Goudsche Courant, zaterdag 3 juli 1897

No 7313 Maandag 5 Juli 1807 36ste m mm cohmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ymi 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd NaatscliappU tot ExploUal e vao Staatsspoorwegen VACAKTIEEAAETEN op naam worden van 4 JULI tot en met 26 SEPTEMBER 1897 des Donderdags ea Zaterdags afgegeven op de stations Amsterdam C 9 Amsterdam W P Leiden den Haag Botterdam Haas Oouda en Utrecht zy geven recht tot het bezoeken van twee stations naar Icfuiie der lijn Zutphen Nilmegen Hat nitatappen op andere stations is verboden De kaarten i n op de gemeenschappeUfke baanvakken niet geldig op de treinen der HoUandsehe IJxeren Spoorwegmaatseluippif Prijs t klasse 4 klasse f 3 3e klasse f ü SetiUgheidaauur 0 Oagen Nadere inlichtingen worden door de Stat ons verstrekt TANDARTS E cAssrm Turfmarkt 17t uoada van 10 tot B uur iMhaWe ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Stodelpe Gasfabriek te GOUDA D priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Mototen 4 = Onder lekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelps afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen tanp neQ kortom t AnkerPain ExpBller at is mat kat IntI mm tan ta wenden tagen Anker PalnlxpellBP iagei Urgf ia da baste UwttriB tagan Jicht Tl Al Bbeomstieli Lendanpqi liasnjn HoaMplia an Teriunj M Vat dus steadi In iadar hnisgazii AnkerPain Expeller Pms 60 oenl 76 oanl an 1 26 de üaseli Taoihmdan In da meesia Apotlieton an iij f Ai ohtai Oo ta Botteidsm Te GOUDA bj A WOLFF Markt AU4b ea DB LAAT en VAN SON apotheker Markt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRA£FEIEN HOLM S Quina Laroche K Staalhoudende auina Laroche is de meest krachtige en versterkendeKIS AWIJS Aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche Geneesheeren Verkrögbaar in flesachen ii 1 80 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Ktni 80 en 60 Gents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bü Hoest en FerAMiud teld oplossend en verzachtend Pros per fleschje 20 Cent KïASMtiBK HoLM Hofleveranciers Zóit DepOt te Gouda by den Heer A H TEEPB Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Oondi Brok A BBINKMAl k ZOON Henneberg Zijde tUfeen echt als zjj direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 3S ets tot l Ê 63 per Meter Glad Gestreept Gernit met Patronen Damast etc ca 940 verschillende Qual en 2000 versch kleuren De ssins etc vr vau port en rechten in hut STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G Henoekrg s Zijde fabrieken K en K Hofl zuHicn EinwENSWoms Te huur weg ens Sterfgeval BkHB BOUWMANSWONING genaamd BIJSA gelegen vlak bg het dorp Xetoenhnimen ZuidBolland bewoond door de erven G BOS groot aPVi Miectaren alsmede 0 ffeetaren WeUanA gelegen onder Nie teerkerk a a MJitel Te aanvaarden na het ontblooten van den oogst Br fr mr W Th GEVERS DKIJNüOT Mauritskade 3 te Oravenhage Koninklijke Uaehinate Fabrte k DE H0NIGBLOEM vim H van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 29 en XOa naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Eitract Is EJIjI A lTOrilE FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrygbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H viS MILD Veerstal B 126 te Oouda A BÜDMAN Moordrecht i C RATELAND BoeUop B V WIJK Oudewalcr M KOLKMAN Waddinmem Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jae nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKti HoUandsehe uitgave met 27 afb Pri 8 2 golden Ieder die aan d verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magatin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland tl Hat baata onsdl ilal e a sn k KÊ makkelykstepoeUmiddalvoorUearea en vooral dam en KlndarKhoenwarlc Is de Appretuur van C M Mlllsr fc Ce Berlls 8e tll 8fr l4 Menle oad UlLt op naam en fabrlekamcrk Varkryatatr by Heirn Whikeliin lnMliMawerk atselettaa laf laa au au aaaaraalHMaat Ur SaMaaaa Mtaa Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA Voor de a s Werkfeittng van jBet leden voor den Gemteenteramé worden dringend aanbevolen Voor I ISTBICT I D F H G VAN ITERi OW aUnd lid H JTAGKR aftredend Lid Voor DiSTBICT II M A VAN DER REE G I TRAYER aftredend Lid Voor DiSTBICT III C G VAM DKR POST aftredend Lid Lm G PRIICE Het Bestuur Dr H IJ3SEL ds SCHEPPEa Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOB Onder Voon A C COSIJN Secretaris F HERMAN Fzn Penningmeester P J BELLAART J N D GROOT J A DB PEER Mr M M SCHIM va dub LOEFF O A VAH D ï WANT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr 3n et xxigr©3 icl3 t HEERENHÜS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtiffe Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesprociing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIBNOBWEG D 29 Tentoonstelling Dordrecht met de snelvarende Salonboot IJSEL II op ZONDAG 4 JULI 1897 Vertrek GOUDA 8 uur s morgens DORDRECHT 8 s avonds tluur der vaart ± i r Retour Iste Klasse f 1 Retour 2de Klasse f 0 Entréekaarten voor de Tentoonstelling tegen ve minderd tarief op de Boot verkrögbaarAlleen geldig voor de Passagiers A K YAH DER fiARDEN ictoriawater ui f de VFctor aiBron f e Oberlahnsfein byBru Tafeldrank Vanhet n nklyAef u s derXederlanden SÊaatschappij tot Exploitatie der l icloria Brongevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Der groaêe Erfolff UMTE patfitt H StoUm trrutigM haf Anlas lu wr KhMtnttt werthloêen Nachahmungeu gagtlna ¥ an kaufe i aher an$er $ stefa schar en H Statten nar nn uia dlrtet odtr tofchm Eitenhandlurieo tfWM UMiêrPlêktt fwlB ntbBnttehwidf uugehinitm lVeW n ZeuffnUte jratk awt fn Warnung ÏÏS C Patent H StoUen BINNENLAND GOUDA 3 Juü 1897 Het programma van da orgelbespeliog in da Groote of St Janskerk op Dinsdag 6 Juli 1897 des avoods 7 aar luidt alda 1 Drei Tonstüoke Niels W Gade a Allegro b Allegretto c Moderato 2 Eotr act aas KÖDig Maoired Carl Reinecke 3 Praelodiam et Foga C moll J S Bach Ed Peters BandlINo C 4a lArgo QÏt de Sonate No 198 FrederikdeGtoote Solo Toor Fluit b Lied ooe worte do 1 F MeDdelasobn Solo Toor Echo Trompet Bartholdj c CanoDisohesLiedchen R Schamaao 5 Sooate do 1 F Meodelssohn R Allegro moderato e aerioso Bartholdy b Adagia c Aadnnte Reiit d Atlagro asaai Ttrace Gisterea en heden had ain het Stedblyk gjmDasiam bet Le admissie exameo p aats voor den nieuwen carsus IA kaddao aich Haogameld Q eaodidaian voor dfl le ki I voor de 2e 1 f oor a 3e 2 toot da 5e 1 Toor de 6e Toegelatea I J G van Doaseldorp E J J fan der Heyden W A Hoek A M de Lamaar J de Nérée A Tan IJsendgk Afgewazen 2 II G Mollinger ïoorw III A R Bueoo voorw Afgewezen 3 Omtrent de tentoonsteltiog Tan prijzen voor de nienw gebouwde school van het R K Liefdesgesticbt vernemen wg nog nader dat de opening is bepaald op 12 dezer Nader zal per advertentie in dit blad worden opgenomen op welke tgden die tentoonstelling voor bet pnbliek toegankelgk zat wezen De teDtooDstelliog belooft Daar hetgeen wy er vao vernemeD zeer schoon te zollen ziJn Eenrige prgzen zijn daarroor afgestaan en DOg dagelgks komen uieawa geschenken in DiegeneD welke voor die verloting nog prgzen wensoben af te ataan worden met het oog op het étaleeren verzocht die spoedig te willen doen bezorgen aan de R K school aan de Westhaf en FEVlt LETOJS SCHETSEN EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAHIUELEVEN 1 Adds dweepte schreide en toomde met haar vriendin mede ook Leo koos opeolgk de party der gelieven weinig vermoedden ze dat zoo bun engagement kort daarop zonder eenige tegenwerking doorging zij dat aan Adrienne s ongelukkige keuze hadden te danken immers er zou geld in de familie komen nu de doohter hen teleurstelde moest de zoon de vijf ton vaa tdion BBonemer maar naasten Ed zoo werden ze dan verloofd Verloofd zijn loohpod droomen kassend dwepen genietend lijden verloofd zjn gloeiend smachten naar nog omsluierde weelden verlangend staren op een onbekende toekomst aarzelend tasten naar gelak sahertaea met groote belangen apoleo met heilige gevoelens verloofd zijn stormachtig voorspel van de melodie die took zoo zacht vertroostend ruiaoheu kan door het mensobenleven de melodie van hawelijkaheil en huwelgksHefde Hoewel volgaas het oordeel van familie en kennissen de jongelui niet t 6 vervelend waren ala men dat van menschen in hun omstandigheden verwacht toch gingen ze t veel in elkander op toch vergaten ze anderen te zeer om zelfs te bemerken irat in hun onmiddellgke nabgheid voorviel In het café t Schaakbord alhier zal de heer A F Marlet nit Delft Donderdag a a Toor de leden van den Bakkersbood een lez ng honden over de wetenschap in het bakkeravak Bg kon besluit ïs G B Fortajn benoemd tot burgemeester der gemeente Zwammerdam Ned Herv Kerk Bedankt voor het beroep te NienwLooadrecbt door da W ZgUtra te Waddingsveen No de nreerderheid der kiezers teOoderkerk a d IJsel zicb blgkeos den uitslag der stemming voor een lid van de Tweede Kamer ondabbelzinnig heeft nitgosproken vóór protectie en duB voor door brood wordt den bakkere het voornemen toegeschreven den broodprga te rerhoogen om aan het verlangen dier meerderheid te voldoen Op 5 en 7 Aoguatus zat in bet Knrbaoi ta Scheveoingen een driedaagach muziekfeest gegeven worden De eerste avond zal gewgd zgn aan de nagedachtenis van Brahms Het orkest zal geleid worden door mr J H A baroa van Zoylen van Ngevelt en ala solisten zulten medewerken mej Blegeoburg oit Amsterdam dia liederen van Brabina zal liogen en de violist pcof Hago HearmaaD l e tweede avond zal een eere avond zgn oar den aftredeaden directeur van het phÜy armonisch orkest prof Mannataedt Dan worden werken van Beethoven uitgevoerd Mej Kutachera zal liederen van Beethoven voordragen en prof Heermann zal wederom vioolsolo a geven Het derde concart zal een Wagner uvond ijn onder leiding van Maonstaedt s opvolger Von Reznicek en met upj Kut chera en d o concertmeester Wiiek als solisten De regeeriog heeft bg de Tweede Kamer ingediend het vroeger ooafgedaao gebleven wetsontwerp op de krggstucht Met behoud in boofdzaak van de grondslagen der thans vigeeiende wetgeving worden nieuwe bepaliogen alleen vooigesteld om ondervonden gebreken te herstellen gebleken leemten aan te ollen en wenachelgke wgzigingen aan te brengen Het krygstuchtelijk recht voor zee en landmacht wordt in iia ontwerp geregeld om eenheid van tucht te bevorderen Door de regeering wordt voorgesteld artikel 9 der pensioenwet te doen vervallen met bet doel om tgdelgke diensten voor pensioneering t Was dan ook uiet veel AUeen dat rader langzamerhand die kinderlyke vrool kheid begon te verliezen dia hem zoo beminnelijk maakte in zyn oeavond atleeu dat moeder meer dan ooit behoefte scheen te hebben aan uitblazen en daarbij steeds dieper zuohten slaakte Neen t was niet veel Haar toch ala Anna niet zoo altijd de dwepende oogen had gericht naar dat jong gelaat met de bruine lekken naar die slanke veerkrachtige gestalte dan had ze wellicht opgemerkt hoe een oud gezicht met grijzende haren strak stond en bekompierd hoe een door het werk gebogen figuur zioh dieper en dieper nijgde naar den grond als ze niet meest met Leo was geweest wanneer vader thuis kwam dan had za weltiobt bespeurd hoe moeder hem een blik toewierp vol angstige vrageu en hoe hy dien bhk beantwoordde met somber hoofdschudden als ze niet zooveel avonden had doorgebracht bij de Laoroix s dan bad ze somwijlen den grijsaard kunnen zieo gebogen over zijn boeken cijferend cijferend alsof zijn leven afhing van de uitkomst dier lange stalen en naast hem moeder die hem in de war bracht mat baar Groote grut Dirk wat heb je een last van de traasparenoe XI D westkust van Sumatra is ver en de brieven van daar verzonden schijnen zelden terecht te komen ten minste Adrienne ontving er geen enkelen I Adrienne had van hare jeugd af loeren gehoorzamen aan den gzeren wil der vrouw wier aangename toon zachte manieren en lieve takt zoo algemeen bewonderd werden Maar ze had tevens bet onver in aanmerking te brengen ouder voorwaarde eener extra bgdrage waarvoor een proeftgd van twee aren buiten rekening bljjfl Het voorstel betreft ook de tegenwoordige ambtenaren die vroeger tgdeljgfc waren aangesteld Door de afdeeling Leeuwarden van het Ned Werklieden Verbond is tot candidaat voor de Tweede Kamer mot 28 van da 31 stemmen gekozen de beer Z Middelkoop ontvanger van de registratie te Leeuwarden radicaal Aan de sigarenfabriek der firma Van Os h Gie te Deventer is een werkstaking uilgeÉnroken De oorzaak ia voornamelgk het wegsturen van eenige jongens die het binnenwerk voor de igaren zóó slecht behandeldeQ dat de firma hg herhaling klachten kreeg over slecht trekkende en stap wordende sigaren Dfl Amsierdamsohe ruhtbank veroordeelde gisteren Reivekamp en flerkel die zich schuldig bedden gemaakt aan diefstal van een ganscbea inboedel tot 5 jaren en 3 jaar gewngeniBstrat Da Arasterdamsohe rechtbank heeft gisteren den banketbakker L Smit aan wien tan laste WM gelegd brandstichting in zgne woning aan te ïsnbargflritraat wegens gebrek aan be Ü vrggesproken Te Nieuwediep beeft door het springen vao een petroleumtoeatet een binnenbrandje plaats ehad ten huize van den kspitein ter zee Z aan de Binneiihaven De kleederen van de dienstbode kwamen met de brandende petroleom in aanraking en geraakten daardoor raede in brand Het meisje snelde terstond le Btraat op en sprong zonder bedenken in da binnenbaveo waardoor de vlammen dade jk werden gedoofd en zg zich bet laven redde Oo brandwonden waarmede baar lichaam ala t ware was overdekt zga niet levensgevaarlgk liet binnenbrandje werd spoedig gijbluscht Naar wg vernemen ia door de firma Diepenbrock Reigers eigenares der Utltiche IJzergieterg eene overeenkomst gesloten met het doel de verzorging van den ooden dag hunner werklieden Door de storting van eene som in eens telkens nit het voor de werklieden bestemde aandeel in do overwinst te vinden wordt aan elk lid van het personeel van 15 50 jaar ond in den ouderdom van 60 jaren de nitkeeriog van eene som in eens verzekerd ter zeltelyk karakter barer moeder overgeërfd en de strijd tusschen die beide krachtige vrouwennaturea geleverd was heftig en bang De doohter wapende zich met hare liefde de moeder gordde zich aan met hst helaas I de t d die maobtige bondgenoot kwam ds moeder helpen Er moest veel groots verkleind veel edels verwoest veel nntuurlyks onderdrukt wordea j er vielen treurige tooneelen voor er worden woorden gesproken die nimmer herroepen nimmer vergeten zonden worden woorden dio een ouoverkomelijken soheids muur vormden voor liefde en vertrouwen maar na niet al te longen tyd kon mevrouw Laoroii zioh geluk wonschea met de overwinning door het koel verstand op den hartstocht behaald Kn toen haar echtgenoot haar in bedenking gaf of ze miBsohiea de zaak niet wat te ver gedreven had of ze zioh wel geheel verantwoord achtle toen lachte ze sohamper on vroog hoe het mogelijk was dat hy op zyn jaren nog hechtte aan zoo n klnderactitighflid Alsof niet aan zoo n kinderachtigheid het geluk van oen vrouwenleven hing Thans achtte mevrouw Laoroix den tgd gekomen om bare doohter eenige leasen te geven in de kunst die zij zoo volkomen meester was de kunst die den wereldliogen zoo schoon don eenvoudigen van hart zoo afsohnwelyk toeschgnt de knnst een vronw van de wereld te zgn Adrienne was een lastige leerlinge maar tooh ze gieg langzaam vo ruit de borst dia hijgde van liofdesmart word getooid met rozen de lippen die straks in wild verlangen den naam des gelisfdaa hadden gefluisterd werden geplooid tot een kalm wgl zg die van 15 30 jarea oud ago daarenboven verzekerd worden voor een weketgki uit te betalen pensioen aanvangende op 60jangen leeflgd Het bedrag der uit te koeren som in eeni en van het pensioen is natnorlgk afhankelgk van den leeftgd der werklieden op den dag der storting en van het aantal der stortingen Bg een gecoatumperden optocht van booglohntters te Roermond is bet paard van laitenant Verkuyl Qoakkelaar die dea stoet geleid had gestruikeld over aan gespannen toaw dat diende om i en weg f te zetten De luitenant viel bewnatelooa neer en kreeg een slag van zgn paard Hg werd naar de zivkenioricbting der paters Camilianeo gebracht en daar verpleegd Donderdag middag had te Tilburg eene gasontploffing plaats De dienstbode die op ren der bovenverdiepingen de glazen waschte zittende op de vensterbank met het lichaam naar boiteii sloeg van schrik achterover op den grond en werd zwaar gekneusd nur het gaethois vervoerd Onder de mineraalgiften is vooral het arseuik bekend door den betrekkelgk hoogen graad van immuniteit dien sommige personen arae f riikoeters hiervoor na lang voortgezet gebruik hebben verkregen Meu vindt deze vooral onder de gemzenjagers en personen die veel bargen moeten beatggen door araenik eten c makeu zg zich het ademhalen gemakkelgkar Ze nemen een stnkjs arsenikzuar of zwavelarsenik ia de mond en laten dit langzaam oplossen In t begin zgn de boeveelheden zeer klein ongeveer 10 milligram langzamarIiand worden grootere giften genomen niet zelden tot 250 milligr Knapp stelde op het medisch congres te Gtaz 1875 twee arsenik uters voor waarvan de een in tegenwoordigheid der congresleden 400 milligram araenigzusr en de ander 30 centigram zwavelarsenik aoripigment innam Ter vergelgking zg er aan herinnerd dat icute levensgevaartgke versohgnselen bg een volwassen menach reeds na giften van 10 luitligr kunnen optreden 100 milligr kan tuen als de kleinste iu v eioiga uren of dageUi op het langst in 2 weken doodelgke hoeveelheid heschoawen Volgens Tachiidi zien deze personen er volkomen welgetoed nit aelfs na langjarig arienikgehruik Ook jonge meisjes nemen niet olden haar toevlucht tot dit vergif ten einde er bloeiend uit te zien Voltrekt niet alln individnen echter sla glimlaohje de hand die zo had willen sehenkon aan hem wlen het hart behoorde werd gelegd in Ho vingeren van vreemden Met wondersohoonen gloed op de wangen mot koortsachtig vuur in de oogen betcoverandar behangzieker dan ooit versoheen ze weer in de gezetsohappeo maar koud en wreed als ze nooit ta voren was speelde z j met hare minnaars of het poppen waren dis men een been breekt na zioh korten tyd er mee vermaakt te hebben Zy ppotte nu mot liefde iu een hutje zë laohta om die dwaze dommo buwetyken dio eindig n met armoe en sorow len als ze haar beold in den spiegel zag getooid voor het bal vioeg zo zioh af of zy het was zy die kort geleden had geroomd van een bhk een bloem eon kus Alloen een stekende pyn op da plaats waar vroeger haar hart moest eyn geweest berinuerde er soms aan alleen ze kon don geur der kananga niet verdragen was bat niet geweest onder een bloeienden kanangaboom dat hy baar verhaalde van zyne liefde F alleen ze wilde niet walsen omdat na z66 gewalst te hebbon met ééo men oooit meer walsen kon met een ander meende za Wat mevrouw Lacroix ergerde meer dan hotgeea zy ffdie romaneske flauwiteiten noemde bet was dat haar dochter nog altyd het medaillon droeg haar door h t ambtenaartj gezonden met zyn afscheidsgroet Maar ze wist te wachten en geen zes maanden later durfde ze hol medaillon wegnemen Immers ey legde er een parelsnoer voor in de plaats Dat parelsnoer was een ongagenoentsoadoau