Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1897

36ste Jaargaog No 7310 Donderdag 1 Juli 180t ftOUDSdHE COÜ NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN tot 1 maand gevange 1 BINNENLAND GOUDA 30 Juni 1897 VERGADERING TANDKN GEMEENTERAAD Yr dag dea 2 JaU 1897 a namiddags tvee Dor Aao de orde De btDoemiog vaD 3 leden van bst atembarean in bet eerste kiesdistrict randeoTOorsitter e een lid van bet stembureaa in bet tweede kiesdistrict en van den voorzitter en drie leden tbd bet stemboreau in bet derde kiesdistrict voor de aaaataande verkiezing van leden van den gemeenteraad Hel voorstel tot vermindering van bet bedryfikapitaat der Stedelyke Bank van Leening Het Toorstel tot bet verleenen eener ja rIgkfiche gratificatie aan den eervol ontslagen brugwacbier J M ngaard Heden werd de uitslag bekend van het van 2830 Jnoi gebonden eiod examen van bet Gjmnaaiom albier Voor diploma A en B slaagde M J van Ütoo Toor A G C Aalders T J Hagen en H J F Herman voor B A Overbo cb Aan twee leerlingen is verlengd exaneD in enkele vakken toegestaan AU gfloommitfeetirden fangeerden Dr Ëggink ipBuecteur der gymnasia Dr Kramer hoogIwi iar te XJirectit en Dr Van Geer Boogl eraar te Leiden Bg KoD bealnit is de eeremedaille der orde OraDJe Naasau in good to ekend aan den hr A r Veen sergeant by de dienstdoende scbatter albier lid van den scbdttararaad dier scbntterg Naar aanleiding van deze benoeming wbb gisterenavond de Bcbattersraad vergadeid in het geboow Arti Legi en wprd den bepr van Veen hel erekruis opgesjjeld door den beer Bargemeester De moiiek der dd scholterg bracht den beer ran Veen eeoe ovatie voor genoemd gebouv Door de arrondiBaempntsrechtbank te Rotterdam werden gistttren de volgende vonnissen gewezen L De J 37 jaar landbouwer te Waddingsreen wegens ontduiking van den accyns op het geslacht tot f 100 boete Bobs 30 dagen hechtenis W T 24 jaar rëwielhandelaar en C P J B 19 jaar koopmansbediende beiden te Gonda wegens mishandeling tot i 5 boete aaba 2 dasf u bechtenis ieder G V 30 jnar hndhnnwer te BwDrambflcht wegens misbandeling nisstraf Het onweder dat Dinsdagavond woedde kosile Wadiliogsveen zgn grootste papierfabriek jMie van den beer A W van Lange Teachmnr sloeg de bliksem in den molen en doolde onmiddollgk alle electriscbe lampen Het ♦ olie personeel was nog aanwelig doch aan blusscheo was niet te denken door den snellen voortgang van bet vuur was ieder dankbaar sgn eigen ieten te redden Weldra stond bet gedeelte door stoom gedreven de tooji raad schoren met lompen de arbeiderswoningen alles in hcbte laaie De aanrukkende brandweer met 4 hpuiten moest zich bepalen tot bet besehermen der aangrenzende perceelen de fabriek zeker een der grootste ran het land brandde tot den grond toe af Bg den landbouwer C Kleine gemeente Reeuwgk ia gisteravond tgdeos het onweder dl bliksem in bek op H landstaande booi geslagen met het gevolg dat dit verbrandde Het hooi was verzekerd Gistereamiddag viel te Haastrecht de 83 jarige wed Verlek terwgl zg een emmer water wilde scheppen in den IJsel zy zonk dadeigk in da diepte weg en door den sterken stroom die er ging was aan geen redden te denken Yoor de periodieke aftreding van tWee leden voor den gemeenteraad te Haastrecht zgn de volgende candidateoiysteningezo nden H Uittenboogi erd en D Reoeman H Uitten boogaard en J Jansen De aftredende leden zgn de heeren H Dit tenboogaard en D Renemao Yoor de periodieke aftreding van twee leden van den gemeenteraad ie Vli t zgn de volgende candidatenigstfn ingezonden iÜo 1 L LiosoDoten en A Nobel 2 G Rgkelgkbuizeo en A De Jong De altredende leden zgn de heeren L LinBchoten ec A Nobel Te Krimpen a d IJssol sjjn herkozen tot leden van den gemeenteraad de beareaB Halling J Koning 6n A A van Walsam Te Ouderkerk a d IJasel zgn berkozen tot leden van den getneentcraad de heeren G Hoogeudgk Az en J Rgkaard Mz Te Bodegraven zgn herkozen tot leden van den gemeenteraad de heeren W H Kapteg hf Okkerse au H Rollman Bedankt voor het beroep bg de Geref Kork t Zaandam door ds J J Brenkelaar Dz te Bodegraven Door mr N G Piersoa is de benoeming tot lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdi tiict Enschede aangenomen Mr Ë Fokker te Middelburg heeft de benoeming tot afgevaardigde der Tweede Kamer voor het distriet Alkmaar aangenomen Men meldt nit Harlingen aan de N R Ct Gelgk men zioh herinnert werden eenigen t jd geleden bedenkingen geopperd tegen het vonnis geveld over de drie gebroedera Hogerhuis bescbaldigd van inbraak te Britsnm en deswege tot gevangenisstraf veroordeeld Zelfs wilde Tj Stienstra uit Amerika overkomen om de gedetineerden te rechtvaardigen Onlangs beeft eene vrouw albier zich tct den ministér van justitie gewend in een adres waarin eenige gegevens worden aan u hand gedaan welke zonden kunnen leiden tot ontdekking sdet ware schuldigen c Aan die vrouw is door den minister geantT oord dat in bedoelde saak opnieuw een nanwkaarig en omvangrgk onderzoek is ingesteld iV li dat daaruit geeisziaa van de onscbnld van de veroordeelden is gebleken en erenmin voldoende gronden zgn verkregen om anderen ter zake ran dezelfde feiten te vervolgen Dit antwoord is ran 25 Juni j Door den minister van binnenlaadBcbe zaken is een uitvoerig i rgven verzonden aan de Gedet uteerde $ t4feig der ooderscbeidaue provinciën naar Biit mng van de in den laatsten tijd herbsaldtwifi gerezen klachten Ofer het veelvuldig colfvsteeren door instetliDgen van weldadigheid rn andeje gemeenten dan die barer vestiging De minister wgst ar op dat de onlangs te dier zake genomen koninklgke beslissingen hier n daar aanleiding schgnen te hebben gegeven tot de ongegronde meening a a zouden oe gemeentebesturen in art 13 der wet op bet armbestuur geen middel bezitten ODt aan bedoelde klacbten voor zoover zg rechtvaardig zyn tegemoet te komen en misbruik te keeren Gelgk bij bet laatste kon besluit dat van 27 Januari 1397 is beslist schrgfi de minister laat genoemd wetsartikel niet toe dat een gemeentebestuur als beginsel saoDeemt bet houden van collecten door elders gevestigdi instellingen te beletten Het artikel geeft evenwel de gelegenheid zoodanige colleoten to stuiten wanneer daartegen gegronde becwaren rgzen ontleend aan den aard der instelling aan bet gemis van waarborgen omtrent de be trouwbaarbeid der personen die voor baar optreden aan bet ongelegen tgdstip der voorgenomen inzameling aan ver elyking van het nut der inzameUng met de schade welke sg plaataelgke instellingen van weldadigheid sou knonen berokkenen of aan andere in ieder bgzonder geval te beoordeelen omstandigheden De minister verzoekt daarom de aandacht der gemeentebesturen op deze aangelegenheid te vestigen en beo te wgzen op de wenschelgkheid dat zji in de gevallen waarin zg tot stniting meeden te moeten overgaan de redenen der stuiting met zorg formuleeren en bg eruntueel beroep zich de moeite getroosten de overwegingen welke ben tot stniting leidden dflidelgk en omstandig bg den Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur te doen toelichten Langs dezen weg eindigt de minister zal bet mogelgk z n aan art 13 der wet op bet armbestuur een toepassiog te geven die bet doel der bepaling tot tgn recht doet komen en de bovenaangedaide miabruiken te keer gaat Aan de N R C wordt uit s Grarenbage gemeld Ten huize van bejaarde echtelieden wnnende in de Falckatraat viel gister ochtend omstreeks olf nar een brandend petroleomtoestel in de keukeo om De olie die onmiddellgk in lam geraakte deelde zich in eene oogeoblik mede aan de kleederen der vrouw eene 60 jarig juffrouw die zich nog in lichte oobtendkleediag in hoii bewoog De ongelukkige stond onmiddellgk in lichtetaaie en wilde nit bet buis loepen maar reeds boven aan de trap zakte zg onder bevig gegil waardoor de buren van t ongeval in kennis kwamen ineen Hitar man en haar dochter hoewel beiden hevig ontsteld trachtten haar de kleederen van bet lichaam te rukken waerbg de dochter een 20 jarig meisje ook hevige brandwondeu aan de handen bekwam In deer nis waai digen toestand met onherkenbaar gelaat werd de bejaarde vrouw per rsderbanr naar bet gemeenteziekenhuis gebracht op last van den cbirurggn dr Zandvliet die da eerste hnip verleende Ook de dochter werd naar bet ziekenhuis gebracht De toestand der moeder wordt hopeloos geacht terwgl die djr dochter vrg bevredigend is In het p rceel ontstond gean brand De brandweer vas dadelyk opgeroepen maar behoefde niet op te treden FEVIL LETOX SCHETSEN EN SGBETSJES DIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN U Anna was hun lang een raadsfil gebleven Waarom toch kon se geen amaak vinden in hun goede vrienden f Waarom bleef ze zoo koel voor de jongelai dia zij in haar gezelschap brachten Waarom bleef ze zno HoUandscli zoo stijfP Waarom kon 1 $ niet laohen om dingen die ag aardig vondenF Waarom ergerde ee zich aan zooveel wat zij niet ergerlyk vonden Waarop schiep ze geen babagen in hetgeen mooi was in hun oogenP daarom verveelde haar wat hen vermaakte Maar toen ze zeer zeer laogzaam tot de oplossing kwamen vun bet raadsel toen ze begonnen te vermoeden Ie begrQpen toen gaven zo toe in alles immers zy moest gelukkig wezen Toch dat opofferen van oude vrienden en oude gSToonten dat opgeven van eigen meening dat twijfelen aan eigen insieht op een leeftijd als de htinne valt het zwaar Het aardige hoedje vol rozenknoppan op de goudan krallen komt Anna uit baar boadoir te voorschijn Ze neuriet een lied lerwyl ze zoekt naar moeder die zioh verlaat heeft by de bloemen om als gewoonlijk daarin een rerontaohaldigÏDg te vinden voor haar ongekleed blijven Uier ben ik bg de begonia s 1 klinkt het opgewekt maar dao mot een teleurgestelden blik op Anoa s gelaat Ga je uit liefje Ja als n het goed viudt natuurlijk Mevrouw Lacroix heeft ine gevraagd om ddar te komoo Alweer kind f Je bent er gister paa geweest en eargister Is dat niet boel druk P wDruk Maar moe u moet denken Adrienne is mijn boste vriendin oDat is zoo spreekt mevrouw Bloem en onderdrukt ilen zucht gewijdkaan een verloren illusie de moeder droomend datVij de beste vriendin van haar kind tou wezen Hebt u liever dat ik thuii blijf moe Zeg het gerust dan zal ik het met alte pleïsier doen Maar mevrouw Bloem least in den sprekenden blik van haar dochter de vrees van een bevestigend antwoord te ontvangen op die vraag dus doet ze zioh geweld aan om vroolijk te kunnen antwoorden Zeker niet I zeker niet Morgen blyf ik by u thuis moe t vleit het meisje Mevrouw Bloem legt de tuinschaar neer trekt het tenger figuurtje tot zioh en ziet haar kind erustig in het gelaat A n weet je wel zeker dat die Laoroii e het goed met je meenen P Niet Adrienne en Leo bedoel ik maar mijnheer en mevrouw Ik hoor dat het zulke wereldsche mensohen zijn Wereldsch herhaalt Anna En dan na een lunge pauze Ja dat ia geleof ik faet woord wereldsoh Dat moet bet zyn waarom ik me soms bij beu zoo vreemd voel ffïtaar kindlief is het dan el goed F Neec wezenlijk moe u kunt er me gerust heen laten gaan Ze zijn altnd even lief en bartelyk Ed Adrianne houdt dol veel van me wEn Leo É n warme blos de giimlaoh die faet lief meiajesgesicbt tot een engelenkopje maakt een haastige kus en de bekoorlijke versohyniag is verdwcaen En vader eu moeder zijn weer alleen dien avond zooals ze tegenwoordig dikwerf alleso zgn Ze klagen niet O neen I ze vertellen elkaar dat ze het heel natuurlijk vinden Zy zijn al oud niet waar P En zoo n jong dinfr verlangt naar wat vroolykheid Daareaboven Adrienne ia niet de eenige trekpleister ha ha ze hebben hun oogen ook niet in den zak I Toob als het naar achten loopt luisteren ze of er niet een wagea het erf komt opryden ofzemisechlen er aan gedacht mocht hebben dat het eten vader en moeder zooveel beter smaakte wanneer zymede aaozit Maar ze wachten vergeefs Want hun kind riodt bij vreemden al datgene wat e bjj haar oaders mist t Ia waar het diner ia niet zoo overvloedig als thuis maar hoe amiiakvol ia de tafel gearrangeerd hoe goed geregeld is het eenvoudig menu En dan het gesprek dat het eten kruidt Hier ia het niet een ureulang babbelen over nietigheden een los dsarbeenwerpeo van gezegden die oobetóskeoend als zij rijn evengoed verzwejjen konden ord d een reeks van telkens terugkeerende flauwe grapppnj gevolgd door onmatig laohen maar een gespréjfMt te denken geeft een genoegelgks afwisseling n ernst en acherts gelukkige samenaaslting tan rerstaad a geroeL Hier gevoelt u luat om te uiten wat er in haar omgaat hier behoeft ze niet te vreezen dat ze iets zeggen zal wat de anderen niet begrypeu Als ze thuis een boek opneemt vraagt Doortja of ze nu op school nog niet geuoeg geleerd heeft of se dan wezenlijk een Hsaffante worden wil Neen ze wil geen savante wonloa maar ie geniet bij het lezen van ieta waarlijk sohoona ze heeft behoefte aan wat poe ie bg al het proza dat se in het huis barer ouders vindt Vatbaar voor indrukken a s ze ia verlangt z er Daar anderen deelgenoot te maken van tgeen ze gevoelt bij haar lectuur maar hoe kan ze de oogen vol tranon hst hart vol weemoed in den goodang komen om moeder te verhalen van wat Bjrou of Hugo wekten in haar gemoed P Hoe kan ie haar daar een bladzijde voorlezen uit Ebsr s Koningsdochter of Wallis Voretengunat P Ze heeft het beptoefd Maar moeder had het te druk met frikadel maken en vader dutte m dus ging zo haar overvol gemoed uitstorten aan den boezem barer viiendin zooals ie dat gewoon was geweest op de kostsohoul IX Het ia een donkere avond een hal aar ruim na Auna a terugkomst in het ouderlijk huis De regoo die den geheelen raiddi heeft gedreigd maar steeds door den wind scheen te worden opgehouden komt nu uit het wetten aanzetten met dat geweld t welk een Indisohe regenbui kenmerkt Wtrdi venolfi