Goudsche Courant, donderdag 8 juli 1897

Donderdag 8 Juli 1897 36ste Jaargaog mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ateonderlyke Nommers VUP CENTEN A D y E R T £ N T I E N worden g plaatat ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekefid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des raidd Te GOUDA b A WOLFF Markt AU4b n DE LAAT e VAN BON ap theker Markt Maatschappij tot Exploitatie van Staat sspoorwegen VACANTIEEAAETEN op naam worden T n 4 JULI tot en met 26 8BPTBMBBE 1897 des Donderdag m Zaterdags afgegeven op de stations Amsterdam C S Amsterdam W P Zeiden den Haag Rotterdam Maaa Gouda en Utrecht z geien recht tot het bezoeken Tan twee statUma naar keuxe der lijn Zutphen Nijmegen Het uitstapgien op andere stations is verboden De kaarten xijn op de gemeeneehippelljke baanvakken niet geldig vp de treinen der Hollandsehe IJxeren SpoonvegmcMteeliappiJ rrij t Maa e f 4 klasse f 3 3 klasse f GeUUgheididuur 9 dagen Nadere inlichtingen worden door de Stat ons Tentrekt i r e KpNlNKLUKE Koninklijke Idaehinale Fabriek DE HONIG BLOEM tuu II V van 8cbaik Co gemstigd te s Oravenluige Hepplerftraat en O naby de Regentesselaan lan Z M den KONING tan BELGIË Indien gijhoest 11 gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Boïst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 1 verkrflgbaat hj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E n Vi MILD Veerstal U 126 te Gouda A BOUMAN Moordreda J C BATELAND Bos cop B V WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinmeen PEMSCHE ST00MVEE7EEU N Gheniisolie WasscheriJ H OPL Ë llli iMEK 10 Kruiskade Motterdnm Gehrevetoord iloor Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Beer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomeu en verren van lie Uearea en Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeciale inrichting roor het stoom n ran pi ache man tela veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden ens worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetafl gestoomd of geverfdworden onschadelgk voor de gezondheid en volgens taal bewerkt i Bokroond Tmitoon UlUngSohoetunakery B HaK Aug 1896 WweUbMoemde BohoenAppre taar Lip rm Satin au lyn de b rt midAel Toor het onder moeite keoris poetion vrd ftUe w rt en ty winkelier iii ohoenwerk Oalanterlen Drogeryen eni Men lette goed op naam n fabriekamark 5eD Agent W UrtWHUiB Arnhem Qond Druk u A BUINKIJAN li ZOOK Henneberg Zijde aUeen echt als 7 g direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 3S cis lot 14 0A per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damaat etc ca 940 verschillende Qual en 2000 versch kleuren Dessins etc crö ca port en recfcfen f hut STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G BenDeb3rg sZijile Iabrieken K enK Hofl X u R I c n tegen IWil m nen kortom r a n ds leste Is nal Rhsamatist saaie wende tejea Vat i etl t ll = g Anker Paiiilxpeller Verkendlield Vat x li Ankerfainüpeller Piis 50 oent 7 oent en f 1 25 de fisKikVoorlieden In ds msflsto Apotheken en by T Ai 8iokler k Co te Botterdam v AaliBrM ExpeHer x s a Anz njLaxaara oxr FrMenips T E PARIJ S Zenden gratis mfranci het prmohÜK g6iUustr ard MK UiW au oederlandBchen of fhinsoben tekst bevatt tonde de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomeraelzovn va kleederen boeden eni voor boeren damal n Idnderen op gefrankeerde aanvraag aaa II JULES JILUZOT t P PARIJS StalM v n lyden wollen en Katoeua ttoffen laken eni ma woideo eveneenf Ikanco toegetonden doob men gelieve daar Toor de soorten op te geven en ongeveer i prljun te bepalen Dit album bevat tevens de inUohtlngea welke voor de goede en prompte ttttvoeringea terbartelllngen benoodigdcijn BuuUirifn M SI fraim m kttfêr orden met eene varhooglng van S 0 0 htm ineM msril $ m Mcmnti rtHtss in au ftmu nm Smtiiimi m kult Uurit D klanten hebben geene formaUteltn voor d inklaring o andeninte te vervullea daar ons HstpMIUshuls t $ KêiuUUul KIM Brabant daarmede belast is B Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli G Hollandsehe nitgafe met 27 afb Pri a 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een Mkeren dood Te verkregen b hetVer lagsMagaain te Leipzig Neuinarkt 34 franco t n inzendmg van het bedrag ook in postze s en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSnO Turfmarkt 171 uouda IE van 10 tot O uur behalve Z0NDAG8 en WOENSDAGS voormiddag Vrijzinnige Kiesvereeinging GOTOA Voor de a s Werktemtng vau Ze leden voer den Gemeenteraad worden dringend aanbevolen Voor District I F n G VAN ITERISOW H JIAGEH anredcttd Lid Voor District II IV A VAM DEBTEE G STBAVEBÏ aftredeiid Li Voor District III Lid C G VAM DKR POST aftredend G PRIUCE aftredend Lid Het Bestuur Dr H IJSSEL na SCHEPPER Voonitter J M NOOTHOVEN v GOOB Onder Voor A C C08UN Secretaris F HERMAN Fzn Penningmeester P J BELLAART J N D GROOT J A DB PEER Mr M M SCHIM vak dbe LOEFF O A VAN pea WANT Kiesvereeniging ONS BELANG Dringend wordt voor de verkiezing op 9 JULI a s voor Leden van den Gemeenteraad de Heer i A VAN DER REE in elk District den Kiezer aanbevolen C J GLADBACH O TAN 4RDENNE H VERBRÜQGEN F HOOGGEBOREN JOH M OLDER P M VAN WAAS J VERMEULEN W C SMIT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtigr za et irLgrexicixt HEERENHÜS met TlIN staande aan den KAITENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Mcidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 Handgsld f 200 twee honderd gulden by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZES jaren en voor ingeiyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst b g het aangaan van een verbintenis om XWEB JABES gedetacheerd te worden naar OoH ltuiil ianbrenggeld TWIHTIG GULDEN Men melde zich aan Vrijwilligers en MUitieplioMigen met onbepaald verlof bi den Oommandan vun het Koloniaal Weridepót te Hardtrtrijl of bg een der plaatseiyke of Garniioen Commandanten MilUieplicMlgen onder de wapenen tot hnn onmiddeliyken Chef Q brS Stoll werck s 1 Chocolade en Cacao a tm f = I Drelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterile hbrieatie ba uitsliiitend gebruik van ns en fijnst grondstoffen garandeerei Icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade an Cacao een aanbevelenswaardig iabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der t p Etiketten Dt m behaalde 27 Brorets als Hoflovefaacler H Eere 01ploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan nitaiantmd fijn febrikant üeeds 187 schreef de Accademio national de Paris Nous Tona Masmona mte HadalIIe i ir ymnltre elBine en conaidér tlon 6a votr exoaUent tebrioatloQ de Chocolat bonbons varies etc etc MiW r k brikaat is verkrijgbaar bij U H Gonfisenrs Banketbakkers enz u Ooneraalvertegenwoordiger voor Nederland Amsterdam alverstraat 103 l o 7316 De Verkiezing voor den Gemeenteraad De kiezers zijn nauwelijks wat tot rust gekomen na de stemming over de leden der Tweede Kamer of zij worden weder tegen a b Vrijdag opgeroepen om in de gewone periodieke aftreding van een derde der leden van den raad te voorzien Deze stemming ondertcheidt zich in drie opzichten lo Wordt voor het eerst bij raadsverkiezingen gestemd op de nieuwe manier die wy onlangs in werking gezien hebben en die gebleken is zeer praetisch te zijn 2o Ieder kiezer stemt niet over het gebeele aantal aftredende leden maar voor twee plaatsen en wel uit de namen die Wij brengen hier gaarne een woord van hulde aan den heer Van Vreumingen voor den ijver waarmede hij de zaken der stad naar zijn beste weten heeft belrartïgd Het doet ons leed dat zijn gezondheidstoestand hem rust Toorachrijft doch twijfelen niet o bij zal als gewoon burger zijn oude liefde voor de stad en haar belangen behouden Wy hadden gedacht dat alleen strijd zou worden gevoerd over den zetel die dientengevolge openkwam De andere aftredende leden toch de heeren Sttaver Dr Iterson Jager Van der Post en Prince hebben elk op zijne wijze zoo goed hun mandaat vervuld dat zij hadden verdiend zouder verdere stemming te worden h r kozen Het heeft niet zoo mogen zijn De vrijzinnige kiesvereeniging Gouda heeft deze heeren weder candidaat gesteld doch de katholieken on antirevolutionairen hebben gemeend in elk distriet één candidaat te moeten stellen van eigen richting natuurlijk met de bedoeling elkanders oandidaten te steunen Wij kunnen niet gelooven dat de meerderheid der kiezers dezen weg zullen opgaan De heer G Straver is sedert 25 jaar met eere onze vertegenwoordiger geweest in den raad de heer Van Iterson 2fl jaar FEVILLETOX SCHETSEN EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAHUELBVEN 18 O voor mjj is bet niets kind I Ik ben niet in veelde rootgebraelit moeder eo ik kunnen ons gcmakkelyk behelpen Mnsr voor juli e is het hard God weet hoe lang je nog zult moeten wachten 0 at bflteekent niets I t Was masr een dwnte inval van ons nu reeds te willen trouwen ü begrijpt toch dat er geen haar op mvjn hoofd is dat er san denkt zoo n spring in t veld in bet huwelijksbootje te volgen Moeder hoeft groot gelijk we jjn nog veel te jong I Niet waar Leo t Kom lieve waarom aag ja niets f Maar Lao wendt hat bleek gelaat en wisoht het klamme aweet af dat htm parelt op het voorhoofd hg die gedachte Anna arm I Kn mama Trek het je zoo niet aan jongenlicf Da kans kan keeren t ia voor het eerst d t het geluk me ue den rog toedraait hè Een briefje Voor müf Da jongen reikt hem een atukje papier toe dat mei potlood beaohreren en temaawsraood toegerouwen is 1 Is vuil gekreukeld nat en de heer Bloem heeft eenigen tijd noodir om het te ontoijfsren Dan met een stem die lijn kind niet herkent als en nu een paar jaren wethouder de heer Jager 15 jaar de heer Van der Post 8 jaar Gelooft men in ernst dat de zaken der stad beter zullen gaan als zij vervangen worden door nieuwe mannen Indien er geen politieke overwegingen in t spel waren zouden wij de uitspraak der kiezers met volkomen gerustheid afwachten omdat wij overtuigd zijn dat elk onpartijdige zal moeten erkennen dat de aftredende leden hun plicht naar behooren hebben vervuld Doch de staatkundige meening heeft in onze dagen maar al te veel invloed op de verkiezingen voor den Kaad Daardoor is het verklaarbaar dat er kiesvereenigingen worden gevonden waar men geen oog heelt voor belangloos bewezen diensten en personen die zich laten gebruiken als candidaten ten einde de zitting hebbende leden uit te stoeten op het gevaar af van verwarring te stichten in de leiding der gemeentezaken en de belangen der stad nadeel te doen Verscheiden onzer medeburgers en zelfs een der officieel op de lijst gebrachte candidateuj de heer A W Roes hebben dan ook geweigerd aan dien ongemotiveerden aanval mede te doen Wat beoogt men met bet stellen van al die nieuwe candidaturen In ernst zal niemand volhouden dat de heeren Brunt Van Wierat Straater Krook en Vos hoe achtenswaardig zij overigens wezen mogen meer geschikte raadsleden zullen zijn dan de thans aftredende Waar zouden zij de kennis van zaken en de ervaring opgedaan hebben die deze onderscheidt Het doel kan dus geen ander zijn dan met vereende macht eene kerkelijk gekleurde meerderheid in den Raad te brengen Daartegen moeten wij met alle kracht waarachuwen Wanneer die toeleg gelukt zal in de eerste plaats getracht worden de openbare scholen af te breken en in discrediet te brengen Tot dusver verheugen wij ons in een goed geregeld stel opnbare scholen Zal dat zoo blijten Voorts zal men ijveren voor verhooging van schoolgelden die feitelijk neerkomt op een indirecte belasting van den burgeren den werkmansstand En dat terwijl een eerste eiech van onzen tijd is dat het onderwijs voor ieder zoo goedkoop moge die baars vaden stoot bij aea ruwen vloek uit Wat it erP O wat ii erP vraRgt zo vPassaatfl Lekat 1 Psasaog I gilt bij Dl dogcart stond iHgespauneD daar de beer Bloem onmiddellijk bad willen taragkeerea naar b t werk in weinige oogenblikk a ii do koetsier jóót Leo atapt mede in bij beeft 1 et briefjo gelezen met AouK ze hebben elkander in het gelaat gesieo sa hebben geen eokrl woord kannen vinden tot uiting hunner smart In vH gende Taart gaat het voorwaarts in zooverre helsohe duialernia en woeste reganvlagon zulke niet onmogelijk makan tenmtnete Opeens keert da oude man zich tot den jongeling de grgse baron fladderend in den wind wildon gloed in de oogen het goedig gezicht vertrokken zoodat hot Leo bet gezicht van een vreemde schijnt In de verte luisior hoor je het Bandjir Ja bnndjir O Leo Ons arm Annek Weinige mi uten later staan ze op da plaats waar een uur geleden kolosaale afsluitdammen en maohligo paalrijen de rtvier bedwongen waar on een groota grgze stroom lioh voortstuwt woest en toch langtaaoQ als bezwaard door al het verwoeste geluV al de verloren hoop die hg medevoert XIII Nog altgd had de beer Bloem gehoofit zooals we somwglen hopen kunnen tegen beter welen aas alles zou EÏeh schikken bg looveel tegenspoeden zou nog wel een onverwacht gelukje komen 1 lotpftOMQ Gauw inipaiiDMi lijk gemaakt worde Op die wijze zal men trachten te reageeren tegen de rijkswetten met welker geest en strekking men niet ingenomen is doch wier toepassing een der eerste plichten is van een goed gemeenteraadslid De vraag is geoorloofd heeft dan de tegenwoordige meerderheid in den Raad niet met zorg gewaakt voor de belangen der ingezetenen Met beleid zijn wij de eerste moeilijkheden die het verlies der vaartrechten de stad berokkenden te boven gekomen Nog in den laataten tijd kan men wijzen op d vermindering van de stedelijke belasting op het inkomen met een half percent op de verlaging van de opcenten op de personeele belasting van bet loopende jaar op de verlaging van het schoolgeld van de 2e burgerschool voor jongens waarop onmiddellijk een vermeerdering van het aantal leerlingen gevolgd is Zoo zouden we kunnen voortgaan maar het aangevoerde is voldoende om te bewijzen dat er voor een votum van wantrouwen aan het gemeentebestuur waarlijk geen reden bestaat en dat het zeer gewaagd zou zjjn indien men gehoor gaf aan het drjjven deigenen die oude beproefde raadsleden aan don kant willen zetten ter wille van personen die niets hebben gedaan dan zich door oen bjjzonder kerkelijke kleur aanbevelenswaardig to maken bij de leiders hunner richting In het belang der gemeente achten wij dus de herkiezing der 5 aftredende en zich beschikbaar stellende leden lo als een bewijs van erkentelijkheid voor do door hen bewezen diensten 2o omdat zij getoond hebben degelijke betrouwbare raadsleden te zijn Voor de vacature Van Vreumingen beveelt de kiesvereeniging Gouda den heer N A van der Ree aan Wij kunnen ons dnirmede geheel vereenigen De heer Van der Ree is een achtenswaardig man die in den raad als woordvoeder kan optreden van eene klasse onzer burgerij die tot duBver daar niet is vertegenwoordigd Met genoegen zien wij deze candidatuur als eene eerste vrucht van de nieuwe kieswet die de werklieden tot de stembus geroepen heeft Uit die kringen vooral gaat de aandrang uit een raadslid te kiezen die Maar nu zoo gaheal onverwacht do Uatits verpletterende slag viel nu kon by z ch de waarhoid niot langer verbloemen en met de energie hem eigon begon bij zgn maatregelen te nemen da treurige maatregelen van een geruuieard man Op atl s moest bezuinigd worden Dt helft van liet bedienend personeel werd weggezonden het bggtbouw verhuurd de equipage verkocht de afel verminderd t Viel hard Du bel hard wellicht omdat hun kortstondige weelde de vrucht wns van noeste vigt en spaarzaamheid dubbel hard omdat die Meelde de ver wezen Igk ing was geweest van hun schoonste illusie Anna te onvangon zooals e maar wenschen kon ontvanger te worden TocH toen eaomaal het met zooveel moeite genomen besluit was ten uitvoer gelogd toen 7e hrt nieuwe leven bngonnen op de eenvoudige wgze die voorlaan e hunno zou moeien zijn toen gevoaldfo zg zich geenszins zoo ongelukkig als ze zioh baddan voorgesteld Was het wgi zg nu indelgk bevrijd waren van riio uachtiaerne de vrees voor het naderend onheil of wgl ze thans nu het ergste bekenij was niot meer behoefden te verbergen te veinzen P Of gevoelden zg zich mi schim zoo verticht omdat hetgoen hou het meeste zorg gebaard bad bleek een spooksel hunner verbeelding te zgn geweest ffWat zal Anna zeggen Hoe zal Anna het opnemen f Och Heer ons arm tief kindi zg zal er zich nooit iü kannen schikken dat waren de uitroepen ffaarmee ze in menig slapelooten nacht opsprongen van hun togerstede Ka na Dètielfde kind vin wis de kortüohtige meer van nabij met hun belangen bekend is Zij hebben dunkt ons een zeer goede keuze gedaan en alle vrijzinnigen in het tweede stemdistrict zullen wel doen het advies der kiesvereeniging Gouda te volgen In het Ile distnot zeggen wij met nadruk omdat wij betreuren dat de kiesvereeniging Ons Belang gemeend hoeft dezen heer candidaat te stellen in alle districten Dat kan niet andere dan aanleiding geven tot stemversnippering De heer van der Ree ia candidaat der liberalen in het 2e diatriot wie in do andere districten op hem stemt raoct datuurlnk zijn stem onthouden aan een der aftredende leden waardoor hij zijn eigen geestverwanten in don steek laat Wij kunnen niet genoeg onzen vrienden op het hart drukken zich aaneen te sluiten en zich aan eenige discipline bij de stembus te gewennen Onze stem krijgt eerst kracht door ze te voegen bij de candidaten door onze geestverwanten na ryp beraad gesteld Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen komen allerlei pertoiinlijke en particuliere overwegingen in het apal De een wil dat lid niet omdat hij een verschil met hem gehad heeft dat met de stadszaken niets te maken beeft de ander wil dnt lid niet omdat hij hem als huisdokter is tegengevallen oen derde wil X niet omdat hij te veel heer is een vierde is tegen Y omdat deze maar oen burgerman is enz Wat wij u bidden mogen verhef U boven deze kleingeestige dryfveeren Let alleen op uw beginsel en op het atadabelang on offer persoonlijke gevoeligheden of antipathieën op aan de goede zaak van het algemeen Dan eerst zjjt gij waard kiezer te zjjn Gij kieat iemand tot gemeenteraadslid omdat gij overtuigd zjjt dat hij in uw geest de zaken zal i behartigen en niet om hem een dienst te bewjjzen Dus allen aanstaanden Vrjjdag op uw post en kiest in District I Db f II O VAN ITERSON en H JAGER District II N A vas dek REE en G STRAVER Diatrict III C G VAS deb POST en G PRINCE ouders meenden dat de hollandsehe opvoeding een dametje genaakt had weinig guscbikt om het hoofd te bieden aan de stormen doa tevens datzelfdo kind bl ek nu ean moedige vrouw tSohaen I aast of dio omwrntoling in hun huiselijk leven noodig was geweest om al de heerlgke gaven van Anna s verstand on hart bloot te leggen t s been haast of ca bad gewacht mat sioh te oniffikko en in volle liofeigklieid lot zg door dii liofatgkhüld troos ten kon en bemoedigen Wat or zeker veel toe bgbraohl om hot jonge meisje zoo vroolgk te stommen t da onvorwarbto bcproevin f dat was do voorbeeldige wyz waarop haar aanstaande ouders ziob bg dir lioproeving hielden Oeen spi in mevrouw Larrnii s wclbciheersobt trokkun verried Icisurstellipg geoii btik geen woord zou bobben doon vorifiooden dut baar zoon gpïntarassaerd iras bg het ongeluk van den beer Blo m ze was voor de arme luve Knuie ïriendolgker dan ze ooit gjBH eest was voor de rgka erfdochter o Soerabflie dat toRzag bewonderde die lieve edele vrouw wie sommige mepsohen nog wel durfden beschuldigen van orzuobt en wereldzin Het gevoelig haU an Door e vooral werd verscheurd van wroeging over de smadelgke w ie waaron ze mevrouw Laorou had miskend en Dirk die de familie uitgeleide deed bij haar vertrek naar Batavia liet zg n laatsten handdruk vergezeld gaan van een snikkend flod zogen je mevrouw God legas j I En miJQ bartelijken dank ffêrdt Mnotfé