Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1897

Zofflerdlenst 1897 AaogevaogeD t Mei THd van Greenwich 18 86 1 84 8 48 8 67 4 68 4 55 6 88 6 51 8 14 7 81 7 88 8 86 Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA QmiM se TM 1 16 8 35 9 S0 i7 9 54 10 11 U U IIM 1S 18 UoordmM 7 S 8 42 ll 8 meuwmknk 7 8 8 49 11 85 0 I Ue 1 48 9 56 11 48 Botlaidun 7 7 56 8 88 9 C5 9 40 9 4710 18 10 80 U Bi 1 51 1 8S BottaTdm 4 56 5 68 7 85 8 40 9 98 9 58 0 peU Mienwwknk Soild 6 S7 8 86 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 eOVDl DEN BtAG Oouda ZefiDlimMDMoerlcapelle Zoetermeer ZegwMrd Voorbarg s Hage S 7 80 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 86 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 49 M 7 4 8 48 18 40 8 01 ï l 7 58 8 61 18 51 8 18 V 8 07 08 1 06 8 86 K 8 11 9 08 9 46 9 64 10 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 5 66 6 88 6 89 8 4 8 81 e O l D k V T B K O H T Uoutt 6 80 S7 7 66 8 81 9 07 10 1 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 06 Oulav 6 46 64 11 14 8 87 frMid 6 68 7 8 i M Il 8 9 46 8 84 6 84 Ukwkt 18 7 88 8 88 8 0 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 60 6 08 4 18 88 18 8 f 18 46 18 66 1 68 4 4 16 KOTTEKDA M 0 O ü D i 11 85 11 60 18 87 1 44 11 64 18 08 18 47 9 14 8 17 7 86 87 34 6 41 47 7 48 DEN H AAO GOUDi 4 66 5 68 7 86 8 8 40 6 06 6 08 6 14 6 11 6 81 19 6 87 86 H ge 6 467 80 7 48 8 8S 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 33 6 80 6 18 7 18 7 66 9 88 lO o Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw6 10 88 1 66 4 68 80 9 48 L 608 l89 o lo l lr6 4 l 7lV6oV 78 l4 o84r88 i 6 o7 48l 8 88 8 64 9 64 10 8 11 16 10 06 10 16 10 87 9 9 88 10 88 11 6 11 44 66 8 10 17 10 86 üt kl 6 83 7 46 8 49 9 80 10 15 r0 tlL88 78 8 66 4 48 6 86 8 56 7 56 9 07 10 08 10 84 7 10 10 84 Woerde 6 58 8 08 10 88 11 66 4 16 7 18 88 1 7 18 8 48 10 41 Oiidsw ter 7 07 8 14 10 46 4 4 i in m 11 10 7 39 8 69 UI ll l8 Goud 7 88 8 87 9 81 9 68 10 6 11 10 18 111 88 8 46 4 87 6 80 6 07 7 898 88 4 10 84 11 10 AUSTIBDAH eOQDA ikmitwdui e 3t 7 10 8 1 t Ot 10 4 58 46 Soida 7 8 14 9 14 lO O 1 U 1 4 47 4 4 6 18 7 46 4i t 49 7 46 11 1 BOD A A M 8 T E B B A M 10 67 It lO 4 11 a 6 0 7 61 6 i U l l 1 1 8 1 10 17 ie 11 41 opgedftftn root do kilometerboeVjes n over de fioancieele aitkomsten van dezeo maatregel Op een stok laod aan de Tonlonscbe Xisan te Dordrecht werd Zo dag de proTJmiale meeting van den UocialistebboDd geboodeo AU sprekers traden op Domela NieuweohDia Van der Veer Hermans en W Hatera Om het terrein te bereiken waren de bezoakers Tan elders in optocht met Tnaodels en moziek de stad doorgetrokken Ook op de moettni werd moziek gemiakt en gezongen De fd Dordrecht ran den Qebeel Oothoadersbond Terspreidde er bare geschriften Prell s kDeutache WochenzeitaDg e dia te Amsterdam nitkomt deelt mede dat binneokort een mioisterieel besluit zal worden genomen dat een groote oproimiag onder da oplichters sonteoeurg en andere schnnoige persooniykbeden in de Nedarlaodfche grnote steden ten gevolge zal hebben Di Heden zallen niet meer zooals tot nu ton bij ban vervoer orer de grenzen tosicben Zeveoaar en Elteo alleen worden gelaten waardoor ze gelegenheid hebben om nit den tr in te springen en naar Nederland terug te keeren naar een Nederlandscb beambte zal hen te Ëlten aan de Duitsche gendarmen orerleveren die in een loods dan onmiddeliyk de papieren rao die lieden sullen onderzoeken en bon identiteit laatstetleo Is bon rekening met de Doitacbe OTerbeid in orde dan worden se op vrjJB roeten geateld maar met de waarscbowing dat t foo ze wpder door de politie nit Nederland naar Dnit cbland Tervoerd worden door het Doitstibe landgericht tot 3 maanden gevangenis zullen worden veroordeeld Men hoopt zoo in tbjjzoader Amaterdam te zuiveren van hetgespuig dat daar tegenwoordig een te veiligen rustige woonplaats vindt Zaterdag hebben te Londen 4500 arbeiders in bet macbioeTak den arbeid gestaakt Zy verlangden den werkdag van acht oren De patroons dreigden met algemeeoe staking der werkzaamheden in het geheele land Het aantal werkstakend mynwerkera ïn de Borinage bedraagt na 4 000 Te Boedapest komen van alle kanten berichten over de werkstaking der boerenarbeiders Op verscheidene plaatsen werden personen in hechtenis genomen die als oproiera werden besobonwd maar de meesten zgn wegens de opgewondenheid die hun inhechtenisneming ten gevolge badf weer vrggetateo In een enkel district van bet komitaat Bacs staken 5000 werklieden Te Merraza in Noord Italië kwam de militaire macht ook in botsing met werkstakeode landarbeiders Aan weerazyden werden verBOb denen gewond Sobadeiyke vergissing I 1 Iemand die gistermorgen met den eersten trein van Amateidam vertrok naar Halfweg om daar naar zgn werk te gaan kwam te Bobiedam tot de ontdekking dat hg 1 voorby Halfweg was By staple daar nit ea werd nog beboet voor het zonder plaalsbewgs verder rgdeo bovendien moest by nog weder een plaatsbewgs terug nemen Alle eloctriscbe trama te Homburg bleven Dinsdagavond plotseling staan Ten gevolge Tan een gebrek in de geUidiog in het station voor de eleotriscbe beweegkracht wns dit geboow in brand geraakt Voortdurend schoten lange blaawe vlammen uit de vensters Bet personeel heeft zicb naar het scbynt bytyds in veiligheid weien te brengen J 1 4 O Bt 8 K 9JI 10 60 De briod achynt aangekomen te zyn door een ontploffing in een van de vertrekken gtiyk Tloe Machines van groote waarde syn vernield de schade is zeer aanzioniyk maar periooniyke ongelukken zyn niet voorgekomen De electriacbe tram behoeft den dienst niet te staken daar in de beweegkracht door bystationa voorzien kan wojrden Het telefoonoet il op versühilleode ponten beschadigd De brand wat eergistermiddag gebloscht Zakkenrollen is een af ken reus waardig bedrg 1 maar er rus tenminste tot dusver nog iets 1 ietwat romantisch aan het begrip van baiI teogowoae handitfheid vao goochelaars vinger 1 vlughaid Ook dat guat tegeowoordig verloren 1 bet bedrijf neemt isogzarcerband geheel het 1 ordinaire karakter van brutalen straatroof aan I De toeschouwiirs van bet bloemeiicorso in het Vondelspark whryft de Amsterd Ct 1 zyn Woensdag middag niet allen even vol 1 daan thnis gekomen De zakkenrollers hebbe I daar onder de dichte massa van kykers ba 1 slag geslagen I Vooral de dames kunnen daarvan meepraten 1 I Velen barer werden van broche of portemon I I naie beroofd Er waren zelfa vrouwen di 1 I met behulp van een klein meisje de aandach 1 I der dames wisten af te leiden terwyl zq zelve i I dan baar slag sloegen De pick pockets ware I I zeldzaam brutaal zy trachtten de oorringen 1 I der dames uit te rakken wy zagen dat een 1 I dame den toeleg bytyda verhinderde ronar I I de brillanlen oorring was toch uit de sluiting 1 I getrokken Zy was nog wel van een heer met I I zyn zoon vergezeld I Het 40 jarif bestaan van de Rott Dter1 I gaarde zal 13 Jali met een schitterend avoud1 I feest worden gevierd De illnminatie die er I zal worden aangebracht zal alles overtreffen 1 I wat er tot nu toe gezien u Buiten electriacbe 1 I en gaa illamioatiBS zullen er 40 000 vetpotjea 1 I worden aangestoken Z 8tien duizend vyt bon1 I derd stoelen zullen op het terrein worde I I geplastat in de groote zaal zullen er 1000 I zijn Een prachtig grool vourwerk zal het 1 I feeat beiluiten Als voor 15 jaar by het I I ziUeren feest zal bet slotstak zyn de uit I barating van een vonrspawenden berg In 82 1 I had dat stuk een groot succes 1 I We vinden in Engineering van 18 Juni de I I bBscbryving van een stoomjacht np to date 1 I dat voor den Amerikaan chen millionair 1 I Ogden Godet op de wert van de Clydebank I Engineering and Bhipbailding Comp Lim I gebouwd werd en onlangs gereed kwam I Dit jacht de Mayflower heeft een toonaninboud van 1009 ton ia 275 voet tang en 36 I voet breed I Het is verdeeld in 9 waterdichte afdeelioI gen waarvan er 2 vol konaeii loopen zOnder I het scbip te doen zinken De proeftocbtI vaart van 16Vi uij verkregen met 2 I tripteeipansie raacbioes en 6300 myleo kon I nen met 12 myla vaait afgelegd word n I De Mayflower voert 9 sloepen met zich I nl 1 stoomsloep van 32 vt 2groote reddingaI sloepen 3 jollen 1 giek 1 zeilbloep en 1 electriacbe sloep De beachryriDg der verschillende salons en hotten doen denken aaa een uprookje uit da 1001 nachf Niets dan marmer prachtig eikenhout zware tapyten en kostbare stoffen Is bet koud men behoeft slechts op een knopje te drukken en electriacfae verwarmers verboogen de temperatuur Is de warmte binderly men zet slechts de electriacbe ventilator aan den gang en een zocht koeltje brengt irisohheid en verkoeling Verveelt men zich een bibliotheek met keur an gemakkelyko stoelen en een keur van 2000 boeken brengt afleiding Om aan te toooen boe geen koaten gespaard zyn om tot zelfs in kleinigheden het volmaakte naby te komen diene dat de handdoekenhangers verzilverde koperen pypea zyn w mr ateeda warm water door stroomt om de handdoeken warm en drjog te houden 1 10 19 10 8 10 8 10 48 10 4 Hoe streng in Berlyn de leerplicht wordt gehandhaafd blykt nit bet btisluit van de schoolcommladie dat de hoofden van de scholen zullen worden uitgenoodigd van alle kinderen die een acbool niet volledig hebben doorloopeo de namen ter tond na het vertrek op te geven om te kunnen nagaan of zy elders wordt n orergcplaatst en aldos te voorkomen dat gewetenloozc oudersc de wet ontduiken De Engelache rywielfirma s Columbia Bartfnrt Lowell Dinmond en anderen hebbeo bet tusFchen hen bestaand contract tot handhaving van den prys en de tarieven met 20 tot 30 pCt verminderd Deze vermindering geldt ook voor alle agentachappen van genoemde firma e in Europa Dit besluit is een slag voor de kleine Aetatabrieken die na deze reloctie met de groote niet meer kunnen concurreereo In Meinz zullen kraobtena besloit van de schoolcommissie dezen zomer de leerlingen der openbare scholen voor koaten der gemeente onderwijs io het zwemmen krygeo waartoe de Ryn 6ór de atad een uitstekende gelegenheid biedt Het besluit beroat vooral op de overweging dat zwemmen zeer in bet belang der gezondheid ia De Nederlandache Jariaten vereeniffing za 1 hare 283te algemeene vergadering ouder leiding 1 van den voorzitter van het bestnor mr J Ö 1 Patyn houden te Zwolle Maandag 30 en 1 Dinadag 31 Aoguatua Bet eernte vraagpunt I dat behandeld aal worden luidt Welke is de I aard der rechtsverhouding van den staat tot 1 zyba ambtenaren moet zy wettelyk worden I geregeld en zoo ja hoe in hoofdzaak Daaromtrent beeft de heer mr E FoKke 1 een preadvies uitgebracht waarvan de slotsom luidt als Tolgt de verhouding van den staat tot zyne ambtetiaren is van pu bliek ree ii ie ly ken aard Ky behoort wettelyk te worden geregeld de aanstelling geschiede io den regel voor het leven gelyke vrybeid besta voor den ambtenaar als voor alle andere burger ont stag worde ongevraagd alleen wegens in de wet genoemde redenen verleend vermogens reobtelyke aanspraken worden by den admi ntstraiieven leobter aanhani ig gemaakt een disciplinair recht tegenover de ambtenaren worde der regeering toegekend Naar de Midd Ot c verneeict wordt te s HB e het plan overwogen om in een adres de aandacht van de Regentes te vestigen op het gevaar dat bat leven en de gezondheid van de Koningin bedreigt by een eenigszins Ungdurig verblyf in den door de aitwsseming der grachten verpesten dampkring der residentie Men zou daarom H M in overweging geven den terugkeer vao het Hof naar Den Haag niet te doen plaatshebben vóór dat hetzy vanw ge het Uyk hatzy vanwege de gemeente hetzy door aamenwerkiuK afdoende verbetering gebracht zal zyn in een toestand die wel is waar alleen gedurende de zomerI maanden voor de ingezetenen nagenoeg on I draaglyk i doch iu alle seizoenen het weer I stnudavermogen der gestellen tegen ziekte I invloeden ondermijnt I Deze motiveericg wordt gealaafd door de I statistiek welke over een reeka vanjaren steeda I een hooger percentsgewys sterftecyfer aanwyst I vo r de Haagsche buurten die aan grachten I dan voor de zoodanige welke op eenigen afstand I van dese besmettingsbaardeu gelegen zijn 6 08 5 09 5 16 5 10 5 85 5 40 6 10 4 10 6 38 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 3 46 8 50 Uit Ziandam wordt aan DeTel geschreven By de a s gemeente aads verkiezing te Zaandam doet zich het zeldzame geval voor dat in een der drie kiesdistricten als candidaat 7i n gestfld een patroon en zyo bediende In district II toch ia door de nfdeeling Zaandam d r Liberale Unie als candidaat Gtepioolameerd de heer E G Verkade lid der flrma Verkade Co welke de groote brood koek en bescbuitbakkery aldaar dryft terwyl de radicalen in dat district candideeren den heer J Switzer Az magazijomeester aan genoemde fabriek Beide partyen meenden dat hun candidaat in dat diatrict de meeste kaoa van slagen hebben Gelukkig is de verhonding van patroon en personeel aan deze broodfabriek van dien aard dat de heer Switzer er niet aan behoeft te denken zyn candidatnur in te trekken dewyl bij daarmede den heer Vsrkade in de allereerste plaata een ondieost zoo bewyzeo De heer Switzer was reeds meermalen candidaat en ontving dan steeds van zijn patroon de verzekering dat hy hem volgaarne de gf legooheid zoo geven de lanctie ran raadslid naar behooren waar te oenen Dewyl voor twee vacatures vyf candidateu zyn aanbevolen kan men nog niet direct zeggen dat de heer Switzer candidaat is geateld tegenover lyn patroon doch t is niet zoo beel onmogelylr dat het juist tusschen hen beiden tot herstemming zal komen Ook dan behoeft de heer Switser voorzeker 7yu candidatuur niet in te trekken integendeel want de heer Verkade zal zeer waarschyolijk aldus iedeneereo Er is een categorie personen die my wil en een andere die Q wili welnu laat ons eens zien wie van beiden de meeste voorstanders heeft Ëo mocht eventueel de beer Switser gekozen worden dan zal de heer Verkade zeker een der eersten zyo die hem daarmede hartelyk gelukwenscht Den len Juli is het hedryf Tai de naamlooie vennootschap Nederlandache Stoombrandery en Distelleerdery c voorheen firma Kiderlen gelegen m de voormalige gemeente Delftshaven thftQs geannexeerd aan Rotterdam overgeiraan in de handen van de direct e der Nederlandsche Gi t en Spiritusfabriek te Delft Da fabriek is bet eigendom gebleven der vennootecbap maar voor een zeker aantal jaren d ordeNed Gist en Spiritusfabriek gehuurd die het be dryf der distelleerdery voort zal zetten Blyken de zaken onder de leiding der directie van de N G S F te Delft de geweoschte uitkomsten op te leveren dan heeft deze zich bet recht voorbehouden da fabriek voor eene vastgestelde som te koopen De fabriek te Delfshaven heeft eene kor tusnydery banden machinaal werk die in Delft voor de belangrijke uitzendingen van zoogenaamde kelders een gnedeo afnemerzal vinden terwijl ook de machinale kistenfabriek zoowel voor het maken van kelderkisteo als van gist lym en veekoekenkisten door de Gist de olie en da lymfabrieken alle onder directie van den heer J C van Marken te Delft geregeld van werk zal worden voorzien Zondag bracht bet personeel d r fabriek t Delfshaven dat als zoodanig behouden blyft een veertigtal beambten en werklieden een beEoeb aan het AgDeUpark t Delft Te ongeveer half zes arriveerden de gasten per boot en werden door de directie en ue kernc der gistfabrtek in de Gemeenschap c ontvangen Begeleid door de faarmoniekapel het fabrieksI vaandel en de afdeelingsvaaodels ea depatatiën uit het personeel der zueterafabrieken ging men in optocht naar het oitspanningalokaal de Tent en hierna werden de fabrieksgebouwen en het Agnetapark bezichtgd Te tien uur werd de terugtocht aanvaard Naar men verneemt zyn de ooderhandeItngen over de concessie ao den zuidelyken spoorweg tuaacben Amsterd m en Haarlem tot een goed einde gebracht en de roorwéarden door den heer T Sanders te Amsterdam aanvaard Deze nieuwe snelle verbinding welke electrisch geSiploiteerd zal worden tuasohende achoohfite deelen vatf beide steden en waardoor de Haarlemmerhout het Boia de Bonlognevao Amsterdam wordt zal zeker in eeugroote lang gevoelde varkeersbehoefte voorzien 8 8 61 9 67 10 36 1 18 10 04 10 11 10 18 t lO 10 87 10 64 11 80 7 6 7 6 8 06 8 13 8 88 7 60 1 86 10 0 8 0 1 87 47 84 10 01 8 80 10 07 10 89 Verder wordt nog medegedeeld dat de zaak wordt ondernomen door allereerste Hollandat ie en Duitsche bankierahnizen en dat een spcedige uitvoering verzekerd is Bnltenlandsch Overzicht 1 Een commissie nit de Franacbe Kamer heeft voorgesteld van openbaar nut te verklaren het aanleun van een seheepvaartkanaal tusschen paigs en Rooaao volgens het ontwerp van jea beer Bonquet de la Grye Het kanaal zal met de Seine samenvallen behalve de afsnydingen van twee bochten waardoor de waterweg van 218 tot 185 kilometer wordt verkort De breedte zal 35 meter zyn aan de watervlakte en 45 in de bochten de diepte 6 20 meter zoodat het bevaarbaar il voor schepen van 5 90 d epgaog des nood van 6 meter dat ia de diepgang der schepen die van Havre tot Rouaan kunnen komen Zeeschepen van dien diepgang zullen dus Parys kannen bereiken en daar te Clichy in een bassin van 40 hectaren met kaden van 6340 metter lengte komen Over bet kanaal liggen 8 spoorbrnggen en 22 gewone bruggen die ten deele verhoogd ten deele beweegbaar gemaakt moeten worden De kosten zyn geraamd op 150 millioen en de ontwerper wil het kanaal sender Staatshulp door een maatsohappy aaolaggen ata deze gedurende 90 jarnn recht krygt van elk schip ten hoogste 3 25 frs te heffen by het op en het afvaren en bovendien kaai en havengelden Binnenschepen zouden Try zyn behalve als zy van de afsnydingen gebruik maken of s nachts varen wanneer het kanaal steeds zal wordeu verlicht De commissie is van oordeel dct het vervoer van en oaar Parya door het kanaal goedkooper zal worden Als er spoedig met den aanleg wordt begonnen zat het in 1900 tydens de tentoonstelting gereed kunnen zyn Offioieos wordt gemeld dat President Faore den ISden Augustus over zee naar Kroonstad vertrekken zal en den 31en in Prankryk terug zal wezen zonder zich onderweg ergens op te honden Het blykt dat de niinoodigiog van den Czaar niet alleen spreekt van den President der Ro publiek doch ook van de voorzitters van Kamer en Senaat Faore heeft de beereu Lonbet en Brisson reeds by zich ontboden om bnn de nitnoodigiog over te brengen doch beiden behielden hun beslissing voor totdat zy door de Kamers tot de aanneming zullen gemachtigd zyn Naar de taal der bladen te oordeelen wordt door de rechterzyde de gematigde linkeriyde en de radicalen de uitnoodiging met voldoening vernemen en willen deze de gevraagde kre dieten gaarne toestaan De uiterste linker zyds en de socialisten zyn echter voornemens de kredieten te weigeren wat natonriyk niet wegneemt dat de 500 000 frs er stellig door komen De reia van den Dnitichen keizer naar de Noorsche wateren ia gisterenmorgen begonnen de keizerin is reeds naar Fostdam teruggekeerd Douderdagoamiddag beeft het Keizerpaar aan boord der iHohenzolIernt een théc gegeven waar ook Leopold van België ia de uniform van Daitsch admiraal verscheen om afscheid te nemen Te luim 9 uur in den avoud heeft by met zyn jacht tCtémeotimec de haven van Kiel verlaten In den avond nam Wilhelm II met prins Hendrik nog eventjes deel aan een aBierabendc in de marine academie Terwyl nog tal van reizen op a keizers program etaan na Noorwegen t bezoek aan Petrsburg voorts een verblyf aan de Tegernlee en daarna bezoek aan Hongarye waar by keizer Frans Jozefs gaat hy de groote manoeuvres en die van aartshertog Frede rik op diens jocbtslot wezen zat wordt alweer een nieuwe reis aangekondigd Withelm II wordt nameiyk met zyo echtgenoote ten bezoek op de kunsttentoonstelling te Venetië verwacht Reeds zyn besprekingen dienaangaande met de kooinkiyke familie te Rome in gang Uit Berlyn wordt aan de Indép c geseind dat Hohentohe weigert met zyn naam de nieuwe politiek des Keizers te dekken De officieuse nota s betreffende de wyzigfngea in het militaire atrafwetboek wyseo er op dat de kanselier als voorwendsel voor zyn aftreden zal aanToeren dat by niet in staat is zyn aan den Bykadag gedane beloften te bonden Id sommige Engel che kranten worden nog altijd onaangename dingen gezegd over de beruchte commissie van niel onderzoek Bet conHrvatieve Parlementslid dat in Zoid Afrika volgens de Contemporary Rsvieuwt Rhodes op den man af zou gevraagd hebben of Cbamberlain medeplichtig was aan Jameson s inval en daarop een bevestigend antwoord kreeg heet Alan Fatten Eyerton Deze zoo na zyn terugkomst Chamberlain bezocht hebben en deo Minister zyn gesprek meegedeeld Wio hoeft u gezegd dat ik in die zaak betrokken wast vroeg Cbamperlain Wei Rhodes If was het antwoord De Contemporarj Review verklaart liever niets Ie willen mededeeten wat Chamherlein hierop zeide Volgens andere bron moet het iets heel weinig parte meotairs geweest zyn iets van verrader Eenige bladen bevestigen het bericht dat Koningin Victoria in een brief aan baar kleinzoon Keizer Wilhelm op baar woord van eer zou hebben Terklaard dat geen harer Ministers in het Afrikaansch achandaal betrokken was Om deze reden ook aoa air William Haioonrt en zyo liberale collega s niet willen aandringen op het inleveren van doeamenten welke B M zouden I kunnen dwingen zich zelf een démenti te geven Uit NewYork wordt gemeld dat de onderhandelingen over bet arbitragetractaat tasacben de Vereenigde Stalen en Groot Britannië hernieuwd sullee worden Thana sullen de vooratelleo van de Vereenigde Staten uitgaan Preaident Mc Kinley is zeer ten gunste van een vriend happelyke n vredelievende oplossing van gvschilten gestemd en door de zorg van den staats secietaris Sherman is een nieuw tractaat opgesteld dat naar men hoopt zat te gemoet komen aan de bezwaren van den Senaat Het plan bestaat voo spoedig mogelijk een afschrift van het tractaat toe te zenden aan Sir Julian Paoncefote den Engeljcben gezant by het Witte Huis die thans te Londen vertoeft Sir Jotian moet een groot voorstander zyn van het tractaat en zou het in Londen met de Ettgelsche regeering kunnen bespreken Wordt het door de beide regeeriogen goedgekeurd dan zal bet iu het begin vao December aan den Senaat worden voorgelegd De Pali Mall correspondent te New York gelooft dat er groote kan op aanneming bestaat na de ontzaglyke sympathie ook weder in de jongste weken voor Engehnd in de Vereenigde Staten getoond Indien een volksstemming over het tractaat kon worden oitgJokt zou het met byna algemeene stemmen worden aangenomen en dat kan niet zonder invloed blijven op de stemming io den Senaat Het protest der Japanscbe regeeriog tegen de annexatie van Hawaï door de Vereenigde Staten werd in den beginne ah vry onschuldig beschouwd Thana blykt echter nit hetgeen da beer Sherman heeft medegedeeld aan de Seaaatscom raise ie voor boitenlandsche aangelegenheden dat bat protest der Japanners vry ernstig is De Japaonera toch protesteeren op de volgeode gronden i Dat de handhaving van het statum qno van Hawaï noodzakeiyk ia voor do goede be trekkingen tusschen de mogendheden die belangen hebben iu den Stillen Oceaan dat da annexatie van Hawaï zekere rechten van Japaneeacbe onderdanen in govaar zou kunnen brengen en dat zulk een annexatie kan leiden tot de verdaging van de tyde van Hawaï van sommige eiscben welke reeds ten gunste van Japen zjjn uitgelegd De heer Sherman verklaart aan de commissie van din Senaat dat door de anne atie het verdrag tusschen Japan en Hawaï zyn waarde verliest doch de reebten welke nan Japanuers zyo toegestaan zullen werden gehandhaafd Daaromtrent kannen dus geen onaangenaamhedon met Japan ontstaan Verder wordt op het protest geantwoord met de verzekering dat de invloed der Vereenigde Staten eteeda overbeorachend is geweest op Hawaï zóó zelfs dat annexatie elk oogenhlik te verwachten was Vier jaar geleden ia daaromtrent reeda onderhandeld met Japan dat destyda weinig bezwaren scbaen te hebben De regeering der Vereenigde Staten ontkent ook thans nog beslist dat door de annexatie de wettige belangen van andere megendbeden in den Stillen Oceaan worden benadeeld De BDRGKMEËSTEB der gemeente Goads ieKÏea art 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat ten gevolge Tan de periodieke aftreding van zes leden Tan den Gemeentertad in de drie kieidistricten waarin de gemeente Gonda is rerdeeld de stemming ter rerrnlling van twee plaatsen in alk district lal geschieden op Vrjdag den 9en Juli aanstaande tnïschen des Toormiddags acht en des namiddags rgf nar Dat Toor deze verkiezing als candidateu zga gesteld In het eerste Kiesdistrict C BEUNT Dr P H G YAN ITKRSON H JAGER N A VIN DBS REK A W ROES T G V4H WIEBST In het tweede Kiesdistrict O BRUNT N A viH DBS REE M n 1 STBAATBR Q 8TRAVEB In het derde Kieidiitriet i G KEOOK C G TAS DBB POST G PRINCE N A VAK Dia REE A J VOS En herinnert aan den inho id van art 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hg dis opzettelgk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens Trettshjk voorBchrift nitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Qonda dan 5e Jali 1897 De Bargemeester voornoemd R L MARTENS BnrgarltJke Stand GEBOREN 4 Jnli Pietertje oodeis H Verbroggen en B N den Toom Elisabeth Cornaiia onder P C Fortajn en A C G Taat 5 Wilhelmina Elieabeth en Elisabeth Wilhelmina onders M van Gogh en E Boot OVERLEDEN 3 Juli C de Jong 5 m A W Prang 3 m G Schiedon 30 j 4 H M Vnnren van Es 19 j NIEUWE A OS Az van Md TaiUenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon Mo 3i PARAPLUIGS Beurs van Amsterdam JULI Vrkrs slotkrs 881 98 V 98 ïlBUBELAKD Oerl Ket W 8 S i 8 Vi dito ililo duo S B8 dito duo dito 3 8 HoN0ia 0dl a6udl 1881 88 4 104 Italik Insohrijïing 1868 81 86 OoflTENB 01 1 iu papier 1868 8 85 if 86Vl 81 68V diti in zilver 1868 5 85 PoaTDQAL Obl mot coupon S dito ticket 3 81 BosLAND 01 1 Binnenl 1894 4 6 dito Gecons 1880 4 97 dilobiiRilhs 1889 4 9 Vs dito b j Hopo 1839 90 4 9 dito in goud leen 1883 6 dilo dilo dito 1884 6 lO j 3PANJE Perp t schuld 1881 4 SS s TuEKBIj Gepr 0 nv oaii 1890 l 67 81 Geo leening serie D 801 Geo Ie niBg serie O 80n Zuid Apb llBp ï oW 1898 6 106i Mexico ü il But S li 1890 6 96 Vbnbzcbla O il 4rmliep U81 41 Amotebdah o lit ten 1895 3 100 EQmi uAM 8t d 1 ei 1894 3 91 Nbd N Afr Hanile ï an l I 46 Arendsli T h Mij OoTlificalou 644 Deli Maiil c iappij illi 86 Am Hvpothcekb pindbr 4 lOO Onlt Mg derVoi tenl Mud 501 s Gr Hypolheekl pandlir 3 100 Nederlandache bank aaod 200 Nel llanlelmaauob dilo 115 N W II Pao llyp b pandbr 5 tO H tl Hypothookb pandbr 3Vi 99 llr Hyp thoekb dilo S i V Oi SHNB Uotl Hoiig bank aand 135 ansi Hypotheekbank pandb 4 99V8 AICBBIBA Equ t bypolb panJb 5 74 Maiw L ü Pt L OU eert 6 24 Hias H IJ lpooT v Mii nsnl 109 Mu lot Eipl r SI Spw aand lOlVj Ne l lod Spoorwegni aand 807 Ned Zuid Afr 8pm and 6 8321 dito dito dilo 1891 dilo 5 100 B4 s 5 V lTAUBSooor l l887 89 A Eobl 3 64V Zuid Ilal S pi niij A H obl 8 56 PoLXN Warsohau Weouen aand 4 148 Rost Gr Hum HBlliseho dito aand 68 Fastoiva dito aand 5 78 Iwang Dombr dilo aan l 5 101 Va Karak ChAzow Sp kap obl 4 101 dito dilo oblig 4 Amebika tent P n Sp Mij o d 6 99 Chic k VortU W pr C v aanJ 1501 d 10 dilo Will l Pelor obl 7 1351 Denver3i Hio Gr Spm eert v a 10 IlliDci Central obl io goud 4 100 Louis tVa htrUI Cort ï aand 437 Meiioo V Spw Mij Ie hy i 6 102 Mils Kansas v 4pct pr f annd ll i N YorkOnlasioi Weal aand 13 dilo Penn Ohio oblig 6 108 Oregon Calif Ie byp in goud 5 70 St Paul Uinn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito I ino Col Ie hyp 0 6 80 Oamada Can 8outb C ert v aand 47 Vb C Ballw Na leh d c O 7 i Amsterd Omnibus Mg aand 190 Botleid Tramweg Maats aand 800 Ked SUd Amsterdam aand 3 106 Stad Uotlerdam aan S 106 Bbloib Blad Antwerpen I8i7 V 108 Stad Brussel 1886 8 1031 Hosa Theisi Kegullr Geaelhch 4 1 H OosTENB SUatslcening 1860 5 181 K K Oo t B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrui 3 1868 32 I SSV Nb Ver Gevonden en ndg niet afgehaalde voorwerpen der maand Juni 1897 1 roeiboot 1 zilveren ring met de letters A H 1 bril I zilveren armband 1 knop van een naaldparaplnie 1 ceintonr met gespen 1 kinderrokje gemerkt B I portemonnaief 0 10 inhoudende 2 baarkammen 1 lilveren dasspeld 1 zilveren broche vorm van een blad 1 monocle in wit been De gedeponeerde voorwerpen der maanden Maart en April 1897 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikkiog van de vindere met inachtneming van art 2014 B W Bnrean voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 1 nnr s morgens Gonda den 6 Jnli 1897 Da Commissaris van Politie T QARDERUK ADVERTENTIEN OPENBARE VSRKOOPING te GOUDA op DINSDAG 20JUU1897 voorm 9MU in het locaal Nieuwateeg E 17 ten overstaan van den Notaris MONTIJIf aldaar van i Meubilaire en andere roerende g oederen als Mahoniebonten en andere Kasten Tafels Stoelen Ledekanten Bedden en Beddegoed Kachels Fornuizen Spiegels Schilderyen Poroelein Glasen Aardewerk en verdere Huishoudelijke Artikelen Voorts Gaskronen Lampen en eene party Boeken en Tydschriften en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen des daags tevoren van 9 12 en van 2 4 nnr Stedslpe Qasfakiek ie GOUDA De prjja van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestel len of Motoren 4Va ot Onder zekere voorw arden worden peiceelen gratia aan de hoofdbnia verbontlen met 15 meter rrtje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgaameters bedraa de hnnr 10 cent per maand Van e ne te vpiiHff over oliievrnta 2000 stnkfl zoogenaamde LtBr Paarfl8i 0Bl eiia word n wegS iH kleina fouUn niet jumt voli iiit niodiii iiiiKflToeiiU riiutlen tit tliin pfttprUii van Bewoners van percoelen van tan hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeateüen enz tegen betahng van eenige oenten per week in huur bekomen ihtiirneki aan iH riiz nitverItlKHK OU l li MR EljD p i OU no X I h t Punrtl gelia l bi ihi nfn niot en villi 1 brcflde Klaliifl voorrBid r UJIl H vtnim alN m mM BI hedekkfixli hmiuaiiln rii Eniielselie Spon Dubbel Paartleü ekeiis Orniijflili tir uwxill beniiiiiil II 4 nvolit i biaedii glriiiyidn vuuriion bit il n wij wet eni ceir g rings iNleolitH üd r inniiiion Tiin hot vivk lioinerkbitre t iitnn h 4 p Kluk Aiui werkelijk wiifirdc J nnHMlIingen tn nunden met duidelijk iidr H legeii voornilbeUUng iif lemliniirB uuii Verzendhuis Merkiuu Commandtt Mnutarli iin y O t4clinbert A Co 4 i l i NZ V 01 burgwal m Pü IKE OÜDB f SCHIEDAMMER EirE7EE Merk NIGHTCAP Vorkrügbaar hiJ M PEETERS Jz N B A ls bewgs van oolithoïd ii cachot en kurk Bteods voor i uiEDAü r wi i dö der Firma CHIEDAM p HOPPE HOLTIIANDEL Vergeer ISander § Leveren VareQ Grenen Dennen en Ëikenbestekhont Alle aoorten Binnen en Bniteiilandficb gezaagd en geschaafd flont alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalechrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prijzen Concurreerend Arma INKELIkCV BlDOGMï Ageutnar bg de Firma Wed BOSMAlI teG0Dda KATTENSINGEL Q 197