Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1897

Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich Zomerdlenst 1897 GOODA HOTTÏBDAM 1 84 8 48 3 57 4 68 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 7 81 9 80 9 87 9 54 10 11 11 18 7 B0 6 85 9 40 9 47 10 18 7 9B 8 1 58 4 4 16 6 10 KOTTBRDA M a O t D A 85 11 60 18 87 1 44 1 64 01 I 8 08 18 47 8 14 7 46 sas 9 00 9 47 10 18 GOUDA D£N RAAG ttouda Zeveahiuzen HoerkapeHe Zoetermoer Zegwasrd Voorberg s Hage O 7 8U S 80 9 17 9 84 10 14 11 15 18 10 18 88 1 87 8 46 4 49 6 85 5 64 I U 7 84 7 49 f i 8 54 0 54 10 89 11 10 ÏM 7 488 41 18 40 I Z 7 68 8 61 18 61 V 8 019 08 t ir 1 06 f lu ai M 8 18 8 08 9 45 0 4 10 44 11 46 18 48 1 10 8 05 4 16 5 16 5 66 88 8 89 8 4 8 81 9 9 88 10 8111 5 11 44j DEN HAAG GOUDA sHage 6 4 7 207 48 8 8S 9 46 10 1111 87 18 981 85 9 44 8 40 4 06 4 33 6 30 6 19 7 18 7 6S 9 98 Voorb 5 8 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Zegw6 6 10 88 1 65 4 58 6 30 9 48 Zev H 6 17 10 48 9 0 6 04 6 89 9 59 aouda 6 98 7 50 8 18 9 0810 1111 0 6411 67 19 509 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 8 13 10 10 U T R E C B Tg fi O C O A irireebt 6 38 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 ll S i S 8 55 4 48 5 85 6 56 7 66 9 07 10 09 Woerden 6 68 8 0 10 88 U SlBiiP 4 16 7 18 9 98 üudewater 7 07 8 14 10 4 4 v 9 86 Gouda 7 88 8 7 9 81 9 68 10 68 11 10 18 11 1 98 3 45 4 87 5 90 6 07 7 998 98 9 49 10 84 AU8TKKDA H 8 CODA 8 18 9 86 10 49 9 58 8 45 4 45 6 18 7 46 9a4 10 09 19 11 19J 1 18 4 41 M 46 8 41 80 VD A VTIXOBT ttoada 6 80 87 7 55 8 91 9 07 10 19 10 67 19 00 19 68 8 80 8 17 4 88 8 05 Oïdaw 8 46 M 11 14 9 87 Woardeil5 58 7 8 8 19 11 89 9 45 OtlMkt 8 18 7 B 8 98 9 0 9 89 10 5111 45 11 89 1 96 8 08 55 8 98 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 94 7 18 8 48 10 41 8 50 6 08 4 7 99 8 69 li 18 11 19 10 17 10 88 11 41 1 gsn hebben tegeo dexen arbeid van den heer Tftu den Boech tig weoBcht zga werk gebruikt te zieo op Gymoasia was dit boek opBetteiyk voor oata Gymnwia geechrev D wy zoodao bier eo daar een ander eVuk opgenomen weohcben te 7ien Laat 0Q8 nachten tot het hterataar boek Tan den Schoolraad komt 1 Voor onte Ghiiatelgke onderwyzeri is dit Oud Nederlaodich leesboek bgzooder geachikt Hel kan boi meer goed doen dan Zfven traditioneele geBchiedeni Ben der Nederlandpcbe letterkande Zon de aoteor niet korte noten bg destnkkeu willen geven b een herdrnk Ëen dergeiyk leesboek zonder laoteekeningen beeft dunkt oqb altgd bet onaangeDauieTan een kaleidosooop Standaard Woensdag werd NieoW Boinen in opschodding gebracht door twee beecbonkaD arbeiders Springer eo Falliuger die met steenen en andere projectielen de rniten inwierpeo tuq het kantoor en de directeurswoning der glasfabrieken Er werd veel rernield waarschuwen hielp niet en een reTolverschot dat moet getost KJin bracht de kereln tot no g ooter raxerny Hei schandaal duurde Tan 9 tot 2 nnr toen de te holp geroepen mAréchausaée twee manschappen aankwam Zg wilden Springer arreateereo maar deze greep een oude fleach brak er den hals af en sloeg daarmee den marécbanseée Kammenga in het geiicht zoodat by zwaar gewond werd en veel bloedverlios leed De man ia naar het militair hospitaal gebracht Springer die bg deiworRteling drie hoofdwonden kreeg werd iadelgk orermeesterd en naar Assen TcrToard Te NashTÏlle Amerika beeft eetie merk waardige opotgging plaats gehad van een bglonder soort iochtscbip Stel D voor eeoo cylindervormige zgden zak met afgeronde einden 42 tI lang en 16 vt breed en dviie bealoten in een netwerk aan welks onderste gedeelte eene stang ia bevestigd welke op aan afstand Tan 10 tI een zadel draagt met pedalen Deze doen eene Tierbladige schroef wentelen door den bergder Tan het zadel bewogen Yoor het Tollen werd watentofgas gebezigd Nadat het schip 500 Tt was gestegen maakte bel eene draaiende beweging om te tooneu dat de TOortstQwer voldeed Daarna steeg hst weder totdat het nit het gezicht raakte Het was mogelgk nagenoeg een bg den windscbe koers te honden eu het bereikte een snelheid tan 10 12 mgten per aar Na 15 mglen afgelegd te bebbeD keerde b t tot op 4 mglen ran de plaata vau opstggiog maar was toen genoodzaakt neder leduien daar de ballon gebrak aati gaa begon te kriJgen door het aanhoudend rgzea en dalen Hat Ittchtschip is dos oog niet gavoDden hoewel de proef zeker zeer opmerkenswaardig i De koning van Siam is te Boedapest aan een grnot geraar ontsoapt Terwgl hg een rgtoertje door du stad mankte kwam een bolland paard voor een boerenkar gespannen recht op het kooioklgke rgtoig aan rennen en ongetwgfeld had de koning den boom van den wagen in de borst gekregen aUzgnkoet sier niet op het laatute i ogenblik het rgtoig e n wending deed neiren die dan Siameeachaa Torst van een zekeren dood redde Ret hooidbestnor der Nod Vereeniging in Znid Afrika heeft onlaDgs eenigo f egeT0nB ter beoordeeling van de arbeids en levaoaomstandigheden aldaar opeobaar gemaakt Na de Terscbilleode kansen Toor onderscheidene landverhoixera te hebben nagegaan acfareef het 8 S6 8 49 8 49 t6 t CB S BS OS 11 It IS Oauda BI Haonlracbt Hiauwerkark OapeUa Bottardam 7 Bottaidam OapeUe Kieaweiketk Mootdieelit Soiida 7 as Ui 8 8S 4 ei t 06 5 14 e ii 8 S7 GOUDA 1 1 91 9 9T 9 48 10 60 8 87 8 1 a wda est Qeldt bovenstaand TOor normale tgden gedurende welke wg dos emigratie Tan bekwame en degelgke handwerkslieden van ervaren beambten en van dienstboden niet afraden zoo moeten wg daaraan toevoegen dat gedarende de tegenwoordige malaise zeUi voor deze categoriën de kansen niet gonatig zgn eo wij diarom voorloopitf ook aao hen emigratie bierheen ontraden Dit kan achter spoedig veranderen want de vette en magere jaren volgen elkaar hier te bnde spoedig op eu het ligt daarom voor de hand dat bet voor d a emigrant raadzaam i oT r den oogenblikkeIgken toestand bier eerst ialicbtiogen in te winnen bij deu secretaris van het boofdbefltnor der Nedl Vereeniging Postbus 1289 te J hanBCBburg Alvorens eenige mpdedeeliogun te doen aaogaandfl de kotten van het levensonderhoad liet het bestunr daarna eene opgave der reiskoHten volgen bij gebroikroaking van de atoombooten der Cpatle eu Unionlgnen die ook Nederlandsohe havens aandoen Per mailboot via Engeland is de zeereis iete dnorder Deze kosten zgn Ie klasse f 720 2e kl f 480 3e kl f 265 wiarvan voor de poorreis van Kaapstad naar Johannesburg f 140 f 95 of f 53 benevens f 180 a f 400 oor nitgaven gedarende den eersten tgd in geval de emigrant niet terstond eene betrekking Tindi Wai nn da kosten van lerensonderboad betreft loo moeten wg daarbg acberp onderscheiden tasscheo ong huwde en gehuwde personen want er is oqb geen land bekend waar de nitgaven voor deze beide klassen zooveel ver ichil en als hier Gedeeltelgk kan dit verklaard worden nit bet feit dat bet land on met name de tad Johannesburg nog zeer jong is en daardoor meer ingericht voor de ontvangst van ongehuwde personen dan voor gezinnen Zoowel te Pretoria als te Johannesburg vindt men b T tairgke boardinghnizaa goedkoope restauraties en hotels waar de prgzen lo vergelgking tot de atgemeene waarde van het geld daar te lande niet hoog te noemen zgo Daarentegen is de fagishnnr enorm daar en beeft een weikman voor eeo kleine woniog van twee kamen en een keuken meteen klein plaatsje te Johannesburg f 72 per maand te betalen Voor het levensonderhoud van eeo werkman zgn de volgende ogfers als g middelde aan te geven waarbg roor den gehuwde gerekend op een gezin van twee kinderen en op een boisje Tan twee kamers en een keuken Voor een ongehuwde per maand f 135 en Tonr een gehuwde f 250 Woning f 24 en f 72 Toeding f 54 en f 108 kleeding f 15 en 30 enz Voor den gehuwde ia hierbg nog niet gerekond op bediening en wasch ofschoon de hnisftottw wel spoedig Toor hare aaaiM utie op een Kafferjongen zal aanspraak makvfl die met inbegrip van z n voedsel een f 50 per maand kost Zeer dikwgls bondt da gebnwde werkman een of twee commensalen die dan een f 75 a f 80 per maand en per hoofd inbrengen doch een deel Tan dit extra inkomen natuurlgk weer Terloren door de meerdere hoisbnar en bet loon Tan den Kaffer dat dan betaald moet worden In verband met de loonen voor bekwame werklieden is het duidelijk dat de ongetrouwde werkman bg znioig leTen wpI een f 120 per maand kan OTeraparen docb dat de getrouwde man eo vader rao twee kinderen slechts met zuinigheid en overleg ar lal kunnen komen Voor den jongeren kleik of beambte geldt de volgende begrooting ongehuwd per maand f 180 gehuwd f 380 waarbg voor huiibeor f 36 en f 96 TOor voeding f 72 en f 145 Hieruit volgt dat de jongere klerk of beambte die f 180 t 240 per maand verdient er niet aan denken kan te trouwen alvorena hg tot de klasse der meer ervaren beambten is gepromoveerd en zgn salaris daaraan overeenlEomstig gestegen is tenzg door het houden van een boarding huis of door bgverilianateder vrouw mogelgk wordt de inkomsten bebourlgk te vermeerdt ren Bovengenoemde gegevens gelden voornaiufllgk TOor Johnnni sborffscne toestnndpn en prgzt O ll U IS H11 8S 11 8B 11 48 1 51 18 89 10 80 11 88 40 9 88 9 58 10 19 10 89 10 8 10 48 10 46 11 64 18 08 10 08 10 15 10 97 8 01 8 19 8 9 AUSTEBDAH 19 10 4 U p 5 901 18 5 18 7 61 8 98 8 18 10 15 18 88 19 88 18 89 1 4 18 55 te Pretoria zullen enkele ogfers wat lager gesteld mogen worden maar de bedragen voor zakgeld önvoor iene omstandigheden dokter enz zgn zoo oitermate gering genomen dat bg eene eenigszins orustige ziekte of eene vermeerdering van het hni gezin de geheele begrooting omverwerpt en een tekort in de hoishondkae veroorzaakt waarvan de aauvnl ing gernimen tijil duurt en wellicht ve e ontberingen met zich brengt Als a gemeene opmerking kunnen we niet genoeg er tegttn waarschuwen dat emigranten die op goed geluk ujtkoraen liunne vrouwen en kinderen dadelgk meebrengen Deze zgn een waar blok aan het been voor deu man die overal moet gaan kgken en zoeken waar hg zgne tenten kan opslaan Heeft hy ondervinding opgedaan eu beeft hij vast werk bekomen dan kan h j omzien naar eene woning waar hg zgn gezin kan ontvangeu terwgl bg eenige redelgke verdienste het geld rooi do reis in den tusacbentgd kan worden orergeapaird c De anti clericale en anti protectiouistiache meerderheid toont in de nienwe Kamer dankt ons genoeg punten van aanraking om een hervormingskabinet mogelgk te maken aldus schrgft het Handelsblad c De meerderheid bestaat uit voornitstrevende liberalen ondhberalen eenige radicalen eenige onder cbrist Igk historische vlag gekozenen en uit ten minste twee socialisten De talrgkste groepen zgn die der beide liberale fracties Van deze vormen degenen die men de oud liberalenc noemt geen afzonder Igke party De overgroote meerderheid van dö onder de oud liberale vlag gekozen Kamerleden is volstrekt niet tegen hervormingen Zg gaan in de meeste opzichten mede met de Liberale Unie maar achten niet ala deze al de door haar genoemde vraagstukken reeds rgp voor oplossing noch even nr ent Het duidelgkst is dit wel gebleken nit het manifest van Voormtgang te Amsterdam en nit dat der 83 liberalen die met ftrof Fockema Andreae aau het hoofd hun partggenooten hebben gewaarschuwd tegen exclusivisme en ketterjacht Tevens bevatten die beide mani festen echter programma s van hervormingen die zich in zeer Tele opzichten aansluiten aan de wenschen der Liberale Unie en ook der radicalen Het samengaan der Unionisten en der van ben afgescheiden hberalen op den grondslag eener krachtige hervormingspolitiek is dus niet alleen niet uitgesloten maar zeer waarachgnlgk eu daarom in a lands belang zeer gewenacht Ëen zeer beUngrgk deel der vraagstukken dia op al de liberale irogrtm Us 8 föSflft meHf kan door gazameniykau arWfd Würdëfi itti sUad gebracht Niet w lttlg énètvm vJddt men ook op de prograumaV dflr mtml n m der antirevolationalra partij dotlftl uk van dia igde voor vale maatr g eti vdu hortortiiittg steun ii te verwachten Uet geheele Unie tirograw kan Jn bat tydperk Tan vier jafen loob nlit wordiin agi haudeld Beperking is dus noodnakvlijk sal er aüoveel monelük tot sland bomen Voor een homogeen ministerie uilï de Liberale partg in bare verscbillonde sohakeeringengekozen met een duidelgk sprekend karaktervan hervormingsgezindheid is dus naar onsvoorkomt thana plaata Hand 5 88 6 61 6 14 4 56 6 08 6 09 6 16 6 86 8 50 10 4 10 4 40 4 60 4 57 6 04 5 10 3 09 Mt 4 89 7 10 8 14 Asutardam O St Chnda 7 19 Automatische kapelmefsters In Italië habben twee slimme koppen een nitücdiog geduao die ten doet beeft om orkest directeuren nit te winnen In do cafés cbantants inlia ie is bgna attgd de pianospeler of de eerste violist ook da dirigent van het troepje Daar deze aeif moet meoHpelen kan hg slechts bet teeken tot bet begin geven maar gedurende de verdere uitvoering peelt ieder hel tempo Tan bet stuk naar eigen opvatting Twee werktuigkondigen uit Turgn willen nu een einde maken aan dezen beklagenswaardigen toestand zij hebben nu een automaat dirigent vervaardigd dien de pianospeler door middel van twee pedalen in beweging brengt Met den dirigeerstok in de hand beweegt de antomant ziin arm aneller of langzamer naarmate bei tampo langzamer of vlugger is Er is reeda een proef genompo met den aotomaat in de zaal Mnrchisio in Turgn het vnccès er van was een uitbundige tachpartg van het publiek JAARVERSLAG DIE VEBBBKIGING in aan Eerlijke en Vlijtige Ariioedei te GOUDA over 1896 1897 Bg FeoeD terugblik op bet 52ste GeoootRcbapnjaar onzer vereooigiDg is er oorzaak tot groeten dauk aan alleo die haar op eenigerlei wyze welwillend steouden zoodat dames Bestuarderesseo eteeds konden Toorlgaan sele rroowen werk te verachaffen en hare gezinnen te verblgden met bet achenken van leresabeDoodlgbeden Maar het jaarverslag beeft tok tevermeldeo bet zeer treffend geleden verlies door het onverwacht overlijden van hare g 8erdo vicepresidente mevroaw wed A A van Bergen IJzendoorn Ëvekiok Bnsgers ten vorige jare Groot was bare belangstelling eo voorliefde voor nolpbetoou steeds op zoo milde wfjze betoond Met heengaan van bare beminnelgke parsoonlgkbeid veroorzaakt op gevoelige wgze eene werkelijke ledige plaats in onzen kring De zóó bekende liefdadigheidszin van mevrouw van Bergen IJzenboorn bedacht ook onze vereeniging door de schenking van een legaat met dankbare waardeeriug aanvaardt Blyve bare gedachleois in onze vereeniging leven I MevroDw W tte van de VeldeSmits gekozen tot vioepreaidente was zoo welwillend deze taak op zich te nemen terwjjl mejuffrouw M LuUns van Goor als opvolgster van mevroow Ton Bergen IJzendooru bereid was als mede bestaurderes tot onzen kring toe te traden Mevrouw MartensHaijgens bedankte als bastnurslid om voor haar overwegende reden was dit besluit eene tulenrstelling noobtbaos moest het geërbiedigd worden met dankzegging vror wèl wat korte doch Zf ar gverig medewerking Bare plaats werd vervuld d or mevrouw Bronwer van Oldenborch Kn ten slotte leed Holpbetoonc nog een groot verlies door het heengaan van mevrouw de Jong Ëvekiok Bnsgers die onze goede stad Gonda met eene andere woonplaats verwisselde ook in baar bezat onze vereeniging een braobtige steun ea met onsen dank zei de verzekering gevoegd baar vertrek een gemis zal olgven Onze bode Bertyn bad t voorrecht zgn zilveren broiloft te vieren den jubilaris en ague vrouw werden mmn met twee rieten fanteoil die blykbaaï iit de miiask vielen en dankbaar gebrnikt lutlen warden De jaarlijkscbe feestavond bad plaata als naar gewoonte negen jongelieden genoten wederom eene flinke belooning tevens tot aanmoediging om door goed gedrag zich hunne betrekking te blgven maken Het werkloon aan vaste naaisters beliep f 281 40 extra naaivroewen f 55 58 breiloon 29 aankoop van grondstoffen f 678 86 bedeeliog aan zieken f 42 extra oitdeeling aan de gezinnen f 24 eetwaren f 26 34 brandstoffen f 41 30 terwgl nog door aoepIgiten welwillend aangeboden door Jiegenten en Regentessen v n bet Oude Maunen en Vrouwenhuis onze gezinnen mede ganieten konden van de smakelijke wintersoep De deelneming van de jaarlgkiche loterg van kleedingttukken was verbigdend groot zoodat de uitkomst bgzonder gunstig was Drkentetgk voor de opnieuw gewaardeerden steun en medewerking blyve Hnlpbeïoooc bg voortduring in devMfde betooniog dezer onmisbare hulp en sympathie onzer stadganooten aanbevolen Ook voor het geven van net naaiwerk en aanknopen van soliode onderkleeding voor eenvoudigen en behoeftigen Het Bestuur A WEBNINK YiN ttiVESTBON Presidente G W DE JONG Secretaresse 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 61 S Oi 8 18 8 98 10 88 1 18 11 80 10 09 7 96 8 0 8 17 8 87 S S4 B 41 47 9 87 9 47 9 54 10 01 10 07 7 45 10 89 10 0t 10 88 10 84 10 54 9 46 11 11 Buitenlandsch Overzicht De Griokscho regeoiing gelooft dat de regeling der vredesvoorwaerden met lang meer op zicb isl laten wachten De heer Ralli de Grieksche Binister preiident verzekerde aan den corre poedent van den Daily Cbroniclei dat de ontruiming van Theasalië den 15 September zal beginnen Inmiddels hebben de Grieksobe en Turkscho legerbevelbebbeia definitief de grenzen dor neutrale zone vastgesteld tnsscben de beide legers Uil Lamia wordt daarover gemeld Doidejdag bad bg de voorposten een ontmoeting plaats tusBcben den chef van den Tnrksoben generalen staf Izzet bey en den Qriekschen kapitein Hadjaneati voor het aangaan van een overeenkomst waarbg den Grieken wordt toegestaan de bergstreek van West The salia door troepen te doen bezetten om aan de daar heerschendo anarchie en rooverg een einde te maken De Turken blgven in het bezit van de vlakte om Trikala en Kalabaka De streek om Domokosis neutraal verklaard van daar loopt de neutrale zone langs den voet van het Pindnsgebergte naar Halabassi v Deze overeenkomst is slechts van tgdelijken aard en aangegaan met het oog op het handhaven van rost en orde tgdena de vredesonderfaandelingen Na een lang gerekt debat dat vgt weken geduurd heeft nam de Fransohe Kamer eiudelgk hel ontwerp tot hernieuwing van het privilege der Fransche Bauk aan De uiterste linkerzgde heeft genoeg pogingen aangewend om het verkrggen van dit resultaat ie beletten Tot op het laatste oogenhlik heelt zg getracht de meerderheid over te halen tot het besluit de Fransche Bank tot een staatsbank te maken Zelfs bet betoog dat ingeval VBD oorlog de staatsbailk met beslag bedreigd wordt en een particul ere bank zooals in 1870 duidelgk is gebleken daarvan wordt vrggesteld kon niet bgdragen om hun oppositie te doen verminderen Op bet laatste oogenhlik werd nog een amendement voorgesteld om aan de regeering het recht te laten in tgd van oorlog asiignaten uit te geven Meliue bestreedt dit met de opmerking dat de Staat toch bet recht bad om alles Ie doen en te nemen wat voor het voeren van den oorlog noodig is Toen hg Camilla Pelletan toeriep Gg bezit niet bet monopolie der vaderlandsliefde 1 1 brak een storm los die minuten lang aanhield De bladen der uiterste richtingen zgn zeer verontwaardigd over het be Iuit der kamer 2tii apreicen van verraad en klagen Ëen oorlog is niet meer mogelgk de geldvoraten willen dien met meere zooals de Rappels of Bothiofaild heelt overwonnen Frankrp leed opnieuw de nederlaag zooals de Petite Républiqne c En natuurlgk ziet de Libre Paroles in de Bankwet een nienwe overwinning van het Jodendom Uet kan moeilgk anders voor dit anti semieten blaadje Nooit is de vraagde van de Fraascbeo onvergald Terwgl men te Fargs aau niets anders dacht eo droomde dan van de reis van Faure naar den Czaar deelt een der kranten mee dat de Czaar 21 Oct den Koning van Italië te Napels een bezoek tal brengen en dan waarscbgnlgk met Koning Humbert over Bari naar Montenegro gaan Zulk een bezoek aan een der leden van den Driebond moet natuurlgk den indruk van Faore op des Czaren gemoed weer geheel of gedeeltelgk uitwisschen zoodat da 500 000 fr al een heel slechte rente zullen opleveren De vFigaroc verzekert dat alleen de Minister van Buitenlandsche Zaken Hanotani deu President der Eepnbliek naar Bnslaod zal begeleiden Niet minder dan 48 burgemeestsrs uit het district Falksnau in Bohemeo hebben in eeo gezamenigke vergadering onder voorzitterschap ran den diitricta commisearia eenparig besloten alle hnn van staatswege opgedragen werkzaamheden wier opdracht niet nit een wet voortvloeit van den 15eu Juli af ta staken De gemeenteraad van Sangerbnrg beeft hetzelfde besluit genomen en die van Tachau is met de tiike al begonnen De regeering heeft tot dusver niet laten bljjken wat zg tegen deze eigenaardige werkstaking zal doen maar dat ze denOostenrijkaohen premier graaf Badeni hoogst onwelkom is spreekt tsü zelf vooral nn bij zoo jjverig doende is om kon het Duitsohers eo Czechen te verzoenen Mag men de Indépt gelooven dan vindt de minister tot nu loa volstrekt geen succes het blad houdt er voor dat Z Eic geenszins den tact heeft voor zulk een teedere zaak en is van oordeel dat de keizer wél zal doen dezen raadsman die onvoorzichtig hartstochten ontkend heeft welke bg niet weet te beheersobeo te ontslaan Sr il misschien iets waars in de bewering dat graaf Badeni met zgn circulaire die geheel ten gunste der Gzschisobe taal was tegenover de Duitachers onToorziofatig gehandeld heeft maar t is moeilgk ta ontkennen dat de Czeeben die verreweg da meerderheid in Bohème vormen aanspraak hadden op concessies Ën bg de faeerschende stamming tosschen Ciechen ao Duitachers is all men da eane paitg teyre den stelt aan hst misnoegen der andere partg niet te ontkomen Wat de boveoftenoemde weerspannige burgemeesters betreft kan de regeering die wel schorsen of ontslaan en ben door de regeeringscommissarissen vervangen maar dit middel is in t groot bezwaarlgk toe te passen ook omdat buiten Bohème en in Moravie xich soortgelgke moeilijkheden voordoen De regeering beeft alva t in Stiermarken en indeTiroolsche hoofdstad het gemeentebestour van bet toezicht op publieke vergaderingen ontheven en dit aan heizerlgke ambtebaren opgedrageu Hiertegen U nn de gemeenteraad van Innsbruck in verzet gekomen eieneeus met werkstaking dreigende ala voorooemd ministerieel besluit niet wordt ingetrokken De regeering die willekeorig een deel van 1 werk van het gemeentebestuur aan zich trekt moet dao masr bet gemeentelgk beheer geheel in banden nemen zoo redeneert men Dit zgn dingen waarbg men geen rechterlgke vervolgingen en geen gendarmerie met succes kan bezigen zoodat bet moeiljjk is in te zien op welke wijze de zaak in orde moet komen Maar misschien kan een directe tusachenkomst dea keizers baat brengen Frans Jozef is een monarch voor wieo alle nationaliteiten groot respect hebben en die steeds door zyn wgs beleid den landivrede bg de worsteling der rassen wist te bewaren of te herstellen Het bureau van Reuter beeft met bengdenswaapdige kortheidreeda medegedeeld dat da Eugelacbe enquête commissie omtrent Zuid Afrikatnache aangelegenheden wederom een zitting bteft gehouden De lezer wei t bovendien reeds dnt miss Flora Shaw die de Times voorziet van koloniale artikelen in verhoor is genomen om opheldering ta geven van de telegrammen betrekking hebbende op Jameson s invai welke tusschen haar de koloniale specialiteit au Rhodes zyn gewisseld De belangstelling in de enquête commissie wordt hoe langer hoe geringer Het Engelschs publiek schgot van oordeel dat de aantrekke Igkheid ia verdwenen nu de hoofdpersonen zyn geboord Het aantal belangstellenden was bg de laatate zitting dec commissie dan ook zeer gering zelfs de darlementsleden ontbraken bgna geheel en de rechtsgeleerden schitterden door afwezigheid Toch was feitelgk de zitting van Vrgdag een der belangrgkste zOo niet de belaogrgkete Want het onderzoek had niets minder ten doel dan uit te maken in hoeverre de beer Chamberlain bg den innal in de ZuidAfrikaansche Republiek is betrokken geweest Niettemin scheen zelfs bij de oommissie ledeo het ieo sacré te zgn geblttscht want de zitting welke om half twee een aanvang zon moeten nemen werd eerst om kwart voor 2 geopend en tocb nog waren verscheiden leden der Unionistische partg niet tegenwoordig De heer Chamberlain veracheen eerat toen mejuffrouw Shaw reeds een half uur was verhoord eo toen hij aanwezig was nam hg een onzerschillige bonding aan alsof het gansche verhoor hem niet aanging en hg met de geheele quaestie niets te maken bad Slechts toen miss Shaw verklaarde dat men ia ZnidAfrika den staataaecretaris voor koloniën bad beschouwd ala een Little Eogelanders speelde een glimlach hem om de lipnen Miss Shaw toonde niet de minste aarzeling bij het l eantwoorden der haar gestelde vragen Nieuwe bgzonderbedea wist zy evenwel niet te vertellen Slechts een oogenhlik ontstond er eenige belangstelling bg het schaarsehe pnbliek en bg da commissieleden toen de getuige verklaarde dat iemand van bel ministerie van koloniën haar had te kennen gegeven dat indien de Johannesburgera tot opstand wilden overgaan zg dit spoedig moesten doen Sir William Harconrt kwam onmiddellyk tnsscben beiden met de vraag wie die iemand van bet mibisterie van koloniën was Mr Fairfield luidde het antwoord waaraan erenwel de verzekering werd toegevoegd dat deze uiting was gedaan in eeo particulier gesprek Het verhoor van miss Flora Shaw dqnrde tot kwart voor vier en gedurende dien tgd behoefde de Times wgst daar uitdrukkelgk op de zaal niet 1 worden ontruimd terwgl ook de commissieleden niet veel wijzer zgn geworden omtrent het aandeel dat de minister van koloniën in de Znid Afrikaansobe troebelen heeft gehad De oproerige gisting in Britschlndië begint ernstige bezorgdheid te wekken BIgkens nadere berichten nit Calcutta omtrent de eergisteren in de voorstad Tsjipoer voorgekomeu onlusten was de politiemacht ontoereikend en moest zg met een geheel bataljon infanterie eo een lOOtal cavaleristen versterkt worden die nóg handen vol werk hadden daar afgescheiden Tan de hoofdgroep der oproerlingen tairgke kleine benden de stralen onveilig maakten en allerwegen de Elropeaneo molesteerden hen nitjouwden met steenen wierpen enz Vooral het keonelgk henleu der Hindoea met de Mohammedaansche oproerlingen maakt do zaak dubbel ernatig Ook gisteren moeat een zelfs nog versterkte militaire macht den geheelen dag patrouilleereo om de aauienseholingen uiteen te dryven die zich echter telkeni opnieuw weder varnden De bladen klagen bitter over de afwezigheid van de vertegenwoordigers derRyks regeering en van het provinciaal bewind die voaar boven c gegaan zyn terwyl nn al twee dagen anarchie beerscht in de stsd men vraagt zicb af of dit laatste bet geval geweest zou zgn ala de regeering personsn zicb daar bevonden hadden De afwezigheid vao de centrale overheid is voor de plaatselyke autoriteiten bmderlyk NIEUWE ZOMERISTOFFEU voor Heeren Kleeding A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon Xo at Beurs van linsterdam 2 JULI Vrkrs slotkrs 887 881 99V 98 V 98 i 98V 104 86 f iV 8BV l l 21 8 s 63Vb 97 Vs 10 V 68a 67 il 201 21 106 lVs 100 9t 46 644 930 lOO i 60 100 200 116 Vr to 9 8 9 V 186 991 74 94 109 101 S07 S32 100 64 84 66 B6 148 99 62 Vs loiVs lOl i 99 160 136 10 lOO s 43 102f ll l 13 103 70 207 47 7Vl 190 800 IO6V1 109Vi 103 103 ll V 12 V 32 8 i i 110 NlDEaiAND Cert Ned W S Jl i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNQlE O il Gtudl 1881 88 4 ITILI Inschrijving 1892 81 6 OosTSNa Obl in papier 1898 6 ilito in zilver 1898 5 PORTCOAL Olil mot OOupoD 3 dito ticket 8 BlisiAND Obl Binnenl 1894 4 dito Gpcons 1890 4 dito hii Roths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in fïoud leen 1683 9 dito dito dito 1884 B SpiMB Parp t schuld 1881 4 Toaitsu Gepr Conv Ieen 1880 4 Geo lecning serie D Geo Ie nizg serie C ZuiD Ara Bzp v obl 1893 6 Manco Obl Buit 3ch 1890 6 Venezuela Ohl 4oubep 1881 AMSTBEnAM Olili Stien 1895 3 BorasEDAH St d Ice 1894 8 Nso N Afr Hsiidelsv sand Arendsb Tab Mg CertiUrateu Di li MaAtrohappij dita Ara Hypothoekb pandbr 4 Cult M j dor Vorstenl aaud s Gr Hypothoekb pandbr 3 i Nederlaudsche bank aand Ned Handelmaitsch dito N W h Pao Hyp b p iidlir 6 Eott Hypothoekb pandbr SVi L lr Hypatheekb dito 8 i OoSTVNE OostHrug bank annd Rüsl Hypotheekbank pandb 4Vi Miiw L G Pr Lieu eert 9 Nbü HoU tJ Spoorw My aan l Ml tot Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegin aand Ned Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito S lTAUESpoorwl 1887 89 i Eobl 3 iimd ltal Spwniij A H obl 3 PoiEN Warschau Weeuou aand 4 BcsL Or Buss 9pw Mii obl 4 Baltiscbo dito saod Fsstowa dito aand 6 lirsng Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Azow dp ksp obl 4 dito dito oblig 4 AMsaiKi Cent P n Chic k Morth W pr C v aaoil dito dito Win St l oler obl 7 Deoverb Rio Gr Spm cerl v b Illinois Central obl in goud 4 Louisv asbvilleOort v aand Mexico a Spw Mij Ie hyp o 9 Mits Kansaa v 4pot pref aaud N ïork OntasioSi West aand dito Pene Ohio oblig 6 Oregon Calif lè hyp in goud 6 SI Paul Minn Manit obl 7 ün Pao Hoofdiün oblig 9 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Oanaoa Can South Cert v aand Vz C Kall il Na Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botlerd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aan 3 Beloie Stad Antwerpen 1817 t i Stad Brussel 1889 HoNO Theiii Begullr Gesellieb 4 OosTBua Staatsleening 1890 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanjb Stad Madrid 3 1898 Nbd Ver Bes Hyp Spobl eert ADVERTENTIEN V Heden overleed te Leiden onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader de heer J Th L WITHOF in den ouderdom van 70 jaren Uit aller naam M 8 KBUS TA DBN BiBO L D KEUS Wtgtni a aaigheid kunnen bezoeken van rouwbeklag niet worden afgeteaeht Gouda 2 Juli 97 V Voor de vele bewgzan Ton deelneming ontvangen bg het overlyden van mgn geliefden Echtgenoot den WelEd Gestr Heer J F M TEMMINCK gep kap der Inf bet oig ik mgnen hartelyken dank A E HEDLË Wad 1 F M TiHuiKOK Gouda 5 Jnli 1897 I iaNINKLUKE etXbf KotHnkliJke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMc na II I van Schalk Co gevestigd te s Gravenhage Heppterttraat X m X9 nabg de Begenteaselaao van Z U den KONING van BELGIË Indien gijhoes tl I gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Ëxtract Is id ELI Al TIïB FLACONS van éO Cta 70 Cta en f 1 verkrggbaor hg F H A WOLFF Drogist Markt Gtuda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Boshof B ï WIJK Oudewatcr M KOLKMAN Waddinmeen FEANSCIE STOOMVEEVEEU BN Gbemiscbe Wosscherlj VAN i9 HrtiinhatJe Hotterdam Q brevetetr l ik or Z M den Koning der Be eu floofddepót voor GOUDA de Hwr A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van a le Heereoen Dameggarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste mt thode geverfd Alle góéderen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Stedelijke G asfabiek te GOUDA De pr s van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgas meters bedraagt de haar 10 cent por maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Zëml PDIKE ODDB ST SCHIEDAMMEB BEUEVEE Merkt NiaHTCAP Verkrijgbaar bij M PEËTER8 Jz N B All bewiJB van echtheid u cachet eo kurk steeds voor CHLEOAM r J J mderFinua