Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1897

TANDARTS Zaterdag 3 Juli J807 No 7313 30ste Jaargang E CAssno Turfmarkt 171 uouda m mm mium NieuwS en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen j e prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per I post ƒ 1 70 JLfzonderUJke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een t naneengMloten meerderheid bestaat t i b gaM d an Duil chlo 1 van 1885 lol Bonwrnwom Te huur wegens Sterigevai BOUWMANSWONING genaamd BIJlfA f gelegen rlak bg het dorp XeeenlUtilieu ZuidBoUaDd bewoond doot de erven O B03 groot Hectaren alsmede 0 Uec taren WeUaud gelegen onder llHeuwerkerk aia MJêtel Te aanvaarden na bet ontblooten van den ooget Br fr mr W Th GEVEB8 DEUNüOT Mauritakade 3 te Gravenhagt ttm imSELUC i KONINKIJJKl SïIXIMVliltVl UI I C iiiniisf iir wAssi iir Ki i Agentnnr by de Firnia Wed BOSMAN te Gouda I 1 Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sehnbbendoow o met deze kwaal gepaard gaande ïoo ondrage lyk lastig tieuken der A alsook elke andere hnidziekte wordt ondef ïaarborg genezen Jidlfs by hen die door ÖM d genezen konden worden door tDr J0fUra VlechUntodt OnsehadeHJmt fhrulk P toendigt Prgs zes golden I d Ct tegen vaornitMaling ook postzegelsj waarop toezending volgt vrfl van port en inkomende rechten Verkryghaar hö d S MarieU Drogerie Vanzlg Duitsohland HOIITHANUGL Vergeer Sandersn Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bnitenlandsch gezaagd en geschaafd Bont alemede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansoh Hout in alle maten voorhanden Prljiien Conourreerend KATTENSINGEL Q 197 Mmu WDmi jong of oud dooi S o ntklcel paarbftnk welke opeigen ardlge wyae de laat tot avftren opwekt IiooT de loryke innuhting de E Br spaarbank kRn men w l kwKrtjee in werpen nlftAr het iceld niet weer aftnemen lvo Piys 15 C6B1S porto extra hyeen gespftkrd syn dn r eerst iH lAn de Bpnarb nk ilob nantf maiKoli van xclvi opent Nftiedere iiwerpinK hjmt Etoh de spiwrbftnk Dtnmi tlHcl eu geeTt tegelykertyd iirlctj k liotjnir wnrponbedraga Q fn B ii il Sd t yn is de spOHrbank e i eerivundiff weAr lo sloften en ie t op nieuw de lust tot sparen erx ii lfiig teg romb of vooruitb Vn i ii l iiiis Mcï b uiiifiiiniiMt l nntflcli U S bu ioit u Go Atnsterdim ti Z Vonrl iirgynl J Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiug Onanie en gehe jne nitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARIi ti flollandsohe uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVeriags Uagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedi g ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland j t Het tmtt OMch ileIyk e tn makkelykste poeMmiddel voor Uecrea eBVooraldamtsen Klnderscboeowerk IsdeAppntuurvanC M MlillirfcCs Berlls B ütll 8tr 14 Men letti goed t Hlu vwkrvikaw by Hiirin Whikiltenleiehi i arya a nraaM a at bri W artaeMaa knkm OtX op naam en fabrieksmerk van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Stedelpe Gasfal riek te GOUDA i De prqs van het gas ia 6 cent pia 11 en oor Eooktpestellen of Mptoren 4 Onder zekere voorwktu len worden gratis aan de hoofdnais verbonden m i 15 meter vrje leiding vÊtet den gasmeier Voor 3 en 5 liclf tsmeters bedraagt de hour 10 cent per maand Bewonen van percelen van t n hoogste i 2 25 ftè week k pndii wekeUjka ififkettenjen van d jfabriek lampefi kooktaeaullen eniii tegen V iig van eenige centen p f wwlf imimvt bekomen i Wj f iB de beate bnrnvinf t eii JW f Blieumatiek Lendenp neD koMoc tegen pijnen van allerlej aaid Tgg IsmetketkntimniBanjIairenilen t£ f In ieder hi 4 wow r Anker PaliKExpel Pi B Bb oent 76 cent en 1 25 de üeasii Voorlündèn n ds meeste Apothekeo en bij Fi A Bi ter Co te RoHeidiim t Te GOÖDA by A WOLFF Markt A144b en DE LAAT en TAN SON apcbheker Markt Kliiiiek en Polikliniek OaSTBTHMiC en voor Spreekuren dageiyka van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr J fiBYL Geneesheer Directeur D g ORJlirDS UA aABINS DV Printemps TB PARIJ S Zenden gratis M franco bet praohtifl geiilustreerd ItU AUII nut oederlaDdsohen of nsGhen tekst bevattende de afbeeldingen der laatflt uitgekomea modellen Toor het ZomepaelzMii vaa Ueederen hoeden enz Toor heeren dam i én kinderen op geftunkeerde aanvraag aap E JULES JILUZOT P PARUa stalen van lUden woUen en katoenw Itoffen laken enz enz worden eveneeni lllranco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer da prüzen te bepalen Dit album bevat taveni de inliahUngaa welke voorde goedeen prompte oltroeiingea dar bestellingen benooalgdqjn BnleWnfot nm tSfrma f k f r jntrden met eene varhooglng van 5 O D Amot raoM ênuil uu Inktmiitii nthttn in allt flaaUeH va Ntdirtmd tan kali bêurpL M klanten hebben geana fonnaUtaitM Toornde inklaring of andertinte Tarvnilea daar ons riexfitdlIMiilê tt fuuidcÊl ifooré Brabant daarmede belast Is Mej J l AUTA Stads V erloskundig e Spieringstraat F 24 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaardeo Bera pxada tier ixet ixa g er3 cla t HËËRËNHllS met TUIN staande aan den KATTEN SINGEL Wijk Q No 141 HetH uis bevat beneden 3 Kamers met Seifre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamer met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven eiil beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegfels 7CJtor t Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TJENDEWEG p 29 e V c or aJSrort féOberlahnsfein byEms Tafeldrank ji Hiaalèchappij to i Exploimtie deik tcjfori Brbn gqpêsligil f Rotterllam Éj dbjaak 8 Ct S Sl S lMI W HÏÏLdgeld f 20Öi 5 twee liokerd gulden I by het aangunn van eene vrywiUige verbintenis voor ZEfil jaren jen voor ingelgfden by de Nationale Sflitie met onbepaald verlofiof in uiet keHJke dienst bj het aangaan van eenjVerbintenis om XWBE JARÈlf gedetacheerd te worden na r Öo lnüi A nbreüggeld TWIJITIQ GtqbEM Men melde zich aan 1 Vrijwilligers en MiUtiepUchtigfin met onbepaald verlof bg den Comnaandan van het Koloniaal WerfdepSt te Bard 4fijk of by een der plaatselgke of JtarnizoeniCommandanten M i StUUiepHeMigen ander de ump nen tot hun onmiddeliyken Chef I Het groote asÉital zenuwkwalen TaiiEennwboofdp Jnar totdevaorargaandekentaekeneQTaiiapoplexI h runbenert toe trotM nll nog Bte d8 alle middelen door de medfsohe wetenschap aangewend Sent wi den nLtnimi ÜJd fconrt d eer toe dat eIJ door het gebraik maken raa den eenvoaaigsten w g namelijk lann da hold M phfsIotogiBOhe ontdekking gedaan beeft die na honderde proMbemicges thans over d gebeelftwarcUt verbreid iB en terwijl si m vatensahaiineU ke kringen de hoogste bslangateUing wekt t T Di eaUe weldaad blijkt te Kijn voor de aan xenawkwalen lijdende meiuoliheld Dexe genees ie la oitcaroaden door den geweien Olfloier van Qezondhelt Dr Bomau welssmaan teTUshofen eo benut op de on dervl ding opgedaan in eene fiOjarige praktijk Door wa s hla van het hoofd oeBBMII per d v woiNlen danrtoc geaeluktoeloffeii door do tanld enuuddellllk om h BeBnvr tel medosedeeld Uet dece geseaswijse werden werkelijk Bohltterende reialtaten verkrH é es zij giaakts zooveel opgang dat van een door dan oitvtader getoliravea werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkotniRB en Benazlng binnen kortau tijd reeds de Ule drnk verschenen is Uit boekje bevat nlat allen vor het grwta publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede celfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohappelfjke verhandelingen nlt de Dieillaehe binden dis aan deze geneeswijze gewild zijn zoOmede anohnft van tal van getnigacUriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P linlira mad dr proraissr aan B poiykMnTak ts Parijs rus Rougsmont 10 Stelngreber raad dr praktlsHrssil gtaaaahsar aan hst kraakilsnlgsn gattloM de Ctarsnton SanitUttrath Or Cohn te Stsltin flroiimann mad dr arrand arts ta JdhlIsMR Dr P Foreitlar fleneeiheer direoteur van het boipltial te Agen QslielmrRth Dr Sehsrfsg kastaal Qatannla Bad Emi Darsei med dr genBesheer dlreoteur der galvano lherapeutlSDka tnrldhHsB voor laauwllldara ta Parijs rus 8t Honori 334 Consul von Asohanbaoh med dr te Corru Or BHSbaoh arroMd arts da Zlrknlti Obarilabsarzt Jeobl med dr te Wacnen Dr C Bongavel tsLa FsrrlAre Eura lid vaa dao Oenaall Central d sygltiia el de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier ceBawgeaitel neer of mtnder Hanfedftnn la of od oovonaonado zennwoehtlcheld igden waarvan de kenteekonen rijn ohronisohe hoordpljn migraine aohara tieafdsljn blaadandrang graete prikkelbaarheid sejaegdheld ilapelDDsheld liofiamBtljke onruet en onbahageltjha taaataHd verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daamm Eooals verlammingen onvermogen tot spreken iware tongval moelelljk sllkkefl stijffaald der gawrlehten mat vaartdurende pUn plaBlsell lie iwakte verzwakking van galiBugen enz eQ zi die reeds onder geneeakoodlfe behandeling eewneet zijn maar door de bekende miadelen alB onthoudingen eu kondwatarkanr wriiven elertritieeren atoomlooi of zeebaden geen geneelng of lenlfing hnniier kwaal gevonden heboen en ton slotte zij dlo vrcca eevoelen voor beroerte esoau e raden hebben wegana verachiJnBelOD ale iloh aanhoudend aneatig voelen vsrdoavinp In het hoafd heofdpljn met dufzallgliald flikkeringen en donker worden voorde oogeti drukkende pijn onder het voortiDON a sizing in da Beren hat voa aa vaa kriabeling In en ket slepen van handen en voeten aan al deze drie categoririni van nnwlÜ als ook aan jonge melijee lijdende aan bleekzuehl en kraohteloeehald ook an gezonde lalh aan joaga parionea die veel met het hoofd werken en geentelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde wei kje aan te schaffen hetwelk op aanvrage koatalaaa es franeo verzonden wordt door Aniotcrdam door II LEBAW Botterdam V E vnn SA Vtreeht LOBHV dk rORTOM Undegraoht bij de Gaardbrag F tü üp de longste hygiennisch medicina Ie tentoonetetUng is de l v Weliaaiann ache Qeaeai wijca door de Medlsolie Jurlj met deWltTcreD Mednflie bohroond Qehrt Stoll werck s Chocolade en Cacao ca DcBlmati door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde 11 r Cfitie uitbuitend gebruik van fijng eu fijnste grondstoffen randoerei ien verbruil van I Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbevelenswaardig fabrikaat naawkeorig beantwoordende aao den inhoud dar resp Etikfstten De rma belinalde 4 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Diploma s gouden enz Jledallles een bewijs van nitmuntend fljn abrikiut Keeds 187é sthreef de Accademie national de Paris Höns von déeemon una Hedallle d or piemlire elamie on oonaldératlon 4e Totre excellente fabrication de Obooolat bonbons varies etc eito MtUwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenis Banketbakkers eni 1 GeneraalvertBgenwoordiger voor Nederland Jnlias Mattenalodt Amsterdam Kalverstraat 103 NNENLAND I aODDA 2 Jali 1897 Di r den Burgemeester dezer Gemeente zys bewlderd met ingang tbd I Juli M tot Hoofdagent rap Politie J Bosman iba i hoofdagent titulair f 2 tot Agent der Ie kl J Simonie thani 2de klasBe p tot Agent der 2e kl O Tan den Onngen thans 3de klasse i G tpran is te Oraveohage geslaagd voor het kliteexamen lager onderwas mej J H Sobigpera vaa Bodegrafen Üjn Waddingsreen schrift men 6g den brand van Dinsdagftrond werd door deo BO A W T Laoge f 100 premie eitgfllOotd wanneer de epnitgaateo een magazyn papier wisten te behouden Hoewel slechts gescbeiden ran da brandende fabriek door een booten beschot wisten de mannen toi rrengde van den heer eigenaar bet nitgeloofdo geld te verdienen Qedarende 36 oren vertoefde de brandweer op ds plaats des onbeils toen perst wai men zeker bet geweldige element overwonnen te bebben Men schrift nit Waddiagsveen Door het springen van een petrolenmstelkreeg een der bui genooten van den beer V alhier een hoeveelheid kokend water van ruim2 L ter over de beenen De geweldige brandwonden maakten geneeskundige hulp directnoodzakelgk Da directeur der stadsbank van leeniag G te Bargenop Zoom beeft de gemeente verlaten z oe zaken onbeheerd acbterlateode De afzonderlyke jacbtao op waterwild voor dit jaar znllen in deze provincie worden geopend op Maandag den 2 Auguatns De reden waarom mr Troetstra geopteerd heeft TOor Tietjerksteradeel is naar gemeld wordt daarin gelegen dat hij alleen in dit district in herstemming kwam met een protectionist tevens aotï revoluticnnair terwgl faji in de beide andere districten stond tegenover den liberaal dr Bos en den radicaal Gerritsen beiden vrgbaDdelaars De heer mr A Eerdgk beeft op de tol hem gerichte vraag of hg eene oandidatuur voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict FEVILLETON SCHETSEN EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAIILIELEVEN 1 Vrouw dst hadt je niet moeten doen Ën zijn blik volgt onwillekeurig den baren naar den titel rna bet boek dat ze tusaohen de vicgers klemt handboek der wellBveudheid nO Dirk I o mjgn arme goeie man I nat je daarin te studesren F Did bU ze ziofa snikkend heeft geworpen san zijn borat als bij baar drukt aan het hart dat zooveel droefheid zoo teederlijk hield verborgen barst hij eindelqk loa Y n dan te denken hoe we geamaobt bebben naar baar terugkomat 1 Zij kan het niet helpen Dirk I Maar och Oo l I waarom bebben we baar ooit van ons weggestuurd F Waarom F Kun je dat vragen Door F Opdat zy nooit zal behoeven te lijden wat wi i na lydeo moeten ff Arme man l ffOoh Doorl ik bad bet jn zoo van harte egnod ik had zoo gehoopt dat haar terugkomst je nieta dan vreugde zou geren t Was goed dat de regen zoo kletterde en de irind zoo gierde roe lom de woning op EmbongJlal ngi die de bewoners eenmaal han paradjjsliaddan genoemd i anders ware welUoht bet kind gewekt Leenwardeo zou wi len aannemen ontkennend geantwoord Het ifi bekend dat zwaluwen soms al zeer vreemde plaatsen nitkiazea om hna nest te boowen Dezer dagen hadden een paar zwaluwen daarvoor in beslag genomen de ronde knop van een waudkaart baogende in de openbare school te Buwiel IJtr De aanwezigheid vak ondernüier en leerlingen scheen de dieptjes volstrekt niet bisderl k te ziJn Jammer dat men er de kaart niet aan wagen mocht om te zien hoe bet met bet nest zou aflo pen Da liberale kiesveieeniging te Warga beeft den heer H Pytterseu Tz ba acclamatie caodidast gesteld voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer Den 5den Jani jl ontïing mejnffr J O M A hoisvrouw vsn den timmerman W P F D wonende aan bet Slatninenpad to Sloten N Holl van haren man een brief uit Pre toria waarin hg haar meldde dat bij met dei volgende mail haar in een Boortgeiyken brief zoo zenden een wissel van 21 Pond Sterling betaalbaar bg de Ned B mk en Credïetvereeniging voor Zuid Afrika te Amsterdam De brief met den wissel is niet door baar ontvangen doch de wisnel is door eea onbekenden man middelmatig lang ongeveer 41 jaren zwart brullend haar den ICen Juni geïnd Het door hem aan de keerz de geplaatsteendoisemeni en de handteekening zgn met onbekwame of opsetteiyk verdraaide band gesebreven Gisternacht zgn te Groningen een paar personen verwond waarvan ééa levensgevaarlijk Te IVa our n l kwamen Jap Vorenhout scharen al y pers wonende op de Nieuwstad en Klaas Niekamp miUcien hier in garnizoen in de Heerestraat twee Dnitscbers tegen waarmee ze razie kregen Het gevolg was dat beideu door bedoelde Doitsohers werden gewond Vorenhout werd naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht waar hg gisterochtend reeds overleed de aodere is io de infirmerie opgenomen Nader verbaalt men ons nog omtrent deze trearige gesobiedenis dat de hoofddader Rein Weber beet 31 jaar oud eu van Reaisdorf afkomstig Ib H is thans in voorloopige hechtenis De mao moet overigens zeer gansti g bekend etaan en is o a ruim 14 jaar als moutenr werkzaam io da fadriek van den beer T Titlmann te Remsdorf Hg was hier met ztjn collega Cerel Wendel sedert eeoige dagen bezig met de nieuwe yzeren barak aan het door bet geween der oudera X Anna F ffLeo r Het ia een goddelijke arond Do aarde rust de maan dekt haar met uit ziWer geweven aluiers de koelte suizelt haar een wiegelied rozen geuren ala wilden ze de acheone slaapator bedwelmen oachtvlindera vliegen roudom geruiaohloos aU vreesden ze haar te wekken en de eenige wandelaara in deze droomerige stilte ze veratoroa haar niet ze fluiateren zaoht zoo zaclit ala we aleohta eenmaal fluisteren in het leven bij de bekentenis onzer eerste liefde I Lang hebben ze geaarzeld voor ze in woorden braobten wat hun harten vervulden hun geheim was te heilig om het te ontwgdoD io de balzaal te verraden in de gezelschappen en t was zelden dat voor ben een ure aanbrak als deze Toch alechta uren als deze zyu bet waard ta vernomen wat daar ia omgegaan in twee reine kindorzioleo alochts in uren als deze mag voor de eerste maal de weelde van te beminnen en bemind te worden een measobenhart doo stroomen I Hue weinig ia hetgeen ze tot elkander zeggen in vergelyking van hetgeen ze voor elkaar gevoelen gevoeld hebben ainda hij een knaap en zy een koataohoolmeiaje was 1 Langzaam komt haar aangebeden naam over zgn lippen en toch juicht en bruiat en gloeit het in zyn borat j verlegen atamelt zij en toch zwelt haar bet harte van lang bedwongen leederbeid Maar ban zwggen ia van dat zo te dat heerlijke AfAdemiscb Ziekenhuis Ze aren gisternacht amen uit geweest en zyn toen in aanrakinggekomen met boveugenoemde personen slechtter uaaai bekend eo veelal io verbinding metzekere roowen handeleud om de vogels diein bonne handen vallen geheel te plukken P G C Uit Amsterdam meldt men ons De koetsiers en conducteurs der Amsterdamsche Omnibub My vervulden gistereb bon guwoneo dienst met een raiker frisscbe bloemen io bet knoopsgat eo zalks ten blyke van het 25jarig bestaan der Mg en ook om hunne vrengde te toooeo over de feestgare hnu door de directie met nrilde baud geechonkeu De aiscben van een ongestoord tramverkeer Heten een feestelyke sameokomat van alle beambten niet toe daarom spoorde de directie ben aan het feegt in tigen kriug in den boexem van bet gezin té vieren en stelde zy ben daartoe ook in de gelegenheid Ieder man ontving zooveel gilldens als hy dienstjaren aobter den rug had plus een inleg op de spaarbank ten bedrage van bet dubbele dier Eom All minimum werd voor deze berekening bet loon van éune week aangenomen zoodat een pas benoemd condncteor f II ia geld eo f 22 in de spaarbank werd loegetegd Het personeel beeft zich dankbaar en verhfiVi getoond over deze milde gratificatie nC armede ook moeder de vrouw niet weinig ingenomen zal zyn geweest N R Ct De Dailj Mail beeft eenige byzonderheden over de schipbreuk van de Aden Toen bet schip a iD den grond zat is herbaaldelyh beproefd een boot neer te laten maar telkens werd zy weggeslaf en Ëiodelgk kon een boot met een aantal achipbreukeliagen zee kiezen maar er is sedert niets van hen vernomen en bet ergste wordt gevreesd Zeventien dagen bleven de nu geredden op bet wrak telkens werden er menschen overboord gespoeld Zg zagen verscheiden schepen maar huu seinen werd niet opgemerkt Eiudelyk den 26en Juni nam de Mayo de overleveoden op Yreeselyk moet ia dia zeventien dagen huu lyden zyu geweest Het Vaderland constateert dat by de liberale party en by de antirevolatiooalre party een versterking der geavaceerde elementen een opschaiviug naar links beeft plaats gehad terwyl het conservatief karakter der katholieke party door hei rerties van een paar barer minst bevooroordeelde leden sterker is geaccentueerd t welk de ziel vervult met duizend zaiigbcdea de stilte die hen omringt ia de atilta waarin Amor juioht en luister I weerklinkt in die stille niet een muziek zachter dan de taohtate melodie van den avondwind de muziek die utt bet paradijs tot ons kwam eu nog altyd paradysgenot mot uoh voert de muziek van gloeiende lippen ziob voreenigend in den liefdekua F Het engagement waa naar genoegen der wederzgd Bohe oudera Wel badden de Blooms hun kind lierer in een eenvoudige familie zien opnemen wel vonden da Lnoroix a het alIoronaaDgenaamst geparenteerd te worden aan dien aannemer maar een beminlijker echtgenoot dan Leo konden ouders zioh niet droomen voor huQ dochter liever vrouw dan Anna zou zolfa een veeleischende moeder als mevrouw Lacroii zioh niet durven wenschon voor haar zoon Maar al ware Anna nog duizendmaal liever geweest toch waa oeu huwelijk met de dochter van Dirk Bloem In het oog der preaidente een te groote méaaltiance dan dat ze er zich niet met band en tand tegen zou bebben verzet zoo Ann a geen geld had gehad Er oeat geld komen in de familie Ze bezaten afkomst atand ontwikkeling sohoonheid alleen geld ontbrak Bn geld moeat er komen I tilerst had merrouw liaoroix bare oudste dochter bestemd om dezen lang gekoeaterdeu wensoh te verrullen Het meisje was er als bet ware voor opKObracht om een aohitterend huwelijk te doen Zóó zeker was de moodor vaa hare zaak dat waaneer de heer Laoroix zioh met bet oog op zyn zwakke gezondheid eooia ocgerait maakte over de toekomst niet Tegpn clericale reactie zal men op 55 iï 56 stemmen kunnen rekenen tegen graanrechten op 57 k 58 tegen protectie onder welken vorm licht op 52 53 Mair om oen politiek van hervormingen aan te vangen is de meerderheid zwak In zooverre evenwel zgn wg naar ons oordeel vooruitge fomeo zegt het blad daar do liberalen niet langer de katholieken naar de oegen behoeven ts zieu en geon aanpengealoten reactie tegenover zioh hebben Ëeo politiek van hervormingen zal naar wy vertrouwen wel niet geregeld maar toch meermalen by een groep der autirevolntionairen steao kuuoen vinden Waarom zouden zy b v niet kuuneo stemmen voor pcrsonniykeo dienatpticbt voor een nieuwe onteigeningswet een regeling vau bet arbeidscontract voor opheffing van bet verbod van het onderzoek naar het vaderschap en voor maatregelen ten bate van t verwaarloosde kind In tegenstelling met bet verwyt van De Hollander dst het lYaderlandf van de antirevolutionairen zou walgen zegt dit blad Onze achting voor de antirevolntiooairen ii gestegen eiuds de berafvmminjten op schitterende wgza hebben aangetoond dat selfs bet eminente talent der leiders beeft tekort geicboten en een groot deel bnoner volgelingen lelfstandigbeid genoeg heeft getoond om zich niet te laten misleiden En wy twyfalen er geen oogenblik aan of velen der gekozenen zullen langzamerhand inzien dat het belang dea lands eisoht geen mokkende wraakzuchtige politiek te voeren maar samenwerking daar te zoeken waar bet oprechte voornemen bestaat den weg der hervormingen op te gaan Zeker de liberalen zyn by hun overwinning hier en daar geholpen door christelykbistori achen Lohmanniauen eu ook Kuyperiaueu Dit bewgst dat zg vertrouwden dat hun rechten en belangen iu handen der liberalen veilig zyu Bun medewerking bindt of verplicht de liberalen tot niets dau om bun verleden getrouw te zyn Een bondgenootBcbap is niet gesloton een beginsel onzerzyds niet prge gegeven een speciaal program niet aanvaard Ons staat niet anders te doen dan de vaan van vryheid gelykheid en gerechtigheid boog te honden eu op den weg der ontwikkeling onzer weigering in het teeken thans der sociale rechtvaardigheid voort te schryden dan hunnen wg als het vier jaar verder i weder met volkomen gerustheid de oit praak der stembus tegemoet zieo Het Weekblad voor Bloembollencaltuur dat verzicht geeft van de handelsbeweging op der joQgere dochters zy hem onveranderlyk ten antwoord gaf Wacht eerst eens wat Adriengo doet Geloof me Adrienne s huweljjk zal nllea ii orde brengen O I onverwachte alag O 1 bittere teleurstelling Adrionne die jonge dame zoo verstandig opgevoed zoo doordrongen vaa den praktitehen zin dezer eeuw zoo vreemd gebleven aan al die overdreven denkbeelden waarmee andere moeden haro dochtera het hoofd op hol hrongoD zoo vol verlannen naar grootheid eo eer haar at tij i voorgespiegeld a s het hosie wet do aarde bieden kan die jonge dame zulfs had te doorworstelen wat voor een meisje eobynt te wezen ala de tandenperïode voor een kind pijnlijk maar onvermijdelijk 1 Ze word verliefd I En wat het vroeaolyke het wonderlijke hef onvergei flgke van de zaak wus ze werd niet alteen verliefd maar ze werd verliefd op twiiebonderd vyftig gulden s maanda De Ijacroix a wiaten niet waarover zicb het meest te verbazen over den waanzin die plotaeling hun dochter had aangegrepen of over deonbeaohanmdboid van het jonge mensoh dat op zuU een traktement zulk een meisje durfde vragen Gelukkig was bet eau rechterlijk ambtenaar ambtenaarije zei mevrouw Lacroix amadelijk die onder den pres dent diende voor don lezer met Indische toestauden bekend iu bot miasohien oncoodif hier bij ts voegen dat do arme jongen driemaal vior en twintig uren nadat hy AdnenOe s haod ge vrnagd had waa overgeplaatst en wel naar een verwijderd oord in dit geval werd de Weatkuat van Sumatra ala het meest gosehtkie punt gekozen ffordi vêTPotgJ