Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1897

N o 7311 Vrydag 3 Juli 189t 36ste Jaargang BDRGEMËESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 6 JULI 1897 des middags ten l P Raadhuis by enkele inschryving AANBESTEDEN 1 Het onderhoud der Kaaimuren gedurende 1897 2 Het uitvoeren van buittnverfwerken aan eenige gemeente gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester EOnWMANSWOm Te huur wegens Sterfgeval BOUWMANSWONING genaamd BIJNA gelegen rlak bg het dorp Xecenhuimen ZuidHoUaud bewoond door de erven G BOS groot 90V Beetaren alsmede 0 Hectaren KTetland gelegen onder Xieuwerkerk aia MJitet Te aanvaarden na het ontblooten van deu oogst Br fr mr W Th GEVERS DEIJ7 KOOT Mauritskade 3 te s Grammhage mmm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlpe Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zetfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ii net beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWABIfVG HoUandBche nitgaTe met 27 sib Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen Tan dese ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 firanoo tegen inzending van het bednw ook in postzegels en in eiken boekhandel in fioUa d H E anANoa Frinteips TE PARIJ S Zenden gratisiifranco het praehtig geiUuBtreerd nK lUII met nederlandscben of franschen tekst bevattende da afbeeldmgen der laatst nltgakoman modellen voor het Zomarsalioen van kleederen hoeden ent voor heeren damai s kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa 11 JBUES JILOZOT C PARIJS Stalen van lUden ToUen n KatoanM Moflsn laken enz uz Toiden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer A f riizen te bepalen Dit album bevat tevens de inliehttngm welke voordeioedeenprompte uitToaringu lUrbeitalUngen benoodigd n BultUingm nm U rana m Mfer ai den met Mne veAooglng van 6 0 0 fl iM nwAt i rv a Mtmêiuti mJitin in allt plaaum van HtitrUuul am kalt HartiL M klanten hebban geane formallteitai I V KOMNKIJJW SlOOMVKRVURlJ lir Agentuur hy de Firma Wed BOSMAM te Gouda Stedelijke Gasfaljfiek te GOKDA De prijs van het gas is 6 cent p r Vi en Toor Kooktoestellen of Motoren 4 j et Onder zekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vr e leiding aghtér den gasmeter Voor S en 5 liohtgaameters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van t n hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks aftekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen E CAssrm Turfmarkt 171 ouda i ai 10 tot 5 uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag BEKROOND MET GOUDEN MED ILLE 1 KRAEFEUEN HOLH S Quina LarocheJ StaalhQudende Q uina Laro he is de meest kraohtige en verwerkende KIS WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneeaheeren Verkrygbaar in flesschen a ƒ 1 90 y 2t KBt het bitti IKM aan te wonden tegen = S Ankerlain Expeller Te GOUDA by A WOLFF Markt AlUben DE LAAT e VAN SON apotheker Markt en ƒ 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 60 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Moest en FerA oud teM oplossend en verzachtend Prys per flescbje 20 Cent Ka EFKLiSK HotM Hofleveranciers Zeitt Vepdt te Gouda by den Beer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar a Bet biate onioluulelylule en itQWi makkdyktte poetimlddel voor Bhtch JBSm Appretuur vin C M Muller k Ce P t Berlin Beuth Str 14 Mm lette ooS füüy op naam en fabriekBmcfk Verkrylblar ly Hieran Whikillin In lohOHwtrk lalMtwIee ereiariH M QMiratl Depst br W BardMana Arafcan UITMUNTENDE SNARE ONTVANGEN IN DEN ORCELIIAKDEL VM L C BE LANfi Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot TIJSEL II op ÏOI DAG 4 JULI 1897 jVertrek GOUDA 8 uur s morgens DORDRECHT 8 s avonds uur Ier vaart + 4 uur Retour 1ste Klasse f 1 Retour 2de Klasse f 0 60 Entréekaarten voor de Tentoonstelling tegen ve miDderd tarief op de Boot verkrygbaar Alleen geldig vopr de Passagiers De Directeur L l VAN DER GARDES XLIo Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERMODBS benevens HAND WERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEBSCHUNT EEN MUMHEB In ieder a tektt guiarte platen moOekrontek feuUtetoH enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUtan met 3 Bugpatr en 3 groote geknipte patr Per 12 nre ƒ 1 2B p poet 46 2e g ala do Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen y 1 76 v l O Se t Ie ISgakLpUn 1 bqz geka p bg het 6eno i i l i DO 4e jr j Se bij liet Se no 1 gek patr n keu7 120 een gekleard iraaie handwerkpatroon g 8 y 8 20 PBOEFtlUIHER 1 PROSPECTUS ALOM Uitgave ton QEBB BELINFANTE te VQrovonhago Wogenatraat 106 102 Per bns 90 ei doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spoitje 60 en 35 ot NIEUW MIDDEL tegen snot bij Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 pet Vj fi Dooen met voer ter verdeliring van ratten en mniien 3B en 20 et Paki s 10 et Alles met gebrniksaanwgaing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Geurig en Onsohadeliji Zaivcrings et tegen Iranderiglieid kliert achtige aangezichte en andere lichauTne roven en wonden atrahheid en ttekingen bij verzvienngen winterlianden en voeten hij Bchur t dauworm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op Toordeellge wüze voor TANDARTS Het groote aantal zenuwkwalen i dooi de mediBche wetonaohftp aangewend Hemt aan den nUnwea tüd komt et gebmik makeb vfut Oen eenvo dlKBtea weg namelijk laua de bxM mm ag gedaan beeft die na honderda proeïneminKen thana over de gebeeleveiall IJ in wetensahappBlilke kringui de hooKste bfllangatelUng wan tttvcui mu or de aan zeDnwKwaUn lijdende meuBOlibeid Se geneeiwUse iB nitcVToaIfficier van Geeondbelt Dr Bomtin Weisamann te VilBbofen ea beniit op d de reinlield In tiunne huurperceelen Jsoiie ontdekking gedaan beeft die na honderda próe emingëi Techreidlfi en terwijl wf fn weldaad Wijkt te Bijn voord m den door den gewexgn Offlcier van Geüoodhelt 1 het i M MKMMa on dervindlng opgedaan In eene 60 Jarig piakttjk 9or waHBChlnr van het fca fd e i per dRV wor4em daartoe gevehlfcteateffen door de bald onmiddellijk mui h t stel medeBedceld Met deze geaeeawijse werden werkelijk 8obitterendere iltfttulTerknc en Eil maakte sooveel opgang dat van een door den uitvinder geBobieven wetUe OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voarkomInB en genezing binnen korten tijd reeds de ille dmk verBclienen is Dit boekje bevat niet alleen var bet groots paV hek yerataanbure verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede elf In wanhopige gevallen verkresen uitwerking maar ook vindt men daarin weteasobappellike ver 7 j lie Bladoii die aan dpze geneeawyze gewijdzljn ïoomede anohrlft van hooggeplaatste geneeBkundigeo onder welke P Minlèrt mtê Mr pwriwer tel va Q getnlnohrlften KM de olyiiilnTik te ilnnl n Bttloht ds Charsnton P rt i ruB Rouaemont fO Stelngreber mtd dr praktliaarend ganteahur Ma het kraak SBnltatirathSr CohnteSteltln Oi oBiniciin jBed dr irnind arU taiBMInieM UTnt is de baste bwigving tegen Jicht na KJwomatlA Lendensiinea kortom Dr i ForBitlar BBneetfisBr dlreoUur van hal hoaplUal te Agan Sahalmrath Dr 8oliarlB kHtaei aatanfata Ber dlnoteurderaaivBDO tharapeutiaDhalnrlohtlaBvoor lanuwllljlarataParll Aiohenbaah mad dr te Carta Dr Buabaah arrtad arta de ZIrknItt ObarDr C Bonoavel te La Farrlèra Eure ltd van dan Conaail Caalral d hygliae rue It Sonore 334 Cunaul atabiant Jsohl med dr te Weei at de Santé In Frankrijk en vele andoren Aan allen wier cennwirestel meer of minder aancedBitn Ik of m u BtoteaSknado Eeuuwaebiiff lield iHden waarvan de kenteekenen zijn ohronliohe hoofdplln migraine Aheia heor orikkBibBHrheld gBJaaailtiBld lapaloiialieJd llohametljka onruat en onbah gell fc toa ixj olgen daarvan it tHMaiveort geneeiknndlge V u uB Buun u = kondwaterkaw Eeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden Cevoelen voor beroerte on daartoe rodaa hebben wegena ingatlg vobIbh uerdaowlng In bat hoofd lioofdrl D mat dBliellgMId = An kerPain ExpeHer larlai BttrA behandeling geweest zyn wnlveu eleetrlaeeien etoomlooihebW en ten slotte zlj die vreea g verBchijüBOlen als zlah aanhnudend angstig vobIsh Brdoov nikkeringen sn donker wordan voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd aulttng la da ooran bat hob ea van krlabelino In en h t ilapBn van handen en voelen aan al deze drie oategorign van ennwl Jder yg noet dos iteeds in ieder hoiBgezin hoodaa Piijs 60 oent 76 cent en n ie fles Toorhiden in de meeeU Apotheken en bg F AJRiobtai t Co te Botterdam alB ook aan Jonge melajes lljdande aan blaekiuoht an kraahteioothsld ooi an gezonde lalfB aan Jonge panonen die veel met hel hoofd warksn en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaflen hetwelk op aanvrage kDitelooa an franoD verzo aden wordt door Ameterdom door M CLEBABT Co Heiligeweg 411 Hotterdmn P R vnb SANTBN KOLFF Apotheker Korte Hoofateeg L Utrecht fcOUBY A POBTON Ü degi w üp de jongste byglenniBoh medioioale tontoo atelllng it wljse or de Kedlaohe JnrlJ et do BUvereu nedafllc LOUBY POBTOTV Ovdegiacht bt de Oaardbrng F üü t l de Dr W l m Ba aoha Oeaaea bekroond tanlBt 0 3 TT7 3 C3 BlNr iStollwerck sclie Borstbonbons ge brioeerd na Tuomchrift van den 1 kon UniTersitdtft Prof Goto Hofrad Dr Harlew Bonn hebben sedert M Jaren ak verzachtend middel tegen hoestan 1 beesclihëd en aandoening der ademings 1 organen uitsteekeude diensten bewezen By spoedigo atwiaseUng van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Qeele pa es i 26 cent Alom verkrijgbaar eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten m Rouwpost Bestéllingren worden ten spoedigste uitg evoerd bij A BRll li llAl eoZo Qoud Brok ra A BUINKMAN b ZOON 4 BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1897 Het onderzoek van het water der WaterUiding had gedarekde Jaoi het volgende relaltaat 12 Jaoi 3 3 Mff permaig kilicafl per 1000 C C 19 1 4 26 4 3 Aan het postkaatoor Qooda eo de daaronder reasorleerande bnlpkantoren werd g tdarende de maand Joni 1897 ingelegd f l§364 68i terugbetaald f 6509 67 Het laatste door dat kantoor uÜgegeven boekje draagt het DDiumer 5482 Giateren ie door de Rechtbank te Rotterdam het failiiaiemeut nitgeaproken aa J Maseaar Jr winkelier in tabak en sigaren ie Goada rechter comniissaria mr H R A Boooea curator mr M M Sobim ran der Loeff advo caat en procarenr te Gouda De Nederl R K Volksbond afdeeliog Gouda xal een rergaderiog houden op Zondag 4 Jnli 1897 e nam ten 12 uur bg den heerJ J Woadenberg boTeozaal Harmonie Magkt A 103 oten Tan behandeling m Ingekomen stokken i Verkiezing Tan 6 beatonraleden waarfan 5 wegena periodieke aftrediDK van de heerfn J Steenland H D Brink P J Honiogs W J Kerabergen en P J A Neiiasen en 1 wagens ontstane vacature door bet bedanken ran den beer M J Ogier Jr De afdeeliog Gouda Tan den Cbriatel kNationaleu Werkmanabond bestaat tbana 4 jaar Uit haar jaarreralag blykt dat zö werd opgericht met 38 leden en dat zy thaua 176 leden telt behalve de 5 leden die zich weder hebben aangemeld om ala lid te worden ingeschreTea De afdecling hield 9 ledenrergaderingen in hel afgeloopen jaar Op elke rergadaring werd een onderwerp behandeld Ds J W Berkelbach r d Sprenkel trad op 8 rergaderintten ala spreker op met de volgende onderwerpen I werkataking geoorloofde De toeatand in Armenië en Wat heeft Oranje roor ons rolk gedaan te Da L Ten Boach hield een rede over Üe slag hg Water loo en ds A Wartena behandelde de Kerkhervorming t Door ds O Scbrieke werd een lezing gebonden over scheiding van kerk en itaat De heer Koaabroek pprak over Geheel FEVILLETOX SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN U Dat beerlek druppelen ruiBohen au kletteren op het dicht gebladerte eerat io de verte ala een welkome boodschap van verkoeling dan haastig naderend tot bet neerdaalt io uw tuin een verfrisaohende stroom Anna is naar bed gegaan oa voor vaderen moeder te hebbon gezongen mat evenveel genoegen alsof te het voor eer groot gecelschap deed moeder zit nog wat nit te blazen ofschoon ze niets vermo ienders deed dan laistereo maar het was broeiet d warm geweest diou dag vader ligt in de kleedkamer in een minimum van toilet uitgestrekt op j jo rottaastoet i Al de deuren en vensters zijn w d geopend naar toch moet de regenbui een verbazend gewelc maken daar ze in staat is bet gerucht van mevrouw jBtoem a tred anders niet van de lichtsten te ver doOVSD filpbaar doet Dirk die met alle aandacht ligt te lezen moeite om niet in te dutten by zijn lectuur want eerst ala Doortje achter hem gekomen de hand op a n achouder legt bemerkt hij dat ze binnentrad Ais ware hg op beeterdaad betrapt bg bet plegen onthouding Ook werden er 3 buifengewone vergaderingen gebonden waar d vronwen en de kinderen der leden toegang hadden en veel schoons te zien en te hooren kregen Een maonen zangkoor werd opgericht dat 32 leden telt Het opgerichte Hnlp Ziekenfonds ia nog wel klein in aantal leden maar heeft toch in het afgeloopen jaar aan 3 leden goede diensten bewezen De ontvangsten zyn f 234 86i de uitgaven f 225 34 batig aaldo ia f 9 52 De voor zitier de beer 0 Van Tongerloo is afgetreden Het beataur bestaat thana nit de heeren P Bik Ie Toorz Jac Van Kik 2e voorz J L Lafeber Ie secr D Hogeodoorn 2 secr J De Jong Ie penningm J Hulacber 2e penningm P Van Vliet en F £ J Brybach oommisiariaaen Op de Tweede Borgerscbool voor Jongens zgn ingeschreven 24 leerlingen Op den 29 Jnni 1897 zyn verkozen tot leden van den Gemeenteraad te Reeowyk de heeren L ao Donk en W StoIwyk Sr zoodat geen herstemmiog zal plaata hebben Ta Barkeuwoude zgn berkozeili tot leden van deo gemeenteraad de beeren M van Dorp en G Sugker Te Gonderak zgn herkozen tot leden van deo gemeenteraad de heeren A Koul T v Scbieveen en 0 Verkerk Te Krimpen aan de Lek zgii herkozen tot leden van den gemeenteraad de beeren J Huyzer en K Smit Jr Naar wg vernemen U de heer mr A J Roest burgemeester van s Gravenbage benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland H M de Koningin Regentes beeft in audiëntie ontvangen den voorzitter der Eeiate Kamer mr Van Naamen van Eemnes Volgens De Tgd is de oorzaak van het beffen van rechten op giat in Engeland te zoeken in bet feit dat een groot gistversche per giat verzond die buitengewoon veel alcohol bevatte biervoor zon dus de geheelegisthandel moeten lijden eener misdaad zoo springt bij ovoroinü i Wel Dirk waar schrik je zoo van Je koadt toch wel begrüpen dat ik twas tJa juist daarom Of noen juiat daarom niet Apropos ivat ik zeggen wou het regent toch eindelgk Lè Wou je de vensters diobt hfbben of niet P Onder het uiten van dit onsamenhangend gepraat en een wild rondloopen door het vertrek tracht Dirk bet boek waarin hij daareven las te verbergen in de plooien vau een nachtttilet dat geen plooien beeft Hij doet het onhandig als slechts tnaanen zoo iets doen kannen en Doortje betrapt hem Wat las je daar Dirk P Nieta kind NieUf Niets wat je aangaat ten minste fDirk I Wat mankeert je Ah daar is de ragen eindelijk Zouden we de vensters niet aluiten het waftit een halven orknan Doortje grijpt naar bet boek Dirk steekt bet onder een van de beide kleodingatukken die hy aan heeft m doet nog een poging b houdt stevig vaat Dan stast ze stokstijf voor haar man en ziet hem aan met een langen blik vol teleur elliog vol verwy t Wat is er kind I vraagt bg verbaasd maar kalm als een die zich van goeu schuld bewuzt is jrWat is er F Foei foei I Ea dat op je ouden dagl yVader van een volwaasen dochter I j Wat blief je P Je noest je aohomen t Men Bcbryit uit Den Haag Het hefdadigheidsconcert gisterenavond te Sulieveniügen gegeven ten bate van lien die Joor den jongsten stormvloed acbade hebben geleden welken zjj zelven niet kunnen dragen heeft aan de vervrachtiog beantwoord De Kurzaal was aan weerazydeo met een vlaggen trpphee getooid De aoliaten ontvingen kran en bouqoittten De directie van het Zeebad nd de bniteugewone onkosten aan deze soiree verbonden voor hare rekening genomen Het coooert waa druk bezocht Da inzameling geschiedde in den loop der avond door ScheveniogBcbe meiajea in nationale kleederdraobt De offerbuisen wiren haringtonnetjes van welke oranjestrikken afhingen De jeugdige collectanten werden begeleid doer de beeren v d Heuvel luit Broera De Enooke v d Heulen jhr Stoop Horstman jbr Boëll en Job D Rnys Jr Oe inzameling heeft f 589 opgebracht Te Harlingen is op last van de Leeuwarder politie gearresteerd een dame genaamd J M H geboortig van a Hertogenboach die zich onder vatsche voorgeifens in eenige winkels te Leeowardeo eene niet onbelaogrgke hoeveelheid dames handwerken bad weten te doen afgeven en die by de eerste familiën had verkocht om de ontvangen gelden voor zichzelve te gebruiken Zg had in een der eerste hotels te ït nwarden naar intrek genomen Oök op audere plaatsen had zg op dezelfde wgze gehandeld Lsatstelyk hield zg verblyf te Kampen zy faad ook vroeger reeds met de justitie kennis gemaakt Omtrent den diefstal by 8 B te Woudenberg meldt men nader dat de effecten in de secretaire waarin zy geborgen warm zyn terog gevonden De dief bad ze wel in banden gehad maar kennelyk de waarde niet kennende ze Ouder andere papieren gelegd De verdacbte kfto niet lezen Nog ongeveer f 1000 aan papier en specie ia zoek De reeds aangekondigde tentooDstelIing van miniaturen ia thana in de Raadzaal van het Monenm van Konstugverbeid geopend en omvat ruim 200 sluka portretten van historische voratelgke en adelgke personen waaronder vele exemplaren van bgzondere schoonheid De oorfiproog der miniaturen is in de verlucbtknnst te zoeken en toen door de uitvinding der boekdrukkunst deze weldra verdrongen werd kwam later het gebruik der miniatuorportretten weder in zwang en werd toegepant op meubijla en medaillons bonbonnières deksels Sohamon I Ik P Och Door fNu hou je maar zoo onnoozel niet Ik heb je nl neer dat boek zien wegstoppen je zit er alken avond iu te studeeren Ik ben zoo dom niet als ik er uitzie ik weet heel goed wat bet is Noen Door I noen ja weet het niet flJa Ik heb het wel gehoord boe tegenwoordig de mannen die vuile Fransche romans lezen alsof ze zonder dat si niet ondeugend genoeg waren O nu begrgp ik je Ja jaist jaist t is een roman r vLaat zien man Is het erg sohandaligP Niet dat ik het zou willen lezen 1 Maar een mensoh vil tocb wel eens weten hoe zoo d boek er uitziet Hè wat een wind 1 en ze vliegt naar het veitster dat met een doffen dreun dichtsloeg Vóór Doortje die het erg druk beeft met de jalouaieeu er op verdacht is heeft Dirk den twiatappel weggesloton in zyn kast Weinige oogenbiüken later gelukt het hem den sleutel te verbergen op een plaats waar Doortje hem nooit zoeken zal naar hij naeent I Mevrouw Bloem plotseling onnatnurlijk kalm gestemd laat zich met weinig moeite overhalen om ter ruste te gaan Lange stilte volgt en reoda begint de heer Bloem eenige hoop te koestoren voor zijn nachtrust als een diepe verzuobtiog door de kamer klinkt Oob Heere I Dat myu man myn man die altijd braaf geweest Is voor zoover ik weet ten minste dat die nu pleizier kan hebben in zulke boeken I Zulke boeken P Wezenlgk kind t is zoo erg alat van snuif tabak en andere dooeeu waaien en verdere voorwerpen van weelde die tot ga Bchenk dienden en ala teedere herinneringen van liefde en vriendschap tot ous gekomen zgn om ons een blik te doen werpen io het elegante leren van vroegere dagen Reizende artisteo bielden zich in de 17de en 18de eeow nitalnitend bezig met bet schilderen van miniatoar portretten terwgl ook andere portretschilden grooten naam daarmede verwierren Onder de hier tentoongestelde atnkken vinden wg om slechts enkele namen te noemen werken van Clouet Olivier de Kegaer Pot Metier Codde ter Borscb van Dgk Anna Tolkeus Woltera Rode Sanvage Bnrchmann Rochard Paaaat Hamburger en anderen Da verzameling die deze tentoonstelling omvat werd welwillend ter expositie afgeataan door Jör Mr Victor de Stuers te aGraven hage Alle electriache trams te Hamborg bieren Dinadagarond plotseling staan tengevolge van een gebrek in da geleiding io het station voor de electriache beweegkracbt was dit gebouw in brand geraakt Voortdurend schoten lange blanwe vlammen uit de vensters Bet personeel heeft zich naar tachgnt bgtyds in veiligheid weten te brengen De brand in het ceatraalstation voor etectrische beweegkracbt en verlichting sob nt aangekomen te zgn door een ontploffing io een van de vertrekken gelgkvloers Machines van groote waarde zyn vernield da schade is seer aaozienlyk maar persooolgke ongetokkeo agn niet voorgekomen Oe electriache tram behoeft den dienst niet te staken daar in de beweegkracbt door bgstations voorzien kan worden Het telefoonnet ia op versohiïlende punten beaobadigd De brand was giateren namiddag gebtnscbt De Standaarde ia nog altgd aan het ogferen over den uitslag der verkiezingen Het blad komt daarbg tot de verraaaende gevolgtrekking Feitelyk zyu ze de liberalen van 58 op 34 gedaald Dat is een zeer laag getal waartegenover de 44 zetels der clericalen dan en zeer fraai figuur maken Wat wordt er echter van het cgfer van 22 dat de antirevolutionairen in dat 44 tal innemen als men daarop dezelfde redeoeering toew past welke De Standaarde bezigt om op 34 voor de liberalen te komen Het blad rekent namelgk uit dat van de 47 gekozen oude en nieuwe liberalen er stellig 13 niet zoudeu hebbeo gewonnen Bonder hutp van de boitonwacht Die buitenwacht Vindt ja het al net eens erg moorP O maa man I je moogt wel oppassen die staat ziet toe dat bij niet valte Wees maar gerust moeder Neen ik ben in t geheel niet gerust Dan plotseling overeind rijzend zoodat de ecfateljjke sponde davert op haar grondvesten Groote grut I tis looh maar wjaar wat bet spreekwoord zegt Hoe ouder hoe gekker l Dirk wordt niet boos zooals Doortje half en half verwacht hij herbaalt dat ze gerust kan wezen dat by nog altijd stast on toe zat zien niet te vallen dan geeft hy haar een nachtzoen en sluimert in Nog valt de ragen neer in diohto stroomen nog loeil de wind en den heer Bloem die insliep onder bet gerucht der elementen verwonderd bet volstrekt iet als by uit zijn eersten slaap opgeschrikt wordt door een bons Boem mompelt bjj bet dondert Miar het waa geen donderslag het was zgn Doortje die zich neerliet op den grond onhoorbaar gelyk ze meende Drommela het weerlicht I droomt by voort Want er hoeft ieta geflikkerd in bot scbynaet van de nachtlamp zyn goed verborgen sleutel t Slaat in vrouw t slaat in en do heer Bloem eindelyk geheel wakker vliegt overeind Ja het is ingeslagen Vóór zyn geopende kast staat Doortje Doorljo met gebogen hoofd met den blos der schaamte op de wangen met heete tranen brandend in de neergeslagen oogan In drie stappen is hjj bjj haar