Goudsche Courant, maandag 5 juli 1897

weg De beide anderen hadden zich intasschen op de omgeslagen boot in veiligheid gesteld toen de beer dia vao den stryd vermoeid waa zich daarop eveneeua een rostplaaU koos Dat kon het lichte vaarteig niet torsen en het zonk naar da diaple met de baide jongelai die jammerlyk verdronken terwyt het den derde niett enstaande zyn wonden gelokte zich zoo lang dryveode te honden tot er hulp kwam Eenige jonge meiajes die in den daghelderen nacht langs den oever van het water wandelden hadden het oogelok gezien en een in de nabgbeid wonenden visscher te hnlp geroepen De Koningin Regen tea ontving in audiëntie op Het Loo den heer jbr Seborer vicepresident van dea Raad vao State 24e t ederlandflche Taal en Letterkondig Congres De Elegetinga Commissie over het Letterkundig Congres verzoekt ons het volgende mede te doelen Belangrijke onderwerpen zullen op het congres behandeld worden Zoo zal Prof Kern oit Leiden spreken over het gebruik der Nederlandscha taal in Nederlandsob lodië Prof Paul Fréderieg pit Gent over de toekomat van den Nederlandsoben atam J Vriesendorp Amsterdam over ééa teoneei voor Noord en Zoid Dr Lanrillard over woorden aikomstig vao veroaderde zaken Dr H van der Linden over de Middeleeowaohe gilden in Noord en Zoid Nederland J Winkler Prins Apeldoorn over ds litteraire kritiek dor dagbladpers en het middel om de voor de litteratnur oadeelige gevolgen te keuren Dr D G Njboff Meersen ovei Willem den Zwyger Prof Jan te Winkel over da taalkwestie in Zuid Afrika en Mevrouw Cornelia van Zanten over de uitspraak van hot Nederlandech Prof ce Winkel zal in plaata an Prof Spruit apreken voor de belaagen onaer ZnidAfrikaansche aanverwanten Verder zullen nog als sprekers optrodon maar hebben ban onderwerp nog niet opgege ven de beeren Jan van Ryawljck Max Ronaes Pol de Mout Mr W H da Beaufort Marcllns Ëmants Dr Boekenoogen Dr Jnlins Fridoricq boogatlwaarscbyolyk ook Dr Sehaepman en vele aidereo Tot de feettelykbeden zal ook nog bebooren een boottooht op de rivieren en wateren die Dordrecht omgeven waarover wy later bet een en ander zullen mededeelen Nogmaals moeten wg er op aaDdriagen Ai ieder die aan het Congres wil deelnemen zich zoo spoedig mogelijk opgeve wil hy dezRu zomer van een goed logies verzekerd zyn men zal one daarmede een groot genoegen doen en de taak der bnisveslingsconimissie seer verlichten In ons vorig bericht sloop een fout in In plaats van deze sotterniën las onze oorrespondent de 7 Botterniëo wat natnurlyk geen tin heeft Uitvoerig beantwoordt De antir Ked c de klacht van den heer M de Ras die aan bet verraad c der Calvinistische boeren in ZuidBeveland den val van mr Walter toeschreef De Ned is bet niet eens met den heer De Bas dat de katholieken rede tot toorn hebben Het blad ontzegt den heer De R het recht van verraad te spreken daar alle kiezers aan do wet de bevoegdheid ootleenen om vrg te kiezen Wie ter wereld beeft bet recht hen in de uitoefening dier vrgheid te beperken hen van verraad te besohnidigen als zy stemmen naar eigen inzicht f c En wat de kieevereenigingen betreft deze hebben niet het minste recht de kiezers te binden Zy zyn niett anders behooren niets anders te lijn dan leidslieden die der burgerij het doen van eeno keuze vergemakkelyken f Do Ned c wraakt het dat de kieavereenigingen van lieverlede een ganaoh andere taak gaan verTillen Zy matigen zi h thans vaak t onttrekken en hg zwom uunn uu Directe SpoorwegverblDülDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Nel Ti d van Greenwlcb lU ia U J6 1 84 8 48 8 67 4 68 4 65 6 S3 6 61 6 14 7 81 7 6 1 86 8 61 67 10 10 04 I 18 86 1 84 18 8 18 89 19 46 f 18 66 1 68 ♦ 1 ROTTKRD AM BOB DA IIM 19 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 8 0 80 0 87 9 64 10 11 11 18 z 9 40 9 47 loülS lOJO 11 88 7 86 8 40 17 6 87 84 41 4 89 6 10 6 66 47 DEK HAABGOUDA 11 86 11 60 10 19 10 89 10 8 10 48 10 49 9 68 11 64 18 0 7 46 9 18 9 00 9 47 10 18 S 7 iV iV l r 5 i Toii iu m 9 4 W4 lJ 44 1Ï 46 lJ 4 uJ 06 4 16 6 6 66 9 8 04 l 9 10 8 1 6 11 44 Hago 6 4 7 80 7 43 8 86 9 4 10 1111 87 1 8 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 1 7 18 7 6 10 0 voorbT 6 6 10 17 i ji j j J j 4 Z Z gw 10 8 1 j g o dr 60 a 9 0 l l lr6 41l 67lV60V 78 l4 084r88 i 07 48 8 8310 ü T R X C H T O O C S A irtreekt 88 7 46 6 49 9 80 10 16 10 88 1L88 1 8 08 8 66 4 43 6 86 6 7 6 Weeidea 68 8 0 10 88 11 66 4 1 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 Oooda 7 8 8 87 9 81 9 68 10 69 11 10 18 11 1 88 3 46 4 87 6 80 6 07 7 898 88 66 8 8 10 17 10 86 7 10 10 84 6 84 7 18 8 48 10 41 4 7 8 8 69 11 18 11 18 Oonda 6 80 6 87 7 66 8J1 9 07 10 1910 61 18 00 18 68 8 80 8 17 4 8 6 06 Oadaw 6 46 6 64 Jl l ri 2 r8 io 6iu n u i 6 8 84 8 68 6 1 AMSTRRDAll SODDA 7 10 8 18 9 06 10 ui U4 1 0 1 U1I B O B 1 A A HSTBBDAM 10 67 1 10 4 11 P 1 U 6 1 H 1 10 17 10 86 11 41 7 61 8 66 18 16 6 iO goD or in zich mq het geliratk vftn argeiii te gaweonen teleo tetvalleu ia chroniBche vergiftiging en z lfa zQn gefaUen van p iotieHohen dood bg de arseaik elera bekend g worden Door den schotteitraad te Tiel is de taak behandeld van den schutter v U die 23 Jnni na twea aar dienst gedaan te hebben zonder verlof bet exercitie terrein verliet De beklaagde bekkode volledig hetgeen hem ten laste gelegd werd en verkUsrde dat by tot die daad gedreven werd door de overtatgiof dat hier zoowel t t eldere machtamisbruik plaats had en dat bg als lid der maatachappQ aich zedelyk verplicht gevoelde mede te werken tot een richtige uitvoering der wetten van den Staat De ïohoad van de dieasttahel die spreekt van lohiet en wapen oefen in ge o die aanvangen te vyf ure en de inbond van art 42 der B hntterywet gaven hem bet recht heen te gaanJ Ëisch f 8 boete Onder dieosttyd werd volgens het oordeel van den anditenr mllitair niet verstaan de marsch naar het exercitie terrein Bet volgende wordt oit Odeisa meegedeeld De dochter van een aanzienlek burger daar Wischnewezki een mooi fijn beschaafd meisje Nadeaba genaamd leerdo nadat zy een barer vereerders den ryken Pool Janevizki had af gewezsL den armen msar zeer beschaafden heer Kramarew kennen en beminnen Met toestemming harer ouders werd de verloving gevierd Toen mejoffroaw Wischnewezki onlangs naar een dorp by Grodno reiede om daar een bezoek te brengen aan haar toekomstige schoonmoeder volgde Jaubwizki haar na de d alsof fay haar by toeval ontmoette en werd uitgenoodigd by mevrouw Kramarew Op zekeren dag deed Janswizki den voorslag om samen een bezofek MO Grodoo te brengen Men nam dien voorslag aan By het bezoek van de beroemde roïoen van een klooster was Janawizki eeoige minnten met het jonge meisje alleen en bij bood haar toen een koekje aan dat zy opat Tien mianten later viel Nadesha Wischnewezki in zwgm en een in alleryl geroepen arts kon ilvchts den dood door vergif oonatateoren Intnsschen had de moordenaar ziob doodgesoboteo ia de ruïnen van bet klooster In de Bnmeenscbe gemeente Biay in Hongarye wekte da tegenwoordigheid van geest van een vrouw de bewondering van haar dorpsgenooten op Ëen bond had haar beide kinderen aangevallen en baar zelf een vinger afgebeten Daaiaan bemerkte de vrouw dai de hond dol was zy greep het dier by de beide ooren en hield bet zoo niettegenstaande banr hand hevig bloedde en zy daaraan veel wgn had vaat zoodat het haar niet kon byten Op eanigen afstand speelden cea groot aaatsl kinderen die natnurlyk in booge mate gevaar liepen Op haar bnlpgeeobreeuw kwamen nu fannrlieden en maakten den hond af De vroaw en haar beide kinderen werden teratoud op Utaat kosten naar het institont Pasteur in Badepeet gezonden Beu gevaarlyke ontmoeting hadden een drietal jongelieden van 17 tot 25 jaar dezer dagen op een water by Cbrittiuia Tegen middiernacht rooiden sy over het niet breede maar zeer diepe water toen een hunner ongeveer in het midden een donkere gedaante snel op de boot zag toekomen Hy maakte er zyn makkers opmerkzaam op en weldra bemerkten ti tot bon grooten schrik dat bet een beei waa Op betzelfde oogenblik was het ondier genaderd en tloeg mut zyn klanwen zoo hevig trgen dan boeg van bet bootje dat het omsloeg eit de opvarenden in het water vielen 8 36 8 48 8 40 60 9 06 6 68 08 11 10 86 8 16 Hiermede oog niet tevreden greep de beer den jongste der drie jongtlul beet brscht hem verÉcheidene beten toe en verwondde bem aan borst armen en beenen Toch gelukte het den aangevallene betrekkelyk spoedig 7ich Bsn ds gevaarlijke omarmingen van broiiitjo te onttrekken en by zwom ülina 7 86 7 SS 7 88 7 46 7 66 8 38 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 7 Oaada Hooldnoht Nieuwerkerk OapeUo Botteidam Bottntdam 9 48 10 60 Ml 9JT 87 S U Ooada 0 8I OmtVili Xieuwerkerk Hooidrgeltt ada het recbt aan de atgemeene politiek te leiden 6tellen programma s van actie vast gaan door middel vau haar afgevaardigden verbonden aan met andere partyen dat allee ia heel mooi Maar is het te verwonderen dat een groot deel der kiezers xiob tegen deze aanmatiging van rio kieavereenigiugen beginnen te erzetten en bon eigen oordeel weoschea te volgen Het blad neenst aan dat er omstandigheden knonen zyn die de kiesvereeoigingen met de meer algemeene leiding der politiek in meer direote a nraking brengen b v in zake de Bchoolqnaestie Toen is voor een gezamenlyk optredan der Katb en antir opeolyk gepleit terwyl openlyke beapreking zeldfn geschiedde Wel sprak men fan schristelyk Kabinet maar noch d arbeidersverzekering noch de invoer van graaorechten of protectie kan door eenschristelyk beter dio door een nietcbristelyk Kabinet tot stand komeu Voor benoemiogen is het belang groot maar dat de R Katholieken daarby oneindig meer belang hebben dan onze anti revelation ai re boeren en kleine luydcu springt in het oogt Ten slotte spreekt De Ned c het vermoeden nit dat de leiders c zich wat te veel sterk gemaakte hebben voor de kieaers Maar ly hadden nimmar moeten vergeten dat de kiezers de proteatantscbe ten minste geen schapao zijn zy hebben zich omtrent de gezindheid der kiezera vergist iets dat den hoofdldiders ook wei eens overkomt Maar daarvan mag men den kiezer toch geen verwyt maken U Uit goede bron verneemt de Tel dat de heer C V Gerritsen te kennen gegeven heeft voor een candidatnur in bet kiesdistrict Leeuwarden niet meer in aanmerking te willen komen Men meldt aan de N R Ct oit s Graven haga De berichten als zonde dooif H M reeds een op4racht zyn verstrekt tot vorming van een ministerie kannen totnogtoe a s voorbarig of onjuist worden beaohonwd Naar constitutioneel gebroik wprdt zoodanige opdracht eerst gegeven nadat het hoofd van den staat de presidenten der beide Kamera ea den vioe president van den Raad van State beeft geraadpleegd Tot dusver ryo zeoala gemeld tot dat einde docr H M ontvangen de heeren Van Naamon en Schorer laattttgenoemde eerst gistermiddag Door generaal Booth leider van het Leger des Heils zal eea groote nationale velddng werden gebonden op Woenadag 18 Aaguatns e k op het lau 1goed Velaerbeek onder VeWen daartoe welwtliead afgestaan door baron F W V Tüyl van SorooskorkeD Voor goedkoop tarief worden reeds met de spoorwegmaatschappyen b zondere schikkingen gemaakt Aan een antirovolntionairan kiezer in het district Sneek ifl naar bet lUtr Dbl t meldt omdat by niet ging stemmen door zyne medeleden der Gereformeerde gemeente de toegang tot het Avondmaal on zegd Uit het district Katwyk verhaalt men ons de volgebde redenen door kiezers opge geven voor hnone weigering om op de beer van den Brandeler te stommen de eerste zei dat t totnogtoe altgd goed was gegaan Bonder hem en by daa nu ook niet verktoi mee te doen aan dat stemmen dat toch maar van de iocialen kwam on de anJer die bekend staat ala een man met zeer vrjjzinnige denkbeelden bleef by zyn p an om den heer Donner te atemmen omdat die het baantje nu al zoo lang had en hy kiezer er zelf ook niet op gesteld zon wezen oit zijn broodje te worden geatooten Te Soest is weder dncbtig gevochten Een boer werd zonder eenig voorwendsel aangevallen op den grond geworpen en zoo met een koappel toegetakeld dat meu voor het beboad van syn leven vreest 4 65 6 0 6 0 6 16 6 86 60 6 10 4 10 6 40 8 45 8 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 S Ol 8 08 8 14 18 S7 3 09 4 06 19 47 AMetecdaBe SL ehmda 7 Bswonera van den Krofnmen Elleboog te te Dordrecht bemerkten DinsdagocDtend dat uit een woning rook te voorachgo kwam terwyl daarbinoeo smartkreten werden geboord Sen paar werklieden drongen terstond do woning binnen en vonden daar eene 67 jerige vroow geheel alleen voorover op den grond liggen met brandende kleeren terwyl een brandend petrole am toestel op de tafel stond Fluks rukten zy baar de brandende kleeren van bet lyf maar reeds bad zy zoo hevige brandwonden bekomen dat de ter hnlp geroepen geneesheeron weinig vermochten te doen en hare overbrenging naar bet gaithnia gelasten Na een vreeselyk lyden is de vronw daar na eenige uren overleden Waarscbijnlgk waren hare kleeren in braod geraakt by bet aansteken van het kooktoestel Meo ia in Italië byzonder bevreesd voor het begraven word tn als scbyndoode en men is er daar daarom steeds op bedacht middelen te beramen die dat met zekerheid kunnen verhinderen Ëen zeer ingenieus toestel is nn door den beer Di Santostefano uitgevonden en voor een daar weken te Milaan gedemonstreerd De begrafenis gaat haar gewonen gang maar de kist in bet graf wordt door middel an een buis door den deksel verbonden met de buitenwereld Boven op den grond eindigt die buia in een doosje waarvan de deks jl weer door een draad rerboDden is met bet lichaam in de kist By de minste beweging hiervan vliegt nu dit deksel open en kan er licht en lucht in de kist komen Bnitendieo wordt een luidkhokendo electriacbe schel in beweging gebracht en komt er een van verre zichtbaar alarmsignaal voor den dag Het instrument werd met veel enthousiasme ontvangen maar bet is baast te mooi om niet in de praktyk tegen te vallen Hat gevaar komt bier te lande ook nanwelyks voor Er werd reedi dadelgk van anderen kant het bezwaar tegen geopperd dat bet zyn doel zon voorbg atro en omdat juist zyo gevoeligheid waardoor het werkte by de minste beweging in do kist de oorzaak zou kunnen zijn dat bet in werking kwam by een licbie uitzetting van het liik door de ontbinding zoodat het de rost op een kerkhof dikwyls zonder eenige reden en op zeer oaeerbiedigo wyze zou sturen De vereeniging tegen het minbruik van ia bak heeft zich tot den Franschon minister Rambaod gewend met bet verzoek haar stieven te willen bevorderen door in het schoolprogram evenals het aloohol misbroik ook bet tabak misbruik op te nemen Do minister antwoordde dat wanneer oit het rooken van tabak gevaren ontstaan deze niet van dien aard ayn dat zy evenals hei alcohaliamede f gezondheid benadeelen W v Het zwemmen oischte eergisteren te St Ooedenroode weder een slachtoffer De klerk van een der botertabrieken aldaar verdween by bet zwemmen in de diepte en werd later levenloos opgehaald terwyl een ander persoon door den schrik de vlucht nam Gisterenmorgen wist men nog niet waar deze zich bevond Het gaat met de sociaal democratische Genootschappelyke Sohoenenfabriek te Erfurt als met verscheidene ondernemingen van dien aard Zy wordt wegens geldelyke moeielykheden gefloten Aan het hoofd der fabriek welke in nagenoeg atld Dii tsche staden filialen had efond het Rijkadaglid Bock FOBT EnEixjr Bii r LIJST vao hrieien gfadreaaeerd aan onbelieDilen gedareode do U helft der maand Juni 1897 eo torng te verkrögen door tnsschenkoiul fan het postliaotoor te Gouda VerzoDdeo Tao Goada Veenèndaal SoheToningen Do Jong Waddiugoaen Wed J W C Krieger Ametordam De Chartered Bieson Londen Moretor Maöerhöfan 9 67 10 1 18 10 04 10 11 10 18 10 87 10 64 7 68 7 6 8 0 8 18 8 88 7 60 6 86 11 80 8 68 9 10 7 96 8 0 r a ff f 7 46 8 80 10 09 a a 10 89 87 9 47 0 64 10 01 10 07 10 84 10 64 lï lO 9 07 10 0 9 88 1 9 8 9 49 10 84 7 4 M 8 46 4 4T 4 4 M 1 7 4 De Direotenr tao het Poatliantoor TORSTER Bnltenlindsch Over lcbt Bet ia daa gegaan aooala de pera het inde laatata dagen rwaohtle in bet DaitaoheRgk Miniatar Von Bötticber moeat aftreden bij au Von Marachall waren niet te vinden nm den allernienwsten koera die met geweld da Dm8türzler wil onderdrukken het reoht Tan lereenigan en Tergadereu wil beperken en ondanka de stemming der Vaterlandaloaa Geaellen de marine wil uitbreiden Daarom moeateu afl atireden Von Böltichet en Von Marachall Reeds heeft Von BuUow de portefeuille an buitenlatdacha aaken aanvaard tbnua treedt Von Poaadowaky Wehner op ala miniater van binnenlandache zaken en als plaatBverianger van den rijkskanaelier volgena de bepalingen der wet van 17 Maart 1878 Von Miqnel bljft beheerder der financiën en wordt als ondate der ministers vioo voorzitter van het miniaterie En tegelgk treedt do luitenant generaal Victor von Fodbielaki een det conaervatieve afgevaardigden nit den Rijksdag ala miniater van pastergen op Wg kunnen niet zeggen bgzonder tevreden ta zgn met deze oploaBing zegt de iKöln Ztg Wg vreezen dat het alleen een zuiver persoonlgke verachniving zal blgken die tot Terbetonng vsm de lastige en verwarde binnenlandache toeatanden weinig of nieta zal bgdragen c Wat heeft men anders te wachten waar bet komen en gaan van ministera geheel buiten het Parlement omgaat en alleen afhankelgk ia van den niet te controleeren wil van den Vorst Ook op dit gebied kan keizer Wilhelm nog wel ieta leeren van zgn grootmoeder die la een voorbeeld van nauwgezette toepassing der conatitntioneele Deginselen geldt Het is wel cnrieoa da Frauache beachoowin gen over de Ëngelsohe vloot schoaw te lezen Die tentoonstelling der Engelaohe zeemacht beeft op bem een verpletterenden indruk gemaakt Paul Banrget zoekt de ooizaakt dier meerderheid in de geleidelgke ontwikkeling der Eogelsche natie terwijl de Pranachen hot offer der revolutionnaire vernietiging en van den wederopbouw door Napoleon ign zg hebben hun dooden verloochend terwijl de Engelscheo het werk der hunnen voortzetten De Fraoacben denken dat hun ongeluk voorbg zoo zijn als ag naar een groot man hadden maar zoo iets is niet noodig een volk komt verder met een tgd VBO onafg broken inspanning dan met hevige achokkeo Het orgioeelsie is zeker da Gaulois € die wil Frankrgk een koningin geven eveyals Engeland er een bezit Ala er een Jeanne d Aro opstond zoo bet met de republiek gedaan ago honderdduizend armen zouden haar naar Rheima dragen en koningin maken Melofaior de Vogné geeft de hoop op een maritieme toekomst der Franschen niet op dat da Potbnau het Fransche pantsersobip bg de vlootverlichting bet bat helderst straalde ia hem een voorteeken De radicale bladen maken gebruik van de Zwarte vlag te Dublin gebeachen om dit aobandstuk van Britache volksonderdrukkiug behoorlgk oit te meten Ëen artikel eindelgk van de Matin sluit met de opmerking dat Engeland slechts zoo groot schgnt omdat het nog nooit op de proef gesteld is De Dnitacbe industrie blgkt uit de jabileefeeslsn te Ijondan een aardig slaatje te hebben gealagen Made in German jc waren o m de honderdduizenden illuminatielampeu die op den jubileeavond hear helderen lichtachgn over de feestelgk versierde straten nitgoten waren óók de meeste Engelsche vlaggen die gedurende de feestelgkbeden van alle openbare gebouwen en particuliere woningen wapperden waren óók de millioeneu herinneringalintsn in da nationale kienreu voorzien van de beeltenia der geliefde koningin door ieder rechtgeaard Engalschman gedragen Als er dua gezegd wordt dat da Duitaehe industrie vele millioenen marken verdiend heeft met de feesten is dit in vele oplichten geloofwaardig Berichten oit Havana te Nev Tork ontvangen behelzen dat de Spaansche opperbevelhebber generaal Weyler 40 000 man versterking Terlangt I De Spaaaacha premier Canovaa had naar men weet verklaard dat het miaachien noodig zon zgn 20 000 man veraterkengen naar Cuba te zenden als naaste oorzaak werden de vele zieken op het eiland opgegeven Sinds April zgn er geen versterkingen gezonden wel had generaal Wejier toen gezegd dat hg in September een 25 000 man noodig zon hebben Sedert bet begin van den oorlog zgn nn een 60 000 man gerepatrieerd wegens ziekte of gestornen Sinds een jaar bedraagt bet getal repatrieerenden per maand 1000 De oorlogskoaten zgn 40 b 50 miUioen pesetas per maand Het laatst ia Boldg aan de troepen en traktement aan de bargerlgke ambtenaren op Cuba oitgekeerd in Januari De samentrekking van Engelsche troepen in Eaapland en vooral dicbt bg de grenzen van Transvaal en den Vrgetaat geelt nog steeds aan de Afrikaanders reden tot ongerustheid ondanks de geruststellende verklaring door president Steju afgelegd bg bet sluiten Tan de zitting van den Volksraad to Bloem fontein toen by zeide dat de toestand veel verbeterd en bet gevaar voor verstoring vau den vrede zoo goed als geweken is Hot is niet ta veronderstellen dat de toematigen in Zuid Alrika door Engeland gemaakt tegen de Boereo republiekeu gericht zullen zgn Na alles wat bg de enqaète naar den inval is gebleken en na de wgze waarop president Kruger de eischen vau Cbamberlaiu beantwoord beeft kan da Engelsche regeeriog slechts aau een aobeidsgericht de beatissing over bare grieven overlaten de oplossing te zoeken met de scherpte van bet zwaard zoo onder de geven omstandigheden ernstige gevolgen kunnen hebben die Engeland niet wil au kan uitlokken Waarschgnlgk staat dan ook de terugroeping vaa dr Leyds die door den Times c gemeld wordt meer in verband met de binnenlandsche dao met de bnitenlandache aangelegenheden van de Z A Republiek en maken de Afrikaanders tot wier tolk Havasc z ch heeft opgeworpen zich onnoodig bezorgd De vraag of Chamberlain betrokken waa bg de voorbereiding tot den inval ia nog nint vau de baan in Engelaud De vrienden van Rhodes maken het den mioiater van koloniën znnr genoeg met hun onthullingen De beer Stead de redacteur van de Revienw of Reviewe die reeds in zgn Hiatory of the Mystery de medeplichtigheid van Chamberlain betoogde heeft thans in de Chronicle de zeven punten uiteengezet waarop naar zgn overtuiging Chamberlain s schuld bernat De Chronicl betoogt in een onderschrift dat het verklaringen en verzekeringen zgn zonder bewga en dat er tocu nog altooa tegenoverataat de onder oede afgelegde verklaring van Chamberlain in de zitting der enquête commiasie en bet aanbod om gehoord en aan een cross examination onderworpen te worden be Westm Gazettes zegt zser jn Wg zullen geen overtuiging i Breken over de schuld of de onschuld van oen heer Chamberlain omdat wg geen voldoende bewgzen hebben voor het gronden van een oordeel Die bewgzen bijeen te brengen ia de auk van de euqnête commisaie Een ding ia echter zeker als de zaak zoo galaten wordt zal er voorlaan stof genoeg zgn voor vermoedens tegen den heer Chamberlain En het gaat niet aan dat de vrienden van den heer Gfaaoiberlain hun volkomen geloof in zijn oofchuld betuigen Zg moesten voor de commissie en voor het Eogetache volk die gronden blootleggen c KEJXXISGEVIJSG De BURGEMBESTEa van Gouda brengt bg deze ter kennis vau de belanghebbenden dat door deu Heer Directeur der Directe Betaatingen enz te Rotterdam op den 28ste Joni 1897 executoir zgn vsrklaard Twee Kohieren der belasting op het Personeel dienst 1897 nr 3 en i Dat voormelde Kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zguen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den Sn Juli 1897 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS EEKI ISGEVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter keonia van de ingezetenen dat bet primitief Kohier der plaatselgke directe belaiting op de Inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1897 door Gedeputeerde Staten vau Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende vgl maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering ia toegezonden aan den Gemeente GOUDA 1 Juli 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER BurgerlUke Stand GEBOREN 28 Joni Nicolaas Johannes Autbonius ouders M Hoodgk en H M van Leeuwen 29 Jobaonea oudere L Vermij en J van Djim Johanna onders C Verheul en J van Schalk David ouders B Bouwman en H Segfiers 30 Cornelia ouders A Kers en R de Bock Leendert Aart onders T 0 Boot en A A van Stigl Abraham Johanne oader W J van Zanen en J Wester 2 Juli Paulus onders P Stolk overleden en J Molenaar Arie anders A van der Zaan en Spieringsboek OVERLEDEN 29 Jnni J M Gretser 8 w J E Puit 20 m 30 E van den Berg 7 m J van Maaren 63 j ONDERTROUWD 2 Juli H Bons 21 j en A van den Berg te Gouderak 19 j C Scheer 46 j en C Verhoog te Slolwgk 22 j Reeawfjk OVERLEDEN C van der Wolf 6 m NIEUWE ZOMlRI§iTOFFEIl voor Heeren Kleeding A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Xo at Beurs van tmsterdam a JULI I Vrkr islotkrs MzDzaLAKD Oert Nod W S 2 1 68 88i dito dito dito 3 987 98 Vi dito dilo dito 3 98 S HoNOlB Gal Geodl 1881 88 4 104 fcAUS Insclirflïiiig 1862 81 5 86 OoalENï OW in panier 1868 8 1 85 ii 867 63 31 l 687 97 9 0 lo v B8 77 20V ÏOii 105 WU Va 100 91 46 644 9S6 100 601 lOO soov lt6 i 60 9 7 1867 997 74 24 109 1011 207 2821 100 64V 66 142 99 82 v lOlV lOl l 09 150 185 10 100 43 102f 11 18 103 70 dito ia zilver 1868 5 86 PoBTCOiL Obl met ooupon S dito ticket 3 BosLlXD Obl Binnenl 1894 4 dito Geooui 1880 4 dito bii Both 18B9 4 dito bg Hope 18S9 90 4 ditoiugoiid leen 1883 6 liito dito dilo 1884 6 SpiNJB Perp t aoUuld 1881 4 TliMlU Qepr Conv loon 1890 4 Geo leeniag serie D Oec Ie nieg wrie C ZuiuAps E p ï obl 1899 5 Manco Obl Buit Soh 1890 6 Vbnbzuih Obl 4 onbep 1881 AMarKïDiu Obli tlen 1895 8 RoTTEiDiM Sted loOB 1894 8 Nso K Afr Haudel v asnd Arandib Tab Uii Certifiosten DeliMaat ohappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Oult Mg dor Voratenl and s Gr Hypotheekb pandbr 8 fiederlamlscbe bank aaad Ned Haudelmaatsoh dito N W k l ao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotheekb paodbr 8 l tr Hypotheekb dito 8 OoaTSNa Oost Hong bank aand EusL Hyp thoekbank pandb 4 AJcaalKA Ëqu t hypoth pandb 6 54 66 Maiw L G Pr Lieu oort 6 Kan HoU IJ Spoor Mü aand Mg tot Elpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoonvogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiUBSpoorivl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spirmij A H oM 8 FoLBN Waraohau Weeuen aand 4 Bnai Gr Sms Spw Mij obl 4 Baltiacho dito aand Pa s Wa ilito aand 6 Iv ang Dombr dito aand 6 Korak Ch AzoH 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 20 47 7V 190 200 106 106 108 108 118 121 Ambbika Cent PacSp Mij obl 6 Ohio Il forth W pr O v aand dilo dito Win 8t Poter obl 7 Denver ïï Bio Gr Spm eert v a Illinoia Ontral obl in goud i Loui8V Si Vsahvillf Oort ï aand Meiioo N Spw Mg lo hyp o 6 Miaa Kansas v 4pct pref aand N ïork Ontaaiot Weat aand dito Peon Ohio obhg 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paul Mmn Manit obl 7 Uu Pao Hoofdign oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp 0 S Oanasa Can South Cert v aand VSK CEall Na Ie h d c O Amaterd Omnibua Mg aand Hotteid Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdant aand 8 Stad Kotterdam aan 3 BaLOll Slad Antwerpen 18 7 2 Stad BrusBol 1886 2 HONO Theias Begullr Gnellmh 4 Oaaima Stastaleening 1360 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SpiNj Stad Madrid 3 1868 Nsn Ver Bez Hvp Spobl eert 82 ADVERT ENTIEN V Heden overleed te Leiden onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader de heer J Th L WITHOF in den ouderdom 7an 70 jaren Dit aller naam M S KEÜS TA IIES B BB L D KEDS Wegena ajwmgheid kunnen hetoeken van rouwbeklag niet worden afgewacht Gouda 2 Juli 97 Voor de zoo vele en harteiyko blgken van belangstelling ondervonden bg het overIgden van onzen eenigen onvergetelgken dierbaren Zoon den heer SAMUEL KEISER betuigen wg onzen oprechten dank 1 S KEISER G KBISER Wjkb Oouda 3 Jttli 1897 DA NKBETUIGI NG Baar bet ons niet mogelgk is ieder persoonIgk onzen dank te betuigen zoo brengan wg door dazen onzen hartelgkeu dank aan allen Toor de vele bewgzen vau deelneming welke wg in onze droevige dagen en bg het overIgden mochten ondervinden zoo ook aan H H OfBcieren en minderen m rang voor de laatste eer aan onzen innig geliefden Zoon bewezen J H DONNAI en Echtgenoote ffoudo 3 Juli 18Ö7 De ondergeteekende wenscht bij de aan staande verkiezing voor Lid van den Gemeenteraad niet in aanmerking te komen A W ROES PDIKE OUDE 2f t sohibdammËb GENEVER Merkt Verkrijgbaar bg M PEÈTER8 Jz N B Ala bewga van echtheid ia oaohet en kurk ateeda voor sien vau deu naam dar Firma P HOPPE KoNBIKLUKE NiaHTOAP i rUe KoninkHJke MaehintUe Fabriek tDE HONIGBLOEM va H vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Kepplentraat en 9 nabg de Regentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeat 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS vai 40 Cts 70 Gts en 1 verkrgg w bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordreek J C RATELAND Soêhop B T WIJK Oudtwatrr M KOLKMAN Waddinmeen FBANSCEE ST00M7BHYSEU Ghemisclie WasscheriJ H OPPE IIEIMER 19 SruiBkade Botterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen on varren van aHe Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom TU pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Allo goederen hetzg geatoorad of geverfd worden anacbadelgk voor de geaaodlieid aa rsigens staal bewerkt