii van 10 tot 5 uur bekaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Taormiddag Jeieiii f omt iiï jong of oud door oMS lo nikk l ZaVapMrbMih wolk opaiÉen Mrd g VTM d Inat tot JlTÓ e ilntyke inriofating dMar bftnk kan m n w l kwftr oi tnwarpsn nutkr hal K ld nl t nouiBii aWoniM h 10 byean gaapMid yn ditftr rat UB aMBroituk leh itut niKtlaoh v m ouent Nu lactaia iimarping aluit Ich d pMrbfcnk antnitintinnh itttliti nntinnh an gmft tflsülvUflrtyd lyk ietingworr il ur j ia wal t p nieuw dt inat tot aparsn Vfinieiiditig t g rnnb of vooruttb Merkur romiiinndlt Haatacli tl Sohul art n o JÜMlsn N 7 V t rlMiraw l r Stedelijke Gasfalsriek te GOtJDA De prijs Tan het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder sekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis Terbooden met 15 meter vri e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaametera bedraagt de hnor 10 cent p r maand Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Goada Bewonera Tan perceelen Tan ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lam p n kooktoestellen en tegen betaling Tan eenige centen per week in huur bekomen HET zilVDlNGSFEEST op MIÜ1 CIITE bij De Steeg den 7 Jotl a s PLAATSBILJETTEN en PROffiRAUUA S Toor den feesttiein der mt tp tgn Tan JHÜ Juml tot a JmU des JmliUagi it nmr te bekomen aan het Station ta jtftMla en de tusscbeuUggende Stations Vertrek Tan tloaOa t u 5 48 nar Prja I kl S 50 II kl 1 9S III kl 4 De nitgeTera H B BREUËR ZOON te Aniem zenden bet Programma atzondarlgk ï 40 Cent bj franco inzending Ta i het bedrag franco toe Nadere inlichtingen zgn te Tind n in het Programma ea op het groote Aanplakbiljet aan de SUtiona H B BBKUBB Arnhim Juni 1897 I Sacrefcirii tqriawater ui f de VictoriiBron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanh£X nihfilykeff jis c erjVeder anden Maatschappij tot gevestigd te der l ictoria Bron Rotterdam Xuidblaak 8 Tentoonstelling Dordrecht met de snelvai ende Salonbcx t IJSEL II op ZOr IlAG 4 JULI 1897 Vertrek GÓüDA 8 uur s moig ens DORDRECHT 8 s avonds iB ir der raarl ± i Mr lietour iste Klasse f I Retour 2dc Klasse f 0 60 Entréekaarten TOor de Tentobnateliing tegen ve minderd tarief op de Boot Terkrggbaar Alleen geldig Toor de Pasaagiera De Directeur i K TAN DER GARDEH Qearig en Onscfaadolgk Ugen kraudêrightid klier achtige aangezickU en andere Itchaamtroven en wonden ttrakheid en itt kingen bij vertwenngen winterhauden en voeten bi echurfU dauworm enz Zaïvert lan onrein insect onder in en op het vel en hsu 10 Cents per doos Huizen kunnen alch op voordeelisce wüae voor Per bua 90 ot dooien 00 en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEO MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Plninigedierte ii 0 45 per i fi Doo en met Toer ter Terdeloittg ran ratten en mniien 35 en 20 et Pakj a 10 et Alles met gebrniküaanwfliing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonueeren voor é reinheid In hunne hüurperceelen Het groot aantal zenuwkwalen Tsn lennwhooMpHn f tot da vosrifg Md kantwkei iiv D poi nog flt ls sUe mIdAalM dooi d éedisdiQ watêDichap ung da Mr to dat lU door hok gebmi nuken vu dan aenToaSlpUo tng uoMlUk Iwn hnld physioloriHbe o tdakkIiu ndMn taoaft die n hondurde prooheiniiigflii thauover de sèhMle vorald ▼ arbreldli on torwUl idriii woto ohaptHdlJka kringou da hoogste EolangstaUlnc wokt ttv as mb waldaad blijkt t sijn voor do atni lennwVwalen UjdBnde menAbeid Dom genaeswijta U nitgnon dorvbidïiig öpgëdÜD In iüiÖ ïg6 praït ti orwmmmehlmÊ MM klmM dan aooi dmji w ottdm j S2 ïïï S ï ï i i Mel Medêc 4c ld Uot dnl ganësi wlJtaVordeVwsrkelUk ÜMtte7rndö7ünlUtM vWmfï n sy mukto toovsat opguig dat van eon door daa uitvinder gosotireveD verkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Éira woerke io la aaaeilog arachenen ia Uifboekjo bevat nltt allaMi var het groote pnbnt hf t weien dnr nlonwwa therapie n de daannede nifi itwerking maw ook vindt men d arin weteniobKppeliJko verti die ku dflie geneoawijse gowüd liai oomede anohrifl v n lohrUtan van hoog eplui ute j QaBikiuidlgen ondflr we e P laftra ad dr rahtaor in wanhopige i êvalfMi Ul van zetaij getnlnohtiJ alykUaTak ta P tpluUte gaoeBikmidlgen o wat 10 Ifalairabar na4 jtr per Dr P Fartatiar NMahaar dlmtMNr vae sraktlataraad flaaasahasr aas bat kraak jawaa iaed dr Brra d arta teiSbHom baapltaal U A an asbtfMth Dr S btrta kulMt OalaBfalaf der lalvaRe tbaraiiHtfsiiha tarlabMna vaor taaawHUara ta Parlja As b Kbaeb mi r ta CarfH Dr iMkaali arraai arU U Zlrkalli Obararaaawn Mcm lati ar ta oaaaa ÏDr O laaiaval ta La Farrièra CaraJ IM vaa dsa OaaaaH Central d hygtAao at da Saati la FraakH k en vela sinderen Aan allen wier Maaaif V cl aaecr ef Mladcr aaacMlMaH ia t Min genaBmAa i aeMHwaebtlcheld lUd waarvan de kanteekeneu liJn obroalsoba bao daüa nlpahia tabala haafdalja blaadaadrani araeta arlkkalbasrlwlri ia u dbaia alBM ooibald Hebanalllka aaraat n BabokaBaH ka tsa taad verder alle ileken die door beroerte getroffen werden an nog UJden aan da gavolgan daarvan tooala variaamlaiaa aavaroMiaa tal Wnkaa twara tea al aieaiaH k allkl aB atltnal dar lawrieAaa iaat vaortdaraada l a plaataaltjkt wak a vartwakkia van Mhaaaa ens Di ali die raeda onder ganetBkiuidi 0 behandeling geweeat tijn maar door de bekende middelen ala nthoadlngaan en koadwaite kanr wrUven electrleeeren atoomloolf of ceebaden geen geneilng ot leniging hunner kwaal gevonden hebban en ten alotta liJ die vr es gevsaleBTosf berswrte enoautoe roden hebben wegena Teraehljnselen ala licli aaahaadaad angattg woilaa vardoovlaa la hot boafd haofdalja aiat daUeUpbald tkhBHBHn en danktr werden vsor da oobbh drtikkende pijn ondar üat vaorhoafl aaltlq ta da aaraa bat oa ea ¥ aa hrintilng In n liat itspen van handen an voeten aau kl dase drio eatuotUn van wlU l r ala ook aau jonge mali e llfdandB aan bisakiacM en kraaktalaaalMM OOK an gosonda talfl aan Jaaga vartaaan dia vaal mat bet haord wark n KreMt l jk reactie willen voorkomen wordt drincand aangorade aich het boven varmeldo erk iP aaii te at haflen hetwelk op aanvrage ktatalaea ea franoo voraonden wordt oor t r lnMi door II I KB4N A Hailigewetc 43 tterdaw F K Vm MANTEL KOirp AsothekirICorto Hoofhteeg 1 ITtrvelit LOBKV POHTOV üudegracht bil de Oaardbrag F ta t da Jonnta hyglenniach medloiuale tentoonatellingla de l r W lao n whe Ganaaair da Hadtaoha JorlJ aiat d ltllvrr B NedaAle kakrMmdU 9 Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids m wcr a gviE i7 srf0 Ie Uif ve sonder gekl platen met 8 Se f ala de Ie uitf met ila 8e la Ie 4e V i Se bijlietl AMSS en KINDDRMOOBS benefens HANDWëREPATBONëN m IEDERE WEEK VERSCHUNT EEN MÜMMER In i r K Ukêh mwarfe platen modekroniek feuiiieMon enz enz anöpatr en 3 groote gelcoipta pair Per 18 nrs 1 8JS p pwt 1 45 Iwureoboven fl Rfkleurde platen ♦ 1 7B r l W an 1 fcijz geVn p bg bet Beno Ï SO iM Ie Ito l ftekn patr d kuare ÉMb gekleurd tnaift baadwerkpatroon P801F511ÏIIIII iQlOSPECTllS AU É Qeada Brak u A BRINKUAll k ZOOK 8 a 0 LïNFANtE te 9 Grav Blia Ee raat 180 108 BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1897 Zaterdagmiddag werd ten kantore Tan da Gaafabriek aanbesteed Perceel 1 Het naken Tan de kei met londeringwerken en der gemetselde fandamantan Toor da nitbreidigg der Stokerij Perceel 2 Bet Tergrooten en de Terbonwing Tan da Steenkolenbergplaata met Tertrak soor de Stokers en bergplaats roor Gereedschappen Perceel 3 Het maken Tan de hei mat hnderingwerkan an dar gsmetaelde undamanten TOOT a Oondanaor b Sorabber en Waaher Peroaal 4 De Tergrosting Tan bat ZuTar hnia Per6eal 5 Hat maken van aenen ateenen Toet aa het leveren an atellen Tan een gzeren hek lang 95 50 Meter Ingeachreveo ward door B Tan Dongen Dotdrecfat Toor f 17960 H J Nadsrhorat Jr Gooda 15558 W BokhUTsn Gooda 14970 J Kaabarga Ondewater 14890 CW den Hoad Slolwgkeralnis 14830 J H de wilde Oosda 13900 P A Buighdnr Oonila 13795 J J Dngm Gouda 13760 Vmi iwroMlan 1 3 door D Odiar 7672 Voor perceel 5 werd iogeacb reTen door 1 W Verwej ts Gouda Taor f 1454 35 en A Oaanderlen en Co 1315 Op den nationalan gecostumeerden Zwemwedstrgd uitgeschra on door de Zwennereeniging bet Ui te Amsterdam behaald ons ïla B fr d sersto prni groote iTsren medaille toor da n rapwèmmen 40 Meter in 33 oo d sa Tarbiterde daarmede het beataand record mat 2 aoconden ETsneena behaalde genoemden Heer een tweede ptga liWeren medaille Toor Juniorea 80 Meter in l min 18 sec Da politie Terleende giaterenaTond aiaisUntie in het dansbnu Tan Pooksma daar was lekere a Kupia aan ajoawar U ig de boel atok te slaan en aet da beioakers aan hst achten De politie stelde hem TOor iga eigen Tailigheid ia bewnxing Twee jongens agn alhier aangehouden die ait da Martha stichting te Allen tgn wegge FEVILLETOX SCHETSEN EH SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAUUELETEN 16 Ze list kam aan M doodia igat ia t luit Heeft kü reed begrapenf rKindlIel je aekasmt ja toch niet orer dat Mdei aa moeder f Tiaagt nu Doorns eg een heeta traan brandt in haar oog Anaa beproeft te spreken tvee drisaaleD Apeat ie de lippen maar te Termsg gaan woord nit ta l Klonk oaa rriimd Anne heel rieamd Maar de ja ont lierer zoo noemt we luUen er wel aan weooen niet aar moeder Neen neeg I ik wil o Blo niet noemen i ik wil Biet dst u er un wennen aalt I Ziet o op school wsar aUe meujea papa en mama seidan dasr had ik geleerd bso sa te pratan ia mün laatate hrieren herinnert sich niet f lohreaf ik loma papa en minu ik wil hel u wel bekennen eigenlÜk waa ik rai plan n too te gaui noemen maar toen ik dien morgen aan den Oedjosg a weeraag 1 kwamen sas Tsatelf de oode liere op de lippen ik rond hel loo heerlijk weer rader aa moedar te kannen saggan En wü niet minder heerlnk het weer te noieakaaraa loepen tg baweardfn daar geen eten genoeg ta krggen Zg igo onder politieto cht iradat naar Alien OTetgebrachk Maandagnacht is door de rjjksambtenaraa 0 B en 8 L te Venb hg den ondersten molen een sak melis san circa 35 kilogram aangebonden De landbouwer B Tan der Vorm te IJsalmonde kwam Zaterdag tot de minder aangename Ontdekking dat men hem in den algeloopen nacht een bedrag tan I 60U ootttolen had Ëen landlooper die detan nacht in igne aohuur had doorgebracht werd daarvan var dacht en in arreet genomen doch na fonilleering weder op irge Toeten gesteld Bet is nalaailgk dat de nitalag der Ter kieÜBgen Terachilleod wordt beoordeeld al naar ds partgen die aan het woord agn De grondtoon hg de liberale is een geioa lan opluchting dat het rarbond der clerioalen niet IS geslaagd Zie h T het Vaderlands Hebben de heratemmingen onie serwaohtia gen niet teleurgaatald wjj moeten nu erkennen dat ze die rerre hebben oTerirofien Holde aan het getond Teratand der maiaa I Dag op dag waa door de tegenpartg rerkondigd dat Nederland in het heidendom waa lanaaken dat het oaaalaot ten troon zat dak het steeds Toortwoeketead liberalisme ds Cbristeljjke beginselen in hst hart dea rolka Terdelgdfl en ameloos w e orer ons laad uitstortte dat de banier des Eroises weder worden ontplooit en heï Cbnstelgk bewostsgn weder onze weigering moest doordriogen Bet Tolk beeft de holheid dier erbarmelijke pbraa a doorzien op indrukwekkende wgse tegen d e laatertaal geprotesieetd en de kerk teruggedrongen Tan het gebied waarop zg de raan barer anrerdraagzaamheid en barer heerachzucht onze dierbaaraie rechten en Trghedsn ten tpgt wilde doen wapperen Teraggedrongen heelt het ook hst zich op den Toorgrood dringende protectionisme en het heelt geweigerd ter wille der bedrieglijke Toorspiegelingen san meerder arbeid een booger wel f aart zich een broodhelasting op te leggen die de mingsgoede klassen loodzwaar ion drukken Ziedaar de beteekanis ran het bereikte reanltut Citerigens past bat ta erkennen dat geen rageeringskraohtige meerderheid is Torkregen Herinneren wjj slechts dat de Igu der orer winning loopt Tan Battert lot Troelstra Alleen daarom kannen allen tot ds linkerzijde worden gerekend omdat ze allen tegen protectio Dsa in ds stilte van den nachl onder Vt fonkelen der slerren en het ruuehen Tan ds srondkoslte klinkt bun tegen Vader I moeder I Vergeeft ow Ausafcel VII In onie Indiaehs bouquetteo vindt ge tal vsn ro zen eea knopje telden Was het om die zeldzaamheid dat toen da tweevriendinoea verseheaen op de oetabauucha partijen hst hesoheiden knopje meer de asndacht trek dan de bloeiende roten In Holland ton men Anna een aardig poppdlje aen lief getiohlje Ésnoemd hebben meer niet hier maakten de gouden krullen het schitterend temt de groote blauwe oogen een verbatenden opgang misschien omdat ze gepaard gingen met een bekoorlijkheid lie in Indic nog ecldtamer gaTOndeo wordt dan frissche wangen ea blonde baren het kindertijk nsisTS bet onechuldige het jongemeujesaohlige dat als toEDeschijo ie op voorjaarsdageo ati dauw in bloenkelkSD als gondltof op vtloderwieken omdat we weten hoe vlaohtig hst ii dubbel liefelijk dubbel rerrokkentl in onte oogeo Adrieunea achood behoorde alst thuis is Vië Ze wss bestemd voor ariitocralische aaloDs eiet voor Uodderlost te was weinig geacbikt om te worden meegevoerd in ds wilde walsen eo galoppades dia vreemd genoeg het toppunt van geluk eciiijneo voor da danalBsti e in dese vartengende gewesteo haar konmklgke houding haar edel hoofd zoo fiar gedragen op dan alsnkso hsle loodea eeo beeldhouwer in verrukking gebrscht hebbes msir er i$u idet Tsel faaeldhoBwais in t disohs slseksppen i ntaa en cleiicaliime tollen palstaan a8taudaard en Tgdi tüo natnarlijk ToorQMaelgk gebeten op die Protestanten welke nwenden aan den waswnden invloed van Home pMl en perk te moeten stellen De Standaards smaalt op de bonte rg der aniielericale meerderheid en zegt dsn Kn toch zelfs met het Kerksigk en 8o fl£Aal democratisch halpeorps stond bun kans a zóó hacbelgk dat een Terplaatsing vsn n stemmen over heel bet land hun op aeen zetels Terlies zou zgn te staan gekomen Indien in Bneek i ia Goada 14 ia AmslerdWtt II 46 in Amsterdam VHI 35 in Berer ik 55 in Dordt 66 en in Dokkum 58 pWfbnen andersom badden gestswd tonden er TOl de Christelgke partgen 51 zetels gewonoen ft geweest sn baddsn alle anticlericals gNiepen saïm hst slechts tot 49 gabraohk Weet men nn hoe in desa toTen districten lal van Antl liberalen iich door orthodoxe nndiksDten hebben laten oTerbsIsn om ap dsn libersal te stemmen dan is het klaar als ds dag dat op eeo 41O U0Okieters die opkwamen eaa bsodjerol misleide belijders san den Christus teen triomf aan de partgsn tan Ongeloof en Hasolutie Teraohatk hebban En daarbjj mi braikte men dan nog Groen Tan Prinaterer s naam Verteweg de pgnlgksla indruk dien ds nitalag van gistsr achterlaat is dan ook hst d Mte feit dat mannen van Christaiyken baiie ops ik gewichtig kswpaat in os natioaala leven de balans nssr de zyde Tan bet ongeloof hebben doen overslaan Bon schuld is het dat de door en door antireiolationsire districten van Steenwijk Gooda en Bodegraven drie oud liberalen koten Bon schuld is het dat ia de hoofdstad dss lands twee districten verloren gingsa Hun schuld bovenal ia het dat Friaaland waar had men una aangeboden aocoord niet afgealageo vier zetels ons hadden kanoao rgn nogmaals hel Liberalisme en de Sociaaldemo ciatie over heel ds linie triomfeerde en het laatst otergebleTsn antireTolotionair district Toor de banier dei Kruises te loor ging Ook de Tijd zgo dsaa yrotaaUntan een doorn in t oog Zg zegt 0 a Wat eigenigk wel de good crjs vras die aan déze stembus gelijk reeds aan aoo menige in den vóórtgd probaat gehlsken is boven alles vat staatsmanswijsheid en Troed beleid oa de lippen of in de pen kan gevent Latee wg er maar road voor nitkomso de eminente leiders op 25 Juni zgn niet de mannen geweest Tan de Liberale Unie en sTenmin de IWidiche rscalcitranten niet de penvoerders nn a Nieuwe dsarsotegen veel dames van posiiis die slt ui looverre bsar eorpulsolie talks toelaat ielv4 het hoofd hoog dragen en het aanmatlgeod viadan ala iemand dat doen dnrft dib geen dame van positie is Ër kwsm islB sndsrs bg Adrienne wss brunette en men draagt nu eenmaal geen uilen naar Vhsno Dit alles veranderde aehler iaU aan bet fsit dst tij ereu goo l ali Anus kerirersch uit Kurops kwsm hetgeen telfa op een groote plssts sla MosralisM nog sltyd gonoegtssm u om de jongelui boj seng te doen sijn usar een kesnismakiog die ksnotsmakiug deed fassr boeiend gesprek baar vlug veratsnd haar tstdtsam mooie oogeo vol uiulrakking tr rdesren met dit gevolg dat de geestige brnnette na kortrn lijd evenveel aanbidden had ali de lieftallige blondine reeds bij hsar eerste optreden bsd gevonden De vriendinnen genoten mseflt alle pretje ts tsnfen genotai teosls steohta jolige meines geaieten kunnan die door jaren van kostsehoolteven r p werden om alles wat baar voorkomt in de nienwe wereld door haar binnengelredeo aardig eo lief eo heerlijlE en dolletjes ts vinden Of de ouders dat vale aitgaan ook too dolleljea vonden De heer en merrouw Laeroix waren op een leeftyd gekomen waarop bet hijw en ran bals on partijen eea oorvéo wordt loeh namen te welgemoed plaats in de breede r vso h dis niet langer dsetnsmsn ssn vsrmuken omdst tij te vermskelgk vindeo rasar omdst te hun het middel vchljneu om een voorge teld doet te bereiken dsar ds Isteri weten dst Adrieaue twee jongere tusters had tal het miiackien oanoodig ijjp over dil doel teider uil u weiden 24 wacdsa mat epea aij SB aMraagea Uj akeat Rotlerdanimsrs of Handelsblad s of s Vaderlands ds eigenigka herobi in deaeu stembaa strijd warsn de Chjniqni s an Qnast n dia ia sbsaran Broasvald s gasolg hnn waaradmwende stem serhieTan tegen sde btandBt sla der inquisitie oa alia andere Tsrsohrikkaiijka dingen san llomet Genoeg dnnkt ons om auar dan hak sar moedan ta wettigan dat bet aniipapiima Toor deze gelegenheid met dan betar fcÜnkeadaa naam aoticlencaluime Terwisseld aas da Htembus san gittaren verreweg de Toornaamata rol getpaald hesft Antipapisme en dat wal Tan de meest ordinaire s soort Zulk een ala niet zgn oorsprong Tindt in Tergeefigk TOor oordeel door opToeding en onderWga ingeplant maar legen heler weten in door gewetonlooaa politici gebesigd wordt enkel als aen middel om dan tegenstendar den seat te lichte Er tgn in de nieuwe Kamer tan 100 lade dis in Beptambar haar vierjarigaa tittiDgstgd begint een groot getal nieuwe leden gakoaen nl 19 en sells 22 sis men de heeren Fokker Pierson en Van Baal te medetalt dia wal in da laatste maanden reeds ia de snjs Kanat tgn gekozen maar nog geen aitUng h taa genomen De nieuwe leden sgn dan 7 liberalen Groen van Waarder Fokker Pierson De Klerk Van Kaalte Verhsjj aa Van Qilse S radioalen Sloial Nolting anKateltar agtiraTolaaimatmit MatalQl Vah d Veli e L van Asoh Taa Wjjck Krap Van Beamstra Brnmmelkamp t d Boreh B taa Asoh van Wijok 1 kaïbolisk Merkelhach cbr histerischa dr Da Viaaar sooiaal dsaocraten i mr Troststr aa Van der Zwsag Van de aftredende leden die tich berkleslaar htddan goateld tjjn uitgevallen de volgende lit 7 liberalen Mees Ksrdgk Van Borsaala Gojot Pjltetsaa Da Kaater a jhr Da Beaufort 2 radicalen Gerritsen an Tijdens 1 antireTol Heemskerk 3 katholieken Borrat Vos da Waal MVan Beroket 2 ohriat hiat Hnjrdacopai an Qqitlai vwUfford Tweemalen gekozen is da beer Tak nH PoortTliet en driemaal mr Troelstra Voer 3 districten kngnsn dna nog nlanwe ladal optreden teaty er da kens op een of isaer dar aftredanden ralr In 1896 ijn ia het institanl Pastaar ia Parijs 8 personen tegen hoadtdolbeld he rosakte eeo Rjo pariijlje mevrouw met liaar gedietiogueerd uiterlijk baar hoofseke manieren en b valligen takt waa eun sieraad voor elk geselieha dst ts mst hasr tegsnwoordigksid vereerde t de dochter werd bewonderd eo de toon wou aUal barter door t o geestig ulterltjk en beacbasfds vormen Ofsehoon of miaaobieo omdat f mevrouw I acroit gehoien van llovestujjn beschuldigd w d vso tsrbüeud trotieh ie sijs sn slleen atst ds err ms ds Is er ms vsn Hosrsbsts s ingstateoen te willen omgaan aocbt iadsr bssr en bet duurde niet lang of bet werd esn ondsrsahsidiog met de fsssDia tseroix te oonveiséeren Geheel sndsrs wss bet gesteld mst ds Bloems Hun eeolge gsdiehte blj het uitgsan wss A4lna te tien Anns ita haar wit kleedjs Anns omnejrd en bewonderd hs toe te knikken sis hsar blik dsn hunnen eooht hsar ts hooreu laelieo sa saa dien zilveren tseh Is bemerken dst te gelukkig wss Diiarvoor rsdsn zg onvermoeid naar liali oom en ooneertea daarvoor trotseerden ze kitte ei gebrek aan naohtraat eo verveling daarvoor vera gen ie gaarne dat men hun mot onduidelijk bemerken liet hoe ty allaen geduld werden om kat mooie bloempje Msar moehtea ijj deb dssraso niet ergeren Anna deed het des te mser t Met pijnlijkeu blos nut toom eo Mhsamle iu kat gevoelig hartje lette se op elke klsinigbeid zoodra het hssr osden betrof geen woord geea blik geen lach ontging haar de minite lonu naar lehlja bars onbeleefdheid h4t nietigst verzuim der vormen werd voor haar leu doodelijka betaedig o sfMeirpeya