Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1897

l 9 67 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 f 10 27 10 54 11 30 8 0 87 10 09 9 47 r 4 10 01 r 8 20 10 07 10 8 e 0 D D A A USTEBDAU 6 87 f 21 48 10 57 12 10 4 11 t 8 1 9 87 10 60 IJ 5 11 terwgl uit diezelfde opbrengst aan da armen van de Gereformeerde kerk te Ametordam erfelgk een legaat van f 150 werd vermaakt Weiaig zal onze koopman vermfted hebben dat dit testament twee eeuwen laty aanleiding zou geven tot eeu proces vOoa Rotterdamsche rechtbaok dat ter wiflPyan de hetegenbeid van het materiaal niet oobelaogrgk mag beaten Da zaak is in t kort deze De i 150 waarvan bierbovpu spra den gedurende dn 17e en 18e eeuuitgekeerd In 1808 evenwel werd Hoys verkocht en hel kapitaal opboek geplaatst een en auder krscbl van den Koning van Holland Daar fi t kapitaalgeliërceerd was achtte men ook dijilverplichttingen van het kapitaal getiërceerd xoodatvanISlO lSiG slechts f 50 per jaar ai4le diaconiewerd uitbetaald Van 1846 1888 diaconie echter weer f 150 perweigerden de administrateurs iboutafonds A C J AuguBtinilsc te keeren eti vandaar een eisoh tot nitkeering van het baar etlteerde bedrag i Bij monde vao mr Aug Fl Amsterdam hield de diacoaie de Ui rechtmatigheid van haar eiscb stai l de administrateura borenbedoeir mon e vao j mr Job van Raalte beriepen JT iJat et 0 M bü mi ofiBeier vaïi i Btitie rar C H B Uf deerd adtütH toewgzipg vaa Me nitkOer ing 0 f 150 sjaars op recht hierop door de geduren 184 j888jM6VolgdB uitkeeringt fe bg iclbaisitme veriaring waa btej de rechlLbaiiKjgi teren in deze vqui Ii ftviog de Sedert jet Rom f150 uit e diaoooie gelega Jr Dit ikheid an terwgl zich bg verjeriog a den irioé tot d t bet pariodff tllóO iJ wues 4 jWrklM d g d je pariril titfmteljk lii v haar berolp op f mi iil roirUlde 1 p r met oDtTallki i niet kli scheres in Ifaaiir vpi iin f 60 fnofens id do kos h fi ig 25 tatéers fl i iW ï Onder Prieslandi dieasten aai S biedeo voë de t r k in l hoonand l J hoort j oeii u van eene Fralsiacbe gewii ote V achtereen werk deze msgistroAt die tekens voorzitter is van den schoolraad in zgne gemeente als ms ier bg dep iaudbdnwer S ia W steeda tot diena groote tevredenheid De 83 jarige gepensionaeerde Belgisch generaal Lambert gaat trouwen met de 40jarige schoonzuster van zgn kleindochter an zal das de soboonznon wolden van den grootvader zgner achtdrkleinkinderen Voor de Gewonden in Griekenland LAATSTE OPGAVE Het Comité bericht nog de ontvangst van de volgende giften voor de gewonden in den Turkscb Griekschen oorlog Consulaat Generaal van Griekeoland N f 1 A V P f 2 50 Di Barbas van M iVI Q v U f 25 S V L f 60 mevr J f 1 dr ö v W t 1 in de bus gevonden f 2 50 Admiraal Ten I3asch van eenige officieren en schepelingen der marine f 20 Prof D P D Fabins van S f 5 Prof Koyper van I 8 te B f 3 60 J V d L te W f 7 G G te E f 5 50 J P te G f 2 50 R f 5 O H v K te O 2 50 B V C f 0 80 J C en C P v M te H f 1 J W E te S f 1 N N te N Blind f 0 50 gecoü door J C v E f 403 M B 38 bl postz f 1 90 bgeengebr door letrl ehriit school Groningen Barestr f 6 72J G W S te W f 1 05 J T te D f 1 Prof dr E H Saltet van De M f 5 Ds A W Bronsveld vin Phil Helleane f 100 eene gymnaeiaste f 1 Mr G C von Reeken van mevr N f 2 50 Zomerdienst 1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcb Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA 9 Ï0 9 7 OM lO U 1 eOCDi ROITIKSAH 1 84 8 42 8 67 4 62 8 61 9 40 9 47 10 18 7 1S 8 40 1 S3 4 4 16 6 10 UOTTERDA M G O ü D 1 7 26 6 17 6 27 8 84 e 41 6 47 7 46 7 48 18 00 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 aOUDl DEN HAiB Snuda Zeveahuizen Moerkapelle Zoelermeer Zegwaard Voorbarg Hago a 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 117 34 7 49 8 32 8 64 9 54 10 8 11 16 ii 7 42 8 48 18 40 tZ 7 68 El 18 61 a JJ akV l 08 9 46 9 £4 10 44 11 46 12 48 lilO 8 o6 4 16 6 l5 6 66 6 28 sO iM 8 81 9 8 10 82 U 6 11 44 DEN HAAG GOUDA 10 08 iHage S 46 7 20 7 48 8 8J 46 lO U 11 27 12 221 86 2 44 8 40 4 06 4 33 5 80 6 18 7 18 7 66 8B foorb 6 62 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 4 68 6 80 9 48 5 04 6 89 9 69 4 83 6 16 6 6 60 7 48 8 IS 10 10 10 88 D T K E C E T G O D D A ütreeht 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 6 56 7 66 Woerden 6 63 8 06 10 88 11 65 4 16 7 18 Oadewater 7 07 8 14 10 46 4 24 Souda 6 O U D A U T R ï C H T Ooilda 6 8 8 87 7 66 8 21 07 10 19 10 67 12 00 12 68 2 20 Ondaw 6 45 6 64 if 11 14 2 87 WoerdeB6 68 7 8 8 12 11 22 2 46 Uliackt 6 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 61 11 45 18 88 1 26 3 08 9 07 10 08 9 88 7 07 8 14 10 46 4 4 9 86 7 82 8 87 9 81 9 62 10 6 11 10 18 111 82 8 45 4 37 6 20 6 07 7 298 28 9 49 10 84 10 34 10 64 3 17 4 86 6 06 6 66 8 96 10 17 10 8S 7 10 10 34 3 34 6 84 7 18 8 43 10 41 8 6 6 08 4 7 89 8 69 11 12 11 12 11 10 AHSTESDA K S O t D A 8 15 9 06 10 41 2 68 S 45 4 i 6 18 7 46 li 1M 11 1111 1 11 4 I 1 4 T 48 M 41 U 1I 10 17 10 86 11 41 Um meldt it het kieedislriot Speek ua ae N R Ct € In een der katholieke kerken m diBtricfewerd DS afloop tsq deo dienst vaa en kauaetgezegd dat het daar de plaats imi was omOTer de op banden Kgude TorkiSzini en tespreken doch dat men er bg den uitgang ietsOTer sou kannen booren Ëa werb lgk denaar boiteu spoedende menigle boorde t é uitgang eeoe gebeimziDnige etemme die vanachter de openstaaode aitgangideor scheen tekomen en maar steeds riep Heemskerkstemmen Heemskerk stsmmeo Heemskerk stemmen Heemskerk stemmen Heemskerk stemmen t maar al door totdat de laatste kerkganger bet pebouw bad verlaten Renter seint aan de N R Ct ait Londen Volgens een telegram nit Lloyd s ait Aden is bet Rtoömicbip Aden van den Peoinsalar and Oriental fijn dat den In Jani met 36 passagiers uit Cbina en Japan van Colambo vertrok by het eiland Sokatra geheel ferloren gegaan JSenige van de passagiers en van de bemanning zijn te Aden geland Een later telegram van Renter meldt Tan de passagiera der Aden worden er 25 en vsn de Enropüesche en inlandecbe bemanning 53 vermist of zgn verdronken Volgens bg Lloyds ontvangen telegraio nit Aden ia het Engelscba a t Aden op reis van Tokobamt naar Londen met een kostbare lidiog en passagiers by het eiland Sokatra totaal verongelakt Een gedeelte der passagiers en bemanning zgn gered en te Aden geland Van heb ai Aden zgn volgens een tweede depêche 9 passagieis gered benevens 3 Kuropeanen en 33 lascaren van de bemanning Br werden vermist 25 passagiers en van de bemanning 20 Earopeaneo benevens al de officieren en 33 lascaren Hoexeer de geldelgke uitkomsten van gasfabrioatie afhankeljjk zgn van afwisselende omstaudigbeden vindt men weder bevestigd in een artikel van prof Bonte te Karlsruhe in een der laatste nnmmprs oo 25 van Schillings Journal für Gmbet c eoz Oezd hoegleeraar aan de technische school handelt daar orer de bgproducten der gaslabriekeo n toont lan dat tbaoB o a teer en ammoniak in prijs zeer zyn gedaald door de concurrentie met andere methoden van vervaardiging Met name da zvavelzure ammoniak waarvan de pryseu vroeger door den aanvo r vao Cbilisalpeter gedrukt waren ia thans weder laag in prgi wegens de concurrentie nit de leigroeven van Schotland dia bet in groote hoeveelheden bereiden Onder deze omstandigbedeu aohryft prof Bunte is aan een terugkeer der booge prgzen van 15 jarpu herwaarts niet meer te denken en zal men zich met een zeer matige opbrengst van het ammoniakwater uit de gasfabrieken moeten tevreden stellen Wel kan men voor andere ammoniakzonteo zooala koolzure ammoniak beter prgzen bedingen maar de fabricatie daarvan B Toor de meeste gasfabrieken te omslachtige Zeer merkwaardig is verder wat prof B verder mededeelt over een ontdekking waarvan wg reeds in t vorig jaar melding hebben gemaakt het nitragiu ZooaU men weet wordt ammoniak hoofdzakelijk gebruikt voor kunstmest Nu heeft men waargenomen dat vele plinten uitstekend groeien zonder bemesting met ammoniak of anderen vorm van stikstof en wel omdat Eg de eigenschap hebben de stikstof uit da dampkriogsluoht op te nemen en daaruit eiwit te vormen Verdere onderzoekingen hebben geleerd dat deze eigenschap af bankelgk ia van het voorkomnn voor sekere bacteriën in den bodem en daarom hoeft meu door de ontwikkeling van zulke bacteriën in d u grond te bevorderen getracht de kunstmest overbodig te makeo daar de planten dan zelven de stikstof nit de lucht tot zich nemen Zoo heeft men voor verscbilleude cultu urge wassen eigenaardige bacteriën gevonden en de bekende fabriek te öoaat bg Frankfort brenut sera 8 36 8 42 8 49 9 te a Gs t ES 6 08 H 19 a it 7 8 1 S 7 S 1M 1 8 88 4 68 t 06 5 14 i il 6 S7 aeada Moordreokt Weuwerkerk OapeUe Bottardam Oouda cat ftotteldam OapeUe Xieuwerkerk Hooidreokt Ooada daarvaa in den handel onder den naam nitragin De proefnemingen hebben tot dusterre nog geen afdoende nitkomsten opgeleverd Maar het ia niet oomogelgk dat ook van dia zijde eea nieuwe concurrent optreedt van het ammoniak aoodat man wèl zal doen bg de gasfabrieken hierop in t bgzonder te letten Zoo zijn verder de cya n zonten die bg gnsproductio een groote rol spelen in prga gedaald Ëpu tjjd lang was daarnaar groote vraag voor de Zuidafrikaaoacbe gooddelvergen Nu heeft men echter langs andere wegen cyankali leeren bereiden wat ten gevolge heeft gehad dat de gasfabrieken r6or dat bgprodnct veel minder ontvangen De slotsom van prof Buuie ia dat bg de toekomst voor die byproducten aie niet zeer bemoedigend beschouwt en daarop wget opdat men bgtyds gewaarschuwd zg vpor minder aangename verrassingen Voor wie leeren wil heeft de atrgd die achter ons ligt veel geleerd zegt de Kamper Ct € In de eerste plaats bebben de liberalen kunnen leeren dat zij zich de weelde van verdeeldheid niet kunnen veroorloven Districten waar zg badden kunnen overwinneo wanneer zp daar vast aaneengesloten hadden gestaan zgn door verdeeldheid verloren gegaan of wel hunne verdeeldheid heeft er eene herstemming noodzakelgk gemaakt met oazekere kaaien Staat ar daar tegenover iels goeds dat doer de verdeeldheid is verkregen Wg zouden bet niet weten te noemen De verdeeldheid van 1894 heeft de partg verzwakt bier en daar de actie bg de stemboe iverlamd Ware ie verdeeldheid er niet geweest wg zouden iu bet land nog veel sterker taao En men heeft bei gexien ten slotte moest tocb alles weer bij elkaar komen door den drang der omstandigheden genoodzaakt Ook de zoogsuaamde katholieke partg beeft meent het blad veel kunnen leeren Iq de eerste plaats dat bet niet aangaat eene politieke partg te vormen die haar karakter uitsluiteod ontleend aan kerkelgke iadeeting Na de eerste stemming wint De Maasbode mede te deelen dat ondanks de aspsporing dar gaestelijkheid niet minder dan 400 katholieke kiezers in dat district zich van stemmen hadden onthouden En vraag niet hoe groot do verbittering was onder de katholieken over de inmeogiog der geestelgkbeid Qaat de katholieke partij voort op de wgze als bg desa verkiezing dan delft zg wis en zeker baar eigen graf c Bg nitnomendbeid leerzaam noeoït de Kamp Conr c de verkiozingscampagne voor de antirevolutionairen Dr Kayper heeft door van zgne volgeHagen een bulpkorps te maken in dienst van de katholieken duizeudeo en duizenden in den lande die vroeger met hem meeliepen van zich vervreemd Bovendien heeft hg reeds doolr vroegere handelingen eene onherstelbare breuk gemaakt tuaschen zich eu de voor malige droite eu zgne partij daardoor beroofd van hare beste krachten Dat bet dsr partg die hem overbleef aan politiek inzicht ontbreekt blgkt wel bet best uit bat voorop zetten van de graanrechten Dat is wel de grootste fout die hg ooit begaan kou hebbeo want bg had kunnen weten dat eene meerderheid die graanrechten wil noeit was bijeen te brengen zoodat ook al zegevierde hg met zijne bondgenooten bg de stembus zg tóch machteloos moesten staan Niet ten onrechte waarlgk heeft van den beginne af ds commissie van advies legeu het gevolgde beleid gewaarschuwd 1 In de zandstreken van Friesland meer bepaaldelgk in betZ O dezer provincie zgn vooral op bet gebied van laodboow en veeteelt in de laatste jaren groote veranderingen gekomen Sinds de boterfabriekea allerwege als paddestoelen uit deo grond oprezen en de laodbonw de moeite en onkosten daaraan besteed nauwelgks loonde hebben de boeren in de wgze van exploiteereu hunner hoerderg veranderiotreo U n 18 18 11 8S 11 35 11 42 t 1 61 11 82 11 33 9 28 10 80 18 86 18 88 18 89 S 4 18 66 10 19 10 89 10 8 10 48 10 49 9 68 10 06 10 15 10 27 7 61 8 86 8 66 10 11 11 86 11 60 oaugabracht div met het oog op den gewgzigdau toestand terecht als verbeteringen aangemerkt mogen worde Voor eenige jaren toen rogge en boekweit nog goede prgzen fiolden zoo hoog zelf dat meu vaak hoorde beweren dat een huurboer de buorsom verkregea had uit de opbrengst van dit gewas W ts het gewoonte bg bet bemesten der tandergen eerst de bouwlanden te bedeukeu eu zoo er iets van den voorraad overschoot dan werden de weilanden daarmede bedeeld t G volg hiervan wns dat de boer itstekende bouwgronden maar zeer slecht we land bnd Toen nu de kentering kwam en de goede boek wei toogsteu door njisgewas nachtvorsten enz uitbleven en bovendien de graanprgzen naar beneden gingen moest de boe wel bard achteruit gaan Daar verrezen de boterfabrieken en dit was voor velen eeu buitenkansje Zelf konden de boerinnen tocb een eokeleaitgezonderd geen goede boter maken want de voorwaarden waaronder dat geaphioden kan ontbraken toen ter tgde ten eenetfmale in eenboerd rg De kelders wareo er niet op ingericht de maaier vau goede boterbereidiug onbekend Toen nu de boterfabrieken door hun oniformproduct en bet re bereidiogswyze veel meer voorhunne waar uitbetaald ki tgeu dan de boerenkonden bedingen konden i de boeren die numelkleverancier wtts geworihn ook goed uitbetalen veel meeM dan dezl door zelf boter tebereiden kon maken i È De boawlanden gingen Éu nlenmeer met hetleeuwen aandeel Vaii den mest str l eu o ne nido weilanden Verden nU beti rst en mild bedacht i V I W De boereu h deo bet spreekwoord Als bet getg veillloopj ijoet meu de bukeis vet etten te rechter igd m toepassing ga iwbt De karn k moleo aiUoomitilgsvat D anz kouden opgeb gen worden Jlinge boe e ikoopen ze thjna alw ze een e eu taak optouw zetten niet eens meer aan iet meer YliA vroeger boejkiieit Wrd byoa of plaat te maken voor t J3 J o 1 De o4rin hield een meid cpiuder wafit er A tot i betaiiogi was lang die dl skte niet De ïeiboow van geheel gfstaakt om rerboawèi van veevoederj Spurrie enz werd Weel uitgezaaid om aan de melkdieren tgdeus den weidflKS ala toeyoeg l l gegeven te worden Nog Tegt kwam D zniveUabrieken beijgonaen eindelgk banne melk naar room of vetgebalte te betalen t Gevolg biervan was l lidadetgk op de bo rdBrjj ie merken Wae vóór de invoering fan deien maatregel het atreven van den veehouder de boeveelbeid melk zoo Igroot mogel k te krygen daar te per liter Uitbetaald werd thana moest de melk een goede boadanigheid bezitten zon ze veel opbrengen De boer die anders oode koeien hield veranderde van systeem jonge koeien werden aangeboadeo de weilanden verbeterd kunstmeststoffen aangekocht om in de behoefte aan mest te voorzien en de melk werd door middel van den cremometer of Acid Buty rometer onderzocht op room en vetgehalte Koeien die na eenige onderzoekingen bleken geen melk van een goed gehalte te geven gemest of van de band gedaan Al deze veranderingen zgn in eenige jaren haait ongemerkt en ait den drang der tgden geboren De belangstelling van den zandboer voor alles wat zyn bedrgf betreft wordt steeds grooter en in de onderzoekingen der geleerden op t gebied van landbonw en veeteelt begint by groot belang te stellen Ook bec landboowonderwljs gegeven aan winter laodbouwcursuBsen alsmede cnrsassen in paardenkenois zooals verleden herfst bier L daar in Friesland gegeven werden begint j op prjs te stellen 7 62 7 6 8 06 8 13 8 22 7 31 4 66 6 02 6 0 6 16 6 26 2 60 5 88 6 61 7 60 6 86 6 10 4 10 6 40 8 46 6 82 4 40 4 60 4 6 6 04 6 10 1 44 1 64 2 01 2 08 2 14 18 37 6 66 8 09 Voorb Z Zegw6 6 10 88 1 66 Zev M 6 17 lOAi 8 08 Gouda 6 28 7 60 8 18 9 03 10 1610 6411 67 18 602 17 3 14 4 1 AKatecdane at Sosda 7 16 1 14 1 81 In het begin der zeventiende eeuw overleed te Amsterdam een vermogend korpman Hans Eombonts na bg uiterste wilsbeRchikkiiig te bebben bepaald dat nit de opbrengst van hem in eigendom toebehoorende panden Het blaauwe Hnjs het Groote en het Kleyne zgne bloedverwanten zoo die ooit tot armoede mochten vervallea zonden worden ondersteund Ds H Thoden van Telten van dr I K Th T V f 7 50 mo r Th geb v V f 2 50 V V f 0 50 M Merens van Ua f 10 P N J Jas van N N f 1 Zoodat gezonden ia kannen worden frs 3000 fra 2500 en ± frs 1500 te zamen frs 7000 Het Rottard Comité zond ± frs 2500 Zoodat wg in verboadii g tot Frankrgk met 40 millioan zielen dat f frs 30 000 ontving een uitmnntend figuor zullen maken I Het Comité betnigt syn hartelgken dank aan allen die het dooi hanne giften hebhea in itiat gesteld op deze wgze by te dragen tot leniging van den nooj die ten gevolge van 0en noodjottigeo strgd ra Griekenland geleden werd Bet Comité CHARLES BOISSEVAIN voorzitter Bureel Handelsblad Jhr Mr J F BACKER Keizersgracht 567 Admiraal C TEN BOSCH Ma inewerf Ceneraal K ELANDT Sarphatistraat 66 Hr D P D FABIUS Prinaengraoht 477 Mr Tb HEEMSKERK Weteridgschaos 251 Jhr F HARfSBN Frederiksplein 44 Dr A KüTPBR Bureel De Standaard Mr E J EVERWlJNi ANGEJr Frtdpl 41 Dr H C MULLER P C Hoofdstraat 137 J BUTTER Oude Turfmarkt 15 I Prof dr R H 8A LlET Nicol Witsenkade 64 Mr J TEIXEIRi o ANDRADE N K gr 112 Ds J 1 DE VISSBB Sarphakipark 57 H WBRTHEIM RoemerVisstr 21 THEIl Heereagracbt 619 ENS penningm Prins Hendrikd 144 f 9 25r4 rT 1 1 Dal ipgang van 1 Juli a fl worden deialic ingen voor de verzendingen naar t S faoonhoveit boskoop en Wadd9 gi ve ges ijzigd en nitgevoerd als volgt iJV r HaaBtftcbt en iSlboonboven 8 uur m 80la J 6 i 4r a en 11 20 a op Zon epistAsgbè 8 mt m en 5 nor af XltB Cfep WiddingsveeM 4 50 m I5 m en WO a o Zon enP m en d m pireoteift iWan het Postkantoor fVORSTER 1 t T nr l it I j M BDlt Dlandsch Overzicht Uet de Griekech Tarkflche Tredesonderfaandeiia eo bl ft hetr maar altgd hetzelfde Beide staten pawea bet 8i wis pacem ara bellam op boogat oageacbikta wgze toe door tgdeoa de onderhandelidgeD Toortdareod krggstoeraetingea te tnakea Nn ichgot het dat ïarkye inderdaad Griekenland daartoe dma t niét alleen door Teraferkingen op te werpen maar ook doordien de Torkache troepen allerlei frandadeo bèdrgven Ortnt waar de Tarkeu baaa zgn gebearen grore ongeregeld beden Zoo mag bet waarschgnlgk batreo rena waardig beetea dat de Griekeche troepen van Kreta ternggeroepen igo want terwgl tgdens bet rerblgf van Yaseoa ea zgn mannen aldaar de orde bebodïIgk werd gehandhaafd harsten na hevige opstanden loa en woeden op Terechillendo pnnten zeer ernatige gerechten Reeds in het begin ran de vorige week begonnen de Turken te moorden en te plunderen de Christenen namen weerwraak en verleden Trgdagavond kwamen meer dan duizend Mnzelmannen het dorp £ anti Kastelli binnenTalleo fermoordden rele Christenen en atakeo de huizen in brand Sen elgemeen gevecht tloeide hiernit Toort waarin weder eeuiga Christenen maar ook twaalf Tnrken werden gedood Ook in Kandia nemen de Turken een dreigende houding aan de orerrompalaara vanKanti Kastelli waren nit Kandia gekomen zg hadden bet militaire cordon om da stadweten te Terhreken j Allee wgst er op dtt definitieve regeling TRD het beatunr dringend noodzaketijk is Tooral dient een gouverneur te worden benoemd Br is nu weer sprake van den heer Droz President der Zvitsersche Bepnbliek bg tal naar Parge gaan om een conferentie te hebben met de vertegenwoordigers der mogendheden LangEoam wikkelt de crisis in Doitachland aich af Toen Von Marschall indertgd met groot verlof ging heette het dadelgk dat dit de voorlooper was van zgn ontslag en men heeft gelgk gekregen Baron Von Marschall de Bieberstein is nu afgetreden als minister van bnitenlandeche zaken om geiondheidsledenen Zgn plaatsvervanger is de reeds aangewezen gezant te Bome Van Bülow Wel heet bet dat deze stechta tgdelgk als zoodanig ptreedt maar zgn defioitieve benoeming zal wel volgen Daar deze mutatie met volkomen instemming van flobeolobe geschiedt aal meent men deze laatste vooreerst nog wel zgn post beboaden Hierop wgit ook de omstandigheid dat Bülow eerst na s keizers terogkomst uit Petersburg in het departement van bnitenlandiobe zaken geïoatalleerd zat worden Maandag hebben de twee kanseliers een onderboud met elkaar gehad we bedoelen YooHoheolobe met Bismarck Eerstgenoemde wasexpres nit Berlgn naar Friedricharnbe gespoord in gezelschap van den nieuwen minister VonBülow en heeft eeo vier nnr tan huiie vanBiamarck vertoefd de rit vaQ 1 nur meegerekend Wat de booge personnagea met elkaarte verhandelen hadden Gold bet een eenvoudige voorstelling van Von Bülvw aan dengcerea kanselier Merkwaardig is het bezoekin ieder geval omdat sedert de onthnllingeoinde HamborgerNaehrichtencover het geheime verdrag met Rusland alle betrekkingen tnsflcben den keizer en Bismarck openigk waren afgebroken De aftredende staatssecretaris van bnitanlandscbe zaken miste de vriendschap van vorgt Von Bismarck Dat ia van ilgemeene bekendheid Zgn opvolger de heer Von iBüIow besit die vriendschap wel en dit wordt hem thena reeds do9r enkele bladen als een rerdienate aangerekedd De nieuwe staatssecretaris is de zoon van B E von BQlow die vaoeger in Deenscbeu dienst beeft gestaan dócb later is opgetreden als staatssecretaris iu bet Daitscbe ministerie van buitenlandfiche zaken Gdboreo op 3 Mei 1849 tr d hg na het eindigen zgoer stadiën als i attaché bg het gezaatscfaap te Borne in 1876 onder dsji beer Von Kendell in be diplomatie kreeg daarna eeuy betrekking bg hét ministerie rqn buitenlandsche zaken te Berlgn en ging in 18S0 als tweede gezantschapasecretarii naar Parge j waar hg drie jaar tater tot eersten gezapt schapss cretaris werd benoemd in welke betrekkiogP hg iq 18B4 werd overgeplaatst naar t Petersburg ier jaar later werd h bencremd tot geza it te Bucharest waar bg biteteMende herinneringen heeft achter gelaten P Metf gtooteo tact h seft hg de kleine on eenigh den welke op het gebied der bandelspolitiej l tusacheo Duitsohland en Roemenie bestondin ojt den weg weten te ruimen Eracbti r heeft hg in Rbemenie bovendien gewerkt ten gunste der politiek van bet DrJevonqig Verbond Het was aan het ini tiatief yau Von Bülow te danken c zoo lezen wg in een correspondentie nit Bucharest dat hg de groote patriotiBohe feesten welke werden gehouden door de Duitschers Oosten rgkers en Italianen Tooral bg de verjaringa i feesten der vorsten de diplomatieke verte genwoordigers der staten van het Drievoudig Verbond steeds f voltallig tegenwoordig waren eu dat op deze wgze aan de bevolking van Roemeuië steeds het bestaan van het groote Eoropeesche vredeverbond weer opnienw onder de oogen werd gebracht In December 1893 verving hg graaf Solms Sounewalde als gezant te Eomef welke fnnctie hg in Janoari 1894 aanvaardde Ook in Rome wist bg spoedig de achting der hoogere kringen te verwerven en bet mag ham zeker als een verdienste worden aangerekend dat koning Humbert hem met zgn vriendschap eu zgn verirouwen vereerde Bernbard von Bülowisc zegtde KülniBobe Zeitnng ontegenzeggelijk een persoontgkbeid van beteekenis van wie uitstekende diensten voor het welzgo van Dnitscbland kunnen worden verwacht Als diplomaat heeft Von Bülow onschatbare eigenschappen die ook door zgn Fransche vrienden met fijn begrip worden erkend een ongewone inuemeuda omgang met oudere menseben een bemiooenswaardigheid welke hem nooit verlaat een zeldzame welbespraaktheid gepaard gaande met groote veelsgdigheid zgner ontwikkeling en groote levendigheid van geest zoodat hg iu elk gezelschap onwillekearig bet middelpunt van bet geaprek vormt Wie in drnkken omgang met den gezant verkeert wordt spoedig overtoigd dat h hier uset alleen met eeu veelzgdige maar ook met eeu degelgke ontwikkeling te doen heeft zooals men ze zelden arntreft c Keizer Wilbelm beeft dezer d en al weer 15 generaals gepensiooneerd dat zgn er nu reeds 30 in drie maanden De keizer meent het ernstig met zgn opruiming van de oudjes en Iet blgkbaar alleen op leeftgd en niet op anciënniteit Van de vgftien gepcosionneerden waren zes benoemd in 1894 zes in 1895 en drie eerat in 1896 REJSimSGEFlXG De BUKGEMEESTEH van Gouda brengt hg deze eer kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op dan 26 Juni 1897 executoir zgn verklaard Twpe Kohieren der belasting op heVi Peraoneel nr 1 en 2 dienst 1897 Dat voormelde Kobieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgoan aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken binnen welken de reelftmes bebooren te worden ingediend GOUDA den 30n Juni 1897 De Burgemeester voornoemdt K L MARTENS NIEDWE ZOMERISTOVFEIV voor Heeren KIeeding A van OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon Mo 3i Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 88 987 88 104 U U 8B 8B 21 6 97 9 Vs 9 1 68S 677 M l 201J 1061 6 41 100 94 45 644 936 1001 501 100 800 U5V 50 99 Vs 186 99V 74 84 887 98 98 86V 81 63 38 JUNIKüosuLAND Cert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNoiB OM Geudl 1881 88 i iTiUB Inschrljyioit 1862 81 5 OosTmK Obl in papier 1888 6 dito m zilver 1868 6 PoBTDQiL Obl met coupon dit i ticket 3 21 81 100 64 68 14 99 ea 76V 101 101 99 1601 1851 10 lOOV 43 102 11 IS 103 70 64 66 EOSLIND Olil Biniienl 1894 4 dito Gecooi 1880 4 dltobiiSoths 1689 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 fi SpiKJü Perp I aohuliUSSl 4 TuBoij C epr CoQT leen 1890 4 Geo leeninit serie D Gec Ie niEg serie C ZuiD Ara Eüp v obl 1892 5 llBlico Obl Buit Sch 1890 6 I VBNKZUEI A OM 4üQboi 1881 AvsTEBDAM Ohli atiea 1895 8 BoTrEïOiM Sl cl 1 eu 18913 Ned N Afr iaiide 8V eend Arendih ï ib Mij OortiÜMten Düh MaatEohappij dito Am Hipotheekb psndbr 4 Celt Ml der Vorstoul aaud s Gr Hypolheekb pandbr 8 Medoflatidsohe bank aand Ned Hanlelmaalsoli dito N W SPao Hyp b Vendbr 6 Rttt Hypotheekb p n lbr 31 Ctr Hypitlieekb dito 3 OosTENB Uost Hnng baoV annd BüsL Hypitbnpkbauk paadb 4 A EHiKA Equ t hypotb pinilb B Moiw L i Pr L O eert 6 Nbd HoU lJ 8poorir M i aani 109 Mu lotEtpl r 8t Spw aand lOl j Ned led hpoorwegm aand 207 Ned Zuid Afr Spra aand 6 832 dito dilo dito 1891 dito 5 IIil lE8DOor rl l8S7 89 A Bobl 8 Znid Itól Spwmü A H obl 8 POLBN Warsohau Weuiiea aand 4 BirsL Gt Euia Spw Mii obl 4l tBaltisoho dito aand Fastova dito aend 5 Iwang Dombr dito aan i 5 Knrsk Ch Azoe Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 207 47 V 190 200 108 106 1031 losy ll V 12W 88 110 Abebika Cent Stad Eotterdam aan 3 BlulE Stad Antwerpen 18 i 2Vi Stad Brussel 1886 8 HoNO Thaiss Eegollr Gesellscb 4 OoSTEXB Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanm Stad Madrid S 1868 Nik Ver Bes Hyp Spobl cert 821 ADVERTENTIEN TERSTOND GEVRAAGD BAEBELAASSEOEEE Mea verroege zich bjj L DEKKER Boomgaardstraat alhier HOCTBANDËL Vergeer l§iander § Le T e r e n Varen Grenen Dennen en ËikenbeBtekhoot Alle aoorten Binnen en Boiteiilandsch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden PrUxen Coneurreerend KATTENSIISIGEL Q 197 KoninkUfke Maehinale Mabriek DE HONIQBtOEMc von H N van Schalk Go gevestigd te aOravenhage Kepplerttraat X9 en 9a Baby de Regentesselaan van Z U den EONIMe van BELQIE Indien gehoest 1 1 gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde SnperioT DrnivenBorst Honig Extract M EiiiiA 3srTB E FLACONS van éO Cts 70 Cta w f l verkrygbaar by F H A WOLFP Drogist Markt Gmda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordreckt i C RATELAND Botkoop B V WIJK Ottdewaler M KOLKMAN Waddiruntm FBAUSCHE STOOMYEBVEEU IN Gkeniisobe Wtsscherij ViS H OPi EIVHEIilER 19 Kruiskade Rotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen floofddepüt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SftMialifceit voor het stoomen en verreii ran aHe UwreD en Oameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom Tan pi achemantels vperen bont enz Gordgnen tafelkleeden enz vorden nuar de nieuwste en laatste methode geverfd Van eene levering overgeblevene 2000 stokfl zoogenaamde Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelp voor de gezondheid en volgens staal bewerkt word n wegens kleine faut ii ni t jni t volKfins model uifMTOord ninUen tot den Hpotprljs T n fl lï y per ituk rechtBtreeki UU HH Landbou were ene tiitvBrkooht Daza DIHRB onverVlUtbare npken iljn wnrni alN een Pela ca iso x im cM groot diif het Paard geheal hedokkendl donkerbraln met beuiinide randen en vtin 3 breeda treepoii voorsien ttlilns iWfTMi Engelsehe S ort Dubbtl Paarden Oekens Oraii eblenr gr oh leoxaos benaaid met 4 prachtige breede treepen voorzisii biodin wij wegenu seor gannge steohti door mannen van het vak lemerkbar fouten 4 p Rtuk aui werkelijke waarde 3 DeiiMlllngen te lenden met doi delljk adrpa tegen vooruitbeüOlng of remboara aan Verzendhuis Merkaur Com man dit Maati chappy G rhnbert 5o AmÊterdam N Z Voorburgwal Ï58 PDIEE onoB m k SCHIEDAMMER ENEVEE Merks NIGHTCAP Verkrygbaar bij PEETERS Jz A la bewijs van echtheid ia caobet ea kurk Bteedi voorziea van dan nBam der Firma P HOFFB