Goudsche Courant, zaterdag 3 juli 1897

ITn Pio Roofdljjn oblig dito dito Line Ooi le lijrp 015 Canada Cao South Cert r aaiid Vm C Il ll Na lbh d 0 0 Amaterd Omoibu M aaml RotLerd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aan S Bu aiK Stad Antwerpen 1847 i sl Stad Bruaael 1886 2 HoNO Theiss Hegullr iosellwli 4 OosTBNa Staataleening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 8 Spanjis Stad Uadrid 3 1868 NlD Ver Boi Zomerdleost 1897 AassevaogeD 1 Mei Tyd vao Greeowlch flOCDA BOTTEÏDAM 18 96 1 84 8 48 8 67 4 68 4 66 6 82 S 61 6 14 7 81 7 1t 8 86 Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA 9 20 9 27 9 64 10 11 11 11 19 88 12 89 18 49 12 66 1 68 4 4 16 KOTTKBDA M O O K D A 11 85 11 60 12 87 1 44 1 54 8 0 11 64 12 08 18 47 8 14 7 60 5 86 9 40 9 4710 13 10 30 11 88 8 40 9 88 7 46 8 18 9 00 9 47 10 13 GOUDA DEN HAAG Gbuda ZeT nbuizen Moerkapelle Zoeternieer Zegwaard Voorburg a Hage a 7 80 8 80 9 1 9 24 10 14 11 16 18 19 12 28 1 87 8 46 4 49 5 86 6 54 6 11 7 84 7 49 ÜU 7 48 8 42 18 40 8 01 U 7 58 8 51 12 51 8 18 V 8 07 9 03 1 05 8 86 iH 8 18 9 08 9 45 E4 10 44 11 46 12 40 1 10 8 06 4 16 6 16 5 66 9 29 6 89 8 14 8 81 00 VD A UTEECBT I B T K E O H T fl O H D A ttooda 6 80 0 87 7 66 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 80 0 05 9 55 8 86 10 17 10 8i Utraoht 6 88 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 38 1 8 08 8 65 4 48 6 85 9 66 7 69 üudaw 6 46 9 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Woerden 6 58 8 09 10 88 11 65 4 16 7 18 Woerden 6 58 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 6 94 7 18 8 48 10 41 Ouduniter 7 07 8 14 10 46 h t r 4 24 UlneM 6 18 7 8 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 3 50 6 08 4 7 39 8 69 11 12 11 18 Gouda 7 28 8 87 9 819 52 10 69 11 1018 111 313 46 4 37 6 80 6 07 7 898 88 11 10 AHSTERDA H S O O D A 7 10 8 16 9 06 10 41 1 68 8 46 4 41 8 14 9 14 10 09 li lllt li B tt 4 41 1 49 O o U I A A MHTEBDAM Qonda 4 87 81 9 48 10 67 11 10 4 U 6 80 7 61 8 86 10 11 10 85 iBltardui G St 1 1 9 87 10 60 1 8 1 18 i l5 65 10 16 11 41 9 41 U ll en met L896 gaf lOoaU w reeds madedieelden ia 6 nammera t d 5 eo 12 Jaoi 11 veraoliil leiiila cyfera vao iu en aitroËr vantuiaboawprodüctPD vat DoitscblaDd over da laatste twaalf jareo Ten vervolge daarvan gee t bet blad tliana mededeeliageo ouitreot den ia en oUvoer vuo veracb ooft oootea verscbe bessea cdz met uitzooderiog an vruchten Hit het Zaidna Men viodt bij den invoer van dete artikelen in t Blgemeea meer scbommelingeD dan by andere tuinbouwTooribreogBeleD In 1896 naa de gaheeltt invoer ryode 104 604 100 kilo grooter dan in 1885 toen die 70 385 700 kilo bedroBg Het belangryhste verscbil Tan ioToer tosBchen beide jaren vindt ta n bg België dat naar DnitMhland nitvoerde in 1885 3 625 000 kilo gen 18 796 100 kilo in 1896 De invoer in Duitachland ait Italië Rusland Zweden Zwitflerland ii evenzeer toegenonen hoewel niet in die mate De invoer uit Noord Amei fl Vereenigde Staten ktom in de laatste zeven jaren an 331 000 kilo tot 7 820 100 kilo Wat Nederland betreft zgn uitvoer naar Dnitschland bedroeg in 1885 6 265 000 kilo tegen 15 333 100 kilo in 1896 De uitvoer uit Frankrgk en Ooatenrgk Hongar e naar Doitachlaüd van versch ooft en ia in de Inattte twaalf jaren afgenomen Wat den uitvoer dezer artikelen uit Dnitschland b treft zoo is die in gemeld tüdperk in t algemeen verminderd de gebeele uitvoer bedroeg in 1885 2 6025 300 kilo eo waa iu 1896 gedaald tot 10 587 800 kilo In die vermindering van nitvoer deelden bgna alle landen met uitzondering van Omtenrök Hongarge waarheen do uitvoer een kleine vermeerdering onderging en van Groot Britannië waarheen nit Duit chland iu 1885 2 173 400 kilo werden verzonden en in 1896 0 130 000 kilo Oe uitvoer nit Doitacbland naar Nederland was in 1885 4457 200 kilo maar daalde aedert met eenige achommeliDgeQ tot 425 700 kilo in 1896 Da heereo dr Van amel Roos larmens aohryreo in hnn M andblad Men biedt tegenwoordig ttir vermenging met echte cacaoc een poeder tan hetwelk blgkens ona onderzoek beataat nit een mengsel au cacao en caca scliillen Deze laataten worden door de nieuwste Ëngelacbe molena aoo ragfijn gemalen waarvan wy ons door eigen aanschouwing konden overtuigen dat de J o oper niets van het bedrog merkt Bet poe bevat ca 15 pCt cellulose dus p ui 11 pCt te veel eo 11 15 pCt cacaovet dus oa 20 pCt te weinig Onttrekken van voedende bestanddeelen en toevoegen van waardelooze z n natuuriyk hierbij de boofdfaotoreo Wy waarachawen onze caeaofabrikanlen tegen dergeiyke frauduleuze offerten die naar mon ons bericht van een ona onbekende tfabriekt hier te lande uitgaan Indien deze offerten herhaald worden gelooven wg het publiek een dienst te bewyzen door den naam en woonplaats dezer iodastriee e ioBt tliog op te sporen eo aan de vergetelheid te ontrokken Te Uithuizen Gr werd Donderdagaroud het zoontje van den koopman J v d Hoek 10 jaar oud met diepe mpsstekeo aan den hats IsTenloos opgehaald oit een moddersloot Deze treurige geschiedenis wordt aan deProv Gron Gt aldus verhaald 8 35 11 42 8 49 9 66 0 05 6 6S 6 08 6 11 9 19 6 a6 1 Ï S 7 89 7 46 7 IB Oaud 9 80 Moordrecht Nieuwerkerk Cpella Botterdtm 7 Botterdun OapoUe Hieawerkerk Uoordreobt Qonda 8 8 S 4 85 8 06 6 14 E Sl 6 87 7 26 8 Genoemde jongen bevond zich in bet zoogenaamde Wi geobo8cbc dit is eenetuioboawinricbUng onmiddellijk bg het dorp om op den akker van tyo vader met een broodmea eeoig onkruid te verwQd ren Daar trof hy een drie jaar ouderen knaap met wi by ging nestjes uithalen Volgens bet verbaal van deien knnap werden zy daar overvallen door een pereoon met wiite broek blauwe jas en pat zonder klep waarop de 13 j nge bet hazepad koos pn bet dorp inging £ en goed uur later hoorende dat het zoontje van v d üoek Termist werd ging hg met eenige anderen naar de plek waar zg samen geweest narau waarop het Igk weldra iu eene sloot gerouden werd Het onderzoek van de politie zoo uit Uithuizen als uit de omliggende gemeenteo waar men oomiddi llgk per velocipede met het feit in kennis gesteld werd heeft naar bet sebgnt nog geene resultaten opgeleverd Ëho dusdanig gekleed persoon schgut hier niet opgemerkt te zgn Ook het broodmes is nog niet terecht Aangaande den moord te Uithuizen veroeomt men uader dat twee joogens vogelneaten zoekende twist kregen om de eieren en dat de oudale den jongste daarbg doodde Eerst werd de schold op een ander geworpen doch de dader moet reeds aan de bevoegde macht vol tedlKe bekentenis hebben afgelegd De dader is een wees die voor rekening der gemeente opgeleid wordt in het slageravak Bg is gevaokelgk nasr Groningen gevoerd In de Vragen des tydst van Juli sobrgft mr J A van Gilse die de voriga week te Sneak tot lid der Tweede Kamer is gekoz n over Da Verkiezingen Het opstel is gedagteekend 19 Joui en spreekt duS niet over den uitslag der verkiezingen De schr ver behandelt de c oorbereidiog van den strijd by de stembus eo levert daarvan een niet zeer malsche critiek waarbg by vriend noch vgnnd spaait Do onzekerheid over da gevolgen van een sprong in t dnister over de uitspraak van het nieuwe kie erscorps beeft een betrenrenswaardigen zy t ook verklaarbaren invloed gehad op het zelfvertrouwen en de beginselvastheid der partijleiders Er is door dez o op de ergerlijkste wyze geknoeid en gesjacherd zoo beweert mr v G ten in de meeste gevallen zgn zoowel over bet gebeele land als in de enkele diatricteo de partyen hierin bare leiders gevolgd eo buune binnenkamers bekonkelde afspraken werden bekrachtigd meerendeela door een votum in de bnishoudelgke bgeenkomst dns met uitsluiting van de zuivere stemmingen en toestanden zoo nuttige openbaarheid De schrgver laat dan eenige bewyzen volgen voor zyn critiek Eerst over het samengaan van katholieken en antirevolutionnairen waarby de laatsteo de at chaffing van de plaatavervaotiing tijdelyk prg i gaven om de ho p der katholieken te verwerven in wier handen de beschikking o er politiekeo dood ot leren der moeste antir Kamerleden berust sDoor de hand te reiken tot de verdediginei van het onreohtvasrdig voorrecht der bezittende klassen om hnn hoogaten burgerplicht de verdfldigiDg vao de ooafhankelgkheid dan d r lands met een handvol gouds te mogOn afkoopeu tegen het verdobbelde kiezerscorps hejft dr Kuyper zijne party onteerd an het vroegere svolk achter de kiezers f waarvoor bg ateeds beweerde zooveel liefde en belangstelling te koesteren tegelykertyd gehoond wat bet van zgn democratische gezindheid te verwachten heelt Maat ook de anti olericalen hebben het volgens mr v Gilae niet veel beter gemaakt Hg kapittelt met name wat in Den BaafT Amsterdam Rotterdam en Zierikzee gebeurd is by oud en oieow Iiberalen en ook by de radicalen Het werd een algemeene jacht naar kamerzetels waarby de beginselen vaak inde klem kwamen eo om zich althans een deel van den buit te verzekeren de partyen door een railbaodel in candidatoren elkander wederxyds at nn verleenden in weerwil dat in den stryd over de programma s vanden afgeloopen winter ten duidelgkste was gebleken dat zy niet alleen in graad maar wel degelgk ook in beginsel van elkaar geacbeiden zyn ll l U 18 11 23 11 36 11 42 I 61 U 88 9 63 10 19 10 89 10 89 10 48 10 49 Vooral staat de beer Van Gilse stil bg de Rotlerdamsohe kiesvereenigingen waarover hg eenige byzonderheden nit de hoishondelnke vergaderingen van Rotterdam mededeelt die moeten bewyzen dat bet bestuor en de meerderheid der opgekomen leden zich aan politiek gekonkel hebben acbuldig gemaakt Alleen doo evenredige vertegenwoordiging zyn zalke inbreokeü op de pnbtieke moraliteit te voorkomen Wy moet n hierby opmerken dnt deze laatste critiek gdbesl burnst op de ooderstelliog dat er tu chen da liberalen die zich wèl eo degenen die zich niet bg de besluiten der sLiberale Unie van 14 Nov 1896 hadden aangealrtton een verschil in beginsel bestond eo alsof de laatsteo van sociale hervormingeo afkeerig zgn Dat dit geenszins bet geval is beeft bet bekende manifest der 83 liberalen uit alle deelen des lands getoond en ook de daaraan vooiafgegane beginselverklaring van Vooruitgsng Ie Amsterdam die allen maar minder exclusitif dan de Liberale Unie voor sociale hervurmingen zioh hebben verklaard eo een samengaan van alle vooruitstreveoden mogelgk wilde mikeo In de eerste vier jareu alle maatregelen dieop het program der Liberale Unie vermeldstaan te verwezenlyken is een onmogeiykheid Een belangryk gedeelt daarvan kan echterworden verkregen door samenwerking van devooruitstrevenden onder alle richtingen waaruit de nieuwe Kamer ia Bamengesteld Ufi keus van die maat gelen zal de taak zynvan het ministerie dat in September voor deKamer optreedt en met het bereikbare zalhebben rekening te houden Haod De glasfabrikant Baudoox te Charleroi die zyoe werklieden tydelyk ssoest wegsturen omdat by zijoe schulden niet kon betalen ia geholpen door de directie der speelbank Hg zal voorloopig zgnen scholdei chen ds helft betalen Namens de Frausche legatie wordt gezocht naar K L Moesman geboren te Utrecht 7 Juni 1845 bediende thana zwervende Hem moet door die let atie eone oor hem aangename mededeeling worden gedaan 7n verband met de in den laatsteo tyd veelvuldig voorkomende klachten over beschadiging van pakketten met sigaren is door het lioofdueatuur der posten telegraaf behaald dat iu hot vervolg ten opzichte van het verleenen van schadevergoeding wegens beschadiging gewone kistjes sigaren voor de nfrzeodiog met da pakketpost met als voldoende verpakt zullen wordeo beschouwd als zg eeuvoitdig in papier gepakt en met touw omwoodou zgo Ia voorkomende gevallen zal de aandacht der afzenders hierop gevestigd en bno het gebruik van een bouten raam of hoektatten bg de verpakking aanbevolen worden Van het aanleggen vau een tramiyn door de Alblasserwaard en do Vyf Beerenlandeu zal vooreerst met veel komen De commisne belast met de opneming van de lyn die zou toopen van Vianen uaar Dordreoht langs Meerkerk Goodriaao Molenaarsgraaf Bieskensgraaf enz met een zylyo o a naarSliedrecbt heeft bare werkzaamheden gestaakt omdat haar gebleken is dat de techuiscbe moeilykhtideo vooral in verband met de ontzsglgk hooge kosten een onoverkomolgk bezwaar opleveren Te Hasselt is een knaapje van omstreeks 15 jaar by het zwemmen in de buitengracht verdronken Terstond oa het gebrnikan van het middagmaal gaande zwemmen wat j r gevaarlyk is ia hy plotseling gezon eo en ofschoon bg spoedig opgehaald werd en door den geneesneer alle raiddeleu aangeWBod werdeo bleek hg reeds overleden te zyn BuUeDlandsch Overzicht Van a11fl zyd n komen thans weder gnnstige berichten over den voortgang der vredesonderhandelingen 6 08 6 09 6 16 5 10 6 86 6 40 6 10 4 10 8 60 4 40 4 60 4 57 5 04 5 10 3 41 Imiterdun C St Sond 7 11 Db sStandardf heeft uit Koustantiuopel bericht out Qngen dat Tewffk pacba last heeft de grensregeling door de mogendheden voor gesteld aan te nemen eve ali de schadeloosslelling van vier millioen pond sterling Slechts op het stok der capitulation vniario de rechten der in Turkije wooende Grieken bepaald zgo geelt de Porta nog niet toe Doch als vaa de zgde per mogendheden eenige pressie wordt geoefend op da Porte kunnen da voortoopige vredesvoorwaardfto nog deze week onderieekend worden Oe sDailj Telegraph verneemt uitWeenen dat de snltan den groot nzier die krachtig op het behoud van Tbessalië aandrong geantwonr4c heeft sik ben door myn woord gebonden en moet mg voegen naar den wensch der mogendheden Kort daarop ontbood de sultan Tflwfik pacha en droeg hem op den gezanten mede te deelen dat de Porte in de voorgestelde grentregeling toestemt Aanleiding daartoo schgut een tweede scbrgven van den CEQar aan sultan Abdoel Uamid te zgn De Stand verneemt nog dat de Doitsche gezant te Athene telegraphiscb hg de Porte heeft anogedrongeo op vrglating der drie Griüksche ootabalen die in Larisaa gevangen genomen en naar Elassont gevoerd zyn De ooriaak dezer gevangenneming was het fait dat deze notabelen opgetreden waren tegen de gedwongen onderteekemng van een adrea waarin werd verzocht Thessalië onder TurkBche heerscbappy te laten De Fransobe Kamer heeft gehoor gegeven aan bet verlangen der radicaal socialise che groep en heeft op den laatsteu dag van den vervallenden termyn een nieuwe Panamacommissie benoemd Wat moet die commissie doen vraagt de Voa Ztg Da rechter van instructie de heer Le JPoittevin hoopt half Juti met zyu onderzoek gereed te zyu Tot zoolang kan de commissie gedoldig wachtend zich met nietsdoen vergenoegen Beeft de rechter van instructie zgn arbeid klaar dan komt voor de commissie dd tyd om op te treden Maar hoe in geen der commissieleden duidelyk Berhaalt zg eenvoudig heb werk van den Tech ter lijken ambtenaar dan vermorat zg haar kostb ren tyd zonder verder te komen gaat zg daarentegen op baar eigen gelegenheid bet onderzo k van den beer Le Poittevin verbeteren dan werpt kÏj een amet op de rechtspleging wat niet zat nalaten eeu biechten indruk te maken op de openbare meening en bet rechtabewystzgn van het volk te schokken Bovendien is er oiomand die de oade Paoamaquaestie in eroat weer oen de orde wil stellen De grooie dievan hebben zicb zelf en hun buit in veiligheid gebracht ov r de kleins maakt niemand zich drnk Het eenige wat on de commissie doen kan is het Parlement nog eeu beetje dieper doeu dalan in da achting van bet volk en daardoor optraden ten nadeele van het gezag en van yn organen in den staat Dit moge op den weg der soJatisten liggen de andere partyen moesten daaraan niet medewerken De voorzitter der Kamer van Koophandel te Birmingham heeft met dai Engelscben minister van koophandel Ritchie een onderhoud gehad waarin hg o a de noodsakelykheid aantoonde van het makon van een tunnel tussihen Groot Britlaonië en Ierland De heer Ritchie erkende dat dit eene zaak van groot be ang is msar hy voegde er by dat bet de groots vraag is of de uitvoering mogelyk zal zgn aangezien bedoelde tunnel op eene diepte van 7 ït 800 voet zoo moeten geboord worden En ook ia het de viaag of men het daarvoor noodige bedrag van 8 10 millioen ponden sterling zou kunnen bgeenbrengen wauh hg Ritchie vreest ten zeerste dat de regeeriog in de kosten niet aal willen bgdragen Hy zou da vraag echter aan den kanselier der aohalkist voorleggen 1 51 9 57 10 86 1 18 10 04 10 11 V 10 18 ff 9 10 10 27 10 64 11 80 8 0 9 37 10 09 9 47 ff 9 64 ff 10 01 ff 8 80 10 07 10 89 7 58 7 69 8 06 8 18 8 88 8 17 6 27 6 84 6 41 9 47 7 86 10 84 10 64 9 07 10 02 9 88 1 9 86 ff 9 49 10 84 7 45 18 1 46 De Italiaaoscbe regeering heeft nooit over een ruime kas kunnen beschikken En het weinige dat zy nog heeft wordt bovendien nog niet steeds gebroikt overeeokomstig bet doel waarmede het van de belastingbetalende borgery gevraagd is Een enkele minister neeft evenwel van tyd tot tyd den moed om te kreken met den leur zgner voorgeogerj eo met kreohtige hand de niabrDiken mt te roeien wolke de achatkiat soo daar te Bt n komen Tot deio bl kt ook de tegenwoordige minister ï n poblieke werken de lieer Prinetti te behooren Door een nauirlettend loezicbt moet hy 3t n l in gealaagd ijn eenige millioenen te redden welke anders sonden iga verdwenen in ukken waarin rg niet bebooren De koetan im het aanleggen van de apoorIjn MarcelUnara Entemia waren beraamd op 9J millioen lire toen het werk gereed waa eiscbten de bonwmeestere de heeren Boncbi en Bagoszi 3 064 000 lire meer De minister weigerde dit bedrag te beta leo er werd een Bcbeidagerecht benoemd dat den ondernemers ongereor de helft ran dit bedrag wilde toekennen maar de minister weigerde aan deio uitspraak gerolg te goren etennende op het feit dat ook een der scbeidereohters dit bedrag nog roei le hoog bad gevonden Des ministers standrastigheid is met goelon aitOag bekroond want de heeren Roncbi en Bagoizi hebben zioh met een bedrag van 906000 lire tevreden gestold In een ander geval heeft ile nanwgezetheid van minister Prinetti do scliatkist voordeel bezorgd van 3i millioen By den minister was bg het begin van het jaar het vermoeden ootstaan dat de Siciliaansche Spoorwegmaatachappy haar verplichtingen omtrent bet nitkeeren van bet aandeel dat de Staat in de winst heeft niet nakwam Hg liet zoo bedekt mogelgk een onderzoek instellen waardoor der spoorweg maatschappg zoo de schrik om het bart sloeg dat zg niet alleen plechtig beloofde en voor die belofte ook waarborgen gaf om in het vervolg fceter de eerlgkbeid te betrachten maar ook oomiddeliyk als boete 3 millioen lire in de schatkist stortte en bovendien sommige vrachtpryzon met 20 pc verminderde Men sohrgft uit Pretoria aan het A H dato 1 Juli j l President Krnger heeft geïaformeerd of de beslissing van den Tolkiraad betrefiende de verwerping van de concessie verleend aan de jQbannesborgsche electrinche trammaatscbappij bedoeld was als een votnm van gebrek aan vertrouwen in hemzelven De Raad heeft daarop vandaag een motie aangenomen waarin verklaard wordt dat het bealnit niet too bedoeld was De Raad heeft verder do pensioenwet verworpen Bet wetsontwerp betreffende de pensionneering van Tranvaalache ambtenaren is met 14 tegen 12 stemmen verworpen Dit échec is niet zoo groot als de beide vorige keeren hetzelfde wetsontwerp werd toen met een veel grooter meerderheid verworpen Men gelooft dat de regeering het volgend jaar opnieuw een pensioenwet aan den Volksraad ter goedkeuring zal voorleggen Men houdt zich in de Engelscha pers weer drnk met de Znid Afrikaansche commissie bezig Van de geheime zitting van Diosdag wordt gemeld dat op voorstel van Blake besloten werd Vrydag Misa Flora Shaw en dr Harria te hooren over de telegrammen van Miss Shaw De krachtige pogingen ven Btake en Labonchere om de nog achtergehouden telegrammen van Rhodes te verkrggen stuitten echter op den onwil der meerderheid die beweert geen bevoegdheid te hebben Rhodes te dwingen het verbod aan zgn procureur Hawkslej om de telegrammen over te leKgee ia t trekken Verder wordt van verschillende zijden gemeld dat de meerderheid der commissie bet ongewenscbt vindt in de volgende parlemeotezitting het onderzoek naar het bestuor der Chartered Company voort te zetten Alleen de regeering zoo moeten da heeren er over denkon kan behoorlgk vcor bel toekomstige bestnar van Rhodesië zorgen O commissie zon daarom niat op haar herbenoeming aandringen Het is inderdaad te hopen dat de komedie het volgende jaar niet weder begint Intnsschen vraagt men zich af hoe de commissie baar onderzoek zoo jammerlyk heeft laten verloopen en vooral hoe bet gekomen is dat Sir W Haroourt op het Inatst zgn draai genomen heeft en Labonchere met Blake misschien in het verlangen naar algeheels blootlegging van bet konpiot in de kon heeft lalen staan Een antwoord wordt gegeven in bet hardnekkige gerncht dat Sir William van de regeering een vertrouwelgks mededeeiing beeft gekregen Die mededeeling zoude iohooden dat het uit gewichtig staatsbelang wenscbelgk is de zaak te laten rnsten en dat wel omdat kort na Jameson s inval de koningin in een eigenhandig scbrgven aan haren kleinzoon keizer Wilhelm de verzekering zon hebben gegeven dat geen van bare ministers in den aanslag betrokken was Hieruit moet natnnrlgk volgen dat een voortgezes onderzoek de medeplichtigheid van een minister van Cbamberlain aan den dag zon brengen Deze medeplicbtigbeid nn wordt weer wet klem in oen artikel van de Contemporary Revieuw te verstaan gegeven De anonieme schrgver weet ook te vertellen dat een conservatief lid van bet parlement de Bon Alan de Tatton Egertoo eeo man wiens woord geloofd moet wordeo in Zuid Afrika van Rhodes zelf vernomen heeft dat Chamberlain in bet komplot betrokken was Egeiton ging er toen in Engeland Lord Salisbury over spreken eo deze bracht hem voor Chamberlain Wie vertelde n dat ik er in betrokken wa8 vroeg de minister Rbodes zelfc zeide Egerton Wy laten het antwoord van den minister weg vervolgt de schrgver in de Contemporary maar de Daily News e tnsschen haakjes dezer dagen door een E gelsch blad tot de Rbodesiaanscbe pers werd g ekond en terecht meenen wg geeft dat nawoord Do verrader 1 zou Chamberlahi 4rtlgercepen hebben volgens een loopend gerucht voluit De verd verrader 1 1 Uit dit geachrgf in de bladen kan men althans loeren dat wg indertgd ons geloof aan de volstrekte onschuld van Chamberlain uitsprekoud in Engeland zelf niet alleen zooden staan VER6ADERMVANDËNGËHEËNTËR44D VRIJDAG 2 JULI 1897 Voorzitter de heer R L Martens bnrgemeeater Tegen70ordig de bl Noothoren van Goor Jager Herman van Vreuraingen v d Post Dercksen van Iierson Prince Hoogenboom Straver Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh v d Sanöen Dessing Nederborst en van Galen De Voorzitter De hh van der Ssnden Dessing en Nederhorst hebben kennis gegeven verhinderd te zyn deze vergadering by te woneii De notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen en gaarresteerd De Vooraitter Ik kan den raad mededeelen dat door Ged Staten is goedgekeurd de regeliug der gemeente in drie kiesdistricten Voorts het kohier der ptaatselyke directe belasting met een percentage van 3 pCt en het raadsbesluit tot uitgifte van gemeentegrond aan de wed Sprnyt de Jong Dat door B en W de kas van den Ge meenteOntvanger is nagesien en lu orde bevonden Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der raadscommissie belastgeweeat met het onderzoek der rekening derdd Schuttery tot oedkeoriug adviseerende Ter visie Het rapport der raadscoinmiaaie belastgeweest met bet onderzoek der rekening vande Volksgaarkeuken en het Hoffmanagesticht tot goedkeuring adviseerende Ter visie Een brief van regenteo der beide gasthuizen inzendende een voordracht in de vacatureontstaan door het overlyden van den heerTemminck Daarop zya geplaatst de hh D N Brouwer en J W Molyn Ter visie Een voorstel van B en W betreffendede heffing van opcenten op de personeele belasting B en W stellen voor die te bepalenop 50 Ter visie Een voorstel van B en W tot wyzigiogder gemeentebegrooticg voor 1897 in verbandmet de beitratin der Heerenkade en het bezoek van H Q M M de Koninginnen Ter visie Een voorstel van B eu W betreffendeverbetering der verliokting in de Avondschoolvoor ambachtslieden Ter visie Een Tooratel van B en W betreffendebet aanstellen van nog twee leeraren aan bovengenoemde Bchool Ter visie Een vooratel van B en W om de bh J Slop en H van Steel definitief aan te stellenaan de Avondschool voor Ambachtslieden Ter visie 9 Een voorstel van B en W tot wijzigingder bezoldiging van den directeur der Stedelyke Gasfabriek en die te bepalen op t 2400 alsmede het veranderlyk inkomen van 3 tenhonderd van de jaarlykache winst Ter visie Eeo voorstel van B en W tot regoling van de bezoldiging van de ambtenaren ter gemeente secretarie Ter visie Een voorstel van B en W tot herziening van de kaai en liggelden in dezegemeente Ter visie Een voorstel van B en W tot toelating van den afkoop van de rechten op eenstuk gemeentegrond voor f 25 door denheer P J Bellaart Ter visie Een rapport van B en W op hetadres van F van Utrecht teruggave verzoekendevan liggeld B en W stellen voor hieropafwyzeod te beschikken Ter visie Een adres van de Aganteo van Politie 1 verzoekende van wege de gemeente vrjje geneeskundige behandeliog eo geneesmiddelen In handen van B eu W ten fine van bericht en raad De begroeting der gemeente gasfabriekvoor 1898 Deze wordt gedrukt en zal aanieder lid een exemplaar wordeo toegezonden 4 Reclames der belasting op de plaatselyke directe belasting dienstjaar 1896 Deze znllen na afloop der agenda in geheime zitting behandeld worden Aan de ordei De benoeniing van 3 leden van het siem burean in het eerste kiesdistrict van den voorzitter en een lid van het stembureau in het tweede kiesdistrict en van den voorzitter eo drie leden vtn het stembareau in het derde kiesdistrict voor de aanstaande verkiezing van leden van deu gemeenteraad De Voorzitter Ingevolge het reglnaent van orde znllen voor deze stemmingen do velschillende namen op een briefje kuooen ge plaatst worden 3 leden in het lo atemdistrict Benoemd worden de hh C Hoogenboom wet 12 H M Dercksen met 12 eo G Prince met 12 at Voorzitter voor het 2de atemdistrict Benoemd wordt de heer A Vingerling met 12 stemmen Benoeming van een id in het 2de district Benoemd wordt de beer J van Galen met 13 stemmen Benoeming van een voorzitter in bet 3de district Beaoemd wordt de heer J M Noothoven van Goor met 12 at Drie leden iu bot 3de district Benoemd worden de bh B J Nederhorst met 13 P de Raadt met 12 eir A Jaspersmet 12 stammen Aan de orde Het voorstel tot vermindering van het bedryfskapitaal der Stedelyke Bank van Leening Oe Voorzitier Namens Burgemeester en Wethouders kan ik uog mededöeleo dat de teruggave kan geschieden op eeo datum door B eu W te bepalen Wordt aangenomen Aan de orde Bet voorstel tot het verleenen eener jaarlyksche gratificatie aan den eervol ontslagen bruiiwacbter J Myngaard B en W stellen in huu rapport voor dezejaarlyksche gratificatie te bepalen op f 15U sjaars Wordt aangenomen De Voorzitter Thans is aan da orde de beslissing op 4 reclames Ik sluit daartoe de openbare vergadering Na heropening wordt medegedeeld dat de aanslag vsn W Petter is gebracht van f 1200 op f 1000 Afgevoerd worden de aanslagen van C R G van Ee en L van Leeuwen teiwyl gehandhaafd wordt de aanslag van P Lommerse Niets meer anu do orde zynde wordt de Vergadering gesloten Beurs van Amsterdam Vrkr lotki S 887 8Si 98 8 9 98 98 101 86 SS Vl 86 86 w 21 l 21 627 63 97 l 9 Vi 1 z 58 677 2 l 21 80 21 i 1067 96 1 1 100 91 46 644 986 lOOV 60V 100 200 U67g 0 9 s 97 186 9 74 24 109 101 207 282V 100 64V B b 66 BftVi 142 99 92 78 101 101 99 z 160 185 10 100 437 1027 11 18 103 70 1 JULI tfEDERLAND Cert Nöd W S aVa dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOia Ooi Geudl 1881 88 4 Italië Inschrijving 1862 81 5 ÖOSTENK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 FoaTUQAL Obl met coupon 3 dito ticket S Rusland Obl Binnen 1894 4 dito GeooDB 1880 4 dito bij Büths 1889 4 dito bg Hopo 1839 90 4 dito m goud leen 1883 6 0 dito dito 1884 6 Spanje Porp t schuld 1881 4 TuRKEij GoprCoTiv leen 1890 4 Geo leeninp serie D Gec Ie niKg aerio G ZuiDApa Kep v ob 1892 6 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4oiibep 1881 Amsterdam Obliüatieu 1895 8 EOITERDAM Stcd looD 1894 3 Ned N Afr HandelBV aand Arendah Tftb Mij Certificaten ï t HMaatfohappij dito Arn Hvpotheekb pandbr 4 Cult My der Vorateul aniid 8 Gr Hypothookb pandbr S a NederlaniiBcha bank aand Nad Handülmaatsoh dito N W Pbc Hyp b pandbr 6 ttctt Hypotheekb pandbr SV L tr HypDtbeekb dito 3Vi OosTKNB Üoat Hong bank aand RusL Hypotheekbank paudb Ambeika Equ t bypoth paodb K Maxw L G Fr L on eert 6 Nbd HoU rj Spoorw My aani My tot Expl V St Spw aand i Ned Ind Spoorwegm aand I Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiB3poorffi l887 89 A KobU Zuid Ital Ppwmij A H obl S Polen Warsohau Weeuen aand 4 HusL Gr Euaa Spw Mij obl 4Vi Baltischo dito aand Fastowa dito aand 5 XwBng Dombr dito aand 6 Karsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amebika Cent NIEUWE ZOMEIHSTOFFEl voor Heeren Kleeding A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Wo 3t ADVERTENTIEN 1 Hedeij overleed te Leiden onze 1 1 gelielde Vader Behuwd en Grootvader 1 1 de heer J Th in den ouderdom L WITHOF Tan 70 jaren Uit aller naam L D KEUS M S KEUS TAN DEN BiViQ Wegene afwetigheid kunnen bezoeken van rouwbeklag niet morden a gewacht Gouda 2 Juli 97 Inlandsche enFransche BRANDEWIJN BIJ Slotemaker Co PEANSCEE STOOMVEEVERU SN Chemische WasscheriJ TAN tl OPPErvfiEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetai rd door Z M den Koning der Bel n Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het atoomen en rerven van aHe Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iuricbttüg roor het atoom n ran pluchemantels veeren bont enz Oordynen tafelkleedan eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen heizy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Zeor nette Gesteendrukte mmARTJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NIGBLTOAP Verlcrügbaar by M PEETERS Jz N B AIb bewiJB van eoLtlteid ia cachet en kurk steedi roori u I c K u P zien van den naam der Pirmi CH tDAM p QOPPE