Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1897

30ste Jaargang Woensdag 7 Juli J897 No 7315 SmkerbaUetjesmabrsknecht p Q terttoHd gevraagd bg P van Doesburg VBRL BALISTKAAT 82 UTRECHT Een ware Schat Toor de ongelnkkige Ittohtotfers der ZelfbeTlekking Oname en gehe jne uitspattingen ÏM het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEl VABIRiG HoUandeche nitgaye met 27 alb Ptje 2 gnlden Ieder die aan de verschnkkelflke gevolgen van deze ondeugd IMt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrögen bj hetVerlage Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Holland Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼ 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BBKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche Staalhoudende auina Laroche is da meest krachtige en versterkende KINAWIJ N Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheereii Verkrijgbaar in flesschen i ƒ 1 90 en 1 00 koadsa Pliis 60 oent 76 oenl en fl 2i de stb Voorhanden In ds mseeto Apotheken on F iJ Motter t Co Ie Botterdsni Te GOUDA bfl A WOLFF Markt lU4b en DE LAAT en VAN SON np theker Markt van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Mej Ja r AUTA Stads Verloskundige Spi eringstraat F 24 IJ THEETUm Ingang BBÜO ZEUOSTBAAT over de Bank van Leemng Agentuur bg de Firma Wed BOSll ni te Goala Maatschappij tot Exploitatie van Staalsspoorwegen VACANTIEKAARTEN op naam worden van 4 JÜLl tot en met 26 SEPTEMBER 1897 des Donderdof êtaZaterdafi afgegeven op de stations Amsterdam C 8 Amsterdam W P Leiden den Haag Rotterdam Maas Gouda en Utrecht zy geven recht tot het bezoeken van twee stations naar keutié der lijn Zutphen JSUfmegen Het uitstapiien op andere stations is Verboden DeteaartenzUn op de gemeenschappeU ke baanvakken niet geldig op de treinen der HoUandeche IJneren SpoortvegmaatsefutppU Prijs t Musse 4 Masse f 3 3e Masse H GekHgheidtduur 9 dagen Nadere inlichtingen worden door de Stat ons verstrekt Henneberg Zijde alleen echt als zS direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 3S cis tot i a per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 940 verschiUende Qual en 2000 Tcrsch kleuren Dessins etc vrij van port en rechten tn hui CIGAREHBN TE6EN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Gents STALEN per omgaande Dubbel bri port naar Zwitserland G Henncbjrg s Zijde fabrieken K en K Hofl zunici nr f is ds beste Inwriivilig tegen Jiohl Wal Rheomfttiek Leadenpijnea kortom pfvJS Anker Paln ExpeHer larioi sard Salmiak Pastilles f 2 Is met kettatumn sail Ie wRiden tegen H l Anlierfalnlxpeller W 1 moet du ilaxls in leder bnilge r erï Anl er Paiii xpellC Een algemeen als goed erkend middel bj Hoest en Verkoudheid a f oiami en verzachtend Prys per Besohje 20 Cent KuAEPELiBS HoLM Hofleveranciers TANDARTS E cAssno Turfmarkt 171 ouda Depot te Qmda bfl den Beer A a TEEPB Apotheker en bji de meeste Apothekers en Drogisten verkrjigbaar SS ORANDa dv T B PABU S Zenden gratis mfranco £ Sde de afbeeldingen der laatst uitgekomen ïïSdellen voor het ïom rMljo n van l3 deren hoeden enz voor heeren dames £ i Unffi n op geftankeerde aanvraag aaa JULES JILIKOT C BUlw van i dan woUan en t itoflïr laken enz enz J S fe foS2rt e s Taltm ï teven de ioU Uni lkeTOordego deenprompUoltvo ringe der bestellingen bwioodlgdHin BuUUinin m J5 road m J deïTetwine whopging van W ft w M klanten hebban gaena fonaaUtetal Sarras x iwmf W Brabmt da armede belsat Is Lijders aan Dauw of Haarworm dronae vochtige Sehnbbendanwworm en het met deze kw l gepaard d X KONINKIXH Sr K Mvi t vi KM konden worden door Dr Hebra Tntod Onsehadem G f f fo lltl talingV P Kf rnkTmen e Maa volfft vrn van port en mltomenw Zt l Verkrlgbaarêji de St Marleu Drogerie Dannig Duitsohland Vrijzinng e Kiesvereeniging GOUDA Voor de a s ferkleaiug van Xea leden v er den eemeenUraad w rfen dringend aanbevolen Vooi District I D W n G VAM ITERSOl aftredend lid H JAGGR aftredend Lid Voor District II W A VAM DER BEE Q l TB4VEB aftredend lid Voor District III C G VAM DER POST aftredend Lid G PBIMCE aftrénd Lid Het Bestnnr Dr H IJ8SEL db SCHEPPER Voorzitter J M NOOTHOVEN v OOOR Onder Voorz A C COSIJN Secretaris F HERMAN Fzn Penningmeester P J BELLAART J N o GROOT J A DB PEER Mr M M SCHIM viH nsa LOBFF o A VAS DEB WANT Te huur of te koop aangeboden om terstond te aanvaarden EJeEL praclxtig n et in grericla t HEERENHIIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel mgericht aar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENO WEG D 29 toriawdter ui f de VïeforiaJBron f e Oberlahnstein by Ems Tafeldrank VanhgXpninklykef uis c erjVecfer ande i Maatschappij tot Exploitatie der l ieloria Bron gevestigd te Rotterdam Zmdblaak 8 Per bus 90 ot doezen 00 en 30 ot pakjes 15 et spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en allo Pluimgedierte 0 45 per Vi fissoh Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakj s 10 et Alles met gebruikeaanwgzing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Geurig en Onsohadelijt Zniverinfg vet is en hranderigheid Icliiradilige aavgeóehtt en andtre lichaatmroven en wonden etrakheid en tiekingen U verevieringen winterhanden ert voeten U ichur t daumrm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen zich op voordeellge w4 to voor de reinheid in hunne huurperceelen 0 3iTa iNra E3 eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Rouwkaarten en Rouwpost aan et ICleE Bestellingen wirden ten spoedigst uitgevoerd by A BRINRMAIX en Zn v I BINNENLAND GOUDA 6 Jali 1897 Hedeo middag werd teD Kaadhaixe dezer gemeente aaobegteed het onderhoud der kaaimureo gedareDde het jear 1897 iDgeschreven werd door P A Burghoot Yoor t 2555 C W den Hoed voor f 2530 W Bokbofen fOor f 2285 en J fl de Wilde voor f 2230 Nog werd aatibeiteed het doen van buiten verfwerken in drie perceelen Perceel 1 Bank T n Leening üroot fof St Janstoren Toorgevel ProTeoierehui huiijea Proveniers ba is en roorgevel BestedeÜDgeobais M Binnendyk TOor t 1280 W vap Soest TOor f 1280 en B Brouwer ïoor f1254 Percpel 2 Gebouwen alg begraa jitaats W Tan Soeat Mor f 250 M Binnendgk f oor f 166 eo B Brouwer Toor f 149 Perceel 3 Woonboia 2de Bargeraohool Toor Meiêjee W ao Soeat oor f 120 B BroQwer voor f 97 en M Bionendgk oor f88 Een tamboer van bet bier in garnizoen liggend bataiHon infanterie maakte bet gisteren ds wandelaars op den Fluweelen Singel zeer lastig hji Kekte ban na met aitgetrokken aabel Oa poHiie bferrmtt Tcrwiktlgt maRoda hem aan naar de Kaxerne te gaan toen bg na herhaalde unmaningen daaraan met Toldeed werd bg in wrest genomen waartegen bg ziek ernatig verzette Zond ig a s zal de wedvlncbt plaats hebben nit Frankfort a d Main van wegedepoatdnivenRocieteit de Smerle De vorige pitgeschreven wedstrgd kon wegens het alechte weder oiet doorgaan Beroepen bij de Gereformeerde kerk alhier den heer B van Harlingan te Katendrecbt Bg de Zondag gehouden Bcbietwedalrgd van wege den Bond van Oud Onderofficieren te Rotterdam werd door den heer P J Scblosaer op da personeele baan de 28e prijs behaald met 27 punten Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te a Qravenhage werd gisteren aanbesteed het vernieuwen van beschoeüngen eu den baialtmour langs de TnrfaiDgelgracbt te Gouda en langs de Gouwe te Waddinxreen en te Boskoop waarvoor minste inschrgver was de heer C P W Deiaing alhier voor f 7200 FEVILLETOJX SCHETSEN EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAULIELEVEN IJ Maar hier betrekt zijn gesioht voor m ia bat minder aaogeaaam I Ik bad wel geweaaoht dat de benoeming nog wat was uitgebleven ik woonde naar mija ain thnis Dat is waar ook aprak oa de heer Bloem die daareven doodelijk vermoeid tbuiagekomen van bet werk nog geen deel nam aan het gesprek dat ïs waar ook 1 Het aal een heel gemis voor je wezen Het leven in een hotel ia niet alles roor een jong menaoh Maar hij kan in een oommensalenhais gaan meende Doortje of bq een familie het bügebounbetrekken dat zou ik je bepaald aanraden Leo tik ik heb er nog niet over nagedaoht stamelt Leo en sjjo gelaat wordt overdekt met een gloeiend rood dat zich weerkaatst op Anna s wangen Ër volgt een stilta waarin de heer Bloem blauwe kringetjes blaast uit z n kort pjjpje mevrouw Bloem waaraohünlük geplaagd door ten barer ohroniaohe benaawdheden diepe zachteo slaakt en de gelieven blikken wisselen velsprekaad als slechts de blikken van gelieven zijn kuanea Mjjnheer Bloem begint eindelijk Lso wala ala het n gel n komt ion ik u wet ens willen De directeur der stads beleen bank te Bergenop Zoom is te Rotterdam gearresteerd eu heeft voor de justitie uit Breda eene volledige bekentenis afgelegd Sedert een achttal jaren moet er fraude mat de beleende panden zgn gepleegd De recht bank heeft ioventarisatie bevolen en eerst na afloop daarvan kan bet te kort worden opgemaakt Meo vermoedt dat dit den borgtocht niet zal overscbrgden zoodat de gemeente geen Tertiaa zat hebben In bet Journal des Sports dat een beaehbawing houdt over de deelnemers aan den Grand Prix welke Zondag 11 Juli te Pargs vorrpdan zat worden Tinden wg hetgeen Jaap Sden dit jaar gepresteerd beeft het volgende weioig schitterende register Geslagen in Italië door Pasïoi Tommaselli en Momo April geslagen door Protiu in een match in Mei te Brussel geslagen door Morin ia een match in Mei op de Seineb ao overwint Protin in de demi fioale van den Grand Pril te Brussel in do bBslissiog biervnu geslagen door Bourrillou gealagen door een tandem te Geneve gealagen in een match door Protin in Juni te Luik geslagen door Nosaam te Montfermeil Toch noemt bet blad Eden met Bourrilloo Morio Nosaam Prolia en Hauben ala de rgdera die de meeate kana hebben in aanmerking te komen voor de beslissing Ëen vreemdeling die z ch noemde graaf De B uit Frankrgk is na eeuige dagen in een groot hotel in Deu Haag te hebben gelogeerd Zaterdagavond met de noorderzon vertrokken Na zgu plotseling vertrek ia men tot de ontdekking gekomen dat hg een flageuaar bad opgelicht en dat hg bovendien den portier ran het hotel er voor f 50 had laten inloopen De 25e algemeens vergadering der Yereeniging van godidienat ooderwgzers bg de Nederl bsrv kerk sal op Donderdag 22 dezer te Amsterdam gehouden worden Op de agenda komen o a de volgende pnuten van bespreking voor Van het bestuur inleider de heer T M Lonman In hoeverre mogen de geloovigeu lü het algemeen zich toeëigeuen wat de Heereaan de Apostelen beloofd en bevolen heeft Van het bestuur inl H Bremer Overde leden en afdeelingen der vereeuiging Van het bestnnr iul P Mettean Onderstenningsfonda Van de afd Utrecht inl P Nauta Bteft de vereeuiging tol op heden haar regle spreken over ieta dat dat roor Anna on m van het grootate belang ia Ik heb weinig tijd Ik moet er dadelgk weer op uit Maar ga je gang m n jongen zegt Bloem met een steelsobon blik naar den kant waar Doortjo zich meer dan ooit een haring op een warmo atoof gevoelend los maakt wat los te maken valt binnen de perken der betamelijkheid natuurlijk Nil die verplaatsing van papa zoo ongelukkig tuBsobenbeiden komt wtlde tk u vragaa of u er iets tegen hadt dat Anne en ik enflo dat we maar gingen trouwen De perken der betamelijkheid worden ovencbreden Zóó diep ia de zucht die Doortje boat dat er drie knoopen te gelijk van baar japon spriDgen Maar Leol roept zo onthutst hoe kom je op de gedachte f Zoo n spring in t veld als jij 1 Koe ik op da gedachte kom moedertje Dat is toch nog al duidelijk dunkt me Dat hartelgk moedertje doel haar goed We zouden bet je mo gunnen jongelief I Wezenlijk Leo Maar Anne is nog te jong Ik verzeker u dat ze mij niet te jong is Gekheid I jullie bent een paar kinderen ze weet nog van geen toeten of blazen Maar van liefhebben des temeer niet waar An F Ziet u moe begint Anna nu verlegen maar toch dapper ook daar het geldt Leo bij te apringcn ziet u hg ia drie en twintig en ingenienr bg den waterstaat Dat maken ce taah gaen kinderen wat zegt u va Va legt niets bg ia gslgk aan een rookkolom Ik zal zoo goed voor haar zijn spreekt de jongeling met een ernst die bem de tranen in de oogan ment nageleefd in zake de uitgebrachte itemmingen Van de afd Gelderland inl A Meerbols i Genezing op het gebed des geloofs Van de afd Amsterdam iul P Metleau De werking des Heiligen Geeatei in het hartTan den menscb tot zaligheid Vau de afd Ameterdam inl J F R SchelleLberg Marnix vau St Aldegoude Vnn de afd Het Noorden inl E F Malga De toestand der hervormde kerk in deprovincie Groningen en hoe hierin veranderingte brengen Naar aanleiding van de vliegende blaadjes die dsier dagen door zekeren P Meegens in het Ie district van Amsterdam zgn verapreid ia door mr GaroH eena ainklacnt bg de politie ingediend Het reclamebord en de vliegende blaadjes zgn in beslag genomen en tegen den dader is procea verbaal opgemaakt Genoemde M zal ziob nu voor de rechtbank te verantwoorden bebben Door mr CaroU is b zgne verklaring by de politie afgelegd bet vermoeden geuit dat hier yHinterm anerc waren die een verkiezingamanoeuvre beoogden Opmsrkfllgk ts dat de colporteurs preciea liepen in t eerste district waar mr Carolitot oandidaat voor den Raad gesteld ia aanleiding van veelmldig ingekomen klaehteo van het reizend publiek op do Iguen van de Hollandacfae Spoorwpg Maatscbappg over het lange zoeken naar plaatsen en minder tatsoenlgke behandeling door bet treiopersoueet waardoor meermalen aansInitiDgen gemiat werden welke recltmea voor een groot deel te wgten zgo aan de weinige hutpvaardigbeid der conducteurs waaraan zicb vooral de jongeren schuldig miken ia door de directie der H IJ S M een dienstorder uitgevaardigd aan de atationacbefa Daarin wordt den chefs gelast zicb te ver gewissen van de voorkomendheid van hei treinperaoneel tegen over bet publiek en dat de couductenra en verdere beambten daar waar noodig int cbtingen geren en hulpvaardigheid betrachten en ook zoo mogeigk controleeren De condoctenra moeten doordrongen ziju van voorkomendheid tegenover het reisend publiek Sen gezelschap van ruim driehonderd personen arbeiders met vrouwen en dochters werkzaam op de stoomapinnerg van de firma Jannink te Enschedé en te Gronau bezocht Zaterdag Amsterdam Bg Kraanapolskj werd nadat eerat Attis en brengt Geloof me 1 Ën als merrouw Bloem zenuwachtig met het hoofd blijft schudden Wa kunnen immers in uw buurt komen wonen en u kunt ona in alles raden bg atloa helpen Dat zult u tooh wel moeten doen voegt hg er met een verlegen lach bg of Anna moest het willen wagen op mgo tractementje Weer dezelfde oDbeilspelleade stilte Er is van hst begin af aan in Leo s gedrag jegens zgn aanstaande acboonouders ieta zoo goedigs zoo liefdevols geweest dat hy han barton stormenderhand veroverde ja de plaats innam die zoo lang was opengehouden voor den vurig verlangden zoon bun nimmer geschonken Is het daarom dat twee paar trouwe oogen zich met tranen vullen daarom dat de filoema zoo aartelen nu ze hom moeten teleurstellen in ziju liefs en wensch f Kom Dirk vermaant Doortje Ja moeder zegt Dirk en zwijgt dan weder wWelnu vadertje f Waarom antwoordt u Leo nietP Da heer Bloem legt eindehjk zgn pgp neder ffKom in mgn kantoor kinderen de regen maakt zulk een geweld dat men zijn eigen woorden niet verstaan kan Laat me een oogenblik met hen alleen Door t is beier ik zal je straks wel vertellen boa za bet opnamen Leo begon bg je begrgpt wel moeder praattedaar maar wal t was omdat ze niet voor dewaarheid durfde uitkomen Jullie bent wel jong maar de liefde is voor do jongen en met gelukkig te wezen kan men nooit te vroeg beginnen Trouwens als allea nog was zooala het geweest is dan zouden we niets tegen je hnweljjk hebhen Vader wat bedoelt uF andere merkwaardigheden waren bezocht het middagmaal gebruikt Zaterdagmiddag werd te Arnhem door een agent van politie iu de restanratiezaal van bet station een persoon aangehouden die een valaoh bankbiljet van f 25 aan den kellner in betaling bad gegeven en in verband daarmede is te Dniaburg op verzoek van de politie te Arnhem nog een vermoedelgke medeplichtige in die zaak gearreateerd Waarsobgnlgk heelt men hier te doen met dezelfde peraoneu die eenige dagan geleden te Amsterdam valache bankbiljetten in betaling gaven Bij een vechtpartij in de Bofstraat te sGraveobage Zaterdagnacht beeft zekere Th Haneveld zijn tegeoatander een levensgevairlgko wonde toegebracht De aanvaller werd gearresteerd Sen mes werd niet bg bem ge vonden maar hg bad bebloede kleeren Ook op andere plaataeu in den Haag werd Zaterdagavond zwaar gevoahten Bg een dier kloppartgeu werd iemand van agn zilveren horloge beroofd Een beschonken Rotterdammer werd toflgaug tot de tram geweigerd £ r ontstond verzet eu de politieagenten hadden veel moeite hem in bedwang te houden De bekende reiziger luiteoant Pearj vertrekt opt 10 Juli mat eenige geleerden nit Boston omheen tocht te doen langs de westkust van Groenland De geleerden gaau aan land voor ptaatselgk onderzoek en worden na drie of vitr maanden weder afgehaald Peary zelf wil een voorloopig onderzoek instellen ter voorbereiding van een tocht dien bij in I89S wii ondernemen en die drie of rierjaren zal dureo Hg zal trachten zoo dicht mogeigk de Noordpool te naderen en in hooger gelegen gewesten Ëakimo a te vestigen £ an miltionair die niet genoemd wil worden heeft de geldmiddelen voor deieu tocht beacbikbaar geateld H M de Koniogio Eegentes ontving Zaterdag op het Loo mr J O Gleichman president vau de Tweede Kamer der Staten Geoeraal De radicale vereeniging Burgerrecht te Leeuwarden heeft evenals de WerkliedenVereeoiging den heer Z Middelkoop ontvanger der ref istratie te Leeawarden tot oandidaat voor de Tweede Kamer gea tld Namens de regeering van Baden zgn bg de Nederl regeeriug inlichtingen ingenomen over de ervaring door da spoorwegen hier te lande Anne kind je moetje voorbereiden op een talaur stelling Je daobt dat vader rgk was niet waar F a vraagt Leo met plotselingeo aobrik Dat ben ik niet Lacroix ik ben faetuiet meer i Groote God roept Leo wiens gelaat doodableek is gsirordon Ik heb mgn bost gedaan Anne ik heb gewerkt □ acht en dag ma sinds een poosje ben ik niet gelukkig gsweeat De bouw van bat kampement heeft in plaata van zooals verwacht werd een goede winst belaugrgk verliea gegeven ook met de fabriek staat bet alecht de nieuwe installatie levert da gehoopte roordealen niet op zoodat dit jaar weder bggepost moet worden yEn de werken voor bet nieuwe kanaal F Dat loopt cok niet mee Het onverwacht invallen van den weetmooason doet me het ergste vreezen Wie had ook nu reeds kunnen rekenen op zulke regens t en een Siuko bandjir kan mr bg den tegonwoordigen stand van zaken voor duizanden benadeeleo i Maar dat is verschrikkelijk zucht Leo Voor bet eerst aïnda langen tgd keert Anne ziob van den geliefdo af om tioh tot haar vader te wenden Met innige teederheid streelt ze hem hat gelaat wischt ze hem de tranen af die ham in de strakslarendfl oogen branden kust ze hem da Hppeu die trillen bg het verhaal van zgu ondergang ff Arme lieve vader I Ën dat op uw ouden dag I Waarom ma daar niels van gezegtl vadertje F Dacht u clan dat uw Anna zoo slecht bestand was tegen wat tegenspoed Dat zult u eena zien I Kom niet zoo droevig V hebt ona immers om u ta troosten