Goudsche Courant, dinsdag 29 juni 1897

waehting dat dit laad al bet mogelgke aal doaa om afdoeada hervormingea i te TOaran Ia Terbaid met da aanwezigheid van generaal Woodford ia Washiogton wordt ds zaak in de hoofdetad van de Verseoigds Staten dnk beaproken Hinder afwaobtead is aeoor Sagasta naar nit Madrid gemeld wordt Hg haaft al et uiet nit naam van de liberale partg een manifeet in da wereld geaonden waarin de staatknnde van de regeering sterk wordt aangevallen an gesagd wordt dat de liberale partg staat op de uitzending van een bekwaam generaal wiens sending beperkt bigfl tot het dempen van den opstsod Als er maar zulke bekirame generaals in Spanje zijn die een oppoeitieporty tevreden kannen stellen Intassohan gaan ds opstandslingsa voort met ts doen wat der opatandelingsn is sn gaat ganeraal Weyler oort met op aijn krachtige manier op te treden Ia de provincie Havana beeft weder een gevecht plaata gehad dat niet minder dan 14 uur ooufgebroken dourde De Spaanscbs troepen slai n erin da stellingen der opstandelingen ts beietteu Desaa hadden 10 doeden de Spanjaarden 6 dooden waaronder een officier eo 25 gewonden Of bet zoolang de toestand nog zoo bljjfl mageiyk zsl zjin ds wensoben van Mo KinUy te bevredigen Ta het geheele Britscbe k bAalve in Ierland waar men op vele plaatsen den jabileamdag kenteekende met roawvlaggea en met roawflaen en met tochten naar kerkhoven om de graven der lersche patriotten of fenianas e beaoaken is de 22sta Jnni recht fsastalgk geviard Te Hawarden onthaalde Gladstone de seboelkiaderen en sprak de feestvierendan loe ben wgsend op de bistoriecbe oeeonomisehe en nationale beteekenis van Koningin Victoria s aeetigarig kroningsfeest In den avond vlamden tweeduizend vreugde varen op de benveltoppen tosseben Land s End en Sckollands Noordsrtpils De illnmiaatie te Londen overtrof de sloalate rerwaebtiogen en telde de vorige jubileomT liehtiogen geheel in de schaduw t Schoonst was het in de Citj ia Piccadilly eo St James s street waar eao menigte van tienduizend zich verdrong De Magneainm verlichting van St Paol s koepel was indrukwekkend In St Jamea e street wiegelden zich duizenden veolklearige electrifche gloeilampen tnsschen de gnirlandee hangende dwars over de straat Dese verliebtieg werd toen het donker werd van Marlborough Hoese uit met bet drukken op een knop ontstoksn door de Prinses van Waba De oitaerkiog was tooverochtig Piceadillj had een soortgelgke straatverbchting Bofendien badden de hoofdcloba en de voorusamate bewoners van het Weet end hnn eigen buis geïllumineerd De buizen van de hertogen van Wellington eo van Cambridge en van de belde Rotacbilds in Fark Laee blonken nit Alfred Rothschild en vele andere vooraamen bielden raont met orkestmuziek op bet terras Ook de buiteubnurten deden aan de algemeene verlichting mede Daarbg wedgverdeu bat electrisch gloeilicht met gasgloeilieht lampen tooverlantaarns lampions kaarsen Zelfs omnibussen en de veelsoortige vreemde voertnigen die rond reden voerden tooTerlantoarnlicbten die zonderlinge efiecten opleverden Weer bleef een geweldige vulksmenigte heel den noobt lu de vroolijkate stemming op door geen ernstige oogelukken gestoord Oplichters sn valschspelers Eenige jaren geleden deed in Franscbe en Hongoaracht bladen bet bericht de rondo dat een Bongaarscha ridder Bsrady genaamd wiens sigen Igke saaq Bai is in de Pargache Gerole do rfiserime met zoo enorm veel gelok speelde dat hg in korten tgd meer dan twee millioeoi ivon waarvoor hij te Parga een paleis en inl zgn geboorteplaats Groezwardein een prachtig bais koobt Spoedig evenwel lileek door de oattinllingen vao de XIX Sièole dal de Don gaarache cavaiere een zoon van een aohoenlapperjjBit Groszaardein eo een valschapele eerete Tlasie was Deze onthullingen hadded tengevolge dat Bsi le terrible Hongroiscj oit alle Pargftche clnbe geworpen werd Naar bet scbynt zit hg thans op zwari zaid daar hg te Parg weer Op onaangename wgze van zich doet hooreo Nadat strenge maatregelen waren genomen om hem oit alle clubs ie weren liet hy zjjn trawanten dis in bet geheim sgnerzweodelargen waren ingewgd ia veracbillende clubs inacbrgven De zaalbedieoden der clubs in qoaestiewerden omgekocht om valacbe of gemerktekaarten de speeltaal binnen te smokkelen eaaoo verloren de argelooze clabjadea hondarddnizenden met bel baccarat aan de bVudlaogersvan den uitgeworpen ridder De zaak kwamuit toen Baradr r een grooten alag wilde laan Hg trachtte in de role dea Capucins een trooman te doen inicbrgven en deed ookeen voorstel aan een te Parga wonendenHongaar die evenwel van een en itnder ke nis gaf aan de directie van de betrokken cluC De politie stelde een onderzoek in en constateerde dat in de zaak o a balrokken zgn de zoon van een ItaliaauKh staatenan eenBerlgnscbe baron en een Bnngaarsche aristoeiaat bonditeDoatan vertalen aa door ban afral drie zetels verloren Woarlgk t is voor de redaetie om weer eens orer den grond te rollen maar ditmaal niet vaa prei baat oBbekeadan ooderwgiar nas aana opaa 1 bare lagere echool de uge orer ean man I ala N C Pierson Om aan Ketelaar de oTsrwinning te ben I gen daarroor t a de collega s om aoe te eggen dag en nacht in bet getoaw ge weeet i Zg hebben Toor hem gewerkt met den gTer I Tan bondgeoooteo niet alteeo nit ijmpathie I Toor xgn persoon of oit Tertroowen in zgn 1 tslent maar als leden Tan den Bond rror Ned onderwgsen Deor honpen Toureitler in de Kamer te brengen plantten sg de rlag bnnner Tereeniging op het Binnenhof Men moge er iets bedeakelgks in linden een zóó eminent man als Pierson te zien wegdriogen door een onderwgzer die Tan geen ander baitengewoon talent nog beeft bigk gegeren dan Tan het talent een ooderwgzersbond tot grooUn bloei te brengen dat zijn Terraesiogen waaraan men bg een nitgebreid kiesrecht altoos bloot sal staan Haar in elk geval mag men dan ooderwgters niet de eer ontbonden Tan de periode die de kiesrechtnitbreiding opent Toor I bnnne corporatie op gtorierolle wgze te hebben I ingewgd Gisteren is de eerste onderwgzer in I Vederland tot lid Tan het parlement gekozen I Dit is ongetwgfeld een feit san beteekenis eea I historisch feit in zekeren zin de emancipatie I Tan den onderwijser etand I En dat bet den onderwgzere gelukt is banI nen candidaat de zege te Terscbaffen opecbitI terende wgze bet kan en zal door niemsnd I worden ontkend Als onze onderwgiers in alle I dingen sich zóó lolgrerig zóó Tolhardend tooI nen als in de erganieatie an het reikiezingsI werk in de Pgp het zal allen fooritandem I Tan de openbare school tot bgsondere srengds I Tsrstrekkeo Toen mr H Smeaage onlangs Ie Meppel na de oferwiooiog der liberalen feeatelgk werd begroet werd door hem een dronk gewgd aan den heer Wieratnga zijn mee t ernetigen tegenstander maar die zoo hofielgk was geweest ipreker den beer Sm san harte gelok te wenscbeo met zgn behaalde OTerwiomog t 1 bekend voegt de inzender in de Mepp Ct € er bg dat beide beeren elkander een warm hart toedragen al bewandelen zg op politiek gebied rersebillende padea lo Bnsland treft men Tele dorpen aan waar bedelarg het eenige middel vau beitoan der 1 bevolking ii De mannen trekken bedele i het geheele land door terwgl de vrouw n I zooveel mogelgk thnis btgven om de bniebo 1 ding waar te nemen I Er hebben zich onder deie bedelstamm n 1 genootschappen gevormd die aan ieder e 1 weg Toorsehrgven die beliedeld moet worden I Somtgda worden bonne troepeo verstrekt met I gebanrde bedelaars dia dan vgf galden in e I maand verdienen en onder etrenge coutrö e 1 Biaan De inkomsten Tan bekwame Takman 1 nen beloopen f 45 a f ÏO s maands waarT o 1 dan een gedeelte naar moeder de vronw wor t gezonden Deze bedelaarsdorpen kenmerk o 1 zich gewoonlgk door bloei eo welstand e akkers zijn Truchtbaar en met zorg bebonwd I en op de hofsteden vindt men veel vee n 1 ploimgedierte 1 Voor de aotoriteilen is het bedrgf der mannelgke inwoners hunner dorpen ge n geheim maar eg laten het oogloikend toe daar de belostiagen prompt betaald worden I j I De borgerlgke kamer ven den Hoegen Raad I deed in hare laatste zitting vóór de vacan ie I nog initspraak in een drieUl kieazaken I In de eerste plaats in zake het cassatieberoep I van burgemeester en wetbonders van Zuidhorn I tegen de besliasing van den kantonrschtsr I aldaar waarbg bevolen werd dat de naam van I een ingezetene die wel op kiezerlgeten voor I de Staten Qeneraal en voor de Provinciale I maar niet op dia voor den Gemeenterabd was I geplaatst alsnog eok op laatstbedoelde kiezersI lijit zon gebracht worden Dit beroep werd I door den Hoogen Baad niet ontvaokelgk verI klaard op grond dal Bnrg en Wetb niet I geacht worden bg de aitspraak dae kaotonI rechters partg te zgn geweest en daarom niet I gerechtigd waren de vernietiging van die uitI spraak te vragen I Gelgke besliasing werd genomen in zake I bel beroep van iemand tq Grijpikerk die mat I een ander inger etene als gemachtigde der antiI revolutionaire kiesvereeniging te Orgpskerk de 1 plaatsing van eeaige personen op de kiezers 1 Ijjat hsd gevraagd doch thena op eigen naam in caasatie was gekomen als hoedanig hg dos ook beaohouwd werd geen srtg bg s kantonrechters bealisaiog te zgn geweest Verworpen werd voorta hel beroep vau een buisbneobt te Utrecht die met modernkening van verval een inkomen van meer dan f 500 bad doch zonder dat verval minder dan f 500 inkomen genoot Pp grond dat het verval als zgnde een wiiservallige bate welke meestal niet van den patroon maar van derden ontvangen wordt voor de berekening van het inkomen niet in asnmerking mag komen werd de pliatsing op de kiezerslgat geweigerd en met deze be lissing heelt alzoo de Hooge Baad neb vereenigd Zooals men weet hebben e leden vsn de oommissie van beheer van bet Snezkanssl I beslpten foor graaf Ferdinand De Leaaepseen standbeeld op te riohtea Eenigen tijd geleden bezocht prins Arenberg den beeldhouwer I Freminet in zgn atelier en droeg hnm de ver NIEUWE ZOMBRISTOVVENI voor Heeren Kleeding A van OS Az Md TailUur Kleiweg E 73 7V ÖOUDA Telephoon Xo 31 Beurs van Amslerdania Vrhr lotkr Op den Hinder is gestraad de Engelicbe schoener Elisabeth Jane kapt Dinne san NewCattle met kolen naar Rotterdam De nit Tgf koppen bestaande bemanning werd door de stoomreddinKboot an boord gehaald en te Boek van Holland gelend Het it wordt wrak De bemanning vertrekt naar het Zeemansbnis De eleepbooten Wodan Nieawerslais Maassinis en Katwgk waren mede ter assistentie bg het gestrande vaartnig 84 JUNI HaaiauKD Oen Hed W 3 l ilito dito dito I dito dito dito a Ho o 01 1 0tudl l88l 8 4 ITAIIZ ImoUnjvlng 1888 81 I OosTSN Obl in p pipt H clItQ ia illver 1 6 Fonuoil Ubl met ooupon Sdito tteket S Rcsuiio ObLlliiraenl I8 4 4 dito j erous 1810 4 duo btiBothl 1819 4 dito bj Hops 18S9 B0 4 dito 10 goud leon 1188 O dito dito dito 1884 I SrkJn Perp t mhuld 1881 4 Toaisu Oepr Oonv leen IStO 4 Geo leemng serie D Qec e Qisg sons 0 7 uii Ara Rsp v obl I8 5 Hllloo Ubl BulLSeh 1890 Vmszvsu Obl 4onbsp 1181 kintumu Ob Blieu 1895 8 SoiTsaoill Bind leen 1894 8 NSD N A r lisniisls and Arendih Tak Hij Csitilicstea DsüMuliehspplj dito Am Hypoiboekb paadbr 4 Cult Mg dor ïorslenl and Qr llyiMlheokb psndbr 81 NsderlanilKbs baak aand Ne l lUnlolmeelioh dito N W fc I M Hyp b psndbr 5 iU U Ilypotheekb paadbr 8Vi l tr Hypothoekb dito OosTSMS Uoit Hong baak aaad BusL Hypolbeekbank psndb 4 i AleSBlZA Rqu t hypotb psndb 5 Msiir h i Pr Ltau oerL KiB Holl IJi Bpoorir Mü aand Mg tot Kipl f 81 Spw and Nsd loJ Spoorwegm snd Ned Zuid lilt Bpm BSDd dito dito dito 1891 dito 5 IliUzSpoor 1887 8 A Kobl 8 Zaïd ltfil pwmij A H obl 8 PolsH W r h ii Wetuen and 4 Scsi Gr Bu t Bpw Hü abl 4V Balti cha dito and Futoirs dito snd 5 Iwsng Dombr dito aaad 5 Knrsk hA w p kap obl 4 dito dito oUig 4 Anzaiii nt P Sp MiJ obl Chic k Vortb W pr C v and dito dito Wia Ht I slar obl 7 Deoter Kio fJr Spm eert v IllinoirCenl l obl In goud 4 LooU kN b ill Oert nd Meiioo N Spw Mij Ie byp 8 Mies KsDsaa 4pct pret nd K ïork Ootsaiok West asnd dilo Peso Ohio oblig Oregon Cslif 1 hvp in goud S 8t Paul Mina k M nil oU 7 Va P e HaordlIJD oMig dito dito Line M 1 hyp 015 Oak ds C n 8outh Cert v aand Ta C lUllw kNs leh d e O Ameterd Omnibue Mij and Bolteid Tr ni og M t aud Nm Stad Amalerdara ssad 8 Stad Botlerdsm sn 3 Bnxiia Blad ADtaerpen ISKJ l j Stad Brussel 1888 8 Hoiio Thein BeguUr ell eh 4 OoMsKa BlasUieesiog 1 0 5 C K Oo t B Cr l8aO 8 Smjiii Bisd Usdrld S 18 N Ter Be Hv 8pobLe t 881 104 86 97 98 5 In den speeltnin sGroenziohti aan den Abstederdgk te ITlreobt ie een roseboom waaronder ongeveer tachtig personen kennen plaats nemen Door de lorgen van den eigenaar dan beer h Tadey is deze boom zoodanig geleid dat hg een prieel met doisende roian Tormt 1 8 68 67 0 105 100 9t 45 44 988 100 501 100 JOOV U5 10 18 99 74 4 109 101 07 888 100 i4y 14 m i lOl ll 150 1 5 108 70 Tarw gl de torpedobootsArdjoenotZatanlMmiddag op het Baringvliet te sGravenbage stoomde hielden de torpediaten eea oefening in het boden Een hunner die het dieplood wilde werpen kieeg bg bel wegalingereo een slag van bet tonw om den arm en tuimelde daardoor over boord Onmiddellgk werden de machine gestopt en de jol gestreken de drenkeliog hield zich intossoben zWemmende boven Toen de jol hem was genaden wilden allen die er in zaten hem grgpen en gingen daartoe aan denzelfden kant van het ranke vaartuigje taan Heel kalm klonk bet nu uit den mond van den zwemmer Ale je geen Inathebtom mg lillen gezelschap te bonden weest dan een beetje voorzichtiger alsjeblieft De waarschuwing bad bet gawensebte gevolg bet bootje bleef oor omslaan de rpsdist voor verdrinken behoed De sBeiidentiebodai bet nog aoo jonge katholieke Haagsobe orgaan gaf de Torige week bIgk van de onbeionnenbeid der jengd welke nog van geen kieaohheid weet Naar aanleiding ran de nederlaag van een tegenstander schreef dit blad het is om over den grond Ie rollen van pret s Wst zal de redactie nn Vrgdogavond wel hebben gedaan Overal hand en spandienst geleverd aan de aoti revolotionnairen tslrgko zetels voor deie parig veroverd en zeil oreral door die 64 Kapitein Boycott van wiens naam bet thaas algemeen geldende woord boycott afkomstig i stierf dezer dagen te Plexton in het Engelscho graafschap Suffolk Boycott woa zeker wel niet de eerste die geboy iott werd maar hetgeen hem overkwam baarde algemeen opzien Als administrateur aan de goederen Tan lord Ernes liepen wegens een verschil all knechten van hem weg Geen bakker wilde hem meer brood verkoopen zelfs zgn linnen goed kon bg niet gewasscbenkrggen Niemand wilde Toor bom eenig werk verrichten Die toeatand duurde maar kort want de rentmeester liet spoedig volk uit Ierland komen Maas wga naam bleef verbonden aan de nun aonwname poaitie waarin later nog menig war gaver gebracht is 4 Cat zoontje van dan landbonvver Hecbt te Fnnkenaa bg Kennat werd dezer dagea door een kwaadaardig geworden onden gans op dan grond geworpen en net den snaTol en de Tléngels zoo lang aan bet hoofd toegstakdd totdat bat dood was Zomerdleitót 1 97 flODDi OTIl5Dill 18 81 1 84 ♦ 18 88 1I 88 t utt 118 l 18 87 11 8 11 10 l ll 08 11 s s f r M 1 4i 1 11 00 0 47 10 18 eODDa DKNH Aa llouda Zeveaboiaen Moerkapelle Zoetermeer Zegwurd Voorberg s Hsge S au t lO 9 17 M lO U 11 11 ll K li lt 1 87 8 41 4 4 IJl 1 14 l ll 1 U 7 4 S Si 8 84 14 lO tt 11 16 ÏM 7 488 4 1 40 807 47 IV 190 800 lO Vls 108 108 lOS 11 UI 1 110 18 47 11 54 18 01 10 08 10 15 10J7 01 I 1 18 8 88 s 1 05 I r 8 l l r C4 10 44 11 41 1S 41 1 10 t 05 4 11 5 15 5 55 8 H 8 8 04 8 il 8I 10 8 tl l 11 44 DTUKOBT S ODD i Utreekt 88 7 41 8 4 80 10 11 10 88 11 88 1 1 08 8 15 4 4B 5 85 3 7 5 Woetdaa 58 S 0 10 88 Cf 11 11 s 4 1 e t 7 18 0 de water 7 07 8 14 10 48 4 14 7 8 l l 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 8 81 li 10 5 11 1 18 111 8 8 4 4 87 5 iO 1 07 7 I S I 15 l 8 10 17 lOM 7 10 10 84 1 84 M 84 7 1 4 10 41 8 81 1 08 1M7 U 10 tl p M 7 11 8i8a 10 11 laji M ija UI Ml i ai iMi huaaU wuntn aleebti 4 Sn gartorren 8 deri do vaatiging van bet ioatitnotf in 1886 ign 18 642 peraonen iogeSnt wuiT n ar 140 atiarfan Van die 18 642 patieotn WHtn 15 546 Franachan en 3096 boiteliludari waaronder oit Nederland 87 Hat baeit in eenige diatricten bgtooder I gaapannen Da bealiaring la nut alecbt enkele I atemmea gefallen I Het markwaardigat ran dien sard i in I Sneak Toorgekomen waar de heer Van Q lee I liberaal met 1 stem twon ran dan beer I Heemikerk aftredend lid antir op 4903 I aitgebikchte taninen I In Oonda wai hat Terichil alaehta 30 io I Bodagrare 46 ten gunate ran de liberale I fgeTiardigden In Middelknrg elachta 14 ten I gnnata Tan den afkredenden antirevolutioo ir De beer Qerriteen bleef in Leeowardea in I de ainderheid met 69 stemmen rerschil I In Bererwgk riel de bear Borrek met slecht I 109 Tarscbil op 6383 ateiBmen in Dokkom I woa da libarnal bat mat 114 op 4722 in I Dordrecht met 130 op 4464 itemmen I Alle andere districten heeft Enschede ge I lagen wat de opkomst der kiezere betreft 1 Niet minder dan 97 pCt hebben Tan hnn reehl gabrnik gemaakt Van de 8778 ble en Diat meer dan 311 tbois Dan Tolgen Bererwjik met 95 pCt Botterdam IV nat 94 pCt Alkmaar met 92 pCk Denticbem net 91 Oonda Ridderkerk n Dokknm met 90 Bodegrare en Dordrecht met 89 pCt Bottardam II Utrecht I en Zwolle mat 88 Utrecht II met 87 pCt Rotterdam I an Oalft mat 16 pOt Haarlemmermeer Appingedam en Middelbnrg aet 85 pCt Rotterdam m VHage II en Znidbsrn met 84 pCt Hoogaund en Hootaniaie net 83 pCt Derant r mat 82 pCt ani Oadar bat opsebriit Piok pockels leest men ia de Sahetaen lan de Haagaohe Rechtbank in bot Faleis van Jaititie het ToTgendo Ëan lange blanke schrale kerel die rolbondt da braafste en ooscholdigste man tar wereld a ijjn En aana klein angstige magere rroow die aUb doat dan snikken minder gerontineerd an blükbaat nog niet tagao een Talscben eed opgewasH Een piek pocket en ajjn bandlaogater I West gij boa ig tewerk gingen Wel heel eenroadig Hg bad eene nettejas aan en liep steeds met de banden in denima igiakken daarian Zoo ging bg staan kgken waar slsobts m w 1 wbss e en waren bg een winkelraam of 1 D atandia o een knampje ol aan boad ia t 1 wain Bg drong ücb liefst Tiak tegen da Ini aan Vf veotkeiit legen riaowea die snuggsr gsBoaff iin om haar benrs in die voor pi kpockata mtgeioodan Mbtertakken te steken Maar allgd Biet da banden in de ëukkes I Dsa geen wantroowan nogelgk Beo oog nblikje De takken tgn ran binnen opaa Van bniten ga n de handen trin TU binnen komen ia er weer qiti Zoo kuenta ie ongemerkt snel htndig gigpen wat san s n gading is Bad bg Cgelg bier een poriemonjoaie Ie pakken dan ging Sis glinga naaf da Tr endio FakaanIGaaw Xn sg ermaa naar boii Dn bg blqft nog wat kgkaa totdat ok bg opwandelt maar natnnrIgk de handlangster viijdebd doehde alsof hg baar ran t n laToosdagen nooit heelt geiien Ziedaar een kgkje op een der eenroodlgite krnca van het gilde der Ung en slngTingerigen Uen legge tTOort Da oonr der N B Crt aagt o a an de Anstardamsobe rarkieaing bel rolgende Dn wat dan heer Ketelaar betrelt indien ooit beweten ia wat bet TeraenigingsleHo Ternag als alle leden rich aaagorden tot bet bereiken Tan ééa en betiellde doel dan is bat door de tege rag Ketelaar den buiten dePgp en bniten oader ÜeerskrinKen tiistereo nog ge Directe Spoorwegverblodlngen net GOUDA 8 9k t iO n 9M lO li ll ll ll tl ii ia M U 11 M s 11 41 s K t M 710 11 lO aO ll 8t 1 l U SI t U 7 W 7 i 7 7 7 i lO SO 8 M l 9 7 ts 10 18 lOJt lO lt 10 48 10 4 O da MtMieeht Wan verkerk Oapelle Isftetdam 7J6 I Oi 5 14 l ll 1 17 Xiauwarkeik Moocdreebt SadU 11 51 1 05 atUidaa e p U D a U T m C H T Oeida I 8 1 87 7 518 81 07 l l 10 57 18 00 18 18 1 80 8 17 4 81 05 Oude MS 54 f 11 14 8 7 Woardsa5 l8 7 3 8 18 11 81 i 48 iMekt 0 11 7 81 8 18 8 0 8 10 5111 45 18 81 1 81 8 01 1 48 lt lO 8 11 MT n Ma 0 1 Oawla Tatrdigisg vwi bet sUndbeeld op onder voorwaarde dat bet binnen twee jsar Toltooid ocat zgn daar msn bet bg gelegenheid Tan bat 30jarig jnbUeam dat opaaiog Tan bet Smskanoal wilde fowijden Daar de oevere van bat kanaal aan Engeland toebebooran achtte maa een verbeerlgking van De Leaaepa daar minder geichikt zoadat men besloot bet atandbtald in zee op te richten en wel op een plaats waar da diepta ongeveer 9 meter bedraagt Een onderbouw van graniet die zicb 7 meter boven den zeespiegel zal verheSen wordt p den zeebodem gemetseld Op de fnndeeriog komt dan het voetstuk te staan dat zicb evaneeoe 7 meter verheft en daarop eindelgk wordt bot standbeeld geplaatst dst niet minder daa 6 9 meter boog aal zgn De Letaepe wordt staande voorgesteld in wandelkostoam met een bamoe OU de aebonders In de eeae band boadt bjj I het plan van zgn werk terwgl hg met de I andere naar den ingang van bet kanaal w jst I In de sEconomiste Eoropóenc van 18 dezer I komt een zeer uitvoerige memorie voor deor I onzen landgenoot jhr mr Bocbosaen lid van I den Raad vanState gewgdaandeaiuntqosastis I Hg loont daarin nog nadar aan hoe onjuist I de bewering is van de voorstanders an den I enkel gouden standaard alsof de alaiting der I mnotinrichtingen in verschillende landen is I veroorzaakt door een daling van bat zilver I of de vrees voor oen overproductie van zilver I Noch in Duitschland dat in 1871 noch I in Nederland Frankrgk of Noord Ameriko I die in 1873 tot de ecborsing van vr zilverI aanmuoting overgingen zgn die redenen aanI gevoerd voor de maatregalen op Wetgevend I gebied genomen I Er is zoo besluit dat belangrgk opstel 1 geen enkel feit aan te voeren noob eenige I reden welke recht geeft tot de gevolgtrek I king dat met het zilver na 1871 het anders I zou zgn gegaan dan met het goud omstreeks 1850 iodieo de regeeringen ten opzichte van het witte metaal evenzoo gehandeld hadden als ze tpen ten opzichte vao het goud hebben gedaan Eefi middal tegen kinkhoest geelt dr P J Holliban te Alkmsar aan Van geen enkel middel door den mond genomen zag ik ooit de minste nitwerkiog echrgft hg taan beproefde ik net inademen van teerdampen en in 14 dagen waa de kinkhoeat geweken Dit echter geschiedde onder omstandigheden zooals zelden voorkomen De kleinkinderen van een horlogenakrr te Edsm hadden den kinkboeat Zg vertoefden op een bovenkamer Ik gaf de moeder io overweging niet toe te staan dat liars kinderen de kamer verlfaten wat wegens bet ongunstigs weer geen leganstand ondervond In de tweede plaata raadde ik baar aan een weinig bruin of Slookhollser teer op een schoteltje even te verwarmen zoodot de kinderen dag en nacht de teerdampen mei damptriogsincbt vermengd in hgnne longen moesten opnemen Eiken dag verwgderde zg het slechts luttel verwarmd gewezen leer en verving het door andere En waarlgk na 14 dagen was geen spoor van kinkhoest meer aanwezig Na dien tjjd heb ik het gebrnik van zoogenaamde geneesmiddelen die niets geI neten I niet meer aangeraden maat er I immer op gewezen dat teerdampen in deze I ziekte veel vermogen Zg brachten bij elk I kind verlichting aan met verkorting van den I door I In geen enkel ander geTsl echter heb ik I eene vronw kannen overreden hare kinderen I eenigen tgd in dezelfde kamer te doen verwgI lèn des nachts werden wel de teerdampen I aangewend maar op den dag verlieten da I kindaren de kamer om buiten te gaan spelen I Eena Inaoder die hierbg strenger te werk I ging soa wellicht den kinkhoest ook binnen I 14 dagen zien verdwgnen I Dr H voegt daarbg het vermoeden dat t wellicht de ozon in de teerdampen ia dis da goede werking uitoefent A D i evaDgeD 1 Alel T d vaB GreenwIjBb 1 61 57 10 04 10 11 10 1 10 87 7 81 7 5 7 5 I Ot l l 8 88 5 18 5 51 4 15 5 08 5 00 5 15 5J6 8 10 11 80 10 10 8 l l 7 10 5 88 1 40 8 4i I li J0 87 9 47 1 10 01 10 07 17 J7 84 a 41 47 4 40 4 80 4 17 5 04 JI W 4 10 1 44 U4 8 01 1 08 8 14 7 81 O s 1 45 MO 5 58 4 89 8 0 1M9 om HSiO aoiioi H 5 4 7 80 7 48 M 8 4 0 11 U 7 1M8 1 85 8 44 40 4 05 4 8 5 80 1 7 18 7 tó 7 5 i 0 10 1 lM4 1 7 iVloVl 14 84 8 i 5 10 7 48 8 10 10 10 88 10 84 10 5 07 10 08 t iB I 9 B 4 10 84 11 10 aH8TiiDaii eiiD4 da IM M4 1 14 IMI IMl IMI Ml 4 4 1 11 7 41 4 48 7 45 tM Ml H4I Bilteilandsel Ovenichi Uaer en meer wint de overtnigiag veld dat de Tredeaonderbandelingeu in het Oosten tan einde loopen De gesanteUr die inzien dat Griekenland zgn leger aiet langer op voet van oorlog kan onderbonden bebbea de ondarbaudeliugen verbaast De Soltan stdt zicb tevreden met aen strategische grensTaraadering wsarbjj aan Tnrkge de bergpassen aan de grens toevallen soodat Gnekenlaad belet rordt vrgecbaren in Macedonië te senden en Tbessalii voor de Turken openligt Opmerkelijk is bet echter dat de troepeo in Tbessalig nog steeds geen bevel ontvingen zieh voor den terugtocht gereed te maken integendeel hebben de bevelhebbere laat sleehU ooutractan af te sleitan met de leveraoeisra van lavensmiddeien tot 28 Juli Een spoedige ontruiming is niel te verwachten te meer daar voortdarend troepen nit Klein Azig naar Thesratië en de Macedonische grenzen worden gezonden en een admmistratief beheer van Thessalif is ingevoerd dat geheel op het behoed van het overwoanen gebied chgot ingericht te sgo Indien de berichten nit Athene die deze feiten mededeeleo vertrouwbaar ago mag men zich wel eena afvragen op welke wgze de mogendheden Tnrkge aallen dwiogan het veroverde gebied te ontruimen Beel gemakkelijk schijat het niet geweeat te zijn om de Porte tot eenigazins dragelgke vredesvoorwaarden over te halen Dit Konstautinopel komen ten minste telkens berichten over een dreigende miuisterieele crisis De grootvizier sobgnt zich zeer onverbiddelijk getoond Ie hebben iu de Thessalisohe grens queatie en de omgeving van den Saltan met zgn houding niet ingenomen tracht ham na ten val te brengen Maar bet is niet gemakkelgk voor bet grootvizieraehap een andereu candidaat te vinden Ëerat werden onderhandelingen aangeknoopt met Kiamilpacha doch dete weigerde Toen werd Ahmed Dgel al Eddin poeha ood cbsf van hst staatkundig kabinet des Sultans naar Egypte gezonden om Bias pscba die daar nog steeda verblgf houdt het grootvisierschap aan ts bieden Doch deze weigerde eveneens Thans worden een aantal andere perrauen genoemd maar geen enkel bericht maakt melding van een definitieve oplossing der hangende crisis zoodat de vrede toch door Khali Bifaat pacha zal moeten worden gesloten Terwijl men op dll oogeoblk te Londen naar een gekroond hoofd naowelgks meer omkgkt en osk bniteadienvorstelgkereiaen alles behalve tot de uitzonderingen bebooren wordt er veel waarde gehecht aan bet bezoek dat Leopold koDinf der Belgen aan den keizer van Duitaohland brengt De koning kwam op sgo yacht Olómentioe laar Helgoland waar de keizer zich up de sHohenzollernc berend en waar de beida voraten bgeen kwamen De Belgische anti militaristen en vooral de Franskilloaa onder ben die zoo luide ssystème pressienc schreeuwden na de rede van den koning die ook reeds staatsgreep genoemd is hebben thans een argument voor bon bebsweren waarvaa zg wel niet zullen nalaten gebruik te maken en wie znl zeggen of zy aiet gelgk hebben Daar hetgeen tnsschen beide monarchen verhandeld il wel vooreerst niet bekend zal wordenzullen zg moeilgk kunnen bewijzen dat ditonderhoud in verband staat roet eeo mogelgkeinvoering van den persoonlyken dienstplicht De meeste koningen sgn trouwene eeuigazins militaristisch van geloof en ook zonderdat de keizer van Duitschland da militarist dermilitaristen zijn neet f iets dicteert is bet nietzoo onmogelijk dat bg persoonlgken dieost plicht voorstaat Boe het zg hel bezoek zal vooreerst staf genoeg opleveren voor polemieken tusschen pro sn anti disnstiervanging OTerigens heeft de Duitsehe keizer thans gsaoeg met sgn eigen zaken te doen ook al had hij niet het plan om te Kiel een groot feest te geven ter eere vsn zijn jnbiteerende grootmoeder Nog altijd immers ia bet groots vraagstuk of liever het complex van groote vraagitokken nog niet opgeloi t dat men noemt de ministerieele crisis hoewel van wat andere daaronder verstaan wordt bet demissionair zgn van een kabinet of wel de geheele afwezigheid va n kabinet bier geen sprake is Een ieder begrgpt echter dat er veranderingen moeten komen al verschillsn de berichten telkens omtrent de wijze waarop Da Standard beweert nu in een telegram nit Berlgn zoo zeker mogeIj te weten dat prins Bohenlsbe en de heer Von Maraohall in hst begin van September hnn function aallen nssrisggen Da pnitaehe bladen bespreken den toestand zonder zicb na het fiasco der vorige vaor pellingeo aan nieuwe te wagen Wat zal president Mc Kinley doen ten opzichte van Cuba De iTimes heeft Waer een aptwoord nit Amerika ontvangen Bg zal niets doen maar afwachten wat Spanje van plan ia Zü politiek lal gevestigd zga op een goada TantaadhondiBg mat anja io da var APVERTENTIEW FBAITSCEE ST00U7EB7SBU ChcBisekt VissfkfrlJ TUI H OPPEI IIËIMER 19 KruUk td BoUerdnm Gabrereteerd dooi Z H den Koning dar Belna Hoofddep t tooi GOUDA de Hear A VAN OS Ai Spaeialit it roor het lioomen en Term tkb alto Uearan en Diuneegsnlerobflnf alacok all Kindei oederan r kle inriohting roor het etoomett nui mantel feeren bont ens Qordgnen tafetkleeden eni vortlen Dur de nieowate en laatete methode geverfd AUe goederen hetsg gectoomd of gsTertd worden onschedelBk voor de gecondhaid an rolgeni staal bewerkt Wal RbffiiRktiiè I M fDAB ii koitam lssHtk IMlltslslsaalsw i d ata o ygg ami ai as k Isdn hulsraau Aiterlihilxpeller taterPiliExiielter I r SO oaat 75 oeat a t d li ToorhsndM la 4 nearte Apotketea a l i t At R t r t Os a B ottartan To GOUDA bg A WOLflf Markt A144b ea DE LAAT ea VAN 80N apathekar Markt HOIJTBANftËL Vergeer filanderg Leveren Varen Qrenen Dennen na Kikenbestekbout Alle soorten Binnen ea JQBuiteiilandscb gelaagd en geschaafd Hont alsmede geploegde en geschaafde Delen aa Kraalscbsootan Amarikaansob Hout in lU maten vootbanden Pr M Coneurraermd KATTEN8INGEL Q IW Frjntemps n PARUS Zendengratltiifraneo het praebtig gaillttstraerd MIMIM nat aederlandseben or flransahen tekst bava tande de afbeeldingen der laatst nttfakosaaa modellen voor bet Zomai aalaaan vaa klaederen hoeden enz voor heareo damea B kinderen op gefHnkeerde aanvnaa aaa t JULEI ULUZOT e Stalaa van iljdaa woUan eo katoansa Btoiren laken enz iz worden pvenssna franeo taofeunden doeb men geliave dsar aor da soorten op te levsa en onfaraar da prUisoUbapalaa Dit alboB bevat taveas de iaUahtlngsa ralke voor da goada en prompte altvoarlafsa ar baatoUlngan banoodigd A a fsMMapm mm Jf nma m taapsr worden mat eeae varhoogtag van ï it f Ot trrnlU mnllMM MirniUi mUm a alk Vt Uaataa habkaa goeoe bnaUtaMaa TCor da Inklaring oTandaralnta i rsrvoUsa daartma NttfÜimHitlM U luêKéÊMl AfasA Brabant daarmede belast Is EMelc en FoUkliniels OB tBTBiB en UWMiMBtlOijOtlKISf voor SpioaknreD dagelgks van 111 9 a OVatis Bpreeknren Maondag Womtdag ea Vriitag O U nor DORDRECHT L nbaan aio 11 Dr A ClBYlJ