Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1897

Ma dsclie iransclie brandIwijn BIJ Slotemaker Co TERSTOND GEVRAAGD BBN BABBELAASSEOEE Mea verroege zich bij L DëKKEK BoomgaaidEitraat alhier Koninklijke Machinale Fab riek DE HÜNIÖBIiOBM yn H N van Schalk Co gereatigd te a Oravenhage Miepplerttraat 29 en 29 Babg de Begentesaelaan HOFIEVEEANCIERS ran Z M den KONING ran BELQIE Indien gijhoest 11 gebraikt de aller Wege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraiTen fioret Honig Extraet ft FLACONS van éO Cta tO Cl en Terkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Qmda B H TAK MILD Veerstal B 126 te a mda A BüUMAN Moordnihl i C RATELAND Boskoop B T WIJK OudtiMtcr M KOLKMAN Waddinmem FEMSCHE STOOMYEEVEEU Chemische Witsschertj T H OPPE IHElIllER 19 JB rui kad Botteraam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TOor het itoomen en verremTan aHe Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen SpecSle inrichting voor het stoom n ra pluche mantels veeren bont em Gordgueu tafelkleeden eni worden naar do nienwste en laatste methode geverfd Wat gTvff Anker Pain ExpeHer is da beita Inwruring tegöQ Jicbt LandBupyoeQ kortom YlgH Is met hst Imll mw ssi ta wenden tege H Ankerlainlxpeller gl noflt dni Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt ia ieder huisgezin Wat Koei aiw newB m wtu uuid daii g gg Anker PaifrExpeller Prqs 60 oent 76 Mot en f 125 de üuftih Tsoriundfln in de mHate Apotheken en hq f Ai M l r t Co t Eotlerdam Te GOUDA bg A WOLFF Markt AM4ben DE LAAT em VAN SON apothekerM arkt l u jj j cmichadelykrte tn k makkelykstepoetsmlddelvoocHeereÉ ea vooral dames en Kinderschoenwerk l de Appretaur van C M MUIIer t Co Bsrila B oth Str 14 Men Ie toed tdlJlv op naam en fabriekamerk ertryibaarby IIMPOTWMilltrft1iiiiha e wk Bla t dea Beryea u eu eHirulmtpgtby W 8erdaaiaa AniU Stedelijke Q asfalsriek te GOUDA De prija vao het gas is 6 cent per M en voor Kookfcoesteliea of Motoren 4Y9 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge eiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licht asmeters bedra t de haar 10 cent per maand Bewoners van perceelen vsn ten hoogste 2 25 per week kannen wekel ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen BEKROOND MET GOUDEN MED ILLE KRMFEIEN HOLI S Q uina Laroche Staalhoudende uloa Laroche is de meest krachtige en versterkendeKIS AWIJN Aanbevolen door tal van binnen en buitenlandache Geneesheeren Verkr gbaar in flesschen i ƒ 1 90 en ƒ I OO CIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inadaming van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Ktm 80 en 50 Gents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel hg Hoest en Verkoudlieid oplossend en verzachtend Prna per flesohje 20 Cent Keaefiubk HoLU Hoüeveranciers Zeilt Depot te Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Prys 15 cents JeiBieei lorilt i porto extra hywn geap ud iiyn dM eerrt als lRti de BpAarbank aiob ftutfim tisoli van elv © opent Naiea ra mwerping luit ic £ do paarhank automntiKch en geaft toKolykortyd ilmrtdjklietlngeworp8nbedr ga i Nu eeiedigii te syn U de HpaArbank Kfliti eenvnudlg weör te smlten en n el t op nienw de InBt tot 8piu ii VerBeniliiig teg remb of voormtb A erzi iidUuis Mcrkur rommondlt HaatBcb O SfIiDbert u Co AmalBrdim N 2 V lofbnrgwal 3 b TANDARTS E CASSllTO Turfmarkt 171 ooda van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag FDIKIS ODDB SCHIEDAMMEK GEUEVEE Merkt NiaH roAF Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz M CHIEDAM N B Als bewij van eohtliwd Ïb oacbet en kurk steeds voorïien van den nwiüi der ïirma P HOPPE Mej J l AUTA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 aoudt rak via A BBINKMAM k ZOOK Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot IJSE L II op ZONDAG 4 JULI 1897 Vertrek GOUDA 8 uur s morgens DORDREÜHT 8 s avonds nuur der isaart ± Xi uur Retour 1ste Klasse 1 Retour 2de Klasse f 0 60 Entréekaarten voor de TentoonsteUing tegen ve minderd tarief op de Boot verkrggbaar Alleen geldig voor de Passagiers De Directeur A K VAN DER SARDEN XLIa Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERMODES benevens HANDWEBKPATRONEN ar lEDEBS WEEK VERSCHIJNT EEN MDMBIBR In üeder i ttkit mcurte platen modpkrontek feuilleton enz enz Is Uitgave zonder gekl pUten met S snijpatr en 3 gnlote geknipte patr Fer 13 ara ƒ 1 26 p post l iS fon ge 2e ff bIb do Ie uitg m t daareuboren gekleurde platen g 1 75 1 90 8e 4e 8 S 20 PROEFNUMMER EN PROSPECTUS ALOM Tag uL m io1 f i lo r 12gekl pL D 1 bijz gelD p b het Bono ff 2 50 S 40 Per bns 90 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et apeitje 60 en 35 et NIEUVV MIDDEL tegen snot b Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per s Öesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakj s 10 et Alles m t gebraikeaanw zing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonueeren voor Geurig en Onschadelg Zalvering S Tet Uqen branderigheid kligfacMige aangezicht en an der e Itchaams roven en wonden sirakketd en etf kingen Uj vertnoeringen mnterhanden en voeten bij eckurft dawoorm enz Zaïvert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen Eich op voordeelige wijze voor de reinheid in bunne huurperceeien ictoriawater ui f de V cfor aJBron f e Ober a jns fein fylms Tafeldrank Vanh£ ninklykefifuis derXederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Handgeld f 200 twee hoaderd gulden bg het aangaan van eene vrgwithge verbmtems voor ZESt jaren en voor ingslgfden bg de Nationale Mihtie met onbepaald verlof of in U erkeH ken dienst bg het aangaan van een verbintenis om TWEE JABMS gedetacheerd te worden naar Oott lndU Aanbreuggeld TWlüTIG QULDEH Men melde zich aan TrijwiUigers en M ilitiepliehtigen met onbepaald verlof hg den Commandant van het Koloniaal Wertdepót te Bardennijk of bg een der plaatselgke of GarniioensGommandanten Militieplichtigen onder de wapenen tot hun onmiddellgken Chef Het groote aantal zenuwkwalen Tui2ennwboofdpiJnaf totdeToorargaand keut ek iieDvaaapoplezt h tMiiben tote to b nog HteedB alle nuddelen dooi de mediROhe veteiiBcliftp aangevend Bant uu d n Bleawan tUd kont de eer toe dat etj door bet gebmik maken van den eenTOUotoateD weg namelijk lauga da bmd aana pbrsiologiaohe ontdekkiüR gedaan beeft die na boaderde proemaaiingQii tbana over de gabeela wetald verbieU ia en terwijl xij fli weteniiobappaUJke kringen de boogate belangatalllng wekt tevou eana weldaad blijkt te Kijn voor de atn lennwiwalea lijdende uenaèbheld Deze geneeawijie ia nltgavon den door den geweien OffldleE van Oeaondbelt Di BomaQ WeiBamaim te VUibofeD en beroat op da on dervindlug opgedaan in eaae tiOjarige prakUJk Door w aaeIUn vmn li t koofS eenmital per 4ftS warden daiutoe gcaehikteaaoffen door 4 bald onsiddellljk aas hot KMuiWC at l ni decede ld Met deae geheeawijae werden werkelijk aohltterende reanltaten vaiktag B D alj maakte aooveel opgang dat van een door den uitvinder geeotareven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare veorkoniliia en gemino binnen kortan tlfd reeds de ïle dmk ventobenen ie Dit boekje bevat niet alteen vor bet groote publiek vemtaanbare verklaringen Omtrent het wesen der nienwere therapie en de daarmede aelfa in wanhopige gevailen verkregen tiitworki g maar ook vindt men daarin weteneohappelijke Verbaudellngen ntt de metlleehe binden die aan deze geneeBWijae gewijd zijn zoomede aieobrift vaa tal van getnigiobrtften van hooggeplaatate geneeeknodfgen onder welke P Eenlira n a dr proratMr sn de polyktliTtk ta Pari rue Reugemonl 10 sTelHgreber naa dr prakUaearend geneailieer aan kat kraakjdHnigen perttcht ds dwrenton Santtaiirtth Dr Cohn ta Stetlln BroitraanR ned dr arrond artt te JShtlnnH Dr P Foreitler geniaiheer diraoteur van het iioapftail la Agin Oihelmralh Dr Sehering katteel fiatiRfa ttabsarit JBDhl mBd dr Is Weenen Dr G Bongavel te L B Farrlère Eure lid van den Cenisll Oantral d hyiliiia at de Santé In Frankrilk ea vele andoren durende pijn plaatielijke iwakta verzwkkkln g van naheuBen enz em zij 4ie reeds onder ganeealnuidïia behanddug geweest zijn maar door de bflkende middelen ala onthondingaenenkOQdwatarkDiir eboen ei erscbijiu IkJurlBBan Il KrlanllBg In on bet alapBn van handen en veeten aan al deze drie oategotUjn van aenawlltder Aan atlea wier senowKeatel meer of minder sancodaaa i of man aegienannido enQwnelitlKheld lijden waarvan dekenteekenen zUn ohroalichi hoanplla nliralaa lohala lieaidfll n UBadandrang areata erlkkatliaiiliald gejaagdlMld alapalooaliald l oJiamaU ka aeruat an oebthaoalllka toaatand verder alle zieken die door bewerte getroffen werden en nog lijden aan da gavolgen daarvan aooali verlanmlagaa Oflvema n tot af Ken zware tonqval moelattik ellkken atllfliald dar gewrlBlilafl 2 LgiBg L heboen en ten Blotte zij lic vreen sevool n Toor beroerte en daütoe reden bebben wageni verBcbijaBelen ala pteh aanhoudend angatlg voelen verdoavlng In bat beofd heofdalln nat dulaetlghM f ei Haeeren stoomlooi of zoebadeii geen geneiiDe of leniging banner kwaal gevonden i 1 Il j 1 lartoe redoi jfdeljn BUng in an ani iKiiBn naa nBnann dh vodibh hku Bi u Ba uriB lauicvrieu T u hvkbi aan longa niBialet lljdeiyde aan bleaktuant en kraohtalooahald ook an getonde xalfl aan Jania dia vaal mat bel hoofd wferkan en geestelijke reactie willen voorkotnen wordt dringend aan iterdnin door 91 4 I BBA t Co Heihgeweg 43 F K van HASJrBN KOLFF Apotheker Korte Hoofateegl liOBRY A roKTON Ondegraoht blJ de Oaardbrag F I ennlach mediouiBle tontoonetelling la do Dr W lr j aiü Met da MllvBrtii H daAl ftaltnnA ngata bygii irlHsanen donker werden voordeoogen drakkenda pijn onder liet voarhoofd a lilBBlzdaeeran hatveaaa V