Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1897

GOUD A A USTERDAU 6 87 81 48 10 67 18 10 4 11 P 6 10 7 61 8 86 8 16 9 II 10 60 A 1 18 l li 8 66 10 16 De zeebavencommissie te s Gravenhage ingesteld hg Raadttbeslnit van 30 Jnoi 1896 heeft aan den Gemeenteraad een correspondentie overgelegd gevoerd met dan minister van oorlof loopende van 7 Juli 1896 tot 2 Febr 1897 conatateerenda de commissie als baar indrok dat voor Sebeveniogen zonder militair verdedigingapont aan geen andere haven valt te denken dan aan ene ten hoogste voor bommen geschikt De commissie won daarop het gevoelen van de Reederij te Scbevingen in over de voor een bommenbaven te stellen eischen loopende van 9 Februari tot 9 Maart 1897 In haren brief van laatstgenoemde dagteekening aan de zeehavencommissie gaf de permanente oommiaaie te kennen dat zg voorloopig zich wilde onthouden van niteenzetting over havenaanleg aan de Hoek van Holland daar zg verre de voorkeur geeft aan een bruikbare doelmatige haven hier te plaatse In deze omstandigheden achtte dezeebavencommiiaie het gewensoht door deskundigen te doen onderzoeken of het mogelgk ie een haven te maken geachikt tot berging van de te Sebeveniogen thuis behoorende bomscbepeo en van de minimnm afmetingeo door de permanente commissie aangegeven Die deskundigen zooden bg hun onderzoek te gelijkpir tgd beoordeelen een door het raadslid jbr Repelaer van Driel aan de havencommissie aangeboden denkbeeld om het kanaal der water ver versobiag bruikbaar te maken voor de berging der bommen Ben zoodanig door deskundigen in te stallen onderzoek vereiscbt blgkeng de door de commissie ontvangen inlichtingen een oitgave van f 6000 buiten de kosten van bei drukken van het door de desknndigen uit te brengen rapport en te maken ontwerp De zeehaven commissie heeft daarom den Gemeenteraad voorgesteld een bedrag van f 6000 te barer beschikking te willen stellen ten einde aan drie deakondigen op te dragen het bedoelde onderzoek in te stellen Een kloeke daad werd aao de Houtmankade te Amaterdam verricht door den 13jari gen Leendert De Waard Het 7 jarig dochtertje van den kaotoorlooper Van Hoven waa apelende te water geraakt en onder een in de gracht liggend vaartuig gedreven De jonge De Waard het gevaar ziende waarin het meiaje verkeerde wilde het naspringen doch werd door zgn moeder tegengehouden De knaap wist zich evenwel los re rnkken sprong gekleed te water dook onder en bracht bet meiaje nog levend boewei bewusteloos boven Met eenige moeite werd het kind weer ok bewoatzyn gebracht De Duitache bond van indubtrieelen heeftin een adres aan de Regeering bescherming gevraagd voor de Duitsohe rywielngverheid tegen de Amerikaanscbe concurrentie In Doitscbland toch wordt voor rgwielen een invoerrecht van f 14 40 per 100 kilogr betaald dat is f 1 80 f 2 40 per stuk en in de Vereenigde Staten heft men van iedere fiets een invoerrecht van f 36 Zoo wordt Duitschland overstelpt metAmerlkaansobe rgwielen en de invoer van Dinit scbe rywielen in Amerika la onmogelgk De fabrikanten verwachten dat de Regeering daarin verandering zat brengen Maar dat kan niet onmiddeltgk geschieden en zoo zal men altlians dezen zomer nog in Doitscbland gelegenheid hebben tot het koopen van goedkoope rywielen want er moet oen Amerikaansch syndicaat zgn gevormd dat gebruik makend van den toestand zich de levering an fietsen tot bnitengewoou lage prgseu ten doel stelt Bg gelegenheid dat de heer A Hoogendyk viascberg reeder te Vlaardingen in het feestetgk versierde oudDordrecht de eerste nieuwe baring bracht noodigde hg de vroedschap van het oude stadje nit tot een zeetochtje met het voor de haringen beugvisscherg gebouwde stoomschip Koningin Wilhelmina van de Dogger Ulrecte SpoorwegverblDdlngeu met GOUDA ZomerdleDSt 1897 AaDgevasgen 1 Mei TUd vas Greenwich OUDl ROTTXSDAH 18 86 1 34 8 48 3 67 4 62 4 66 6 88 18 38 6 02 18 8 e 6 18 46 6 l 18 66 1 63 4 4 16 6 10 6 26 6 40 KOTTSKDA M G O D D A 11 36 11 60 18 87 1 44 8 60 8 4 1 S4 nu 8 01 8 08 11 84 18 08 18 47 8 14 8 0 4 06 Osuda 6 80 7 86 8 16 8 36 9 20 9 87 9 64 10 11 11 18 ll l 18 18 MoordreoM 7 88 8 48 11 83 meuweiVerk i 7 8 8 4 11 36 OepeUe 7 46 B 66 11 48 BottenUm 7 7 66 8 83 9 C6 9 40 9 4710 13 10 30 11 88 1 61 18 38 10 1 10 89 10 86 10 48 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 SODDA DEN BAAe fiouda Ze ealiuizanMoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg Hage O 7 3U 8 80 9 17 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 34 7 49 ÏM 7 48 8 49 18 40 Ol Z 7 68 8 61 18 61 8 18 V 8 07 9 03 1 06 H 8 86 iH8 18 9 08 9 46 C4 10 4411 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 89 8 n4 8 81 O O l D A ï T I E O H T Oouda 6 80 6 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 8 17 4 86 6 06 6 66 8 6 10 17 10 35 Oudew 6 46 6 64 11 14 8 87 t 7 10 10 84 Weerden 6 68 7 8 8 18 11 88 8 46 3 34 6 94 7 18 8 48 10 41 Ulnokt 6 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 38 1 86 3 08 3 6 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 7 86 8 8 40 9 88 9 83 10 89 8 88 8 64 9 64 10 39 11 6 10 06 f 10 16 10 87 9 9 88 10 38 11 6 11 44 10 17 10 88 11 41 zga AtkU ivdtcitleo socisliaten en BronsTeldianenc Moa neme du eeni de terkieziDgsliiat eo ga sa hoerele der 22 aoiirevolutionairen d et Eonden zga gekomen eooder de hulp der katholieke Btemmeo Ia byoa alle dÏBirioten waar de katholieken geen eigen caadidaat hebbea gesteld mag mea aaaaemea dat eq op den ankir oandidaat hebben gestemd xoo bjj de öerite stepiniiog als bij de beratemmiog In menig district zelf waar tal an katholieken wonen ala Leiden Wyk by Duurstede Hilveriam waren de kathotiekee zoo vrieudelgk stch geheel terog te trekken en geen eigen oandidaat tegenover den antirer te stellen In andere waar zy dat wel deden TÏel hun geheele maoht teo deel aan den aotirer die een herstemmiog gehaald had Dik nagaande zal mep Tindea dat er ongeveer 13 districten zyn welke de antir niet onden hebben gewonnen zonder hnlp van de buitenwacht c Uit eigen kracht zouden ze niet meer dan 9 zetels hebben gekregen waart enover de 34 zelfstandige liberale districten nog al een goed fignur maken Wg denken er niet aan den meesten gekoien antireTolutiooairen er een verwet van te maken dat zy sUchta door bulp van bnitea gekdzen zgn Dat is nu eenmaal by groote party rerdeeldheid niet anders mogniyk Is het dan biliyk dit den liberalen voor de voeten te werpen £ r is echter iets anders dat van meer beteekenU is Gekoz n zgn met behulp van andere ricbtiDgeo strekt niet tot grief als men zich tegenover deze door geenerlei belofte of daad heeft gebonden als men niets heeft prys gegeven om dien steun te erlangen Zgn de antirerolutiooairen io dit opzicht even onbetispeiyk ais do liberalen Zal men het loslaten van den persoouiyken dienstplicht en de iDStemming met graanrechten niet in de gesehiedeuie der laatste verkiezing biyren heeten bet uiddel om den steun der liatholieken voor de antir candidaten te kannen verkrggen Band De beer H Paul gemeente architect van Leiden heeft eervol ontslag uit die betrekking verzocht met ingang van I November a s Mr P J TroeUtra heeft Zondag voorzgno kiezers in Tietjerkiteradeel gesproken Een groot aantal belangstellenden waren van heinde en ver toegestroomd adat by de kieaers voor dvn bem guschonken steun had bedankt ea daarna verklaard had in t algemeen belang zitting te sollen nemen voor Tietjerkateradeel zeide Pieter JelliS dat ieder die onrecht leed zich tot hem kon wenden waar hg t in zgn macht hadv hoopte hg te helpflD Verder wilde hg elk jaar rekenschap afleggen Tan hetgeon door hem verricht en gedaan was in do Tweede Kamer Om dat te doen zon hg nitt in twee of drie der grootste plaateen van het district optreden maar io elk plaatsje hoe klein ook waar maar gelegenheid werd gegeven Hg sou dan ieder in staat stellen zyne handelingen te beoordeelen Tevens zou hg din de propaganda voor zgne beginselen in Tietjerksteradeel met kracht Ier band nemen en naar hg hoopte met zooveel socces dat waar men hem nu gekozen had ondanks dat bg sociaat dE mokraat U men hem over vier jaren zou herkiezen omdat hg sociaaldemocraat is Hg sprak tevens den ensch nit dat do burgemeester hem even bereidwillig iolichtiogeo zouden verschaffen als zg dat den heer de Kanter den vroegeren afgevaardigde hadden gedaan Botterdui 4 66 6 68 Oipelle 8 06 6 08 meuweikerk 6 14 6 H Uoeidreolit 6 81 6 19 Sowle 6 87 6 86 Oouda 0 8t 8 Eenigen Igd geleden kwam in de Jara Bodec een bericht voor dat een huis in de kAmp ng Noordwyk geregeld des avonda 7 van tot 12 uur met groote steenen werd gebombardeerd zonder dat iemand wiet waar deze vandaan kwsmpn Onlangs kwam tets dsrgelgka voor in een hois aan het van Alkemadeplein te Rotterdam waarvan de bewonere ou verhuisd zgu terwyl zg eene dienstbode ontdtoegeo Ëen gebofwa irdig persoon te Rotterdam woneode doch die zgoe wonnplaatB niet wenscht te meldeu daar bij niet ii gediend van honderdeu nieowagierigen zooals die da eiyka op getiojmd van Alkemadepleiu te zien waren deelt lan de aotirev Nederl het volgende mede Het was gister een drnkkende dag geweest en wg zaten aao de achterzyda van ons huis voor bet geopende venster Het was reeds 10 uur geslagen maar nog te warm om te gaan slapen en ik was jui t ia gesprek met een buurmeisje toen ik plotseling achter mg eenige voorwerpen op den grond boorde vallen De lamp waa aan en ik zagi mg omdraaiende dat er eenige groote stokken droge kalk op den grond lagen Oumiddellgli vielen datrop overal groote brokken kalk neer steeds in sebainsche richting nederdalende alsof zg geworpen werden Van loodrecht neervallen was dus geen sprake Mg het geval op het vau Alkemadeplein herinnerende waaraan ik geen geloof bad willen slaan lachte ik er om en dacht dac zooals wel ééns meer gebeurt kwajongeaa oit de bourt een flauwe grap uithaalden Ik slout doa deur en vensters om te voorkomen dat van buiten iets xon geworpen wordeo Maar nu bleef het aanhoudend kalksteeneu regenen zoodat ik in een ommezien de grond wit zag en ik een voilnisbak vol steeneL erzamelde zonder dat er ietfMM an het plafond noch aan het behang te bespeuren was Tan scheuren of beachadiging Wy zaten met ons zessen in de kam r en boewei ik niet bggeloovig ben werd het my toch wel iets unbeimiach Ik liet daarom om mg wat moed te gevetf myoe kostvrouw een paar flesschen bier in de buurt balen zoodra was zg niet de deur uit of het steenen werpen was gedaau maar zoo gauw was zg niet terug of het lieve leventje begon vaa voren aan Eerst nadat de klok 12 geslagen had hield bet op en viel er geen kriiimel meer Nadat ik ook gisterochtend nauwkeurig het plafond en den muur onderzocht heb ik uieta van beschadiging knnnen vinden Ik zal nu eens afwachten wat het heden avnud geeft en hoop n morgen het vervolg te vertellen Kleine geschenken onderbonden de vriendschap c dat weten Fransoben en Russen die elkaar hg alle gelegenheden geaobenken sturen Zoo zoad de heer Faure onlangs aan generaal Maximowitsch den hetman der 9eralkozakken een vaatje echten Fransoben cognac opdat de man ook eens wat anders zou drinken dan de beruchte Rasaiache brandewyo Tot Odessa is het vaatje veilig overgekomen maar op de lange reis naar den Oeral is bet spoorloos verdwenen Ëen troost dat het in elk geval toch door vrienden van Frankryk is leeggedronken Gisteren avond is te sGraveuhage overleden mr J G Kist president van den HoogenEsad Geboren te Zoelen in 1822 bad de heer Eist sgn 75e jaar nog biet bereikt Na zyne promotie m 1847 trad hg in de magistralaor waarin bg met hooge onderscheiding 45 jaar doorbracht io velschillende rangen eerst te Noordwgk toen te Gouda daarna te Dordrecht en eindolgk te s Gravenbage waar hg sedert 1861 woonde aauvaiikelgk a s rechter vervolgens als raadsheer in het bof en eindelyk aU lid van het hoogste rechtatollcga Sedert 1869 leteide hg in den Hoogen Raad terwyi bg in 1885 als president werd uitverkoren Niet alleen zijne lange recbteriyke loopbaan maar bovenal zgn kennis en wetenscbappelgke zin deden den overledene voor die hooge batrekking in aanmerkiag komen Mr Eist die van wisselen bandelsrecht bgzoodere stadie had gemaskt eeft daarover belangryke werken geschreven die nog voor velen een vraagbaak zgn Hg heeft in de hooge betrekking die hg vervulde vooral gestreefd naar handhaving van het recht zonder aanzien van perioon of gezag en van de volstrekte onafhankelijkheid des recblera Op politiek terrein rangMbikte hg zich gaarne onder de meer beboodendeo en was een tgdlang voorzitter der conservatieve kies vereen i ging Vaderland en Koning aldaar Door zgoB atadgenooten werd bem in vropgere jaren een zetet io den gemeenteraad aangeboden dien hg van 1865 tot 1873 bleef innemen Als voorzitter van het hoogste rechtaoollega was Kitt van den Raad vau Voogdg President curator van de Leidscbe uuiterai teit gaf hg zich veel moeite voor het academisch onderwga Voor de wetenschap en het vadHrland is de dood van den heer Kiat een zwaar verlies Twee jeugdige werklieden nit Leiden die te Lisse hunne werkzaamheden verrichtten werden Dinsdagavond juist toen zg bni waarts wilden keeren door den bliksem getroffen en bleven op de plaats dood Op verscbilletide plaatsen in de omstreken van Leiden ontstonden min of meer ernstige branden o a te Voorschoten Alfeo Oegstgeest enz Tal van ronderen werden in de weilanden door den bliksem doodgeslagen Ook de schoorsteen van de stedelyke gaafabnek te Leiden werd door den bliksem getroffen zonder echter verder noemenswaardige schade aan te richte n Bg de verkiezing op 25 Juni jl zgn het nieuwe van da wijze van stemmen in aanmerking nemend weinig stemmen van od waarde geweest In bgna alle districten beloopt bet getal der stemmen van onwaards ongeveer 1 pGt der uitgebrachte stemmen hier iets meer daar ieta minder Zeer laag was het percentage in Ridderketk 0 26 maar ook verachillende andere diatr eten zooals Amsterdam IV Deventer Loosdainent Rotterdam I Amersfoort Utrecht I Gouda Alkmaar Helder enz bleven beneden de 1 pCt Groningen en Zwolle brachten het totl pCt Amsterdam IX tot l S pGt en Leeuwarden springt geheel uit den band met 3 pCt terwgl geen enkel ander disirict het zelfa tot 2 pGt bracht Bgna alle Frieache en Groningache zyn op of boven de 1 pCt alleen Dokkum vertoont slechts i pCt Uit de geringe percentage in de meeale districten mag men opmaken dat het nieuwe ateldel de eerste proef goed heeft doorstaao en pract sch is gebleken Bij volgende ver kiezingen zal het zeker nog beter gaan Oude liefde roest niet Een 86 jarige minnaar James Saxton is te Laporte in Indiana V S met zgn 80 iarig bruidje Mary Twinke bet ranke huwelgksbootje ingestapt Reeds van hunne jengd af badden ze liefde voor elkander gekoesterd Saxton heeft reeds drie vroawen grafwaarta gedragen en mejuffrouw Twinke al vier mannen naar de laatste rustplaats begeleid De vrouw is nog in het bezit van den verloviogsriug dien Saxton baar eena ten geschenke tieeft gegeven Ë6Q knecht van een spol op de Kamper kermitt heeft Zondagavond een tigurenmaker grof mishandeld zoodat hg bewaateloos naar het stadflziekenhoia moest vervoerd worden en de politie den dader arreateerde Dientengevolge verzamelde zich Maandagavond op het Muötplein een groote menigte om deo beleedigde te wreken De politie had handen vol werk om de menigte uit en te dry ven en moest nu en dan ran de sabel gedruitf maken 8 61 67 10 86 1 18 10 04 10 11 I 10 18 9 10 10 87 10 64 11 80 7 68 7 6 8 06 8 13 8 88 6 10 6 38 4 10 7 60 6 36 10 0 8 0 7 86 9 87 9 47 84 10 01 10 07 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 6 17 6 27 6 34 6 41 6 47 8 80 DEN HAAO GOUDA 8 44 3 40 4 06 4 83 6 80 6 18 7 18 7 10 08 4 8 6 18 i 84 f 4 68 6 80 48 6 04 6 89 9 6 8 16 6 6 60 7 48 8 8S 10 10 10 88 aHage 6 46 7 807 48 8 8S 9 46 10 1111 87 18 881 86 Toorb 6 68 10 17 1 41 Z Zegw6 6 10 88 1 66 Ze M 6 17 10 48 8 06 1 88 7 60 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 60 8 17 3 14 4 08 4 83 lenuda 6 S De Grieksche kusten zgn door een hevige zeebeving bezocht De voor anker liggende schepen werden togen elkaar geworden Het ergst werd de haven van Phaleron getroffen waar de daar voor anker Jiggende oorlogsschepen beaobadigd en verscheidene Grieksche barken in de lacht geslingerd werden De zeebeving werd overal door stormachtige weervfracbguseten vergezeld ütreeht 6 33 7 48 8 49 80 10 16 10 88 M 8 08 8 66 4 48 6 86 6 86 7 66 07 10 0 10 84 Woerden 6 68 8 08 10 38 11 66 4 16 7 18 S8 10 64 A t rd n0 at 7 10 8a Jo fiiiVJ 5 MS J i MJ mJ U Ctoada Ï II I U 9 M 10 09 11 11 1W8 16 4 47 1 40 7 4 M U lt maatscbappg te Vlaardingen waarvan de beer Hoogandgk directeur ia J l Maandsg bad dat tochtje onder begnnstigiog van heeriyk weder plaats De Dordtscha invite s waren te Vlaardingen aao wal gegaan vanwaar de Koningin Wilhelmina waarop zg ook een gezelschap geooodigden nit Vlaardingen aantroffen koers zette naar den Nienweu Waterweg Buiten gaata gekomen wendde bet vaartnig den steven naar het Noorden eo volgde op korten afatand de kust Te 3 uur bereikte men IJmuiden waar het gezelschap de boot verliet die van hter zgn reis voor de haringvangst ging vervolgen Nadat het gezelschap den viscbafaUg de havenwerken en de nieuwe sluis ie IJmuiden bezichtigd had begaf mea zich naar Haarlem waar den gaaten een diner in het brongebouw werd aangeboden Na afloop daarvan ertrokken de Dortsobe ga ten per trein naar hanse woonplaats Door de laatste warme dagen zgn de ketsen in de Betuwe alle tegolgk rgp en loopt de pluk van Meikersen deze week af uitgenomen enkele nakomers De prga valt tegen Voor Amsterdam en Rotterdam 12 a 13 ot per Itg Oe koo ers der boomgaarden Igdeo veel schade door da lage prgzen terwgl de laatste storm ouk veel Bohada aan de kersen heaft toegebrsrht Maandagoacht is in de Cbnmpa Elysécs Parys weer een bom c gevonden di volgens bet politiebericht bg ontplofiSng groote schade zon hebben veroorzaakt Gelukkig is de bom niet ontploft en beeft dos geen achade aangericht Er zgn vele psraonen gearresteerd Te Oodenboecb was een 12 iarige knanp tegen de goot der kerk opgeklaulerd met het doel een zwalowneat te rooven Op eene aanzieolgke hoogta gekomen viel de kwajongen en wel met dit gevolg dat hy zware kiieaziogen kreeg zoo erg dat hg naar buis gedragen moeat worden en in zorgwekkenden toestabd verkeert In sommige streken van Duitschland is door onwedera groote schade aangericht Vooral is dit bet geval geweest te Freienwalde in Brandenburg Een ooggötnige schrgft over het treurige schouwspel van verwoesting het volgende Op de velden om de stad ziet bet er troosteloos uit geen halm is overeind blgveu staan geen aardappelveld ia meer te zien Alles alles is verpletterd of van do aarde wegggevaagd De hagelkorrels die in verschillende stratenalle ruiten kort en klein sloegen warenraeerendeela grooter dan kïppeneieren j i bgnazoo groot ala ganzeneieren Vooral op liet kerkhof ia de verwoesting groot Uit sommige graven is bet zand weggeloopeu en door water verrangeo andere zgn weder onder ontwortelde boomen en struiken bedolven Overal wordt de brandweer te holp geroepen om het water eu het zand uit da kelders te halen Gelukkig ia er wat we een wonder mag heeten niemand omgukumeu In de bruiukotenmgn Ie Alt Raust eeti dorp in de nabgheid verkeerden de werklieden een oogenblik in levensgevaar maar tooh koaden zg zich nog bgtgcls voor den verbazenden waterstroom redden Dat er een verbazende massa bsgel geva len ia kan men wel hieruit opmaken d t terwgl het ouweder Vrgdag losbrak Zaterdag morgen de hagel op sommige plaatsen nog een meter boog lag En oren nadat de gskorat gesmolten was bleef de grond zoo kond als de oppervlakte van een gletscber Voor den wieier eereprga van Parga zgn ingeschreven i Jacquelin Morin Bourillon Gougoltz Lambrechta Mercier Piette Dernaucourt Nieulort Dnrand Jaap Eden Deschamps Houben arlby Robertson Rouquette Lanfranchi Ghavelier Nossam Singrossl Momo Pasini Tommaselli Daring Ferrari Antony Rninart Louvet Renaon Prévot Gaveau Le Veler Lenenf Mathieu Oourbe Barden Carreau Thibaudin Booquillon Protin Fischer Bultenlandsch Overzicht Telkens komen nieuwe berichten die doen zien hoe moeilgk het is met Turkge tot een vergelgk te komen De Daily Telegraph verneemt nit Koustantinopel dat in de joDgste bgeenkomst der gezanten werd voorgeateld de ooriogaachatting vast te stellen op vier millioen Pond Tewfikpacba protesteerde daartegen omdat de uitgaven van Tarkge veel grooter geweest waren Ook in de grensqnaestie had naar d minister zeide de Bnltan nog geen beslisaing genomen Men verzekert dat hij nogmaals getracht heeft de Doitsohe regeeriog gunstig te stemmen voor den afstand van Thessalië aan Tnrkge Het Kabinet ts Berlgp heeft daarop echter geaqiWoord dat de mogendheden tegen den afstaiid van Tbeesalië zyn en heeft den Sultan aangeraden zich in die uitspraak te schikken De Standard ontvangt uit Koaetantinopel het bericht dat de Porte tegeavoorstallen over de grensregeling in Thesaatie voorbereidt waarbg Larissa wordt geëiscbt eo tweemaal zooveel grondgebied als de mogendheden willen toestaan Tewfik pacha verklaarde dat dit ujt eea strategisch oogpunt noodiakehjk ia De Voss Ztg c gelooft dat de ouderbaudelingen al worden e eok gered daarop niet salleu afatoiten doch dat de Sultan zg het ook aarzelend zich naar den wen ach der mogendheden zal voegen Eu de jongste berichten geven bet Doitfcba blad gel k Men verwicht dat de zaak nu eiddolijk zal worden geregeld en dat bet vredeatractaat voor bet einde der week zal worden geteekend Baron von Marschnll ia feiteiyk ontheven van het beheer der bnitenlandsche zaken van het Duitache Rgk De intrige mannen die al jaren daarop hebben gewerkt hebben bun zin gekregen Eu de klacht vin den minister die voor de rechtbank der openbare meening steun kwam zoeken tegen ds geheime macbinatiën zgoer vyanden heeft mat gebaat Oindat ziJQ gazondheidstocïtand het vordertc zegt het besluit zal zyn departemeat voorloopig worden waargenomen door dan geaantMie Rome graaf Von Bulow De Küln Ztg c meent dat dit voorloopig de laatate uitzet is Het blad verwacht thans nog de volgende mutation in bet Dnitsche kabinet graaf Posadowsky Webner zal optreden als opvolger van den heer Von Böiticher in het ministerie vaa binnenlandscbe zaken en Von Miquel die minister van financiën zal blgven zal dan als oudste Pruisische minibter vicevoorzitter worden van het Proisiacbe ministerie Daardoor zgn de plannen om Von Miquel tot vicekanaelier te Kaken vooreerst vergdetd dank zij het besliste optreden van prins Hobenlobe Voor hoelang Uit Petersburg wordt aan de Times c verzekerd dat Féliz Faure den 22en of 23en Augustus te Kroonstad zal aankomen na het bezoek van keizer Wilhelm dat voorloopig op 7 AngQslus bepaald is Daar deTaaar verleden jaar een bezoek aan Frankrgk komt bet ook meer met de internationale boffelgkheid overeen dat de Keizer vóór Faure het bezoek beantwoordt Men heeft in Rualand groote plannen met betrekking tob het bezoek van praiideni Faure Een vlootscbouwicg zal plaats hebben voor Kroonstad waaraan de geheele Ooatzeevloot zal deelnemen De militaire waponschouwing zal sUea overtreffen wat men in Rusland op dit gebied heeft gezien Niet minder dan 100 000 man znllen voor den Tsaar en zgn gait defileereo Hoe het met de Franache Kamerenquête Cümmissie in zake Panama zal gaan is nog niet uitgemaakt Voor de uitoefening van do hoogste rechterlgke functie door zulk een commissie is een afzonderlgk wetsontwerp noodig dat door beide Kamers moet worden goedgekeurd De Senaat nn zon hoogatwaarschyolgk zulk een bevoegdheid niet wenachelgk achten Buitendien is de rechter van instrnctie Le Poittevio nog lang niet klaar Hg moet o a De Lesseps nog booren en men verzekert dat hg niet voor 10 Juli zgu rapport zal kunnen opmaken De kamer van den heer Poittevin moet reeda ongeveer tot den zolder vol zitten met papieren die wanneer ze bewaard worden een rijke bgdrage kunnen leveren tot de geacbiedenis van het parlementariame io het laatst dezer eeuw Dat baron Cottu le Weenen zou worden ondervraagd wordt tegengeiproken De virbiy f plaats van den heer Cottn beet onbekend Hg waa t die belast was met het omkoopen van leden der recbterzg terwgl Arton links werkte Van doorgaans goed ingelichte zyde wordt gemeld dat het slot van de Panama knoeierg het publiek erg zal teleuratellen Nieawe acbuldigen zgn namelijk niet ontdekt althans niet wier schuld kan worden bewezen En de oude achnldigen zgn bekend Alfred Naqoef Henry Maret Antide Boyer Levry en de oudafge vaardigde SaiotMartiu Tegen hen is reeds gernimen tgd geleden voor zoover noodig verlof tot vervolging aangevraagd Aferd Maqoet geeft nog altyn de voorVeur aan deEngelsche lacht Levry ligt geheel verlamd thuis terwyi Antide B yer hoogst waarschynlgk onschuldig is Van de andere betichten zooals Ronvier heeft de rechter van instrnctie geen juridische gronden kunnen vinden De enquête naar den inval in de Zuidafrikaanscha Èepubtiek is Vrydag niet voortgezet maar met oog op de jubileumfeesten tot gisteren uitgesteld Naar men verwachtte werd vóórdat het tweede deel der enquSte het onderzoek naar de gedragingen der Chartered Compagny en naarde wenschelgkhetd het Charter te wyzigen aan de orde kwam het rapport over het eerste deel van het onderzoek met gesloten deuren vastgesteld Het heet dat in de geheime zitting ook besproken werd het verslag vaa Jackaoot den president over de I telegrammen van de bernohte jaffr Shaw de koloaiale icorrespondentec van de Times die de verbindende schakel vormde tusschen de regeeringsantoriteiten in Londen en de aauleg ers van den opstand in Zuid Afrika Voorts wordt nog beweerd dat er over de gehouden enquête zelve niet minder dan drie rapporten zullen verscbyuen een van den heer Jaokaoo in den geest der Unionistische meerderheid een van eir William Harconrt in den geest der Liberale oppositie en een waarin Henry Labouchcre zijn meeningen uiteenzet Daar natanriyk de kans groot is dat bet eerst rapport wordt aangenomen zullen de beide andere rapporten waarscbgnigk als afzooderIgke nota s er aan worden toegevoegd NIEUWE ZOMERISTOVFEM voor Heeren Kleeding A van CIS Az Md TaiUeai Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoon Xo 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 88Vi 881 987 98 s 98 is 104 86 8 ls 86 85Vw 21 l 21 6 7 63 97 Vs 9 l z 68 67 2 l 21 80 21 105 96 100 91 46 644 936 100 60 100 1 200 1 5 80 S Vs 186 98 74 24 109 101 207 282 100 64V 54Vb 56 58 143 99 62 76 101 lOl l 80 JU JI NeuBELiND Cert Nerf W S 8V dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOiR Ooi Gfcudl 1881 88 4 iTillE Inschrijving 1868 81 6 008raNii 0bl 111 p pler 1868 6 dita IQ zilvor 1868 K PoKTOOiL Obl mH coupon 3 dito ticllet 3 BusUNB OH Binueul 1891 i dito ecron 193U 4 dito bil Hollis 1889 1 dito bg Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 SpiNJB Perp t schuld 1881 4 Tuïltiu Gopr Ooo l6eü 1890 4 Geo leeniog serie D Geo Io nieg soric C ZuidApe Rbp V obl 1892 6 Mbiioo om Buit 8ch 1890 6 Venezuela Obl 4 oubep 1881 AMSTEEBiM ObliïBtien 1896 3 RoTTEEDAM Sted leen 1884 8 Neb N Afr Hiudelsr nd Arendsb Tab M Cortifinaton DeliMaatfchapplj dito Am Hypotheekb pandbr 4 XluU Mij dtjr Vorstenl aalid s Gr Hypolhoekb pandbr 3 Mederiandsche bank aaud Ned Kandelmaatsoh dito N W 4 Pao Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheokb pandhr SV l lr Hypolhoekb dito 8 s OoBTBllE Oost Hnng bank aand BtJSL Hypotheekbank pandb t Ameeika Equ t hypoth pandb 5 Maxw L ft Pr L eu oort 8 Ned Uoll IJ Spoori Mi aand M j tot Eipl V 8t 8pw aand Ned nd öpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm satid fldito dito dito 18tll dito 5 iTAUESooorivl 1887 89 A Eob 3 ZuidItol Sp niij A H o l S Polen Warschau V eeiioii aui d 4 HusL fir Ru s pw Vlii obl 4 Baltisibo dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dilo aan 1 6 Knrsk Ch Asow Sp kap obl 4 dito dilo obtig 4 99 150 1861 10 100 43 1027 11 181 103 70 2oy 47 7 190 200 106 106 108 lOSV 118 121 32 110 AMEaikA Conl P n Sp Mlj o il 6 Chic Il Vorth W pr C ï aanJ d lo dito Win St I o er obl 7 DéuverV Rio Gr 3pm eert v a Illinois Central obl io goud 4 LouisT fashviil Cert v aand Mcxioo N Spw Mij le hyp o 6 Mies Kansas v 4pot pnif aand N ïorkOuta8io West aand dito Ponn Ohio oblig 8 Oregon Calif Io hyp in goud 6 St Panl Vlinn Manil obl 7 j ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Line Col Is hyp 0 5 j Cakaba Can South Oert t aand Ven C Eallw 8i Na Io h d cO Amsterd Omnibus Mg aand Botlerd TramnegMaals aand Neb Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotlerdam san 3 Belbib Stad Antwerpon 18 321 Stad Brussel 1886 8 UoNS Theis Kegullr Gesellicb i Oostene Staatal oiiing 18C0 5 K K Ooüt B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Boi Hvp Spibl oort MAKKTBEBICHT EN Gouda 1 Juli 1897 Granen seer vast Tarwe en Malt met reel rraag Tarwe Zoouwsoho 6 75 i 7 Mindere dito 6 10 il 0 Afwijkende 6 80 i f 6 10 Polder 6 10 i 6 40 Eoggo Zeenwsohe 4 30 il 4 0 Polder f i i 4 80 buitenlandsoho per 70 kilogram 3 60 i f 8 80 Gerst Winter i f Zomer f i f Chevallior ƒ 4 75 i f 8 4 Usrer per heet 8 86 i 3 70 par 100 kilo ƒ 7 86 È 7 60 Hennepzaad Inlandscb 6 26 1 6 60 Buitenlandsohc f 6 60 è 6 7S Kanariezaad ƒ 60 4 7 60 kooliaad nieuw i Erwten ICookerwten a Niet kokende l Buitenlandsohe ïoerorwten por 80 Kilo 4 00 4 4 80 Boonen Bruine booneu ƒ a Wille boonoQ è Duivenboonan 6 10 i 8 60 Paardenboonen 4 90 il 6 40 Maia per 100 Kilo Bont Amerikaanaohe 4 16 a 4 76 Cinqaantine 6 60 il 6 75 ïoianian 4 76 i 6 Inlaudeche mealing k f Veemaekt Melkree weinig aaoveer handel en prgsen matig Vette rarkens goede aan oer handel matig 15 a 17 ot per half KG Bijtgen voor Engeland red aanvoer handel matig 16 4 17 ot per half KG Magere biggen goede aaevoer handel vrij wel 0 80 a 1 30 per week Vette ftohapen red aanvoer handel vrij wel ƒ 17 a 85 Wei Lammeren red aanvoer handel matig 6 a 10 Nuchtere kalven red aanvoer handel matig ƒ 6 i f 10 FokkalveroD 7 4 18 Aangevoerd 146 part en kaas Handel vlug le ual ƒ 24 4 26 2e qual 80 4 28 Zwaardere 7 NoordHolland sohe n 4 84 Boter red aanvoer handel matig öoeboter I IO 4 1 80 Woiboler 0 90 4 1 00 p Kilo ADVBRTENTIEN MeïPonw PRINS VAN DOESIiüRCU Goutee No IIS verlangt om zoo spoedig mogeiyk in dienat te treden eene nette rWEËKË MEID Zich aan te melden in persoon tnsschen 7 en 9 nur s avonds Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEM vim tl N van 8chaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 9 en 0a naby de Regentesselaan van Z M den KONIING tan BELGIË Indien gljhoeat I gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract DVC BLI A 2Sr THE FLACONS Tan 40 Cts 70 Ct en 1 i Terkr gbaar hfl F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H TA MILD Veerstal B 126 t Oouda A BÜÜMAN Moordrecht J C KATELAND Boahop B T WIJK Oudmatrr M KOLKMAN Waddinxmen I FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Gheniiscbe WasscheriJ TAN II OPPEI IIEIAIEU 19 Kruiskade Botterdam Oebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en verres van alle Beerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz j gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt