Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1897

dar varkiaiiogao vaa ladeo van de Tweeds Kamer der Stoten Oenaraal aan Hoogstdezelve zgn ontslag aao te bieden aan datvooroemeo ge olg gegeven Het Volkszaebad U Sehaveoiogso wordt aanstaaodsn L ooderdag gaopeod De ffchade door den stormvloed alteen in den Biesboacb veroorzaakt wordt met inbegrip van de schade aan kaden en waterkeeringeo op f150 000 gfschst Het water dat de polders iostroomde was brak eo het bigkt oo dat daardoor al de te veld staande graangewaaseo bedorven zgn De boeren kunnen het land weer opmaow gsan omplo eo Te Oldenzaal moeten dezer dagen weder ongeregeldheden plaats hebben gehad De oorzaak hiefTan was de apgt der katholiekeo over den nitslag der verkiezingen in bet district Knschede Wederom had meo bet op de Israëlieten gemnot die de candidatonr van deo heer Pierson hebben gestend Uit Doetiochem meldt men ons De nitslag der herstemming werd io oom stad met zeer veel geestdrift ootrangeo Den ganicheo avood tiepeo troepen zingende door ds straten en hielden voor versehilleode woningen stil om haooe vreugde daar te keooen te gflveo De kofBehmzeo waren alle gevuld en menig glas werd op onzen afgevaardigde gedronken Te betreuren is bet dat de feestvrengds op bet laatst gestoord werd Bg het slniteo der calé s kwasen namelgk de vertrekkenden io botsing met een paar aaobangert der legaoparlg eo ontstond er eeo woordaowisseliDg De wachtmeester dar marechansiées aldaar trok onmiddenyk zijn sabsi mat bet gevolg dat zekere S eeo sabelhouw op het beofd kreeg zoodat bg door een gsoeeskondige ver bonden moest worden Verdere ongeregeldheden vielen niet voor hetgeen te dabken is aan het optreden vao den heer B van fi rnst voorzitter der Liberale kieavereeniging die de menigte aanmaande rostig naar oiv te gaan Men meldt uit Zaidborn Toen dr Kuyper hier dezer dageu voor de kiezers zon optreden gaf hg den koetsier die hem van Groningen naar Nofttdhorn zon brengen last voor de wooing van den heer Bcholteo gereformeerd predikant stil te hooden De koetsier ziet even buiten Zaidborn een kerkje staao en houd stil dr Kuyper stapt nit eo staat weldra voor den pastoor der katholieke gemeente Naar men wil moet de koetsier toen meo bem op de vergissing west ten sntwoord gegeveo hebben Ik docht dat mineer doar an t goeie kantoor was Indien het juist is dat de heer Troelatra de benoeming vcoq ietjerketeradeel aanneemt zullen io Leeuwarden en Winscboteo de kiezers n sgmaals worden opgeroepen om een lid der Tweede Kamer aan te wgsen In beide districten is zeer slecht gestemd In Leeowarden kwamen van 5366 kieteis niet meer dao 5675 op in Winscboteo van de 6090 masr 3882 Eeo zeer groot aanUl hield zicb das schuil maar kan als t nn opk en hg de uieowe verkioriog een geheel andere uitkomst geven Ë jo qitsprask vso de stembus waar zoovelen ziek aan dreloemiug hebben onttrokken is zeker niet als definitief te beschouweo Het is mogeiyk dat de meerderheid ia beide districten sociaaldemocratifch is maar het tegeadeel avanzeer Is dit laatste ioderdaad Mi gavat laat meo dan van de gelegeoheid die zich voordoet gebrsik maken om dit te toooeo Men meldt oit Deo Haag Hoewel geen stellige mededeelingen moge igk igo kan als zeker besohauwd wordeu dat Directe SpoorwegverblndlngeD laet GOUDA Zomerdlenst 1897 AaDRevaogeD 1 Nel TUd vao reenwtcb l $4 4i a 7 a io i7 M i n u i t 40 47 lo n lO O U M 7 40 4 U 18 11 17 ll R 1I J7 1 44 l 4 t 1 1 00 1 14 11 47 7 45 t ll 00 47 lO lS eODDlDEN HIAO O 7 IIU 5 100 17 aii4 10 14 I DI UTKICRT Uoudl 5 t0 17 7 55 5JI1 0 07 lO l 10 57 li OO li BS i iO t l7 4 M 05 OuiiW 5 46 0 54 11 14 i t7 WMrdnS SS 7 8 8 11 U ll i 4S t t4 Utmkl t lt 7 it 8 18 i O i tO 10 5111 45 lt li I IS 7 10 ff 10 54 I t4 7 1t t 48 10 41 t Oi t tO t Ot 4 7 ti l ii 11 15 11 18 6 O D U A t M8TIRSAH 7 il 4 10 67 11 10 4 11 9 5 ie iJl 10 50 1 1 Ut 5 15 hik 10 17 10 U la dt Stubeoarftot vu giiiorsD oo 148 iMiit men dat bg de Vrgd g gehoadeo her Wmmingflo de oattentMode eaadidatea tot lid Taa de Tweede Kamer sga benoemd De StMiecoaraut is dikwijlt nogelakkig of ÏQCODfeqaeDt in baar ottdrokkiDgea Maar benaemdc ii tocb wak heel krat Zou de redactie oocit van de veikiexingeii geboord bebbeo Of ii zg zoo ninieivriMl dakcgalleeo maar na beaoemiogea weteo tl zelfs waar hei dfl Jeden der lolksrertegeovoordigioggeldt Voor de Haagiche reebtbaak bad zich gister te TerauiwoordeQ eeo a eDt van de Hai icbe politie 4e klasje beklaagd dec oacbt fan 1 op 2 Mei op iBrveillaoce zgode op dep Loosduioecbeo weg uit eeo toiDtj voor perceel 241 aaD genoamdeD weg toebeboureode aao den beer WiUoo eeoige bloemen tolpeo t hebbeo ontvreemd Door den zooo van deo beer Wilson werd varklaerd dat by in den oacbt van l op 2 Mei s morgens om 4 4 Btir zittende op de bovenkamer geritsel aan het taiobek boorde Naar boitea ziende zag by een agent van politie in ooiform de beklaagde gebogen orer en bed tu pee terwgl een ander agent roor bet tniubekje stond te kjjkeo Op dat oogenblik kwam een werkman den weg af wsarop de eerste agent haastig het tuintje verliet mat een booqoet talpeo in de band w met f n collega den Looeduinschen weg opgjiDg Toor zoover da heer W zien kou tot aan bet gesticht GroeoBDitein Na eeu poosje kwamen de agenten den wrg weer af en werden aangesprofceo door een beer die een door bem gevonden elentel aan de politiebeambten wilde ter hand stellen Terwgl zg met bedoelden heer stonden te praten kwam ds beer W naar den agent toe dien hg met bloemen in de hand bet tuinhekje bad zien verlaten sloeg diens pelerine op en ebmmeerds hem de talpen die bg in de band onder de p lerins verborgen hield terug te geven of ta brengen naar ds plaats waar bg die gestolen bad Volgens de getuigenverklaringen van den hear W en van den beer die den slentel gevondsD bad verschoot de agent iterk van kleor stotterde flfen en beweerde toen d e bloemen in beslag genomen te hebben an een nam dien hg onder verdachte omstandigheden daarmede had zien loopeo Naamen wooaplaste bad die man hnm opgegeven maar te vinden was by biet geweest De beklaagde ontkende iu het toin e geweest U rgn en hield giiter ter terecbtzitting vol de bloemen in beslag te hebben genomen De odere agent die vóór het talntjt bad stsan kgkeu beweerde niet daarvoor te b beo ge staan en zgn kameraad geen hloemen te hebben siea ptakksD De president wees hem op het gewicht van deze zaak al geldt bet hier 1 leobts eenige talpen herinnerde bem aan het gewicht van deo eed wees hem op vronw en kinderen en aarscbnwde hem voor de gevolgen van meineed Tooh mocht dit allea niet batan o eindelgk reqnireerde de subst fmcier mr Plegte opmaking van proces verbaiU ran de verkinring van agènt getnige rechtsingang tegen bem wegens oseinead en iobechtenisnsmiog De agent werd daarop door een rgkiveldwaohter in voorloopiga bewaring geiteld waarns de rechtbank zich in readkamer begaf Na verloop van eeo balf nor werd de geseborst sitting horvat en de agent getoige weer binnsngeUid Nogmaals door eu preetdent to geiproken verkUarde de getuige toen ik heb deoNman ign kameraad willen red d n maar ik ae nn dst het niet gaat en ik mg self oogelnkkig zoo makend Daarop vertelde de gstaige dat tgn kameraad da bloemen gestolen had n er van inbeslagneming geen sprake wan Sobat officier van jnititie mr Plegte nam hierop zgn reqnisitoir terug ten aanzien vao den ageutgetoige weel er op hoeveel moaite het bier had gekost om twee beambten van politie tot bekentenis te brengen releveerde het beteekenisvolla feit waaraan vooral de be 8 S ll 4i 4a 01 i tl e M ii 1 lt 1 11 7 7 7 11 I 8B 4 tt t Ot 1 14 tl t 7 J Ooiidl Maonlmbt m uir r rk CpelU Batterdua Ooud l ld 0 8 Rotttrdui 3Ê fM Hieuvnrkerk Itoordreeht Qoidt klaagde zich bad seholdig geosaakt aa vorderde 3 maanden gevaageoieitraf DiUpraak Diosdag 6 Jnti Oleaoderi zgn fraai plaotaD maur vargittig Bloesems eo blsdcreo stengel eo wortels alks bevat evenals bet geval is met den gooden regen een sterk vergift en zelfs de oitwaseming d t plant kan scbadelgk voor de gezondheid zijn Uoewel ID geoeeikuodige vakblaHeo rea paar honderd gevallen vaa vergiftiging door de olasoderplaot worden vermeld sebgnRo bare gersArlgke eigenschappen onder bet volk bgaa niet bekend te zgn zelfs kan men zien dat oleaodertwggen soms gebratkt worden ter versiering vao kunitprodncten van den pasteibakker In zaide gke laadBO waar oleander inhtemscb is weet men wel dat zgn vergitt zelfs in staat is deo menecb te doeden en refds e o sterke aanraking van d bladeren ooder zekere omstandig beden een jeokenden nitslag teng volge beeft Ugzonder hevig vertoonen zich deze verscbgnselen wanneer deelen van deo oleander in aanraking komen met de slgmvliezeo van mond en keel Mso behoort daarom oleander plan teo nooit in ziteo slaapkamers te plastaen eo zich vooral te wachten twggen er van io den mond te nemen Deo 28o Mei is de officier van gez Ie kl dr Baeoo de Mesqnita te Soemeoap waar de oholera hevig dserscbt en waarheen hg gedetacheerd was aan die ziekte overleden Het Soer Ubl scbrglt Io de benedenstad tgn aangegevsn twee cboleragevallen waarvan één overleden op bet wachtschip drie gevallen waarvan twee Earopeaneo in de hovaostad twee gevallen in bet Chineeeebe kamp één geval en n overleden bovendien is op de reede op een zeilschip nog een geval voorkomen Zaterdag avond zgn drie Eoropaesche schepelingen van bet wachtschip Bromo dat in het dok stond door de ebolers aangetast en naar bet cfaolerahospitaal aan deo Oedjoog overgebracht Séo er van is reeds ovsrledeo Zondag morgen daarop ontscbeepte de bemanning Had die ootecbepiog welke toch moest plaste hebben omdat het lohip geheel en al moet worden gwniverd eerder plaats gehad dan waren die cboleragevaUeo zeer waanobgnlgk oibt voorgekomen daar de fabelachtige hitte die io het gzaren gsvaarte dat dok heet hsersobt in de gebonweo die tot login bestemd zgn ni t wordt waar eaomen Van andere zgde veroemeu wg echter dat eeoige schepelingen zich Zaterdsg te goed hebben gedaan aan oesters die ziohj af de bttid vao het schip hadden gehecht Seo inlandsohe bediende van de sKoniogin Wilbetmins is in hst cbolerabospitaal aan die ziekte oeBrleden Wisten de aotoriteiten van oholera pp dat schip toen het met zgn passagiers vertrok De Loeom zegt nog Hst itoomachip Koningin Wilhelmina kwam ter reède van Semarang met de gele vlag in top wgl een der inlaodscbe sohepelingeti aao boord van dezen bodem tgdens bet schip io deo Oosthoek vertoefde aan cholera overleden is De noodige maatregelen waren r 4 dan vorigen dag genomen door den haer Tronsset chef der firma Daeodets eo Ca zoodat bg aankomst van den stoomsr da ook de tweede stadsgeneeabeer dr Glogner onmiddslIgk nsar boord kon gaan teneinde het schip te inspecteereti Daar geen zieken aao boord waren werd machtiging verleend om de gele vlag neder te baten eo de gemeeoichap met den wal toegeetaan Dr Ologaer beeft evenwel laat gegeven dat hst schip de gele vlsg weder zal bgseheo io de eerste haven die het na het vertrek van Semaraog zal aandoeo lt tt lf Si 11 It 4 li ii lUl 1 U tl 11 11 10 10 10 M 10 M 10 41 10 40 11 84 11 08 5J0 7 il l l u i ai Nur wij veroamen heeft het ministerie dat bereids vóór 15 Jooi jl aan Hare Majesteii da KoninginWedowe Uegeates eerbiedig zgn Toornemfln had k nbssr prornnakt om naafloop da Mioiatan besloten bebbeo na bat Katnnat ds taak waarmede bal opgetreden is olbnubt hasft en ds verkiasiogdo ooder het nieawa kiezereorpe sfgeloopen zgn bonne portafecUlaa tar beschikkiog der Kooiogin te stellen De mioister van bnitenlandsehe zaken is gisteren bg de Regentes op bet Loa tar aodiantie ssweeet Têrmoedeltjk om als hooid van het Kabinet H M mei eeu en ander io keanis te sUllen i Eeo droevig ongelok gebeurde Zaterdag ia de Orsoi ilaiHo Da monitor Cerb os sraa biaoengekomeo eu aao eeo matroos Ie klasae met eeoige miiicieos van deze lichtuig werd gelast een tros nit ta br ogen an vast te makao op bet sloishoofd Zg daalden daartos in eeo vlet en hadden deo tros bgoa op dn wat gebracht toen een tonw om een der rieaen sloeg waardoor deze onklaar werd Het gevolg hiervan was dat de vlet niet spoedig genoeg kon wegkomen toen de monitor door bet water opgffzet tegen den wat dreef De kop Tan bet brooze schuitje raakte bekoeld tassebeD den slqiamaor en den monitor eo kantelde met bet treurig gevolg dat drie der opvarenden wonden bekwamen waarvan één doodelgk Hem werd de buik opengereten zoodat ds dood volgens verklaringen van den scheepsdokter oomiddellgk intrad Da tweede werd licht san de beenen verwond terwgl de derde uitwendig niet geblessesrd is msar klaagt over pijo io de borst Het gebeele ongeluk was io eokele oogenblikken geschied Aan een der stemdiatrieten te A mpterdam vervoegde zicb gewapend met een oproepiagskaart eeo bargerjiiffertje zg wilde stemmen voor haar mao De voorzitter vao het stembureau betuigde baar dat zg niet stemmen mocht zoo laog Trooweokiesrecht nog niet is ingevoerd ook niet io plaats van baar man Zg antwoordde dat zg tooh gelezen had dat het ergens was gebeurd Ja c zeïde de voorzitter smaar allfen als de man hulpbehoevend is en dan nog moet hg komen hg mag worden gebolpen Non mgo man heeft geen hulp noodig maar bg heeft mg toch gei d dat ik stemmen moest en nn moet ik het ook doen 1 Het hielp oatoorlgk oiet de jnffroow werdniet toegelaten Eindelgk vroeg zg Totboe lang zit n llier c Tot vgf unr Och zoo u i t tot zes uur op mgn manwillen wachten dan is bg weer thuis fDe voorzitter antwoordde dat hg wel zonwillen maar niet mocht Id kiesdistrict VI te Amsiarda fog een kiezer recht op den voorzitter vao het staaboreao af eo zeide Cremer Ds vbarzittar vroeg bem zgn oproepingakaart Watkaartf was zijn wedervraag Na eao zeer roosilgka wetsoitl giog kreeg de voorzitter vao den kiezer gedaan dat bg zich verwgderde Thuis gekomee zooht de politieke man zgn kasrtan kwam io een kort gesprek met zgn eega tot de wetenschap dat de kaart eeoige dafteb galedeo reeds had gediend om het fornuis aao te maken Toen terug naar het steuhurean met het vrieodelgk verzoek om toeh maar voor dezen keer zonder kaart te mogen stemmes De geduldige voorzitter verwees den Kan naar het SladhAis £ ea goed htlfnor later kwsm ds slimme kiezer weder terirg eo vertoonde een oproepiugskaart met den naam laat oas msar seggen Spaarndam Maar n heette straks Gremeü zeide o merkte de Toorzitter op IkCremer Nee ik stem op Cremer luidde bet antwoord ik dacht dat bet genoeg was als ik den osam Cremsr maar noemde dat n het dan wel zoo opteekenen c Ëeo streng onderzoek volgde Het bleek dat Spaarndam precies wi t 1 m zgn toornamen waren sgo geboortejaar f a adres enz eo met een gemosdelgk gUmtacbje reikte de roorzitter hem eeo stembiljet over f Wat mo k ooo daarmee doeo Hierop stemt n Hoe Moet ik hierop Cremer sehrgven g 57 10 04 10 11 10 15 10 57 14 J tl 7 61 V 7 6i 5 05 f 5 11 li 7 tO 5 M 4 40 5 55 17 4 S0 ff 8 57 4 57 ff 8 84 5 04 ff 8 41 5 10 5 5B 47 S M H 4 IS S OI ifit 5 11 i ll i tO 10 58 1 U 10 54 I t7 t 47 0 54 10 01 10 07 S 40 1 4t n o 7 iS 4 10 1045 7 4S I i0 DES BAAO OOUDl U n5 4 7 50 7 41 5 tii 4 lO U 11 17 li ii 1 85 5 448 40 4 0S 4 8S sltO li7 187 SS O ii lO t Voorb S Si ff ff ff lOjR ff 1 41 ff ff ff 4 t ff e 18 ff ff i tt f lOJt t 4t O Si 1 65 lO Si l Zm fluid t i8 7 60 tat i Ot 4 65 v i4 054 i V i V f 48i ïi i ii 10 34 10 64 o T B I o H T B O D D A 07 lo oi O iS I 8 i 49 10 84 11 1 DtTMlit SS 7 4t8 4 t i0 10 15 10 88 11 58 1 S Ot 5 66 4 48 5 86 t St 7 58 WMcdm SS S Ot ff 10 t 11 66 t l8 ff 7 18 ff Üudgnlel 7 07 5 14 lO Jj ff ff i4 Souda 7 S8 S i7 i il Si lO li 11 10 11 11 l SI 8 45 4 87 S iO t 07 7 i S i8 7 46 AKSTKDAH aOUDAt lt O Ok 10 41 t tS 8 4S 4 46 4 U M U 111I4I 1 5 4 41 5 i t lt l 4t 7 10 1 14 ijMt d 0 at T Ü NwB bmU w nn ai twMttipJMnnit Wil t iHt toor BW don Cromwma k lubbu Dit DMg ik i t U moet scli dau toordiu lawoMT nir biljet itTaUn Ik dtok jo wal met ja g knaai Doa l ulf Duil wu a mui laatata oitroap hg wiarp bat biljet oaingeTald op tatelaa ging keaa Id den umiddig kraag bg bauek ran eee propegudist dia hem tot rtemmeo vilde orarbaleo maar hg bedkokte erroor metda jtta fl kUcht Stemmen Nooit Kaer Is dei aen ark Ik bagrgp niet dst af aootaal gakken sgs die dat doen 1 Ik beo twea ao half eer kwgt armae an ik ban galoof ik oog niet klaargekomao Ja kan ran me gedaan krggan Wit ja wil ik ben eeo goeta kerel maar itemBen nooit waer nooit weer c Een paard op tolder Een cnriasM waddenMhap werd oolaoga bg een dinar ten haica Tfo de markiezio de Gaalaioeoart ta Pargi aangegaan Da graaf d Andigni wadda mat den markiea da Cbamp né dat tjjn merrie Pajie aich langs aan wenteltrap tan 27 tradan naar dan lalon xon bagereD om ffartolgana langi dantaUdan w waer da itraat tt bereiken Üanwelgke wae bet diner algaloopen af aan groom kwam met het paard san de hand de aetsaal bionea Het spreekt Tan self dat het dier dnizend liatkoaiogen en de inbond Tan de enikerraien tan daal ffialen Na bleef de tamgtocht nog orar oogetwgfetd het Ugtigite nummer ran het programma Tot aller rerbaiiog bereikte de merrie lange deten zeer onge ruikelgken weg baar atal sooder sanige moaite eo aondar één misstap Een paard ran inlka qnalitaiten ton men telfe op zolder knnnan stallen Goed op de hoogte Da sMaaa en Roerbodac geeft den nitslag Ttn da Terkiating in 102 districten Districten die aao soder niet heeft hoodtde ffMaas en Boerbode er nog op na n lBergnm en WoiTega terwgl deze distrioten in tgsheal aiat meer beaUan Ned Te Aoch io Frankrgk heeft Zaterdtgarond een tranrig ongeluk plaats gehad De sUd laat lot algemeen gebrnik een drinkwater resorTOir aanleggen doch door een procea met den aannemer is hot werk foorloopig geecberst Een enorm gat ran pi m 21000 M inbond dat tot dit doe reeds gegrarao was staat thans rol regenwater dat een hoogte ran raim 4 meter barelkt Zatardagarond nn kwamen vier knapen Tan 12 jaiigen leeftgd op bet noodlottige denkbeeld in dit gat te cwemmen Twee banner Georges Qramont en Gnilham liepen te water en verdwenen oomiddellgk io da diepte Een hnnoer makkere Omer Ajo bt kleedde sich io allerijl en snelde ter hnip doch zjJD edelmoedige poging kostte hem het IsTan De Tisrdp knaap ging hulp halen Alle moeite was echter te Tergeafs Daar de bodem an bet bassio rol rails eo zand waggons lag vond men de drie Igken eerst twee nren later Gisterenmiddag omstreeks 12 nren ootatond ar brand in een dannenbosch ran merr wed A J BIgdenatain te Enschedé gelegen tnsacben den straatweg en da locaalspoor ran Enschedé naar Oldenzaal Circa 25 hectaren boach brandde totaal af doch ten slotte gelakte het met hnlp ran toegeschoten arbeiders es boeren door het opwerpen Tan damman en gytven Tan greppels deo brand ta itnitan Waarschgnlgk ia de braad ontstaan door vonken nit aeue locomotief 3 Zondag trof fle blikeera het bnis bewoond door J Babga gemeente Schoondgke doch wonende oabg Oostburg Bgna overal in hois ia het vuur geweest hier en daar eenige meubels beschadigende en o a gaand onder door den stoel waarop Babgn zeten was De 72 jarige F Bonte verpleegde in het St Atttonin eaticht te Oostborg toevallig aanwezig werd door het hemdvoor zoodanig in ib beenen getroflen dat hg per rgtuig moest worden thaisgebracht Hoewel vrg ernstig geraakt zal de getroffene waarschgnlgk bet gebruik zgner beenen niet moeten derven f Zondag is tosscheo Kolomaa en Tnrka in Hongarge een brog ingeetort joist ap het oogenblik dat de parsooentreio passeerde De locombtief da postwagen en vttandere waggons ploften in den vloed He aan l slachtoffers ii nog niet bekend Enkele personen die gered ign werden in bet statiën opgenomen BalteDlaDdsch Overzicht Da mogsodheden hebben Gr kenlsnd ver wittigd dat bet vijf of zecmillioan pondTorkseh oorlagsscbatting zal hebben te betalen Zg zonden een laening waarborgen miar o voor waarde dat Griakeoland Eoropeeecb toesioht op go geldsaken daldt Het spreekt vanzelf dst deze oorlogMehatting tff Atkna nil M boog wordt b sobonwd Km eiM fun da Qriefcsn Tarontwaardigd dat da mogaodhadM aan Tarkga eoa grensvarbetariog M e willen staan waar bat ean 2 kiloS etar braada strook zon winnen Da vlaoUQhoowiog Zaterdag op de raade van Spitbead tnsseben Portamaoth an bat eiland Wigbt gehoodan is bet scnittereodst macbtvertooo dar Eogaleche Marioe geweest Ut de wereld ooit gesien beeft In zee onafzienbara rgea lagen niet minder dan 167 Britaoha oorlogsbodems grootandeels van het nieuwste model en de beste type gerangschikt daarachter de vreemde oorlogsschepeo o a de Evertsan van Medertaud het geheel doorspoeld eo als omweven met taltooae pteizieriachteo eo stoombooteo van allerlei slag Te Port mooth waren des ochtends meer dan 50 000 vreemdeltogen aangekomen De koloniata troepen werden op eeo groote stoomboot der Adtbiralitsit ingeschept die ooder bet gejoieh van de saamgepakta menigte op de kade en onder bet gebulder der kaooooen afvoer De meer dan IQO vertegenwoordigers der biooeoen baiteolaodscbe pars kregao plaats op de Dooera vsn de Br Ind StMg het eorps diplomatiqae c de leden der Admiraliteit de leden ran Hooger en Lagerhuis en verdere personen van honga onderscheiding allen op feestelgk uitgedoste booten van de Admiraliteit of d eeo o andere Stoomvaartmaatscbappg eo iodelgk de Prins van Wallis met zgn scbittereodeo Staf op het kooioklgk jacht Victoria aod Albert dat om haf drie onder kanongebulder afvoer Da revoa oam biermede eeo aanvang en aan da oorverdoovende geschatssWoo s kwam f so eioda meer daar elk schip waar de Prins tar iospactie paaseerde bem mst een doodereod saluut begroette terwgl bet Eogeliche volkslied eo bet gejnich der matrozen en toeaehouwara aller wegen tosichao het geboem weerklonken en de geaatdrift verhoogden Orer Tjjf zeemgten leogte atrektsn zich de tar inspectie gsraogsohikte schepen oil Voorsan eeo r eeks adTieajachteo dan de eerste ktas reuzen pantser SC hepso van bet nieuwste type Majestic Magoificent Prinoa George Victorious Mars Jupiter t enz daarna een reeks earst klas kruisers als Powerfal Terrible enz enz enz de sdiooaste ter wereld met hnn vier schoorsteeaen elk dan torpedo boot4n kuioo neer booten torpedo rtfFnieters enz Ontsaglgk en grootsch I Hst tDaily Newsc geeft van het gebeel in rogelvlocbt gezien eeo afbeelding alsook Tan de afzonderlijke t peo eo vao sommige aaowezige baitenlandacbe ot rlogsbodems zoomede de portretten vao vier commaodeereode admiraals en psn merkwaardige graphiache vooratalliag van de sterk te ver hond log der vlooteo van de zes grooto Mogeodbedao in elk der boufdsfdseliogen pantserscbepen kruisers torpedobooten kanon neer booten en torpedovernielers Het konioUyk jacht voorafgegaan door hst Fraosche jscbt Irenes en gevolgd door de groote stoomachepeo met de lords der Admira liteit de peers van het Hoeder eo de ledeo van het Lagerhuis stoomde statig laogs de eiodslooze rgen terwgl tegelgk met het gebulder van honderd voormoodeo het gejuich eo de bigde tooeo eeoer opgewekte feestuoziek zich voortplaotten Eerst tegen 4 uur kwam s Prinsen jacht ten anker om al de Britseba admiraahi te ontvangen Om 5 uur werden ook de bnitenlandsehe vlootvoogden door dau Prins ontvangen terwgl vsn de I noeraf de eente berichten van da welgeslaagde vlootBchouwing werden naar wal gezoodaa en deels per postduiven naar Londen en Pargs overgebracht Aan boord van alh sebeped Hieerschte een opgewekte stemming er werd gegeten gedronken gesoogen eo pret gemaakt en gezorgd voor de straks te ooutekeo illominatie die als de juist dreigende onweersboi tgdig zoo afdrgreo opnieow eeo overbaerlgk Mbonwspel zon biadeo Gedoreode de zestig jareo vao koningin Victoria s regeering heeft de Britsehe vloot zich oatoorlgk enorm uitgebreid sg telt thana mear dao 500 vaartuigen waarrao zeker 200 boveo 14 900 ton Veertig daarvao kroisen in de Middeliaodstffae Zee twaalf in het Kanaal veertien in de reeöo van Noord Anserika vier bg ZoidAfrika teven io deo Stillen Oceaan zestiao om de kasten vao Afrika elf voor Oost Indië vieren twiotig io de chioeescfae waterea dsrtieo in Australië zeetien doeti dienst voor bgzoodere doeleinden acht voor toezicht vier voor exermtie Voorts agn er sen aantal pchepen ia gshrnik in ds havens en voor kostdltfnst en op weg naat bestemming ot near bnis De bevolkiog van al deze schepen on vat drie admiraals vgf vice admiraals twaalf schouten bg nscht vier commandores en 180 kapiteins Da verdere jwmanoiog beloopt te tameo ruim 100 000 koppen tegen 33 700 io 1837 De küsteo van deze ontuglgke oorlogsvloot bedragen 22 millioen pond op eeo bevolkiog van 40 millioeo zielen tegen 5 millioan pond op ltl millioeo zielen in 1837 Io Frankrgk u een herleving van hei oude Paoamaschandaal ts wschtrfo dat meo al laog dood en begraven waande Op den 29 Uaart baslbot da kamer oin binnen drie maanden een nieuwe wmmlMievan oodanoek naar de PaaamauuigBlegeB haid te beBoeman Moigao Dioedaff 29 Joni a dia t r $a verstreken zonder dat da commissie banotmd is De radieaal aociaiistische fractie is weinig ii oomeo met dit rerzoim ea tracht nn io het belai dar spabtiaka aart sooals zg dat noemt verleogiog van dea tsrmgn ta varkrggao opdat toeh oog eea eommtane baDoemd ao bet onderzoek bervat wordt Zg heeft daartoe de medewerking dar andare partgen iogeroapen en deze hebben die toegaat zoodat de eommisaie nu spoedig baDOemd zal wordeo lomiddals heeft de reebtar van inatrnetie La Poittevin gatrwiht den haer Cbarlee de LsMfps die zicb ta Londen bevindt over te halen aakele vragen te baaotwoordan dia op de Panamazaak ea vooral op de bonding van Arton betrokkiog hebben Deze vragen sullen de De Leeaepa door den Franschan Consul wordeo voorgelegd Da Lessep heeft geantwoord dat hg bereid is deooonsal ran Fraokrgk over de zaak ta woord te staan Het verhoor van do Leasapa aal ongaveat aoht dagea duren Baron Cotto die te Weenen verbluf hondt weigerde op ean eeniluitend verzoek in ta gaan Onlange kwamen er hael mooie berichten uit Madagaacar bet militair bestuur werd ongoveer voorgeateld als de meeat volmaakte baschaviogsmacbine welke er ooit gewerkt bad in een zwart land De Hatin komt nn met particuliere berichten welke niet zoo mooi zgn De militair administratie ia zoo luiden de ontvangen brieven nog altgd niet in staat ble ken de soldaten geregeld van het noodige te voorzien gedurende den regentgd hadden tal van soldaten geen schoenen en ook geen voldoende kleeding Hat gevolg hiervan was groote sterfte eu er werd over gedacht de helft van het expeditiekorps maar naar huis te zenden Blgken de gepnblicearde bescheiden neemt het aantal tot deportatie veroordeelde misdadigers gestadig af maar vermindert ouk de leeftgd der veroordeelden Aan het verplicht ottderwga kan dat niet liggen en men zoekt de oorzaak in de in 1880 verleende vrgheid van verkoop van sterken drank Hen weet dat drank beschouwd wordt als het natuurlgk middel om de gedegenereerden kinderloos ta maken en vroeg t doen sterven De Hawsii anneiatie wordt in Amerika nog druk beaprokeu Hetgeen de EngeJHche ntaatssecretaris Ko rzoo m het Lagerhnid heelt gexegd fordt in Amerika opgevat als eenjtewgs dat Engeland niet voornemens is tossclltonbiBide te koman De Republiek is ook volstrekt niet van plan temaiids rechten te krenken zoo zegt men en het protest van Japan wordt dan ook minder beschouwd als een protest tegen da annexatie dan wel als een £ n zakere bepalingen in het fcaetaat NIEUWE ZOMERI TOVrEI voor Heerep Kleedingf A van OS Az Md Taillau Kleiweg E 7373a GOUDA Telepkomi JVa at Beurs van Vrkn alotkn ii i 8 s 8 i v H4 Ig 8l 917 7 l s 9 s l l is s Vi Jm i4 11 80I 7 i A 1061 IJO 94 41 944 989 0 4 80 100 200 U5V 10 9 97V H V 99 74 109 101 107 M s iS JUNI NlDiaLSXli Cerl Km W 8 hto ilito dito Sdito dito dito 8 UONOIB Oi l Ogadl 188l 8a 4 IlALII leschrliriDg 1191 81 OosTEHa Obl ln papier 18 9 dito in ciWer 1898 8 FoBTueu Ohl mal obupon Sdito ticket S BUSUKS OU mananl ItSi 4 dile Geeona 1880 4 dito büUoll 1889 4 dito bj Hope U88 0 4 dito io Kond leen 1888 9 dito di o dito 1884 l Brina Perp i aohuM 1811 4 Tcaaiu Oepr Conr leeB U 0 4 ieo leeoiag urie D aec le niagHrieC ZuiD Ara Kip t obl 181 Mmco Obl Bait gcb 1890 9 ViNSEueu Obl 4oabap 1881 AnsTlaOiJl OblblBtien 18 8 9 RomaDlil St l leaa 18B4 NlD K Afr HsDdelsT auid Arend li Tsb Mij CartiBostsii DsliMuitachappg dito Am Hypotheekb psndbr 4 Cnll Mg der TónUol uod s Or Hypotheekb pendbr 3 Sederlandwhe bank and Ned Ilandelmulnli dito N W k Piw Hyp b psndbr Kou Hrpotbeskb pudbr i L tr Hypotlibekb dito Vi OoaraNB Oost Hoaa bsak ssad EcsL Hypotheekbank paodb 4 AmaiBi Bqnit bypoth pandb t Maiw L O Pr Liao eert 9 NlD HoU J Spaorir Mij asod Mü tot Elpl r Bt Spw saoii Nsd lad 8paor st m asod Had Zaid Aft gpa aaad M s WO 41 e 141 J9 a loiV loi A 9 uoiy UJ 10 io v 4SV lOl ll l UV 109 70 dito dito dito 1191 ditoi lTiuiSpoorwl 1887 89 A 8obl S 2uid Ital 8p rmg A H obl 3 Voxjn Waisobsu Waeuea auij 4 Kcsi lir Bum Apw llü abL 4 BalUaeba dito saad Faslowt dito aaad Iwuig Dassb dito aaad 8 Karsk CbJksaw kap obl 4 dilo dito oblig 4 10 ♦ s 7 100 100 I09 108 lOJl lOS lU UI M 110 AnaaiBi Caal Cjuiuii Uaa aoutb Cert T aaud Vax C lUlI t fcNa leb d e 0 Aautard Omaibui Mij aand Kottatd Trstaaog Haats aaad Nbd Stad Am lerd m aand I Stad Boltaid m aaa I i BacoM Slsd Antwerpen lgS7 t Stad Bnlisol 1889 1 HOHO Theis Bagullr He illMh 4 OosTBlia 8laalalMniaK 1890 8 K K Oo t B Cr 1880 S JMMIB Slsd Madrid S 1898 Ka Ver Bos II vp Spobl eert l BnrgarlUk Stand GEUOBEN 26 Joai Klasioa oadaia A Amasi aa O Oomaao Siooo oadars K fan Wilgen eo D Tan dar Spelt 27 Adolpbioa MarU Johanna oodars A F 0 Nolta en 1 da Waal 28 Jaeobos ondara U ran der SUrra an J tan dat Staajj OVIsIRLEDEN 28 Joni i QraTasteüo 1 j J Tan Willigen biiaTr Tan B Tan dan Broek C2 j ADVERTENTIEN jSimiii BimWINKEL O Agentnnr by de Firma WedafiOSMAl teGooda Een ware Schat f voor de oogfllukki f slachtoffers der Zelfbevlekkiiig Onanie en gehu jue nitapatÜngen ia liet beroemde werk Z Dr Retau ê ELFBEWAaiKG Hollandaobe oikraTe met 27 alb Proa 2 aaiden lader dia aAo da reraohrikkelgke geTolgen Tan deia ondeu lydt moet bat lexen de opmcbte leertng die het geeft redt iaarljks dniiend van een lokeren dood Ta Terkrjjgen bg hetVerlags Magacin te Leipxig Neamarkt 84 franoo tegen inaending Tan het bedrag ook in poatsagela en in alken baekkandel in HoUand KMek en Folikliniok omarBTBtÊt m tivm BeotMfitB foot Hpreekaren dagelijks Tan 19 8 n Gratis Spreekuren Uaandag Wotntdaj m Vrijdag Sll uur DORDRECHT Lynbaan No 11 Dr A CBYLi Oênuêhtér Dirutmr Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by Aa BRINKMAN ZN