Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1897

SOste Jaargaog Woensdag 30 Juni 1807 No T309 TERSTOND GEVRAAGD mimm mmmi Nieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mes Terroege zich bg L DEKKEH Boomgaardittaat albier ADVERTEMTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 wa des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is lüS tranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nonunere VUP GENTEN KoHtnkUfke MaeMmUe Fabrtek DE HONIOBLOBMt vaa II N van Schalk Co geveatigil te t Qravenhage Uepplerttraat en MO aby de Regentetielaan Tan Z M den EONINQ ran BELOIB Indien gijhoett 11 gebrnikt de alleivrege bekroonde en Wereldberoemde 8aperior DroiTeB Bor t Honig Kitraot FLACONS tan iO Cta TO CU n f 1 terkrggbaar hg F H A WOLFF Drogiit Markt Gimia B H VAN MILD Veer tal B 126 te Gouda k BOÜMAN MoordrtcU J C EATELAND BoBkocrp B T WIJK Oudmnlrr M KOLKMAN Waddirunétn Stedelijks Gasfaljriek te GOUDA o prgi van bet sai is 6 cent per M en Toor Kooktoeitellen of Motoren i i Ondar lekere Toorwaardeu worden peiceelen gratie aan de hoofdbnis verbonden met 15 mater vrije leiding achter den ganmeter Voor 3 en 5 Uchtgaameteri bedraagt de hnar 10 Mnt per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek lam n kooktoeatellen ent tagen betaling van eemgs centen per week in buur bdcomeu BEKROOND MET QOOÜIINMBD ILLE IRAEPBUEN A HMJ S Quina Laroche SUalboudeide Q Hloa Larocbe is da meest krachtig n vtruterkend KISjLWUN Aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe Oeneesbeerei Verkrijgbaar in flessohen 1 90 en 1 00 CIGABETTBH TBGEH ASTBMA De inadaming van dan rook deier Cigarettao geeft de Igder aa Atthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als good erkend middel bH Hoeot en Fer oudA l oplossend en veraachtend Prgs pet 8e h 20 CmiI KiAapiuaK t Hom HoBeverwiMera DepM te öouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bü do meeste Apothekers en Drogisten Terkragbaar j tUS fc Mal toste aaiOiMMtlaf sa k k malclHlrksk portmUUel v w U 4n ApprWuM v a C gT srlils Bs lH 1r M Ui l i DD natih m Mrislumn 6 JC l Mr Nywyt I JS S BDR0EMEE8TEB en WBTHOODEBB van Gouda zalleo DINBDAO den O JULI 1897 des middags ten l l ure op het Baadhoif bg enkele inachrüving AAHBESTEDEN 1 Het onderhoud der Kaaimui en gedurende 1897 2 Het uitvoeren van buitenverfwerken aan eenige gemeente gebouwen Inlichtingen warden gegeven dour dan Q meente Bon wmeeater TANDARTS E CASSllTO Turfmarkt 17t uooda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddagj m PDIKE OUDE f ST t SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NIGHTCAP Teibijgbur bfji M PEETERS Jz N B Als heiriii vsn sohtheid w oaQbet en kurk Btcedi voortiea rsD den Qssm der Fijma P HOPPB T ware Schat bngelnkkige slachtoffers der Zelf voor de bevlekk ng OnanTe en gehe me uitapat lingen a het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI JG HoUandsche nitgave met 27 atb Pnis 2 gulden Ieder die aan de verschirilkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het gerft redt jaarlgks daiiend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magatin te Leijpiig Neamarkt 84 franco tegen iniending van het bedrag ook in postiegels en in eiken boekhandel in Holland m Vtn eae levering overgeblevene 2U00 Btnka toogenuaie Lep PaMflöii DBM worSm wimtn Ul iM foutwi nift Joiit votfMia modal altnroanl TMidBtt tot rta potbrU a 7 i or tuk r olitANak m HH l iiiiiU nuw r i ana a It va kooht I M UIK RB vt ralUtl r 1 U B wHrM U rfn Pel o un i M groot idua h t rwird gebMl badakkonil doukprbruln mat bdDMida Miiidan an n 3 braad tT a o Toonaan Klsln iBrrUl Engelsehe Sport Dabliei PairdeD Dekens Or aiekl nr r o e Mt banfcwd nfi i prMhtiBa hraada atraapan vooniao biod n wy wagnnt lafir fwringa slaohU door munan o hat v k l amerkbM fontan k f V atuli M warhaHjkswafctd ï BaataUlngaa ta anden mat dttldalijk wlrca tagaa TOorultbaUlWf ot rtmboun un T neudhal8 Merliaar Oommudlt lU UehftrP7 a HehMbert A € J Mé r M N g TitOrtiMTiwl Stollwerck sche Borstbonbons gsbbiioeerd na voonwhrift van denkoa UnivorsitnitoProt Oebm HofradDr HarieM Bonn hebben sedert 60 Juren ab nnaohtend aUUel legen hoee en heeeckbeid en aandoesing der ademingsonanan oiMaekende dieosten beweaen Bil poe e afwiaaeling van warme m koude lucht is t bijzondor aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 26 oent Mm verkrilabMT QOTda Bnk vaa A BBmtMiJ k ZOON 11 H MrSICl UITMUNTENDE SNAREN ONTVANGEN IN DEN OKfiËLUAlSBEL va L C M U 6 tctoriawater ui f de VietoriaSron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanh£ ninklykef ui sder federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Handgeld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren en voor inmlgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeHJken dieniit bü het aangaan van een verbintenis om XWBM JABES gedetacheerd te worden naar Óott lndii TWIITIQ GULDEN Man melde üch aaa VrfJufiUiger en MiHtiepliehtig0n met onbepaald verlof bü Jen Commiuid iii Ton het Koloniaal Werfdepót te Harderwijk of by een der pUatselyke of QarnizoeniCommandanten MUUiepliehtig nt ondier de wapenen tot han onmiddellgken Chef ▼ sa MBUwhoofdpUn t tot d TMn rg udakeBtMkeB iivu apopiwtg hwi hMomU toe teotimtf j 11 i j i A j j u jowend Kent ua d n niaams üWkr u t weg nkaalijk lutna d hud oöioair D0 BteAOB lla nuddalra door da meoiaobe w t wicbap Muif awend Kent ua d n niaairaB tlM koirt ds Mr to dkt Bt door hat tebmik nukBn vftD 4cD mbtoboIkt olocUetaê ontdakUu Ki d i beeft dia n Iwndarde proèhianiiiifeo thuia ovsr d ludeirenld aidla en terwtjl ilj ui weteMobappelMke krincMt de hoont baUnpteUlnc wekt tereu mm mA blukt te Kün voor de uu Hnairkiriuen lijdend meuohheid Date geneeewUw li nltnvon phyalolOL verbreid II weldaul b den door den sewesen OfBcler TU Oeiondhelt Dr Bomu WelMinuB ta VlUbiofafl benut op O on derrlndlng opcfldean in eett eO ui e praktqk n t wutMthlHs tam k t li M muMWl r da w M Murto gMaUkteaUffm d r 4 kald BaAddvimk uut h sraHWSMrtel NiMleBeAeAlA Uet deee eneuwljEe irarden werkaiyk eohttterende reatüttiw mUWge a on zij mMrU tooveel omuw det vu een da den oitvlnder KeBohreren werU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE here voerkoalai en lanailng MnneB korte t d reeda de Vle drek verecbenen ia Dit boekje bevet niat llen voi het TO te pBbliek veretojtnurn verklerlugen omtrent het weien der nienwere therapie n de dtameée telfl in wenhoplgelgevalleii verkrHgen uitwerking mwur ook vindt men duria wetenaobupalijke ver t j Y bl dr t qahalai Mehe BM Eim Oiu aaa HÉ dr leaeeahear ifraetaer Mr ul aae t rM 8t Heaeré 334 Ceeiet vea Aichaateok e te Oerfk Sr lukuk i atabiarit Jaehl netl dr te aenaai Or C Bomhv uLe Ferriin Eare Mm 1 it taRti la Fraekrilk en vete andvrea Aen allen wier cBawsestel M r of mlndsr aiiBS lMkB la f lutn nasaaMuad n WM littKli l i lU ABs waervan de kenteelieneQ gijn alirBBlaokalieanpl a nlgriüRa iehahboer ri HlB eer lanwMéera te Parllv luk erreu vta e Ztrfcalti Oka £ M VBB in OoMBli Caetrel diyiUiiMi VlIHWIKMIlJB BIvavi J eaviB WIS S tbu uq kvui vkciiqu ijv wv hivvwv vwiwpijw hvhtihiiv iiii i kijN klaedudreni ireotaarlkkalburhtltf al M teM aluelaubald fiohUMUIkB Beniat es eababeiaHIke toeeUari verder elle ifeken die door beroerte geb oKen werdeo nog lijden tan de gevolgen durvMi EODBla variemntaBaa oavaraMMii tot iprekaa iwera ttngvnl eal H h MikaB BUtflMM iar HvmeliuB aat VMrtduraada pija pleatitHJko iwefte vsnwKkktBi vea ladieHiaa eni Bi ole reeda oader gaaeaaknndlg behftndeling geweeat zijO niKBr door de bekende nlddden nla eBthondlngéen en koadw terkanr wrijven rlci mBHernn atoomlool of zeebftdeu geen geneKing of leniging hnnnor kwul gevonden hebben en teu Hlotto slj die vrcm TVflileB TO r b r ite en uütoe redsa hebben wegent varscbiJiiHeieii ala iloh eaabaadiad anittll vaeldp verdeavlag ia het kaoN beiNatla M t dataiaHiMM Mkkeringan an donker wardaa eer da aeaaa drakkaada plja eadar kat vaarbaofd aalilBi la da oeraa bat v vee aa vu aMi IIJd i geioi itlfl lu Jeaga via hrlabeliao In en kat alaian vaa hiade n aa veileii ain kl date drie G t górfVii lU ook aan longa molilaa ojdanda bh DreakuDbt aa kreobtsleaekatd ook in g geradeo Eich bet boven vermelde yerkje un te Khtffsn hetwelk op unvrige kattaliM w Bondeq wordt door Ï OBRV ét POKTOlf Ondegraah by de Ourdbrng F ttt nennlaoh mediainale tentoonatelUng la ds Dr WaluHaiUk BOha e JnrU M t d lv r MwDI bvluwvad Up de jongate h yM door da 11 1110 i Patent H StoUen V HA KKI C w wi iB HW n finiln trilt Het groote aantal zenuwkwalen iimKMit ninirltt laWck Ml itiilg mt gtcmitriiim Fatmiui Warnung Der ffroiuw Erfol t un tra Fatetit H StoOÊm atfungan tiat Anlaat n NP I aehle aimi w rthlo sn Nucltahmunifen i iaèm kun kMifa daher ant a stele sclMTffn H fitoUen our ron urn élraot odar la Klef aii Uunhandlap aM If I ë êtrPlêkKt wit tiebamtêlmdj uuialmifti m O 3iT T l O B 3 eene zending Vérlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost XTLOt 2S3 ep i Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd by A BRINKMAI en Zn mmm mmrmm BINNENLAND GOUDA 29 Jnni 1897 Bnltn awnd ui in de Maiiektant op de llaikt MI nilToeriog worden gegeten door hrt Muiiekkorpa der dd Scbatterij Da aneltrein 84 as Rotterdam Miai paieewt alhier uorgene t 0 6 31 nre ral Tinat 1 Jali toppen tot bet opai men an reiaigere Daae aelliem geeft eene directe rerbinding met Bremen Usmburn Kiel Kopenhagen en Stokholm Aaabomit ta Brenen t nam 3 12 Bambnrg nam 4 54 D partdaireD nreeniging de 8merle had tegen Zondag aan edrlucht uttgaaobreren lan nit FiMMott a d Main Door bet ilecbte mder zgn de dairen Zondag aiet loegalaUn Volgen telegrafiioh bericht sjjo die heden rnoroan te 5 our loigelaten en t n 10 23 werd aan on bnreaa een do vertoond ran den IneT Dagrea loodat dis daif in 5 nnr 23 Binaten de 345 K M bad geilogan Ook bg da h wn Waa en Begeer waren ten ogeteer 10 nnr een piar dniron pp het flag g Bj den bnrgemeeater rïo heden ingelererd da folgende caodidaatstelliogen Toor de aaaitn h a lede i n O Moteraad No 1 H JAGER en Dr F H 0 tj ITERSONNoor diitriot I Onderteekenaar Dr H IJeeel de Schepper A C Coijjo A Tbira J Zielitra G rao Bonweoinfie C J Venchoor W K tan Zntpben A M Emei N ran Krimpen C Uiaeletnn C Jonker W Begeer D Hoogendijk J A C IJiielatyn B Sobolten G d Want G C J C Zeger G N Krni h r A Steenima Andr tan Dantiig J IJpelaar Jt D G ran VrenminneD J Breobeart G C de Voos A Hoogrndyt 8 ran Praag A D Tan Vrenmiogen H Bjisen A J Djjihooro T CrebM No 2 H JAGER en Dr F H G va ITER80N roor di tiiot I Onderteekeoaare h P Welter A Dekker I H Krom J Schenk A tao Drooga J LBood J W P tan Ede ran de Pale A H Taepe L P Welter P A tan Keadt Dortland J W MolBD H Groeneadaal F 8troeTe C C J tan Mierop G C tan der Want J T n Dantiig A P C n Bork J A Verhoeff L A Kerpor P Goedewaagan D da Jong E Bliedrecht J J Dogm FEViLLETOX SCHETSEN E8 SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAIIUELEVEN 11 Jongelui die liftt wwigd n hssr leo dam te noodigni fóór u hatr ouders hadden gegroet ontnngeo onverAaüerlgk een waigi riag 4b I diemoTrouw Bloem een baleefdlieid betoonde kreeg Anue t lief ton Ueb de dame dia zioh aan baar liet gelegen HglIfeD A nne i Triendelykit woord tot loon aIi wilde zij der geheele wereld loonen hoa hoog c die eenToudigeo lobatte wu Ket ua afaprask dal ce altijd met vader de polqpatw wandelde en oeb l aU by daar zoo trotaoh en gelukkig beenstaple met z n mooi meiaje aan den arii dan laa ze in CQB o wat laar ruimaohoota tcbadelooi stelde foor die opoffering Ook Leo liBcroii offerde aiob op Terwijl alle banden gereed waren om at blonde vflphide aaar binnen oeren bood h Ü aan de moeder bij i wiat dat bij beapoltelgk wat bü de ilanke jongr mao met die bjazende puffende dikke dame in faaar hooggekleurde japoa Wat deerde bet hvniF Straka zou een Hef gezichtje atralend i an fdaa btirhiRd zieb tot hem koeren n flüatereB alk beb at de watan toot je bewaard Leo 1 Ifaar Afiut vu tt jong om niet te itlooTan No 3 G KKOOK en A J VOS roor diitrict III Onderteekenaan J A ran Leenwan A P Omtarbeak N Vergeer P de Voa N tan Vliet B J tan Baay Tb A tan Berkel J Rietield G J D Aalder P H Balei 0 Plomp K tan Rhgn H Haterkamp L taa der Wolf P tan den Kod J L Jatperi B Boomani B J A tan Roogeb P P BoamaoB No 4 A W R0E3 en C BRUNT toor district 1 OoderUekantar W J Derckiao H M Derckien J A Donker G Jne A B Feag J tan de Potte M J Ooilarling P U Hornw A Lagerenberg J Home A Dercksen J tan der Lean T tan der Ploeg h F Doj er tan Twiil P Hügbreoht J H Faag ïti P A Menrt J Klingen G tanDam A Kooweaberg J F tan Velieo No 5 C BRDNT enH B A 8TRAATER toor didriet II Ondetteakaaaar A J Jaartteld A F Latebw F Sigman J tan Galen I J Bonnear L t d Hejr J A Fennet C Ral onw I Dobbel A Hooimejor J Pb Wegenwij L Laf ber K M da Brnjo A B de Groot G M Forelhötel A tan Doio C OliSer W tan Breokelen R Lommerte W J tanLeeowen M C F Kabel R Roieitraten N e 0 U Jn FQSÏ a fi fmm toor dlatriol III Onderlaekanaan J A de Fear J Ii Tan Bgk C van Egk 8 D Bood A Braam H Ouderkerk 8 SgUma J N Both J D Sander F Herman Fi H Braat J Cotter Jï J Vergeer W Idenborg P M J Joban niesen J M Noothot n tan Goor J T S artienbnrg C U Kraaeteld E tan Vliel B A Die teli or l D J de Roller Dr J W Krooo F H de Vi er M de Vletter J Ouderkerk A W tan der KlngD K tan der Klegn A Jonker Ci E tan Gent P M tan VVaaa Jr No 7 CO V4S DiR POST en G PRINCE TOOr district III Onderteekenaan A Jonker Ki J D Wagenaar J Vistrr J Cotter P tan den Hoek P Kleyneoborg C ran Vliet J J Bertelman L Bargeridgk M M Eyeiell A Smit H Knnttel J L Vo C J P Sprnit E Kortonoeter J C Hartman Jr L D Keo J tan der Liaden Gi W Krorahont Sr J Korteooiter Bi S Ver meolen Ha B la Jong Job Ueaelatgn H J Nederboret L Ie Jong J J Prio tan Hoethnreb H Slrarer Ur H J Wonder dat het gemakkelyk £ ijn moest Teraodering te brengen tQ reel wat klemigheden aren en tooh ergerniiaen Zoo waagde ze bet op zekeren dag moeder roor te stellen geen Franac te woorden meer ie gebruiken Maar ma ler rond dat dit zonde eu jafamnr waa Had te niet een jaar lang Iet gehad TaademeejeaP Ten einde raad kwam bet meiaje op het doakbeeld baar aan bet reriUnd te brengen dat er sedert dien veajeQ en zqn leasen heel reel reranderd wat in de Fransebe taal I Wezenlijk F rroeg Doortjo Groote put I En ainda wanneer ia dat f Binds de republiek 3indt wat P Sinds de Napoleoot ratjAgd z o U moet weten die hielden er coo n eigen Fransobje op na Ia hun tyd zei men IiU oTbeeld van iemaud die het warm had dat hy last had van de transparanoe ia bet yfltal Welnu tegenwoordig legt men Irantpiratie aU men dat woord volstrekt gebruikaa wil ten minste Welt wel Tranapiratte dus tk zal het outhouden Joii trauBpintio Maar eigenl k sinds de republiek wyt u spreekt men er uiet meer over Ja dat is goed en wel in FraAkrijk Maar hier op 8oerabaia hief moet je er een woerd voor hebben jo loudt er anders in atikkae Aangemoedigd door het luoees van baar eerste poginfc deed An Mreldra een jtweede t Was toen n et haar moflBr e n partij besprak den vorigen avond bQgawoond ea de toUettm datr paien f 0 J tan Baanebergen A P W t d Boeten No 8 N A TAN oiK KEE toor dietrict III Ouderteekenaart P M tan Waa T N Reabaen L Malkert R tan Wyk R Oter da Linden O Zegen J t d Steen J H Yierloo 1 L Leyerwearl M de QnanI J Oriflioeo A i Verhaar O Sehaitamiher No 9 N A VIN OKK REE toot dietrict tl Oaderteekenaar T de Jong C J t d Want H J Waard J B Snel £ d tan Dantiig J Grateiteia Jr N tan der Zgde A de Hoog C Veraloep A tan den Barg P J Sobloiaer A de Jong J Uornanan 1 Date J Smit No 10 N A TAN Dta REE toor district I Anderteekeoaare J Holder W C Smil ELlTriezenberg C J Qtadbacb A J Lafeber W Verwg G t d Eiit J Orateategn G Ti der Kiat J J t d Zwelnw W tan Spbgaleo K J tan logen W F Carrière A Boroeman W J da Moog J de Kotter a Ma Egk Tb Biouendgk Ho 11 O STRAVER an N A vax oa REE TObr dielrici II QodettaekenaarsV B B tan da Werta J Honeaian I S Cats J Qonda E A Zwaaneteld R A tan Dam H Naber G H da Paar H J W Buber C de Boog J de Jong CjA Mflssemaker M J tan Bolbnu Haikaema la M U Schim tan der LoeS m p TTBAVER aa N Wnnrn BIB toor district II OnderteAeoaari B W F Bonte R Leop ld E Oostenrijk E B C Peletier J Wernink O A tan der Want C H Oabrj J C Götte J B Valtekanne W de Ven Jr E W Kok C C tan den Berg J daa Barder B A C Brinkman P l Bellaart I Cat J C O Dnlhilh H J Staanbeigen J Zwart S Onderkerk No 13 Th G TA WIERST en C BRUNT toor dietrict I Onderteakenaars B Goorisean C Loger C tao Leeowen M J Ooelarliog A A Bitnbop B A Verigl F T Jorink J t d Geaat A Lagerenberg P J K tan WerkhooTen U M Oarakian W J Darckaeo W Tan Vliet I Hornet O Jae P da Vroadt I B de Jong P M Hornea Da bear P O tan Scharmbwk direotenrder DatenterTapytfabriek heeft een fraaiDetantar tap t geecbonken To r de Terlo ting ten bats Tan de halpbehoaTenda Iaohto Pder ramp ta cheteningao Hebt u wel cpgenerkl vroeg ze dat mevrouw liaeroix altijd in het zwart ia f Ja lielje Leeljjk hè f I Staal zoo niets vrool k Maar vindt u dat dames op haar leeftijd dingen mMteg ór tn die vroolyk staai f Zeker kind l zeg alt d maar Hobep vreugde in t Inven zoo lang t zonnetje sobynt l Haar aU men nu dik wordt f Dat is tooh geen redik om in dan ronw ta gaan I en de goede ziel barst uft ia baar luidstes laeb Anna lacht mede niot van harte eobter Na een oogenbhk bedeiikeua vraagt ze Hebt n wel eene opgelot hoe goed zwart dikke eoBohen staat P O jawel I Haar ik heb een hekel aan zwart Je kunt nooit oena eien of iemand een nieuwe japon aan beeft Maar dat moet men ook niet kunueii zien I WatF vraagt mevrouw Bloem een en al verbazing Moet men dat aiet kuqnen tien P Hoe beb ik het nu met je An f k We t niet moe Miaaobien vergis ik me Maar wilt u om my leizier te doen eeoa een zwarte japon koopen zoo heel deftift en toeb eenvoudig u weet wel zooals mevrouw Lierok aa draaiTt met Mhte kant aan bals en mouwen Qoed kidd goed Maar aaa gekleurde atrik of en bou ueije dat nng r tooh wet bg P om bet wat op te fleuren P Anna veifeet zieb eag oogeabtlk Dat ellendige opdeureu uorapdt s dnt bederA alles Zei je iets AnP Neen moe f Mm ploMiB a itotiMA komt hft gotdig gtUtt Tanainda da regimenten iniantaria welke raadi tan roala itsonataring ign Toonien bg de a a Mleoiageo lo marschtenna een meer eenrormig aansien te achaokeo worden de gele ballen dar iebal o tan da twaa ofkoaanda lichtingen d MiOamid Bat echgnt dat in da awata achrik de noodlottige gatolgen tan da aardbating ia Engafecb Indië etark oterdraren ign tanmioita da berichten dia heoa nakomen ago tan teel minder ernetigoo aard Zoo lou bet aantal dooden niet agn 6U00 maar 600 Ook ie bet nog niat aeker of de geheele tbeeoogat terloran is Da batolking lal ia bat komende miioeo hard mo t n werken an aan het wederopbonwen dar bnizen en aan de bewerking tan den oqgat doch dat tao den oogat niele karaobt aal komen taai gelnkkig ie betwgteleo De qualiteit tan bet product beaft in ieder getal aesr geledaa en bet tertoer aal uitent moeilgk iga daar da wagen ook da epoorwagan op tale ilMtm Terwoaat i n Da gameanta Lohith boaft naar man aan da sTel t maldt aer aeoa aan aan groot gataar blooti eataaD Een eehip galaden mat 1300 biaten djnamiet heeft drie dagen lang on iaar gebied gelegen En dit niettegeoeWnde aaar aanleiding tao da tereobrikkalglia ramp taa na eaiugo jaren galadeo toowal Viit i6 la € niaktud aiMli H lij ti oor geechreten dat dargalgke iraneportea onter wgld door eene aitra aloepboül moeten worden gaSipedlBerd en behalta toor bat oternaohtan licb oergeoi mogau ophouden Da oonaak der o ertrediDg tan dit terbod wae tolgen den bencbl et rt dat de eipedi tear een informaliteit had b gaan en dat dia expeditaar tafooi burgemcMtar der gemeente Lobitb il Alt ean bgiondere ooderacheiding an hewy tan tcTradenheid maldt men one uit Vtiatingen dtt de VliBeiagachebinneoloada O Strooaugder dia itaada hg toorkeue bet Kon Eog ttoomjacht Victoria and Albert bedient de aer genoot door den comm ndaol Admiraal Fullartoo sobrifttlgk nilgeooodigd ta worden aan boord tan dian bodem da reine ie Spithead bg te wonen Da loods Strooeogder bad die oitnoodiging aangeaoaian en in aniform gekleed moobt hg etaand op da commandohrag naaet in admiraal het maritiem aehoowspol nada laan tl 0 verdonkeren 4 irAn jf vindt je vindt toeh niet dat ik een aleehton amaak h b Anna ontatett Ze heeft het onderwerp er Iprake IFcbrsobt na too veel aarseleo zo beeft de woorden die haar reeds lang op de long brandde zoo voorzichtig fi wikt en gewogen vóór sjj k üitaprak as toch heeft mowler haar gsdaohto geraden Ze ui tooh niet begrapeo bebben P VIU Jt M had begrepen Niet alloa Goddank I Mr tooh meer dan oed voor baar was Bn n waa niet da eenige die begrepan had M ar met da verachoaneode lief tf die bot hnwelgk ook van eenvoudigen U Dirk en Doortje veredelen Jwi beproefden ty do treurige ontdekking voor elkjMer te verbergen bewaarden ze bun gohwim ziiwnt dan ten koiie van noodleugeotjaa van gevainKle rrool kbeld van beimel k weggepïnkta traoen Immers ze wialeo wat het s n sum voor ieder van ben l aa 4 ewaanlen ze hun geheim Rn ialussehen bniohten ze ban offert zooata oudere dal tlechls kunnen gewillig stil zonder dank Ie vragan zoU der zelfa te willen bekranen boe zwaar het valt Mevroaw haar kleurige japODnen mijnheer zijn g bloemde daaun f mevrouw baar linten en strikken mijnheer zgn zwaren horjogekatting mevrouw baar eigMiaardiga tprookw jzeD manheer manieren en gewoonten die e lang verbt f in de tropen vtront eehuldigen matf Diet reohtvaardigef konden