Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1897

No 7314 Dinsdag 6 Juli J807 36ste Jaargang ftOUnSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlflke Nommers VU F GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regds a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oeudi Btnk vu A BBINKUAM k ZOON t © a OT7ID A het eiDde Tan deu cnrsus 1896 1897 wordt gehouden op 9 en 10 JULI e k en wel VRIJDAGS S t voorm en f 4 nam ZiTERDAQS 9 M oorm Het Examen in de Gymnastiek heelt ZATERDAGS S 0 Toorm plaats in het Stedelgk Locaal Belangstellenden worden nitgenoodigd tot by woning dezer examens voorzoover de ruimte dit toelaat De Directeur Dr W JDLIOS Giuda 3 Juli 1897 Maatschappij tot Exploitatie van Staal sspoorweg en VACANTIEKAARTEN op naam worden van 4 JÜU tot en met 26 SEPTEMBER 1897 des Donderdag en Zaterdags afgegeven op de stations Amsterdam C fi Amsterdam W P Iieiden den Haag Sotterdam Maas Gouda en Utrecht zg geven recht tot het bezoeken van twee stations naar keuxe der UJn Zütphen Xifmegen Het uitstappen op andere stations is verboden De kaarten ƒ op de gemeenschappéUjke haanvakken niet geldig op de trein n der HoUandsche IJneren SpoorteegmaatseltappiJ Frljs t lOasse f klasse ƒ 3 3 klasse f S GeiatgheMiaumr 0 dagen Nadere inlichtingen worden door de Stat ons verstrekt BBNlBIlEPOTTiHTHEE en wordt verzocht op t BEBK te letten BIT HBT MlOAZWN ViN M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van taee m een half en een Ned ent met vermelding van Nommer en Prns voorzien van nevenstaand jMerk volgens de Wet gedepoRneerd r Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende l ggsai J BBBEBAAllT LZ lENlQ DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit ft t ytmiLELup SrdOMViii viiKM iirmiMiir wASsrnimi Agentaar bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda DOIJTHANDEL Vergeer § anders Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Bniteiilandsoh gezaagd en geschaafd flont alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijxen Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 iitUki ir Het beite oaacbadelyktte ta c flttk itukkelykite poetsmlddel voor Ueerea ff n en vooral damta en Klnderschoenwerk M m is de Appretuur van G M Mttller ft Oo flV BerllN BflHth Str 14 Men lettelgoed JlflS op naam en fabrieksmerk Verkrvikur ty Hfenn Whikanera Iti lehomwH k gilulttlai reieriee en eu aaeereal Oefet W taHMeai AnAea Wnf tBwrïTia tegen Jioht Rbeumatiek Lsiulenpgnen kortom Ë s AnIiBrPainExpeHBr Tgg ta mat ket tat umi urn te wenden tegen ggT AiAerfain Expeller Waf meet dtu steeds Is ieder hoiagesiii iil noikaa L B r Zu P den worden ffl kowlw Pi BO oent 76 cent en ƒ 1 25 de flesih Voorlünden hi de meeste Apotheken en by F Ai Biokler Oo te liottenlsm Te GOUDA by A VyOLFF Markt AU4b en DE LAAT en TAN BON apotheker Markt OHQELBESPELIUG in de Groote of St Jhnskerk op DINSDAG 6 Jlil 1S97 dea avonds 7 aar door den Heer J H SPAANDERHUN OMfl Programma s tevens bewgzen van toegang zyn tegen betaling van MO Cent verkr gbaar by de Boekhandel aars J VAH BENTÜM ZOON en by den Koster Waardoor zgn de VfiUCHTEN welke ingemaakt zgu metènBRillDEWIjrnivan kl J f aligd zoo aangenaam van smaak Omdat hnn BRANDEWIJN dubbel overgehaald en hiefdoor zuiverder en beter geschikt is voor de Inmaak PRIJZEN STERK CONCURREEREND TANDARTS E CASsrm Turfmarkt 171 uouda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Mej J AUTA Stads Verloskundige Spieringstraat P 24 THEETUIIV Ingang BBUG ZEUOSTBAAT over de Bank van Leening Henneberg Zijde alleen eeht als zij direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 33 cis tot ƒ t4 03 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 940 verschillende Qual en 2000 versch kleuren Dessins etc er CA port en rechten in huiê STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G flennéirg s Zijde fabrieken K en K Hofl a u R I c a II H MIISIGl UITMUNTENDE SNAREN ONTiViNGEN IN DEN OKGElllAIVI EL tan L C BE UK Mim WA TEBLEIDIMB M üAimfPIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der Abonnementsg elden zijn van l tot en met 8 JULI JDe Directeur D C W VAW DEB LAAR Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA Voor de a s Verkitislng van Zet leden voor den Gemeenteraad worden dringend aanbevolen Voor DiSTBICT I D F H G VAiv ITERISOM H JAGER aftredend Lid Voor DiSTBICT II $ A VA V DER REE ISTRAVER aftredend Lid I Voor District III € Ci V4N DER POISiT aMsd Lid G PRIICE aftredend Lid Het Bestuur Dr H IJSSEL m SCHEPPEB Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOR OnderVoon A C COSIJN Secretaris i F HERMAN Fzn Penningmeest r P J BELLAART J N DB GROOT j a de peer Ur M M SO§IM viK niiB LOEFF O A VAM Dsa WANT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EerL prac3a tigr xxet iELg exicla t HËËRENHOS met TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers jfiet Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriohtnaar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 Tentoonstelling Dordrecht raet de snelvarende Salonboot IJSEL II op ZOI DAG 4 JULI 1897 Vertrek GOUDA 8 uur s morgens DORDRECHT 8 s avonds Ituar der vaart ± i uur Retour 1ste Klasse f 1 Retour Sde Klasse f 0 A0 Entréekaarten voor de Tentoonstelling tegen ve minderd tarief op de Boot verkrjgbaar Alleen geldig voor de Passagiers De Directeur A K VAN DER fiARDEH VAN BlOMMESTEIN S INKT is prOLfonderVinJelijk fic BESTE len volkomen ON SCHADELIJK At ÉLÓC0RN Höti ANO Zeer nette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BINNENLAND GOUDA 5 JqH 1897 Voor het 6iad exftiiieD ran het GyaaDaaiam 2gD DOg geslaagd de leerliageD Q ÉI BeelceDkamp ea H VP Oferboach Alle leerlingen der 6e klasse z n das gpslaagd Te Utrecht laagda voor het practiecb apothekerB exameü mej B Dobbe geb alhier Nog cya op deageodader aaoataindezomer tergadoriog ran de Proiiociale Statea ran Zaid Hollaod gebracht ooratetled bd Ged Stoten tot w zigiog ran TerBchilleode polder reglementen Efeneeas een adrei van de bearen L P Tan den Broek notaris te Brieüe e a rersoel kende tebevordereo detot standkomiog rao een Xroldoend 6D tan Ilea tyde bereikbaar verkeer niddel voor peraoneu en goederen op de WesMgke eilanden Tan Zuid Hollaod met name op Voorne Putten Goedereede en Overüakkee Ingediend ia een afwgzeDd preadTÏe op het Torisoek van het Bestoor van deo polder da Tille om proritfoiaal Eobsidie ten behoeve der wagTerbetering Verder ia roorgesteld eene gratificatie an 500 U TCrleeaeti aan een werkniao die io 1893 een ongelak kreeg bij het werk der vaartTerbetering tosnchen Byn en ïjebie aan wieni ofschoon hy in dieoit vraa dea aannemerp van wege de provincie eene Bom ii oitbetaald omdat toen nog niet de Terzekering van werklieden in toepasaiog waa en die indien na daze gratificatia verleend wordt in staat zal zgn eene betrekking te krijgen Voorgesteld wordt bet protinciaal sobsidie aan het Sopbia Kindertiekenhais en Pleegzuatetvereeniging te Rotterdam te verhoogen met f 500 en alzoo te brengen op f 1500 Ingediend werd een voorstel tot het aangaan van een geidleening t een mazimam van f 1 230 000 ter voldoening der kosten van verbetering van Hen waterweg tassohen dm IJsel bg Gonda en de ringfaart van dea Haarlemmermeerpolder ea van het renteloos voorschot aan de Kotterdamsehe Tramwegmaatsefaappö te behoeve van den aanleg van een atoomtramweg van Rotterdam naar Zoid Biyerland met een agtik naar Oad Beyerland De verplichte aflossing ia daarbjj zoodanig bepaald dat in 1912 minstens 110 000 zal worden afgeloat van 1913 tot en m t 1921 jaarlijks minatens i 80 000 en in 1922 toten met 1924 jaariyka f IBU OOO zoodtt in 1925 nog atecbta i 10 000 aal ïyn af te loaaen FEVILLETOX SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAMILIELEVEN U Het was ee huwel k zooals er in IndIS honderden gesloten worden de man en vrouw dïe zich verbinden om door elkaar de hoogale weelde te genieten of de dtepslfl ellen e te verduren die man en vreuw hadden elkaar v jf of zee malen ontmoet Ontmoet in de feestzaal op het bal bij de muziekuitvoering Hy wjist van haar aan vr e bij z n i naam ging geven E jn toekomst vertrouwen dat ze mooi waa en behaagziek zij wist van hem o I moer dan genoeg voor een Indisch huwelyk I t at bij ohef vhb van een der grootste handelabanken op Batavia dat hij een prachtig buis bewoonde op het KoDing plem dat hij behoorde tot eeo zeer gefortuneerde fauilie uit den deftïgea koopmanaitand in Amsterdam Heer dan genoeg I Al wat men wensohen ko I Geheel Soerabaic juichte I Die LacroiK a beleefden Bu nc eeaa pietzier aan hun kiodcren I de zoon trouwde dnt rijke Bloempje en de dochter nu ja ze had indertijd zich een beetje dwaas aangeateld maar als het er op aan kwam deed te toch maar een prachtige partg Moedera ateldea Adrlenne ten voorbeeld aan hare Eiodelyk is nog aan de ProT Staten ingediend een adres van den Raad der gemeente Eatwyk om sabsidie in da kosten van het bevaarbaar makan voor bomachniten van het vaarwater tasschen Eatwyk en IJmoideo Ia de afgeloopen week slaagde te Gravenhftge voor bet notarieel ttaatsexamen Ie gedeelte de heer M Th MynliefT alhier Men Echrijft ons Weder stonden voor bet kantongerecht te Schoonhoven drie aanhangers van Zwarte Jannigje terecht wyl zy ait geloofsovertuiging de wet op de beamettelyke veeziekten niot hadden nageleefd Weder wsknrden zy mt geloofsorertaigingc gedurende oo rechtS zitting het hoofd Ie ontblooten en toen de ryksveldwachter hen bierboe bad genoodzaakt weigerden zy nok uit geIooïaofertBiging by bet heengaan hunne hoofddeksels weel in ontvangst te nemen Blootshoofds vertrokken ze drie nieuwe petten ila bowyzeo hnnner bard hoofdige overtoigingc achterlatende N R Ct Het gerecht uit Breda heeft Vrijdag te Bergen op Zoom een onderzoek ingesteld naar de kooeiefgen in de bank van leening aldaar gepleegd Die knoeieryen moeten zyn gepleegd met de panden niet ia de boeken en reeds jaren geleden zijn begonnen De directeur beeft volledig bekend De borgtocht van den directeur bedraagt f 4000 door familieleden gedekt Het onderzoek w nog niet geëindigd Naby het station Zeist Driebergen werd Zaterdagochtend door een van Utrecht komenden trein de 7Ijarige ader van den wiaelwachter P terwgl hg bezig was bet gras langs de bermen af te maaien overreden en onmiddeltyk gedood De heer Gerritseu heeft thans aan het bestuur der radicale kiesvereeniging Bargerreoht te Leeowardeu op de vraag omtrent de aanneming eener candidataor voor de Tweede Eamer geaatwoord dat by daarvoor niet in aanmerking wil komen De bond van arbeep bouwers in Engeland besloot a s de werklieden een staking mochten beginnen tot bet verkrygen van den achturendng dadelgk overal een vierde gedeelte van het personeel voor zoover dit behoort tot de Union te ontslaan Niettemin achtte nten het zeker dat de werkstaking beden zoo beginnen dochters lr uwone die wenachten nieta liever dan dat voorbi eld te volgen dit bewezen de b geerige blikken waarmee re laieterden naar de beBobrijvinf van de equifiagea do meubelon de til ver kaaien die de gelukkige wachtten in haar marmeren paleia De jongelui verbergden hun teleurstelling zoo goed ze vermochten naar waren overigens genoegzaam door trokken van den SoerabateacheQ bandelsgeeat om toe te stemmen dat alle waar naar zijn f etd en een meisje aU juffrouw Lacroix nu eenmaal niet beneden de duizend gulden a maands te kragen is Do heer van Wratendijcka die voor handalaesken op Soerabaie vertoetend met het oog op ign aanstaan e verloving zyn verblgf zoo lang mogelgk gerekt had moest weinige dagen na het publiek worden van zijn engagement vertrekken Mevrouw Lacroix kon echter geruat zijn de trouwdag waa vutgeateld de galant zou ala bruigom terugkomen Dat de gelieven elk ar zoo weinig zagen kon geen kwaad Adrienne waa zoo prikkelbaar in den laataten tyd Wereldwijze moedera waton wet haar io een geval als dit te doen staat wierook branden op het altaar der ijdelheid Mevrouw L ioroix deed het met zoo kwistige band dat Adrienne als bedwelmd werd door den genrigen damp die tot haar opsteeg dat het beeld van den geliefde ateeds onbostemder werd achter de dichte goudan welken die haar omringden Het was een drukte alaof er een prinses van den bloede ging trouwen elke morgen bracht een telegram vol teederi groeten elke post brieven elke boot geschenken Pe toeberaidselen tot de huwelij ksfeeaten waren f racktig t da modistes plooiden fluweel en satijn om Te Leiden bebbeu onder leiding van prof Oori een aantal vrytinnige leden der Ned Hert Gemeente eene vergadering gehouden Daaria werd bealolen by bet gemis vao een voorganger van bun richting onder de predikanten te be innen met September a s om vaectien godsdienatoefeoiagen te honden zoo mogelgk in de Sladageboorsaal Wegens den verregaaoden ttinkenden toeatand ran het grachtwater te Delft is de bad en zweminrichting aldaar geiloten Bet hof van cassatie in Frankrgk heoft bet vonaia van de frechtbank der Seine waarby Gr oire de vader van den bébé martyr tot ievc frlangen dwangarbeid werd veroordeeld en de twee medeplichtige vrouwen tot lichtere straf vernietigd wegens een gebrek io den vorm De grifiSer bad vergeten m bet proces verbaal op te nemen dat bet voonis aan de beklaagden was voorgelezen Dientengevolge ia de zaak verwezen naar een andere rechtbank en komt dus opnieuw in behandeling De beer Frans Renz directeur mn den bekenden circus heeft zgn gebeele peraoneel te gen 1 Angustni opgezegd en gaat atil leven Vol cens de Vois Z beeft hg verklaard io de taallte twee jaren een half millioen mark id foït te zyn geraakt Zyn ciroos ta BerIgn neefi bg aan een ander voor drie jaren verhuurd Ken dokter te Vangirard was in een huis een zieke gaan bezoeken toen hg zyu koe e dat vo3r de deur had staan wachten weder opzocht en het portier opendeed vend hg eea mooi geheel in hst zwart gekleed raeiaje op zyn plaats zitten Zg keek hem met wgdopengeaperde oogeo strak aso en antwoordde niets op de ba ir gedane vragen Spoedig bemerkte de geneesheer dat bg te doen bad met een gehypnotiseerde die men vergeten had weder wakker te maken en zoo gnf hg zyn koetsier bevel naar het commi iariant van politie te ryden Het waa echter onmogelgk de indeotiteit vrd het meinje te bewyzen en m n moest baar naar het gaalhaia brengen Zy ia blijkbaar van goeden huiïe Van d band van den letterknndi e J H van den Bosch den achrgver o a van bet Pleidooi oor de Afoedertaii ook voor onre lezers geen onbekende beeft een nieuw werkje het licht gezien dat hier vermeld dient Het is een Oud Nederlandich Leesboek tot do koninklgke gestalte die nieuwe scbooBheid ontleende aaa dien tooi de vriendinnen omringden bewonderend d i gevierde en al wat daar aan hoogmoed en wereldzin lag verborgen in dat jonge hart werd wakker geschud en wakker gehouden De bruigom kwam en met hem kwamen zes kiftten uit Parijs de bruidaoadeanx t Waa een pracht zooals Soerabaie met al zgn weelde nog niet had gezien er waa een aohittering van juweelen een glana van goud en zilror een lie rlgkbeid van luxe an kunst zoo groot dst Adrienne den milden gever om den hals viel en merrouw Lacrou haren echtgenoot een blik toewierp die scheen te vragen Had Ik nu geen gelgk toen ik zeide dat at bet andere kinderaohtifrheid wasP De eene feestelijkheid volgde de andere diners bals reoeptiea bandfll en ambtenaarsatand nam er deel aan de achoone bruid vns geestiger vroolgker betooverender dan ooij J Of ze ook gelukkig waa roeg haar vriendin Maar Enni P IJef oveBüroven kind I Natuurigk was ze gelukkig Dwaaa dwWpatertjel Zoo n vraag te doen I 7 Anna was trouwens de tanige die eoo n vraag deed De trouwpartijen zouden prachtig zgn en men hoopte op eene invitatie dus scheen er op geheel Soerabaie niet ééa te wezen die zioh herinnerde hoe nog geen jaar geleden een jongeling vol levenslust en liefde waa getroffen in zijn dierbaarst gevoelens was verwijderd uit hun midden omdat hij het had gewaagd die koninklijke bruid te beminnen Neen in geheel Soerabaie scheen niemand bet te weten boa aomv len In esn vrouwenhart Amor en de negentiende eeuw met woordentystt eaf tD deel t zag het licht bg don ui fevar H Bonig te Utrecht Dit Leesboek na onderscheidt ziohgnnatïg van de bestaande bierdoor dat da vercamelur maar niet naar hartelust bloemen laa maar bg het opnemen van de oude verzen en pruustukkeo van een vaat begineel nitging Er zit dan ook metterdaad methode in djt werkje In eene oitvoerige en zeer leztDswaardige voorrede geeft de anteur rekenschap van zyn doen en laten Terng wil bg tot onze echte onvervaUcbte Nedertandache vol staal door het bondganoot cbap van Klaasiciime Daftigheid en OaUomanie in de XVIIde eeow al ia miDacbting io verachting gekomen Beschaafd zyoc werd gelgk aan geen gemeeosphap te hebben met de maiaa Er waait door dit Werkje een friasehe dem cratiscbe bries Het oud vaderlandmhe ia hier weer in eere Eén voorbeeld Oaze lezcra kennen de voorliefde van den beer Van den Bosch voor Cats dea door elk die liberaal c dacht too lang geminachte De Bchryver noemt hem bier zelfd van de onrervalschte XVIIe eeow er ta eigenlyk tweeSrlei XVIIe eeuw er waa tweefirlei beschaving een oitbaemsohe en een inheemaoba niet d oorsprong maar ia anderen zin deVaders Niet minder dan veertig bladayden oitCals werken worden hier dan ook gegeven en de keuze Ïl nitatekend Ala dit groote boekt Alle de Werckeo voor my ligt sohryft de heer v d B oog dan eerst heb ik als io lerenden Igve deXVIte eeuw voor my de nationale die zichzelf was Is bet niet aardig te zien hoe deze literator die niet tot de onzen behoort voorgelicht door zgn liefde voor ons volk eo onz n echten volkatord tot dezelfde oordeelvellingen komt els van Calriniatisohe zgde sinds lang werden verdedigd De beer v d Boiuh zal het ons waaracbücIgk niet euvel daiden indien wy hem io dank voor wat hij ou i gaf verwezen naar een bladzgde van Dr Kuyper over de verwonlmg van den Nederlandacnén stgl en die misschien zelfs aan zgne belezenheid ontging daar zg voorkomt io de voorrede van des hoogleeraari uitgave van de Institatie van Calvjjn Het zoo ons verbazen zoo by ze niet onderschreef eo er bg het bewerken van zgn tweede deel geen gebruik tan maakte Of we dan in bat geheel geene aanmerkin I lutua Htrijden om deo voorrang resident die hen trouwde de predikant dio tien Inzagende zelfs deden tnedc aan de grootn iDyatifïoatie de een aprak van don echt dien gow den band do ander van de groote heilige liefde die de jonkvrouw verbindt aan den man harer keuze I En niemand glimtnehte ieder biebl zioh of hQ alles geloofde mevrouw Lacroii pinkte ontiehtbare tranon weg Toiu men dat ia fluisterde raen elkaar toe dat ha toch een heel iola waa voor eene moeder zoo haar dochter af te staan en zolfa daarbij laehte men niet I xrt Geen twee ma tiden na Adrivnnca huweiyk reed Leo op een atikdonkeren avond niattegenataande bet veraohriickelijk onweder want de wMtmoeaaon traa ingevallen met ongeM ne heftigheid naar Plmbong Malang Nauwelijks was i do voorgalerg binnengetreden toon hg de familie verraste met de tijding dat de beer Lacroix was benoemd geworden tot vice president in het hooggerechtshof te Batavia fiGroote grutj riep mevrouw Bloem t is me I og al geen kUininheid 1 In t hooggereohitbof I We zullen morgen dadelijk gaan iKtiteeren of zou je ma nu in het gehrol niet meer te genaken zgn P vDe oude lui aijn zeker erg in hun nopjes P vraagt Anna haastig om Leo eon antwoord te beaparen jrDat kun je boKrgpen roept hg vroolgk t waa mama s boogate illusie Hordt vtrvolgi